Om Pluss Leadership. Fakta:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Pluss Leadership. Fakta:"

Transkript

1 Om Pluss Leadership Fakta: Etableret 2002 Konsulentvirksomhed med fokus på strategi og ledelse 20 konsulenter fordelt på kontorer i Århus og København Kunder fordelt på private, offentlige og organisationer Værdiskabelse, fairness og troværdighed Godkendt SKI-leverandør

2 Governance - Udvalgte projekter Uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer til vækstvirksomheder for EBST og bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsesevaluering i Danish Crown, PFA Pension, Det Danske Hedeselskab, Alm. Brand m.fl. Bedre Bestyrelse på 3 dage mini-uddannelse af ca. 200 ejerledere i samarbejde med ekstern bestyrelse Kurser i bestyrelsesarbejde afviklet for ca. 200 ledere og ca. 700 bestyrelsesmedlemmer siden 2006 Bestyrelsesseminarer for bl.a. Grønttorvet Kbh., EUC Kolding, SOSU Randers, Niels Broch, Domea, Yngre Læger, Tekniq m.fl. Udviklet og gennemførelse af bestyrelsesuddannelse for de landbrugsejede virksomheder (Arla, Danish Crown, DLG m.fl.) Bestyrelsesudvikling i interesseorganisationer, bl.a. Yngre Læger, Akademisk Arkitektforening, organisationerne under Dansk Industri, Frie Funktionærer m.fl. Udvikling af governance-struktur Hedeselskabet, TF Holding, Midtjysk Turisme, Danva m.fl.

3 Oplægsholdere Jørgen Ulrik Jensen Partner og adm. direktør i Pluss Leadership siden 2002 Cand.merc. Siden 1984 arbejdet som strategi- og organisationskonsulent for offentlige og private virksomheder. Tidligere beskæftigelser: Adm. direktør for BDO ScanRevision, direktør i Rambøll Management Praktisk bestyrelseserfaring: Foreningen af Management-Konsulenter, Rambøll-fonden, BDO, Dafolo, Marine Travel A/S, Fonden Aarhus Idrætspark, Fonden Visit Århus, Midtjysk Turisme, Erhvervstænketank Syddjurs m.fl. Jette Poulsen Chefkonsulent i Pluss Leadership siden oktober 2006 Kandidat i etnografi og økonomi fra Aarhus Universitet Har specialiseret sig inden for governance og strategiske analyser og evalueringer. Bl.a. evalueret væksthusene for Økonomi- og Erhvervsministeriet og innovationsmiljøordninger for VTU. Koordinator i forbindelse med uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer til vækstvirksomheder

4 MEAmidt Det gode arbejde i bestyrelser Hvad er Corporate Governance? 2011 Jørgen Ulrik Jensen Pluss Leadership A/S

5 Corporate Governance (selskabsledelse) Samspillet mellem ejer(e), bestyrelsen og ledelsen God selskabsledelse handler om kontrol og styring af virksomheden, som den udøves af ejer(e) og bestyrelse Vi ønsker En aktiv brug af bestyrelsen Et godt samspil mellem ejer(e) og virksomhed Et godt samspil med andre interessenter Ikke ledelse, men styring af ledelse

6 Governance bølgen Kvoter? Ledelsesløn Scheibye-udvalget Aktionærdemokrati Cadbury Code Nordisk Fjer Finanskrise EU henstillinger Enron Staten som ejer University Governance Nørbyudvalget CSR Ny selskabslov Kulturinstitutioner Mindre og mellemstore vks

7 Hvad betyder den overordnede Governance-struktur? God ejeradfærd! Ejerhånd Årvågenhed og Kompetence! Ejerskab Bestyrelse Generationsskifte? Overstyring? Nikkedukker? Politiske spil? Rekruttering og incitamenter! Ledelse Egeninteresse? Information og redelighed! Drift Regnskabsfusk? Svig? Implementering?

8 Hensigten med anbefalinger til godt bestyrelsesarbejde Definere god praksis givet de eksisterende regler Hæve standarden Anbefalinger, ikke regler ( Soft Law ) Afvigelser er legitime Forklaring som alternativ til efterlevelse ( Comply or Explain )

9 Hvorfor nye anbefalinger? Ny selskabslov (2009) Ændringer i årsregnskabsloven og revisorloven Henstillinger fra EU-kommissionen Udviklingen i udenlandske anbefalinger Dansk selskabsledelse næstdårligst i Europa (Heidrick & Struggles, 2009) Færre bestyrelsesudvalg Sidder længere i bestyrelsen Har flere bestyrelsesposter Uigennemsigtig evaluering Lave bestyrelseshonorarer Ringe mangfoldighed

10 Anbefalinger fra Komité for god selskabsledelse 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet og selskabets samfundsansvar 3. Åbenhed og transparens 4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 6. Ledelsens vederlag 7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) 8. Risikostyring og intern kontrol 9. Revision

11 Væsentligste ændringer i Anbefalinger for god Selskabsledelse Tilpasset valgfrihed mellem ledelsesmodeller Præcisering af uafhængighed (mindst halvdelen skal være uafhængige: opgør med nære personrelationer, antal år i bestyrelsen m.v.) Fokus på bestyrelsessammensætning og kompetencer (faglighed og mangfoldighed) Fokus på evaluering men selvevaluering med formanden i spidsen Etablering af flere udvalg (revisionsudvalg, nomineringsudvalg og aflønningsudvalg) Ledelsens aflønning skal være åben og sigte på langsigtede hensyn

12 Ejerskab og selskabsledelse Selskab Ejerskab Selskabsledelse Børsnoteret selskab Spredt aktionærkreds GF, bestyrelse, direktion Børsnoteret selskab Få storaktionærer GF, bestyrelse med aktionær rep. Større andelsselskaber Leverandører/kunder Repræsentantskab og lev./kunde rep. i bestyrelse Privat selskab Få storaktionærer Partner rep. i bestyrelse/direktion Privat selskab Kapitalfond Rep. fra kapitalfond i bestyrelse Privat selskab Direktør er hovedaktionær Ejerledelse/ejer rep. Privat selskab Direktør er eneaktionær Ejerledelse Datterselskab Koncern-ejet Rep. fra koncern i bestyrelse Offentligt selskab Stat/region/kommune/minister? Off. rep. i best. (armslængde)

13 Anbefalinger fra Komité for god selskabsledelse 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet og selskabets samfundsansvar 3. Åbenhed og transparens 4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 6. Ledelsens vederlag 7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) 8. Risikostyring og intern kontrol 9. Revision

14 Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at bestyrelsen kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet Det anbefales, at bestyrelsen og direktionen fremmer aktivt ejerskab, herunder aktionærernes deltagelse i generalforsamlingen

15 Redskaber i udøvelse af aktivt ejerskab Gøre generalforsamlingen mere tilgængelig webcast og muligheder for elektronisk afstemning Gøre generalforsamlingen og repræsentantskabsmøder mere attraktivt at deltage i Nomineringsudvalg tydeligere om de nødvendige kompetencer Andre sociale og faglige arrangementer Udvikling af valgprocedurer, markedsføring af valg til repræsentantskabsmøder etc.

16 Godt bestyrelsesarbejde Virksomhedens vilkår Bestyrelsesstruktur Bestyrelsesadfærd Resultater Sammensætning Uafhængighed Størrelse Kompetencer Bestyrelsesledelse Opgaveprioritering Engagement Implementering Måling Evaluering

17 Tidsanvendelsen i bestyrelsen Vigtighed for hele organisationen Strategiske spørgsmål Taktiske spørgsmål Operationelle spørgsmål Den farlige situation Den optimale situation Anvendt tid

18 Bestyrelsens univers bestyrelsens opgaver Overvågning Kontakt Kontrol Bestyrelse Direktion Udvikling Organisering Beslutninger

19 Overvågning (eksternt) Markeds- og konkurrrenceforhold Økonomi- og samfundsforhold Nye præferencer hos forbrugere Nye teknologier Ny lovgivning Globalisering Etc.

20 Udvikling Vision Strategi og forretningsplan Målsætninger Markeder og produkter Ressourceindsatser Kapitalberedskab Mv.

21 Organisering Ledelsessikring Ledelsessparring Sikring af nøglekompetencer Udvikling af organisation Partnerskaber Løn- og incitamentstruktur IT-løsninger Mv.

22 Beslutninger Beslutte i konkrete sager Afvigelse fra strategien Større investeringer (eks, ejendomskøb) Bindende investeringer Fusioner og samarbejder Etc.

23 Kontrol Sikring af fornuftige rapporteringsrutiner Økonomirapporter Revision Forespørgsler/analyser Risikostyring

24 Kontakt Ambassadør-funktion Kontakt til relevante myndigheder Repræsentantskabet Medlemmer Medier Pengeinstitut M.fl.

25 Det typiske billede Overvågning Kontakt Kontrol Bestyrelse Direktion Udvikling Organisering Beslutninger

26 Bestyrelsens arbejdsform Den passive bestyrelse Godkender direktionens oplæg og beslutninger Den kontrollerende bestyrelse Holder øje med ledelsen og økonomien Den engagerede bestyrelse Kender sin rolle og sit ansvar og bidrager med indsigt, rådgivning og støtte Den intervenerende bestyrelse Sætter sig på direktionen og er tæt involveret i beslutninger Den operationelle bestyrelse Den bestyrelsesdrevne virksomhed

27 Bestyrelsens engagement Performance Engagerede Kontrollerende Intervenerende Den passive Den operationelle Engagement

28 MEAmidt Det gode arbejde i bestyrelser Det gode bestyrelsesarbejde i mindre virksomheder 2011 Jørgen Ulrik Jensen Pluss Leadership A/S

29 Personsammenfald mellem ejer og ledelse Ejer(e) Ejer(e) Bestyrelse Bestyrelse Direktion Direktion

30 Det specielle ved ejerledede virksomheder Det to strengede system Generalforsamlingen (aktionærerne) vælger bestyrelsen, der ansætter og er chef for direktøren. Ejerledede virksomheder Ejerlederen (aktionæreren) vælger bestyrelsen, der dermed er hans overordnede i ejerlederens egenskab af direktør. Kræver klarhed internt over kasketter og roller.

31 Hvorfor en bestyrelse i en mindre virksomhed? Videnbank med erfaring fra specifikke funktioner Sparringspartner Idéskaber og igangsætter Mægler i virksomheder med flere ejere Fødselshjælper ved generationsskifte Nye øje på virksomheder kan stille de utænkelige spørgsmål Stramme op på styring og administration sætte virksomheden i system Sikre fokus Bibringe netværk

32 Ekstern sparring 4 fremgangsmåder Netværk Sparring med og inspiration fra ligestillede Fokus på faglige temaer og problemstillinger Mentor/coach Sparring med erfaren erhvervsmand eller coach Fokus på dig, din lederrolle og din virksomhed Advisory Board/virksomhedsråd Sparring med en gruppe repræsenterende relevante kompetencer Fokus på forretningsudvikling Bestyrelse Sparring med ledelsesorgan med formelt ansvar Fokus på tilsyn og/eller ledelse og forretningsudvikling

33 DI undersøgelse (2005 og 2011) Professionelle bestyrelser hjælper virksomheder ud i verden 3/4 af virksomheder med professionel bestyrelse har internationale aktiviteter, mens det kun er tilfældet for under halvdelen af virksomhederne uden professionel bestyrelse Professionelle bestyrelser har fokus på innovation dobbelt så meget som virksomheder med interne bestyrelser 43 pct. af dem med professionel bestyrelse forventer en vækst på mere en 10 pct. Mod kun 29 pct. af dem uden professionel bestyrelse Professionelle bestyrelser bidrager positivt til bundlinjen!

34 Nykredits ejerlederanalyse 2010 Hvis ikke der er et lovkrav, fravælger de fleste en bestyrelse også virksomheder over en vis størrelse Man synes, man er for lille, eller Man har svært ved at se, hvad man kan bruge en bestyrelse til og er bange for en mere ufleksibel beslutningsstruktur, samtidig med at undersøgelsen viser, at en bestyrelse og især en ekstern bestyrelse tilfører værdi og bidrager med risikostyring og udformning af vækststrategier Bidrag til fastlæggelse af virksomhedens strategi anses af ejerlederne som bestyrelsens vigtigste funktion

35 3 typer af ejerledere I forhold til vækst: Dem, der gerne vil vækst og lykkes med det Dem, der har direkte modvilje mod vækst Dem, der gerne vil have virksomheden til at vokse, men ønsker at bevare kontrollen Formålet med virksomheden: Frihedselskeren, der primært ønsker at få foden under eget bord Den faglige ildsjæl, der ønsker at leve af sin hobby Entreprenøren, der ønsker at sætte ting i gang og se dem blomstre Behovet for kontrol er den psykologiske faktor, der gør, at mange små virksomheder ikke vækster (Mette Neville, AU)

36 Bedre bestyrelser på 3 dage Mini-uddannelsen for ejerledere Modul 1 Bestyrelsens rolle og værdiskabelse De formelle og professionelle rammer for bestyrelsen Modul 2 Forretningsudvikling, internationalisering og kapitalkilder Nye markeder og forretningsmodeller, og hvordan finansieres væksten? Modul 3 Etablering og udvikling af bestyrelsen Hvordan kommer vi i gang? Handlingsplan

37 Erfaringer fra Odense 97% af deltagerne har desuden svaret, at de vil arbejde videre med bestyrelse (82%) og/eller advisory board (18%). Fordelt på én eller flere af nedenstående indsatsområder: Bestyrelse: 27% vil etablere en bestyrelse fra bunden 32% vil rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen 53% vil indføre nye måder at arbejde på i bestyrelsen 15% har angivet andet som indsatsområde Advisory board: 9% vil etablere et advisory board fra bunden 6% vil rekruttere nye medlemmer

38 God selskabsledelse i mindre og mellemstore virksomheder

39 God selskabsledelse i mindre og mellemstore virksomheder 1. Indledning 2. Ejerskab 3. Bestyrelsens opgaver 4. Bestyrelsens sammensætning 5. Bestyrelsens arbejdsform 6. Aflønning af bestyrelse og direktion 7. Risikostyring 8. Revision 9. Hvordan kommer man i gang?

40 Godt ejerskab 2.1 Adskillelse mellem ejerskab og virksomhed 2.2 Aktionæroverenskomst 2.3 Virksomheden bør drives, så den skaber værdi for ejerne 2.4 Plan for generationsskifte 2.5 Beredskab, hvis ejeren falder bort

41 Bestyrelsens opgaver 3.1 Ejerne sikrer bestyrelsens arbejdsgrundlag 3.2 Væsentlige beslutninger træffes i bestyrelsen 3.3 Bestyrelsen er ansvarlig for strategien 3.4 Strategien udmøntes i handlingsplaner 3.5 Aftalt arbejdsdeling bestyrelse/direktion 3.6 Bestyrelsen fører tilsyn med økonomien 3.7 Bestyrelsen varetager ejernes interesser:tilstræber normalt bedste afkast 3.8 Sikrer sig selv den nødvendige information 3.9 Bestyrelsen står inde for direktionen 3.10 Formidler kontakter 3.11 Varetager stakeholderinteresser

42 Bestyrelsens sammensætning 4.1 Ejerlederen bør kunne sidde i bestyrelsen 4.2 Større ejere bør også kunne sidde med 4.3 Mindst 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer 4.4 Kompetenceprofil 4.5 Små bestyrelser foretrækkes, medmindre Ingen aldersgrænser eller valgperioder 4.7 Tid til mødedeltagelse 4.8 Antallet af bestyrelsesposter kan variere 4.9 Undgå interessekonflikter

43 Bestyrelsens arbejdsform 5.1 God, åben bestyrelseskultur 5.2 Tavshedspligt 5.3 Grundig information til nye medlemmer årlige møder, medmindre 5.5 Kontakt mellem møderne 5.6 Arbejdsplan (forretningsorden, information) 5.7 Konsulentopgaver bør undgås 5.8 Bestyrelsesevaluering

44 Aflønning 6.1 Aflønningen afpasses virksomheden 6.2 Resultatløn til ansatte direktører 6.3 Ekstraordinær bonus 6.4 Undgå at komplicere ejerstrukturen 6.5 Fast honorar til bestyrelsen 6.6 Aftrædelsesperiode på 6-12 måneder

45 Risikostyring 7.1 Overblik over risikomomenter i virksomheden 7.2 Håndtering af risici 7.3 Interne kontroller og forretningsgange bør sikres 7.4 Bestyrelsen bør drøfte væsentlige og risikofyldte områder med revisor 7.5 Bestyrelsen har ansvaret for at indstille aktiviteten

46 Revision 8.1 Virksomheden skal aflægge retvisende regnskaber 8.2 Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant 8.3 Bestyrelsen skal sikre overholdelse af regler storeog små 8.4 Revisor skal have adgang til oplysninger og undersøgelser 8.5 Bestyrelsen bør overvåge forholdet til revisor 8.6 Samspillet med revisor 8.7 Revisor bør ikke fratræde i utide

47 Bestyrelsens arbejdsform den gode bestyrelse Arbejder sammen som et team Respekt om individuelle meninger og holdninger Velforberedte bestyrelsesmedlemmer Det enkelte medlems engagement og integritet Det effektive bestyrelsesmøde Forretningsorden Årsmødeplan Formandens rolle Bestyrelsesevaluering

48 Bestyrelsesledelse formandens rolle Sætte dagsordenen, stilen og tonen i bestyrelsens arbejde Sikre at bestyrelsen fungerer som et team fremme effektive relationer og åben kommunikation Sikre at væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse Aktivere bestyrelsen vs. handle den af Tilrettelægge og lede bestyrelsesmøder Løbende dialog/sparring med og coaching af leder Engang imellem deltage i de strategiske ledelsesopgaver og den eksterne kommunikation Planlægge efterfølgere, opkvalificering af bestyrelsesmedlemmer samt introduktion af nye medlemmer Personaleleder? Bestyrelsesevaluering = formandsevaluering!

49 Samarbejdet mellem formand og direktør Svag formand Stærk formand Svag direktør Konfuse møder, lange diskussioner Detailstyring Overledelse Stærk direktør Høflige spørgsmål gummistempel Professionalisme Sammenstød?

50 Bestyrelsesmedlemmers arbejdsindsats i mindre vækstvirksomheder Arbejdsindsatsen omfatter: Introduktion og oplæring Fast arbejdsindsats omkring planlagte bestyrelsesmøder Situationsbestemt involvering i specifikke opgaver Du sidder ikke i en bestyrelse du arbejder i en bestyrelse! 5-8 møder årligt Et normalt bestyrelsesmøde tager 2-4 timer Et årligt strategiseminar Formanden bør en gang hver 14. dag være i dialog med direktøren Eventuelt koble eksterne videnspersoner fra bestyrelsen med nøglemedarbejdere i virksomheden

51 Hvordan arbejder den gode bestyrelse? Vi spiller sammen som et team! Det er i møderne, at den rette bestyrelseskultur udvikles Velforberedte bestyrelsesmedlemmer tilfører værdi (uforberedte bestyrelsesmedlemmer er spild) Respekt om individuelle meninger og holdninger Det engagerede bestyrelsesmedlem ægte interesse for organisationen og dens vilkår er "til at regne med" trækker sig tilbage i tide har den nødvendige tid Bestyrelsesmedlemmers integritet sige fra, når det gælder men kun, når det gælder stå sammen, når det gælder blive på sin post selvom krise

52 Det effektive bestyrelsesmøde Dagsorden er drøftet mellem formand og direktør og fastlagt i god tid før mødet Skabelon for dagsorden og årsrytme Hovedparten af tiden anvendes på indgående at diskutere 1 til 2 emner forberedende eller besluttende Den (historiske) resultatopfølgning må ikke tage for meget tid Materiale udsendes i god tid og skal naturligvis understøtte dagsordenspunkterne (formandens ansvar) Mødet styres effektivt, men således at der er plads til drøftelser og at alle kan få ordet (formanden spørger hver enkelt i vigtige anliggender) I hovedreglen korte og præcise beslutningsreferater Forretningsordenen er vigtig!

53 Årsplan tænk mødeplanen et år frem Standarddagsorden med primært økonomisk rapportering Kalendermæssig indplacering af faste temaer som regnskabsudkast, generalforsamling, budgettet mv. Kalendermæssig indplacering af kritiske temaer i henhold til strategien (forretningsplanen) og budgettet for det kommende år Årlig strategidag strategisk review Evaluering af bestyrelsen og samarbejdet Bestyrelseskalender

54 Bestyrelsens årshjul - eksempel November: Møde budget og evaluering Januar: Møde Fokus på ressourcer og handlingsplan Marts: Møde Årsrapport og generalforsamling Aug./sept.: Strategisemininar Juni: Møde Forretningsmæssige udfordringer og potentialer

55 Aflønning af bestyrelse 6 årlige møder af 3 timer + 3 timers forberedelse, og med en timepris på mellem 500 og kr. giver det et honorar på mellem og kr. Bestyrelsesformand får typisk mellem 2 og 3 gange honoraret til et menigt medlem Et rekrutteringsfirma: mio. kr t. kr mio. kr t. kr mio. kr t. kr mio. kr t. kr.

56 Bestyrelsesevaluering Temaer: Afvikling af bestyrelsesmøde Informationsmateriale Bestyrelsesstruktur Bestyrelsens funktionsvaretagelse Samarbejdet i bestyrelsen Samarbejdet med ledelsen Opgaveprioritering Metoder: Intern Ekstern konsulent Spørgeskema-baseret Dialogbaseret

57 Bestyrelsessammensætning: Et spørgsmål om matchning Bestyrelsens kompetencer Organisationens behov

58 Kvalifikationskrav til bestyrelser? Aktieselskabslovens 52: Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige personer og ikke lide af sindssygdom, svær demens eller være psykisk udviklingshæmmede

59 Kompetencer Hvad siger Scheiby-udvalget? Det anbefales, at bestyrelsen årligt beskriver, hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, og at kompetencebeskrivelsen offentliggøres på hjemmesiden Ved vurderingen af sammensætningen og indstilling af nye kandidater skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og mangfoldighed i relation til bl.a. international erfaring, køn og alder Det anbefales, at der udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer med oplysning om kandidaternes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske virksomheder samt krævende organisationsopgaver.

60 Udgangspunkt 1: Virksomhedens livscyklus Etablering Vækst Konsolidering Afvikling

61 Vigtige personlige kompetencer Tid Interesse for virksomheden - passion Evnen til at lytte Selvstændig Resultatorienteret Abstraktionsevne Udsyn og fremsyn Kommunikationsevne Personligt lederskab Nyde faglig og menneskelig respekt Etc.

62

63 Kompetenceprofil for SMV-bestyrelse Faglig og branchekompetence Personlig kompetence Forretningsudviklingskompetence Salgs- og markedsføringskompetence Bestyrelseskompetence Organisationskompetence Finansiel kompetence Økonomisk kompetence Ledelseskompetence International kompetence

64 Kompetenceprofil for SMV-bestyrelse

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr. GOD SELSKABSLEDELSE i mindre og mellemstore virksomheder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.dk FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER NOVEMBER 2004

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDE DEL 1: STRATEGI I BESTYRELSEN

BESTYRELSESARBEJDE DEL 1: STRATEGI I BESTYRELSEN BESTYRELSESARBEJDE DEL 1: STRATEGI I BESTYRELSEN Henrik Andersen Partner Hildebrandt & Brandi 1. September 2014 http://hildebrandtbrandi.com/da/folkeuniversitetet Formål med forelæsningsrækken Bestyrelsesarbejde

Læs mere

Den effektive bestyrelse

Den effektive bestyrelse Den effektive bestyrelse En konkret guide til hvordan den effektive bestyrelse sammensættes og arbejder i vækstvirksomheder med eksterne ejere. Forfattere: Kim Wiencken Søren J. Nielsen Jacob Bratting

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Corporate Governance-rapport 2014

Corporate Governance-rapport 2014 Corporate Governance-rapport 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Governance redegørelse

Governance redegørelse 1 // Noter Governance redegørelse Middelfart Sparekasse 2013 2 // Indholdsfortegnelse indhold Indledning... 4 Udviklingen i bestyrelsen i 2013... 6 Bestyrelsens organisering... 10 Information om direktion

Læs mere

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland Willemoesvej 2C 4200 Slagelse Telefon: 58 36 03 50 Hjemmeside: www.evv.dk E-mail adr.: evv@evv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 107b Indholdsfortegnelse 1. GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALINGER OG PRAKSIS... 2 2. RISIKOSTYRING... 2 3. INTERN KONTROL... 4 4.

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere