Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse"

Transkript

1 Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/ Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar situation både for de unge og for samfundet generelt. Derfor har regeringen som led i en samlet, forstærket indsats for flere praktikpladser, i forbindelse med finanslov 2013, indgået en aftale med Enhedslisten om, at statslige ordregivere skal forpligtes til i relevante udbud efter et følg- eller forklarprincip at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Følg- eller forklarprincippet indebærer, at statslige ordregivere enten skal anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud eller forklare, hvorfor de ikke gør det. Nedenfor følger en beskrivelse af: hvem er omfattet af følg- eller forklarprincippet hvad er en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler, hvilke uddannelses- og praktikaftaler, der kan stilles sociale klausuler om, hvad der forstås ved relevante udbud, og hvilke overvejelser ordregiver skal gøre sig i vurderingen af, om et konkret udbud er egnet til en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler og følg- eller forklarprincippet Hvem er omfattet af følg- eller forklarprincippet? Følg- eller forklarprincippet gælder for de statslige ordregivere. Statslige ordregivere omfatter statslige myndigheder og tilknyttede institutioner herunder selvejende institutioner såsom uddannelsesinstitutioner. Desuden er selskaber, som fuldt ud er ejet af offentlige myndigheder og ikke er i konkurrence, omfattet. Konkret gælder det for nuværende Sund og Bælt Holding A/S, Energinet.dk, Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By og Havn I/S, Statens Ejendomssalg A/S, Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, DSB samt Finansiel Stabilitet A/S.

2 Hvad er en social klausul om uddannelse- og praktikaftaler? En social klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et krav i et udbud om, at den leverandør, der vinder opgaven, skal påtage sig at ansætte en eller flere elever til brug for udførelse af kontrakten. Hvilke uddannelses- og praktikaftaler? Den sociale klausul skal tage afsæt i en uddannelse omfattet af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. eller lov om erhvervsuddannelser. Begge uddannelsesordninger indeholder praktikforløb og omfatter en flerhed af uddannelser inden for bl.a. byggeri, fremstillingsvirksomhed, transport, medier, sundhed, elektricitet, fødevarer, service og merkantile erhverv. Et praktikforløb beror på en aftale mellem en elev under uddannelse og en arbejdsgiver. På uddannelsesguiden findes information om ordinær uddannelse, voksen- og efteruddannelse samt job og arbejdsmarkedsforhold i Danmark. Guiden, som giver mulighed for at søge på job, uddannelse og fagområde, indeholder nærmere oplysninger om de enkelte erhvervsuddannelser, herunder hvilke erhvervsskoler, der udbyder de enkelte uddannelser, og kontaktoplysninger på skolerne. Hvad forstås ved relevante udbud? Relevante udbud er som udgangspunkt: 1. Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres her i landet, har en varighed af mindst 6 måneder samt en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eksklusiv moms og/eller minimum 4 mio. kr. i lønsum. 2. Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres her i landet, har en varighed af mindst 6 måneder, indeholder et driftselement, (fx rengøringsydelser og kantinedrift) og samtidig har en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eksklusiv moms og/eller minimum 4 mio. kr. i lønsum. Det vil typisk ikke være relevant at stille krav om uddannelses- og praktikaftaler i udbud af varekontrakter (dvs. krav til produktionen). Det skyldes, at produktionen af varer oftest vil foregå i leverandørens hjemland, hvormed der er mindre sandsynlighed for at skabe praktikpladser i Danmark. Det skal fremhæves, at en klausul om uddannelses- og praktikaftaler ikke nødvendigvis vil skabe danske praktikpladser. Det skyldes, at det følger af EU-retlige principper, at leverandøren har ret til at ansætte elever fra 2

3 sit hjemland eller andre EU-lande omfattet af uddannelsesordninger, som svarer til de danske uddannelsesordninger, som klausulen er baseret på. Finder ordregiver, at det konkrete udbud ikke falder ind under kategorien relevante udbud, skal ordregiver ikke foretage sig yderligere. Ordregiver skal således ikke i disse tilfælde forklare, hvorfor udbuddet ikke indeholder en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler. Falder det konkrete udbud derimod ind under kategorien relevante udbud, skal ordregiver foretage en konkret vurdering af, om den opgave, som udbydes, i praksis egner sig til en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler. Det skyldes, at lovligheden af en social klausul altid vil bero på en konkret vurdering. Nedenfor følger en gennemgang af de overvejelser, ordregiver bør gøre sig i den forbindelse. Selvom det konkrete udbud falder udenfor kategorien relevante udbud, er ordregiver ikke afskåret fra at anvende en social klausul i udbuddet, hvis dette i øvrigt sker indenfor de juridiske rammer. Når udbuddet vurderes at være relevant for følg- eller forklarprincippet Efter udbudsdirektivets artikel 26 1, kan ordregiver fastsætte sociale krav til kontraktens udførelse, hvis kravet er foreneligt med EU-retten 2. Når ordregiver skal beslutte, om der skal anvendes en social klausul, skal ordregiver derfor gøre sig følgende overvejelser 3 : Vurder, om den udbudte kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler. Det er en grundlæggende og ufravigelig betingelse, at en social klausul skal være knyttet til kontraktens udførelse. Det betyder, at kravene til kontraktens udførelse skal være knyttet til de opgaver, som er nødvendige for at levere de tjenesteydelser eller gennemføre de bygge- og anlægsarbejder, som udbydes. 1 Tilsvarende bestemmelse findes i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 38 og forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel For udbud der ikke er omfattet af udbudsdirektiverne, er der formentlig videre rammer for brugen af sociale klausuler. Men da udbuddet hvis det har grænseoverskridende interesse - under alle omstændigheder er underlagt TEUF s principper, herunder proportionalitetsprincippet, kan ordregiver for at være på den sikre side inddrage de samme overvejelser, som hvis udbuddet er omfattet af udbudsdirektiverne. 3 Overvejelserne bygger på udbudsdirektivets artikel 26 og TEUF s proportionalitetsprincip. 3

4 Selvom kontrakten vedrører håndværksarbejder (udførende fag), som på papiret kan være relevante for gennemførelse af uddannelses- og praktikaftaler, kan kontrakten konkret indebære, at der skal anvendes specialistviden. Ordregiver bør i sådanne tilfælde overveje, om det overhovedet er relevant at inddrage elever i opgaveløsningen, eller om et sådant krav vil være uegnet (uproportionalt) i forhold til den pågældende kontrakt. Undersøg, om der er mangel på praktikpladser inden for det uddannelsesområde, der er fundet relevant for kontraktens udførelse. Ordregiver skal være opmærksom på, om praktikpladsens funktioner passer til de relevante stadier i uddannelsen, som den enkelte elev befinder sig på. Det skal også vurderes, om elevernes eventuelle fravær (på grund af skoleophold) i en del af kontraktperioden kan indebære, at det er meningsløst at stille krav om uddannelses- og praktikaftaler i forhold til den konkrete kontrakt. Under alle omstændigheder er det en god idé, at ordregiver ringer til de erhvervsskoler, som udbyder den eller de uddannelser, som er relevante for kontrakten for at høre, om der er praktikpladsmangel samt høre om uddannelsernes sammensætning og indhold. Oplysninger om erhvervsskolerne findes som nævnt på Undersøg sammenhængen mellem kontraktens varighed og de relevante uddannelsers sammensætning. Proportionalitetsprincippet indebærer, at en klausul om ansættelse af elever ikke må forpligte tilbudsgiveren i længere tid end den udbudte kontrakts løbetid. Det er derfor vigtigt at undersøge, om praktikdelen på de enkelte uddannelsesaftaletyper løber længere tid end den udbudte opgave. Proportionalitetsprincippet indebærer tillige, at ordregiver ved kontrakter af ganske kortvarig periode bør overveje, om det overhovedet vil være muligt for leverandøren at oprette praktikpladser til brug for kontraktens udførelse. Hvis det ikke er muligt, vil en klausul om uddannelses- og praktikaftaler ikke være proportionalt og dermed EU-stridigt. For kontrakter af kortere tidsmæssig udstrækning end en hel erhvervsrettet ungdomsuddannelse bør ordregiver derfor konkret vurdere tilbudsgivernes faktiske muligheder for at ind- 4

5 gå uddannelses- og praktikaftaler, der ikke overstiger kontraktens løbetid. Vurder, hvor mange elever kontrakten kan bære. Antallet af elever, der skal beskæftiges under kontrakten, skal være proportionalt med opgavens art og størrelse. Ordregiver skal vurdere, hvor mange medarbejdere en potentiel leverandør må forventes at anvende på kontraktens udførelse og med afsæt i dette vurdere, om og i givet fald hvor mange elever, der kan stilles krav om. Kontraktværdien og den samlede lønsum kan være indikatorer for, hvor mange medarbejdere, der kræves for at løse opgaven. Begge elementer bør indgå i vurderingen, da kontraktværdien alene ikke nødvendigvis giver et billede af, hvor mange medarbejdere opgaven kræver, bl.a. fordi materialeomkostninger m.v. kan udgøre en væsentlig del af udgifterne. På tilsvarende vis kan medarbejdergruppens sammensætning have betydning for vurderingen af opgavens medarbejdermæssige størrelse. Ovenstående er forhold, som ordregiver altid bør inddrage i den konkrete vurdering af, om kontrakten egner sig til en social klausul. Ordregiver skal dog være opmærksom på, at det ikke er muligt at opstille en udtømmende liste over forhold, der skal indgå i vurderingen af, om det konkret er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet at stille krav om uddannelses- og praktikaftaler. Egner opgaven sig til en klausul om uddannelses- og praktikaftaler, kan der læses nærmere om, hvilke EU-retlige krav der stilles til udformningen af en social klausul i Rapport om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud fra december Rapporten findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside (www.kfst.dk) og beskriver de retlige rammer for anvendelse af en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler. Rapporten indeholder også eksempler på, hvordan en klausul kan udformes, så den ikke er i strid med EU-retten. Følg- eller forklarprincippet Falder det konkrete udbud ind under kategorien af relevante udbud, og vælger ordregiver ikke at anvende en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler enten fordi udbuddet ikke egner sig til en social klausul, eller fordi ordregiver af andre grunde ikke ønsker det skal ordregiver forklare hvorfor. Forklaringen skal fremgå af ordregivers hjemmeside. 5

6 Forklaringen kan eksempelvis være, at der ikke er mangel på praktikpladser indenfor det uddannelsesområde, der er relevant for kontrakten og kontrakten dermed ikke er egnet til en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler. Status på anvendelse af sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler For at kunne gøre status på indsatsen skal alle ministerier ved udgangen af 2013 udarbejde en status på anvendelsen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser indenfor ministerområdet og sende den til Erhvervs- og Vækstministeriet. Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver, med udgangspunkt i ovenstående rapport, medio 2013 en vejledning i brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Styrelsen vil i den forbindelse også afholde informationsmøder om emnet. Deltagelse vil være gratis. 6

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere