Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk?"

Transkript

1 Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk? - En bacheloropgave om pædagogers professionsidentitet. Navn og studienummer på forfattere: Michelle Glargaard Jensen Stine Bilde Hansen Christina Rosenfeldt Vejleders navn: Gunhild Vestergaard Censors navn: Henrik Thomsen Bachelorperiode: Forår 2014 Antal tegn: Uddannelsessted: University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense

2 Abstrakt Trods de sidste årtiers ringe status og udskældthed, har de pædagogiske områder formået at udvikle sig. Hvis man ser på pædagogfaget gennem de sidste fire årtier, har den bevist sin eksistensberettigelse indenfor specialpædagogikken og daginstitutionspædagogikken. Trods ringe status og udskældthed, bør pædagoger tro på deres faglighed og spørge politikerne, forældrene, pårørende samt borgerne i samfundet, hvilket samfund de ønsker fremadrettet. Ønsker de sig tilbage til de tidligere institutioner, med en dagligdag hvor opbevaring var i højere fokus end pasning? I denne bacheloropgave, har vi fokus på den pædagogiske professionsidentitet og pædagogers faglighed, og har valgt at undersøge, hvordan pædagoger kan styrke professionsidentiteten, samt hvilken betydning det kan få, for vores profession. Traditionelt set, har pædagogfaget haft en stram arbejdsdeling mellem de der udøvede faget i praksis, og de få, som undersøgte faget. Ifølge Jan Jaap Rothuizen, er dette ved at være passé. Førhen skulle pædagogerne blot udøve faget, men i dag skal den moderne pædagog også kunne undersøge og udvikle faget. Det er tre roller som pædagogen skal kunne mestre, og ikke mindst navigere i. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Problemstilling... 6 Problemformulering... 6 Metode... 7 Menneskesyn... 7 Behaviorisme... 8 Humanisme... 8 Mekanisk-materialistisk... 9 Mekanisk-idealistisk... 9 Dialektisk-idealistisk... 9 Dialektisk-materialistisk Samfundssyn Den pædagogiske profession Hvad er en profession? Pædagogers opgaver og ansvar Det professionelle, personlige og private domæne Det professionelle domæne Det personlige domæne Det private domæne Habitus Pædagogers særlige viden Phronesis Techne Episteme Hvordan kan vi styrke vores professionsidentitet? Pædagoguddannelsen Samfundets syn på den pædagogiske profession Ser du det samme som jeg? Mediernes indflydelse på den pædagogiske profession Fra nedbrydende brok til opbyggende kritik Udfordringer i pædagogens professionelle arbejde

4 Kritisk refleksionskompetence Innovation i pædagogisk praksis Hvad siger pædagogerne selv? Dokumentation af det pædagogiske arbejde Det tværprofessionelle samarbejde Effektiviseringsargumentet Innovationsargumentet Borgerargumentet Fagkamp hver dag Validitet af kilder Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag Bilag 1 Spørgeskema til studerende Bilag 2 Spørgeskema til pædagoger Bilag 3 Spørgeskema til forældre

5 Indledning Som titlen på bacheloropgaven indikerer, har vi ofte, både før og under uddannelsen, mødt mange forforståelser om den pædagogiske profession såsom: Pædagoger drikker bare kaffe, sidder i en rundkreds og hygger med børnene eller brugerne og Alle kan blive pædagoger. Denne negativt ladet omtale pædagogikken har, forstærkes ofte i medierne, hvor omtalen gang på gang falder på nedskæringer, dårlige arbejdsmiljøer etc. Endvidere har vi ofte mødt antagelsen om, at pædagoguddannelsen er tilgængelig for alle, grundet manglende krav til de studerende, minimal kontrol, få timer samt meget selvstudie (Kallesøe 2014, s. 28). Disse velkendte antagelser mener vi, er en del af den negligering af pædagogfaget, der finder sted. Dette kan afføde, at pædagoger formår at udvikle en faglig lav selvfølelse, og faget dermed, generelt får lav status og lav løn, sammenlignet med ligestående faggrupper og ydermere får arbejdsvilkår, som ikke synes optimale. Tidligere forskningsundersøgelser har vist, at en stor del af både forældre og medhjælpere oplever, at pædagoger ikke har stor faglig viden og der ses en usikkerhed hos pædagogerne, hvad angår egen viden. Endvidere har nyere undersøgelser blandt offentlige ansatte, som skulle påvise deres fornemmelse af deres fags prestige vist, at kun 7 % af de spurgte pædagoger mente, at have en høj anseelse i samfundet. Det at se det pædagogiske fag beskrevet således, er ikke optimalt. Det åbner for en problematik, som vi pædagoger er nødt til at forholde os til. For at sætte denne problematik i perspektiv, kan man til sammenligning prøve at forestille sig, at man som patient hos sin tandlæge oplevede, at tandlægen ikke havde nogen viden om tænder, eller for den sags skyld var usikker, under den igangværende tandoperation. Ikke en rar tanke, vel? (Dalsgaard 2009, s ). 5

6 Problemstilling Vi har i denne bacheloropgave valgt, at fokusere på den pædagogiske professionsidentitet og pædagogers faglighed, da pædagoger om nogen, har kæmpet kampen for, at faget skulle have bedre vilkår. Trods de sidste årtiers ringe status og udskældthed, har de pædagogiske områder formået, at udvikle sig. I 1970 erne blev der kæmpet mange kampe for faget. Det var en politisk tid hvor netop lighed, frihed og velfærd var de helt store fokusområder, og hvor det ikke var nemt, at være pædagog. Hvis man ser på pædagogfaget gennem de sidste fire årtier, har den bevist sin eksistensberettigelse indenfor specialpædagogikken og daginstitutionspædagogikken. Forhåbentlig er der ingen der ønsker sig tilbage til tiden, hvor store gamle centralinstitutioner under åndsvagforsorgen, opdragelsesanstalten eller barneplejerskens princip om ro, regelmæssighed og renlighed, var et kvalitetsmål. Hvis vi ser på andre professioner såsom sygeplejersken, tandteknikeren og mureren, bliver disse professioner ikke kontinuerligt bedt om, at redegøre for deres kvalifikationer i samme omfang, som den pædagogiske profession gør. Pædagoger, bør tro på deres faglighed og spørge politikerne, forældrene, pårørende samt borgerne i samfundet, hvilket samfund de ønsker fremadrettet. Ønsker de sig tilbage til de tidligere institutioner, med en dagligdag hvor opbevaring var i højere fokus end pasning? (Knudsen 2011, s. 28). De problematikker vi i indledningen og i denne problemstilling har belyst, har vakt vores interesse, da vi nu selv står overfor, at skulle ud og agere i den pædagogiske profession. Dette leder os videre, til følgende problemformulering. Problemformulering Hvordan kan vi som pædagoger styrke professionsidentiteten? Og hvilken betydning kan det få, for vores profession? 6

7 Metode I arbejdet med denne bacheloropgave, har vi på biblioteket indsamlet faglitteratur, der har haft relevans for emnet. Ydermere har vi virtuelt søgt materialer i form af artikler, hjemmesider etc. For at kunne koble teori og praksis, har vi udarbejdet tre forskellige kvantitative spørgeskemaer til henholdsvis pædagoger i praksis, forældre i institutioner og medstuderende på 7. semester. Spørgeskemaerne til forældrene blev uddelt i børnecentret Trekanten, Højby børnecenter og Troldehavens vuggestue. Vi har valgt, at tage udgangspunkt i tre forskellige institutioner på det grundlag, at vi mener det vil give et bredt udsnit af, hvordan forældrene oplever den pædagogiske profession samt fagligheden, i deres respektive institutioner. Spørgeskemaerne til pædagogerne, blev uddelt i de tre ovennævnte institutioner, samt i specialbørnehaven Platanhaven. Formålet med disse spørgeskemaer var, at belyse hvilken betydning professionsidentiteten har for de pædagoger, der i dag agerer i praksis. Til sidst har vi valgt, at uddele spørgeskemaer til vores medstuderende, da de ligesom os står overfor, at skulle ud og agere i den pædagogiske profession. Formålet med disse spørgeskemaer var, at belyse hvorledes pædagoguddannelsen har en betydning for, at vi som uddannede pædagoger, er bevidste omkring vores professionsidentitet. Ved at sammenkoble synsvinklerne fra både pædagoger i praksis, forældre og kommende pædagoger mener vi, at det vil give et fyldestgørende helhedsbillede af pædagogens professionsidentitet. Vi har valgt, at anvende kvantitative spørgeskemaer, da vi kan bruge dem til at udarbejde statistikker, samt til at inddrage relevante udsagn undervejs i opgaven. Menneskesyn Når vi i denne opgave vælger at inddrage et afsnit om menneskesyn, er det med den begrundelse, at vi mener det er vigtigt, at være bevidst om hvilket 7

8 menneskesyn vi selv har, da det afspejler sig i den måde vi agerer i professionen på. Menneskesynet kommer til udtryk i den måde vi opfatter andre mennesker på, de tanker vi gør os om at være menneske, samt måden mennesket reagerer og agerer på. Altså kan det hjælpe os med at forholde os til andre, på en hensigtsmæssig måde. Menneskesynet kan samtidig hjælpe os til, bedre at kunne tackle de problemstillinger vi møder, og til at kunne forstå os selv. Set fra dette perspektiv, tjener menneskesynet til både samfundsopbygningen og identitetsopbygningen. Mennesket ses altså i en større sammenhæng, hvor det kan få en tydeligere forståelse af andre mennesker, samt af sig selv som individ. Menneskesynet bliver dermed en metode til, at forstå og klarlægge forholdet mellem os selv og andre (Henriksen 2009, s. 9). Når man i psykologisk pædagogisk ordbog slår ordet menneskesyn op, giver det en forklaring af begrebet, og dette er et uddrag af opslaget: Antagelser om menneskets natur der både i dagligdagen og i forbindelse med videnskabelige undersøgelser er udgangspunkterne for, hvordan mennesker opfattes og beskrives, og hvilken adfærd der udspilles i relation til dem. Opslagsværket opdeler menneskesynet i to opfattelser, den behavioristiske og den humanistiske. Behavioristisk set, anses mennesket som en tom tavle fra fødslen, hvor udviklingen af dets bevidsthed ses, som resultat af stimulus og respons. Samtidig ses mennesket, som en genstand der kan manipuleres med, frakendes sin frihed, selvbestemmelse og personlighed. Dermed ses mennesket udelukkende, som et biologisk system. Humanistisk set, anses mennesket som et kreativt subjekt, der interagerer i forpligtende sammenhænge med andre mennesker, og som fra start anses som et individ med rettigheder. Eksempelvis retten til frihed, liv, ansvar, personlig sikkerhed og menneskelig værdighed, og derfor ses mennesket som et aktivt samfundsvæsen. 8

9 Disse forskellige opfattelser af menneskets natur, har stor betydning for al opdragelse og undervisning (Andersen 2012, s. 319). Udover disse to psykologiske menneskesyn, er der opstillet fire pædagogiske menneskesyn, af folkeskolelærer og forfatter Steen Achton og magister i psykologi og forfatter Jesper Jensen, som har udarbejdet denne definition af disse: Mekanisk-materialistisk, mekanisk-idealistisk, dialektisk-idealistisk og dialektisk-materialistisk. Disse menneskesyn vil vi belyse i følgende afsnit: Mekanisk-materialistisk- I dette menneskesyn, ses mennesket som et produkt af sine omgivelser. Mennesket ses som en organisme uden andre forudsætninger end den, at omgivelserne sætter sine spor. Altså er mennesket overordnet set, hvad det bliver gjort til. Retningen for menneskets udvikling, kan vi ikke på forhånd sige noget om, da det afhænger af de betingelser, som det møder i dets verden. Dette betyder, at der ikke findes nogen endelig eller ideel sluttilstand, for den menneskelige udvikling. Mekanisk-idealistisk- I dette menneskesyn, ses mennesket som summen af sine medfødte indre programmer. Dels betegnes mennesket som et væsen, med medfødte bestemte behov og instinkter, og dels betegnes mennesket fra fødslen, af bestemte og uforanderlige evner og egenskaber. Disse indre programmer, finder med tiden sammen til en personlighed. Denne menneskeopfattelse ligger ikke, som det mekanisk-materialistiske menneskesyn gør det, grænser for den menneskelige udvikling ud i omverdenen, som værende tilgængelig for indgreb. Dialektisk-idealistisk- Som i de to foregående menneskesyn, forudsætter det dialektisk-idealistiske menneskesyn også tilstedeværelse af grundlæggende programmer og strukturer, som findes i mennesket fra fødslen. Dette menneskesyn indebærer, at menneskets virkelighed består af modsætninger, og forholdet mellem de modsætninger er det, som driver udviklingen. Mennesket er præget af disse indre modsætninger, og kampen mellem modsætningerne er 9

10 dem, som udvikler og forandrer mennesket. Mennesket er således påvirkelig af de udefrakommende faktorer, men det er især i menneskets indre, at udviklingen sker. Altså forandres mennesket, og gennem denne forandring, ændres dets omverden. Dialektisk-materialistisk- I dette menneskesyn, anses mennesket hverken som rent objekt eller rent subjekt. Mennesket er ikke udelukkende et spejlbillede af omverdenen, og omverdenen er ikke udelukkende et udtryk, for menneskets sjæl eller bevidsthed. De begrænsninger der ses i de ovenstående menneskesyn, forsøges overvundet i det dialektisk-materialistiske menneskesyn, hvor påvirkningerne ikke kun er udefrakommende, men heller ikke kun kommer indefra. Derfor er udviklingen noget der sker, i en vekselvirkning mellem mennesket og dets omverden, som hermed forandrer omverdenen og mennesket selv. Hermed lever det enkelte individ, i et dynamisk forhold til omgivelserne og individets udvikling påvirkes af samfundet, men individet påvirker også samtidig samfundets udvikling (Achton 1991, s ). Efter at have belyst de to psykologiske, samt de fire pædagogiske menneskesyn, kan vi nu konstatere, at vi er enige i det dialektiskmaterialistiske og det humanistiske menneskesyn, og at disse to menneskesyn rummer mange, af de samme elementer. I vores pædagogiske arbejde mener vi, at mennesket fødes som et selvstændigt individ med retten til liv, frihed og menneskelig værdighed, der i livet udvikler sig, dette hovedsageligt gennem relationer. Vi bestræber os på, at forstå det enkelte menneskes adfærd, og tage højde for dets livssituation. Derfor er vi enige i det humanistiske menneskesyn, og arbejder ud fra dette, i vores profession. Ydermere er vi enige i det dialektisk-materialistiske menneskesyn, da vi mener, at menneskets udvikling sker i en vekselvirkning mellem mennesket og omverdenen, og at individet lever i et dynamisk forhold til sin omverden. Samfundssyn Efter at vi i sidste afsnit beskrev menneskesynet, vil vi nu belyse begrebet 10

11 samfundssyn, da vi mener, at der er en sammenhæng mellem samfundssyn og dets påvirkning, af vores profession. I psykologisk pædagogisk ordbog beskrives samfundssyn, på følgende måde: Antagelser om og opfattelser af samfundet; formet af (egne) holdninger, normer, ideologi o.l.; medtænkes i bl.a. psykologisk og pædagogisk praksis idet samfundssynet påvirker synet på menneskets udvikling og opdragelse, dvs. om mennesket eller samfundet er i fokus (Andersen 2012, s. 437). Denne måde at anskue samfundet på, betyder at menneskets holdninger, normer og ideologier har indflydelse på, i hvilken retning samfundet udvikles samt påvirkes. Det samfundssyn der herved skabes, kan få en indflydelse på vores profession (Broström 2012, s. 32). Netop pædagogfaget, har været modtagelig for forskellige strømninger fra samfundet og taget dem til sig, i form af pædagogiske holdninger og strategier. Det er især siden 1970 erne, hvor de pædagogiske retninger og strømninger har taget udgangspunkt i aktuelle samfundsmæssige og politiske vilkår, dette har ramt faget i større eller mindre grad. Måden hvorpå og styrken i, hvordan disse tanker blev omsat til praksis, har været af forskellig grad (Dalsgaard 2009, s. 25). For at komme med et eksempel på, hvordan samfundssynet kan have en betydning for vores profession, vil vi gøre det med udgangspunkt i 1970 ernes, hvor fokus blandt andet omhandlede de tre R er: Ro, regelmæssighed og renlighed (Broström 2012, s. 32). På dette tidspunkt stod roen for stilhed fremfor nærvær, regelmæssigheden var lig med skematik, fremfor at respektere barnets behov for forudsigelighed, og renligheden var lig med vask af barnet, fremfor dets trivsel (Witte 2013, s. 21). Disse pædagogiske syn, står i stor kontrast til nutidens pædagogik, hvor pædagogens omsorgsfulde samvær med børnene, skaber et fundament for udvikling og trivsel (Broström 2012, s. 32). Eksemplet viser, at vi må være opmærksomme på, hvad der udspiller sig i samfundet, da ændringer som besparelser, inklusionstanken og andre tiltag i samfundet, kan spille en rolle for betydningen af vores profession. 11

12 Hvad begrebet profession indebærer, vil vi definere i følgende afsnit. Den pædagogiske profession Hvad er en profession? Ordet profession er i de senere år dukket op i mange sammenhænge, også indenfor det pædagogiske område. Begrebet blev særlig aktuelt for faget, da man i 2001 ændrede pædagoguddannelsen til en professionsbacheloruddannelse. Der ligger flere referencer til ordet professionsbachelor, dels refereres der til universiteternes bachelorgrad og ligeledes er det en understregning af, at pædagogfaget er en profession. Hvis vi ser på selve professionsbegrebet, kan det fremhæves, at der findes flere definitioner af begrebet. En måde man grundlæggende kan forstå professionsbegrebet på, er ifølge Den Store Danske Encyklopædi således; ( ) i bred forstand det arbejde, som en person lever af eller er uddannet til at udføre. I snæver forstand bruges betegnelsen om et erhverv, hvis udøvere har baggrund i en formel uddannelse, der giver dem faglig autoritet og status. En profession er i denne forstand kendetegnet ved faglige normer og standarder for veludført arbejde og i nogle tilfælde også ved en professionel etik. (Dalsgaard 2009, 12-13). Ifølge professor Per Fibæk (Athenas u.å.), defineres begrebet profession, som mennesker med særlig kunnen, der er baseret på faglig indsigt og videnskab, og som ydermere er alment velkendt. Den mere specifikke betydning af professionen, kan sættes i relief til tilblivelsen af det moderne samfund, dette kendetegnes ved øget vidensanvendelse og stigende arbejdsdeling. Det, at bestemte arbejdsfunktioner udspringer af rationel videnskabelig viden, eller til dels på en systematisk og rationel tænkemåde, kan anses som et unikt tilfælde af netop den specialisering, som var kendetegnende for moderniseringsprocessen. Derfor baseres professionerne på mestringen af 12

13 denne tænkemåde og viden (Laursen 2005, s ). I de senere år, har store fagområder som fx sygeplejersker, lærere og pædagoger udviklet sig drastisk og behovet for, at placere professionerne i forhold til hinanden, er opstået. Ydermere kan der være et behov for, at forklare og beskrive professionerne for på bedste vis, at kunne forstå dem i et kulturelt, historisk, samfundsmæssigt og politisk lys og samtidig for, at udvikle dem i sammenhæng med vores samfunds behov. Udover dette, kan der også være politiske årsager til, at et bestemt fagområde ønskes gjort til genstand, for yderligere undersøgelser (Dalsgaard 2009, s ). Pædagogers opgaver og ansvar Med udgangspunkt i ovenstående afsnit, hvor vi belyste hvad en profession er, vil vi nu se nærmere på den pædagogiske profession. Det pædagogiske arbejdsfelt favner bredt og alsidigt, det vil derfor i opgaven være for vidtgående at beskrive de enkelte arbejdsområders specifikke opgaver og særegenhed. Derfor vil vi med nedenstående beskrivelse, forsøge at dække hele arbejdsfeltet, og give et fælles billede af pædagogers grundlæggende ansvar og opgaver. Jobfunktionerne for størstedelen af pædagoger, indebærer opfyldelse af de samfundsmæssige opgaver, der er skitseret i Servicelovens formålsparagraffer. Disse paragraffer afhænger af, hvilken del af feltet vi agerer i. Uanset hvilken målgruppe vi arbejder med, danner arbejdspladsen ramme om en betydningsfuld samfundsmæssig opdragelses-, udviklings-, dannelses-, livsmestrings- og læringsopgave. Dette betyder, at vi har et særligt ansvar for at skabe pædagogiske rum, som kendetegnes ved interesse, støtte, engagement, omsorg, tryghed og vejledning, hvor de mennesker vi arbejder med har mulighed for, at skabe egne positive erfaringer. Disse pædagogiske rum, trives kun med forudsætningen af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, dette både for os pædagoger og de mennesker vi arbejder med. Dette miljø har pædagogen, samt den kommunale arbejdsgiver et ansvar for at skabe, samt vedligeholde. De forpligtigelser der samfundsmæssigt binder sig til pædagogisk arbejde, 13

14 udføres med afsæt i de mål, intentioner og værdier samfundet bygges på. Pædagogens opdragelse og dannelsesopgave har stor betydning, for den samfundsmæssige socialisering hos de mennesker vi arbejder med, hvor en del af det pædagogiske arbejde også indebærer, at vi skal sætte dem i stand til ansvarligt, konstruktivt og aktivt, at forholde sig kritisk til, samt tage del i samfundslivet, både globalt og nationalt. Dette selvfølgelig med udgangspunkt, i det menneske vi arbejder med. Den komplette pædagogiske opdragelses-, udviklings-, dannelses- og læringsopgave indebærer, at vi både selvstændigt, men også i samarbejde med andre, skal kunne stimulere og understøtte den emotionelle, kognitive, sociale, sproglige og motoriske læring og udvikling. Gennem det pædagogiske arbejde, skal vi kunne generere betingelserne, for livskvaliteten hos den enkelte, samt hjælpe, støtte og vejlede frem mod de næste trin i livet. Dette gælder, hvad enten der er tale om børnehavebarnet der skal videre til skole, den unge der står overfor, at skulle vælge uddannelse, eller den voksne psykisk handicappede der skal prøve, at komme ud og bo for sig selv. Derved relateres den samfundsmæssige side af det pædagogiske ansvar, til den relation der personligt og professionelt finder sted, mellem os pædagoger og de mennesker vi arbejder med. Derfor kræver den pædagogiske opgave altså en professionel intervention i deres liv, hvorved vi skal kunne være lydhør, responderende, imødekommende, agerende og reflekterende overfor de forventninger, signaler, behov og udvikling, som finder sted. Endvidere har pædagogen ansvar for, at sikre deres mulighed for at undersøge, afprøve, eksperimentere, erfare, lære via socialt samvær og aktiviteter, ligesom pædagogen også har ansvar for, at skabe rum og støtte deres fællesskaber, flerkulturelle forståelse, medindflydelse og opbygning af relationer. Derved er det en opgave for den enkelte pædagog, at indgå i og hjælpe mennesket de arbejder med, til at danne relationer og fællesskaber. Med denne beskrivelse af de pædagogiske opgaver, må vi påtænke at tage udgangspunkt både i gruppen, men også i det enkelte individs muligheder, betingelser og omgivelser, hvilket stiller krav til et tæt samarbejde med kollegaer, forældre, pårørende samt faggrupper, der har relation til de 14

15 mennesker vi arbejder med. Da den pædagogiske opgave udføres, med udgangspunkt i den pædagogiske profession og behovet heri, indebærer dette, at den professionelle pædagog skal være i stand til at kunne: Anvende lovgrundlaget som sætter overordnede rammer, for det pædagogiske arbejde. Agere i et kommunalt system, hvilket pædagogen er en del af. Opstille mål samt overveje og evaluere metoder. Og ydermere opsætte handleplaner, med respekt for det enkelte menneske. Være en del af de professionelle relationer, hvor der tages hensyn til den enkeltes forudsætninger og identitet. Planlægge og gennemføre aktiviteter, der i den pædagogiske proces opleves, som engagerende og meningsfulde. Tilrettelægge, igangsætte, gennemføre samt reflektere over og kunne dokumentere og evaluere pædagogiske processer. Begrunde og beskrive mål, samt valg af metoder. Analysere og reflektere over den sammenhæng der er, mellem de pædagogiske mål og metoder samt den pædagogiske praksis, med henblik på, at kunne forandre praksis. Støtte og vejlede forældre og pårørende i egne roller. Samarbejde med andre, samt i tværprofessionelle teams. Staten, kommunerne, forældrene, de pårørende samt andre faggrupper, stiller i større grad krav til, at vi pædagoger skal kunne begrunde vores mål, metoder og handlinger, hvilket betyder, at vi pædagoger både i tale og skrift, skal kunne beskrive og reflektere kritisk over egen praksis, og videreudvikle et fælles fagsprog, hvor vi formulerer hvad vi vil, kan og gør. Da vi som pædagoger, varetager en betydningsfuld samfundsmæssig opgave som bidrager til, at udvikle og vedligeholde velfærdssamfundet og serviceringen af dets borgere, skal vi kunne tage stilling til, og deltage aktivt i debatten og udviklingen af 15

16 praksis, i forhold til de samfundsmæssige forandringer og de heraf følgende forandrede krav og forventninger, fra kommunen, pårørende, samarbejdspartnere etc. Udvikling og vedligeholdelse af pædagogisk praksis, så den kan matche samfundets behov, afhænger af pligt og adgang til konstant kompetenceudvikling, samt mulighed for tilgængelig videre- og efteruddannelse, og relevant forskningsbaseret viden (Undervisningsministeriet, 2004). En vigtig del af pædagogers opgaver og ansvar indebærer, at vi skal være bevidste om det professionelle, personlige og private domæne. Disse tre domæner, vil vi i nedenstående afsnit uddybe nærmere. Det professionelle, personlige og private domæne Den professionelle må altid være sig bevidst, at han er den, der har ansvaret for den anden og for relationen. Som professionel må man altså ikke forvente den form for anerkendelse, der hører til kærlighedens domæne (Nørgaard 2005, s 68). Når vi i dette afsnit vælger, at inddrage det professionelle, personlige og private domæne, som i daglig tale kaldes de tre p er, er det for at uddybe vigtigheden af, at kunne skelne mellem disse tre domæners forhold. I det pædagogiske arbejde er det vigtigt, at den professionelle omsorgsgiver er både professionel og personlig, uden dog at være privat. Overgangene mellem disse områder skal være flydende, men samtidig skarpe, og det er derfor væsentligt, at kunne kende forskel på domænerne. Det at blive professionel omhandler at kunne forstå sig selv, samt kende sin funktion i de rammer der er til stede, og ydermere kende sin rolle, indenfor de forventninger der eksisterer. Nedenstående model af, Susanne Idun Mørch som er pædagog og cand. Psych. (Saxo u.å.), illustrerer de tre p ers domæner og sammenholder selve modellen med et flys landingsbane, hvor flyet skal nå at standse, før det private domæne nås. Det er vores ansvar at afværge, at de mennesker vi arbejder med, lander i 16

17 det private domænes felt. At have sit fredede private domæne, hvor udefrakommende fly ikke kommer ind er nødvendigt, men det er en dobbelt afgrænsning. På samme måde skal vi beholde vores private behov, antagelser, følelser og tanker afgrænset, fra det personlige og professionelle domæne. Både for at beskytte os selv, samt de mennesker vi arbejder med. Dette vil i praksis bevirke, at vores fokus skal rettes mod, at vi som professionelle pædagoger kan lære, at agere på de personlige og professionelle landingsbaner. Det professionelle domæne Vigtige faktorer for, at vi kan agere i den pædagogiske profession, og hermed varetage andres omsorg, opdragelse og læring er, at vi besidder faglig viden. Denne faglige viden medvirker samtidig, at vores professionelle fremtræden ikke blot udspringer af personlige og private synsninger, men tager udgangspunkt i en fælles teoretisk og faglig viden, opbygget via systematik og forskning, samt erfaringsopsamlinger. I det pædagogiske arbejde er det vigtigt, at den faglige dialog udspringer af et fælles fagsprog der: Sikrer fælles begrebsforståelse. Giver mulighed for, at dele erfaringer med hinanden. Sikrer videre vækst og udvikling. 17

18 Handler den professionelle pædagog udelukkende, i sammenhæng med de almene teoretiske anvisninger i professionen, kan der opstå uhensigtsmæssig afstand, både overfor os selv, og de mennesker vi arbejder med. Det personlige domæne Det professionelle domæne kan nødigt afholdes fra det personlige domæne, da dette er baseret på vores karakteristika og personlige styrker, temperament, begavelse etc. I den professionelle pædagogiske profession, er det en væsentlig egenskab, at kunne optræde personligt og vedkende sig personlige menneskelige ressourcer, dette bliver vores autenticitet. Den autentiske pædagog skifter ikke pels i garderoben, men tager personligheden med, når arbejdspladsen indtages. Når den professionelle pædagog inddrager og deler ud af personlige, men ikke private oplevelser i sit arbejde, får det pædagogiske samspil næring og liv. Den professionelle og autentiske pædagog ser mennesket som enkelt individ, og ikke som medlem af en gruppe. Det private domæne Da omsorgsopgaverne hos den professionelle pædagog er præget af relationelle og emotionelle aspekter, handler det om, at vi imødekommer de behov, menneskerne vi arbejder med har. Der er dog en unævnelig grænse for emotionaliteten i arbejdet, selvom disse aspekter er centrale. Emotionaliteten må aldrig blive privat og ukontrollerbar, men altid være i viljens kontrol. Emotionelle udbrud fra pædagogen tjener ikke tarvene, hos de mennesker vi arbejder med. Derimod vil de kunne føle sig både pinlig berørt og krænket. Store emotionelle udladninger kan sætte en skræk i de mest sårbare, grundet pædagogens tab af kontrol, da dette kan være angstprovokerende. Er vi uprofessionelle, kan de mennesker vi arbejder med, nemt blive tillagt vores følelser, eksempelvis i form af afmægtighed, vrede, skuffelse etc. Dette kan opstå, da den uprofessionelle pædagog ikke formår, at skelne mellem følelserne hos det enkelte individ. Afslutningsvis har vi hermed belyst, at pædagogen kun er professionel, når der 18

19 handles i overensstemmelse med de teoretiske anvisninger, uden at der forekommer en uhensigtsmæssig distance, til de mennesker vi arbejder med. Det personlige domæne spiller en stor rolle for både faglighed og professionalisme, da det er her der tilføres autenticitet og troværdig, til de pædagogiske opgaver vi arbejder med. For at løse disse pædagogiske opgaver, kan hverken teoretiske henvisninger eller brug af det personlige domæne stå alene, da det at være personlig uden det at være faglig, er uprofessionelt (Linder 2006, s ). Habitus I det foregående afsnit fik vi pointeret, at det personlige domæne har betydning for vores pædagogiske profession, og vi vil i dette afsnit se nærmere på begrebet habitus, da vi mener, at habitus har en stor betydning, for vores personlige domæne. Habitus som på latin betyder beskaffenhed, er udsprunget af ordet habere som betyder at holde, have, eje (Den Store Danske 2013). Ifølge opslagsværket Psykologisk Pædagogisk Ordbog, beskrives habitus som: Kompetencer, viden, kundskaber, færdigheder, holdninger og følelser mv., som et menneske tilegner sig og udvikler gennem kropsliggørelse af livserfaringer og livsvilkår; om den åndelige holdning, smagen, bundet til det samfundslag, man vokser op i/ lever i fx borgerskabet el. under arbejdets nødvendighed, dvs. vedr. baggrund, position og kontekst, både kulturelt og økonomisk; de dispositioner der dannes, kaldes en symbolsk kapital og kommer til at bestemme tænken og handlen (Andersen 2012, s. 191). En teoretiker der beskæftiger sig med og definerer begrebet habitus, er den franske sociolog Pierre Bourdieu. Bourdieus teori omhandler altså menneskelige handlinger, hvilket han også udtrykker, som menneskelig praktik. Hans pointe er, at menneskets praktik er 19

20 meningsfuld for mennesket der udfører den, og samtidig kan den udefra set anses, som værende styret af de sociale forhold. Samtidig mener han også, at den menneskelige praktik understøttes af en praktisk sans, som er et udtryk for intuitiv fornemmelse for, hvordan man handler i givne situationer. Sansen for det praktiske er kropsliggjort, da den er tilegnet via objektiv struktur i miljøet og kulturen, man er vokset op i. Altså skabes denne sans, på baggrund af den placering eller position mennesket har, i det sociale rum. Den praktiske sans understøtter de valg vi træffer i hverdagen, samt de store valg vi træffer i livet. Eksempelvis videregives de værdier og normer som gælder i en familie, til børnene gennem opdragelsen. Denne opdragelse giver mennesket handledisposition, altså strategiske orienteringer samt forventning om, hvad der er hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt. Derved genskabes de eksisterende sociale strukturer, der har skabt disse positioner, sig selv. Ifølge Bourdieu defineres begrebet habitus, som menneskets samlede ressourcer, egenskaber og meninger og af kropsliggørelsen af de værdi- og normorienteringer, der videregives til børnene, ud fra en given social kontekst. Habitus viser sig derfor, som værende en praktisk sans til, at kunne vide noget bestemt, gøre noget bestemt og forstå sig selv, på bestemte måder. Derfor beskrives dette som noget der foregår, på et førbevidst niveau. Vi mener, at habitus kan visualiseres som en rygsæk, med vores samlede erfaringer vi bærer gennem livet, og som kan tilpasses det liv og den verden, vi agerer i. I vores professionelle arbejde mener vi, at det er vigtigt at være bevidst om, at de mennesker vi arbejder med også bærer deres egen rygsæk, altså deres habitus, der både kan hæmme og hjælpe dem, i de udfordringer og krav, de møder gennem livet (Hygum 2009, s ). Pædagogers særlige viden I dette afsnit har vi valgt at inddrage en model, som Allan Baumann og Anders W. Christensen, der begge er pædagoger og cand. Pæd. Soc., har udarbejdet, og som illustrerer den særlige viden vi pædagoger har, via vidensformerne phronesis, techne og episteme. Dette har vi valgt da vi mener, at habitus bliver 20

VIA University College Pædagoguddannelsen JYDSK, Randers og Grenaa Udvikling af den pædagogiske profession og professionsforståelse

VIA University College Pædagoguddannelsen JYDSK, Randers og Grenaa Udvikling af den pædagogiske profession og professionsforståelse VIA University College Pædagoguddannelsen JYDSK, Randers og Grenaa Udvikling af den pædagogiske profession og professionsforståelse Eksaminander: Anja Fiona Nielsen(121615) Maiken Ravn Hansen (121623)

Læs mere

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Navn på opgavens forfatter Tue Sibbesen Kongsvold Studienummer 22112101 Vejleders og censors navne Charlotte Jørgensen og Johny Lauritsen Bachelorperiode og

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2015 Bachelorprojekt specialpædagogik maj 2015 -Ina Sif Erland Nielsen

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2015 Bachelorprojekt specialpædagogik maj 2015 -Ina Sif Erland Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Problemformulering 2 Læsevejledning 3 Emneafgrænsning 3 Videnskabsteoretisk perspektiv 4 Metodeafsnit 5 o Introduktion til empiri 5 o Empiri uddrag af et interview 6 Teoriapparat

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Professionel kærlighed

Professionel kærlighed Professionel kærlighed Med fokus på relationen mellem pædagog og anbragte børn og unge Bachelorrapport, 2013 Kvalitet i anbringelse med fokus på pædagogisk kærlighed Vejleder: Hanne Værum Sørensen Pædagoguddannelsen

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde PS09EBACH Bachelorgruppe:45 Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Bachelorrapport 2013 Emne: Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Vejleder: Susanne Minds Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Christoffer Friis

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

Multiple-choice-test vs. motivation

Multiple-choice-test vs. motivation Multiple-choice-test vs. motivation En vurdering af hvilken påvirkning afgangsprøven i geografi har på henholdsvis elever, lærere og faget. VIA University College - Studienummer 280010 Afleveret d. 7.

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. s. 3

Indholdsfortegnelse. s. 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering... 6 2 Metode... 6 3 Empiri... 7 3.1 Beskrivelse og argumentation for undersøgelsen... 7 3.2 Centrale pointer fra empirien... 8 3.2.1 Centrale

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Omsorgssvigtede anbragte unge Titel (på engelsk) Young human beings neglected and placed away from home Gruppenr. 27 Anslag 94.784

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere