Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed"

Transkript

1 Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016

2 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et kollektivt transportmiddel på deres samlede rejse. Det betyder skift fra et transportmiddel til et andet på rejsen, og dermed potentiel spildtid og risiko for at noget går galt, så den planlagte forbindelse mistes. Tidlige analyser af data fra de nationale passagertilfredshedsundersøgelser (NPT) tydede på, at der var en klar forskel på togpassagerernes tilfredshed med deres rejse, afhængigt af om de var kommet til deres afgangsstation med kollektiv transport eller på anden måde. Vi har derfor igangsat et analysearbejde for yderligere at belyse disse sammenhænge. Dette notat er første resultat af dette analysearbejde. Vi har forsøgt at nuancere analysen mere i denne omgang, så vi ser på det konkrete kollektive transportmiddel, der blev brugt til stationen, og har sammenlignet med transport til stationen med cykel, bil og til fods. Datagrundlaget er NPT besvarelser fra togpassagerer, der har angivet deres tilfredshed med en række forhold i forbindelse med deres aktuelle togrejse og på stationen, i perioden januar til august Vi kommer til at fortsætte arbejdet i takt med, at der kommer flere og flere besvarelser i NPT. Så vi kan blive endnu mere konkrete på, hvad udfordringerne i forbindelse med tilbringer-transporten kan være. Vi benytter i rapporten følgende benævnelser: Aktuelle togrejse = den togrejse passageren var på, da han/hun modtog NPT spørgeskemaet. Den aktuelle togrejse består kun af én (del)rejse, fra station A til station B. Det kan med andre ord være alt fra 1 station med metroen til IC Lyntoget fra København til Frederikshavn. Tilbringer-transport = den måde (transportform) passageren har benyttet for at komme til den station, hvor den aktuelle togrejse er startet. Hvis en passager rejser med IC-toget fra Aarhus til Nørreport, og derfra videre med metroen, og passageren fik spørgeskemaet i metroen (den aktuelle rejse), så vil rejsen med IC-toget i dette tilfælde blive tilbringer-transporten. Tog = alle andre tog end S-tog og Metro (dvs. også lokalbaner mv.) Anden (anden kollektiv transport) = fly, færge, havnebus mv.

3 Side 3 2. Resumé og den videre proces Denne undersøgelse har haft til formål, at vurdere, i hvilket omfang forskellige transportformer til afgangsstationen påvirker tilfredsheden med togrejsen og tilfredshed med forskellige forhold på stationen. Undersøgelsen viser følgende: I perioden januar-august 2016 ankom 26% af passagererne med kollektiv transport til den togstation, hvorfra deres aktuelle togrejse udgik. 46% kom til fods, og 14% cyklede Undersøgelsen viser ingen signifikant forskel i passagerens tilfredshed med den efterfølgende togrejse alt-i-alt, alene som konsekvens af hvordan han/hun er kommet til stationen Men der er signifikant lavere tilfredshed med den tid, der er til at skifte til toget blandt de passagerer, der er ankommet til stationen med anden kollektiv transport Og der er signifikant lavere tilfredshed med adgangsforholdene til perronen blandt de passagerer, der er ankommet til stationen med anden kollektiv transport Det er forskelligt fra togselskab til togselskab, hvorledes tilbringertransport med anden kollektiv transport påvirker tilfredsheden med forholdene på stationen og i forbindelse med skiftet Resultaterne af denne undersøgelse tyder på, at der er forhold omkring skiftesituationen på stationerne, der påvirker tilfredsheden negativt blandt de passagerer, der er kommet til stationen med anden kollektiv transport, inden de fortsætter på deres togrejse. Passagerpulsen vil derfor fortsætte arbejdet med at få belyst skiftesituationerne, og hvorledes tilbringer-transporten påvirker tilfredsheden med rejsen. Vi vil i opfølgende studier se på udvalgte stationer, hvor der er mange besvarelser fra NPT, og hvor mange forskellige transportmidler mødes. Vi vil arbejde med udvalgte målgrupper blandt passagererne, for at eliminere de forskelle i resultater, der kan fremkomme som følge af forskellige sammensætninger af passagerer på de forskellige stationer. Det kunne fx være unge/studerende, pendlere, ældre, fritidsrejsende, rejsende med rejsekort mv. I november 2016 offentliggør Passagerpulsen en undersøgelse af, hvad passagererne ønsker på stationerne. Denne undersøgelse kan give mere input til drøftelserne om fx adgangsveje, information mv.

4 Side 4 3. Resultater 3.1 Hvordan kom passagererne til den station, hvor de indledte deres aktuelle togrejse? Data fra de nationale passagertilfredshedsundersøgelser (NPT) fra januar til august 2016 viser, at passagererne i denne periode hovedsagelig kommer til afgangsstationen for deres aktuelle togrejse til fods eller på cykel. 60% gør dette. Af de resterende passager benytter 26% en eller anden form for kollektiv transport og 11% bil til stationen. Set over et helt år vil vi forvente, at fordelingen vil ændre sig lidt, idet der sandsynligvis vil være færre der cykler eller går, når vejret bliver dårligere i vinterperioden. Det har dog ikke nogen betydning for resultaterne i denne undersøgelse, hvor fordelingen af tilbringer-transporten ikke indgår som en parameter. Godt en fjerdedel af togpassagererne er altså afhængige af, at deres tilsluttende rejse med kollektiv transport til afgangsstationen fungerer. Figur 1 Hvordan er passagererne ankommet til den station, hvorfra de har taget det tog, som de sidder i lige nu? (Uanset togselskab) Base: Data fra NPT jan-aug Hvis vi opdeler resultaterne på de togselskab, som passageren rejser med på den aktuelle rejse (det tog han/hun sidder i, da spørgeskemaet modtages), så viser der sig et lidt forskelligt billede fra selskab til selskab. Se tabel 1 på næste side. Af de passager, der rejser med DSB Fjern- og Regionaltog, har 30% benyttet kollektiv transport til afgangsstationen. De tilsvarende tal er for S-tog: 25%,

5 Side 5 Metro: 24%, Arriva Tog: 17% og Nordjyske Jernbaner (NJBA): 10%. Der tegner sig et billede af, at i de dele af landet, hvor der er længere mellem den kollektive trafik (Arriva og NJBA), benyttes bus/tog i mindre grad som tilbringer-transport til rejserne. Her er det gang, cykel og bil, der anvendes. I hovedstadsområdet, hvor der er et godt udbud af kollektiv trafik, fungerer denne i højere grad som tilbringer til rejser med S-toget og Metroen. I dette område er der dog også mange, som bor tæt ved en station, så derfor er der også mange, der går eller cykler. Det sidste særligt i forhold til rejser med S- toget. Tabel 1 Hvordan er passagererne ankommet til den station, hvorfra de har taget det tog, som de sidder i lige nu? (Krydset med togselskab) Er ankommet til stationen med: Aktuel togrejse med: DSB F/R S-tog Metro Arriva NJBA Total Tog S-tog Metro Bus Anden Gang Cykel Bil Ubesv. Base % 4% 1% 12% 3% 41% 12% 15% 3% 100% % 6% 4% 11% 0% 44% 23% 6% 2% 100% % 7% 4% 8% 3% 60% 10% 3% 2% 100% % 0% 0% 10% 1% 53% 15% 11% 4% 100% % 0% 0% 3% 1% 62% 22% 2% 4% 100% % 4% 2% 11% 2% 46% 14% 11% 3% 100% Base: Data fra NPT jan-aug Hvordan påvirker transportformen til stationen tilfredsheden med den aktuelle togrejse og forhold på stationen? For at svare på dette spørgsmål har vi delt passagererne op efter hvilket togselskab de rejser med, på deres aktuelle togrejse. Den generelle konklusion på tværs af togselskaber - er, at der ikke er signifikant forskel på tilfredsheden med den aktuelle togrejse ( Hvor tilfreds er du med din rejse med dette tog alt-i-alt? ) alene som konsekvens af om passageren er kommet til stationen med kollektiv transport eller på anden måde. Denne konklusion kan dog skyldes, at vi ser på passagererne som en samlet gruppe i dette studie. I efterfølgende studier, hvor vi får mulighed for at opdele passagererne i målgrupper, og evt. på stationsniveau, kan vi komme frem til andre konklusioner. Vi finder derimod signifikante forskelle i tilfredsheden for to andre spørgsmål om oplevelsen på stationen: 1) tilfredshed med den tid der er til at skifte til toget, og 2) tilfredshed med adgangsvejene til perronen. For disse to spørgsmål er passagererne signifikant mindre tilfredse, hvis de har benyttet kollektiv transport til afgangsstationen. Der kan dog være tilfælde, hvor dette kun gælder for nogen, ikke alle, kollektive transportformer. Fx er S-tog passagerer, der er skiftet fra et andet S-tog, mere tilfredse end passagerer, der er skiftet fra en bus, et tog eller metroen.

6 Side 6 I det følgende gennemgår vi resultaterne for hvert togselskabs tilbringer former. Passagerer, der er på en aktuel rejse med DSB Fjern- og Regionaltog, er mindre tilfredse med skiftetiden til toget, hvis de er kommet med bus eller et andet tog til stationen. De er mindre tilfredse med adgangsforholdene til perronen, hvis de er ankommet med et S-tog eller metroen. Se tabel 2. Tabel 2 Gennemsnitlig tilfredshed med togrejsen og udvalgte parametre vedrørende stationsoplevelsen, krydset med hvordan passageren er kommet til afgangsstationen. Rejser med DSB Fjern- og Regionaltog. Ankommet til stationen med: Hvor tilfreds er du med Tog S-tog Metro Bus Gang Cykel Bil ikke din rejse med dette tog alt i alt? (DSB F/R) 7,61 7,49 8,19 7,66 7,52 7,45 7,75 7,63 7,56 (På stationen) den tid du havde, til at skifte til dette tog? 7,30 7,80 8,14 7,49 7,72 8,06 8,09 7,48 7,86 (På stationen) adgangsforholdene til perronen, hvorfra du tog dette tog? 8,05 7,62 7,11 8,01 7,99 8,15 8,12 7,94 8,04 (På stationen) den information, du fik over højtalerne? 6,37 6,45 6,85 6,53 6,41 6,45 6,60 6,46 6,46 elektroniske skærme og afgangstavler? 7,62 7,57 7,95 7,86 7,47 7,56 7,61 7,73 7,52 faste skilte og køreplaner? 7,07 7,28 7,56 7,31 7,03 7,08 7,12 7,22 7,06 Antal besvarelser Note: Passagererne har besvaret tilfredshedsspørgsmålene på en skala fra 0 til 10, hvor 10 angiver den højeste tilfredshed. Passagerer, der er på en aktuel rejse med S-tog, er mindre tilfredse med skiftetiden til toget, hvis de er kommet med bus eller et andet tog til stationen. De er mindre tilfredse med adgangsforholdene til perronen, hvis de er ankommet med metroen. Det ser også ud til, at der er en lavere tilfredshed med højtalerinformationen på stationen, hvis de er ankommet med et andet tog eller metroen til stationen. Se tabel 3. Tabel 3 Gennemsnitlig tilfredshed med togrejsen og udvalgte parametre vedrørende stationsoplevelsen, krydset med hvordan passageren er kommet til afgangsstationen. Rejser med S-tog. Ankommet til stationen med: Hvor tilfreds er du med Tog S-tog Metro Bus Gang Cykel Bil din rejse med dette tog alt i alt? (S-tog) 7,57 8,00 7,42 7,78 7,83 7,72 7,75 7,73 7,79 (På stationen) den tid du havde, til at skifte til dette tog? 7,33 7,83 7,70 7,59 8,01 8,09 8,15 7,62 8,04 (På stationen) adgangsforholdene til perronen, hvorfra du tog dette tog? 7,63 8,03 7,08 7,56 7,75 7,53 7,58 7,59 7,67 (På stationen) den information, du fik over højtalerne? 6,27 7,01 6,25 6,85 6,80 6,50 7,22 6,69 6,74 elektroniske skærme og afgangstavler? 7,64 7,90 7,80 8,00 7,95 7,55 8,03 7,89 7,83 faste skilte og køreplaner? 7,11 7,39 6,96 7,10 7,15 6,66 7,24 7,14 7,00 Antal besvarelser Note: Passagererne har besvaret tilfredshedsspørgsmålene på en skala fra 0 til 10, hvor 10 angiver den højeste tilfredshed. ikke

7 Side 7 Passagerer, der er på en aktuel rejse med metroen, er mindre tilfredse med skiftetiden til toget, hvis de er kommet med metro eller et andet tog til stationen. De er mindre tilfredse med adgangsforholdene til perronen, hvis de er ankommet med S-toget eller et andet tog. Det ser også ud til, at der generelt er en lavere tilfredshed med alle faktorerne omkring stationen, hvis de er ankommet med et andet tog til metro-stationen. Metro-passagerer, der er ankommet til stationen i bil, ser også ud til at være mindre tilfredse med informationen på stationen, end andre passagerer. Se tabel 4. Tabel 4 Gennemsnitlig tilfredshed med togrejsen og udvalgte parametre vedrørende stationsoplevelsen, krydset med hvordan passageren er kommet til afgangsstationen. Rejser med Metro. Ankommet til stationen med: Hvor tilfreds er du med Tog S-tog Metro Bus Gang Cykel Bil din rejse med dette tog alt i alt? (Metro) 7,83 8,20 8,33 8,34 8,18 8,09 8,25 8,24 8,17 (På stationen) den tid du havde, til at skifte til dette tog? 8,03 8,54 8,02 8,50 8,45 8,62 8,75 8,38 8,49 (På stationen) adgangsforholdene til perronen, hvorfra du tog dette tog? 7,49 7,62 8,22 8,40 8,34 8,24 8,51 8,02 8,33 (På stationen) den information, du fik over højtalerne? 6,76 7,50 7,24 7,91 7,85 7,58 6,98 7,54 7,78 elektroniske skærme og afgangstavler? 7,72 8,05 8,47 8,56 8,43 8,23 8,14 8,29 8,39 faste skilte og køreplaner? 6,84 7,60 7,91 7,66 7,81 7,57 7,02 7,61 7,74 Antal besvarelser Note: Passagererne har besvaret tilfredshedsspørgsmålene på en skala fra 0 til 10, hvor 10 angiver den højeste tilfredshed. Passagerer, der er på en aktuel rejse med Arriva Tog, er mindre tilfredse med skiftetiden til toget, hvis de er kommet med bus eller et andet tog til stationen. Passagerer, der ankommer til stationen i bil, til fods eller på cykel, er mindre tilfredse med informationen på skærme og afgangstavler. Se tabel 5. ikke Tabel 5 Gennemsnitlig tilfredshed med togrejsen og udvalgte parametre vedrørende stationsoplevelsen, krydset med hvordan passageren er kommet til afgangsstationen. Rejser med Arriva Tog. Ankommet til stationen med: Hvor tilfreds er du med Tog S-tog Metro Bus Gang Cykel Bil din rejse med dette tog alt i alt? (Arriva) 7,95 8,01 7,97 7,97 8,03 7,99 7,98 (På stationen) den tid du havde, til at skifte til dette tog? 7,48 7,29 8,05 8,00 8,32 7,35 8,08 (På stationen) adgangsforholdene til perronen, hvorfra du tog dette tog? 8,25 8,22 8,19 8,16 8,41 8,23 8,22 (På stationen) den information, du fik over højtalerne? 6,61 6,61 6,48 6,38 6,41 6,61 6,45 elektroniske skærme og afgangstavler? 7,76 8,14 7,35 7,33 7,39 8,01 7,35 faste skilte og køreplaner? 7,12 7,43 7,35 7,28 7,32 7,33 7,33 Antal besvarelser Note: Passagererne har besvaret tilfredshedsspørgsmålene på en skala fra 0 til 10, hvor 10 angiver den højeste tilfredshed. ikke

8 Side 8 Passagerer, der er på en aktuel rejse med Nordjyske Jernbaner, har vi endnu ikke så mange besvarelser fra, at vi kan ikke se nogle signifikante resultater. Vi kan dog se tilsvarende tendenser til lavere tilfredshed blandt de passagerer, der er ankommet til stationen med bus. Se tabel 6. Tabel 6 Gennemsnitlig tilfredshed med togrejsen og udvalgte parametre vedrørende stationsoplevelsen, krydset med hvordan passageren er kommet til afgangsstationen. Rejser med Nordjyske Jernbaner. Ankommet til stationen med: Hvor tilfreds er du med Tog S-tog Metro Bus Gang Cykel Bil din rejse med dette tog alt i alt? (NJBA) 8,73 7,58 8,32 8,08 8,25 8,41 8,26 (På stationen) den tid du havde, til at skifte til dette tog? 8,17 5,09 7,94 7,58 8,29 7,31 7,85 (På stationen) adgangsforholdene til perronen, hvorfra du tog dette tog? 8,53 6,50 8,38 8,19 8,43 7,97 8,33 (På stationen) den information, du fik over højtalerne? 6,53 4,60 6,54 6,14 6,60 5,99 6,44 elektroniske skærme og afgangstavler? 8,38 7,92 7,90 7,55 7,50 8,25 7,80 faste skilte og køreplaner? 7,72 7,00 7,66 7,23 7,00 7,52 7,54 Antal besvarelser Note: Passagererne har besvaret tilfredshedsspørgsmålene på en skala fra 0 til 10, hvor 10 angiver den højeste tilfredshed. ikke I ovenstående gennemgang har vi påvist, at der i nogle tilfælde er en signifikant forskel i togpassagerernes tilfredshed med forskellige parametre vedrørende stationen, som konsekvens af hvordan passageren er ankommet til stationen. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke forklare, hvorfor denne forskel fremkommer, men vil i kommende studier forsøge af afdække dette.

9 Side 9 4. Om undersøgelsen Analyserne i dette notat er baseret på data fra de nationale passagertilfredshedsundersøgelser (NPT) blandt togpassagerer i perioden januar til august I alt er der besvarelser for togpassagererne i denne periode. Togpassagererne, der er repræsentativt udvalgt, modtager og udfylder et papirspørgeskema på en konkret togrejse. Spørgeskemaet udfyldes i de fleste tilfælde under togrejsen. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om tilfredsheden med en række forskellige forhold ved togrejsen, samt spørgsmål om hvorvidt passageren har oplevet en forsinkelse på togrejsen og forsinkelsens varighed (passagerens opfattelse). Spørgeskemaerne er uddelt til passagerer i følgende togsystemer: Arriva inkl. Vestbanen DSB Fjern- og Regionaltog DSB S-tog Metro Nordjyske Jernbaner Passagererne besvarer NPT tilfredshedsspørgsmålene på en skala fra 0 til 10, hvor 10 angiver den højeste tilfredshed. I NPT rapporterne offentliggører vi resultaterne som: andel af passagererne, der er tilfredse/meget tilfredse (har svaret 7 til 10) andel af passagererne, der hverken er tilfredse eller utilfredse (har svaret 4 til 6) andel af passagererne, der er utilfredse/meget utilfredse (har svaret 0 til 3) Der ligger en kvantitativ og kvalitativ analyse til grund for inddelingen. I denne rapport anvender vi den gennemsnitlige tilfredshed som måltal. Det er således et gennemsnit af alle de besvarelser, der har været på det pågældende spørgsmål. Årsagen til, at vi anvender begge disse tilgange til resultaterne fra NPT er, at de to måder, at vise resultaterne på, kan noget forskelligt: 1. Et gennemsnit siger ikke i sig selv noget om hvor mange, der er tilfredse, idet et gennemsnit kan fremkomme på mange forskellige måder. Og nogen gange vil vi gerne vise hvor mange, der er tilfredse (eller utilfredse). 2. Et gennemsnit kan på den anden side udtrykke det generelle løft i tilfredshed uanset hvor på tilfredshedsskalaen løftet sker. En stigning fra 1 til 2 på skalaen er lige så meget værd som en stigning fra 8 til 9. Hvis man alene fokuserer på det generelle løft i tilfredshed og ikke på hvor mange, der er tilfredse, kan gennemsnittet være et godt mål. Mere information om NPT kan findes på Passagerpulsens hjemmeside:

10 Side Om Passagerpulsen Kort om Passagerpulsen Passagerpulsens mål er at varetage passagerernes interesser og samtidig gøre det nemmere for trafikselskaber og politikere at få viden om passagererne og deres syn på, hvad der er god kollektiv transport. Udgangspunktet er brugerne af den kollektive transport, og med "passageren i centrum" gennemføres nationale undersøgelser om passagerens rejse fra dør til dør samt en række temaundersøgelser. Passagerpulsen startede 1. oktober Tidligere undersøgelser Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed Oktober 2016 Buspassagerers rettigheder ved forsinkelser September 2016 Cykelparkering på stationer September 2016 Periodekort på rejsekort - passagerernes ønsker til check ind og check ud procedure September 2016 Togselskabernes information ved forsinkelser August 2016 Togselskabernes rejsetidsgarantier - opfølgning Juni 2016 Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse (tog) Juni 2016 Passagerpulsens Kundeservicepris 2016 Maj 2016 Passagerernes ønsker til kundeservice Maj 2016 Kendskab til Passagerpulsen April 2016 Rejsekortet: Udvikling i kundetilfredshed April 2016 Togselskabernes rejsetidsgarantier December 2015 Public Transport: Price levels in Europe September 2015 Sporarbejder på rejsen Juni 2015 Passagerpulsens Kundeservicepris 2015 Maj 2015 Passagerernes ønsker til kundeservice Maj 2015 Kundernes tilfredshed med Rejsekortet April 2015 Danskernes holdning til kollektiv transport December 2014 Redaktion Analyseansvarlig Lars Wiinblad Analysemedarbejder Anders Albrechtsen Kommunikationsmedarbejder: Bjarke Stald-Bolow Ansvarshavende redaktør: Afdelingschef Lone Fruerskov Andersen Fotos: istockphoto Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk Fiolstræde 17B Postboks København K Tlf.: Mail: Web: passagerpulsen.taenk.dk

11 Side 11

12

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers hed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning Der har i de senere år været meget snak om togselskabernes rettidighed i pressen og på de sociale

Læs mere

Pendlernes oplevelse af forsinkelser NPT NOTAT

Pendlernes oplevelse af forsinkelser NPT NOTAT Pendlernes oplevelse af forsinkelser NPT NOTAT September 2017 Side 2 Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Resultater 4 2.1 Resumé 4 2.2 Pendlernes oplevelser af forsinkelser 4 2.3 Konsekvensen af forsinkelser

Læs mere

Kontakt til togselskaberne

Kontakt til togselskaberne Kontakt til togselskaberne En undersøgelse af, hvordan passagererne vil kontakte togselskabet, hvis de, når de står på perronen, er i tvivl om noget i forbindelse med deres rejse, f.eks. om deres billet

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Vinter 2016 (Januar til marts 2016) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741 E-mail:

Læs mere

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog)

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Sommer 2016 (April til september 2016) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S fra 2013 til 2016 Marts 2017 1 2 Indhold 1. Materiale..3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Sommer 2017 (April til september 2017)

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Sommer 2017 (April til september 2017) De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Sommer 2017 (April til september 2017) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741

Læs mere

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Vinter 2016/17 (Oktober til marts 2017)

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Vinter 2016/17 (Oktober til marts 2017) De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Vinter 2016/17 (Oktober til marts 2017) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741

Læs mere

Rettidighed for busser NOTAT

Rettidighed for busser NOTAT Rettidighed for busser NOTAT September 2017 Side 2 Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Resumé 4 3. Rettidighedstal for busser 6 3.1 Movia 6 3.2 Fynbus 8 3.3 Sydtrafik 10 3.4 Midttrafik 10 3.5 Nordjyllands

Læs mere

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Vinter 2017/18 (Oktober 2017 til marts 2018)

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Vinter 2017/18 (Oktober 2017 til marts 2018) De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Vinter 2017/18 (Oktober 2017 til marts 2018) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741

Læs mere

Udviklingen i togpassagerers tilfredshed i Danmark og UK

Udviklingen i togpassagerers tilfredshed i Danmark og UK Udviklingen i togpassagerers tilfredshed i Danmark og UK Data fra vinteren 2015/16 til vinteren 2017/18 (Danmark) Og efterår 2015 til efterår 2017 (UK) Juni 2018 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Resultater...

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen Februar 2017 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Rejsekort kundetilfredshed

Rejsekort kundetilfredshed Rejsekort kundetilfredshed Komparativ analyse baseret på Rejsekort A/S egne undersøgelser fra 2012, 2013 og 2014 (foretaget af Epinion A/S) Revideret april 2015 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen December 2017 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 6 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Punktlighed for Tog og Metro

Punktlighed for Tog og Metro Punktlighed for Tog og Metro September 2017 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Resumé... 4 3 Måling af togenes punktlighed på Fjern- og S-banen... 7 3.1 Fjernbanen... 7 3.2 S-banen... 8 3.3 Arriva tog...

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye. Trafikdage Ålborg 2015

Passagerpulsen. Mette Boye. Trafikdage Ålborg 2015 Passagerpulsen Mette Boye Trafikdage Ålborg 2015 Formål: Bedre kollektiv transport for passagererne tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse fra dør til dør

Læs mere

Driftsforstyrrelser og årsager i Metroen

Driftsforstyrrelser og årsager i Metroen Driftsforstyrrelser og årsager i Metroen NOTAT August 2018 Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Resumé og anbefalinger 4 2.1 Resumé 4 2.2 Passagerpulsens ønsker og anbefalinger 4 3. Resultater 6 3.1 Udvikling

Læs mere

Ældre passagerers ønsker og behov for faciliteter ved stationer og i tog/metro

Ældre passagerers ønsker og behov for faciliteter ved stationer og i tog/metro Ældre passagerers ønsker og behov for faciliteter ved stationer og i tog/metro Juli 2018 Side 2 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Resumé og anbefalinger 4 2.1 Resumé 4 2.2 Anbefalinger 6 3 Resultater 7

Læs mere

Forsinket. Det er faktisk ikke i orden Hvad kan vi gøre ved forsinkelser?

Forsinket. Det er faktisk ikke i orden Hvad kan vi gøre ved forsinkelser? 0 Forsinket. Det er faktisk ikke i orden Hvad kan vi gøre ved forsinkelser? Passagerpulsens Løsningskatalog December 2017 Side 2 Indhold 1. 2018 bliver udfordrende for passagerer 3 2. Passagernære forbedringer

Læs mere

Cykelparkering på togstationer

Cykelparkering på togstationer Cykelparkering på togstationer En undersøgelse af cykelparkerings rolle i forhold til den samlede tilfredshed samt passagerernes ønsker til cykelparkeringen September 2016 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Formål

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Passagerernes oplevelser med sporarbejder på rejsen

Passagerernes oplevelser med sporarbejder på rejsen Passagerernes oplevelser med sporarbejder på rejsen Notat Juni 2018 Side 2 Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Resumé og anbefalinger 5 2.1 Passagerpulsen mener 5 3. Brugeroplevelserne 7 3.1 Forhåndsinformation

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015 Passagerpulsen Mette Boye TØF 1.10 2015 Formål: Konkrete forbedringer for passagererne i den kollektive transport tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse

Læs mere

Periodekort på rejsekort Check Ind og Check Ud

Periodekort på rejsekort Check Ind og Check Ud Periodekort på rejsekort Check Ind og Check Ud En undersøgelse af passagerernes ønsker til Check Ind og Check ud i forbindelse med Periodekort på rejsekortet August 2016 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål

Læs mere

Passagerpulsens anbefalinger til DSB i forbindelse med indkøb af nyt materiel

Passagerpulsens anbefalinger til DSB i forbindelse med indkøb af nyt materiel Passagerpulsens anbefalinger til DSB i forbindelse med indkøb af nyt materiel NOTAT 7. april 2016 Side 2 Indhold 1. Baggrund 3 2. Passagerernes input til arbejdet med at udvælge Fremtidens Tog 4 2.1 Indstigningsforhold

Læs mere

Passagerpulsens Årsrapport 2016

Passagerpulsens Årsrapport 2016 Passagerpulsens Årsrapport 2016 April 2017 Side 2 Indhold 1. Forord 3 2. Passagerpulsens målsætninger 4 3. Opnåede resultater 5 3.1 Interessevaretagelse 5 3.2 Presse 6 3.3 Opnåelse af succeskriterier 6

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Af- og påstigning i bus, tog og metro

Af- og påstigning i bus, tog og metro Af- og påstigning i bus, tog og metro NOTAT August 2018 Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Resumé og anbefalinger 4 2.1 Resumé 4 2.2 Passagerpulsens ønsker og anbefalinger 6 3. Resultater 9 3.1 Bus 10

Læs mere

Passagerernes oplevelse af Takst Sjællandreformen

Passagerernes oplevelse af Takst Sjællandreformen Passagerernes oplevelse af Takst Sjællandreformen September 2017 Side 2 Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Metode og resumé 4 2.1 Resumé 4 3. Passagerpulsens anbefalinger 6 4. Resultater 8 4.1 Kendskab

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse December 2016 1 Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Dataindsamling... 3 3. Databehandling... 4 3.1 Omregning af besvarelserne

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Hvad har betydning for passagerernes tilfredshed med deres togrejse?

Hvad har betydning for passagerernes tilfredshed med deres togrejse? + Hvad har betydning for passagerernes tilfredshed med deres togrejse? Et studie baseret på data fra De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser Marts 2017 Side 2 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Baggrund

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Ældre passagerers ønsker og behov for faciliteter ved busstoppesteder og i busser

Ældre passagerers ønsker og behov for faciliteter ved busstoppesteder og i busser Ældre passagerers ønsker og behov for faciliteter ved busstoppesteder og i busser Juli 2018 Side 2 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Resumé og anbefalinger 4 2.1 Resumé 4 2.2 Anbefalinger 5 3 Resultater

Læs mere

Passagerpulsens Kundeservicepris 2017

Passagerpulsens Kundeservicepris 2017 Side 1 Passagerpulsens Kundeservicepris 2017 Mystery shopping hos trafikselskaberne Side 2 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Hvorfor kundeservice? 5 4. Sådan har vi gjort 7 5. Passagerernes

Læs mere

Passagerernes oplevelse af sammenhæng i den kollektive transport

Passagerernes oplevelse af sammenhæng i den kollektive transport Passagerernes oplevelse af sammenhæng i den kollektive transport Januar 2018 Side 2 1. Baggrund og formål 3 2. Resumé og anbefalinger 5 2.1 Resumé 5 2.2 Konklusion og anbefalinger 6 3. Resultater 8 3.1

Læs mere

Passagerpulsens årsrapport Årsrapport 2014 Passagerpulsen

Passagerpulsens årsrapport Årsrapport 2014 Passagerpulsen Årsrapport 2014 Passagerpulsen 1 Dok. 147615/ 3. marts 2015 Passagerpulsens årsrapport 2014 Indledning Denne årsrapport indeholder status på aktiviteter i Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk for perioden

Læs mere

Passagerpulsens arbejde og analyser. Lars Wiinblad

Passagerpulsens arbejde og analyser. Lars Wiinblad Passagerpulsens arbejde og analyser Lars Wiinblad (law@fbr.dk) Passagerpulsen? Uafhængige en del af Forbrugerrådet Tænk Bevilling fra Bedre og billigere kollektiv trafik Arbejder for at skabe de bedste

Læs mere

Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik

Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik Jane Ildensborg-Hansen TetraPlan A/S Kronprinsessegade 46 E 1306 København K Tlf. 33 73 71 00, Fax: 33 73 71 01 E-mail: jih@tetraplan.dk Homepage:

Læs mere

Special session: Bedre tilbringertrafik til toget Hvad kan vi gøre? 25. august

Special session: Bedre tilbringertrafik til toget Hvad kan vi gøre? 25. august Special session: Bedre tilbringertrafik til toget Hvad kan vi gøre? 25. august 2015 www.regioner.dk Udgangspunkt: Hvordan kan alle parterne i den kollektive trafik af hensyn til kunderne sikre bedre sammenhæng

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse Indhold 1. Baggrund og formål... 5 2. Dataindsamling... 5 3. Databehandling...6 3.1 Omregning af besvarelserne i spørgeskemaet

Læs mere

Kundetilfredshed i den kollektive transport

Kundetilfredshed i den kollektive transport Kundetilfredshed i den kollektive transport Afrapportering af resultater for 2018 November, 2018 Indhold Forord Executive summary Kollektiv transport Tæt på regionerne Anbefalingsvillighed Selskabsspecifikke

Læs mere

Passagerernes brug af og tilfredshed med Pendlerkortet og Pendler Kombi

Passagerernes brug af og tilfredshed med Pendlerkortet og Pendler Kombi Passagerernes brug af og tilfredshed med Pendlerkortet og Pendler Kombi Maj 2018 Side 2 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Resumé og anbefalinger 4 2.1 Resumé 4 2.2 Anbefalinger 7 2.3 Kommentarer fra Bus

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden for fjern- og regionaltog. 17.Maj 2010 BaneBranchen Fra tanke til handling

Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden for fjern- og regionaltog. 17.Maj 2010 BaneBranchen Fra tanke til handling Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden for fjern- og regionaltog 17.Maj 2010 BaneBranchen Fra tanke til handling Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden Temaer Passagerens forventninger til

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Passagerpulsen er din stemme i den kollektive transport

Passagerpulsen er din stemme i den kollektive transport Passagerpulsen er din stemme i den kollektive transport Vi er en del af Forbrugerrådet Tænk og arbejder for at skabe de bedste rammer for brugerne af bus, tog og metro. Forord Velkommen til denne lille

Læs mere

Side 2. Togselskabernes information ved forsinkelser

Side 2. Togselskabernes information ved forsinkelser Side 2 Togselskabernes information ved forsinkelser December 2018 Side 2 Indhold 1. Forord...3 2. Resumé og anbefalinger... 4 3. Baggrund og formål... 6 EU s jernbanepassagerrettighedsforordning... 7 Arriva...

Læs mere

Information om Rejsetidsgarantier - tog

Information om Rejsetidsgarantier - tog Information om Rejsetidsgarantier - tog November 2017 Side 2 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund 5 2.1 Formål med undersøgelsen 8 3. Resumé og anbefalinger 9 4. Information til passagererne - stationer og

Læs mere

Togselskabernes rejsetidsgarantier

Togselskabernes rejsetidsgarantier Togselskabernes rejsetidsgarantier DEL 1 - KENDSKAB: En kvantitativ undersøgelse af passagerernes kendskab til og brug af togselskabers rejsetidsgarantier. DEL 2 - INFORMATION: Mystery shopping af togselskabers

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Passagerpulsens Årsrapport 2017

Passagerpulsens Årsrapport 2017 Passagerpulsens Årsrapport 2017 Marts 2018 Side 2 Indhold 1. Forord 3 2. Passagerpulsens målsætninger 5 3. Opnåede resultater 6 3.1 Interessevaretagelse 6 3.2 Presse 7 3.3 Opnåelse af succeskriterier 7

Læs mere

Hvornår kører toget?

Hvornår kører toget? Hvornår kører toget? Kundens oplevelse af trafikinformation i S-toget Jernbanekonferencen d. 17. maj 2010 Side 1 Kommerciel, Markedsanalyse Togturen - rejsekæden Hvad påvirker kundernes tilfredshed? Ved

Læs mere

Passagerernes ønsker til Kundeservice

Passagerernes ønsker til Kundeservice Passagerernes ønsker til Kundeservice Maj 2016 Side 2 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Resume og anbefalinger 6 4. Resultater 9 4.1 Hvorfor kundeservice? 9 4.2 Brug af kundeservice? 11 4.3

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB S E P T E M B E R 2018

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB S E P T E M B E R 2018 NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB K UNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 S E P T E M B E R 2018 I N D H O L D 1. R E S U M É S. 4 3. B Y- OG M E T R O B U S S E R S. 1 4 4. R E G I O N A L B U S S E R S. 2 6 5.

Læs mere

Passagerpulsen nu og i fremtiden

Passagerpulsen nu og i fremtiden Transport- og Boligudvalget 2018-19 (2. samling) TRU Alm.del - Bilag 85 Offentligt Passagerpulsen nu og i fremtiden Laura Kirch Kirkegaard, afdelingschef, Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk Kollektiv

Læs mere

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed?

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? konferencen : Passagerernes stemme i den kollektive trafik, den Christina Hvid, Direktør i Bus & Tog Bus & Tog samarbejdet Består af alle udbyderne

Læs mere

Passagerernes ønsker til kundeservice

Passagerernes ønsker til kundeservice Kundeservice i kollektiv transport Maj 2015 Passagerernes ønsker til kundeservice Foto: Ulrik Jantzen Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Resume og anbefalinger 5 4. Hvordan påvirker kundeservicen

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Side 2. Danskernes holdning til klima- og miljøvenlig transport

Side 2. Danskernes holdning til klima- og miljøvenlig transport Side 2 Danskernes holdning til klima- og miljøvenlig transport Marts 2019 Side 2 Indhold 1. Forord...3 2. Resumé... 4 3. Konklusion og anbefalinger... 6 3.1 Konklusion... 6 3.2 Anbefalinger... 6 4. Resultater...

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelse Kundetilfredshedsundersøgelse Kystbanen/Øresund Efterår 2010 INDHOLD 1. Sammenfatning... 3 2. Resultat... 6 2.1 Kundetilfredshed... 6 2.2 Kvalitetsspørgsmål, samtlige rejser... 7 2.3 Kvalitetsspørgsmål

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Tilbringertrafik er i denne sammenhæng busser og lokalbaner. TØF d. 1.10.2015. Lykke Magelund Chefkonsulent Tetraplan / MOE. lm@tetraplan.

Tilbringertrafik er i denne sammenhæng busser og lokalbaner. TØF d. 1.10.2015. Lykke Magelund Chefkonsulent Tetraplan / MOE. lm@tetraplan. Tilbringertrafik er i denne sammenhæng busser og lokalbaner TØF d. 1.10.2015 Lykke Magelund Chefkonsulent Tetraplan / MOE lm@tetraplan.dk Tilbringertransport Fra et togperspektiv Bus er et vigtigt tilbringertransportmiddel

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende.

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende. Kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet NOTAT Dato J. nr. 13. juni 2012 2012-732 Udfordringer i den kollektive trafik i hovedstadsområdet

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Passagerernes brug af andre billettyper end rejsekort

Passagerernes brug af andre billettyper end rejsekort Passagerernes brug af andre billettyper end rejsekort April 2018 Side 2 Indhold 1. Forord 3 2. Resumé og anbefalinger 4 2.1 Resumé 4 2.2 Anbefalinger 6 3. Resultater 8 3.1 Passagerernes brug af forskellige

Læs mere

Information om Rejsetidsgarantier og andre rettigheder - busser

Information om Rejsetidsgarantier og andre rettigheder - busser Information om Rejsetidsgarantier og andre rettigheder - busser November 2017 Side 2 Indhold Forord 3 1. Formål 4 2. Resumé og anbefalinger 5 3. Selskabernes rejsetidsgarantier ved forsinkelser 7 3.1 Fjernbusselskabernes

Læs mere

Landstrafikmodellen. - Otto Anker Nielsen

Landstrafikmodellen. - Otto Anker Nielsen Kollektiv trafik i Landstrafikmodellen - Otto Anker Nielsen Hvorfor en Landstrafikmodel? Forbedret beslutningsgrundlag Samme beslutningsgrundlag Sammenligning af projekter Fokus på projekterne Understøtter

Læs mere

Side 1. Passagerpulsens Kundeservicepris 2018

Side 1. Passagerpulsens Kundeservicepris 2018 Side 1 Passagerpulsens Kundeservicepris 2018 Side 2 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Hvorfor kundeservice? 5 4. Sådan har vi gjort 7 5. Passagerernes brug af kundeservice 10 6. Hvad henvender

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Konklusioner Side 2

Konklusioner Side 2 Københavns Kommune Resumé Ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser Marts 2014 v. Anne Kathrine Zahle, Anders Albrechtsen og Janne Norup 2014 Side 1 Konklusioner De ældre

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Passagerpulsens Årsrapport 2015

Passagerpulsens Årsrapport 2015 Passagerpulsens Årsrapport 2015 Maj 2016 Side 2 Indhold 1. Summary 3 2. Passagerpulsens målsætninger 4 3. Opnåede resultater 6 3.1 Interessevaretagelse 6 3.2 Presse 6 3.3 Opnåelse af succeskriterier 7

Læs mere

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne.

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne. Koncern Økonomi SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2010-2013 Spørgsmål nr.: 010 Dato: 11. august 2009 Stillet af.: Ved budgetseminar Besvarelse udsendt den: 25. august 2009 Region Hovedstaden Kongens Vænge

Læs mere

Information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger

Information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger Maj 2019 15/2018 Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger Information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger 15/2018 Beretning om

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Cityringen binder byen sammen

Cityringen binder byen sammen Allerede få år efter, at den eksisterende metro slog dørene op i 2002, begyndte forarbejdet til Cityringen, som blev vedtaget ved lov i 2007. Hovedstaden vokser med cirka 10.000 indbyggere hvert år, og

Læs mere

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu. Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Måling af passagerpræferencer - hvad betyder noget? Rejsetid

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Rejsekortet Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Hvad og hvorfor rejsekort? Elektronisk billet og betalingskort til busser og tog i hele landet. Rabatkort billigst for de

Læs mere

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Special Session på Trafikdage 2014 tirsdag den 26.8. kl. 15:10 til 16:20 3. linje Lokale 4, 110, Kroghsstræde 3 DSB, Movia og Metroselskabet I/S

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Kundetilfredshedsmålinger og betalingsregulering. Tillægskontrakt 24

Kundetilfredshedsmålinger og betalingsregulering. Tillægskontrakt 24 Kundetilfredshedsmålinger og betalingsregulering vedr. Grenaabanen Tillægskontrakt 24 Indhold 2. Indhold 1. Kontraktgrundlaget... 4 1.1. Tillægskontraktens status i forhold til Kontrakten... 4 2. Baggrund

Læs mere

TILFREDSHED MED BUSSERNE PÅ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune Oktober 2018

TILFREDSHED MED BUSSERNE PÅ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune Oktober 2018 TILFREDSHED MED BUSSERNE PÅ FREDERIKSBERG Frederiksberg Kommune Oktober 2018 INDHOLD Nøglespørgsmål Konklusioner Resultater - Tilfredshed med busturen Resultater - Tilfredshed med buslinje Og stoppested

Læs mere

Mixtur Den sammenhængende rejse

Mixtur Den sammenhængende rejse Mixtur Den sammenhængende rejse Hovedpunkter fra projektforløbet 2010-2012 Britta Indraccolo, Business Developer, Arriva Danmark A/S Formål Et samarbejde mellem Midttrafik og Arriva, hvor formålet er at:

Læs mere

Rejse oplevelsen. Hvad ønsker passagererne af den

Rejse oplevelsen. Hvad ønsker passagererne af den Rejse oplevelsen Hvad ønsker passagererne af den kollektive trafik? Lars Wiinblad, maj 2011 Wilke? Relationer Optimering Innovation Fokus på: Kunderne antropologi f k fokusgrupper interview interview 2

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2018-0252 Klageren: XX 2830 Virum Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog A/S CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Parternes krav: 1.839 kr.

Læs mere