Undertitel Anvendelse af ontologier og metadata til klassificering af information anvendt i byggeprojekter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undertitel Anvendelse af ontologier og metadata til klassificering af information anvendt i byggeprojekter."

Transkript

1 Aalborg Universitet Instituttet for Bygningsteknik Sohngaardsholmsvej Aalborg Tlf Direkte: Ref.: Tage Dræbye, Jesper Kirkeskov, Mads Carlsen Dato: Projektbeskrivelse, tema 3 Titel Semantik og metadata i byggeprojekter. Undertitel Anvendelse af ontologier og metadata til klassificering af information anvendt i byggeprojekter. Vurdering Det vurderes at projektet i forhold til dets formål om at forbedre struktureringen af viden indenfor byggeri, har gode muligheder for realisering. Størst vil udbyttet dog være, hvis projektets resultater konkret anvendes i et mere oprationelt projekt, som fx projekt om koordineret information, tema 1. Derfor må investeringen i nærværende projekt også ses i forhold til hvad udbyttet i andre projekter forventes at være. Den største risiko i projektet ligger i, at efterfølgende projekter, der skal udnytte resultaterne fra dette projekt, ikke realiseres, og derved kommer resultaterne til at stå alene uden egentligt oprationelt udbytte. Formål Projektet har til formål at vurdere mulige metoder til at forbedre struktureringen af den brede og distribuerede viden der eksisterer indenfor de byggetekniske fagdiscipliner. Metoderne udmøntes via informations- og kommunikations teknologier (IKT) i en byggespecifik ontologi, som kan bidrage til, at forskellige typer af teknisk byggeinformation gøres egnede for operationel digital håndtering, f.eks. således at informationer der handler om samme emne kædes sammen på en meningsfuld måde, uanset at de stammer fra forskellige domæner. På baggrund af en sådan ontologi skal der udarbejdes et konkret sæt af metadata der kan anvendes til opmærkning af teknisk byggeinformation. Resultat af projektet vil være udviklede metoder til identificering, herunder søgning, og udnyttelse af viden spredt i byggeprojekter og organisationer. Den udviklede ontologi vil indeholde definitioner på begreber anvendt i byggebranchen og deres indbyrdes relationer, og således udgøre et fælles referencesystem for byggebranchen med hensyn til processer, produkter og den almene byggeinformation. Det er muligt med anvendelse af teknologierne for det semantiske web at håndtere distribuerede data og forbedre struktureringen af information og viden indenfor alle tre videnskategorier der indgår i et byggeprojekts værdikæder. Via ontologier bliver det muligt praktisk og målstyret at håndtere information i intranet og det globale Internet. Ontologierne skal udgøre grundlaget for mere kvalificeret beslutningsstøtte i byggeriets faser, og skabe metoder til opsamling og håndtering af viden og information. På baggrund af de udviklede ontologier, vil der blive opstillet et konkret forslag til et sæt af metadata til anvendelse af opmærkning af almen byggeinformation. Metadatasættet skal indeholde nødvendige elementer for tilfredsstillelse af identificerede behov og krav fra potentielle brugere. Klassifikationen af information kan ske gennem definition af dokumentklasser og -typer, og klassificeres efter informationernes kontekst og faglige niveau. Selve arbejdsbyrden ved opmærkningen af den byggetekniske information i forhold til det udviklede metadatasæt bør vurderes og der skal udvikles procedurer for udbydernes håndtering af dette. Vurdering af de økonomiske omkostninger for udbyderne til opmærkning, samt udgifter hvis opgaven ligger i en central organisation, skal foretages.

2 Side 2 Projektet har følgende succeskriterier: At udarbejde metoder til identificering, strukturering og genanvendelse af begreber og ontologier. At støtte kommunikationen og samarbejdet på tværs af fagdiscipliner, baseret på en fælles begrebsforståelse. At gensidig nyttiggøre national og international udvikling indenfor området informations- og videnhåndtering. Bl.a. gennem brug af standarder på området fx ISO At ontologien skal kunne relateres til øvrige anvendte klassifikationer indenfor byggeri og evt. biblioteksvæsenet. At metadatasættet opfylder brugerbehov for opmærkning af alment byggeinformation. At ontologi og metadatasæt kan udgøre grundlaget for systemet beskrevet i tema 1 Resultaterne af projektet er af generel natur og forventes at kunne bidrage til formulering og udvikling af domænespecifikke ontologier i andre brancher også. Effekt For gennemførelse af projektet er der ikke forudsat gennemførelse af andre projekter først, men effekten af projektet vil først for alvor vise sig, når projektets resultater anvendes i et oprationelt system, som fx løsningen skitseret i tema 1. Således vil brugerne af den byggetekniske information kunne få adgang til informationen på en struktureret og målrettet form til rette tid og på rette sted. Resultatet af projektet er således medvirkende til at formålet i tema 1 kan realiseres. Afgrænsning Projektet vil afgrænses til at fokusere på information der indgår i byggeprojekters værdikæder fra dedikerede videnleverandører, og til dels information fra materialeproducenter. Struktureringen og klassificeringen af den projektinterne information understøttes i høj grad af arbejdet med klassifikationssystemet under Det Digitale Byggeri. Den tekniske implementering af projektet vil være understøttet i tema 1. Projektet vil derfor forløbe i to niveauer: 1. Skabelsen og udviklingen af en ontologi for vidensområdet byggeri. Dette indebærer overblik over klassifikationssystemer og anvendte begreber i byggeri samt granskning af nationale og internationale projekter, systemer og øvrig forskning. 2. Udviklingen af et konkret metadatasæt på baggrund af den udviklede ontologi, der tilgodeser krav og behov i byggebranchen for opmærkning af almen byggeinformation. Den overordnede ontologi, skal udover at tilgodese behovet som opstillet i pkt. 2, også sikre, at dokumenter i bred forstand med relation til byggebranchen kan klassificeres og struktureres. Budget Projektets enkelte dele vil kræve en engangsinvestering som tænkes afholdt af de deltagende parter, suppleret af støtte fra finansielle parter med interesser i byggesektorens udvikling. Projektets overordnede tidsramme er 1-2 år, med et estimeret budget i størrelsesordenen 2-5 mio. kr. Selve driften og vedligeholdelsen af ontologi og metadatasæt vil ligge i organisationen der varetager driften for løsningen beskrevet i tema 1. Risici Sikkerheden for realiseringen af de opstillede mål vurderes at være stor, da projektet ikke direkte bygger videre på andre projekter. En risiko i anvendelsen af projektets resultater ligger i, at ingen projekter efterfølgende bruger resultaterne som forudsætning, men snarere opbygger et selvstændigt grundlag. Som selvstændigt projekt og uden efterfølgende projekter, vil der være risiko for at resultaterne aldrig vinder fodfæste i branchen. Deltagere Informationsleverandører Myndigheder (Erhvervs- og Byggestyrelsen, Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen) Forsknings- og uddannelsesinstitutioner (SBi, BYG-DTU, AAU, Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen i Århus). Foreninger, fonde og oplysningsråd (bips, BYG-ERFA, Byggedata, Byggeskadefonden, BvB, Bygningskulturelt Råd, Træbranchens Oplysningsråd, Murerfagets Oplysningsråd, Tagpapbranchens Oplysningsråd m.fl.).

3 GTS-institutter (Teknologisk Institut, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, DELTA, Dansk Standard) Byggeriets organisationer (Dansk Byggeri, PAR, F.R.I., IDA, AAR, BAT-kartellet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund m.fl.). Forskningsinstitutioner (Universiteter, Handelshøjskoler, Biblioteksskolen) Enkeltvirksomheder. Finansielle parter Eksterne leverandører til projektet Det vurderes at have afgørende betydning at projektet gennemføres med bred deltagelse af alle relevante informationsleverandører og under vidtstrakt brugerinddragelse, bl.a. repræsenteret ved byggeriets organisationer. Til at lede projektet nedsættes en operationel projektgruppe som refererer til en partielt sammensat følgegruppe bestående af repræsentanter for de enkelte hovedgrupper af informationsleverandører, de vigtigste af byggeriets organisationer, samt de medvirkende finansielle parter. Side 3 Tidsplan Projektets tidsramme er 1-2 år. Aktivitet Termin Opnåelse af støttetilsagn til projektet Maj 2005 Analyse af nationale og internationale projekter og systemer Sep 2005 Metodevurdering Okt 2005 Udvikling af ontologi herunder test i mindre skala Feb 2006 Udvikling af metadatasæt Apr 2006 Afrapportering mm Jul 2006 Baggrund Problemstilling Byggebranchen har gennem flere år arbejdet med at etablere metoder og systemer for effektiv informationshåndtering, både indenfor virksomheder, i projekter samt mellem videnleverandører og virksomheder. Gennem de seneste år er web-baserede portaler for dokument- og tegningshåndtering (projektwebs) samt systemer for søgning af målrettet information, blevet tilgængelige såvel internt i virksomhederne som eksternt mellem virksomhederne. Opbygningen af sådanne systemer har øget behovet for strukturering og klassificering af information og viden for bl.a. søgning af information, og dermed også fælles forståelse for anvendte strukturerings- og klassifikationsbegreber. Et af problemerne ved brugen af Internettet til søgning af information er søgemaskiners overflod af hits. Søgemaskinerne søger som oftest efter forekomsten af ord i et dokument, jo flere gentagelser af ordet i dokumentet, jo større hitrate. Problemet er blot, at dette ikke fortæller brugeren noget om, hvad dokumentet egentlig indeholder eller beskriver. Derudover er vigtig information ofte spredt på flere domæner på Internettet og evt. intranet, og de, fra søgemaskinerne returnerede resultatlister, indeholder ikke information om semantiske relationer til andre dokumenter på Inter- eller intranet. Evnen til at definere semantikken af ordene, dvs. at forskellige begreber refererer til det samme objekt eller den samme handling, er afgørende for at få det fulde udbytte af søgningerne. Behov Information der anvendes i byggeprojekter kan principielt inddeles i tre kategorier: 1. Projektintern information, der skabes af projektdeltagerne og hvor outputtet fra en projektdeltager er input for øvrige projektdeltagere. 2. Information der hentes fra dedikerede videnleverandører., dvs. almen byggeteknisk information. 3. Information der hentes hos materialeproducenter, dvs. produktanvisninger, monteringsvejledninger etc. Den projektinterne information og informationen fra materialeproducenter kan naturligt klassificeres i henhold til klassifikationssystemer for byggeri (det forventede DBK). Dette gælder modsat ikke for den almene byggetekniske information, da dette ofte vil have et bredere sigte og ikke udelukkende rette sig mod én be

4 Side 4 stemt proces i byggeprocessen. Det er derfor nødvendigt at kunne klassificere denne information på tværs af processer og faser i byggeprojektet. Med den stadig øgede mængde af information der indgår i et byggeprojekt, følger også et øget behovet for strukturering. Behovet eksisterer hos alle parter der indgår i et byggeprojekt gennem alle projekts faser. Dette understøttes af behovsvurderingen i tema 1. Aktiviteter Projektet indledes med vurderinger og analyser af eksisterende metoder for strukturering af byggeteknisk information og brugen af ontologier og metadata. Herefter foretages en egentlig detailplanlægning og budgettering af projektets videre forløb, jf. nedenstående pkt Vurdering af metode for strukturering af byggeteknisk information. 2. Analyse af brugen af ontologier og metadata i tilsvarende nationale og internationale projekter og systemer. 3. Detailplanlægning og budgettering af videre projektforløb. 4. Udvikling af ontologi for vidensområdet almen teknisk byggeinformation, herunder kodificering med teknologier for det semantiske web. 5. Analyse og vurdering af behov for metadatasæt. 6. På baggrund af ontologien at udvikle et metadatasæt til brug for klassifikation af informationer indenfor byggeri. 7. Vurdering af omkostninger for leverandører af teknisk information, herunder vurdering af omkostninger til evt. kontrol og publicering. 8. Kodificering af metadatasæt og udarbejdelse af vejledning i dets brug. Dokumentation Ontologier og metadatsæt afleveres kodificeret i en given syntaks, med tilhørende dokumentation for trufne valg og en vejledning i brugen rettet mod de enkelte identificerede brugergrupper. Evaluering af de udviklede produkter og resultater af gennemførte test, tillige med en refleksion over projektet, afleveres som særskilt dokumentation. Definitioner Se bilag 1. Kilder Se kildefortegnelse i bilag 1.

5 Bilag 1 Definitioner på begreber og koncepter anvendt i oplægget til temaet om semantik og metadata. 1 Semantik Definition: Betydningsvidenskab, læren om ordenes betydning og værdi; semantisk: vedr. semantik, betydningsmæssig (Gyldendals Fremmedordbog). Side 5 2 Det Semantiske Web Tim Berners-Lee, der opfandt World Wide Web (WWW) har en vision om et fremtidigt semantisk web, som kan gøre samarbejdet mellem mennesker og computere lettere. Hans definition lyder (Berners-Lee, 1998): "The Semantic Web is an extension of the current web in which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation." ( Det semantiske web er en udvikling af det nuværende web, hvor information gives en veldefineret mening, som muliggør samarbejde mellem mennesker og computere. ) Grundtanken er, at nettet som et hele, kan opbygges mere intelligent og handle mere intuitivt for opfyldelse af brugerens behov. Det semantiske web er således en forestilling om, at man kan udvikle et web, som gør det lettere for mennesker at finde relevant information og som samtidig gør det lettere for computere at tale sammen. (Kristensen, 2003) Evnen til at definere semantikken af begreber, er en mangel på det nuværende Internet. Kan der bygges et maskinforståeligt semantisk lag oven på det nuværende Internet, således at computere kan forstå betydningen af ord, som rækker udover ordet i sig selv, vil det være muligt at bringe information til fundamentalt andet niveau (Ahmed et al., 2001, p. 99). Denne definitionsproces skal koble ordet sammen med definitioner, der klargør meningen (Kristensen, 2003). Berners-Lee udtænkte løsninger på, hvordan webudviklere og forfattere til websider kan benytte selvbeskrivende teknikker således, at computere kan forstå en sides kontekst, og dermed udvælge og præsentere hvad brugeren har behov for (Davies, Duke & Stonkus, 2002). Det semantiske web er at sammenligne med én stor global database, der består af et net af relationer mellem forskellige typer af data. Relationerne muliggør, at en computer kan udføre opgaver, som den ikke direkte vil være i stand til med det net vi kender i dag. (Berners-Lee, 1999, p. 185) For eksempel som beskrevet i nedenstående scenarium (Kristensen, 2003): Din søn skal til en serie af behandlinger hos en speciallæge og du aftaler med din ægtefælle, at I hver især går med ham hver anden gang. Nu starter et kæmpe puslespil, hvor I med hver jeres kalender og drengens skoleskema, samt lægens sekretær i telefonen forsøger at finde tidspunkter, der kan passe sammen med transportmidler og andre møder og aktiviteter i jeres respektive kalendere. Det semantiske web skal på sigt betjenes af agenter, som skal være intelligente nok til at checke kalendere (hvor alle aftaler så er defineret efter vigtighed og hvor nogle aftaler kan flyttes rundt) og finde huller, der matcher de huller, der er i lægens aftaleskema. Derudover kan agenten sikre, at jeres søn ikke forsømmer matematiktimer (fordi matematik er defineret som et fag, han ikke må være fraværende fra, da det er det, han har sværest ved) Det semantiske web sigter mod at gøre netressourcer tilgængelig for automatiske processer ved tilføjelse af metadata, ontologier og logiske slutningsmuligheder til ressourcernes indhold. World Wide Web Consortium (W3C) arbejder for at fremme det semantiske web som den næste generation af Internettet. RDF 1 er W3C første specifikation for maskinforståelig semantik og metadata. RDF teknologien danner grundlag for yderligere teknologier til specificering af ontologier som RDFS 2 og OWL 3. 3 Metadata Definition: Metadata er data, der beskriver attributter til en ressource, karakteriserer dennes relationer, samt understøtter dennes genfinding og udnyttelse. 1 Ressource Discription Framework 2 RDF Skema 3 Web Ontology Language

6 Metadata kan anskues som data om data, og beskriver egenskaber om en ressource. Et metadatasæt består af metadataelementer, hver med et navn og en værdi, der beskriver ressourcen, fx en bogs titel, forfatter, forlag etc. Værdien for hvert enkelt metadataelement kan være foruddefinerede i en liste eller kan vælges frit. Side 6 4 Ontologi Definition: Ontologi: Semantik for begreber. I filosofien: læren om væren. I AI (Artificial Intelligence, kunstig intelligens) og WWW-sammenhæng: Dokument eller fil som angiver formelle relationer mellem begreber. I udvidet betydning: De begreber og deres relationer som beskriver et fagområde. En mere præcis definition kan i relation til det semantiske web udtrykkes som: En eksplicit og formel delt specifikation af hvordan objekter, koncepter, begreber og andre entiteter der forudsættes at eksistere indenfor et vidensområde fremstilles, samt relationerne som binder dem sammen, ses figur 1 (DLI UIUC Glossary). Med eksplicit menes at typen af koncepter der benyttes i ontologien og deres brugs begrænsninger, er eksplicit definerede. I det formelle ligger at ontologien skal være maskinforståelig, dvs. kodificeret i en syntaks, mens delt henviser til at ontologien indeholder konsensual viden viden der ikke er begrænset til et individ, men accepteret af en større eller mindre gruppe. (Fensel, 2001, p. 11) En ontologi definerer altså de termer og begreber der benyttes til at beskrive og fremstille et vidensområde. Ontologier benyttes af mennesker, databaser og applikationer, der har behov for at dele domæne information. Et domæne er et specifikt emneområde eller vidensområde som fx medicin, ejendomshandel, byggeri etc. Ontologier indeholder maskinforståelige definitioner af grundlæggende koncepter i domænet og relationerne i mellem dem. De kodificerer viden i et domæne samt viden spredt over flere domæner. På denne måde gør de viden genbrugelig. (Heflin, Volz & Dale, 2002) Figur 1: Sammenhæng mellem videnområder, ontologier og begreber. Selve ordet ontologi har været benyttet til at beskrive artefakter med forskellige grader af struktur. Dette spænder over simple taksonomier (fx Yahoo hierarkiet), til metadatasæts (fx Dublin Core) til mere logiske teorier. Det semantiske web behøver ontologier med en betydende grad af struktur for at kunne specificere beskrivelser for (Heflin et al., 2002): Klasser Relationer mellem klasser Egenskaber for klasser 5 Tesaurus Definition: En tesaurus er et kontrolleret hierarkisk organiseret vokabular bestående af termer hvor de semantiske relationer mellem termerne vises eksplicit. De semantiske relationer der indgår i en tesaurus kan udtrykkes i en ontologi. Det kan også betegnes som en liste af synonymer og relaterede ord, så fx en søgemaskine kan finde tilsvarende ord, hvis selve ordet ikke direkte optræder i en tekst. (Sullivan, 2003) 6 Kildefortegnelse Ahmed, K. et al., 2001, Professionel XML Meta Data, Wrox Press. Berners-Lee, T., 1998, Semantic Web Road map, W3C. Berners-Lee, T., 1999, Weaving the Web, Harper San Francisco.

7 Side 7 Davies, J., Duke, A., Stonkus, A., 2002, OntoShare: Using Ontologies for Knowledge Sharing, BTeaxtact Technologies. Fensel, D., 2001, Ontologies: A Silver bullet for Knowledge Management and Electronic Commerce, Springer-Verlag Berlin. Grainger Engineering Library Information Center Digital Library Research Projects, DLI UIUC Glossary. dli.grainger.uiuc.edu/glossary.htm Gyldendals Røde Ordbøger; Fremmedord, 1987, Nordisk Forlag A.S, København. Heflin, J., Volz, R., Dale, J., 2002, Requirements for a Web Ontology Language, Working Draft 07 March 2002, W3C. Kristensen, T-M., 2003, Semnatisk web bedre samarbejde mellem computere og mennesker?, Kommunikations Forum. Sullivan, D., 2003, Search Engine Glossary, SearchEngineWatch.

Forstudie til byggeviden-projekt. Workshop nr. 2 11. januar 2005

Forstudie til byggeviden-projekt. Workshop nr. 2 11. januar 2005 Forstudie til byggeviden-projekt Workshop nr. 2 11. januar 2005 Forstudiets formål At udarbejde en konkret, målrettet og sammenhængende handlingsplan/strategi for en reorganisering og effektivisering

Læs mere

DRÆBYE. Beskrivelse af forstudie om byggeviden 2004-08-04. 1. Baggrund

DRÆBYE. Beskrivelse af forstudie om byggeviden 2004-08-04. 1. Baggrund 2004-08-04 Beskrivelse af forstudie om byggeviden 1. Baggrund Fonden Realdania har modtaget to projektansøgninger, der begge tager udgangspunkt i anbefalingerne fra regeringens byggeforskningsudvalg 1

Læs mere

bips F104, Dokumenthåndtering

bips F104, Dokumenthåndtering bips F104, Dokumenthåndtering af Gunnar Friborg & Charlotte Lund Poulsen Disposition Introduktion Tidsforløb og historik Hvad erstatter anvisningen? Baggrund Struktur og tankesæt Dokumenthåndtering Genfinding

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Byggeteknisk videnportal Bygviden.dk

Byggeteknisk videnportal Bygviden.dk Byggeteknisk videnportal Bygviden.dk 2. Byggeteknisk videnportal - Bygviden.dk 2.1 Indledning. Der er i projektperioden arbejdet med udvikling og afprøvning af portalen Bygviden.dk, til brug både i undervisning

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

(c) SOA Network,

(c) SOA Network, (c) SOA Network, 2004 1 Vent med at aflevere opgaverne til slutningen af forelæsningen, de skal bruges under min præsentation Opgaven til næste gang Husk at bestille Arkitektur for digital forvaltning

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

Find det relevante dokument på rekordtid med A104 Dokumenthåndtering Gunnar Friborg, bips

Find det relevante dokument på rekordtid med A104 Dokumenthåndtering Gunnar Friborg, bips Find det relevante dokument på rekordtid med A104 Dokumenthåndtering Gunnar Friborg, bips Dokumenthåndtering er nøglen Nøglen til dokumenterne Nøglen til informationerne Nøglen til data Preben Mejer, Innovation

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Agenda Om PBL-modellen Principper Modellen i praksis Udvikling af et PBL-projekt Tre eksempler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Webdesign og webkommunikation. 10. april: Søgemaskiner, optimering og tilgængelighed

Webdesign og webkommunikation. 10. april: Søgemaskiner, optimering og tilgængelighed Webdesign og webkommunikation 10. april: Søgemaskiner, optimering og tilgængelighed Program Kage næste gang: Lærerne! 10-12 Søgemaskineoptimering Tilgængelighed 13-15 Vejledning Husk: Obligatorisk opgave

Læs mere

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DK-Cartridge 1.0 Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DATO: 9. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Formål... 3 3 Afgrænsninger... 3 4 DK-Cartridge instanser...

Læs mere

2. Viden og videnledelse

2. Viden og videnledelse Følgende afsnit fastlægger den definition på viden og videnledelse, der arbejdes ud fra i denne rapport. Der fokuseres på transformationen af data til viden og indsigt. I definitionen af videnledelse tages

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner -udfordringer og strategier v/ Diba Terese Markus Naturvidenskabeligt IT Kompetencecenter Københavns Universitet Udgangspunktet De studerende Teknologistærke

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering?

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? 13.09.2014 Af Maria Rye Dahl, Chefkonsulent i DAMVAD Sessionens program 1) Værktøjet og dets brugbarhed 2) Gruppesummen med udg.pkt.

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface E-handel: Face-to-face & Interface Introduktion til kurset Definition af E-handel Morten Rask http://www.mortenrask.dk/cmm9sem2001.htm september 2001 morten-rask.dk 1 Agenda Kursets form, lærerbog og indhold

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

TG: Informationsniveauer

TG: Informationsniveauer Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering KR-møde, den 7. dec. 2011 TG: Informationsniveauer Jan Karlshøj Arbejdsområde, metode og relation til andre Temagruppen

Læs mere

Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen

Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen Semantic Web teknologier RDF Resource Description Framework Whitepaper af Henrik Hvid Jensen Vidensleverandør og forfatter SOA Network Henrikhvid@soanetwork.dk November 2004 URI giver mulighed for at vi

Læs mere

Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd

Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd Staktoften 22D Telefon: CVR: e-mail: Hjemmeside: DK-2950 Vedbæk (+45) 45 66 07 11 19 16 69 88 info@tor.info www.tor.info NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Tagpapbranchens

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Jørg Asmussen Afdeling for Digitale Ordbøger og Tekstkorpora Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Program 1. Introduktion til DSL 2. Introduktion

Læs mere

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017 Samfundsfag - HTX FIP Marts 2017 Per Johansson pejo@aatg.dk Underviser på Aalborg Tekniske Gymnasium Fagligt forum Læreplans arbejde Underviser i: Samfundsfag Teknologihistorie Innovation Indhold PowerPoint

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Mapping-tabeller. Indholdsfortegnelse. 1. Forord. 1. Forord. 2. Tabellernes opbygning og indhold. 3. Formålet med tabellerne

Mapping-tabeller. Indholdsfortegnelse. 1. Forord. 1. Forord. 2. Tabellernes opbygning og indhold. 3. Formålet med tabellerne Mapping-tabeller Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Tabellernes opbygning og indhold 3. Formålet med tabellerne 4. Tabellernes anvendelsesområde 5. Afsluttende bemærkninger 1. Forord Lige fra dengang de

Læs mere

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen CCS delprojekt 701: Implementering af CCS på KEA Kontraktforhold og aftaler Partnerkontrakt vedrørende: Digitale

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Fra ord til indhold VID. v. Rune Stilling - Ankiro

Fra ord til indhold VID. v. Rune Stilling - Ankiro Fra ord til indhold v. Rune Stilling - Ankiro Virkefelt: Sprogbaseret søgning og klassifikation siden 1997 Hovedprodukt: Sprogbaserede søgesystemer Rolle i : Teknologileverandør Hjemmeside: http://www.ankiro.dk

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata?

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata? Data på BIM-objekter Data bliver en stadig vigtigere del af BIM-objekter. I dag har data lige så stor og i flere tilfælde større betydning end 3D-geometrien på BIM-objektet. Hvilke overvejelser bør materialeproducenten

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.com Maj 2012 Forleasebyowner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

DIKU-Konference om digital læring 2. oktober Hvilke digitale værktøjer og teknologier virker?

DIKU-Konference om digital læring 2. oktober Hvilke digitale værktøjer og teknologier virker? DIKU-Konference om digital læring 2. oktober 2014 Hvilke digitale værktøjer og teknologier virker? Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

10. Afslutning på case

10. Afslutning på case 10. Afslutning på case I dette kapitel beskrives, hvor Semantic Web kan benyttes i andre faser af formidlingssystemet, og de indledningsvis opstillede krav til et videnledelsessystem sammenholdes med formidlingsmodellen.

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

arkiver, biblioteker og museer på internettet

arkiver, biblioteker og museer på internettet ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

GGK i Korsør 30.9.15 Øvelse 1 Analyse af interessenters reaktion på en UBU-fremme-strategi

GGK i Korsør 30.9.15 Øvelse 1 Analyse af interessenters reaktion på en UBU-fremme-strategi GGK i Korsør 30.9.15 Øvelse 1 Analyse af interessenters reaktion på en UBU-fremme-strategi 1. Vælg en gruppeleder og en kommune som case for jeres analyse 2. Drøft og skriv post-its med mulige interessenter

Læs mere