Værdiskabelse for virksomhed og deltager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiskabelse for virksomhed og deltager"

Transkript

1 Værdiskabelse for virksomhed og deltager Værdiskabelsen - virksomheden får: et uddannelsesforløb der er koblet til virksomhedens centrale forretningsmæssige udfordringer og resultatbærende ledelsesprocesser en leder der formår at identificere og udvikle organisationens talentmasse en leder med øget bidrag til virksomhedens udvikling og resultatskabelse en ledelsesmæssig rollemodel og intern Coach værdien af det interne Master-projekt, der modsvarer et omfattende eksternt konsulentprojekt adgang til den nyeste teori og viden inden for Coaching Baseret Ledelse og forandringsledelse udvikling af den interne sponsor netværk og videndeling m. andre virksomheder Værdiskabelsen - deltageren får: hævet sin kompetence inden for coaching - én-til-én og teams - til Master-niveau øget kompetence til at lede og gennemføre større organisatoriske forandrings- og udviklingsprojekter kompetence til at coache i diverse forretningsmæssige sammenhænge indsigt i det erhvervspsykologiske område i et organisatorisk og forretningsmæssigt perspektiv øget effekten af det personlige lederskab markant hævet sin markedsværdi som leder udbygget sit netværk blandt andre coachende ledere titlen: Master of Coaching Based Leadership MCBL 18»

2 Ny lederuddannelse: Master of Coaching Based Leadership - MCBL Der er tale om en banebrydende ny lederuddannelse inden for coaching og Coaching Baseret Ledelse med 100 % fokus på Leadership elementet, og hvor et afgørende element er forankringen i deltagerens organisation. Indledning Omgivelsernes krav til virksomheder og organisationer om øget forandringshastighed og implementeringskraft har resulteret i en kraftig stigning i behovet for den coachende leder hos såvel de private som de offentlige virksomheder. Den coachende leder på Master-niveau skaber de ønskede resultater via sin coaching baserede tilgang og erhvervspsykologiske indsigt i et forretningsmæssigt perspektiv. Den coachende leder identificerer og mobiliserer virksomhedens potentiale og talentmasse, og accelererer dermed effekten af det personlige lederskab. Vi kalder denne sammenhæng for Return on Leadership. Perspektivet Denne lederuddannelse har, med afsæt i Coaching Baseret Ledelse, som sit primære mål at forstærke det personlige lederskab og dermed accelerere lederens bidrag til virksomhedens resultatskabelse. I forbindelse med udviklingen af uddannelsen lagde The Coaching Company s Executive Advisory Board særligt vægt på følgende elementer: Executive Advisory Boardet lægger særligt vægt på disse punkter Det forretningsmæssige udgangspunkt Det målrettede fokus på leadership-elementet Master-projektet i egen organisation Den interne sponsor Sikring af den organisatoriske forankring gennem flytning af læringsrummet ud i organisationen Det personlige coachforløb for deltager og sponsor Den omfattende superviserede træning i avanceret coaching Den erhvervspsykologiske indsigt Det internationale undervisningsteam At uddannelsen honorerer kodeks fra International Coach Federation - ICF Høje krav til deltageren og den afsluttende eksamen/certificering Intern sponsor Et vigtigt element er, at hver deltager skal have en intern sponsor. Sponsoren er en højtplaceret leder eller når deltageren selv er topleder en anden relevant ressourceperson. Sponsorens opgave er at støtte deltageren under forløbet med faglig viden og sparring samt at sikre ressourcer og støtte fremdriften i det interne Masterprojekt. For at sikre en fælles erkendelsesramme vil den interne sponsor som en del af forløbet selv få mulighed for at vælge at gennemgå et mindre coachforløb med en professionel Coach fra The Coaching Company. Målgruppen Uddannelsen henvender sig til den i forvejen succesfulde leder, som ønsker yderligere effekt af sit lederskab. Deltageren kan være top- eller mellemleder, leder i linie eller stab, intern HR-specialist, intern konsulent/coach eller andet. Se endvidere afsnittet om optagelseskravene.» 19

3 Den teoretiske og metodiske forståelsesramme Den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed Acceleration af det personlige lederskab Den erhvervspsykologiske indsigt Det forskningsmæssige udgangspunkt Udvikling af det erhvervspsykologiske fundament er bla. inspireret af: Gregory Bateson, Humberto Maturana, Ludwig Wittgenstein, Kenneth Gergen, John Shotter, David Campbell, Søren Kierkegaard, Schultz og Hatch, David Cooperrider, Carl Rogers, Tom Peters, Paul Cilliers, Daniel Goleman, Frank Barrett, Vernon Cronen, David Bohm, Arnold Mindell, Barnett Pearce, Michel Foucaults, Albert Bandura, Michael White, Edgar H. Schein, Heidegger, Catherine Firtzgerald, Gareth Morgan, John Whitmore, Ken Blanchard, Ralph D.Stacey, Carl Rogers, Katzenback & D.K.Smith, Adizes, Martin Buber, Vivian Burr, D.Cambell, V.Cronen, C.E. Grennes, R.M.Kanter, D.A.Kolb, Wilfred Bion, Mihaly Csikszentmihalyi, Knud Illeris, William Isaacs, Bruce Peltier, Timothy Gallwey, Karl Weick, Cecchin, Luigi Boscolo, Laura Whitworth, Suzanne Skiffington, Robert Hargrove, Sheila McMamee, Donald A. Schön, Jerome Bruner, m.fl. Den teoretiske og metodiske forståelsesramme i forbindelse med Master-uddannelsen tager udgangspunkt i følgende tre indfaldsvinkler i kombination. Den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed Uddannelsen afspejler deltagernes reelle virksomhedsmæssige og organisatoriske miljøer. Det vil sige, at deltagerens acceleration som coachende leder dels skal give mening for deltageren personligt som leder og dels for virksomheden/organisationen, som repræsenterer den virkelighed, hvori deltageren skal udfolde sin nye kompetence. Dette understøttes bl.a. af det omfattende Master-projekt, der gennemføres i egen virksomhed. Vi tager et forretningsmæssigt afsæt og arbejder med termerne acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse og Return on Leadership. Og udviklingen af deltagerens sæt af argumenter for Coaching Baseret Ledelse tager bl.a. udgangspunkt i den klassiske driftsøkonomi med det mål at skabe accept og buy-in f.eks. i virksomhedens topledelse. Det forskningsmæssige udgangspunkt Hvert år gennemfører vi i samarbejde med Copenhagen Business School og en række interesseorganisationer en omfattende analyse af de danske lederes ledelsesmæssige udfordringer og brug af Coaching Baseret ledelse. I den seneste analyse deltog flere end 1400 danske ledere. Et andet væsentligt element er vores Executive Advisory Board, som bidrager med viden, kompetence og input fra bl.a. forskningsprojekter. Det er grundlæggende for os at bygge vores teoretiske og metodiske forståelsesramme på et forskningsmæssigt fundament. Den erhvervspsykologiske indsigt Accelerationen af deltagernes personlige lederskab kræver en erhvervspsykologisk indsigt, så deltageren kan bevæge sig rundt i de mange organisatoriske fora. The Coaching Company s erhvervspsykologiske fundament omkring Coaching Baseret Ledelse tager sit afsæt i en eklektisk forståelsesramme, hvilket vil sige en kombination af flere forskellige forståelsesrammer og psykologiske retninger. På Master-uddannelsen sker en yderligere fordybelse i den erhvervspsykologiske teori samt træning i avancerede coachingmetodikker i forhold til Executive Coach uddannelsen. Nedenfor er angivet nogle af de forståelsesrammer og psykologiske retninger, hvorfra vi har hentet inspiration. Det erhvervspsykologiske afsæt i Coaching Baseret Ledelse Eklektisk forståelsesramme Humanistisk psykologi Potentiale/tillid/selvaktualisering Frihed/valg/meningstilskrivelse Subjektiv meningsdannelse Helhedsforståelse Appreciative Inquery Den positive forståelsesramme- /psykologi Socialkonstruktionisme Sprog og sprogfilosofi Sociale konstruktioner Diskursanalyse De- og rekonstruktion Selvforståelse/identitetsdannelse Univers/Multivers Coordinated Management of Meaning Organisationspsykologi Ledelses- og organisationsudviklingsteori Strategi- og forandringsprocesser Gruppeprocesser og -psykologi Teamudviklingsteori Den coachende organisation Narrativt perspektiv Fortællinger Intentionalitet Dominante historier Meningstilskrivelse Ressonans Identitetskonklusioner Konfliktopløsning Kognitiv psykologi Perception/tænkning Sprog/tankemønstre Grundlæggende antagelser Perspektivering Adfærdspsykologi (Behaviorisme) Adfærdsvidenskab Læringsteori Forstærkningsmekanismer Imitation Deontisk logik Præmisser Systemisk perspektiv Relationer/roller/sammenhænge Kommunikationsteoretiske forståelses- og interventionsformer Domæneteori Kontekstbegrebet Cirkularitet Nysgerrighed, neutralitet, irrevens Dynamisk kompleksitet Autopoiesis Den reflekterende praktikker Konstruktiv forstyrrelse Dialog-teori Distimktioner Asymmetriske positioner Oversættes til den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed. Coaching Baseret Ledelse Uddannelsens struktur Selve Master-uddannelsen løber over 8 måneder. Hertil skal lægges de indledende 6 måneder til den adgangsgivende Executive Coach uddannelse. Forløbet gennemføres som illustreret på næste side. 20 Personligt formøde Forløbet starter med et personligt møde mellem deltageren, den interne sponsor og en af underviserne. På dette møde afklares det, om uddannelsen matcher det, deltageren og virksomheden efterspørger, og om deltagerens kvalifikationer honorerer optagelseskravene. I forbindelse med mødet skal medbringes en beskrivelse og prækvalifikation af det ønskede Master-projekt. Yderligere information om kravene til Master-projektet fås hos The Coaching Company.»

4 Advanced coaching one-to-one Advanced team coaching Advanced coaching for Leading Organisational Change Accelerated Return on Leadership Modul I. - 3 dage Modul II. - 3 dage Modul III. - 3 dage Modul IV. - 3 dage Personligt formøde, deltager og sponsor Etablering af læringsmiljø - 1 dag, deltager og sponcor Accelereret Return on Leadership via Coaching Baseret Ledelse Avanceret coaching én-til-én Leading organizational Changes Master Class én-til-én coaching træning Briefing: delrapport 1 Fase 1. Vision, mål, plan Delrapport 1 Pit stop: Master-projekt Avanceret coaching én-til-én Master Class én-til-én coaching træning Briefing: delrapport 2 Master-projektet Pit stop: Master-projekt Avanceret team coaching Master Class team coaching træning Briefing: delrapport 3 Fase 2. Implementering af projektet i organisationen Delrapport 2 Delrapport 3 Personlig coachforløb med en professionel Coach under hele forløbet Pit stop: Master-projekt Financial impact of coaching ROI calculations Master Class coaching træning én-til-én, i teams og organisatoriske forankring Briefing: delrapport 4 Fase 3. Resultat og effektvurdering samt dokumentation Delrapport Midt-session med deltager og sponsor 3 4 Eksamen/certificering til MCBL - 2 dage Fremlæggelse af Skriftlig Vurdering af afholdt Live-coaching Master-projekt eksamen team coaching demo én-til-én Etablering af læringsmiljø m.m. Det egentlige forløb begynder med en workshop. Her mødes deltagerne og de interne sponsorer med de andre deltagere og sponsorer, udvalgte undervisere, Coaches fra The Coaching Company og repræsentanter fra vores Executive Advisory Board. Et væsentligt element er her, at der bliver etableret relationer mellem alle aktørerne, og at der opnås konsensus om, hvordan det optimale læringsmiljø etableres og udvikles. Workshoppen er inddelt i en formiddag for deltagerne og en eftermiddag, hvor også sponsorerne deltager. De 4 moduler: Du kommer igennem følgende områder: Coaching Baseret Ledelse - i et resultatorienteret perspektiv Leading Organizational Change metoder og udsigtspunkter Avanceret coaching - én-til-én Avanceret coaching - teams Avanceret organisatorisk coaching - én-til-én og teams i kombination Return on Investment of coaching - fra filosofi til dokumenterede resultater De 4 moduler består hver af tre sammenhængende dage. Avancerede coachingmetoder og teori Her bliver deltageren introduceret til avancerede metoder og teori inden for én-til-én coaching, team coaching og i forbindelse med områderne Leading Organizational Changes og Return on Investment of coaching. Metoden/teorien præsenteres, sættes i relation til virksomhedens resultatskabelse og det i forvejen kendte metodeapparat fra Executive Coach uddannelsen. Der reflekteres over metoden og teorien, den demonstreres, og der bliver efter de fleste teorisæt en kortere træningssession med supervision fra underviserne. Master Class coachtræning med supervision En hel dag er helliget ren coachtræning af såvel én-til-én som team coaching. Det er her, vi løfter deltagerens praktiske coaching-kompetencer til Master-niveau. Deltagerne kan her træne med en af de øvrige deltagere eller invitere en aktuel medarbejder eller kollega, hvor der er et reelt behov for coaching. Størstedelen af træningstiden er med supervision fra underviserne. Workshop vedr. Master-projektet Fra og med modul 2 modul starter hvert modul med en kort Pit stop på Masterprojekterne, og spørgsmål med generel relevans drøftes. Modulets metoder, teori og træningsopgaver vil i videst mulig omfang blive tilpasset deltagernes konkrete behov i relation til Master-projektet, hvortil også de nye metoder og teorier løbende kobles. Hvert modul afsluttes med spørgetid omkring Master-projektet og briefing om den kommende hjemmeopgave/delrapport. Virksomhedscases og gæsteundervisere På flere moduler vil vi få besøg af en virksomhedsleder, som via Coaching Baseret Ledelse har opnået markante resultater. Lederne kommer fra større private og offentlige virksomheder.» 21

5 Master-projektet Et afgørende element i uddannelsen er det praktiske Master-projekt i egen virksomhed. Der skal være tale om et større og reelt projekt med afgørende eller relativ stor indflydelse på virksomhedens resultatskabelse. Fase 1. Vision, mål, plan Delrapport 1 Master-projektet Fase 2. Implementering af projektet i organisationen Delrapport 2 Delrapport 3 Fase 3. Resultat og effektvurdering samt dokumentation Delrapport 4 Det kan være implementering af en ny strategi, fusion, organisationsændring, nyt IT, markant øgning af salget, udvikling og implementering af nyt MUS-koncept, projekt i forbindelse med Talent Management, samspilning af et team m.v. eller yderligere acceleration af et eksisterende projekt. Der skal være tale en et konkret forretningsmæssigt projekt, hvor deltageren er projektleder, stab eller ansvarlig chef/leder med ansvar for den organisatoriske implementering. Deltagerens afsæt skal være filosofien bag Coaching Baseret Ledelse, og den primære ledelses- og implementeringsmodel skal være konkret coaching af de involverede aktører, teams, afdelinger m.v. Master-projektet vil blive evalueret ud fra dels metodevalg og -brug, dels den forskel deltageren som coachende leder gør og dels de helt konkrete resultatmæssige forbedringer. Valg af projektet skal ske med udgangspunkt i evalueringskriterierne, herunder tidshorisont for realiseringen af de konkrete økonomiske resultater. Yderligere information om kravene til Master-projektet kan rekvireres hos The Coaching Company. Gennemførelse af Master-projektet Projektet løber over ca. 7 måneder. Til formødet medbringer deltageren og sponsoren en pre-kvalifikation af Masterprojektet. På mødet får deltageren en foreløbig tilbagemelding, om projektet kan godkendes. Umiddelbart efter workshoppen om læringsmiljøet igangsætter deltageren projektet. Projektet indeholder 3 faser, som teoretisk og praktisk fødes af undervisningsmodulerne. Delrapporter Efter hvert modul skal deltageren som en del af Master-projektet udarbejde og aflevere en delrapport. Delrapporterne har to formål: At sikre at deltageren har taget stoffet fra det aktuelle modul til sig, og at deltageren benytter pensum aktivt i Master-projektet. Delrapporterne er en del af den samlede eksamen. Alle delrapporter skal derfor være afleveret til tiden og godkendt. Kåring af det bedste Master-projekt På hvert hold kåres det bedste Master-projekt ud fra valg af projekt, valg af metode, deltagerens bidrag som coachende leder og projektets helt konkrete resultater. Personligt coachforløb for deltagerne Som en del af uddannelsen er deltagerne i et personligt coachforløb med en professionel Coach fra The Coaching Company. Målet med coachforløbet er at give deltageren et personligt frirum, hvor han eller hun bliver støttet og udfordret i relation til dels vedkommendes gennemførelse af uddannelsen, dels Master-projektet og dels de reelle ledelsesmæssige udfordringer og mål hjemme i organisationen. Personlig coachforløb med en professionel Coach under hele forløbet 1 2 Midt-session med deltager og sponsor 3 4 Personligt coachforløb for sponsoren For at sikre det optimale gensidige udbytte får den interne sponsor også tilbudt et personligt coachforløb med tre sessions. Coachen er en professionel Coach fra The Coaching Company, som vil støtte og inspirere den interne sponsor. Midtvejsmøde Midtvejs i forløbet mødes hver af deltagerne, den interne sponsor og en af undervisere til et statusmøde, hvor den aktuelle deltagers personlige fremdrift og Master-projektet diskuteres. Formålet er at sikre den ønskede fremdrift. The Coaching Company s Master Kompendium Løbende gennem uddannelsen modtager deltageren The Coaching Company s Master Class coaching Kompendium på mange hundrede sider. Kompendiet giver overblik over teori, metoder og modeller, og er derfor et afgørende værktøj for deltagerne hjemme i virksomheden under og efter uddannelsesforløbet. Studie- og netværksgrupper På hvert hold etableres et antal studiegrupper, som mødes efter behov. Efter endt uddannelse ændrer gruppen karakter til erfa- og netværksgruppe. 22»

6 Master of Coaching Based Leadership -MCBL Hans Hansen har gennemført og bestået Master of Coaching Based Leadership - MCBL Uddannelsesansvarlig, Direktør og Partner, Bettina Clement, The Coaching Company hos The Coaching Company på hold november 2005 Ekstern censor, Erhvervspsykolog og associeret Coach Anne Jacobsen, The Coaching Company Uddannelsesansvarlig, Direktør og Partner, Jesper Elling, The Coaching Company Eksamen og certificeringen: Eksamen afvikles dels over to sammenhængende og afsluttende dage, og dels via de fire delrapporter, som skal afleveres i forbindelse med Master-projektet. De to eksamensdage omfatter følgende elementer: 120 minutters skriftlig prøve der afdækker deltagerens teoretiske niveau samt metodeforståelse 45 minutters én-til-én live-coaching demonstration og egenevaluering der afdækker deltagerens én-til-én coaching niveau Videobaseret eksaminering af 60 minutters team coaching der afdækker deltagerens team coaching niveau. Videooptagelse afleveres 14 dage inden eksamen. 45 minutters fremlæggelse af Master-projekt der afdækker deltagerens evne til at gennemføre organisationsudviklingsprojekter på basis af Coaching Baseret Ledelse. De fire censorer er hentet fra The Coaching Company, Copenhagen Business School samt en ekstern erhvervspsykolog. Forventet tidsforbrug: Master-uddannelsen løber over 8 måneder, og det forventede tidsforbrug er: 1 dag til workshoppen 12 dage til undervisningsmodulerne 2 dage til delrapporterne 1 1/2 dag til den personlige coaching (4 personlige coachingsessions) 2 dage til eksamen 2 dage til studiegruppe I alt ca. 20 dage på 8 måneder. Her skal det bemærkes, at der yderligere bruges et antal dage til Master-projektet, som består i den konkrete gennemførelse af et organisationsudviklingsprojekt hjemme i virksomheden som er en del af deltagerens normale virke i organisationen. Investering: ,- ekskl. moms, inkl. undervisning, én-til-én coaching af deltager, én-til-én coaching af sponsoren (hvis dette ønskes), supervision, gennemgang og feedback af delrapporter, forplejning, The Coaching Company s Master Kompendium, artikler, feedback på egen coaching (video) samt 2-dages eksaminering. Optagelseskrav og tilmelding: For at blive optaget på Master-uddannelsen skal deltageren have gennemført og bestået Executive Coach uddannelsen eller lignende coachinguddannelse med samme tyngde. Har ansøgeren anden uddannelse end Executive Coach uddannelsen, skal han eller hun igennem en test bestående af en samtale, en coaching demonstration og en skriftlig prøve. Hertil kommer, at deltageren er min. 28 år, har en længerevarende uddannelse bag sig og har fungeret som leder eller HR-specialist i min. 3 år. Yderligere skal deltagerens engelskkundskaber være således, at han eller hun kan få det fulde udbytte af de udenlandske undervisere. Læs mere om det internationale underviserteam hos The Coaching Company på Hold og lokaliteter For konkrete datoer besøg venligst under menupunktet Master of Coaching Based Leadership MCBL eller kontakt os på telefon Der er plads til 14 deltagere pr. hold. Alle aktiviteter gennemføres hos The Coaching Company, Kongelig Militær Klædefabrik, Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm. Underviserne I forbindelse med uddannelsen vil du bl.a. møde følgende profiler, der er specialister inden for hvert af deres kompetenceområder: Change Leadership ekspert Allan Ackerman, USA ROI on Coaching ekspert Dr. Merrill Anderson, USA Certified ICF Master Coach Kay Cannon, USA Professor dr. merc. Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School Direktør & Coach Bettina Clement, The Coaching Company Direktør & Coach Jesper Elling, The Coaching Company Coach og supervisor Pernille Jackson, The Coaching Company» 23

7 Tilmeldingsblanket til Master of Coaching Based Leadership - MCBL Datoerne for hold 2: Formøde: 15. januar 2007 Modul #1: 24. til 26. januar 2007 Modul #2: 7. til 9. marts 2007 Modul #3: 30. april til 2. maj 2007 Modul #4: 13. til 15. juni 2007 Eksamen og certificering: 20. til 21. august 2007 Personlige coachingsessions: Aftaler for samtlige personlige coachingsessions aftales individuelt. Tilmelding Bekræftelse på din deltagelse fremsendes umiddelbart efter modtagelse af din tilmelding. For yderligere oplysninger, kontakt os venligst på telefon Tilmeldingen er bindende. Sted: Alle aktiviteter gennemføres hos The Coaching Company Ny Strandvej Humlebæk Navn: Stilling: Firma: Adresse: Postnummer & By: Telefon: Mobil: Navn og titel på sponsor: Tanker om projektet 10 linier:

Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse

Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse 13 Coaching var ikke nyt for mig, da jeg startede på Executive Coach uddannelsen, men The Coaching Company s stærke fokus på koblingen mellem

Læs mere

Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse.

Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Forskning i Coaching Baseret Ledelse 6 De optimale rammer for accelerationen af dit lederskab - The Coaching Company i Hørsholm

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan Kære Læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan du læse om hvorfor meningsskabelse er et centralt begreb når vi taler om forandringer i organisationerne.

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 3, 2006 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 3 kan du læse det

Velkommen til nyhedsbrev nr. 3, 2006 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 3 kan du læse det Kære Læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 3, 2006 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 3 kan du læse det spændende interview med HR konsulent Kirstine Hanghøj og Afdelingsdirektør Lars Bork, Carl Bro.

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

I dette sommernummer kan du læse den spændende artikel "Når forandring og udvikling

I dette sommernummer kan du læse den spændende artikel Når forandring og udvikling Kære Læser I dette sommernummer kan du læse den spændende artikel "Når forandring og udvikling skal give mening - om evnen til at anlægge kommunikationsperspektivet" af Partner Pernille Jackson samt læse

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

- kompetenceudvikling for den erfarne leder

- kompetenceudvikling for den erfarne leder Executive Coach Program - kompetenceudvikling for den erfarne leder Coaching som resultatskabende ledelsesform Executive Coach Program er et radikalt fornyende ledelsesudviklingsprogram, der gennem et

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

Certificateuddannelse i systemisk ledelse og organisationsudvikling

Certificateuddannelse i systemisk ledelse og organisationsudvikling Certificateuddannelse i systemisk ledelse og organisationsudvikling Forandringsledelse kræver fokus, involvering og tydelighed. Lær kunsten at lede og skabe resultater sammen med andre, både når det drejer

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Uddannelsesforløb. Specialistuddannelse for psykologer & læger/psykiatere samt evt. op til 25% med anden akademisk baggrund

Uddannelsesforløb. Specialistuddannelse for psykologer & læger/psykiatere samt evt. op til 25% med anden akademisk baggrund Uddannelsesforløb Specialistuddannelse for psykologer & læger/psykiatere samt evt. op til 25% med anden akademisk baggrund Psykoterapi & rådgivning Narrativ & systemisk terapi i teori & praksis 2-årig

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Hvem er vi? Det innovative perspektiv Vores styrke ligger i evnen til, at forankre nye salgsprocesser, strategier og værktøjer,

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Få udviklet dit teamlederskab og styrk din performance

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 14 CA 01-10-2014 Opstilling som kandidat til bestyrelsen Navn Alice Juel Jacobsen Alder 60 Aalborg Universitet i København, Institut

Læs mere

KUNDEORIENTERET LEDERSKAB (KuLe) 2013-2014

KUNDEORIENTERET LEDERSKAB (KuLe) 2013-2014 KUNDEORIENTERET LEDERSKAB (KuLe) 2013-2014 Styrk kundeorienteringen gennem personligt lederskab Styrk kundeorienteringen gennem personligt lederskab Formålet med uddannelsen er at inspirere og styrke deltagerens

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg er meget

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBCs Før-Leder Program Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014/15 Forudse Fremtiden i din virksomhed Hvordan omsættes hverdagens observationer og analyser til trends, scenarier og fremtidssikrede løsninger?

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com Changing Executives the Game Mannaz Lederudviklingsprogram www.mannaz.com i forandring. Verden er Er du? Som en del af virksomhedens øverste ledelse oplever du i højere grad end nogensinde, hvordan de

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere