Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik"

Transkript

1 Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

2 Indholdsfortegnelse Forord Menighedsrådets kompetence Kerneopgave, værdier mv Kerneopgave Værdier Visioner og mål Samarbejde og god omgangstone Forventningsafstemning Gensidig respekt Tillid Aftaler om konflikthåndtering Konfliktnedtrappende sprog Kommunikation, Information og mødestruktur Kommunikationspyramiden Fire vigtige parametre i kommunikationen når man er leder på afstand Aftaler om kommunikationsform hvad skal bevares, udvikles og afvikles? Domæneteori Flere perspektiver på verden Det personlige domæne Produktionsdomænet Refleksionsdomænet Bevidstheden om domæner giver større forståelse for hinanden Få en dybere forståelse i refleksionens domæne Ansættelse Medarbejderudvikling Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøpolitik Trivselsrunder Arbejdspladsvurdering (APV) Politik for forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane Mobbepolitik Italesættelse af mobning Overvejelser inden I forebygger Forebyggelse: Når I opdager mobning Gode råd, når du er vidne til mobning Stresspolitik Forebyggelse og håndtering af stress Lokal stresspolitik Ferie Sygdom... 19

3 12 Arbejde og familieliv Alkohol m.v Rygning Seniorer Uansøgt afsked Modtagelse af gaver Tjenestefrihed/Bevilget frihed Ytringsfrihed/tavshedspligt... 20

4 Forord Dette er del 2 af personalepolitikken til brug for udvikling af sognenes egne lokale personalepolitikker. Hvor man i del 1 finder den overordnede personalepolitik, som kan anvendes direkte på de folkekirkelige arbejdspladser, finder man i denne del redskaberne til at udvikle mere lokale personalepolitikker inden for de emner, som er nævnt i del 1. Del 2 af personalepolitikken er stadig under udvikling. Det er hensigten, at alle de personalepolitikker, som er nævnt i del 1 efterhånden suppleres med redskaber til udvikling af lokale personalepolitikker i del 2. Følgende delpolitikker er der allerede udarbejdet redskaber til: Kapitel 2 Kerneopgave, værdier mv., kapitel 3 Samarbejde og god omgangstone, kapitel 4 Kommunikation, information og mødestruktur, kapitel 7 Arbejdsmiljø, kapitel 8 Mobbepolitik, kapitel 9 Stresspolitik. 1

5 1 Menighedsrådets kompetence.. 2 Kerneopgave, værdier mv. Forventningsafstemning mellem menighedsrådet og kirkens ansatte er af stor betydning for trivslen på de folkekirkelige arbejdspladser. En sådan forventningsafstemning ligger oftest i en personalepolitik, hvor det er helt centralt at få fastlagt, hvad kerneopgaven er, og hvilke værdier arbejdspladsen skal være præget af. Når medarbejderne kender arbejdspladsens kerneopgave og værdier, kender de også retningen og de grundlæggende rammer, som opgaverne løses inden for. Fastlæggelse af sognets kerneopgave og værdier bør ske i en dynamisk proces, hvor både de ansatte og menighedsrådet skal ende med at kunne genkende sig selv i resultatet. Dette kan kun ske, når værdierne fastlægges efter drøftelse medarbejdere og ledere imellem, og når der i arbejdet med fastlæggelsen også lægges vægt på processen i arbejdet hermed. 2.1 Kerneopgave Folkekirkens kerneopgave er forkyndelsen af det kristne budskab. Sognene kan dog have vidt forskellige tilgange til, hvordan sognets kirkelige anliggender skal udfoldes. En kerneopgave der som folkekirkens er knyttet op på tro og værdier, kan være svær at arbejde mere konkret med i sognet. Så meget desto vigtigere er det, at man i hvert enkelt sogn tager drøftelsen og gør sig bevidste om, hvordan man i det enkelte sogn mere konkret ønsker at arbejde med kirkens kerneopgave. En måde at arbejde med kerneopgaven på er gennem visioner og målsætninger. Det kan ske gennem nedbrydning af kerneopgaven i de opgaver, de ansatte i sognet har og fokus på, hvordan de spiller sammen med den overordnede opgave. I den anledning kan det også drøftes og kortlægges hvilke forskellige perspektiver, der er på opgaven er det f.eks. kvantitet, kvalitet eller det religiøse? Et vejledende spørgsmål, når kerneopgaven skal indkredses, kan være: Hvad er vi sat i verden for i vores sogn? 2.2 Værdier En arbejdsplads værdigrundlag er et samlet sæt af værdier, som udtrykker, hvad arbejdspladsen står for og hvad der skal være ledende for de aktiviteter, der er på arbejdspladsen. Arbejdspladsens værdier kan bidrage til en fælles opfattelse af, hvad der er god adfærd i daglig praksis. Værdierne vælges ud fra, hvad der er vigtigt for de mennesker og det sogn, hvor værdierne skal virke. Det kan være nyttigt at overveje, hvilken forskel der er mellem de valgte værdier, der er vigtige for fremtiden og de værdier, der styres efter i dag. Er der værdier, der skal videreføres og er der værdier, der skal parkeres og aflæres. Det kan tage lang tid at aflære gammelkendte værdier og 2

6 de vaner, der er knyttet til dem. Derfor er det nødvendigt at arbejde synligt og konsekvent med dem. Et vejledende arbejdsspørgsmål, når værdierne skal fastlægges, kan være: Hvad er god adfærd i daglig praksis og hvilket omdømme vil vi have? De syv gode tegn Procesforslag til fastlæggelse af værdier: 1) Reflektér individuelt over følgende spørgsmål ca. 10 min. og notér på en post-it: Hvilke værdier mener du skal være de bærende på arbejdspladsen? 2) Drøft derefter i fællesskab værdierne i en dynamisk proces, hvor der brainstormes og prioriteres. Værdikortene debatteres og prioriteres i tre kategorier: meget vigtige, vigtige og mindre vigtige. 3) Dernæst prioriteres de vigtigste tre til fem værdier. 4) Værdiernes betydning beskrives omhyggeligt ud fra en fælles forståelse af, hvordan værdierne skal være ledende for adfærd, handlinger og holdninger i netop jeres sogn - gerne med praksiseksempler. 5) Drøft og fastlæg hvad I skal gøre for fortsat at have fokus på værdierne som i dagligdagen er synlige beviser på arbejdspladsens værdier. Efter at have fastlagt sognets værdier, kan man i sognet vælge at opstille sit eget termometer for disse værdier ved at aftale syv gode tegn Illustrativt eksempel på Syv gode tegn 1. Vi drikker morgenkaffe sammen 2. Alle mødes kort efter kirkelige handlinger 3. Vi fejrer fødselsdage 4. Vi diskuterer og tillader uenighed 5. Vi udviser omsorg for hinanden 6. Vi giver feedback til hinanden 7. Vi anerkender hinandens forskelligheder Kilde: Oxford Research:Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken

7 2.3 Visioner og mål Følgende spørgsmål kan bruges som redskab til fastlæggelse af sognets visioner: Hvilke drømme har vi for vores kirke for de kommende år? Hvad skal kendetegne vores kirke i fremtiden? Hvad er det, vi i virkeligheden ønsker? Hvilke visioner understøtter vores drømme? Når sognets visioner er blevet fastlagt, afdækkes hvilke mål visionerne kræver. For hvert hovedelement i en vision kan der opstilles en række målsætninger, som indeholder konkrete mål for opfyldelsen af visionen: Hvad kunne være det vigtigste mål at stræbe efter i det næste år? Hvad skal der lægges vægt på i de kommende år? På hvilken måde understøtter målene vores visioner? 3 Samarbejde og god omgangstone Et nærliggende redskab til at vedligeholde eller opbygge gode samarbejdsrelationer på den kirkelige arbejdsplads er blandt andet dialogen mellem medarbejder og menighedsråd. Det er vigtigt, at der er rum og plads til dialogen. De folkekirkelige arbejdspladser er ofte små, hvilket kan gøre, at det er sjældent alle ansatte er samlet. Derfor kræver det er aktivt valg at dyrke dialogen. Dialogen kan foregå på temadage, medarbejdermøder eller lign. møder og kan omhandle nedenstående emner: Forventningsafstemning i forhold til mål, midler og kerneopgaven Gensidig respekt Tillid Aftaler om hvorledes konflikter håndteres Konflikttrappende sprog. 3.1 Forventningsafstemning Gode samarbejdsrelationer kan som sagt vedligeholdes eller opbygges gennem forventningsafstemning og klare aftaler i forhold til de mål, som menighedsrådet ønsker skal opfyldes, og de ressourcer som rådet har fordelt til de forskellige arbejdsområder. Denne forventningsafstemning kan minimere uklarheder og misforståelser og dermed fremme de gode samarbejdsrelationer. Som arbejdsgiver kan det være en god idé at være opmærksom på følgende forhold og samtidig kunne svare på nedenstående spørgsmål: Skab bevidsthed om, hvordan I forventningsafstemmer med medarbejderne? Er det jeres vurdering at medarbejderne ved, hvad I forventer af dem? Hvordan får medarbejderne viden om jeres prioriteringer og den kvalitet I ønsker leveret? 4

8 Er der på arbejdspladsen en fælles forståelse af, hvad kerneopgaven er? Kan medarbejderne svare på, hvornår de er en succes? Ved medarbejderne, i hvilke situationer de skal kontakte deres leder og i hvilke situationer de selv kan tage beslutninger? 3. 2 Gensidig respekt At der er gensidig respekt på arbejdspladsen er et af de parametre, der kan være afgørende for de gode samarbejdsrelationer. Derfor kan det, som oven for nævnt, være en god ide at tale med medarbejderne om betydningen af dette begreb. Nedenstående spørgsmål kan anvendes: Hvad betyder det at have gensidig respekt hos os? (Sæt flere ord på begrebet og forsøg at uddybe det). Hvad giver det at udvise gensidig respekt? Hvordan viser man gensidig respekt på vores arbejdsplads? 3.3 Tillid Tillid opbygges i relationer og gennem kommunikation. Tillid betyder, at vi kan regne med hinanden og tror på hvad hinanden siger og på at alle yder deres bedste for at gøre et godt stykke arbejde, der gavner fællesskabet, relationerne og kerneopgaven. Tillid er dermed ikke noget, man kan pålægge andre at have. For at opbygge tillid er der en række ting, I kan have fokus på: Jeres adfærd skal være gennemskuelig og forklarlig Jeres handlinger skal følge det, I siger og mener Ledelsen skal kunne uddelegere ansvar I skal sikre, at alle har de nødvendige kompetencer til at udføre deres arbejde I skal lytte til andres meninger og tage dem seriøst. I kan også stille jeres medarbejdere følgende spørgsmål: Hvilke parametre er vigtige for jer, i forhold til at have tillid til os som ledelse? Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad kan gøre, at I ikke har tillid? Giv eksempler fra hverdagen, hvor I har oplevet af vi udviste tillid til jer? 3.4 Aftaler om konflikthåndtering Når mennesker er sammen, er der en risiko for konflikter. Det gælder også på arbejdspladsen. Nogle forhold på arbejdspladsen kan øge sandsynligheden for konflikter, f.eks. utydelige spilleregler, mangelfuld eller uklar kommunikation, uklare grænser mellem medarbejdernes ansvarsområder og forskelsbehandling. 5

9 Men hvad er egentlig en konflikt? Ordbogen siger, at: Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger imellem mennesker. Uoverensstemmelser henviser til sagen, man er på kant om, mens spændinger henviser til forholdet mellem de uenige. Forenklet er det en konflikt, når en uenighed fører til en anspændt relation mellem to eller flere mennesker. Konflikter behøver ikke at være dårlige. Man kan sige at uløste konflikter tærer på kræfterne, påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt og koster ressourcer, mens håndterede konflikter giver mulighed for udvikling, ny læring og større samhørighed. Uløste konflikter er altså en risiko på arbejdspladsen, mens uenigheder og konflikter, der håndteres, er helt nødvendige for, at arbejdspladsen og samarbejdet mellem de ansatte kan udvikle sig. Så der er ingen grund til at frygte uenighed og konflikter, men der er god grund til at lære at håndtere dem. 3.5 Konfliktnedtrappende sprog Når man lander i en konflikt eller noget, der kunne blive til det er det godt at vide, hvad man kan gøre for at nedtrappe konflikten eller i alt fald undgå at optrappe den. Det kan gøres ved, at: tale i jeg-sprog og udtrykke sine følelser fokusere på sagen og ikke på personen være lyttende, undersøgende, nysgerrig og stille spørgsmål fokusere på nutiden og fremtiden. Omvendt kan man hurtigt komme til at optrappe en konflikt ved, at: tale i du-sprog fokusere på personen afbryde, bebrejde, angribe eller nedgøre fokusere på fortiden. Med baggrund i ovenstående er det centralt, at menighedsråd og medarbejder får talt om, hvorledes konflikter på arbejdspladsen håndteres og hvad der sættes i værk, når de opstår. Dette kan være medvirkende til at skabe tryghed blandt kirkens medarbejdere. Kilde: Trivsel i folkekirken, Bar Arbejdsmiljøloven, 20: Flere arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, og alle, der er beskæftigede på samme arbejdssted, skal samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede 6

10 4 Kommunikation, Information og mødestruktur Der findes mange forskellige redskaber og værktøjer indenfor kommunikationsteori. I dette kapitel præsenteres fire udvalgte værktøjer, der er relevante indenfor det folkekirkelige område. De fire værktøjer er: 1) Kommunikationspyramiden 2) Fire vigtige parametre i kommunikationen - når man er leder på afstand 3) Aftaler om kommunikationsform - hvad skal bevares, udvikles og afvikles 4) Domæneteori Kommunikationspyramiden præsenteres først da den kan anvendes til at danne rammen eller strukturen om kommunikationen i sognet. 4.1 Kommunikationspyramiden Samarbejde i det enkelte sogn forudsætter, at kommunikationsstrømmene er klare. Det er i mange sogne forholdsvist uklart hvordan der kommunikeres og om hvad. På mange andre arbejdspladser giver det god mening at tegne en kommunikationspyramide. I figuren neden for er gengivet et eksempel. I forhold til et sogn kunne det årlige møde være med menighedsrådet og omhandle en handleplan for året. Denne handleplan kunne man kvartalsvis følge op på i fællesmøder mellem hele menighedsrådet og medarbejdergruppen eller møder, hvor kontaktpersonen deltager i et medarbejdermøde. Det væsentlige her er ikke præcist, hvordan man konkret vil indrette sig i et givent sogn, men at man gør det klart, som en del af forventningsafstemningen mellem medarbejder og menighedsråd/provst, hvordan man sikrer en fornuftig, gensidig orientering og dialog omkring sognets udvikling. 7

11 Kommunikationspyramide Kilde: Great Great Place Place to Work to work: Faste møder er væsentlige både i forhold til at koordinere (kalendermøder) og i forhold til at samarbejde. Det fælles har svært ved at leve, hvis man ikke mødes, og rigtig mange steder er der en oplevelse af, at man ses for sjældent. 4.2 Fire vigtige parametre i kommunikationen når man er leder på afstand Et vilkår i folkekirken er, at menighedsrådet, og dermed ledelsen, ikke er til stede på arbejdspladsen hver dag. Derfor er man som ledelse nødt til at være ekstra omhyggelig med sin kommunikation både ift. hvad man siger, hvordan man siger det og ad hvilke kanaler. Dette giver redskab nummer 2 nogle bud på. Hvis menighedsrådet kommunikerer forkert eller for lidt, er medarbejderne tvunget til at stykke deres eget billede sammen og så er der ikke langt til misforståelser, mistillid og dårligt samarbejde. Vær derfor ekstra opmærksom på følgende fire parametre: 1) Hvornår har vi uformel dialog Skab og udnyt muligheder for at dyrke den uformelle og positive kommunikation. Tag på uformelle, men gerne varslede, besøg. Udfør ikke ledelse i kirkedøren. 8

12 2) At være tilgængelig for sparring Sørg for at medarbejderne kan kontakte dig og få en hurtig tilbagemelding, når de har brug for afklaring af spørgsmål eller behov for sparring. Lad medarbejderne vide, hvornår de kan møde dig næste gang. 3) At udnytte de formelle møder Overvej nøje jeres aftalte, fysiske møders formål, indhold og form. Brug møderne på det, der kræver levende dialog. Find eventuelt andre kanaler til ren orientering. 4) At beherske den digitale kommunikation I hvilke tilfælde er det bedst at ringe? Hvad er s gode til? Kan man give kritisk feedback i en sms? Og hvornår er de digitale kanaler utilstrækkelige, så der er brug for et fysisk møde? Kend de forskellige kommunikationsformers styrker og svagheder og vælg det medie, der passer til situationen. Aftal med medarbejderne, hvad I forventer af hinanden, når det gælder kommunikation via , sms og telefon. Kilde: Væksthus for ledelse: Nærværende ledelse på afstand når der er langt til nærmeste leder 4.3 Aftaler om kommunikationsform hvad skal bevares, udvikles og afvikles? Ønsker I i fællesskab at sætte fokus på arbejdspladsens kommunikationsform kan nedenstående model benyttes. Modellen er et enkelt og effektivt værktøj til at igangsætte en proces, hvor medarbejderne og menighedsråd i fællesskab får talt om den ønskede kommunikationsform. Start med at tale om, hvad I ønsker at bevare i jeres nuværende kommunikationsform. Derefter taler I om, hvad I ønsker at udvikle og til sidst sætter i lys på det, I måske helt skal lade være med (afvikle). Modellen giver på den måde mulighed og rum til at få talt om det I allerede gør som fungerer godt, altså det der skal bevares. Dernæst taler I om det I skal blive bedre endnu til - det der skal udvikles. Modellen giver også mulighed for, at I får talt om det der kan være svært at tale om, nemlig de vaner eller mønstre, der muligvis forurener kommunikationen og i sidst ende påvirker arbejdsmiljøet i en negativ retning altså det I skal arbejde med at få afviklet. 9

13 4.4 Domæneteori Domæneteorien kan give en forståelse for, hvorfor kommunikationen i folkekirken nogle gange går skævt og andre gange går rigtig godt. Ved at være opmærksom på domænerne kan vi blive endnu bedre til at kommunikere og derved skabe et godt grundlag for samarbejde, som i sidste ende mindsker konflikter og misforståelser. Det siger sig selv, at god og tydelig kommunikation både i menighedsrådet og mellem medarbejdere er en fordel. Det øger muligheden for at forstå hinanden, udvikle gode samarbejdsrelationer og i sidste ende at få et endnu bedre psykisk arbejdsmiljø. Nedenstående model er et meget konkret og brugbart redskab, som kan forbedre kommunikationen markant. Flere perspektiver på verden Forestil dig at du som menneske oplever verden fra tre forskellige perspektiver og at du hver dag pendler rundt mellem de tre perspektiver, uden at du er bevidst om det. Det er grundtanken i domæneteorien, der er udviklet af chilenske Humberto Maturana. Hovedpointen er, at vi diskuterer ud fra de tre perspektiver/domæner i forskellige situationer. Problemet er bare, at vi i en samtale, eksempelvis mellem to medarbejdere, ikke nødvendigvis ser verden fra samme perspektiv/domæne som vores samtalepartnere. Det kan føre til frustration eller ligefrem konflikt. Men hvis vi bliver opmærksomme på, hvilket domæne vi taler ud fra, kan vi forebygge eller i hvert fald mindske mange konflikter. Lad os kigge nærmere på de tre domæner Det personlige domæne, Produktionsdomænet og Refleksionsdomænet der som navnene antyder, tilbyder tre forskellige logikker eller perspektiver på verden. Alle domænerne er i spil i alle de sammenhænge, vi befinder os i og der er ikke ét af domænerne, der er vigtigere end de andre. Det personlige domæne Når vi taler fra det personlige domæne, har vi fokus på vores egne subjektive holdninger og værdier, f.eks. når vi diskuterer hjertesager. Jeg mener er en typisk start på en sætning og fordi vi i det personlige domæne sætter os selv, vores erfaringer og værdier på spil, kan argumenter og tone let blive følelsesladet. Produktionsdomænet Taler man fra produktionsdomænet, har man fokus på regler, love, mål og krav. Her hersker logikken og der er et entydigt, rigtigt svar på en problemstilling. Ifølge reglerne kunne indlede en sætning sagt af en person, der taler fra produktionsdomænet. I dette domæne er der kun én sandhed enten er det rigtigt, eller også er det forkert. Produktionsdomænet har også sine begrænsninger. Her kan man ikke diskutere holdninger. Og man er låst af reglerne og kan derfor ikke se en problemstilling fra flere vinkler. Derfor kan det være godt også at se på problemstillingen fra refleksionsdomænet. 10

14 Refleksionsdomænet Taler vi fra refleksionens domæne, får vi mulighed for at se en problemstilling lidt udefra. Med holdninger og regler på sidelinjen kan vi undersøge problemet, være kreative og finde nye vinkler at angribe problemet fra. Står man i refleksionsdomænet, er man nysgerrig og lydhør der er ikke et rigtigt eller forkert svar. Det kan være meget nyttigt at give sig tid til at stå i refleksionsdomænet. Her er alle holdninger og argumenter lige gode og derfor kan man ikke beslutte noget her. Når en problemstilling er vendt og drejet i refleksionsdomænet, er det derfor tid til at træffe en beslutning i et af de andre domæner. Bevidstheden om domæner giver større forståelse for hinanden Det siger sig selv, at det er frustrerende at tale sin hjertesag og blive mødt med regler og tal. Og omvendt er det frustrerende at have fokus på at nå til en logisk beslutning baseret på fakta og så blive mødt med holdningsargumenter. Derfor kan det virkelig være en øjenåbner at finde ud af, at dem, man diskuterer med, taler fra et andet domæne end en selv. Lad os se på en almindelig problemstilling: To eller flere medarbejdere i et sogn har problemer med at få løst deres opgaver tilfredsstillende, fordi de har problemer med omgangstonen. På en ikke-kirkelig arbejdsplads ville chefen uden problemer kunne gribe ind, fordi chefens rolle er klart defineret i forhold til de ansatte. Men det kan være svært for menighedsrådet og kontaktpersonen at træde i karakter som arbejdsgiver og stille krav til medarbejdernes tilgang til opgaver og kollegaskab. Hvorfor? Fordi menighedsrådet og kontaktpersonen ofte har et naturligt udgangspunkt i det personlige domæne. De brænder for kirken og det er det personlige engagement, der driver dem. Derfor vil deres fokus naturligt være at skabe gode måske endda tætte, personlige relationer til medarbejderne. Men i det personlige domæne er det svært at være chefen. Det kan blive for følsomt og personligt, når der skal stilles krav. Men hvis man i stedet 11

15 kan skifte perspektiv til produktionsdomænet med fokus på regler og rammer, så kan man træde ind i rollen som arbejdsgiveren, der tager hånd om problemerne. Få en dybere forståelse i refleksionens domæne I eksemplet lige før bevægede rådet sig fra det personlige domæne til produktionsdomænet for at få løst en konflikt mellem medarbejdere. Men måske viser det sig, at det ikke var helt effektivt nok at fortælle medarbejderne, at konstruktivt samarbejde er et krav. Det kunne også være, at man har brug for at udvikle en helt ny måde at omgås hinanden på og til det formål er refleksionens domæne velegnet. Her kan man reflektere over det konkrete problem ved at stille åbne og nysgerrige spørgsmål, f.eks.: I hvilke situationer er omgangstonen bedst/dårligst? og hvad skal vi gøre mere af for at få flere situationer med god kommunikation?. På den måde kan man komme op med nogle svar, som man ikke kan få via regler og holdninger baseret på personlige erfaringer. Kilder: Kreativ procesledelse af Mille Obel Høier (red.), Lone Hersted og Louise Laustsen og Trivsel i folkekirken af Gitte Daugaard for Branchearbejdsmiljørådet. a 5 Ansættelse... 6 Medarbejderudvikling 7 Arbejdsmiljø Målrettet arbejde med at skabe et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen betaler sig, fordi trivsel skaber arbejdsglæde og højner kvaliteten af arbejdet. Det anbefales, at I på arbejdspladsen har løbende fokus på arbejdsmiljøet og trivslen, så det ikke alene er begrænset til APVen, trivselsundersøgelsen og arbejdsmiljødrøftelserne. Læs mere om hvordan I kan sætte fokus på trivslen bl.a. i vejledningen Trivselsværktøjer som findes på Øvrige relevante hjemmesider vedr. arbejdsmiljø: Arbejdsmiljøpolitik Et rigtig godt sted at starte med at sætte fokus på trivsel og arbejdsmiljø er ved udarbejdelsen af en lokal arbejdsmiljøpolitik for jeres kirke. 12

16 Udarbejdelsen af en lokal arbejdsmiljøpolitik for arbejdspladsen giver mulighed for løbende og systematisk at arbejde med trivslen. I arbejdsmiljøpolitikken vil I kunne beskrive jeres fælles forståelse af hvad god trivsel er og hvordan I vil arbejde med og udvikle den, så I får nogle klare retningslinjer for arbejdet. Det er en god ide at starte med en overordnet drøftelse af en trivselspolitik, som tager udgangspunkt i arbejdspladsens værdier, holdninger og historie. Huskeliste for hvad der bør drøftes og fastlægges i den lokale arbejdsmiljøpolitik: En beskrivelse af den overordnede hensigt med arbejdsmiljøpolitikken: hvad er jeres overordnede syn på trivsel? En beskrivelse af formålet med jeres trivselspolitik: hvad vil I opnå med politikken? En beskrivelse af jeres holdning til trivsel: hvad er trivsel og hvordan opnår I det? En beskrivelse af handlinger, rutiner og adfærd, som fremmer trivslen, samt hvilke handlinger, der forventes. En beskrivelse af procedurer, hvis der er problemer med trivslen. En beskrivelse af indsatsområder til fremme af trivsel og sundhed på arbejdspladsen. En beskrivelse af roller og ansvar i forbindelse med arbejdsmiljøet. En beskrivelse af hvordan I justerer og evaluerer arbejdsmiljøpolitikken. kan Læs mere om udarbejdelse af arbejds bejdsmiljøpolitik i bl.a. vejledningen Trivsel på kontoret som findes på 13

17 7.2 Trivselsrunder Trivselsrunder kan være en anden god måde at sikre fastholdelsen af fokus på trivslen på. Trivselsrunder kan afholdes som faste møder, hvor medarbejderne både fortæller og lytter til hinanden. Trivselsrunden behøver ikke at tage mere end en halv time og formålet er at lytte til hinanden og udtrykke sig i et trygt forum. Det anbefales at der udpeges en mødeleder fra gang til gang og at der ikke tages referat af møderne. Spilleregler for Trivselsrunden: Man snakker efter tur i runden. Man må ikke afbryde den, der taler. Man kan kun tale om det, man selv oplever. Man kan ikke tale om folk, der ikke er til stede. Man har ret til at melde pas. Kilde: Great Place to Work : 7.3 Arbejdspladsvurdering (APV) Der findes utallige skemaer og vejledninger til gennemførsel af APV. Der er ingen metodekrav til APVen. I afgør derfor selv, om der skal bruges spørgeskemaer, tjeklister, dialogmøder eller andet, ligesom at spørgsmålene kan varieres. Læs mere om og få inspiration til afholdelse af APV bl.a. i vejledningen Tid til APV som findes på 7.4 Politik for forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane En lokal politik for forebyggelse og håndtering af episoder med vold, trusler og chikane kan være afgørende for, at episoderne for det første ikke opstår og at de ikke udvikler sig, hvis de alligevel opstår. Ligeledes kan drøftelse og fastlæggelse af en sådan politik være med til at skabe sikkerhed for medarbejderne, for hvordan eventuelle situationer med vold, trusler og chikane håndteres. 14

18 8 En lokal politik for forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane bør indeholde: Retningslinjer for hvordan episoder med vold, trusler og chikane forebygges. Retningslinjer for hvordan episoder med vold, trusler og chikane håndteres. En målsætning med politikken for forebyggelse af vold, trusler og chikane. Et eksempel på en målsætning kan være: Der skal være et trygt og sikkert arbejdsmiljø på vores arbejdsplads, hvor vi tager vare på hinanden. Vi accepterer ikke vold, trusler eller chikane fra dem, der færdes på vores arbejdsplads og vi tager derfor vores forholdsregler for at forebygge og stoppe denne type adfærd. En handlingsplan hvor det fremgår, hvad I gør og vil gøre fremadrettet, for at efterleve målsætningen. Et eksempel på hvad handlingsplanen kan indeholde findes under Værktøjer på: Mobbepolitik Som omtalt i personalepolitikkens del 1 er mobning på folkekirkelige arbejdspladser et nultoleranceområde. En central pointe er, at selvom I ikke oplever mobning på jeres arbejdsplads, så er det vigtigt at forebygge, med det formål at gøre arbejdspladsen mere modstandsdygtig overfor mobning i fremtiden. Forebyggelse er derfor et centralt fokusområde i en anti-mobbe politik. Mobning og chikane er et fælles anliggende, og vedrører derfor ikke kun de implicerede personer. Arbejdsgiveren har ifølge Arbejdsmiljøloven pligt til at sikre, at arbejdet ikke medfører fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning. Dermed har menighedsrådet, som ledelse, et særligt ansvar for at undgå, at mobning finder sted. Der kan være mange årsager til mobning og de optræder ofte i et samspil mellem organisatoriske, ledelsesmæssige og individuelle forhold. Mobning kan dog også være et enkeltstående problem, der ikke behøver være udtryk for, at der generelt er noget galt med trivslen i arbejdspladsen. Det er nemmere at forebygge end at helbrede og langt billigere for arbejdspladsen og med langt færre menneskelige konsekvenser, end hvis problemet med mobning allerede er eskaleret. Der er derfor alt at vinde ved at forebygge mobning. Dette kapitel indeholder følgende temaer: 15

19 Italesættelse af mobning Overvejelser inden I forebygger Forebyggelse Når I opdager mobning Gode råd, når du er vidne til mobning Nedenstående spørgsmål og refleksioner kan anvendes, hvis I ønsker at sætte fokus på mobning. 8.1 Italesættelse af mobning Det gode budskab er, som ovenfor nævnt, at mobning kan forebygges. Det kræver dog, at menighedsrådet sætter fokus på emnet og der bliver talt om mobning. Det første spørgsmål I kan arbejde med er: Hvad er mobning?. Dette enkle spørgsmål vil sætte gang i en diskussion af, hvad I på den pågældende arbejdsplads opfatter som mobning. Der kan være stor forskel på, hvad man opfatter som mobning og netop derfor er det centralt at få gang i diskussionen og forsøge at få en fælles opfattelse eller definition af begrebet. Arbejdstilsynet definerer mobning som: Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den eller de personer, det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. 8.2 Overvejelser inden I forebygger Inden I går i gang med tiltag til at forebygge mobning, er der en række forhold, som I bør overveje. I kan med fordel stille jer selv nedenstående spørgsmål for at forberede jer bedst muligt og sandsynligvis opnå størst mulig succes med indsatsen: Overvejelser inden I forebygger Har vi allerede et problem og hvor stort er det? Hvor vigtig er den forebyggende indsats for os? Hvor meget tid og hvor mange ressourcer har vi til at gennemføre indsatsen? Hvor parate er vi til at gennemføre en forebyggende indsats? Hvad er vores mål for indsatsen? Hvordan vil vi evaluere på arbejdsindsatsen? Hvem skal stå for indsatsen og sørge for at den holdes i gang? 16

20 8.3 Forebyggelse: I forhold til forebyggelse kan I udvide diskussionen til at få talt om, hvad I mener, er acceptable og uacceptabel adfærd på arbejdspladsen og hvilken omgangstone I ønsker. Nedenstående spørgsmål kan anvendes både internt i menighedsrådet eller på et møde, hvor både menighedsråd og medarbejder er tilstede: Forebyggelse Hvilken adfærd skal kendetegne vores arbejdsplads? Hvad er god omgangstone for os? Hvilken adfærd er uacceptabel for os? Hvad gør vi, hvis vi opdager mobning? I kan også anvende BAR Kontors mobbeværktøj. BAR Kontor har udviklet et gratis værktøj Forebyg mobning, som blandt andet indeholder filmsekvenser og refleksionsspørgsmål om mobning. Med værktøjet kan ledelsen, medarbejderne eller arbejdsmiljøorganisationen sætte mobning på dagsordenen og få drøftet hvordan man som kollega, mobber, mobberamt og leder skal forholde sig, når mobning foregår. 8.4 Når I opdager mobning Når I har opdaget, at der forekommer mobning på jeres arbejdsplads, er det vigtigt at handle med det samme, uanset hvilken rolle man har på arbejdspladsen. Alle har et ansvar for at gøre noget. Hvis du ikke foretager dig noget, accepterer du stiltiende det, der foregår og er dermed medvirkende til, at mobningen kan få lov til at fortsætte. At gøre noget er også at gå videre til en leder eller en kollega, som kan sætte en stopper for mobningen. 8.5 Gode råd, når du er vidne til mobning En gruppe, der er vigtig at rette fokus på, er de såkaldte vidner. Det er dem, som ser andre blive udsat for gentagne bagtalelser, negative kommentarer, at nogen altid lades i stikken eller modarbejdes. 17

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen FRI FOR MOBNING INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen 3 1 Fri for mobning 3 Forord Forord 4 FØRSTE DEL - Om mobning, årsager og de vigtige vidner 6 Mobning på arbejdspladsen 8 Vigtige

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere