Bæredygtighed 2007 LEGO Koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtighed 2007 LEGO Koncernen"

Transkript

1 Bæredygtighed 2007 LEGO Koncernen

2 Bæredygtighed Sammenhængen til årsrapporten LEGO Koncernen lægger vægt på en god dialog med alle væsentlige stakeholders. For at styrke denne dialog udgav LEGO Koncernen sidste år sin første Bæredygtighedsrapport. I denne Bæredygtighedsrapport for 2007 gives der detaljeret information om de opnåede resultater i forhold til de definerede stakeholdergrupper, med fokus på andre stakeholdergrupper end aktionærerne. Samtidig stilles der skarpt på produktsikkerhed og kvalitet samt værdien af LEGO leg for morgendagens skabere LEGO klodser er mere end blot legetøj. Hvor en årsrapport i traditionel forstand har fokus på det økonomiske resultat, er Årsrapporten for LEGO Koncernen i 2007 en mere holistisk rapport. Årsrapporten giver, udover detaljeret information om de finansielle resultater for LEGO Koncernen, også en overordnet beskrivelse af alle seks stakeholdergrupper forbrugerne, kunderne, medarbejderne, forretningspartnerne og leverandørerne, aktionærerne samt det omkringliggende samfund. Dialogen med alle grupper af definerede stakeholders er meget vigtig for udviklingen af LEGO Koncernen. Arbejdet mod en integration af Årsrapporten og Bæredygtighedsrapporten er derfor påbegyndt med det mål at opnå en helstøbt rapportering til alle stakeholdergrupper i en samlet udgivelse. Da LEGO Koncernen fortsat er i færd med at definere sin tilgang til bæredygtighed, er Bæredygtighedsrapporten 2007 ikke verificeret af tredje part. Arbejdet mod en integration mellem Bæredygtighedsrapporten og Årsrapporten vil også være et arbejde i mod verifikation af udvalgte data og informationer omkring alle væsentlige stakeholders. 50 året for LEGO klodsen Klokken 13:58 den 28. januar 2008 fyldte LEGO klodsen 50 år. Det var netop på dette tidspunkt i 1958, at Gotfred Kirk Christiansen indgav patentansøgningen til de danske patentmyndigheder. For at fejre 50 året for LEGO klodsen og for at give dig som læser en 3D oplevelse af produktet, som det hele handler om, kan du på forsiden af rapporten finde to LEGO klodser. Flere steder i rapporten refereres der til at bruge klodserne for derigennem at give dig som læser en LEGO oplevelse af det, der beskrives. FLERE KLODSER Læser du i en PDF version af rapporten, eller har du brug for flere klodser, kan de altid købes online på eller i tusindvis af butikker verden over. Du har også mulighed for at bygge digitalt ved brug af LEGO Digital Designer, der kan downloades på

3 indhold i n d h o l d Profil: LEGO Koncernen og nøgletal for Udflytning af produktionen Nøgletal for Verdens udfordringer er også LEGO Koncernens udfordringer strategi, muligheder og udfordringer: Integration af bæredygtighed den nye strategi Organisatorisk forankring Fokus på ansvarlighed LEGO leg er mere end blot leg Leg kan løse rigtige problemer - FIRST LEGO LEAGUE Produktsikkerhed er essentielt for LEGO Koncernen Code of Conduct Oplevelsen af kvalitet Resultater: Redegørelse for årets resultater Datagrundlag og opgørelsesmetoder Stakeholder dataoversigt Noter til stakeholder dataoversigt Fortsat støtte til FN s Global Compact Global Reporting Initiative (GRI) G3 overblik

4

5 profil Profil LEGO Koncernen og nøgletal for 2007 LEGO Koncernen er mere end 75 år gammel. Grundlæggeren, Ole Kirk Christiansen, begyndte at udvikle legetøj tilbage i 1932, og allerede i 1934 fandt han på LEGO navnet ved at sætte forbogstaverne fra LEg og GOdt sammen. LEGO produkternes bærende ide er læring og udvikling gennem leg baseret på de grundlæggende værdier sjov leg, kreativitet og kvalitet. Med dette udgangspunkt har LEGO Koncernen udviklet sig til verdens største virksomhed inden for konstruktionslegetøj og til et af verdens mest kendte og anerkendte brands. Virksomheden er stadig i familien Kirk Kristiansens eje. Samspillet med stakeholders er vigtigt for LEGO Koncernen. Blandt andet for at kunne skabe de produkter, som efterspørges, og sikre det rigtige kvalitetsniveau. Det styrker LEGO Koncernens konkurrenceevne og er med til at skabe den indtjening, der kan sikre virksomhedens langsigtede overlevelse. Dialogen med LEGO Koncernens stakeholders er af afgørende betydning også for virksomhedens udvikling som en bæredygtig virksomhed. For yderligere at styrke arbejdet med bæredygtighed tilsluttede LEGO Koncernen sig i 2003 som den første og stadig eneste legetøjsvirksomhed FN s Global Compact. Stakeholderdialogen og de 10 principper fra FN s Global Compact danner det overordnede udgangspunkt for arbejdet med bæredygtighed i LEGO Koncernen, og bæredygtighedsarbejdet er forankret i koncernledelsen ved administrerende direktør Jørgen Vig Knudstorp og direktør for Corporate Center, Christian Iversen. LEGO Koncernens indsats på området beskrives nærmere i denne rapport og i Årsrapporten. Der findes mere information om LEGO Koncernen på Udflytning af produktionen I 2006 indledte LEGO Koncernen en udflytning af store dele af produktionen. Denne udflytning fortsætter frem til og med 2010, og LEGO Koncernen vil således over en relativt kort årrække være gået fra at være selvproducerende til at have en del af produktionen udflyttet til samarbejdspartnere. Udflytningen af produktionen til samarbejdspartnere ændrer i præmisserne for LEGO Bæredygtighed 2007

6 profil Koncernens mulighed for at udøve direkte indflydelse og sikre direkte opfølgning på væsentlige dele af virksomhedens værdikæde. Disse ændringer arbejdes der på at håndtere, og en holistisk tilgang til miljøpåvirkningerne er central i det videre arbejde for at opnå den rigtige prioritering også i et samfundsperspektiv. En oversigt over de ændringer, der er sket i forbindelse med udflytningen gives, i nedenstående figur. Udflytningen er vigtig for forståelsen af data præsenteret i denne rapport, da kun data direkte relateret til LEGO Koncernen er medtaget i denne rapport. For detaljerede dataopgørelsesmetoder henvises til side 24. I forhold til LEGO Koncernens egen miljøindsats er miljøledelsessystemet for aktiviteterne i Billund, Danmark ultimo 2007 blevet ISO certificeret. Certificeringen af modelbyggeaktiviteterne i Kladno, Tjekkiet, skete ikke som oprindeligt planlagt i 2007, men er planlagt til foråret Certificering af den netop overtagede produktion i Kladno er endnu ikke afklaret, men vil blive vurderet i løbet af Værdiskabelse er fundamentet for bæredygtig vækst, og derfor er LEGO Koncernens resultat på næste side også præsenteret med fokus på opgørelse og fordeling af værdiskabelsen. Som det fremgår af de væsentlige nøgletal på næste side, er LEGO Koncernens resultat i forhold til alle stakeholderne endnu ikke på det ønskede niveau. Der arbejdes målrettet på en forbedring og resultaterne gennemgås mere detaljeret sidst i denne rapport., se side 21. Oversigt over udflytningen med fokus på større tidligere LEGO ejede aktiviteter og udvalgte data. bæredygtighed 2007

7 profil Nøgletal for 2007 Omsætning Resultat før særlige poster Årets resultat Overskudsgrad (ROS) Egenkapitalforrentning (ROE) Afkast af den investerede kapital (ROIC) Forbrugerklagefrekvens Net Promoter Score Indeks Arbejdsulykker Antal leverandøraudits for kvalitet og code of conduct Energiforbrug mio. kr mio. kr mio. kr. 18,1 procent 71,6 procent 69,7 procent 0,124 frekvens 115 indeks 8,0 frekvens 30 audits 119 GWh f o r b r u g e r k l a g e f r e k v e n s 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0, f o r d e l i n g e n a f væ r d i s k a b e l s e ( m i o. k r. ) Samlede indtægter Omsætning Finansielle indtægter 123 Øvrige indtægter og associerede virksomheder 223 Værdi af indkøbte varer og tjenesteydelser Bruttoværdiskabelse Fordeling af bruttoværdiskabelse Til medarbejderne - 50% Løn, pension mv. inkl. skatter Til kapitalindskydere - 32% Finansielle omkostninger 157 Afsat udbytte Til samfundet - 10% Selskabsskat 386 Til virksomhedens fremtid - 8% Overskud ekskl. afsat udbytte 28 Afskrivniger 277 Tilbageførte nedskrivninger (24) Indeks n e t p r o m o t e r s c o r e i n d e k s a r b e j d s u ly k k e r a n ta l a u d i t e r e d e l e v e r a n d ø r e r t o ta l e n e r g i f o r b r u g Frekvens pr arbejdstimer 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, GWh Bæredygtighed

8 profil Verdens udfordringer er også LEGO Koncernens udfordringer LEGO Koncernen har altid fokuseret på, at medarbejderne har et godt arbejdsmiljø, og ser det som en forpligtigelse at udvikle virksomheden til gavn for det omkringliggende samfund. I vestlige lande i 60 erne var vækst og velstand nok til at begejstre, der var tilstrækkelige ressourcer, og væksten sås ikke at ske på bekostning af noget. Som årene er gået, er vi blevet klogere og har forstået, at vækst og velstand i dag kun kan begejstre, hvis der er tale om bæredygtig vækst en vækst der tager hensyn til de kommende generationer. LEGO Koncernens motto har altid været, Det bedste er ikke for godt, og det forpligter også i en ny og foranderlig verden, hvor globalisering sætter dagsordenen for vækst og velstand. Mottoet udtrykker, at børn er udgangspunktet for virksomheden, at de fortjener det bedste, og at LEGO Koncernen netop stræber efter at gøre det ekstraordinært godt og altid efter at gøre det bedre. I en globaliseret verden er en af udfordringerne adgang til uddannelse og læring. Læring gennem leg er LEGO produkternes grundide. Den systematiske kreativitet, der skabes i leg med LEGO klodser, bibringer børn i alle aldre sjov leg, ny viden og kompetencer. Det gælder lige fra det lille barn, der sætter sine første LEGO DUPLO klodser sammen, til de større børn og voksne, der bygger LEGO MINDSTORMS robotter, som kan feje gulvet eller spille bowling på en Nintendo Wii spillekonsol. Uddannelse af LEGO medarbejdere er vigtig. I forbindelse med udflytningen af produktionen primært fra Danmark til Østeuropa, blev Fremtidshuset etableret i 2007 i Billund, Danmark. Aktiviteterne i Fremtidshuset skal være med til at sikre, at medarbejdernes kompetencer bringes på linje med fremtidige jobkrav, og til at rådgive i forbindelse med uddannelse eller ved eventuel afskedigelse. I 2007 har mere end 700 medarbejdere været på kursus, svarende til over kursusdage. I forbindelse med afskedigelser som følge af udflytningen af produktionen fra USA til Mexico og ændringer af distributionen i Tyskland har der også været sat ind på at hjælpe de opsagte medarbejdere. Dette er blandt andet sket via brug af eksterne jobkonsulenter og afholdelse af lokal jobmesse. Den globale menneskeskabte påvirkning af klimaet er en udfordring for hele verden og kan primært henføres til forbrug af fossile brændsler. Plastic, der er en væsentlig råvare i LEGO Koncernen, er en polymer, der er fremstillet af fossile råmaterialer såsom råolie og naturgas. På verdensplan anvendes omkring 5% af de fossile råmaterialer til plastproduktion det bliver til en årlig plastproduktion på omkring 100 millioner tons. LEGO Koncernen bruger omkring ton plast årligt, så selvom LEGO Koncernen i Billund, Danmark, producerer ca LEGO elementer i minuttet, så udgør det kun ca. 0,2 promille af det globale plastforbrug. Forbruget af råvarer, støbning, pakning og distribution af LEGO produkter bruger alle energi og bidrager dermed til udledning af drivhusgasser. Det er derfor vigtigt at påvirkningerne ses i et holistisk perspektiv. LEGO Koncernen vil arbejde videre med mulighederne for at reducere klimapåvirkningerne blandt andet gennem en fortsat fokus på optimering af distributionen. I 2007 tilsluttede LEGO Koncernen sig også Global Compacts initiativ "Caring for Climate". Overholdelse af menneskerettigheder er også en udfordring i den globaliserede verden, og det selvom FN s menneskerettighedserklæring har 60 års jubilæum i år. Overholdelse af basale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder er grundstenene i LEGO Koncernens Code of Conduct, der sætter rammerne for LEGO Koncernens måde at drive forretning 6 bæredygtighed 2007

9 profil på, og for hvad leverandører og andre samarbejdspartnere skal leve op til. Via et auditprogram arbejdes der systematisk på at sikre, at leverandørerne lever op til deres forpligtelser. Holdninger som disse og LEGO Koncernens konstante stræben efter at være ansvarlig har været medvirkende til, at LEGO Koncernen som den første legetøjsvirksomhed i 2003 tilsluttede sig FN s Global Compact. FN s Global Compact støttes fortsat, og dermed forpligter LEGO koncernen sig til at arbejde for en mere bæredygtig verden. Mads Øvlisen er valgt som bestyrelsesmedlem i FN s Global Compact Board, der globalt består af 20 personer udvalgt til at repræsentere forskellige dele af samfundet. LEGO Koncernens engagement understreges yderligere herigennem. Denne rapport viser, at verdens udfordringer også er udfordringer for LEGO Koncernen, og at løsninger og innovation skal findes i dialogen med morgendagens skabere LEGO forbrugerne. Mads Øvlisen Bestyrelsesformand Mads Øvlisen Bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp Administrerende direktør Jørgen Vig Knudstorp Administrerende direktør bæredygtighed

10

11 strategi, muligheder og udfordringer Ledelsens tilgang og strategi Integration af bæredygtighed den nye strategi LEGO Koncernens stakeholders spiller en altafgørende rolle for virksomheden. Kun gennem dialog med stakeholderne er det muligt at finde ud af, hvorledes deres forventninger til virksomheden er og kun gennem opfyldelse af disse forventninger er det muligt at sikre en langsigtet bæredygtig virksomhed. Stakeholdernes forventninger kan opdeles i tre områder: Brand LEGO brandet er et af de mest kendte brands i verden et kendskab som er opbygget gennem de sidste 75 år og bygger på legematerialer og -oplevelser karakteriseret ved sjov leg, kreativitet og kvalitet. For forbrugerne betyder dette blandt andet forventninger om et produkt af høj kvalitet, og for detailhandlen skaber brandet forventninger om tiltrækning af mere trafik i legetøjsbutikkerne. Værdiskabelse Alle stakeholders har forventninger om værdiskabelse, om end den antager forskellig form fra stakeholder til stakeholder. Detailhandlen, dvs. legetøjsbutikkerne stiller for eksempel krav om en vis indtjening, hvor forbrugeren for eksempel ønsker værdi for pengene, blandt andet udmøntet i mange legetimer. de seks STAKEholdergrupper For at sikre en systematisk tilgang til dialogen med LEGO Koncernens stakeholders, har ledelsen defineret fem primære stakeholders, der alle interagerer med en sjette, det omkringliggende samfund. De fem primære stakeholdergrupper er defineret ud fra forsyningskæden. De seks stakeholder grupper er: Forbrugere Kunder Medarbejdere Forretningspartnere og leverandører Aktionærer Samfundet bæredygtighed

12 strategi, muligheder og udfordringer Ansvarlighed På grund af brandets stærke værdier, forventes virksomheden ligeledes at kunne honorere høje krav fra alle stakeholders inden for ansvarlighed. For eksempel forventer forbrugerne, at virksomheden leverer et sikkert og godt produkt, som dels kan opfylde alle sikkerhedskrav, men som også er produceret efter etisk høje standarder. Medarbejderne forventer et godt arbejdsmiljø, som dels indebærer gode forhold at arbejde under, men også for eksempel fortsat udvikling, så de til stadighed sikres en god position på arbejdsmarkedet. De tre områder, værdiskabelse, brand og ansvarlighed er afhængige af og understøtter hinanden. Desto bedre produkter og ydelser der udvikles, som lever op til brand forventningerne, desto højere værdiskabelse ikke blot for aktionærerne, men også for de øvrige stakeholders. Dette kan for de enkelte stakeholders illustreres ved, at der for medarbejderne eksempelvis Balanceret bæredygtighedsmodel skabes flere arbejdspladser og dermed bedre mulighed for udvikling. At der for detailhandlen eksempelvis gennem salg af flere produkter skabes mere omsætning. At der for samarbejdspartnerne eksempelvis gennem et højere aktivitetsniveau skabes mere omsætning. Det er essentielt, at denne værdiskabelse ikke sker på bekostning af miljøet eller andre interessenter, hvorfor ansvarlighed er den sidste dimension i skabelsen af bæredygtig vækst. Gennem dialogen med stakeholders har LEGO Koncernen i 2007 gennemgået det overordnede mål for alle stakeholders som blev defineret i forbindelse med vedtagelsen af virksomhedens strategi, Shared Vision. Herudover er stakeholdernes forventninger, sådan som LEGO Koncernen fortolker dem, blevet fastlagt fordelt på de tre områder. Disse forventninger vil udgøre rammerne og være retningsgivende for mål, som den enkelte medarbejder arbejder efter, og som der vil blive fulgt op og rapporteret på. Organisatorisk forankring Fastlæggelsen af målene og opfølgningen derpå er forankret tre steder i organisationen. Brand & Innovation Board, et tværorganisatorisk organ, der sætter den langsigtede retning for brandet og innovation, er ansvarlig for fastlæggelsen og opføgningen vedrørende brandet. Corporate Compliance Board, et tværorganisatorisk organ, som sætter retning og monitorerer overholdelsen af eksterne og interne regelsæt, er ansvarlig for fastlæggelsen af og opfølgningen på ansvarlighed. Mens målene for værdiskabelsen sker gennem forretningsplanen, som der bliver fulgt op på gennem ledelsessystemet. Corporate Compliance Board ledes af Christian Iversen, direktør for Corporate Center, og består desuden af administrerende direktør, Jørgen Vig Knudstorp samt repræsentanter fra finansafdelingen, juridisk 10 Bæredygtighed 2007

13 strategi, muligheder og udfordringer afdeling, kvalitetsafdelingen og afdelingen for Corporate Governance & Sustainability. Gennem sidstnævnte sikres udover samarbejde med bestyrelsen ligeledes en god sparring med Mads Øvlisen, bestyrelsesformand for LEGO Koncernen, i hans egenskab af bestyrelsesmedlem i FN s Global Compact. Fokus på ansvarlighed Når der sættes fokus på ansvarlighed har forventningerne fra stakeholderne kombineret med blandt andet FN s Millennium Development Goals dannet grundlag for definitionen af fem temaer, som LEGO Koncernen vil fokusere på. Fremgangsmåden betyder blandt andet, at der kun arbejdes med emner og sættes mål, som efterspørges af LEGO Koncernens primære stakeholders. De fem temaer er defineret som: Værne om naturens ressourcer til gavn for næste generation Reducere klimapåvirkningerne Inspirere børn til bæredygtig udvikling Børns udvikling, helbred og sikkerhed Medarbejdernes helbred og velbefindende Disse fem områder vil være vejledende for det, som virksomheden vil arbejde på inden for ansvarlighed. Der vil i 2008 således blive arbejdet videre på, hvilke konkrete aktiviteter der skal igangsættes inden for de overordnede temaer. I 2007 har LEGO Koncernen skrevet under på Global Compact s Caring for Climate initiativet, som forpligter virksomheden til at arbejde mere målrettet med klimapåvirkninger. Dette er i god overensstemmelse med de fem definerede temaer. LEGO Koncernen vil i 2008 arbejde videre med at få klarlagt klimapåvirkningerne og mulighederne for reduktion heraf. LEGO Koncernen vil fokusere på ovenstående temaer, men fortsat have en bred tilgang til bæredygtighed. Således har LEGO Koncernen i 2007 også fulgt op på sidste års udgivelse af en guide vedrørende anti-korruption. Det er primært indkøbsområdet, inklusiv indkøbskontoret i Hong Kong, der har arbejdet med dette. spændende samarbejde LEGO Koncernen indgik i 2007 et samarbejde med Vestas, verdens førende leverandør af vindkraftløsninger. Samarbejdet går ud på at skabe opmærksomhed omkring vindenergi via brug af LEGO klodser. Dette sker blandt andet via udstillinger i internationale lufthavne. Bæredygtighed

14 strategi, muligheder og udfordringer

15 strategi, muligheder og udfordringer Værne om naturens ressourcer til gavn for næste generation Reducere klimapåvirkningerne Inspirere børn til bæredygtig udvikling Børns udvikling, helbred og sikkerhed Medarbejdernes helbred og velbefindende

16 strategi, muligheder og udfordringer LEGO leg er mere end blot leg Udgangspunktet for LEGO legen er LEGO klodser produceret i høj kvalitet og med et utal af kombinationsmuligheder på tværs af byggesystemerne. Det umiddelbare udbytte er mange sjove legetimer. Under overfladen ligger der dog meget mere værdi. Den gode legeoplevelse har altid været central for LEGO produkterne, men når man bygger med LEGO klodser, får man yderligere en positiv langtidseffekt blandt andet styrker man sin systematik, kreativitet og innovationsevne og arbejder med sine problemløsningsevner. Prøv at tage de to klodser, der sidder på forsiden af denne rapport, og byg forskellige bogstaver hvor mange kan du bygge? Hvad med en trappe hvor mange forskellige kan du bygge? De fleste vil opleve, at påstanden om systematik, kreativitet og problemløsning ikke blot er ord, men rent faktisk en proces der sker, når man leger med LEGO klodser. Manges reaktion vil også være, at det ville være meget nemmere, hvis bare de havde nogle flere LEGO klodser. LEGO Koncernen er meget bevidste omkring det, at LEGO leg har en positiv langtidseffekt på forbrugerne, og LEGO Koncernen har arbejdet med dette område siden virksomhedens start. Over de seneste 25 år er der arbejdet med udvikling af koncepter til brug af LEGO klodser i undervisningen for børn fra 1½ til 16+ år. Arbejdet med undervisning gennem leg er samlet i LEGO Education, der er en profitabel forretningsenhed i vækst. For de yngste bygger koncepterne på brug af DUPLO produkter for eksempel til læring af helt enkel mekanik. På mellemtrinet bruges LEGO klodser som udgangspunkt for emner som grøn energi, mekanik og maskiner. For de ældste klasser er det robotterne med udgangspunkt i LEGO MINDSTORMS, der er udgangspunktet. Fundamentet for LEGO Education er LEGO klodser, som også kan købes i detailhandlen, men som er indarbejdet i læringskoncepter, som lærere og undervisere kan bruge direkte i relevante sammenhænge. LEGO Education har oplevet en kraftigt stigende interesse for sine produkter, der er skræddersyede til at skabe læring gennem leg. I Skandinavien er der nu næsten 150 skoler, heraf cirka halvdelen i Danmark, som har indrettet et klasseværelse med LEGO produkter. I USA er Robotics ved at afløse det gamle fagområde Design and Technology i skolerne, hvilket sker i takt med, at industrien bliver stadig mere afhængig af robotteknologi. LEGO MINDSTORMS Education er det foretrukne læringsmateriale, fordi det motiverer eleverne. Robotkonstruktion er samtidig et godt udgangspunkt for læring af projektsamarbejde og arbejde med natur og teknik, som generelt er et fag, hvor det kan være svært at engagere børnene. Således bestilte blandt andet 6. og 7. skoledistrikt i New York i 2007 LEGO MIND- STORMS robotter til alle skoler. Det første LEGO Education Center i USA åbnede i 2007 tæt på Dallas. Der er omkring 160 LEGO Education Centre primært i Asien, der 14 Bæredygtighed 2007

17 strategi, muligheder og udfordringer alle tilbyder kurser og undervisning baseret på LEGO produkter. Undervisningen sker primært uden for skoletid, men skoler kan også vælge at besøge centrene som en del af undervisningen. Også lande som Brasilien, Rusland, Kina og Malaysia har uddannelse højt på den politiske dagsorden, og her arbejder LEGO Koncernen på at skabe et marked, der kan være med til at sikre børns læring via leg. I slutningen af 2007 påbegyndtes de første tests af nye LEGO produkter med fokus på uddannelse i udviklingslandene. Inspirationen er hentet hos Nicholas Negropontes One Laptop per Child initiativ og udviklet i samarbejde med MIT Media Lab og Professor Mitchel Resnick. Læring og uddannelse er vigtige kompetencer i en globaliseret verden, og for LEGO koncernen er det et godt eksempel på, at god forretning hænger sammen med samfundsinvolvering. Atlanta, USA, den april % af alle deltagende hold kommer fra skoler. I 2007 var den teoretiske del af opgaven for børnene at vælge en bygning i deres by og beskrive energiforbruget og komme med forslag til, hvordan der kunne spares på energien eller anvendes alternativ energi. Den praktiske øvelse gik ud på at programmere en LEGO MINDSTORMS robot til blandt andet at placere en solfanger på et hus, placere vindmøller, plante træer og udskifte en energislugende bil med en brintbil alt skabt af LEGO klodser. Gennem initiativer som FIRST LEGO LEAGUE arbejder LEGO Koncernen målrettet på at bidrage til børns læring gennem leg. Læringen omhandler samtidig aktuelle og samfundsrelevante emner og er med til at skabe opmærksomhed og viden hos børnene omkring emner, som er vigtige for samfundet. Opgaven for 2008 skal findes under overskriften Climate Connections, og det er LEGO Koncernens håb, at endnu flere børn vil engagere sig i de lærerige udfordringer til gavn for samfundets og deres egen udvikling. Leg kan løse rigtige problemer - FIRST LEGO LEAGUE FIRST LEGO LEAGUE blev skabt i samarbejde med FIRST, der er en amerikansk non-profit organisation, som arbejder for inspiration og anerkendelse af videnskab og teknologi. Ved hjælp af voksne mentorer og børnenes egen fantasi løser deltagerne i FIRST LEGO LEAGUE rigtige teknologiske udfordringer og lærer derigennem vigtige personlige kundskaber, samt hvordan man kan bidrage positivt til samfundet. Den opgave, som de over børn og unge, der var tilmeldt FIRST LEGO LEAGUE 2007, arbejdede med, var alternative energikilder hvordan imødekommes den globale efterspørgsel på energi? Under overskriften Power Puzzle har deltagerne fra omkring 40 lande konkurreret om løsning af en teoretisk og en praktisk opgave. Finalen finder sted i Bæredygtighed

18 strategi, muligheder og udfordringer Som en person der fokuserer på kreativitet og tester grænser, har Mitchel Resnick altid været en fan af LEGO produkter når de bliver brugt på den rette måde. Det, der afgør om legetøj skaber en værdifuld læring, er både, hvilken type legetøj der bruges, og hvilken type leg der opfordres til. Hvis et barn følger instruktionerne i byggemanualen og efter færdiggørelsen blot stiller sin LEGO model på hylden, har læringen ikke været på et ret højt niveau, siger Mitchel Resnick. En stakeholders perspektiv Mitchel Resnick LEGO udnævnt professor for Learning Research ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), Media Lab. Opfattelsen af leg har fascineret Mitchel Resnick gennem årtier. Jeg synes ikke, voksne skal være flove over at lege. Normalt siger vi, at leg kun er for børn. Det er en fejlagtig holdning. Vi bør alle sammen lege hele livet - uanset alder. Det mener jeg, fordi man ved at lege på den rigtige måde stimulerer den livslange læring, forklarer Mitchel Resnick. Mitchel Resnick arbejder på Media Laboratory, Massachusetts Institute of Technology (MIT). Det er her, han har udviklet sit syn på, hvordan god læring opstår. Gennem årene har han opbygget et tæt samarbejde med LEGO Koncernen, og dette partnerskab har ført til, at MIT er blevet involveret i udviklingen af LEGO MINDSTORMS robotten. Han vil hellere opfordre børn til at bygge noget helt andet end det, der er vist på forsiden af æsken. Og her kan LEGO produkter tilbyde deres hjælp: Produkterne bør tilbyde børn byggeeksempler, som kan være med til at sætte gang i fantasien. LEGO klodsen kan inspirere til utroligt mange lege- og læringsoplevelser, hvis den bliver brugt på den rette måde. Igennem mange år har Mitchel Resnick været en stærk modstander af at skille leg fra læring. Og han kan ikke altid lide de produkter, han ser hos legetøjsproducenter, når han rejser rundt i verden: For at være forberedt på fremtiden skal børn lære at tænke og agere kreativt for at finde på nyskabende løsninger på uventede problemer. Det er derfor, jeg er imod de mest almindelige legetøjstyper, man finder i butikkerne i dag: Det færdiglavede legetøj, der tager de kreative udfoldelsesmuligheder væk fra børnene. Denne udvikling i legetøjsindustrien er ikke blot et problem for børn. Efter Mitchel Resnicks mening vil det blive ved at være et problem gennem hele livet: Leg er en tilgang til livet. En tilgang der gør dig i stand til konstant at eksperimentere og afprøve nye ting. Denne positive konsekvens af leg vil blive stadigt mere vigtig i fremtiden. 16 bæredygtighed 2007

19 strategi, muligheder og udfordringer Produktsikkerhed er essentielt for LEGO Koncernen I løbet af 2007 har der i legetøjsindustrien været et højt antal tilbagekaldelser af legetøj, der ikke har levet op til standarderne for produktsikkerhed. Dette medførte stor opmærksomhed i medierne, hos kunder og forbrugere samt lovgivere. LEGO Koncernen foretog på den baggrund en ekstra gennemgang af de systemer og procedurer, der skal sikre legetøjets sikkerhed. Derudover blev der foretaget ekstra tests ved uafhængige testlaboratorier. Der blev ikke fundet nogen problemer ved LEGO Koncernens produkter. LEGO Koncernen har ikke trukket produkter tilbage fra markedet i Den megen fokus på legetøjssikkerhed har dog betydet, at LEGO Koncernen har igangsat en opdatering og udvikling af de procedurer, der anvendes til at sikre løbende dokumentation af, at LEGO legetøj overholder gældende sikkerhedskrav. I LEGO Koncernen er produktsikkerhed en integreret del af udviklingen af nye LEGO produkter. Det indebærer løbende test og kontrol både af de enkelte elementer og af de råmaterialer, der indgår heri. Materialekravene er klart beskrevet i LEGO Koncernens omfattende produktsikkerhedshåndbog, som løbende udvikles og opdateres. Kravene kommer fra lovgivning, men også fra de forskellige internationale legetøjsstandarder, som løbende bliver udviklet. Repræsentanter fra LEGO Koncernen deltager aktivt i dette arbejde både i europæisk, amerikansk og internationalt regi. For eksempel har LEGO Koncernen formandsposten for CEN/TC 52, som er den europæiske komité, der er ansvarlig for udviklingen af den europæiske legetøjsstandard EN71. I arbejdet med standardisering inddrages løbende nye erfaringer med legetøjssikkerhed. Endelig inddrages de mange års erfaringer med produktion af LEGO legetøj, idet en række interne krav også indgår i produktsikkerhedsarbejdet. De mange tilbagekaldelser i legetøjsindustrien har blandt andet medført, at detailleddet i større omfang end hidtil efterspørger dokumentation for, at legetøjet er produktsikkerhedsmæssigt i orden. LEGO Koncernen er glad for denne øgede interesse, og der er brugt en del ressourcer i årets løb på at formidle denne dokumentation til kunder og forbrugere. Årets begivenheder i legetøjsbranchen har medført øget lovgivningsmæssig aktivitet, og både i EU og USA vil der fra lovgivningsside blive arbejdet på at revidere lovgivning og give bedre muligheder for myndighedernes kontrol med legetøj. I EU er direktivet om legetøjssikkerhed under revision. LEGO Koncernen følger aktivt med i lovgivningsarbejdet for at sikre den praktiske relevans og fortsatte forbedring. Lovgivning eller ej, LEGO Koncernens mål er at producere det sikreste legetøj til forbrugerne. Code of Conduct Allerede i 1997 udarbejdede LEGO Koncernen et sæt retningslinjer for, hvilke mindstekrav leverandørerne forventes at overholde angående arbejdstagerforhold, menneskerettigheder, miljø og anti-korruption. Disse retningslinjer er formuleret i LEGO Koncernens Code of Conduct, som løbende revideres. LEGO Koncernen ser det som sit ansvar at eksempel på test af produktsikkerhed Hvordan tester man et LEGO element? Afhængig af elementtype og anvendelse er der et utal af tests, det enkelte element skal igennem, før det kan blive en del af et LEGO produkt. Et eksempel kunne være en DUPLO figur, som først skal gennemgå kemiske tests af det anvendte plasticmateriale samt dekorationsmaling. Derefter er der de fysiske og mekaniske tests. I tilfældet med DUPLO figuren skal det først og fremmest testes, om figuren overholder en lang række størrelseskrav, der skal sikre, at det ikke er muligt at kvæles eller sluge små dele. Derefter bliver figuren udsat for diverse belastninger som for eksempel bide, vride, fald, tryk og træktest. Og figuren testes for spidser eller kanter, der kan påføre brugeren skade. Når disse og en række flere tests er bestået er produktet i princippet klar til at indgå i LEGO produkter. Men test af DUPLO figuren fortsætter løbende, så længe den er i produktion. I produktionsprocessen er der eksempelvis også en 100% kontrol.- hvor alle figurer udsættes for en træktest. Herved verificeres, at figuren er sikker, og at produktionsprocessen er i kontrol. bæredygtighed

20 strategi, muligheder og udfordringer Opening 1 the box Packaging 2 Building instruction 8 After play Prepack Elements Building the model Play experience Consumer 9 Communication være med til at sikre, at LEGO Koncernens leverandører handler i overensstemmelse med en række mindstekrav. Behovet for et sådant sæt retningslinjer skyldes, at leverandører i mange lande ikke sikrer, at blandt andet centrale konventioner fra International Labour Organization (ILO) om arbejdstagerforhold bliver overholdt. Kravene i LEGO Koncernens Code of Conduct ligger derfor på flere områder højere end den generelle standard i nogle af leverandørernes lande. Der kan være s t r u k t u r e l l e forhold eller kulturelle traditioner, der gør, at overholdelse af LEGO Koncernens Code of Conduct ikke umiddelbart kan forventes. Det vigtigste i denne forbindelse er, at leverandørerne er indstillet på aktivt at arbejde med at sikre, at de kan komme til at overholde kravene. Oplevelsen af kvalitet LEGO Koncernen har altid haft produktkvalitet i fokus, og kvalitet er helt fundamental for LEGO Koncernens produkter. Produkterne har vundet mange priser gennem årene, men specielt udnævnelsen til århundredets legetøj først af Fortune Magazine og senere af den engelske sammenslutning, British Association of Toy Retailers, har været store skulderklap til mange års fokus på produkt- og konceptudvikling samt sikkerhed og kvalitet. Men hvordan beskrives og opleves kvalitet? LEGO Koncernens kvalitetsledelsessystem certificeret i henhold til ISO 9001 danner udgangspunktet for de systemer og underliggende kontroller, der skal sikre, at kvaliteten er beskrevet og kontrolleret. Dette sker eksempelvis via stikprøver, der vurderer, om de færdige produkter lever op til de krav, der er beskrevet. Dette sikres via optælling af elementer, bygning af modellen samt vurdering af støbekvaliteten, dekorering og montage. Kvalitet er mere end blot selve produktet, og LEGO Koncernen arbejder med kvalitet hele vejen fra emballagen til åbning af æsken, byggevejledninger, forpakposer, elementerne, byggeoplevelsen og den efterfølgende legeoplevelse. Legeoplevelsen, når LEGO klodserne på et senere tidspunkt blandes med LEGO klodser fra andre LEGO æsker, er også i fokus. Sidst men ikke mindst arbejdes der også med kvalitet i forhold til forbrugerkontakt. LEGO Koncernens forbrugere består primært af børn fra 1½ til 16 år, voksne LEGO entusiaster, samt forældre, bedsteforældre og andre gavekøbere. Selvom kvaliteten er beskrevet, testet og overholder de samme standarder, kan den godt opleves forskelligt af forbrugere. For voksne LEGO entusiaster, der typisk bygger meget store og komplicerede modeller, kan selv små tolerancer resultere i en forskel, eksempelvis når tilstrækkeligt mange klodser bygges direkte oven på hinanden. Generelt arbejdes der med tolerancer helt ned til 2/1000 mm. Beskrivelsen af kvalitet er ikke nem og omfatter mere end blot selve produktet. Men tag alligevel de to klodser, der følger med denne rapport, og prøv at bygge dem sammen som en trappe og tag dem så fra hinanden igen. Prøv så kort at beskrive oplevelsen af klemkraften, der er fundamental for LEGO systemet. De fleste vil sige ja, det er lige sådan det skal være, men vil samtidig have svært ved at beskrive denne oplevelse. 18 bæredygtighed 2007

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2006

Bæredygtighedsrapport 2006 Bæredygtighedsrapport 2006 Dette er LEGO Koncernens første bæredygtighedsrapport. Her kan du læse, hvor vi er med dette arbejde, og hvor vi ønsker at bevæge os hen. Vi vil derfor værdsætte enhver tilbagemelding

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen Social- og miljømæssig erklæring for koncernen 13 Grundlag for udarbejdelse af erklæringen 13 Social indsats 13 Miljøindsats 16 Den uafhængige revisors erklæring om sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde Årsmøde, KTC, Esbjerg 20. september 2013

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde Årsmøde, KTC, Esbjerg 20. september 2013 Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv Niels Lunde Årsmøde, KTC, Esbjerg 20. september 2013 De næste 45 minutter 1970erne: Det store ryk 1980erne: Den farlige succes 1990erne: Det forvirrede

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere