Om Pluss Leadership. Fakta:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Pluss Leadership. Fakta:"

Transkript

1 Om Pluss Leadership Fakta: Etableret 2002 Konsulentvirksomhed med fokus på strategi og ledelse 20 konsulenter fordelt på kontorer i Århus og København Kunder fordelt på private, offentlige og organisationer Værdiskabelse, fairness og troværdighed Godkendt SKI-leverandør

2 Governance - Udvalgte projekter Uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer til vækstvirksomheder for EBST og bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsesevaluering i Danish Crown, PFA Pension, Det Danske Hedeselskab, Alm. Brand m.fl. Bedre Bestyrelse på 3 dage mini-uddannelse af ca. 200 ejerledere i samarbejde med ekstern bestyrelse Kurser i bestyrelsesarbejde afviklet for ca. 200 ledere og ca. 700 bestyrelsesmedlemmer siden 2006 Bestyrelsesseminarer for bl.a. Grønttorvet Kbh., EUC Kolding, SOSU Randers, Niels Broch, Domea, Yngre Læger, Tekniq m.fl. Udviklet og gennemførelse af bestyrelsesuddannelse for de landbrugsejede virksomheder (Arla, Danish Crown, DLG m.fl.) Bestyrelsesudvikling i interesseorganisationer, bl.a. Yngre Læger, Akademisk Arkitektforening, organisationerne under Dansk Industri, Frie Funktionærer m.fl. Udvikling af governance-struktur Hedeselskabet, TF Holding, Midtjysk Turisme, Danva m.fl.

3 Oplægsholdere Jørgen Ulrik Jensen Partner og adm. direktør i Pluss Leadership siden 2002 Cand.merc. Siden 1984 arbejdet som strategi- og organisationskonsulent for offentlige og private virksomheder. Tidligere beskæftigelser: Adm. direktør for BDO ScanRevision, direktør i Rambøll Management Praktisk bestyrelseserfaring: Foreningen af Management-Konsulenter, Rambøll-fonden, BDO, Dafolo, Marine Travel A/S, Fonden Aarhus Idrætspark, Fonden Visit Århus, Midtjysk Turisme, Erhvervstænketank Syddjurs m.fl. Jette Poulsen Chefkonsulent i Pluss Leadership siden oktober 2006 Kandidat i etnografi og økonomi fra Aarhus Universitet Har specialiseret sig inden for governance og strategiske analyser og evalueringer. Bl.a. evalueret væksthusene for Økonomi- og Erhvervsministeriet og innovationsmiljøordninger for VTU. Koordinator i forbindelse med uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer til vækstvirksomheder

4 MEAmidt Det gode arbejde i bestyrelser Hvad er Corporate Governance? 2011 Jørgen Ulrik Jensen Pluss Leadership A/S

5 Corporate Governance (selskabsledelse) Samspillet mellem ejer(e), bestyrelsen og ledelsen God selskabsledelse handler om kontrol og styring af virksomheden, som den udøves af ejer(e) og bestyrelse Vi ønsker En aktiv brug af bestyrelsen Et godt samspil mellem ejer(e) og virksomhed Et godt samspil med andre interessenter Ikke ledelse, men styring af ledelse

6 Governance bølgen Kvoter? Ledelsesløn Scheibye-udvalget Aktionærdemokrati Cadbury Code Nordisk Fjer Finanskrise EU henstillinger Enron Staten som ejer University Governance Nørbyudvalget CSR Ny selskabslov Kulturinstitutioner Mindre og mellemstore vks

7 Hvad betyder den overordnede Governance-struktur? God ejeradfærd! Ejerhånd Årvågenhed og Kompetence! Ejerskab Bestyrelse Generationsskifte? Overstyring? Nikkedukker? Politiske spil? Rekruttering og incitamenter! Ledelse Egeninteresse? Information og redelighed! Drift Regnskabsfusk? Svig? Implementering?

8 Hensigten med anbefalinger til godt bestyrelsesarbejde Definere god praksis givet de eksisterende regler Hæve standarden Anbefalinger, ikke regler ( Soft Law ) Afvigelser er legitime Forklaring som alternativ til efterlevelse ( Comply or Explain )

9 Hvorfor nye anbefalinger? Ny selskabslov (2009) Ændringer i årsregnskabsloven og revisorloven Henstillinger fra EU-kommissionen Udviklingen i udenlandske anbefalinger Dansk selskabsledelse næstdårligst i Europa (Heidrick & Struggles, 2009) Færre bestyrelsesudvalg Sidder længere i bestyrelsen Har flere bestyrelsesposter Uigennemsigtig evaluering Lave bestyrelseshonorarer Ringe mangfoldighed

10 Anbefalinger fra Komité for god selskabsledelse 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet og selskabets samfundsansvar 3. Åbenhed og transparens 4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 6. Ledelsens vederlag 7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) 8. Risikostyring og intern kontrol 9. Revision

11 Væsentligste ændringer i Anbefalinger for god Selskabsledelse Tilpasset valgfrihed mellem ledelsesmodeller Præcisering af uafhængighed (mindst halvdelen skal være uafhængige: opgør med nære personrelationer, antal år i bestyrelsen m.v.) Fokus på bestyrelsessammensætning og kompetencer (faglighed og mangfoldighed) Fokus på evaluering men selvevaluering med formanden i spidsen Etablering af flere udvalg (revisionsudvalg, nomineringsudvalg og aflønningsudvalg) Ledelsens aflønning skal være åben og sigte på langsigtede hensyn

12 Ejerskab og selskabsledelse Selskab Ejerskab Selskabsledelse Børsnoteret selskab Spredt aktionærkreds GF, bestyrelse, direktion Børsnoteret selskab Få storaktionærer GF, bestyrelse med aktionær rep. Større andelsselskaber Leverandører/kunder Repræsentantskab og lev./kunde rep. i bestyrelse Privat selskab Få storaktionærer Partner rep. i bestyrelse/direktion Privat selskab Kapitalfond Rep. fra kapitalfond i bestyrelse Privat selskab Direktør er hovedaktionær Ejerledelse/ejer rep. Privat selskab Direktør er eneaktionær Ejerledelse Datterselskab Koncern-ejet Rep. fra koncern i bestyrelse Offentligt selskab Stat/region/kommune/minister? Off. rep. i best. (armslængde)

13 Anbefalinger fra Komité for god selskabsledelse 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet og selskabets samfundsansvar 3. Åbenhed og transparens 4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 6. Ledelsens vederlag 7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) 8. Risikostyring og intern kontrol 9. Revision

14 Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at bestyrelsen kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet Det anbefales, at bestyrelsen og direktionen fremmer aktivt ejerskab, herunder aktionærernes deltagelse i generalforsamlingen

15 Redskaber i udøvelse af aktivt ejerskab Gøre generalforsamlingen mere tilgængelig webcast og muligheder for elektronisk afstemning Gøre generalforsamlingen og repræsentantskabsmøder mere attraktivt at deltage i Nomineringsudvalg tydeligere om de nødvendige kompetencer Andre sociale og faglige arrangementer Udvikling af valgprocedurer, markedsføring af valg til repræsentantskabsmøder etc.

16 Godt bestyrelsesarbejde Virksomhedens vilkår Bestyrelsesstruktur Bestyrelsesadfærd Resultater Sammensætning Uafhængighed Størrelse Kompetencer Bestyrelsesledelse Opgaveprioritering Engagement Implementering Måling Evaluering

17 Tidsanvendelsen i bestyrelsen Vigtighed for hele organisationen Strategiske spørgsmål Taktiske spørgsmål Operationelle spørgsmål Den farlige situation Den optimale situation Anvendt tid

18 Bestyrelsens univers bestyrelsens opgaver Overvågning Kontakt Kontrol Bestyrelse Direktion Udvikling Organisering Beslutninger

19 Overvågning (eksternt) Markeds- og konkurrrenceforhold Økonomi- og samfundsforhold Nye præferencer hos forbrugere Nye teknologier Ny lovgivning Globalisering Etc.

20 Udvikling Vision Strategi og forretningsplan Målsætninger Markeder og produkter Ressourceindsatser Kapitalberedskab Mv.

21 Organisering Ledelsessikring Ledelsessparring Sikring af nøglekompetencer Udvikling af organisation Partnerskaber Løn- og incitamentstruktur IT-løsninger Mv.

22 Beslutninger Beslutte i konkrete sager Afvigelse fra strategien Større investeringer (eks, ejendomskøb) Bindende investeringer Fusioner og samarbejder Etc.

23 Kontrol Sikring af fornuftige rapporteringsrutiner Økonomirapporter Revision Forespørgsler/analyser Risikostyring

24 Kontakt Ambassadør-funktion Kontakt til relevante myndigheder Repræsentantskabet Medlemmer Medier Pengeinstitut M.fl.

25 Det typiske billede Overvågning Kontakt Kontrol Bestyrelse Direktion Udvikling Organisering Beslutninger

26 Bestyrelsens arbejdsform Den passive bestyrelse Godkender direktionens oplæg og beslutninger Den kontrollerende bestyrelse Holder øje med ledelsen og økonomien Den engagerede bestyrelse Kender sin rolle og sit ansvar og bidrager med indsigt, rådgivning og støtte Den intervenerende bestyrelse Sætter sig på direktionen og er tæt involveret i beslutninger Den operationelle bestyrelse Den bestyrelsesdrevne virksomhed

27 Bestyrelsens engagement Performance Engagerede Kontrollerende Intervenerende Den passive Den operationelle Engagement

28 MEAmidt Det gode arbejde i bestyrelser Det gode bestyrelsesarbejde i mindre virksomheder 2011 Jørgen Ulrik Jensen Pluss Leadership A/S

29 Personsammenfald mellem ejer og ledelse Ejer(e) Ejer(e) Bestyrelse Bestyrelse Direktion Direktion

30 Det specielle ved ejerledede virksomheder Det to strengede system Generalforsamlingen (aktionærerne) vælger bestyrelsen, der ansætter og er chef for direktøren. Ejerledede virksomheder Ejerlederen (aktionæreren) vælger bestyrelsen, der dermed er hans overordnede i ejerlederens egenskab af direktør. Kræver klarhed internt over kasketter og roller.

31 Hvorfor en bestyrelse i en mindre virksomhed? Videnbank med erfaring fra specifikke funktioner Sparringspartner Idéskaber og igangsætter Mægler i virksomheder med flere ejere Fødselshjælper ved generationsskifte Nye øje på virksomheder kan stille de utænkelige spørgsmål Stramme op på styring og administration sætte virksomheden i system Sikre fokus Bibringe netværk

32 Ekstern sparring 4 fremgangsmåder Netværk Sparring med og inspiration fra ligestillede Fokus på faglige temaer og problemstillinger Mentor/coach Sparring med erfaren erhvervsmand eller coach Fokus på dig, din lederrolle og din virksomhed Advisory Board/virksomhedsråd Sparring med en gruppe repræsenterende relevante kompetencer Fokus på forretningsudvikling Bestyrelse Sparring med ledelsesorgan med formelt ansvar Fokus på tilsyn og/eller ledelse og forretningsudvikling

33 DI undersøgelse (2005 og 2011) Professionelle bestyrelser hjælper virksomheder ud i verden 3/4 af virksomheder med professionel bestyrelse har internationale aktiviteter, mens det kun er tilfældet for under halvdelen af virksomhederne uden professionel bestyrelse Professionelle bestyrelser har fokus på innovation dobbelt så meget som virksomheder med interne bestyrelser 43 pct. af dem med professionel bestyrelse forventer en vækst på mere en 10 pct. Mod kun 29 pct. af dem uden professionel bestyrelse Professionelle bestyrelser bidrager positivt til bundlinjen!

34 Nykredits ejerlederanalyse 2010 Hvis ikke der er et lovkrav, fravælger de fleste en bestyrelse også virksomheder over en vis størrelse Man synes, man er for lille, eller Man har svært ved at se, hvad man kan bruge en bestyrelse til og er bange for en mere ufleksibel beslutningsstruktur, samtidig med at undersøgelsen viser, at en bestyrelse og især en ekstern bestyrelse tilfører værdi og bidrager med risikostyring og udformning af vækststrategier Bidrag til fastlæggelse af virksomhedens strategi anses af ejerlederne som bestyrelsens vigtigste funktion

35 3 typer af ejerledere I forhold til vækst: Dem, der gerne vil vækst og lykkes med det Dem, der har direkte modvilje mod vækst Dem, der gerne vil have virksomheden til at vokse, men ønsker at bevare kontrollen Formålet med virksomheden: Frihedselskeren, der primært ønsker at få foden under eget bord Den faglige ildsjæl, der ønsker at leve af sin hobby Entreprenøren, der ønsker at sætte ting i gang og se dem blomstre Behovet for kontrol er den psykologiske faktor, der gør, at mange små virksomheder ikke vækster (Mette Neville, AU)

36 Bedre bestyrelser på 3 dage Mini-uddannelsen for ejerledere Modul 1 Bestyrelsens rolle og værdiskabelse De formelle og professionelle rammer for bestyrelsen Modul 2 Forretningsudvikling, internationalisering og kapitalkilder Nye markeder og forretningsmodeller, og hvordan finansieres væksten? Modul 3 Etablering og udvikling af bestyrelsen Hvordan kommer vi i gang? Handlingsplan

37 Erfaringer fra Odense 97% af deltagerne har desuden svaret, at de vil arbejde videre med bestyrelse (82%) og/eller advisory board (18%). Fordelt på én eller flere af nedenstående indsatsområder: Bestyrelse: 27% vil etablere en bestyrelse fra bunden 32% vil rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen 53% vil indføre nye måder at arbejde på i bestyrelsen 15% har angivet andet som indsatsområde Advisory board: 9% vil etablere et advisory board fra bunden 6% vil rekruttere nye medlemmer

38 God selskabsledelse i mindre og mellemstore virksomheder

39 God selskabsledelse i mindre og mellemstore virksomheder 1. Indledning 2. Ejerskab 3. Bestyrelsens opgaver 4. Bestyrelsens sammensætning 5. Bestyrelsens arbejdsform 6. Aflønning af bestyrelse og direktion 7. Risikostyring 8. Revision 9. Hvordan kommer man i gang?

40 Godt ejerskab 2.1 Adskillelse mellem ejerskab og virksomhed 2.2 Aktionæroverenskomst 2.3 Virksomheden bør drives, så den skaber værdi for ejerne 2.4 Plan for generationsskifte 2.5 Beredskab, hvis ejeren falder bort

41 Bestyrelsens opgaver 3.1 Ejerne sikrer bestyrelsens arbejdsgrundlag 3.2 Væsentlige beslutninger træffes i bestyrelsen 3.3 Bestyrelsen er ansvarlig for strategien 3.4 Strategien udmøntes i handlingsplaner 3.5 Aftalt arbejdsdeling bestyrelse/direktion 3.6 Bestyrelsen fører tilsyn med økonomien 3.7 Bestyrelsen varetager ejernes interesser:tilstræber normalt bedste afkast 3.8 Sikrer sig selv den nødvendige information 3.9 Bestyrelsen står inde for direktionen 3.10 Formidler kontakter 3.11 Varetager stakeholderinteresser

42 Bestyrelsens sammensætning 4.1 Ejerlederen bør kunne sidde i bestyrelsen 4.2 Større ejere bør også kunne sidde med 4.3 Mindst 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer 4.4 Kompetenceprofil 4.5 Små bestyrelser foretrækkes, medmindre Ingen aldersgrænser eller valgperioder 4.7 Tid til mødedeltagelse 4.8 Antallet af bestyrelsesposter kan variere 4.9 Undgå interessekonflikter

43 Bestyrelsens arbejdsform 5.1 God, åben bestyrelseskultur 5.2 Tavshedspligt 5.3 Grundig information til nye medlemmer årlige møder, medmindre 5.5 Kontakt mellem møderne 5.6 Arbejdsplan (forretningsorden, information) 5.7 Konsulentopgaver bør undgås 5.8 Bestyrelsesevaluering

44 Aflønning 6.1 Aflønningen afpasses virksomheden 6.2 Resultatløn til ansatte direktører 6.3 Ekstraordinær bonus 6.4 Undgå at komplicere ejerstrukturen 6.5 Fast honorar til bestyrelsen 6.6 Aftrædelsesperiode på 6-12 måneder

45 Risikostyring 7.1 Overblik over risikomomenter i virksomheden 7.2 Håndtering af risici 7.3 Interne kontroller og forretningsgange bør sikres 7.4 Bestyrelsen bør drøfte væsentlige og risikofyldte områder med revisor 7.5 Bestyrelsen har ansvaret for at indstille aktiviteten

46 Revision 8.1 Virksomheden skal aflægge retvisende regnskaber 8.2 Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant 8.3 Bestyrelsen skal sikre overholdelse af regler storeog små 8.4 Revisor skal have adgang til oplysninger og undersøgelser 8.5 Bestyrelsen bør overvåge forholdet til revisor 8.6 Samspillet med revisor 8.7 Revisor bør ikke fratræde i utide

47 Bestyrelsens arbejdsform den gode bestyrelse Arbejder sammen som et team Respekt om individuelle meninger og holdninger Velforberedte bestyrelsesmedlemmer Det enkelte medlems engagement og integritet Det effektive bestyrelsesmøde Forretningsorden Årsmødeplan Formandens rolle Bestyrelsesevaluering

48 Bestyrelsesledelse formandens rolle Sætte dagsordenen, stilen og tonen i bestyrelsens arbejde Sikre at bestyrelsen fungerer som et team fremme effektive relationer og åben kommunikation Sikre at væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse Aktivere bestyrelsen vs. handle den af Tilrettelægge og lede bestyrelsesmøder Løbende dialog/sparring med og coaching af leder Engang imellem deltage i de strategiske ledelsesopgaver og den eksterne kommunikation Planlægge efterfølgere, opkvalificering af bestyrelsesmedlemmer samt introduktion af nye medlemmer Personaleleder? Bestyrelsesevaluering = formandsevaluering!

49 Samarbejdet mellem formand og direktør Svag formand Stærk formand Svag direktør Konfuse møder, lange diskussioner Detailstyring Overledelse Stærk direktør Høflige spørgsmål gummistempel Professionalisme Sammenstød?

50 Bestyrelsesmedlemmers arbejdsindsats i mindre vækstvirksomheder Arbejdsindsatsen omfatter: Introduktion og oplæring Fast arbejdsindsats omkring planlagte bestyrelsesmøder Situationsbestemt involvering i specifikke opgaver Du sidder ikke i en bestyrelse du arbejder i en bestyrelse! 5-8 møder årligt Et normalt bestyrelsesmøde tager 2-4 timer Et årligt strategiseminar Formanden bør en gang hver 14. dag være i dialog med direktøren Eventuelt koble eksterne videnspersoner fra bestyrelsen med nøglemedarbejdere i virksomheden

51 Hvordan arbejder den gode bestyrelse? Vi spiller sammen som et team! Det er i møderne, at den rette bestyrelseskultur udvikles Velforberedte bestyrelsesmedlemmer tilfører værdi (uforberedte bestyrelsesmedlemmer er spild) Respekt om individuelle meninger og holdninger Det engagerede bestyrelsesmedlem ægte interesse for organisationen og dens vilkår er "til at regne med" trækker sig tilbage i tide har den nødvendige tid Bestyrelsesmedlemmers integritet sige fra, når det gælder men kun, når det gælder stå sammen, når det gælder blive på sin post selvom krise

52 Det effektive bestyrelsesmøde Dagsorden er drøftet mellem formand og direktør og fastlagt i god tid før mødet Skabelon for dagsorden og årsrytme Hovedparten af tiden anvendes på indgående at diskutere 1 til 2 emner forberedende eller besluttende Den (historiske) resultatopfølgning må ikke tage for meget tid Materiale udsendes i god tid og skal naturligvis understøtte dagsordenspunkterne (formandens ansvar) Mødet styres effektivt, men således at der er plads til drøftelser og at alle kan få ordet (formanden spørger hver enkelt i vigtige anliggender) I hovedreglen korte og præcise beslutningsreferater Forretningsordenen er vigtig!

53 Årsplan tænk mødeplanen et år frem Standarddagsorden med primært økonomisk rapportering Kalendermæssig indplacering af faste temaer som regnskabsudkast, generalforsamling, budgettet mv. Kalendermæssig indplacering af kritiske temaer i henhold til strategien (forretningsplanen) og budgettet for det kommende år Årlig strategidag strategisk review Evaluering af bestyrelsen og samarbejdet Bestyrelseskalender

54 Bestyrelsens årshjul - eksempel November: Møde budget og evaluering Januar: Møde Fokus på ressourcer og handlingsplan Marts: Møde Årsrapport og generalforsamling Aug./sept.: Strategisemininar Juni: Møde Forretningsmæssige udfordringer og potentialer

55 Aflønning af bestyrelse 6 årlige møder af 3 timer + 3 timers forberedelse, og med en timepris på mellem 500 og kr. giver det et honorar på mellem og kr. Bestyrelsesformand får typisk mellem 2 og 3 gange honoraret til et menigt medlem Et rekrutteringsfirma: mio. kr t. kr mio. kr t. kr mio. kr t. kr mio. kr t. kr.

56 Bestyrelsesevaluering Temaer: Afvikling af bestyrelsesmøde Informationsmateriale Bestyrelsesstruktur Bestyrelsens funktionsvaretagelse Samarbejdet i bestyrelsen Samarbejdet med ledelsen Opgaveprioritering Metoder: Intern Ekstern konsulent Spørgeskema-baseret Dialogbaseret

57 Bestyrelsessammensætning: Et spørgsmål om matchning Bestyrelsens kompetencer Organisationens behov

58 Kvalifikationskrav til bestyrelser? Aktieselskabslovens 52: Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige personer og ikke lide af sindssygdom, svær demens eller være psykisk udviklingshæmmede

59 Kompetencer Hvad siger Scheiby-udvalget? Det anbefales, at bestyrelsen årligt beskriver, hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, og at kompetencebeskrivelsen offentliggøres på hjemmesiden Ved vurderingen af sammensætningen og indstilling af nye kandidater skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og mangfoldighed i relation til bl.a. international erfaring, køn og alder Det anbefales, at der udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer med oplysning om kandidaternes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske virksomheder samt krævende organisationsopgaver.

60 Udgangspunkt 1: Virksomhedens livscyklus Etablering Vækst Konsolidering Afvikling

61 Vigtige personlige kompetencer Tid Interesse for virksomheden - passion Evnen til at lytte Selvstændig Resultatorienteret Abstraktionsevne Udsyn og fremsyn Kommunikationsevne Personligt lederskab Nyde faglig og menneskelig respekt Etc.

62

63 Kompetenceprofil for SMV-bestyrelse Faglig og branchekompetence Personlig kompetence Forretningsudviklingskompetence Salgs- og markedsføringskompetence Bestyrelseskompetence Organisationskompetence Finansiel kompetence Økonomisk kompetence Ledelseskompetence International kompetence

64 Kompetenceprofil for SMV-bestyrelse

Efterskolernes Bestyrelseskursus

Efterskolernes Bestyrelseskursus Efterskolernes Bestyrelseskursus Rammerne for bestyrelsesarbejdet Den 5. november 2010 A/S www.pluss.dk Selveje-ledelse som pendant til selskabsledelse (Corporate Governance) Samspillet mellem ejerskabet,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

SORANSK SAMFUNDS BOLIGFOND. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

SORANSK SAMFUNDS BOLIGFOND. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. SORANSK SAMFUNDS BOLIGFOND Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77 a, at fonde, som er omfattet af lov

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond)

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden 1 Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Behandlet og godkendt på årsmødet den 11.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Behandlet og godkendt på årsmødet den 11. F Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Behandlet og godkendt på årsmødet den 11. marts 2016 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Søby-Skader-Halling Sparekasse forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj 2013 og Finansrådets supplerende

Læs mere

Købmand Herman Sallings Fond. Anbefalinger for god Fondsledelse. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77

Købmand Herman Sallings Fond. Anbefalinger for god Fondsledelse. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 Købmand Herman Sallings Fond Anbefalinger for god Fondsledelse Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

Hvad kan skemaet bruges til?

Hvad kan skemaet bruges til? Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser. 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse

God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser. 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse Dagsorden 1. Velkomst Birgit Aagaard-Svendsen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse 2. Nomineringskomiteer

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015 Riisfort Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a April 2015 1 Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse,

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Poul Erik Bech Fonden er ikke omfattet af den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde, jf. årsregnskabslovens 77 a, men har valgt at forholde

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dragsholm Sparekasse Gældende for regnskabsåret 2015 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 ANBEFALINGER

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Nedenfor findes afrapportering vedrørende de enkelte punkter i anbefalingen. Derudover

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR 321-185176 ALA/lbs 09.12.2015 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Gisselfeld Kloster, CVR.NR. 52407915 Afgivet i henhold til årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond Den Danske Maritime Fond Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en

Læs mere

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen Rosenholm fonden Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Læs mere

Bemærkninger - - Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets ejerkonstruktion. Bestyrelsen drøfter én gang årligt årshjul og årsplan

Bemærkninger - - Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets ejerkonstruktion. Bestyrelsen drøfter én gang årligt årshjul og årsplan Metroselskabets opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse Anbefaling Opfyldt Ikke 1. Selskabets kommunikation og samspil med investorer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Rapportering om Corporate Governance

Rapportering om Corporate Governance Rapportering om Corporate Governance Indledning. Bestyrelsen for Brd. Klee A/S (selskabet) forholder sig til anbefalingerne om Corporate Governance som et naturligt princip for god etik og selskabsledelse

Læs mere

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse Spørgsmål til refleksion 1. Savner du en sparringpartner at diskutere din virksomheds strategiske og ledelsesmæssige udfordringer med? 2. Mangler du tid til at udvikle og implementere mere langsigtede

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen for god fondsledelse skal offentliggøres i ledelsesberetningen. Bestyrelsen i TystofteFonden offentliggør

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling Fonden følger

Læs mere

Redegørelse for god Fondsledelse

Redegørelse for god Fondsledelse Redegørelse for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Nedenstående lovpligtige

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a c/o Gorrissen Federspiel H. C. Andersens Boulevard 12 1553 København V T + 45 33 41 41 41 F + 45 33 41 41 33 louisp@gorrissenfederspiel.com

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Redegørelse vedr. PARKEN Sport & Entertaiment A/S regnskabsåret 2010 Anbefaling / anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2015 Den lovpligtige redegørelse Corporate Governance om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Danske Andelskassers Bank A/S 1. Corporate Governance i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde 20. august 2015 Side 1 1 er for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen for god Fondsledelse har i november 2014 udstedt de første anbefalinger til god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde.

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling Fonden følger

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: [indsat regnskabsperiode]

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: [indsat regnskabsperiode] Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: [indsat regnskabsperiode]

Læs mere

God selskabsledelse I den jyske sparekasse 2014

God selskabsledelse I den jyske sparekasse 2014 God selskabsledelse I den jyske sparekasse 2014 (COrporate Governance) www.djs.dk God selskabsledelse i Den Jyske Sparekasse Introduktion Denne redegørelse for god selskabsledelse (Corporate Governance)

Læs mere

Sparekassen Fyn A/S Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015

Sparekassen Fyn A/S Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015 Sparekassen Fyn A/S Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Fyn A/S forholder sig til Komitéen for

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges.

Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31. december

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE MARIANNE PHILIP

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE MARIANNE PHILIP ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE MARIANNE PHILIP 10. JUNI 2013 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø HVAD

Læs mere

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik,

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik, NOTAT s besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for

Læs mere

1.2. Generalforsamling

1.2. Generalforsamling 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

Thomas B. Thriges Fond

Thomas B. Thriges Fond Thomas B. Thriges Fond Årsrapport 2014/15 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk!

Læs mere

Gerda og Victor B. Strands Fond. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a

Gerda og Victor B. Strands Fond. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Gerda og Victor B. Strands Fond Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. xx-yy- 201.. (periode) Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare,

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2016

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2016 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2016 Anbefalinger

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside Fonden Fuglevænget Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Kort om analysen. Mette Neville

Kort om analysen. Mette Neville Bestyrelse Kort om analysen Nykredits Ejerlederanalyse, som vi refererer til i denne folder, gennemføres årligt blandt ca. 1000 danske ejerledere. Ejerleder er i denne sammenhæng defineret som "en person,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest 27. februar 2015 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge InvesteringsForeningsRådets Fund Governance

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Det er derfor væsentligt, at der etableres et positivt samspil ikke alene mellem ledelse og investorer, men også i forhold til øvrige interessenter.

Det er derfor væsentligt, at der etableres et positivt samspil ikke alene mellem ledelse og investorer, men også i forhold til øvrige interessenter. Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

TryghedsGruppens selskabsledelse 2013

TryghedsGruppens selskabsledelse 2013 TryghedsGruppens selskabsledelse 2013 Denne redegørelse for TryghedsGruppens selskabsledelse er en del af TryghedsGruppens årsrapport for regnskabsåret 2013. TryghedsGruppen er et smba (selskab med begrænset

Læs mere

1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne Kapital- og aktiestruktur Generalforsamling. Corporate Governance

1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne Kapital- og aktiestruktur Generalforsamling. Corporate Governance Corporate Governance NASDAQ OMX Copenhagen A/S vedtog i 2005 et sæt anbefalinger om god selskabsledelse. Anbefalingerne er senest opdateret i 2010 og 2011 i lyset af selskabsloven af 2009 og ændrede regler

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1.1. 31.12.2015 Anbefalinger

Læs mere

Banken følger/følger ikke anbefalingen af nedennævnte årsager: Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges.

Banken følger/følger ikke anbefalingen af nedennævnte årsager: Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet februar 2016. Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for God Selskabsledelses Anbefalinger for god

Læs mere