Om Pluss Leadership. Fakta:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Pluss Leadership. Fakta:"

Transkript

1 Om Pluss Leadership Fakta: Etableret 2002 Konsulentvirksomhed med fokus på strategi og ledelse 20 konsulenter fordelt på kontorer i Århus og København Kunder fordelt på private, offentlige og organisationer Værdiskabelse, fairness og troværdighed Godkendt SKI-leverandør

2 Governance - Udvalgte projekter Uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer til vækstvirksomheder for EBST og bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsesevaluering i Danish Crown, PFA Pension, Det Danske Hedeselskab, Alm. Brand m.fl. Bedre Bestyrelse på 3 dage mini-uddannelse af ca. 200 ejerledere i samarbejde med ekstern bestyrelse Kurser i bestyrelsesarbejde afviklet for ca. 200 ledere og ca. 700 bestyrelsesmedlemmer siden 2006 Bestyrelsesseminarer for bl.a. Grønttorvet Kbh., EUC Kolding, SOSU Randers, Niels Broch, Domea, Yngre Læger, Tekniq m.fl. Udviklet og gennemførelse af bestyrelsesuddannelse for de landbrugsejede virksomheder (Arla, Danish Crown, DLG m.fl.) Bestyrelsesudvikling i interesseorganisationer, bl.a. Yngre Læger, Akademisk Arkitektforening, organisationerne under Dansk Industri, Frie Funktionærer m.fl. Udvikling af governance-struktur Hedeselskabet, TF Holding, Midtjysk Turisme, Danva m.fl.

3 Oplægsholdere Jørgen Ulrik Jensen Partner og adm. direktør i Pluss Leadership siden 2002 Cand.merc. Siden 1984 arbejdet som strategi- og organisationskonsulent for offentlige og private virksomheder. Tidligere beskæftigelser: Adm. direktør for BDO ScanRevision, direktør i Rambøll Management Praktisk bestyrelseserfaring: Foreningen af Management-Konsulenter, Rambøll-fonden, BDO, Dafolo, Marine Travel A/S, Fonden Aarhus Idrætspark, Fonden Visit Århus, Midtjysk Turisme, Erhvervstænketank Syddjurs m.fl. Jette Poulsen Chefkonsulent i Pluss Leadership siden oktober 2006 Kandidat i etnografi og økonomi fra Aarhus Universitet Har specialiseret sig inden for governance og strategiske analyser og evalueringer. Bl.a. evalueret væksthusene for Økonomi- og Erhvervsministeriet og innovationsmiljøordninger for VTU. Koordinator i forbindelse med uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer til vækstvirksomheder

4 MEAmidt Det gode arbejde i bestyrelser Hvad er Corporate Governance? 2011 Jørgen Ulrik Jensen Pluss Leadership A/S

5 Corporate Governance (selskabsledelse) Samspillet mellem ejer(e), bestyrelsen og ledelsen God selskabsledelse handler om kontrol og styring af virksomheden, som den udøves af ejer(e) og bestyrelse Vi ønsker En aktiv brug af bestyrelsen Et godt samspil mellem ejer(e) og virksomhed Et godt samspil med andre interessenter Ikke ledelse, men styring af ledelse

6 Governance bølgen Kvoter? Ledelsesløn Scheibye-udvalget Aktionærdemokrati Cadbury Code Nordisk Fjer Finanskrise EU henstillinger Enron Staten som ejer University Governance Nørbyudvalget CSR Ny selskabslov Kulturinstitutioner Mindre og mellemstore vks

7 Hvad betyder den overordnede Governance-struktur? God ejeradfærd! Ejerhånd Årvågenhed og Kompetence! Ejerskab Bestyrelse Generationsskifte? Overstyring? Nikkedukker? Politiske spil? Rekruttering og incitamenter! Ledelse Egeninteresse? Information og redelighed! Drift Regnskabsfusk? Svig? Implementering?

8 Hensigten med anbefalinger til godt bestyrelsesarbejde Definere god praksis givet de eksisterende regler Hæve standarden Anbefalinger, ikke regler ( Soft Law ) Afvigelser er legitime Forklaring som alternativ til efterlevelse ( Comply or Explain )

9 Hvorfor nye anbefalinger? Ny selskabslov (2009) Ændringer i årsregnskabsloven og revisorloven Henstillinger fra EU-kommissionen Udviklingen i udenlandske anbefalinger Dansk selskabsledelse næstdårligst i Europa (Heidrick & Struggles, 2009) Færre bestyrelsesudvalg Sidder længere i bestyrelsen Har flere bestyrelsesposter Uigennemsigtig evaluering Lave bestyrelseshonorarer Ringe mangfoldighed

10 Anbefalinger fra Komité for god selskabsledelse 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet og selskabets samfundsansvar 3. Åbenhed og transparens 4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 6. Ledelsens vederlag 7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) 8. Risikostyring og intern kontrol 9. Revision

11 Væsentligste ændringer i Anbefalinger for god Selskabsledelse Tilpasset valgfrihed mellem ledelsesmodeller Præcisering af uafhængighed (mindst halvdelen skal være uafhængige: opgør med nære personrelationer, antal år i bestyrelsen m.v.) Fokus på bestyrelsessammensætning og kompetencer (faglighed og mangfoldighed) Fokus på evaluering men selvevaluering med formanden i spidsen Etablering af flere udvalg (revisionsudvalg, nomineringsudvalg og aflønningsudvalg) Ledelsens aflønning skal være åben og sigte på langsigtede hensyn

12 Ejerskab og selskabsledelse Selskab Ejerskab Selskabsledelse Børsnoteret selskab Spredt aktionærkreds GF, bestyrelse, direktion Børsnoteret selskab Få storaktionærer GF, bestyrelse med aktionær rep. Større andelsselskaber Leverandører/kunder Repræsentantskab og lev./kunde rep. i bestyrelse Privat selskab Få storaktionærer Partner rep. i bestyrelse/direktion Privat selskab Kapitalfond Rep. fra kapitalfond i bestyrelse Privat selskab Direktør er hovedaktionær Ejerledelse/ejer rep. Privat selskab Direktør er eneaktionær Ejerledelse Datterselskab Koncern-ejet Rep. fra koncern i bestyrelse Offentligt selskab Stat/region/kommune/minister? Off. rep. i best. (armslængde)

13 Anbefalinger fra Komité for god selskabsledelse 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet og selskabets samfundsansvar 3. Åbenhed og transparens 4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 6. Ledelsens vederlag 7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) 8. Risikostyring og intern kontrol 9. Revision

14 Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at bestyrelsen kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet Det anbefales, at bestyrelsen og direktionen fremmer aktivt ejerskab, herunder aktionærernes deltagelse i generalforsamlingen

15 Redskaber i udøvelse af aktivt ejerskab Gøre generalforsamlingen mere tilgængelig webcast og muligheder for elektronisk afstemning Gøre generalforsamlingen og repræsentantskabsmøder mere attraktivt at deltage i Nomineringsudvalg tydeligere om de nødvendige kompetencer Andre sociale og faglige arrangementer Udvikling af valgprocedurer, markedsføring af valg til repræsentantskabsmøder etc.

16 Godt bestyrelsesarbejde Virksomhedens vilkår Bestyrelsesstruktur Bestyrelsesadfærd Resultater Sammensætning Uafhængighed Størrelse Kompetencer Bestyrelsesledelse Opgaveprioritering Engagement Implementering Måling Evaluering

17 Tidsanvendelsen i bestyrelsen Vigtighed for hele organisationen Strategiske spørgsmål Taktiske spørgsmål Operationelle spørgsmål Den farlige situation Den optimale situation Anvendt tid

18 Bestyrelsens univers bestyrelsens opgaver Overvågning Kontakt Kontrol Bestyrelse Direktion Udvikling Organisering Beslutninger

19 Overvågning (eksternt) Markeds- og konkurrrenceforhold Økonomi- og samfundsforhold Nye præferencer hos forbrugere Nye teknologier Ny lovgivning Globalisering Etc.

20 Udvikling Vision Strategi og forretningsplan Målsætninger Markeder og produkter Ressourceindsatser Kapitalberedskab Mv.

21 Organisering Ledelsessikring Ledelsessparring Sikring af nøglekompetencer Udvikling af organisation Partnerskaber Løn- og incitamentstruktur IT-løsninger Mv.

22 Beslutninger Beslutte i konkrete sager Afvigelse fra strategien Større investeringer (eks, ejendomskøb) Bindende investeringer Fusioner og samarbejder Etc.

23 Kontrol Sikring af fornuftige rapporteringsrutiner Økonomirapporter Revision Forespørgsler/analyser Risikostyring

24 Kontakt Ambassadør-funktion Kontakt til relevante myndigheder Repræsentantskabet Medlemmer Medier Pengeinstitut M.fl.

25 Det typiske billede Overvågning Kontakt Kontrol Bestyrelse Direktion Udvikling Organisering Beslutninger

26 Bestyrelsens arbejdsform Den passive bestyrelse Godkender direktionens oplæg og beslutninger Den kontrollerende bestyrelse Holder øje med ledelsen og økonomien Den engagerede bestyrelse Kender sin rolle og sit ansvar og bidrager med indsigt, rådgivning og støtte Den intervenerende bestyrelse Sætter sig på direktionen og er tæt involveret i beslutninger Den operationelle bestyrelse Den bestyrelsesdrevne virksomhed

27 Bestyrelsens engagement Performance Engagerede Kontrollerende Intervenerende Den passive Den operationelle Engagement

28 MEAmidt Det gode arbejde i bestyrelser Det gode bestyrelsesarbejde i mindre virksomheder 2011 Jørgen Ulrik Jensen Pluss Leadership A/S

29 Personsammenfald mellem ejer og ledelse Ejer(e) Ejer(e) Bestyrelse Bestyrelse Direktion Direktion

30 Det specielle ved ejerledede virksomheder Det to strengede system Generalforsamlingen (aktionærerne) vælger bestyrelsen, der ansætter og er chef for direktøren. Ejerledede virksomheder Ejerlederen (aktionæreren) vælger bestyrelsen, der dermed er hans overordnede i ejerlederens egenskab af direktør. Kræver klarhed internt over kasketter og roller.

31 Hvorfor en bestyrelse i en mindre virksomhed? Videnbank med erfaring fra specifikke funktioner Sparringspartner Idéskaber og igangsætter Mægler i virksomheder med flere ejere Fødselshjælper ved generationsskifte Nye øje på virksomheder kan stille de utænkelige spørgsmål Stramme op på styring og administration sætte virksomheden i system Sikre fokus Bibringe netværk

32 Ekstern sparring 4 fremgangsmåder Netværk Sparring med og inspiration fra ligestillede Fokus på faglige temaer og problemstillinger Mentor/coach Sparring med erfaren erhvervsmand eller coach Fokus på dig, din lederrolle og din virksomhed Advisory Board/virksomhedsråd Sparring med en gruppe repræsenterende relevante kompetencer Fokus på forretningsudvikling Bestyrelse Sparring med ledelsesorgan med formelt ansvar Fokus på tilsyn og/eller ledelse og forretningsudvikling

33 DI undersøgelse (2005 og 2011) Professionelle bestyrelser hjælper virksomheder ud i verden 3/4 af virksomheder med professionel bestyrelse har internationale aktiviteter, mens det kun er tilfældet for under halvdelen af virksomhederne uden professionel bestyrelse Professionelle bestyrelser har fokus på innovation dobbelt så meget som virksomheder med interne bestyrelser 43 pct. af dem med professionel bestyrelse forventer en vækst på mere en 10 pct. Mod kun 29 pct. af dem uden professionel bestyrelse Professionelle bestyrelser bidrager positivt til bundlinjen!

34 Nykredits ejerlederanalyse 2010 Hvis ikke der er et lovkrav, fravælger de fleste en bestyrelse også virksomheder over en vis størrelse Man synes, man er for lille, eller Man har svært ved at se, hvad man kan bruge en bestyrelse til og er bange for en mere ufleksibel beslutningsstruktur, samtidig med at undersøgelsen viser, at en bestyrelse og især en ekstern bestyrelse tilfører værdi og bidrager med risikostyring og udformning af vækststrategier Bidrag til fastlæggelse af virksomhedens strategi anses af ejerlederne som bestyrelsens vigtigste funktion

35 3 typer af ejerledere I forhold til vækst: Dem, der gerne vil vækst og lykkes med det Dem, der har direkte modvilje mod vækst Dem, der gerne vil have virksomheden til at vokse, men ønsker at bevare kontrollen Formålet med virksomheden: Frihedselskeren, der primært ønsker at få foden under eget bord Den faglige ildsjæl, der ønsker at leve af sin hobby Entreprenøren, der ønsker at sætte ting i gang og se dem blomstre Behovet for kontrol er den psykologiske faktor, der gør, at mange små virksomheder ikke vækster (Mette Neville, AU)

36 Bedre bestyrelser på 3 dage Mini-uddannelsen for ejerledere Modul 1 Bestyrelsens rolle og værdiskabelse De formelle og professionelle rammer for bestyrelsen Modul 2 Forretningsudvikling, internationalisering og kapitalkilder Nye markeder og forretningsmodeller, og hvordan finansieres væksten? Modul 3 Etablering og udvikling af bestyrelsen Hvordan kommer vi i gang? Handlingsplan

37 Erfaringer fra Odense 97% af deltagerne har desuden svaret, at de vil arbejde videre med bestyrelse (82%) og/eller advisory board (18%). Fordelt på én eller flere af nedenstående indsatsområder: Bestyrelse: 27% vil etablere en bestyrelse fra bunden 32% vil rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen 53% vil indføre nye måder at arbejde på i bestyrelsen 15% har angivet andet som indsatsområde Advisory board: 9% vil etablere et advisory board fra bunden 6% vil rekruttere nye medlemmer

38 God selskabsledelse i mindre og mellemstore virksomheder

39 God selskabsledelse i mindre og mellemstore virksomheder 1. Indledning 2. Ejerskab 3. Bestyrelsens opgaver 4. Bestyrelsens sammensætning 5. Bestyrelsens arbejdsform 6. Aflønning af bestyrelse og direktion 7. Risikostyring 8. Revision 9. Hvordan kommer man i gang?

40 Godt ejerskab 2.1 Adskillelse mellem ejerskab og virksomhed 2.2 Aktionæroverenskomst 2.3 Virksomheden bør drives, så den skaber værdi for ejerne 2.4 Plan for generationsskifte 2.5 Beredskab, hvis ejeren falder bort

41 Bestyrelsens opgaver 3.1 Ejerne sikrer bestyrelsens arbejdsgrundlag 3.2 Væsentlige beslutninger træffes i bestyrelsen 3.3 Bestyrelsen er ansvarlig for strategien 3.4 Strategien udmøntes i handlingsplaner 3.5 Aftalt arbejdsdeling bestyrelse/direktion 3.6 Bestyrelsen fører tilsyn med økonomien 3.7 Bestyrelsen varetager ejernes interesser:tilstræber normalt bedste afkast 3.8 Sikrer sig selv den nødvendige information 3.9 Bestyrelsen står inde for direktionen 3.10 Formidler kontakter 3.11 Varetager stakeholderinteresser

42 Bestyrelsens sammensætning 4.1 Ejerlederen bør kunne sidde i bestyrelsen 4.2 Større ejere bør også kunne sidde med 4.3 Mindst 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer 4.4 Kompetenceprofil 4.5 Små bestyrelser foretrækkes, medmindre Ingen aldersgrænser eller valgperioder 4.7 Tid til mødedeltagelse 4.8 Antallet af bestyrelsesposter kan variere 4.9 Undgå interessekonflikter

43 Bestyrelsens arbejdsform 5.1 God, åben bestyrelseskultur 5.2 Tavshedspligt 5.3 Grundig information til nye medlemmer årlige møder, medmindre 5.5 Kontakt mellem møderne 5.6 Arbejdsplan (forretningsorden, information) 5.7 Konsulentopgaver bør undgås 5.8 Bestyrelsesevaluering

44 Aflønning 6.1 Aflønningen afpasses virksomheden 6.2 Resultatløn til ansatte direktører 6.3 Ekstraordinær bonus 6.4 Undgå at komplicere ejerstrukturen 6.5 Fast honorar til bestyrelsen 6.6 Aftrædelsesperiode på 6-12 måneder

45 Risikostyring 7.1 Overblik over risikomomenter i virksomheden 7.2 Håndtering af risici 7.3 Interne kontroller og forretningsgange bør sikres 7.4 Bestyrelsen bør drøfte væsentlige og risikofyldte områder med revisor 7.5 Bestyrelsen har ansvaret for at indstille aktiviteten

46 Revision 8.1 Virksomheden skal aflægge retvisende regnskaber 8.2 Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant 8.3 Bestyrelsen skal sikre overholdelse af regler storeog små 8.4 Revisor skal have adgang til oplysninger og undersøgelser 8.5 Bestyrelsen bør overvåge forholdet til revisor 8.6 Samspillet med revisor 8.7 Revisor bør ikke fratræde i utide

47 Bestyrelsens arbejdsform den gode bestyrelse Arbejder sammen som et team Respekt om individuelle meninger og holdninger Velforberedte bestyrelsesmedlemmer Det enkelte medlems engagement og integritet Det effektive bestyrelsesmøde Forretningsorden Årsmødeplan Formandens rolle Bestyrelsesevaluering

48 Bestyrelsesledelse formandens rolle Sætte dagsordenen, stilen og tonen i bestyrelsens arbejde Sikre at bestyrelsen fungerer som et team fremme effektive relationer og åben kommunikation Sikre at væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse Aktivere bestyrelsen vs. handle den af Tilrettelægge og lede bestyrelsesmøder Løbende dialog/sparring med og coaching af leder Engang imellem deltage i de strategiske ledelsesopgaver og den eksterne kommunikation Planlægge efterfølgere, opkvalificering af bestyrelsesmedlemmer samt introduktion af nye medlemmer Personaleleder? Bestyrelsesevaluering = formandsevaluering!

49 Samarbejdet mellem formand og direktør Svag formand Stærk formand Svag direktør Konfuse møder, lange diskussioner Detailstyring Overledelse Stærk direktør Høflige spørgsmål gummistempel Professionalisme Sammenstød?

50 Bestyrelsesmedlemmers arbejdsindsats i mindre vækstvirksomheder Arbejdsindsatsen omfatter: Introduktion og oplæring Fast arbejdsindsats omkring planlagte bestyrelsesmøder Situationsbestemt involvering i specifikke opgaver Du sidder ikke i en bestyrelse du arbejder i en bestyrelse! 5-8 møder årligt Et normalt bestyrelsesmøde tager 2-4 timer Et årligt strategiseminar Formanden bør en gang hver 14. dag være i dialog med direktøren Eventuelt koble eksterne videnspersoner fra bestyrelsen med nøglemedarbejdere i virksomheden

51 Hvordan arbejder den gode bestyrelse? Vi spiller sammen som et team! Det er i møderne, at den rette bestyrelseskultur udvikles Velforberedte bestyrelsesmedlemmer tilfører værdi (uforberedte bestyrelsesmedlemmer er spild) Respekt om individuelle meninger og holdninger Det engagerede bestyrelsesmedlem ægte interesse for organisationen og dens vilkår er "til at regne med" trækker sig tilbage i tide har den nødvendige tid Bestyrelsesmedlemmers integritet sige fra, når det gælder men kun, når det gælder stå sammen, når det gælder blive på sin post selvom krise

52 Det effektive bestyrelsesmøde Dagsorden er drøftet mellem formand og direktør og fastlagt i god tid før mødet Skabelon for dagsorden og årsrytme Hovedparten af tiden anvendes på indgående at diskutere 1 til 2 emner forberedende eller besluttende Den (historiske) resultatopfølgning må ikke tage for meget tid Materiale udsendes i god tid og skal naturligvis understøtte dagsordenspunkterne (formandens ansvar) Mødet styres effektivt, men således at der er plads til drøftelser og at alle kan få ordet (formanden spørger hver enkelt i vigtige anliggender) I hovedreglen korte og præcise beslutningsreferater Forretningsordenen er vigtig!

53 Årsplan tænk mødeplanen et år frem Standarddagsorden med primært økonomisk rapportering Kalendermæssig indplacering af faste temaer som regnskabsudkast, generalforsamling, budgettet mv. Kalendermæssig indplacering af kritiske temaer i henhold til strategien (forretningsplanen) og budgettet for det kommende år Årlig strategidag strategisk review Evaluering af bestyrelsen og samarbejdet Bestyrelseskalender

54 Bestyrelsens årshjul - eksempel November: Møde budget og evaluering Januar: Møde Fokus på ressourcer og handlingsplan Marts: Møde Årsrapport og generalforsamling Aug./sept.: Strategisemininar Juni: Møde Forretningsmæssige udfordringer og potentialer

55 Aflønning af bestyrelse 6 årlige møder af 3 timer + 3 timers forberedelse, og med en timepris på mellem 500 og kr. giver det et honorar på mellem og kr. Bestyrelsesformand får typisk mellem 2 og 3 gange honoraret til et menigt medlem Et rekrutteringsfirma: mio. kr t. kr mio. kr t. kr mio. kr t. kr mio. kr t. kr.

56 Bestyrelsesevaluering Temaer: Afvikling af bestyrelsesmøde Informationsmateriale Bestyrelsesstruktur Bestyrelsens funktionsvaretagelse Samarbejdet i bestyrelsen Samarbejdet med ledelsen Opgaveprioritering Metoder: Intern Ekstern konsulent Spørgeskema-baseret Dialogbaseret

57 Bestyrelsessammensætning: Et spørgsmål om matchning Bestyrelsens kompetencer Organisationens behov

58 Kvalifikationskrav til bestyrelser? Aktieselskabslovens 52: Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige personer og ikke lide af sindssygdom, svær demens eller være psykisk udviklingshæmmede

59 Kompetencer Hvad siger Scheiby-udvalget? Det anbefales, at bestyrelsen årligt beskriver, hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, og at kompetencebeskrivelsen offentliggøres på hjemmesiden Ved vurderingen af sammensætningen og indstilling af nye kandidater skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og mangfoldighed i relation til bl.a. international erfaring, køn og alder Det anbefales, at der udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer med oplysning om kandidaternes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske virksomheder samt krævende organisationsopgaver.

60 Udgangspunkt 1: Virksomhedens livscyklus Etablering Vækst Konsolidering Afvikling

61 Vigtige personlige kompetencer Tid Interesse for virksomheden - passion Evnen til at lytte Selvstændig Resultatorienteret Abstraktionsevne Udsyn og fremsyn Kommunikationsevne Personligt lederskab Nyde faglig og menneskelig respekt Etc.

62

63 Kompetenceprofil for SMV-bestyrelse Faglig og branchekompetence Personlig kompetence Forretningsudviklingskompetence Salgs- og markedsføringskompetence Bestyrelseskompetence Organisationskompetence Finansiel kompetence Økonomisk kompetence Ledelseskompetence International kompetence

64 Kompetenceprofil for SMV-bestyrelse

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE Anbefalinger for God Fondsledelse v/formand for Komitéen for God Fondsledelse Marianne Philip SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 ANBEFALINGERNE

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance)

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S

Corporate Governance i Roblon A/S Corporate Governance i Roblon A/S Maj 2012 Dato: 23/05-12 / V4.1 1 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1 CORPORATE GOVERNANCE Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, de senest

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Corporate Governance. Prime Office A/S

Corporate Governance. Prime Office A/S Corporate Governance 2013 Indhold Resumé... side 3 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse... side 4 1.1 Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.2 Kapital- og aktiestruktur 1.3 Generalforsamlingen

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen"

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2014 Den lovpligtige redegørelse Finansrådets ledelseskodeks om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen for Danske Andelskassers Bank A/S 1. Finansrådet ledelseskodeks i Danske

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Redegørelse vedrørende Ledelseskodeks 2014 Side 1 Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Hvordan sammensættes en bestyrelse, der passer til den valgte strategi? Hvordan opstilles en behovsprofil? Hvordan findes kandidater med de ønskede kompetencer? Bestyrelseshonorar?

Læs mere

Side 1 af 5. Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013

Side 1 af 5. Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 Side 1 af 5 Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 Indledning Nedenfor fremgår, hvorledes PFA Bank forholder sig til og efterlever Finansrådets ledelseskodeks

Læs mere

Gårdbestyrelsens rolle i ledelsen af virksomheden Ledelse af forandring

Gårdbestyrelsens rolle i ledelsen af virksomheden Ledelse af forandring Gårdbestyrelsens rolle i ledelsen af virksomheden Ledelse af forandring Årsmøde for svineproducenter den 26. februar 2014 Torben Flinch virksomhedsrådgiver Disposition 1) Virksomhedslederens opgaver 2)

Læs mere

Corporate Governance i Alm. Brand Bank A/S

Corporate Governance i Alm. Brand Bank A/S Redegørelse: Corporate Governance i Alm. Brand Bank A/S Marts 2009 G:\sgdiradm\AB Bank - 0066\2009\0066.09.024 - Corporate Governance 2009\Corporate Governance Bank - comply or explain marts. 2009 til

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010/11, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010/11, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010/11, jf. årsregnskabslovens 107b Anbefaling I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne

Læs mere

Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2011

Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2011 Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2011 Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god

Læs mere

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 1 Corporate Governance. Indledning: Hvidbjerg Bank har siden 2001 løbende forholdt sig til begrebet Corporate Governance i henhold til Komitéen

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 1 Finansrådets anbefaling Sparekassen følger/følger ikke Kommentarer Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse.

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK

Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelse for år 2012. Lollands Bank er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011 Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen i Genmab A/S

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008. Sådan realiserer du drømmen

Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008. Sådan realiserer du drømmen Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008 Sådan realiserer du drømmen Hvordan defineres og fremskaffes den rette bestyrelseskompetence Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk www.asnet.dk

Læs mere

Corporate Governance 2012

Corporate Governance 2012 Corporate Governance 2012 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b - jf. 3, stk.1 (Denne redegørelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport)

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen www.pwc.dk Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Hvorfor gennemføre en bestyrelsesevaluering? 2. Bestyrelsesmindset

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

Corporate Governance

Corporate Governance Corporate Governance i Greentech Energy Systems A/S Gennemgang af Corporate Governance-anbefalinger ud fra følg eller forklar -princippet Lovpligtig redegørelse for 2010 1 Corporate Governance i Greentech

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse i NORDEN

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse i NORDEN Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse i NORDEN 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt selskabets samfundsansvar...

Læs mere

Etabler en professionel bestyrelse

Etabler en professionel bestyrelse Etabler en professionel bestyrelse Kongres for svineproducenter 2014 Søren Svendgaard ssv@vfl.dk Læringspunkter fra vores bestyrelseskurser i landbruget Baggrund for mit indlæg Søren Svendgaard Videncentret

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b Februar 2013 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 4 2. Interessenternes

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere