Undertitel Anvendelse af ontologier og metadata til klassificering af information anvendt i byggeprojekter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undertitel Anvendelse af ontologier og metadata til klassificering af information anvendt i byggeprojekter."

Transkript

1 Aalborg Universitet Instituttet for Bygningsteknik Sohngaardsholmsvej Aalborg Tlf Direkte: Ref.: Tage Dræbye, Jesper Kirkeskov, Mads Carlsen Dato: Projektbeskrivelse, tema 3 Titel Semantik og metadata i byggeprojekter. Undertitel Anvendelse af ontologier og metadata til klassificering af information anvendt i byggeprojekter. Vurdering Det vurderes at projektet i forhold til dets formål om at forbedre struktureringen af viden indenfor byggeri, har gode muligheder for realisering. Størst vil udbyttet dog være, hvis projektets resultater konkret anvendes i et mere oprationelt projekt, som fx projekt om koordineret information, tema 1. Derfor må investeringen i nærværende projekt også ses i forhold til hvad udbyttet i andre projekter forventes at være. Den største risiko i projektet ligger i, at efterfølgende projekter, der skal udnytte resultaterne fra dette projekt, ikke realiseres, og derved kommer resultaterne til at stå alene uden egentligt oprationelt udbytte. Formål Projektet har til formål at vurdere mulige metoder til at forbedre struktureringen af den brede og distribuerede viden der eksisterer indenfor de byggetekniske fagdiscipliner. Metoderne udmøntes via informations- og kommunikations teknologier (IKT) i en byggespecifik ontologi, som kan bidrage til, at forskellige typer af teknisk byggeinformation gøres egnede for operationel digital håndtering, f.eks. således at informationer der handler om samme emne kædes sammen på en meningsfuld måde, uanset at de stammer fra forskellige domæner. På baggrund af en sådan ontologi skal der udarbejdes et konkret sæt af metadata der kan anvendes til opmærkning af teknisk byggeinformation. Resultat af projektet vil være udviklede metoder til identificering, herunder søgning, og udnyttelse af viden spredt i byggeprojekter og organisationer. Den udviklede ontologi vil indeholde definitioner på begreber anvendt i byggebranchen og deres indbyrdes relationer, og således udgøre et fælles referencesystem for byggebranchen med hensyn til processer, produkter og den almene byggeinformation. Det er muligt med anvendelse af teknologierne for det semantiske web at håndtere distribuerede data og forbedre struktureringen af information og viden indenfor alle tre videnskategorier der indgår i et byggeprojekts værdikæder. Via ontologier bliver det muligt praktisk og målstyret at håndtere information i intranet og det globale Internet. Ontologierne skal udgøre grundlaget for mere kvalificeret beslutningsstøtte i byggeriets faser, og skabe metoder til opsamling og håndtering af viden og information. På baggrund af de udviklede ontologier, vil der blive opstillet et konkret forslag til et sæt af metadata til anvendelse af opmærkning af almen byggeinformation. Metadatasættet skal indeholde nødvendige elementer for tilfredsstillelse af identificerede behov og krav fra potentielle brugere. Klassifikationen af information kan ske gennem definition af dokumentklasser og -typer, og klassificeres efter informationernes kontekst og faglige niveau. Selve arbejdsbyrden ved opmærkningen af den byggetekniske information i forhold til det udviklede metadatasæt bør vurderes og der skal udvikles procedurer for udbydernes håndtering af dette. Vurdering af de økonomiske omkostninger for udbyderne til opmærkning, samt udgifter hvis opgaven ligger i en central organisation, skal foretages.

2 Side 2 Projektet har følgende succeskriterier: At udarbejde metoder til identificering, strukturering og genanvendelse af begreber og ontologier. At støtte kommunikationen og samarbejdet på tværs af fagdiscipliner, baseret på en fælles begrebsforståelse. At gensidig nyttiggøre national og international udvikling indenfor området informations- og videnhåndtering. Bl.a. gennem brug af standarder på området fx ISO At ontologien skal kunne relateres til øvrige anvendte klassifikationer indenfor byggeri og evt. biblioteksvæsenet. At metadatasættet opfylder brugerbehov for opmærkning af alment byggeinformation. At ontologi og metadatasæt kan udgøre grundlaget for systemet beskrevet i tema 1 Resultaterne af projektet er af generel natur og forventes at kunne bidrage til formulering og udvikling af domænespecifikke ontologier i andre brancher også. Effekt For gennemførelse af projektet er der ikke forudsat gennemførelse af andre projekter først, men effekten af projektet vil først for alvor vise sig, når projektets resultater anvendes i et oprationelt system, som fx løsningen skitseret i tema 1. Således vil brugerne af den byggetekniske information kunne få adgang til informationen på en struktureret og målrettet form til rette tid og på rette sted. Resultatet af projektet er således medvirkende til at formålet i tema 1 kan realiseres. Afgrænsning Projektet vil afgrænses til at fokusere på information der indgår i byggeprojekters værdikæder fra dedikerede videnleverandører, og til dels information fra materialeproducenter. Struktureringen og klassificeringen af den projektinterne information understøttes i høj grad af arbejdet med klassifikationssystemet under Det Digitale Byggeri. Den tekniske implementering af projektet vil være understøttet i tema 1. Projektet vil derfor forløbe i to niveauer: 1. Skabelsen og udviklingen af en ontologi for vidensområdet byggeri. Dette indebærer overblik over klassifikationssystemer og anvendte begreber i byggeri samt granskning af nationale og internationale projekter, systemer og øvrig forskning. 2. Udviklingen af et konkret metadatasæt på baggrund af den udviklede ontologi, der tilgodeser krav og behov i byggebranchen for opmærkning af almen byggeinformation. Den overordnede ontologi, skal udover at tilgodese behovet som opstillet i pkt. 2, også sikre, at dokumenter i bred forstand med relation til byggebranchen kan klassificeres og struktureres. Budget Projektets enkelte dele vil kræve en engangsinvestering som tænkes afholdt af de deltagende parter, suppleret af støtte fra finansielle parter med interesser i byggesektorens udvikling. Projektets overordnede tidsramme er 1-2 år, med et estimeret budget i størrelsesordenen 2-5 mio. kr. Selve driften og vedligeholdelsen af ontologi og metadatasæt vil ligge i organisationen der varetager driften for løsningen beskrevet i tema 1. Risici Sikkerheden for realiseringen af de opstillede mål vurderes at være stor, da projektet ikke direkte bygger videre på andre projekter. En risiko i anvendelsen af projektets resultater ligger i, at ingen projekter efterfølgende bruger resultaterne som forudsætning, men snarere opbygger et selvstændigt grundlag. Som selvstændigt projekt og uden efterfølgende projekter, vil der være risiko for at resultaterne aldrig vinder fodfæste i branchen. Deltagere Informationsleverandører Myndigheder (Erhvervs- og Byggestyrelsen, Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen) Forsknings- og uddannelsesinstitutioner (SBi, BYG-DTU, AAU, Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen i Århus). Foreninger, fonde og oplysningsråd (bips, BYG-ERFA, Byggedata, Byggeskadefonden, BvB, Bygningskulturelt Råd, Træbranchens Oplysningsråd, Murerfagets Oplysningsråd, Tagpapbranchens Oplysningsråd m.fl.).

3 GTS-institutter (Teknologisk Institut, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, DELTA, Dansk Standard) Byggeriets organisationer (Dansk Byggeri, PAR, F.R.I., IDA, AAR, BAT-kartellet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund m.fl.). Forskningsinstitutioner (Universiteter, Handelshøjskoler, Biblioteksskolen) Enkeltvirksomheder. Finansielle parter Eksterne leverandører til projektet Det vurderes at have afgørende betydning at projektet gennemføres med bred deltagelse af alle relevante informationsleverandører og under vidtstrakt brugerinddragelse, bl.a. repræsenteret ved byggeriets organisationer. Til at lede projektet nedsættes en operationel projektgruppe som refererer til en partielt sammensat følgegruppe bestående af repræsentanter for de enkelte hovedgrupper af informationsleverandører, de vigtigste af byggeriets organisationer, samt de medvirkende finansielle parter. Side 3 Tidsplan Projektets tidsramme er 1-2 år. Aktivitet Termin Opnåelse af støttetilsagn til projektet Maj 2005 Analyse af nationale og internationale projekter og systemer Sep 2005 Metodevurdering Okt 2005 Udvikling af ontologi herunder test i mindre skala Feb 2006 Udvikling af metadatasæt Apr 2006 Afrapportering mm Jul 2006 Baggrund Problemstilling Byggebranchen har gennem flere år arbejdet med at etablere metoder og systemer for effektiv informationshåndtering, både indenfor virksomheder, i projekter samt mellem videnleverandører og virksomheder. Gennem de seneste år er web-baserede portaler for dokument- og tegningshåndtering (projektwebs) samt systemer for søgning af målrettet information, blevet tilgængelige såvel internt i virksomhederne som eksternt mellem virksomhederne. Opbygningen af sådanne systemer har øget behovet for strukturering og klassificering af information og viden for bl.a. søgning af information, og dermed også fælles forståelse for anvendte strukturerings- og klassifikationsbegreber. Et af problemerne ved brugen af Internettet til søgning af information er søgemaskiners overflod af hits. Søgemaskinerne søger som oftest efter forekomsten af ord i et dokument, jo flere gentagelser af ordet i dokumentet, jo større hitrate. Problemet er blot, at dette ikke fortæller brugeren noget om, hvad dokumentet egentlig indeholder eller beskriver. Derudover er vigtig information ofte spredt på flere domæner på Internettet og evt. intranet, og de, fra søgemaskinerne returnerede resultatlister, indeholder ikke information om semantiske relationer til andre dokumenter på Inter- eller intranet. Evnen til at definere semantikken af ordene, dvs. at forskellige begreber refererer til det samme objekt eller den samme handling, er afgørende for at få det fulde udbytte af søgningerne. Behov Information der anvendes i byggeprojekter kan principielt inddeles i tre kategorier: 1. Projektintern information, der skabes af projektdeltagerne og hvor outputtet fra en projektdeltager er input for øvrige projektdeltagere. 2. Information der hentes fra dedikerede videnleverandører., dvs. almen byggeteknisk information. 3. Information der hentes hos materialeproducenter, dvs. produktanvisninger, monteringsvejledninger etc. Den projektinterne information og informationen fra materialeproducenter kan naturligt klassificeres i henhold til klassifikationssystemer for byggeri (det forventede DBK). Dette gælder modsat ikke for den almene byggetekniske information, da dette ofte vil have et bredere sigte og ikke udelukkende rette sig mod én be

4 Side 4 stemt proces i byggeprocessen. Det er derfor nødvendigt at kunne klassificere denne information på tværs af processer og faser i byggeprojektet. Med den stadig øgede mængde af information der indgår i et byggeprojekt, følger også et øget behovet for strukturering. Behovet eksisterer hos alle parter der indgår i et byggeprojekt gennem alle projekts faser. Dette understøttes af behovsvurderingen i tema 1. Aktiviteter Projektet indledes med vurderinger og analyser af eksisterende metoder for strukturering af byggeteknisk information og brugen af ontologier og metadata. Herefter foretages en egentlig detailplanlægning og budgettering af projektets videre forløb, jf. nedenstående pkt Vurdering af metode for strukturering af byggeteknisk information. 2. Analyse af brugen af ontologier og metadata i tilsvarende nationale og internationale projekter og systemer. 3. Detailplanlægning og budgettering af videre projektforløb. 4. Udvikling af ontologi for vidensområdet almen teknisk byggeinformation, herunder kodificering med teknologier for det semantiske web. 5. Analyse og vurdering af behov for metadatasæt. 6. På baggrund af ontologien at udvikle et metadatasæt til brug for klassifikation af informationer indenfor byggeri. 7. Vurdering af omkostninger for leverandører af teknisk information, herunder vurdering af omkostninger til evt. kontrol og publicering. 8. Kodificering af metadatasæt og udarbejdelse af vejledning i dets brug. Dokumentation Ontologier og metadatsæt afleveres kodificeret i en given syntaks, med tilhørende dokumentation for trufne valg og en vejledning i brugen rettet mod de enkelte identificerede brugergrupper. Evaluering af de udviklede produkter og resultater af gennemførte test, tillige med en refleksion over projektet, afleveres som særskilt dokumentation. Definitioner Se bilag 1. Kilder Se kildefortegnelse i bilag 1.

5 Bilag 1 Definitioner på begreber og koncepter anvendt i oplægget til temaet om semantik og metadata. 1 Semantik Definition: Betydningsvidenskab, læren om ordenes betydning og værdi; semantisk: vedr. semantik, betydningsmæssig (Gyldendals Fremmedordbog). Side 5 2 Det Semantiske Web Tim Berners-Lee, der opfandt World Wide Web (WWW) har en vision om et fremtidigt semantisk web, som kan gøre samarbejdet mellem mennesker og computere lettere. Hans definition lyder (Berners-Lee, 1998): "The Semantic Web is an extension of the current web in which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation." ( Det semantiske web er en udvikling af det nuværende web, hvor information gives en veldefineret mening, som muliggør samarbejde mellem mennesker og computere. ) Grundtanken er, at nettet som et hele, kan opbygges mere intelligent og handle mere intuitivt for opfyldelse af brugerens behov. Det semantiske web er således en forestilling om, at man kan udvikle et web, som gør det lettere for mennesker at finde relevant information og som samtidig gør det lettere for computere at tale sammen. (Kristensen, 2003) Evnen til at definere semantikken af begreber, er en mangel på det nuværende Internet. Kan der bygges et maskinforståeligt semantisk lag oven på det nuværende Internet, således at computere kan forstå betydningen af ord, som rækker udover ordet i sig selv, vil det være muligt at bringe information til fundamentalt andet niveau (Ahmed et al., 2001, p. 99). Denne definitionsproces skal koble ordet sammen med definitioner, der klargør meningen (Kristensen, 2003). Berners-Lee udtænkte løsninger på, hvordan webudviklere og forfattere til websider kan benytte selvbeskrivende teknikker således, at computere kan forstå en sides kontekst, og dermed udvælge og præsentere hvad brugeren har behov for (Davies, Duke & Stonkus, 2002). Det semantiske web er at sammenligne med én stor global database, der består af et net af relationer mellem forskellige typer af data. Relationerne muliggør, at en computer kan udføre opgaver, som den ikke direkte vil være i stand til med det net vi kender i dag. (Berners-Lee, 1999, p. 185) For eksempel som beskrevet i nedenstående scenarium (Kristensen, 2003): Din søn skal til en serie af behandlinger hos en speciallæge og du aftaler med din ægtefælle, at I hver især går med ham hver anden gang. Nu starter et kæmpe puslespil, hvor I med hver jeres kalender og drengens skoleskema, samt lægens sekretær i telefonen forsøger at finde tidspunkter, der kan passe sammen med transportmidler og andre møder og aktiviteter i jeres respektive kalendere. Det semantiske web skal på sigt betjenes af agenter, som skal være intelligente nok til at checke kalendere (hvor alle aftaler så er defineret efter vigtighed og hvor nogle aftaler kan flyttes rundt) og finde huller, der matcher de huller, der er i lægens aftaleskema. Derudover kan agenten sikre, at jeres søn ikke forsømmer matematiktimer (fordi matematik er defineret som et fag, han ikke må være fraværende fra, da det er det, han har sværest ved) Det semantiske web sigter mod at gøre netressourcer tilgængelig for automatiske processer ved tilføjelse af metadata, ontologier og logiske slutningsmuligheder til ressourcernes indhold. World Wide Web Consortium (W3C) arbejder for at fremme det semantiske web som den næste generation af Internettet. RDF 1 er W3C første specifikation for maskinforståelig semantik og metadata. RDF teknologien danner grundlag for yderligere teknologier til specificering af ontologier som RDFS 2 og OWL 3. 3 Metadata Definition: Metadata er data, der beskriver attributter til en ressource, karakteriserer dennes relationer, samt understøtter dennes genfinding og udnyttelse. 1 Ressource Discription Framework 2 RDF Skema 3 Web Ontology Language

6 Metadata kan anskues som data om data, og beskriver egenskaber om en ressource. Et metadatasæt består af metadataelementer, hver med et navn og en værdi, der beskriver ressourcen, fx en bogs titel, forfatter, forlag etc. Værdien for hvert enkelt metadataelement kan være foruddefinerede i en liste eller kan vælges frit. Side 6 4 Ontologi Definition: Ontologi: Semantik for begreber. I filosofien: læren om væren. I AI (Artificial Intelligence, kunstig intelligens) og WWW-sammenhæng: Dokument eller fil som angiver formelle relationer mellem begreber. I udvidet betydning: De begreber og deres relationer som beskriver et fagområde. En mere præcis definition kan i relation til det semantiske web udtrykkes som: En eksplicit og formel delt specifikation af hvordan objekter, koncepter, begreber og andre entiteter der forudsættes at eksistere indenfor et vidensområde fremstilles, samt relationerne som binder dem sammen, ses figur 1 (DLI UIUC Glossary). Med eksplicit menes at typen af koncepter der benyttes i ontologien og deres brugs begrænsninger, er eksplicit definerede. I det formelle ligger at ontologien skal være maskinforståelig, dvs. kodificeret i en syntaks, mens delt henviser til at ontologien indeholder konsensual viden viden der ikke er begrænset til et individ, men accepteret af en større eller mindre gruppe. (Fensel, 2001, p. 11) En ontologi definerer altså de termer og begreber der benyttes til at beskrive og fremstille et vidensområde. Ontologier benyttes af mennesker, databaser og applikationer, der har behov for at dele domæne information. Et domæne er et specifikt emneområde eller vidensområde som fx medicin, ejendomshandel, byggeri etc. Ontologier indeholder maskinforståelige definitioner af grundlæggende koncepter i domænet og relationerne i mellem dem. De kodificerer viden i et domæne samt viden spredt over flere domæner. På denne måde gør de viden genbrugelig. (Heflin, Volz & Dale, 2002) Figur 1: Sammenhæng mellem videnområder, ontologier og begreber. Selve ordet ontologi har været benyttet til at beskrive artefakter med forskellige grader af struktur. Dette spænder over simple taksonomier (fx Yahoo hierarkiet), til metadatasæts (fx Dublin Core) til mere logiske teorier. Det semantiske web behøver ontologier med en betydende grad af struktur for at kunne specificere beskrivelser for (Heflin et al., 2002): Klasser Relationer mellem klasser Egenskaber for klasser 5 Tesaurus Definition: En tesaurus er et kontrolleret hierarkisk organiseret vokabular bestående af termer hvor de semantiske relationer mellem termerne vises eksplicit. De semantiske relationer der indgår i en tesaurus kan udtrykkes i en ontologi. Det kan også betegnes som en liste af synonymer og relaterede ord, så fx en søgemaskine kan finde tilsvarende ord, hvis selve ordet ikke direkte optræder i en tekst. (Sullivan, 2003) 6 Kildefortegnelse Ahmed, K. et al., 2001, Professionel XML Meta Data, Wrox Press. Berners-Lee, T., 1998, Semantic Web Road map, W3C. Berners-Lee, T., 1999, Weaving the Web, Harper San Francisco.

7 Side 7 Davies, J., Duke, A., Stonkus, A., 2002, OntoShare: Using Ontologies for Knowledge Sharing, BTeaxtact Technologies. Fensel, D., 2001, Ontologies: A Silver bullet for Knowledge Management and Electronic Commerce, Springer-Verlag Berlin. Grainger Engineering Library Information Center Digital Library Research Projects, DLI UIUC Glossary. dli.grainger.uiuc.edu/glossary.htm Gyldendals Røde Ordbøger; Fremmedord, 1987, Nordisk Forlag A.S, København. Heflin, J., Volz, R., Dale, J., 2002, Requirements for a Web Ontology Language, Working Draft 07 March 2002, W3C. Kristensen, T-M., 2003, Semnatisk web bedre samarbejde mellem computere og mennesker?, Kommunikations Forum. Sullivan, D., 2003, Search Engine Glossary, SearchEngineWatch.

Forstudie til byggeviden-projekt. Workshop nr. 2 11. januar 2005

Forstudie til byggeviden-projekt. Workshop nr. 2 11. januar 2005 Forstudie til byggeviden-projekt Workshop nr. 2 11. januar 2005 Forstudiets formål At udarbejde en konkret, målrettet og sammenhængende handlingsplan/strategi for en reorganisering og effektivisering

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen

Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen Semantic Web teknologier RDF Resource Description Framework Whitepaper af Henrik Hvid Jensen Vidensleverandør og forfatter SOA Network Henrikhvid@soanetwork.dk November 2004 URI giver mulighed for at vi

Læs mere

Webdesign og webkommunikation. 10. april: Søgemaskiner, optimering og tilgængelighed

Webdesign og webkommunikation. 10. april: Søgemaskiner, optimering og tilgængelighed Webdesign og webkommunikation 10. april: Søgemaskiner, optimering og tilgængelighed Program Kage næste gang: Lærerne! 10-12 Søgemaskineoptimering Tilgængelighed 13-15 Vejledning Husk: Obligatorisk opgave

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

FAGSPECIFIKKE KOMMENTARER TIL DET AT KLASSIFICERE

FAGSPECIFIKKE KOMMENTARER TIL DET AT KLASSIFICERE Præhøring af standarder: kommentarer til indlægget Klassifikation - specificering af en forretningsservice for klassifikation v/palle Aagaard fra ITog Telestyrelsen 9. juli 2009 Kære "klassifikations-team"

Læs mere

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål... 2 2. Indhold... 3 3. Tilrettelæggelse... 5 4. Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt...

Læs mere

VID. VID-projektets mission. at foretage en række sprogteknologiske eksperimenter i et dynamisk trekantsmiljø: forskningsinstitution

VID. VID-projektets mission. at foretage en række sprogteknologiske eksperimenter i et dynamisk trekantsmiljø: forskningsinstitution Sprogteknologiske komponenter i ontologi og søgning Bolette Sandford Pedersen, Costanza Navarretta, Dorte Haltrup Hansen, Bart Jongejan Center for Sprogteknologi, KU VID-projektets mission at foretage

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

- Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger?

- Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger? Semantik, ontologi, tesaurus mv. - Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger? Seniorforsker, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet Indhold Hvorfor er semantik relevant for

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd

Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd Staktoften 22D Telefon: CVR: e-mail: Hjemmeside: DK-2950 Vedbæk (+45) 45 66 07 11 19 16 69 88 info@tor.info www.tor.info NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Tagpapbranchens

Læs mere

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem PROJEKTGRUPPEN BYGGEVIDEN 2004-10-21 Oplæg til workshop om Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem Oktober 2004 Projektgruppen v/ Mads

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Fra ord til indhold VID. v. Rune Stilling - Ankiro

Fra ord til indhold VID. v. Rune Stilling - Ankiro Fra ord til indhold v. Rune Stilling - Ankiro Virkefelt: Sprogbaseret søgning og klassifikation siden 1997 Hovedprodukt: Sprogbaserede søgesystemer Rolle i : Teknologileverandør Hjemmeside: http://www.ankiro.dk

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Webside score horrea.fr

Webside score horrea.fr Webside score horrea.fr Genereret September 15 2015 08:51 AM Scoren er 54/100 SEO Indhold Titel HORREA EXPERT Logiciel de Gestion des Biens Immobiliers d'entreprises - Achat Location Vente Længde :

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb Databaser Undervisningsgangen har til formål, at give de studerende en forståelse for, hvad databaser er og hvad de kan bidrage med. Dette gøres ved at afprøve simple databaser i Word og på nettet. På

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Udfordringer i virksomhederne

Udfordringer i virksomhederne Udfordringer i virksomhederne Viden skal tages bogstaveligt How2Know Udfordringer i virksomhederne Viden bliver vigtigere, som ressource, service og produkt Derfor det vigtigt for virksomhederne at få

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Jørg Asmussen Afdeling for Digitale Ordbøger og Tekstkorpora Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Program 1. Introduktion til DSL 2. Introduktion

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

World Wide Web Det verdensomspændende spindelvæv Søgemaskinerne Portal eller fritekst Viggo Liebmann Hansen viha@uni.gl

World Wide Web Det verdensomspændende spindelvæv Søgemaskinerne Portal eller fritekst Viggo Liebmann Hansen viha@uni.gl World Wide Web Det verdensomspændende spindelvæv Søgemaskinerne Portal eller fritekst Viggo Liebmann Hansen viha@uni.gl Tim Berners-Lee arbejdede i CERN med informationsudveksling mellem forskere der brugte

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013)

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) 2. maj 2013 Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) har interesse modtaget høring af CCS kodestruktur. ser det som positivt, at CCS er ved at tage form og kan formidles

Læs mere

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.com Maj 2012 Forleasebyowner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Byggeviden oplæg til strategi og handlingsplan

Byggeviden oplæg til strategi og handlingsplan Byggeviden oplæg til strategi og handlingsplan Rapport fra et forstudie gennemført af Mads Carlsen, Tage Dræbye, Jesper Kirkeskov Finansieret af Fonden Realdania København juni 2005 Indhold 2005-06-14

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet

Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet Workshop om byggeviden Tirsdag 11. januar 2005, SBi, Hørsholm Vidensleverandør og forfatter Henrik Hvid Jensen,

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Sprogteknologi skal gøre fremtidens søgemaskiner intelligente

Sprogteknologi skal gøre fremtidens søgemaskiner intelligente Sprogteknologi skal gøre fremtidens søgemaskiner intelligente Hvad hjælper det, at den nødvendige viden er tilgængelig på internettet, hvis vi ikke kan trække den ned på vores pc-skærme, når vi har brug

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

E-business. Børsen Forum A/S, 2004. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

E-business. Børsen Forum A/S, 2004. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste Da det behandlede område indeholder mange nye termer, som ikke nødvendigvis alle kender, og da disse termer opfattes forskelligt, har vi udarbejdet denne ordliste,

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere