Værdiskabelse for virksomhed og deltager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiskabelse for virksomhed og deltager"

Transkript

1 Værdiskabelse for virksomhed og deltager Værdiskabelsen - virksomheden får: et uddannelsesforløb der er koblet til virksomhedens centrale forretningsmæssige udfordringer og resultatbærende ledelsesprocesser en leder der formår at identificere og udvikle organisationens talentmasse en leder med øget bidrag til virksomhedens udvikling og resultatskabelse en ledelsesmæssig rollemodel og intern Coach værdien af det interne Master-projekt, der modsvarer et omfattende eksternt konsulentprojekt adgang til den nyeste teori og viden inden for Coaching Baseret Ledelse og forandringsledelse udvikling af den interne sponsor netværk og videndeling m. andre virksomheder Værdiskabelsen - deltageren får: hævet sin kompetence inden for coaching - én-til-én og teams - til Master-niveau øget kompetence til at lede og gennemføre større organisatoriske forandrings- og udviklingsprojekter kompetence til at coache i diverse forretningsmæssige sammenhænge indsigt i det erhvervspsykologiske område i et organisatorisk og forretningsmæssigt perspektiv øget effekten af det personlige lederskab markant hævet sin markedsværdi som leder udbygget sit netværk blandt andre coachende ledere titlen: Master of Coaching Based Leadership MCBL 18»

2 Ny lederuddannelse: Master of Coaching Based Leadership - MCBL Der er tale om en banebrydende ny lederuddannelse inden for coaching og Coaching Baseret Ledelse med 100 % fokus på Leadership elementet, og hvor et afgørende element er forankringen i deltagerens organisation. Indledning Omgivelsernes krav til virksomheder og organisationer om øget forandringshastighed og implementeringskraft har resulteret i en kraftig stigning i behovet for den coachende leder hos såvel de private som de offentlige virksomheder. Den coachende leder på Master-niveau skaber de ønskede resultater via sin coaching baserede tilgang og erhvervspsykologiske indsigt i et forretningsmæssigt perspektiv. Den coachende leder identificerer og mobiliserer virksomhedens potentiale og talentmasse, og accelererer dermed effekten af det personlige lederskab. Vi kalder denne sammenhæng for Return on Leadership. Perspektivet Denne lederuddannelse har, med afsæt i Coaching Baseret Ledelse, som sit primære mål at forstærke det personlige lederskab og dermed accelerere lederens bidrag til virksomhedens resultatskabelse. I forbindelse med udviklingen af uddannelsen lagde The Coaching Company s Executive Advisory Board særligt vægt på følgende elementer: Executive Advisory Boardet lægger særligt vægt på disse punkter Det forretningsmæssige udgangspunkt Det målrettede fokus på leadership-elementet Master-projektet i egen organisation Den interne sponsor Sikring af den organisatoriske forankring gennem flytning af læringsrummet ud i organisationen Det personlige coachforløb for deltager og sponsor Den omfattende superviserede træning i avanceret coaching Den erhvervspsykologiske indsigt Det internationale undervisningsteam At uddannelsen honorerer kodeks fra International Coach Federation - ICF Høje krav til deltageren og den afsluttende eksamen/certificering Intern sponsor Et vigtigt element er, at hver deltager skal have en intern sponsor. Sponsoren er en højtplaceret leder eller når deltageren selv er topleder en anden relevant ressourceperson. Sponsorens opgave er at støtte deltageren under forløbet med faglig viden og sparring samt at sikre ressourcer og støtte fremdriften i det interne Masterprojekt. For at sikre en fælles erkendelsesramme vil den interne sponsor som en del af forløbet selv få mulighed for at vælge at gennemgå et mindre coachforløb med en professionel Coach fra The Coaching Company. Målgruppen Uddannelsen henvender sig til den i forvejen succesfulde leder, som ønsker yderligere effekt af sit lederskab. Deltageren kan være top- eller mellemleder, leder i linie eller stab, intern HR-specialist, intern konsulent/coach eller andet. Se endvidere afsnittet om optagelseskravene.» 19

3 Den teoretiske og metodiske forståelsesramme Den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed Acceleration af det personlige lederskab Den erhvervspsykologiske indsigt Det forskningsmæssige udgangspunkt Udvikling af det erhvervspsykologiske fundament er bla. inspireret af: Gregory Bateson, Humberto Maturana, Ludwig Wittgenstein, Kenneth Gergen, John Shotter, David Campbell, Søren Kierkegaard, Schultz og Hatch, David Cooperrider, Carl Rogers, Tom Peters, Paul Cilliers, Daniel Goleman, Frank Barrett, Vernon Cronen, David Bohm, Arnold Mindell, Barnett Pearce, Michel Foucaults, Albert Bandura, Michael White, Edgar H. Schein, Heidegger, Catherine Firtzgerald, Gareth Morgan, John Whitmore, Ken Blanchard, Ralph D.Stacey, Carl Rogers, Katzenback & D.K.Smith, Adizes, Martin Buber, Vivian Burr, D.Cambell, V.Cronen, C.E. Grennes, R.M.Kanter, D.A.Kolb, Wilfred Bion, Mihaly Csikszentmihalyi, Knud Illeris, William Isaacs, Bruce Peltier, Timothy Gallwey, Karl Weick, Cecchin, Luigi Boscolo, Laura Whitworth, Suzanne Skiffington, Robert Hargrove, Sheila McMamee, Donald A. Schön, Jerome Bruner, m.fl. Den teoretiske og metodiske forståelsesramme i forbindelse med Master-uddannelsen tager udgangspunkt i følgende tre indfaldsvinkler i kombination. Den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed Uddannelsen afspejler deltagernes reelle virksomhedsmæssige og organisatoriske miljøer. Det vil sige, at deltagerens acceleration som coachende leder dels skal give mening for deltageren personligt som leder og dels for virksomheden/organisationen, som repræsenterer den virkelighed, hvori deltageren skal udfolde sin nye kompetence. Dette understøttes bl.a. af det omfattende Master-projekt, der gennemføres i egen virksomhed. Vi tager et forretningsmæssigt afsæt og arbejder med termerne acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse og Return on Leadership. Og udviklingen af deltagerens sæt af argumenter for Coaching Baseret Ledelse tager bl.a. udgangspunkt i den klassiske driftsøkonomi med det mål at skabe accept og buy-in f.eks. i virksomhedens topledelse. Det forskningsmæssige udgangspunkt Hvert år gennemfører vi i samarbejde med Copenhagen Business School og en række interesseorganisationer en omfattende analyse af de danske lederes ledelsesmæssige udfordringer og brug af Coaching Baseret ledelse. I den seneste analyse deltog flere end 1400 danske ledere. Et andet væsentligt element er vores Executive Advisory Board, som bidrager med viden, kompetence og input fra bl.a. forskningsprojekter. Det er grundlæggende for os at bygge vores teoretiske og metodiske forståelsesramme på et forskningsmæssigt fundament. Den erhvervspsykologiske indsigt Accelerationen af deltagernes personlige lederskab kræver en erhvervspsykologisk indsigt, så deltageren kan bevæge sig rundt i de mange organisatoriske fora. The Coaching Company s erhvervspsykologiske fundament omkring Coaching Baseret Ledelse tager sit afsæt i en eklektisk forståelsesramme, hvilket vil sige en kombination af flere forskellige forståelsesrammer og psykologiske retninger. På Master-uddannelsen sker en yderligere fordybelse i den erhvervspsykologiske teori samt træning i avancerede coachingmetodikker i forhold til Executive Coach uddannelsen. Nedenfor er angivet nogle af de forståelsesrammer og psykologiske retninger, hvorfra vi har hentet inspiration. Det erhvervspsykologiske afsæt i Coaching Baseret Ledelse Eklektisk forståelsesramme Humanistisk psykologi Potentiale/tillid/selvaktualisering Frihed/valg/meningstilskrivelse Subjektiv meningsdannelse Helhedsforståelse Appreciative Inquery Den positive forståelsesramme- /psykologi Socialkonstruktionisme Sprog og sprogfilosofi Sociale konstruktioner Diskursanalyse De- og rekonstruktion Selvforståelse/identitetsdannelse Univers/Multivers Coordinated Management of Meaning Organisationspsykologi Ledelses- og organisationsudviklingsteori Strategi- og forandringsprocesser Gruppeprocesser og -psykologi Teamudviklingsteori Den coachende organisation Narrativt perspektiv Fortællinger Intentionalitet Dominante historier Meningstilskrivelse Ressonans Identitetskonklusioner Konfliktopløsning Kognitiv psykologi Perception/tænkning Sprog/tankemønstre Grundlæggende antagelser Perspektivering Adfærdspsykologi (Behaviorisme) Adfærdsvidenskab Læringsteori Forstærkningsmekanismer Imitation Deontisk logik Præmisser Systemisk perspektiv Relationer/roller/sammenhænge Kommunikationsteoretiske forståelses- og interventionsformer Domæneteori Kontekstbegrebet Cirkularitet Nysgerrighed, neutralitet, irrevens Dynamisk kompleksitet Autopoiesis Den reflekterende praktikker Konstruktiv forstyrrelse Dialog-teori Distimktioner Asymmetriske positioner Oversættes til den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed. Coaching Baseret Ledelse Uddannelsens struktur Selve Master-uddannelsen løber over 8 måneder. Hertil skal lægges de indledende 6 måneder til den adgangsgivende Executive Coach uddannelse. Forløbet gennemføres som illustreret på næste side. 20 Personligt formøde Forløbet starter med et personligt møde mellem deltageren, den interne sponsor og en af underviserne. På dette møde afklares det, om uddannelsen matcher det, deltageren og virksomheden efterspørger, og om deltagerens kvalifikationer honorerer optagelseskravene. I forbindelse med mødet skal medbringes en beskrivelse og prækvalifikation af det ønskede Master-projekt. Yderligere information om kravene til Master-projektet fås hos The Coaching Company.»

4 Advanced coaching one-to-one Advanced team coaching Advanced coaching for Leading Organisational Change Accelerated Return on Leadership Modul I. - 3 dage Modul II. - 3 dage Modul III. - 3 dage Modul IV. - 3 dage Personligt formøde, deltager og sponsor Etablering af læringsmiljø - 1 dag, deltager og sponcor Accelereret Return on Leadership via Coaching Baseret Ledelse Avanceret coaching én-til-én Leading organizational Changes Master Class én-til-én coaching træning Briefing: delrapport 1 Fase 1. Vision, mål, plan Delrapport 1 Pit stop: Master-projekt Avanceret coaching én-til-én Master Class én-til-én coaching træning Briefing: delrapport 2 Master-projektet Pit stop: Master-projekt Avanceret team coaching Master Class team coaching træning Briefing: delrapport 3 Fase 2. Implementering af projektet i organisationen Delrapport 2 Delrapport 3 Personlig coachforløb med en professionel Coach under hele forløbet Pit stop: Master-projekt Financial impact of coaching ROI calculations Master Class coaching træning én-til-én, i teams og organisatoriske forankring Briefing: delrapport 4 Fase 3. Resultat og effektvurdering samt dokumentation Delrapport Midt-session med deltager og sponsor 3 4 Eksamen/certificering til MCBL - 2 dage Fremlæggelse af Skriftlig Vurdering af afholdt Live-coaching Master-projekt eksamen team coaching demo én-til-én Etablering af læringsmiljø m.m. Det egentlige forløb begynder med en workshop. Her mødes deltagerne og de interne sponsorer med de andre deltagere og sponsorer, udvalgte undervisere, Coaches fra The Coaching Company og repræsentanter fra vores Executive Advisory Board. Et væsentligt element er her, at der bliver etableret relationer mellem alle aktørerne, og at der opnås konsensus om, hvordan det optimale læringsmiljø etableres og udvikles. Workshoppen er inddelt i en formiddag for deltagerne og en eftermiddag, hvor også sponsorerne deltager. De 4 moduler: Du kommer igennem følgende områder: Coaching Baseret Ledelse - i et resultatorienteret perspektiv Leading Organizational Change metoder og udsigtspunkter Avanceret coaching - én-til-én Avanceret coaching - teams Avanceret organisatorisk coaching - én-til-én og teams i kombination Return on Investment of coaching - fra filosofi til dokumenterede resultater De 4 moduler består hver af tre sammenhængende dage. Avancerede coachingmetoder og teori Her bliver deltageren introduceret til avancerede metoder og teori inden for én-til-én coaching, team coaching og i forbindelse med områderne Leading Organizational Changes og Return on Investment of coaching. Metoden/teorien præsenteres, sættes i relation til virksomhedens resultatskabelse og det i forvejen kendte metodeapparat fra Executive Coach uddannelsen. Der reflekteres over metoden og teorien, den demonstreres, og der bliver efter de fleste teorisæt en kortere træningssession med supervision fra underviserne. Master Class coachtræning med supervision En hel dag er helliget ren coachtræning af såvel én-til-én som team coaching. Det er her, vi løfter deltagerens praktiske coaching-kompetencer til Master-niveau. Deltagerne kan her træne med en af de øvrige deltagere eller invitere en aktuel medarbejder eller kollega, hvor der er et reelt behov for coaching. Størstedelen af træningstiden er med supervision fra underviserne. Workshop vedr. Master-projektet Fra og med modul 2 modul starter hvert modul med en kort Pit stop på Masterprojekterne, og spørgsmål med generel relevans drøftes. Modulets metoder, teori og træningsopgaver vil i videst mulig omfang blive tilpasset deltagernes konkrete behov i relation til Master-projektet, hvortil også de nye metoder og teorier løbende kobles. Hvert modul afsluttes med spørgetid omkring Master-projektet og briefing om den kommende hjemmeopgave/delrapport. Virksomhedscases og gæsteundervisere På flere moduler vil vi få besøg af en virksomhedsleder, som via Coaching Baseret Ledelse har opnået markante resultater. Lederne kommer fra større private og offentlige virksomheder.» 21

5 Master-projektet Et afgørende element i uddannelsen er det praktiske Master-projekt i egen virksomhed. Der skal være tale om et større og reelt projekt med afgørende eller relativ stor indflydelse på virksomhedens resultatskabelse. Fase 1. Vision, mål, plan Delrapport 1 Master-projektet Fase 2. Implementering af projektet i organisationen Delrapport 2 Delrapport 3 Fase 3. Resultat og effektvurdering samt dokumentation Delrapport 4 Det kan være implementering af en ny strategi, fusion, organisationsændring, nyt IT, markant øgning af salget, udvikling og implementering af nyt MUS-koncept, projekt i forbindelse med Talent Management, samspilning af et team m.v. eller yderligere acceleration af et eksisterende projekt. Der skal være tale en et konkret forretningsmæssigt projekt, hvor deltageren er projektleder, stab eller ansvarlig chef/leder med ansvar for den organisatoriske implementering. Deltagerens afsæt skal være filosofien bag Coaching Baseret Ledelse, og den primære ledelses- og implementeringsmodel skal være konkret coaching af de involverede aktører, teams, afdelinger m.v. Master-projektet vil blive evalueret ud fra dels metodevalg og -brug, dels den forskel deltageren som coachende leder gør og dels de helt konkrete resultatmæssige forbedringer. Valg af projektet skal ske med udgangspunkt i evalueringskriterierne, herunder tidshorisont for realiseringen af de konkrete økonomiske resultater. Yderligere information om kravene til Master-projektet kan rekvireres hos The Coaching Company. Gennemførelse af Master-projektet Projektet løber over ca. 7 måneder. Til formødet medbringer deltageren og sponsoren en pre-kvalifikation af Masterprojektet. På mødet får deltageren en foreløbig tilbagemelding, om projektet kan godkendes. Umiddelbart efter workshoppen om læringsmiljøet igangsætter deltageren projektet. Projektet indeholder 3 faser, som teoretisk og praktisk fødes af undervisningsmodulerne. Delrapporter Efter hvert modul skal deltageren som en del af Master-projektet udarbejde og aflevere en delrapport. Delrapporterne har to formål: At sikre at deltageren har taget stoffet fra det aktuelle modul til sig, og at deltageren benytter pensum aktivt i Master-projektet. Delrapporterne er en del af den samlede eksamen. Alle delrapporter skal derfor være afleveret til tiden og godkendt. Kåring af det bedste Master-projekt På hvert hold kåres det bedste Master-projekt ud fra valg af projekt, valg af metode, deltagerens bidrag som coachende leder og projektets helt konkrete resultater. Personligt coachforløb for deltagerne Som en del af uddannelsen er deltagerne i et personligt coachforløb med en professionel Coach fra The Coaching Company. Målet med coachforløbet er at give deltageren et personligt frirum, hvor han eller hun bliver støttet og udfordret i relation til dels vedkommendes gennemførelse af uddannelsen, dels Master-projektet og dels de reelle ledelsesmæssige udfordringer og mål hjemme i organisationen. Personlig coachforløb med en professionel Coach under hele forløbet 1 2 Midt-session med deltager og sponsor 3 4 Personligt coachforløb for sponsoren For at sikre det optimale gensidige udbytte får den interne sponsor også tilbudt et personligt coachforløb med tre sessions. Coachen er en professionel Coach fra The Coaching Company, som vil støtte og inspirere den interne sponsor. Midtvejsmøde Midtvejs i forløbet mødes hver af deltagerne, den interne sponsor og en af undervisere til et statusmøde, hvor den aktuelle deltagers personlige fremdrift og Master-projektet diskuteres. Formålet er at sikre den ønskede fremdrift. The Coaching Company s Master Kompendium Løbende gennem uddannelsen modtager deltageren The Coaching Company s Master Class coaching Kompendium på mange hundrede sider. Kompendiet giver overblik over teori, metoder og modeller, og er derfor et afgørende værktøj for deltagerne hjemme i virksomheden under og efter uddannelsesforløbet. Studie- og netværksgrupper På hvert hold etableres et antal studiegrupper, som mødes efter behov. Efter endt uddannelse ændrer gruppen karakter til erfa- og netværksgruppe. 22»

6 Master of Coaching Based Leadership -MCBL Hans Hansen har gennemført og bestået Master of Coaching Based Leadership - MCBL Uddannelsesansvarlig, Direktør og Partner, Bettina Clement, The Coaching Company hos The Coaching Company på hold november 2005 Ekstern censor, Erhvervspsykolog og associeret Coach Anne Jacobsen, The Coaching Company Uddannelsesansvarlig, Direktør og Partner, Jesper Elling, The Coaching Company Eksamen og certificeringen: Eksamen afvikles dels over to sammenhængende og afsluttende dage, og dels via de fire delrapporter, som skal afleveres i forbindelse med Master-projektet. De to eksamensdage omfatter følgende elementer: 120 minutters skriftlig prøve der afdækker deltagerens teoretiske niveau samt metodeforståelse 45 minutters én-til-én live-coaching demonstration og egenevaluering der afdækker deltagerens én-til-én coaching niveau Videobaseret eksaminering af 60 minutters team coaching der afdækker deltagerens team coaching niveau. Videooptagelse afleveres 14 dage inden eksamen. 45 minutters fremlæggelse af Master-projekt der afdækker deltagerens evne til at gennemføre organisationsudviklingsprojekter på basis af Coaching Baseret Ledelse. De fire censorer er hentet fra The Coaching Company, Copenhagen Business School samt en ekstern erhvervspsykolog. Forventet tidsforbrug: Master-uddannelsen løber over 8 måneder, og det forventede tidsforbrug er: 1 dag til workshoppen 12 dage til undervisningsmodulerne 2 dage til delrapporterne 1 1/2 dag til den personlige coaching (4 personlige coachingsessions) 2 dage til eksamen 2 dage til studiegruppe I alt ca. 20 dage på 8 måneder. Her skal det bemærkes, at der yderligere bruges et antal dage til Master-projektet, som består i den konkrete gennemførelse af et organisationsudviklingsprojekt hjemme i virksomheden som er en del af deltagerens normale virke i organisationen. Investering: ,- ekskl. moms, inkl. undervisning, én-til-én coaching af deltager, én-til-én coaching af sponsoren (hvis dette ønskes), supervision, gennemgang og feedback af delrapporter, forplejning, The Coaching Company s Master Kompendium, artikler, feedback på egen coaching (video) samt 2-dages eksaminering. Optagelseskrav og tilmelding: For at blive optaget på Master-uddannelsen skal deltageren have gennemført og bestået Executive Coach uddannelsen eller lignende coachinguddannelse med samme tyngde. Har ansøgeren anden uddannelse end Executive Coach uddannelsen, skal han eller hun igennem en test bestående af en samtale, en coaching demonstration og en skriftlig prøve. Hertil kommer, at deltageren er min. 28 år, har en længerevarende uddannelse bag sig og har fungeret som leder eller HR-specialist i min. 3 år. Yderligere skal deltagerens engelskkundskaber være således, at han eller hun kan få det fulde udbytte af de udenlandske undervisere. Læs mere om det internationale underviserteam hos The Coaching Company på Hold og lokaliteter For konkrete datoer besøg venligst under menupunktet Master of Coaching Based Leadership MCBL eller kontakt os på telefon Der er plads til 14 deltagere pr. hold. Alle aktiviteter gennemføres hos The Coaching Company, Kongelig Militær Klædefabrik, Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm. Underviserne I forbindelse med uddannelsen vil du bl.a. møde følgende profiler, der er specialister inden for hvert af deres kompetenceområder: Change Leadership ekspert Allan Ackerman, USA ROI on Coaching ekspert Dr. Merrill Anderson, USA Certified ICF Master Coach Kay Cannon, USA Professor dr. merc. Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School Direktør & Coach Bettina Clement, The Coaching Company Direktør & Coach Jesper Elling, The Coaching Company Coach og supervisor Pernille Jackson, The Coaching Company» 23

7 Tilmeldingsblanket til Master of Coaching Based Leadership - MCBL Datoerne for hold 2: Formøde: 15. januar 2007 Modul #1: 24. til 26. januar 2007 Modul #2: 7. til 9. marts 2007 Modul #3: 30. april til 2. maj 2007 Modul #4: 13. til 15. juni 2007 Eksamen og certificering: 20. til 21. august 2007 Personlige coachingsessions: Aftaler for samtlige personlige coachingsessions aftales individuelt. Tilmelding Bekræftelse på din deltagelse fremsendes umiddelbart efter modtagelse af din tilmelding. For yderligere oplysninger, kontakt os venligst på telefon Tilmeldingen er bindende. Sted: Alle aktiviteter gennemføres hos The Coaching Company Ny Strandvej Humlebæk Navn: Stilling: Firma: Adresse: Postnummer & By: Telefon: Mobil: Navn og titel på sponsor: Tanker om projektet 10 linier:

Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse.

Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Forskning i Coaching Baseret Ledelse 6 De optimale rammer for accelerationen af dit lederskab - The Coaching Company i Hørsholm

Læs mere

Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse

Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse 13 Coaching var ikke nyt for mig, da jeg startede på Executive Coach uddannelsen, men The Coaching Company s stærke fokus på koblingen mellem

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI 2012/2013

SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI 2012/2013 , Frederiksberg Le Barry, Frankrig Stanford University, California University of California, Berkeley SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI / 21. FORLØB En executive diplom-uddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

servicebranchens chefakademi 2013/2014

servicebranchens chefakademi 2013/2014 , frederiksberg le Barry, frankrig Stanford university, California university of California, Berkeley servicebranchens chefakademi / 22. forløb En executive diplomuddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive August 2014 juni 2016 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens opbygning...

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0)

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) 1 Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Velkommen til uddannelserne... 2 Vores idégrundlag... 3 Oversigt over uddannelserne... 4 1. år: Selvledelse... 4 2. år:

Læs mere

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker Kom bedst fra start som ny leder Fra kollega til leder 1 dag Nyudnævnt leder 3 dage Styrk din position som erfaren leder Ledernes Leadership Programme 8 dage Coachuddannelse for ledere 15 dage 12 Master

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer

TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer SEB Gruppen A/S tilbyder ny kompetenceskabende uddannelse SEB Gruppen A/S har i mange år bistået virksomheder og organisationer i deres bestræbelser på

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

KUNDEORIENTERET LEDERSKAB (KuLe) 2013-2014

KUNDEORIENTERET LEDERSKAB (KuLe) 2013-2014 KUNDEORIENTERET LEDERSKAB (KuLe) 2013-2014 Styrk kundeorienteringen gennem personligt lederskab Styrk kundeorienteringen gennem personligt lederskab Formålet med uddannelsen er at inspirere og styrke deltagerens

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

EXPANDs grundlæggende coachuddannelse

EXPANDs grundlæggende coachuddannelse EXPANDs grundlæggende coachuddannelse Danmarks første ICF ACSTH godkendte coachuddannelse Vores grundlæggende coachuddannelse henvender sig til dig, der stiller krav til din uddannelse: den skal være professionelt

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere