Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed"

Transkript

1 Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016

2 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et kollektivt transportmiddel på deres samlede rejse. Det betyder skift fra et transportmiddel til et andet på rejsen, og dermed potentiel spildtid og risiko for at noget går galt, så den planlagte forbindelse mistes. Tidlige analyser af data fra de nationale passagertilfredshedsundersøgelser (NPT) tydede på, at der var en klar forskel på togpassagerernes tilfredshed med deres rejse, afhængigt af om de var kommet til deres afgangsstation med kollektiv transport eller på anden måde. Vi har derfor igangsat et analysearbejde for yderligere at belyse disse sammenhænge. Dette notat er første resultat af dette analysearbejde. Vi har forsøgt at nuancere analysen mere i denne omgang, så vi ser på det konkrete kollektive transportmiddel, der blev brugt til stationen, og har sammenlignet med transport til stationen med cykel, bil og til fods. Datagrundlaget er NPT besvarelser fra togpassagerer, der har angivet deres tilfredshed med en række forhold i forbindelse med deres aktuelle togrejse og på stationen, i perioden januar til august Vi kommer til at fortsætte arbejdet i takt med, at der kommer flere og flere besvarelser i NPT. Så vi kan blive endnu mere konkrete på, hvad udfordringerne i forbindelse med tilbringer-transporten kan være. Vi benytter i rapporten følgende benævnelser: Aktuelle togrejse = den togrejse passageren var på, da han/hun modtog NPT spørgeskemaet. Den aktuelle togrejse består kun af én (del)rejse, fra station A til station B. Det kan med andre ord være alt fra 1 station med metroen til IC Lyntoget fra København til Frederikshavn. Tilbringer-transport = den måde (transportform) passageren har benyttet for at komme til den station, hvor den aktuelle togrejse er startet. Hvis en passager rejser med IC-toget fra Aarhus til Nørreport, og derfra videre med metroen, og passageren fik spørgeskemaet i metroen (den aktuelle rejse), så vil rejsen med IC-toget i dette tilfælde blive tilbringer-transporten. Tog = alle andre tog end S-tog og Metro (dvs. også lokalbaner mv.) Anden (anden kollektiv transport) = fly, færge, havnebus mv.

3 Side 3 2. Resumé og den videre proces Denne undersøgelse har haft til formål, at vurdere, i hvilket omfang forskellige transportformer til afgangsstationen påvirker tilfredsheden med togrejsen og tilfredshed med forskellige forhold på stationen. Undersøgelsen viser følgende: I perioden januar-august 2016 ankom 26% af passagererne med kollektiv transport til den togstation, hvorfra deres aktuelle togrejse udgik. 46% kom til fods, og 14% cyklede Undersøgelsen viser ingen signifikant forskel i passagerens tilfredshed med den efterfølgende togrejse alt-i-alt, alene som konsekvens af hvordan han/hun er kommet til stationen Men der er signifikant lavere tilfredshed med den tid, der er til at skifte til toget blandt de passagerer, der er ankommet til stationen med anden kollektiv transport Og der er signifikant lavere tilfredshed med adgangsforholdene til perronen blandt de passagerer, der er ankommet til stationen med anden kollektiv transport Det er forskelligt fra togselskab til togselskab, hvorledes tilbringertransport med anden kollektiv transport påvirker tilfredsheden med forholdene på stationen og i forbindelse med skiftet Resultaterne af denne undersøgelse tyder på, at der er forhold omkring skiftesituationen på stationerne, der påvirker tilfredsheden negativt blandt de passagerer, der er kommet til stationen med anden kollektiv transport, inden de fortsætter på deres togrejse. Passagerpulsen vil derfor fortsætte arbejdet med at få belyst skiftesituationerne, og hvorledes tilbringer-transporten påvirker tilfredsheden med rejsen. Vi vil i opfølgende studier se på udvalgte stationer, hvor der er mange besvarelser fra NPT, og hvor mange forskellige transportmidler mødes. Vi vil arbejde med udvalgte målgrupper blandt passagererne, for at eliminere de forskelle i resultater, der kan fremkomme som følge af forskellige sammensætninger af passagerer på de forskellige stationer. Det kunne fx være unge/studerende, pendlere, ældre, fritidsrejsende, rejsende med rejsekort mv. I november 2016 offentliggør Passagerpulsen en undersøgelse af, hvad passagererne ønsker på stationerne. Denne undersøgelse kan give mere input til drøftelserne om fx adgangsveje, information mv.

4 Side 4 3. Resultater 3.1 Hvordan kom passagererne til den station, hvor de indledte deres aktuelle togrejse? Data fra de nationale passagertilfredshedsundersøgelser (NPT) fra januar til august 2016 viser, at passagererne i denne periode hovedsagelig kommer til afgangsstationen for deres aktuelle togrejse til fods eller på cykel. 60% gør dette. Af de resterende passager benytter 26% en eller anden form for kollektiv transport og 11% bil til stationen. Set over et helt år vil vi forvente, at fordelingen vil ændre sig lidt, idet der sandsynligvis vil være færre der cykler eller går, når vejret bliver dårligere i vinterperioden. Det har dog ikke nogen betydning for resultaterne i denne undersøgelse, hvor fordelingen af tilbringer-transporten ikke indgår som en parameter. Godt en fjerdedel af togpassagererne er altså afhængige af, at deres tilsluttende rejse med kollektiv transport til afgangsstationen fungerer. Figur 1 Hvordan er passagererne ankommet til den station, hvorfra de har taget det tog, som de sidder i lige nu? (Uanset togselskab) Base: Data fra NPT jan-aug Hvis vi opdeler resultaterne på de togselskab, som passageren rejser med på den aktuelle rejse (det tog han/hun sidder i, da spørgeskemaet modtages), så viser der sig et lidt forskelligt billede fra selskab til selskab. Se tabel 1 på næste side. Af de passager, der rejser med DSB Fjern- og Regionaltog, har 30% benyttet kollektiv transport til afgangsstationen. De tilsvarende tal er for S-tog: 25%,

5 Side 5 Metro: 24%, Arriva Tog: 17% og Nordjyske Jernbaner (NJBA): 10%. Der tegner sig et billede af, at i de dele af landet, hvor der er længere mellem den kollektive trafik (Arriva og NJBA), benyttes bus/tog i mindre grad som tilbringer-transport til rejserne. Her er det gang, cykel og bil, der anvendes. I hovedstadsområdet, hvor der er et godt udbud af kollektiv trafik, fungerer denne i højere grad som tilbringer til rejser med S-toget og Metroen. I dette område er der dog også mange, som bor tæt ved en station, så derfor er der også mange, der går eller cykler. Det sidste særligt i forhold til rejser med S- toget. Tabel 1 Hvordan er passagererne ankommet til den station, hvorfra de har taget det tog, som de sidder i lige nu? (Krydset med togselskab) Er ankommet til stationen med: Aktuel togrejse med: DSB F/R S-tog Metro Arriva NJBA Total Tog S-tog Metro Bus Anden Gang Cykel Bil Ubesv. Base % 4% 1% 12% 3% 41% 12% 15% 3% 100% % 6% 4% 11% 0% 44% 23% 6% 2% 100% % 7% 4% 8% 3% 60% 10% 3% 2% 100% % 0% 0% 10% 1% 53% 15% 11% 4% 100% % 0% 0% 3% 1% 62% 22% 2% 4% 100% % 4% 2% 11% 2% 46% 14% 11% 3% 100% Base: Data fra NPT jan-aug Hvordan påvirker transportformen til stationen tilfredsheden med den aktuelle togrejse og forhold på stationen? For at svare på dette spørgsmål har vi delt passagererne op efter hvilket togselskab de rejser med, på deres aktuelle togrejse. Den generelle konklusion på tværs af togselskaber - er, at der ikke er signifikant forskel på tilfredsheden med den aktuelle togrejse ( Hvor tilfreds er du med din rejse med dette tog alt-i-alt? ) alene som konsekvens af om passageren er kommet til stationen med kollektiv transport eller på anden måde. Denne konklusion kan dog skyldes, at vi ser på passagererne som en samlet gruppe i dette studie. I efterfølgende studier, hvor vi får mulighed for at opdele passagererne i målgrupper, og evt. på stationsniveau, kan vi komme frem til andre konklusioner. Vi finder derimod signifikante forskelle i tilfredsheden for to andre spørgsmål om oplevelsen på stationen: 1) tilfredshed med den tid der er til at skifte til toget, og 2) tilfredshed med adgangsvejene til perronen. For disse to spørgsmål er passagererne signifikant mindre tilfredse, hvis de har benyttet kollektiv transport til afgangsstationen. Der kan dog være tilfælde, hvor dette kun gælder for nogen, ikke alle, kollektive transportformer. Fx er S-tog passagerer, der er skiftet fra et andet S-tog, mere tilfredse end passagerer, der er skiftet fra en bus, et tog eller metroen.

6 Side 6 I det følgende gennemgår vi resultaterne for hvert togselskabs tilbringer former. Passagerer, der er på en aktuel rejse med DSB Fjern- og Regionaltog, er mindre tilfredse med skiftetiden til toget, hvis de er kommet med bus eller et andet tog til stationen. De er mindre tilfredse med adgangsforholdene til perronen, hvis de er ankommet med et S-tog eller metroen. Se tabel 2. Tabel 2 Gennemsnitlig tilfredshed med togrejsen og udvalgte parametre vedrørende stationsoplevelsen, krydset med hvordan passageren er kommet til afgangsstationen. Rejser med DSB Fjern- og Regionaltog. Ankommet til stationen med: Hvor tilfreds er du med Tog S-tog Metro Bus Gang Cykel Bil ikke din rejse med dette tog alt i alt? (DSB F/R) 7,61 7,49 8,19 7,66 7,52 7,45 7,75 7,63 7,56 (På stationen) den tid du havde, til at skifte til dette tog? 7,30 7,80 8,14 7,49 7,72 8,06 8,09 7,48 7,86 (På stationen) adgangsforholdene til perronen, hvorfra du tog dette tog? 8,05 7,62 7,11 8,01 7,99 8,15 8,12 7,94 8,04 (På stationen) den information, du fik over højtalerne? 6,37 6,45 6,85 6,53 6,41 6,45 6,60 6,46 6,46 elektroniske skærme og afgangstavler? 7,62 7,57 7,95 7,86 7,47 7,56 7,61 7,73 7,52 faste skilte og køreplaner? 7,07 7,28 7,56 7,31 7,03 7,08 7,12 7,22 7,06 Antal besvarelser Note: Passagererne har besvaret tilfredshedsspørgsmålene på en skala fra 0 til 10, hvor 10 angiver den højeste tilfredshed. Passagerer, der er på en aktuel rejse med S-tog, er mindre tilfredse med skiftetiden til toget, hvis de er kommet med bus eller et andet tog til stationen. De er mindre tilfredse med adgangsforholdene til perronen, hvis de er ankommet med metroen. Det ser også ud til, at der er en lavere tilfredshed med højtalerinformationen på stationen, hvis de er ankommet med et andet tog eller metroen til stationen. Se tabel 3. Tabel 3 Gennemsnitlig tilfredshed med togrejsen og udvalgte parametre vedrørende stationsoplevelsen, krydset med hvordan passageren er kommet til afgangsstationen. Rejser med S-tog. Ankommet til stationen med: Hvor tilfreds er du med Tog S-tog Metro Bus Gang Cykel Bil din rejse med dette tog alt i alt? (S-tog) 7,57 8,00 7,42 7,78 7,83 7,72 7,75 7,73 7,79 (På stationen) den tid du havde, til at skifte til dette tog? 7,33 7,83 7,70 7,59 8,01 8,09 8,15 7,62 8,04 (På stationen) adgangsforholdene til perronen, hvorfra du tog dette tog? 7,63 8,03 7,08 7,56 7,75 7,53 7,58 7,59 7,67 (På stationen) den information, du fik over højtalerne? 6,27 7,01 6,25 6,85 6,80 6,50 7,22 6,69 6,74 elektroniske skærme og afgangstavler? 7,64 7,90 7,80 8,00 7,95 7,55 8,03 7,89 7,83 faste skilte og køreplaner? 7,11 7,39 6,96 7,10 7,15 6,66 7,24 7,14 7,00 Antal besvarelser Note: Passagererne har besvaret tilfredshedsspørgsmålene på en skala fra 0 til 10, hvor 10 angiver den højeste tilfredshed. ikke

7 Side 7 Passagerer, der er på en aktuel rejse med metroen, er mindre tilfredse med skiftetiden til toget, hvis de er kommet med metro eller et andet tog til stationen. De er mindre tilfredse med adgangsforholdene til perronen, hvis de er ankommet med S-toget eller et andet tog. Det ser også ud til, at der generelt er en lavere tilfredshed med alle faktorerne omkring stationen, hvis de er ankommet med et andet tog til metro-stationen. Metro-passagerer, der er ankommet til stationen i bil, ser også ud til at være mindre tilfredse med informationen på stationen, end andre passagerer. Se tabel 4. Tabel 4 Gennemsnitlig tilfredshed med togrejsen og udvalgte parametre vedrørende stationsoplevelsen, krydset med hvordan passageren er kommet til afgangsstationen. Rejser med Metro. Ankommet til stationen med: Hvor tilfreds er du med Tog S-tog Metro Bus Gang Cykel Bil din rejse med dette tog alt i alt? (Metro) 7,83 8,20 8,33 8,34 8,18 8,09 8,25 8,24 8,17 (På stationen) den tid du havde, til at skifte til dette tog? 8,03 8,54 8,02 8,50 8,45 8,62 8,75 8,38 8,49 (På stationen) adgangsforholdene til perronen, hvorfra du tog dette tog? 7,49 7,62 8,22 8,40 8,34 8,24 8,51 8,02 8,33 (På stationen) den information, du fik over højtalerne? 6,76 7,50 7,24 7,91 7,85 7,58 6,98 7,54 7,78 elektroniske skærme og afgangstavler? 7,72 8,05 8,47 8,56 8,43 8,23 8,14 8,29 8,39 faste skilte og køreplaner? 6,84 7,60 7,91 7,66 7,81 7,57 7,02 7,61 7,74 Antal besvarelser Note: Passagererne har besvaret tilfredshedsspørgsmålene på en skala fra 0 til 10, hvor 10 angiver den højeste tilfredshed. Passagerer, der er på en aktuel rejse med Arriva Tog, er mindre tilfredse med skiftetiden til toget, hvis de er kommet med bus eller et andet tog til stationen. Passagerer, der ankommer til stationen i bil, til fods eller på cykel, er mindre tilfredse med informationen på skærme og afgangstavler. Se tabel 5. ikke Tabel 5 Gennemsnitlig tilfredshed med togrejsen og udvalgte parametre vedrørende stationsoplevelsen, krydset med hvordan passageren er kommet til afgangsstationen. Rejser med Arriva Tog. Ankommet til stationen med: Hvor tilfreds er du med Tog S-tog Metro Bus Gang Cykel Bil din rejse med dette tog alt i alt? (Arriva) 7,95 8,01 7,97 7,97 8,03 7,99 7,98 (På stationen) den tid du havde, til at skifte til dette tog? 7,48 7,29 8,05 8,00 8,32 7,35 8,08 (På stationen) adgangsforholdene til perronen, hvorfra du tog dette tog? 8,25 8,22 8,19 8,16 8,41 8,23 8,22 (På stationen) den information, du fik over højtalerne? 6,61 6,61 6,48 6,38 6,41 6,61 6,45 elektroniske skærme og afgangstavler? 7,76 8,14 7,35 7,33 7,39 8,01 7,35 faste skilte og køreplaner? 7,12 7,43 7,35 7,28 7,32 7,33 7,33 Antal besvarelser Note: Passagererne har besvaret tilfredshedsspørgsmålene på en skala fra 0 til 10, hvor 10 angiver den højeste tilfredshed. ikke

8 Side 8 Passagerer, der er på en aktuel rejse med Nordjyske Jernbaner, har vi endnu ikke så mange besvarelser fra, at vi kan ikke se nogle signifikante resultater. Vi kan dog se tilsvarende tendenser til lavere tilfredshed blandt de passagerer, der er ankommet til stationen med bus. Se tabel 6. Tabel 6 Gennemsnitlig tilfredshed med togrejsen og udvalgte parametre vedrørende stationsoplevelsen, krydset med hvordan passageren er kommet til afgangsstationen. Rejser med Nordjyske Jernbaner. Ankommet til stationen med: Hvor tilfreds er du med Tog S-tog Metro Bus Gang Cykel Bil din rejse med dette tog alt i alt? (NJBA) 8,73 7,58 8,32 8,08 8,25 8,41 8,26 (På stationen) den tid du havde, til at skifte til dette tog? 8,17 5,09 7,94 7,58 8,29 7,31 7,85 (På stationen) adgangsforholdene til perronen, hvorfra du tog dette tog? 8,53 6,50 8,38 8,19 8,43 7,97 8,33 (På stationen) den information, du fik over højtalerne? 6,53 4,60 6,54 6,14 6,60 5,99 6,44 elektroniske skærme og afgangstavler? 8,38 7,92 7,90 7,55 7,50 8,25 7,80 faste skilte og køreplaner? 7,72 7,00 7,66 7,23 7,00 7,52 7,54 Antal besvarelser Note: Passagererne har besvaret tilfredshedsspørgsmålene på en skala fra 0 til 10, hvor 10 angiver den højeste tilfredshed. ikke I ovenstående gennemgang har vi påvist, at der i nogle tilfælde er en signifikant forskel i togpassagerernes tilfredshed med forskellige parametre vedrørende stationen, som konsekvens af hvordan passageren er ankommet til stationen. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke forklare, hvorfor denne forskel fremkommer, men vil i kommende studier forsøge af afdække dette.

9 Side 9 4. Om undersøgelsen Analyserne i dette notat er baseret på data fra de nationale passagertilfredshedsundersøgelser (NPT) blandt togpassagerer i perioden januar til august I alt er der besvarelser for togpassagererne i denne periode. Togpassagererne, der er repræsentativt udvalgt, modtager og udfylder et papirspørgeskema på en konkret togrejse. Spørgeskemaet udfyldes i de fleste tilfælde under togrejsen. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om tilfredsheden med en række forskellige forhold ved togrejsen, samt spørgsmål om hvorvidt passageren har oplevet en forsinkelse på togrejsen og forsinkelsens varighed (passagerens opfattelse). Spørgeskemaerne er uddelt til passagerer i følgende togsystemer: Arriva inkl. Vestbanen DSB Fjern- og Regionaltog DSB S-tog Metro Nordjyske Jernbaner Passagererne besvarer NPT tilfredshedsspørgsmålene på en skala fra 0 til 10, hvor 10 angiver den højeste tilfredshed. I NPT rapporterne offentliggører vi resultaterne som: andel af passagererne, der er tilfredse/meget tilfredse (har svaret 7 til 10) andel af passagererne, der hverken er tilfredse eller utilfredse (har svaret 4 til 6) andel af passagererne, der er utilfredse/meget utilfredse (har svaret 0 til 3) Der ligger en kvantitativ og kvalitativ analyse til grund for inddelingen. I denne rapport anvender vi den gennemsnitlige tilfredshed som måltal. Det er således et gennemsnit af alle de besvarelser, der har været på det pågældende spørgsmål. Årsagen til, at vi anvender begge disse tilgange til resultaterne fra NPT er, at de to måder, at vise resultaterne på, kan noget forskelligt: 1. Et gennemsnit siger ikke i sig selv noget om hvor mange, der er tilfredse, idet et gennemsnit kan fremkomme på mange forskellige måder. Og nogen gange vil vi gerne vise hvor mange, der er tilfredse (eller utilfredse). 2. Et gennemsnit kan på den anden side udtrykke det generelle løft i tilfredshed uanset hvor på tilfredshedsskalaen løftet sker. En stigning fra 1 til 2 på skalaen er lige så meget værd som en stigning fra 8 til 9. Hvis man alene fokuserer på det generelle løft i tilfredshed og ikke på hvor mange, der er tilfredse, kan gennemsnittet være et godt mål. Mere information om NPT kan findes på Passagerpulsens hjemmeside:

10 Side Om Passagerpulsen Kort om Passagerpulsen Passagerpulsens mål er at varetage passagerernes interesser og samtidig gøre det nemmere for trafikselskaber og politikere at få viden om passagererne og deres syn på, hvad der er god kollektiv transport. Udgangspunktet er brugerne af den kollektive transport, og med "passageren i centrum" gennemføres nationale undersøgelser om passagerens rejse fra dør til dør samt en række temaundersøgelser. Passagerpulsen startede 1. oktober Tidligere undersøgelser Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed Oktober 2016 Buspassagerers rettigheder ved forsinkelser September 2016 Cykelparkering på stationer September 2016 Periodekort på rejsekort - passagerernes ønsker til check ind og check ud procedure September 2016 Togselskabernes information ved forsinkelser August 2016 Togselskabernes rejsetidsgarantier - opfølgning Juni 2016 Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse (tog) Juni 2016 Passagerpulsens Kundeservicepris 2016 Maj 2016 Passagerernes ønsker til kundeservice Maj 2016 Kendskab til Passagerpulsen April 2016 Rejsekortet: Udvikling i kundetilfredshed April 2016 Togselskabernes rejsetidsgarantier December 2015 Public Transport: Price levels in Europe September 2015 Sporarbejder på rejsen Juni 2015 Passagerpulsens Kundeservicepris 2015 Maj 2015 Passagerernes ønsker til kundeservice Maj 2015 Kundernes tilfredshed med Rejsekortet April 2015 Danskernes holdning til kollektiv transport December 2014 Redaktion Analyseansvarlig Lars Wiinblad Analysemedarbejder Anders Albrechtsen Kommunikationsmedarbejder: Bjarke Stald-Bolow Ansvarshavende redaktør: Afdelingschef Lone Fruerskov Andersen Fotos: istockphoto Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk Fiolstræde 17B Postboks København K Tlf.: Mail: Web: passagerpulsen.taenk.dk

11 Side 11

12

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers hed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning Der har i de senere år været meget snak om togselskabernes rettidighed i pressen og på de sociale

Læs mere

Kontakt til togselskaberne

Kontakt til togselskaberne Kontakt til togselskaberne En undersøgelse af, hvordan passagererne vil kontakte togselskabet, hvis de, når de står på perronen, er i tvivl om noget i forbindelse med deres rejse, f.eks. om deres billet

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Vinter 2016 (Januar til marts 2016) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741 E-mail:

Læs mere

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog)

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Sommer 2016 (April til september 2016) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S fra 2013 til 2016 Marts 2017 1 2 Indhold 1. Materiale..3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Rejsekort kundetilfredshed

Rejsekort kundetilfredshed Rejsekort kundetilfredshed Komparativ analyse baseret på Rejsekort A/S egne undersøgelser fra 2012, 2013 og 2014 (foretaget af Epinion A/S) Revideret april 2015 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har

Læs mere

Punktlighed for Tog og Metro

Punktlighed for Tog og Metro Punktlighed for Tog og Metro September 2017 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Resumé... 4 3 Måling af togenes punktlighed på Fjern- og S-banen... 7 3.1 Fjernbanen... 7 3.2 S-banen... 8 3.3 Arriva tog...

Læs mere

Cykelparkering på togstationer

Cykelparkering på togstationer Cykelparkering på togstationer En undersøgelse af cykelparkerings rolle i forhold til den samlede tilfredshed samt passagerernes ønsker til cykelparkeringen September 2016 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Formål

Læs mere

Periodekort på rejsekort Check Ind og Check Ud

Periodekort på rejsekort Check Ind og Check Ud Periodekort på rejsekort Check Ind og Check Ud En undersøgelse af passagerernes ønsker til Check Ind og Check ud i forbindelse med Periodekort på rejsekortet August 2016 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015 Passagerpulsen Mette Boye TØF 1.10 2015 Formål: Konkrete forbedringer for passagererne i den kollektive transport tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse December 2016 1 Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Dataindsamling... 3 3. Databehandling... 4 3.1 Omregning af besvarelserne

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Passagerpulsens Kundeservicepris 2017

Passagerpulsens Kundeservicepris 2017 Side 1 Passagerpulsens Kundeservicepris 2017 Mystery shopping hos trafikselskaberne Side 2 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Hvorfor kundeservice? 5 4. Sådan har vi gjort 7 5. Passagerernes

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Hvad har betydning for passagerernes tilfredshed med deres togrejse?

Hvad har betydning for passagerernes tilfredshed med deres togrejse? + Hvad har betydning for passagerernes tilfredshed med deres togrejse? Et studie baseret på data fra De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser Marts 2017 Side 2 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Baggrund

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Passagerpulsens arbejde og analyser. Lars Wiinblad

Passagerpulsens arbejde og analyser. Lars Wiinblad Passagerpulsens arbejde og analyser Lars Wiinblad (law@fbr.dk) Passagerpulsen? Uafhængige en del af Forbrugerrådet Tænk Bevilling fra Bedre og billigere kollektiv trafik Arbejder for at skabe de bedste

Læs mere

Togselskabernes rejsetidsgarantier

Togselskabernes rejsetidsgarantier Togselskabernes rejsetidsgarantier DEL 1 - KENDSKAB: En kvantitativ undersøgelse af passagerernes kendskab til og brug af togselskabers rejsetidsgarantier. DEL 2 - INFORMATION: Mystery shopping af togselskabers

Læs mere

Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik

Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik Jane Ildensborg-Hansen TetraPlan A/S Kronprinsessegade 46 E 1306 København K Tlf. 33 73 71 00, Fax: 33 73 71 01 E-mail: jih@tetraplan.dk Homepage:

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Passagerpulsen er din stemme i den kollektive transport

Passagerpulsen er din stemme i den kollektive transport Passagerpulsen er din stemme i den kollektive transport Vi er en del af Forbrugerrådet Tænk og arbejder for at skabe de bedste rammer for brugerne af bus, tog og metro. Forord Velkommen til denne lille

Læs mere

Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden for fjern- og regionaltog. 17.Maj 2010 BaneBranchen Fra tanke til handling

Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden for fjern- og regionaltog. 17.Maj 2010 BaneBranchen Fra tanke til handling Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden for fjern- og regionaltog 17.Maj 2010 BaneBranchen Fra tanke til handling Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden Temaer Passagerens forventninger til

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Passagerernes ønsker til Kundeservice

Passagerernes ønsker til Kundeservice Passagerernes ønsker til Kundeservice Maj 2016 Side 2 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Resume og anbefalinger 6 4. Resultater 9 4.1 Hvorfor kundeservice? 9 4.2 Brug af kundeservice? 11 4.3

Læs mere

Tilbringertrafik er i denne sammenhæng busser og lokalbaner. TØF d. 1.10.2015. Lykke Magelund Chefkonsulent Tetraplan / MOE. lm@tetraplan.

Tilbringertrafik er i denne sammenhæng busser og lokalbaner. TØF d. 1.10.2015. Lykke Magelund Chefkonsulent Tetraplan / MOE. lm@tetraplan. Tilbringertrafik er i denne sammenhæng busser og lokalbaner TØF d. 1.10.2015 Lykke Magelund Chefkonsulent Tetraplan / MOE lm@tetraplan.dk Tilbringertransport Fra et togperspektiv Bus er et vigtigt tilbringertransportmiddel

Læs mere

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed?

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? konferencen : Passagerernes stemme i den kollektive trafik, den Christina Hvid, Direktør i Bus & Tog Bus & Tog samarbejdet Består af alle udbyderne

Læs mere

Passagerernes ønsker til kundeservice

Passagerernes ønsker til kundeservice Kundeservice i kollektiv transport Maj 2015 Passagerernes ønsker til kundeservice Foto: Ulrik Jantzen Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Resume og anbefalinger 5 4. Hvordan påvirker kundeservicen

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Hvornår kører toget?

Hvornår kører toget? Hvornår kører toget? Kundens oplevelse af trafikinformation i S-toget Jernbanekonferencen d. 17. maj 2010 Side 1 Kommerciel, Markedsanalyse Togturen - rejsekæden Hvad påvirker kundernes tilfredshed? Ved

Læs mere

Landstrafikmodellen. - Otto Anker Nielsen

Landstrafikmodellen. - Otto Anker Nielsen Kollektiv trafik i Landstrafikmodellen - Otto Anker Nielsen Hvorfor en Landstrafikmodel? Forbedret beslutningsgrundlag Samme beslutningsgrundlag Sammenligning af projekter Fokus på projekterne Understøtter

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Konklusioner Side 2

Konklusioner Side 2 Københavns Kommune Resumé Ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser Marts 2014 v. Anne Kathrine Zahle, Anders Albrechtsen og Janne Norup 2014 Side 1 Konklusioner De ældre

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelse Kundetilfredshedsundersøgelse Kystbanen/Øresund Efterår 2010 INDHOLD 1. Sammenfatning... 3 2. Resultat... 6 2.1 Kundetilfredshed... 6 2.2 Kvalitetsspørgsmål, samtlige rejser... 7 2.3 Kvalitetsspørgsmål

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne.

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne. Koncern Økonomi SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2010-2013 Spørgsmål nr.: 010 Dato: 11. august 2009 Stillet af.: Ved budgetseminar Besvarelse udsendt den: 25. august 2009 Region Hovedstaden Kongens Vænge

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Special Session på Trafikdage 2014 tirsdag den 26.8. kl. 15:10 til 16:20 3. linje Lokale 4, 110, Kroghsstræde 3 DSB, Movia og Metroselskabet I/S

Læs mere

Passagerpulsen. forslag til et styrket fokus på passagererne i den kollektive trafik. Afrapportering af forprojekt

Passagerpulsen. forslag til et styrket fokus på passagererne i den kollektive trafik. Afrapportering af forprojekt Passagerpulsen forslag til et styrket fokus på passagererne i den kollektive trafik Afrapportering af forprojekt Side 2 Side 3 Indhold Indhold Indhold 1. Sammenfatning og anbefaling 4 2. Baggrund 12 3.

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 10. marts 2016 FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 15. Marts 2016 2 EMNER E boks undersøgelser Transportvane databasen Korrespondance muligheder Passagerpulsen Egne undersøgelser Realtid Tællebusser 3 E BOKS

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Passagerpulsens Kundeservicepris Mystery shopping hos trafikselskaberne

Passagerpulsens Kundeservicepris Mystery shopping hos trafikselskaberne Passagerpulsens Kundeservicepris 2016 Mystery shopping hos trafikselskaberne Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Hvorfor kundeservice 5 4. Sådan har vi gjort 7 5. Og vinderne er 15 5.1 Vinder

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Kundeambassadøren DSB

Kundeambassadøren DSB Kundeambassadøren DSB Statusrapport 1. halvår 2012 1 Kundeambassadør Helle Fuhrmanns beretning DSB besluttede i efteråret 2010 at ansætte en Kundeambassadør. Kundeambassadøren skal primært sikre, at kunderne

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q gennemført uge Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Side 1

Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q gennemført uge Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Side 1 Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2014 gennemført uge 10-12 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen 2014 Side 1 2010 2014 Side 5 Overblik Udvikling fra 2013 til 2014 Indeks score Udvikling

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu. Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Måling af passagerpræferencer - hvad betyder noget? Rejsetid

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Notat. Trafikplanlægning. Passagerpuljeansøgning, Trafikstyrelsen. Projektbeskrivelse for trafikinformationsstand til Nørreport

Notat. Trafikplanlægning. Passagerpuljeansøgning, Trafikstyrelsen. Projektbeskrivelse for trafikinformationsstand til Nørreport Notat Passagerpuljeansøgning, Trafikstyrelsen Trafikplanlægning Projektbeskrivelse for trafikinformationsstand til Nørreport 1. Projekttitel: Bemandet trafikinformationsstand til Nørreport - optakt til

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Rejsekortet Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Hvad og hvorfor rejsekort? Elektronisk billet og betalingskort til busser og tog i hele landet. Rabatkort billigst for de

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem SKJERN > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018. TEGNFORKLARING Afgangstid

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Mixtur Den sammenhængende rejse

Mixtur Den sammenhængende rejse Mixtur Den sammenhængende rejse Hovedpunkter fra projektforløbet 2010-2012 Britta Indraccolo, Business Developer, Arriva Danmark A/S Formål Et samarbejde mellem Midttrafik og Arriva, hvor formålet er at:

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 AARHUS > SKJERN Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter

Læs mere

Togselskabernes Information ved forsinkelser

Togselskabernes Information ved forsinkelser Togselskabernes Information ved forsinkelser August 2016 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Baggrund... 4 3. Formål med undersøgelsen... 10 4. Metode... 11 5. Sammenfattede konklusioner og anbefalinger... 13

Læs mere

Rejseguiden - brugertest. 29. Juni 2012

Rejseguiden - brugertest. 29. Juni 2012 Rejseguiden - brugertest 29. Juni 2012 Indhold Indhold side Baggrund og formål 3 Metode og stikprøve 6 Konklusion 9 Rejseguidens funktioner 16 Hvad er vigtigt hvad skaber anbefalinger 26 Øvrige resultater

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Erstatning for flybillet til 599 kr. eller udgift til togbillet på 602 kr. i anledning af mistet flyforbindelse.

Erstatning for flybillet til 599 kr. eller udgift til togbillet på 602 kr. i anledning af mistet flyforbindelse. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0332 Klageren: XX København K Indklagede: DSBØresund Klagen vedrører: Erstatning for flybillet til 599 kr. eller udgift til togbillet

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Skjern - Esbjerg: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Skjern - Esbjerg: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) SKJERN > ESBJERG Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Skjern Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Esbjerg INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018.

Læs mere

Analyse af offentlig transport Region Hovedstaden

Analyse af offentlig transport Region Hovedstaden Analyse af offentlig transport Region Hovedstaden 2/54 Agenda 1. Om analysen 2. Resultater Brug af offentlig transport Rejseinformation Skift & ventetid Sammenhæng i offentlig transport Forsinkelser &

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Projektbeskrivelse, Passagerpuljen 1. Projekttitel Tværgående trafikinformationskoncept på knudepunkter - Pilottest på Flintholm station. 2. Resumé Projektet Tværgående trafikinformationskoncept på knudepunkter

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse. Uge 40-2012. Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1

Kundetilfredshedsundersøgelse. Uge 40-2012. Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1 Kundetilfredshedsundersøgelse Uge 40-2012 Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1 Kundetilfredshedsundersøgelsen 2012 Regionstog A/S har siden januar 2009 været operatør på lokalbanestrækningerne

Læs mere

Korrespondancesikring

Korrespondancesikring Korrespondancesikring TØF 2012 Oktober 2012 Hvad er korrespondancesikring Transportenhed: Forsinkelse +2 min Info til chauffør Info til tog / bus Afventer 2 min System: Korrespondance -sikringssystem Statistik

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Benny Esmann Jensen. Regionstog A/S. www. regionstog.dk

Benny Esmann Jensen. Regionstog A/S. www. regionstog.dk Benny Esmann Jensen Viceadministrerende i i d direktør Regionstog A/S ITS i Regionstog Trafikinformation med passageren i fokus Fra 1. januar 2009 består regionstog af Odsherredsbanen Tølløsebanen Lollandsbanen

Læs mere

Generelle tendenser en samlet respons på spørgeskema vedr. kollektiv trafik i Næstved Kommune.

Generelle tendenser en samlet respons på spørgeskema vedr. kollektiv trafik i Næstved Kommune. Næstved Kommune Generelle tendenser en samlet respons på spørgeskema vedr. kollektiv trafik i Næstved Kommune. Dette notat indeholder de væsentligste konklusioner fra spørgeskemaet: Busserne i Næstved

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Thisted - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Thisted - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) THISTED > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig

Læs mere

The role of urban form in sustaining public transport, car and bicycle based travel styles

The role of urban form in sustaining public transport, car and bicycle based travel styles Trafikdage på Aalborg Universitet, 25-26 August 2014 The role of urban form in sustaining public transport, car and bicycle based travel styles Betydningen af by- og infrastruktur for befolkningens transport-stile

Læs mere