Symmetrisk arkæologi. But what if the moderns got it wrong? (Witmore 2006c:50)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symmetrisk arkæologi. But what if the moderns got it wrong? (Witmore 2006c:50)"

Transkript

1 Når arkæologisk viden bliver til af Jette Rostock Københavns Universitet 2009 Symmetrisk arkæologi But what if the moderns got it wrong? (Witmore 2006c:50) Med Witmores spørgsmål bliver en helt anderledes måde at tænke og handle på en mulighed. Med symmetrisk arkæologi rykkes der ved de fleste af vore hidtidige opfattelser. I dette kapitel vil jeg introducere til hvad der ligger bag symmetrisk arkæologis slagord: symmetri, Remembering Things og We have never been modern det vil fremgå at slagordene ikke skal ses separat, men er samhørende. Symmetrisk arkæologi en attitude Symmetrisk arkæologi er ifølge sine forgangsmænd ikke en ny retning i rækken kulturarkæologi, processuel arkæologi, postprocessuel arkæologi men en attitude som Michael Shanks ville sige med henvisning til at der også i postprocessuel arkæologi forekommer tænkning der indtager en symmetriske attitude (Shanks 2005). Ifølge Bjørnar Olsen er betegnelsen symmetrisk arkæologi først og fremmest taget i brug for at synliggøre og promovere en teoretisk og analytisk orientering hvor forholdet/relationen mellem mennesker og ting (ikke-mennesker) er i fokus. Og det er især i beskrivelsen og fortolkningen af dette forhold (mellem mennesker og ting) at der advokeres for en symmetrisk position (Olsen 2006). Symmetri hvad menes der? Hvad menes der med en symmetrisk position? Af betegnelsen symmetrisk arkæologi fremgår det jo at symmetri er et nøgleord. Ifølge ordbogen er symmetri når to halvdele eller sider er nøjagtigt ens, sådan at de hver især er hinandens spejlbilleder. Man kunne derfor let forledes til at tro at symmetrisk arkæologi handler om kunst, arkitektur og stilanalyser. Men det er ikke sådan ordet skal forstås her! Symmetrien i symmetrisk arkæologi handler om at man som udgangspunkt skal behandle alt som ligestillet i stedet for allerede inden 19

2 analysen er gået i gang at opfatte noget som vigtigere eller bestemmende. At have en symmetrisk attitude, eller position, betyder med andre ord at man analytisk behandler mennesker og ting (ikkemennesker) lige. Symmetri skal ses som reaktion mod asymmetri en reaktion mod asymmetrien i den moderne måde at tænke på (i Latoursk forstand). Symmetrisk arkæologi handler derfor heller ikke om en pæn og ordnet verden. Symmetrisk arkæologi handler derimod om en verden langt mere uordnet og kompleks end de måder man ellers almindeligvis fremstiller den på. Symmetrisk arkæologis opståen Symmetrisk arkæologi har ikke været på tapetet i særlig mange år betegnelsen er i hvert fald vanskelig at spore i publikationer ældre end 2003 (Yarrow 2003, Olsen 2003, 2004 og 2006, Witmore 2004 og 2005, Hicks 2005). Hvilket dog ikke betyder at orienteringen, der her gives navn, ikke kan være ældre. Symmetrisk arkæologi er nemlig ikke blot opstået ud af ingenting således mener Michael Shanks at der i de postprocessuelle arkæologier har være en symmetriske attitude (Shanks 2005). Så man kan sige at symmetrisk arkæologi er en udløber af postprocessuel arkæologi, og hvis vi stadig i dag operere med paraplyen postprocessuel arkæologi må symmetrisk arkæologi placeres herunder. Symmetrisk arkæologi er dog ikke kun et barn af postprocessuel arkæologi, men har hentet inspirationen mange steder ikke mindst i Aktør Netværks Teorien (ANT) som blev udviklet i slutningen af 1970 erne (og stadig udvikles) indenfor feltet Social Studies of Science. Denne introduktion til symmetrisk arkæologi vil derfor nødvendigvis også gribe tilbage til ANT. Nøglepersoner i symmetrisk arkæologi er: Bjørnar Olsen, Michael Shanks, Christopher Witmore og Timothy Webmoor. Slagord og mærkesager Symmetrisk arkæologi har promoveret orienteringen under slagord som: Re-membering Things, There is more to understanding than meaning, We have never been modern og Samfund ér ikke, men holdes sammen i heterogene relationer eller hybride kollektiver. 20

3 I sammenhængen hører desuden stikord og navne som: Symmetri, Aktør-Netværks-Teori (ANT), Sociology of Associations, Relationer mellem mennesker og ikke-mennesker, Bruno Latour, Heterogene netværk, Hybride kollektiver, John Law, Mediering, Translation, Symmetrisk arkæologi er i opposition til de der opfatter: archaeology as interpretation. En afstandtagen til de der mener at interpretation er en cirkel vi ikke kan komme ud af: På symmetrisk arkæologis hjemmesiden står bl.a. at: [Julian] Thomas' angle on interpretation in archaeology posits an uninhibited subjectivity and the complete embrace of meaning. (Link: symmetrisk arkæologi 2). Derfor har man i symmetrisk stået til lyd for There is more to understanding than meaning. Aktør Netværk Teori En af de vigtigste inspirationskilder til symmetrisk arkæologi er at finde i Latour og Woolgars laboratoriestudier fra 1970 erne og den heraf udsprungne Aktør Netværk Teori (ANT). Andre inspirationskilder findes også, men Bruno Latour og ANT er især det der refereres til i de tidlige artikler og foredrag der promoverer en symmetrisk arkæologi. Aktør Netværk Teori (ANT) ser på verden på en anden måde end den moderne. Hvad der forstås ved samfund og det sociale omtænkes hvem og hvad der er aktører ligeledes. Hvad vi forstår ved et individ og hvordan vi skal definere det menneskelige vil som følge heraf heller ikke forblive som i den moderne tankegang. ANT-tilgangen har især været anvendt i forbindelse med forskellige socio-teknologiske undersøgelser af hvordan videnskabelige facts konstrueres i den daglige naturvidenskabelige praksis, men den har også været anvendt i undersøgelser af historiske, samfundsmæssige og globale miljø problematikker. Sociologer og ingeniører har for længst hørt om Bruno Latour og ANT, men blandt arkæologer er det først nu med symmetrisk arkæologi her i det 21. århundrede at ANT er kommet på dagsordenen. Herunder vil jeg kort komme ind på baggrunden for ANT. I nedenstående korte genealogi vil vi se mange paralleller til og ligheder med 21

4 den arkæologiske teoriudvikling: fra traditionel- over processuel- og postprocessuel arkæologi til symmetrisk attitude. Videnskabs filosofi og videnskabs sociologi Jeg vil begynde i det samfundsvidenskabelige, sociologiske og filosofiske nærmere bestemt i det felt som studerer videnskaberne. Udforskning af videnskaberne havde i årtierne rundt 2. verdenskrig stort set været delt i to adskilte discipliner: videnskabsfilosofien og (Merton-skolens) videnskabssociologien. Filosofferne studerede videnskabens kognitive og rationelle faktorer, mens sociologerne studerede de sociale faktorer i videnskaben og dens historiske udvikling. I Mertons videnskabssociologi skelner man mellem videns indhold og videns form: man antager at sociale faktorer kun kan påvirke videnskabens form, ikke dens indhold. De sociale faktorer kan fx påvirke hvornår en opdagelse gøres og den måde en opdagelse udtrykkes på, men de påvirker ikke selve opdagelsens indhold. Videnskabssociologernes skelnen mellem form og indhold kunne dengang genfindes i videnskabsfilosoffernes skelnen mellem genese og gyldighed (fx Karl Poppers: context of discovery og context of justification ): man antog at ikke-kognitive og ikke-rationelle faktorer kunne påvirke opdagelsesprocessen, men ikke den fase hvor videns gyldighed vurderes. Med denne tydelige arbejdsdeling mellem videnskabsfilosofiens kognitive/indholdsmæssige og videnskabssociologiens sociale/formsmæssige kunne de to disipliner leve i uforstyrret sameksistens. (Wenneberg 2002:46 ff) 1930 erne erne: Videnskabsfilosofien Kognitive og rationelle Vidensskabssociologien (Merton skolen) Sociale Indhold Gyldighed Context of justification Form Genese Context of discovery 1960 erne erne: Thomas Kuhns The Structure of Scientific Revolutions (1962) Figur v. Jette Rostock 22

5 Thomas Kuhns The Structure of Scientific Revolution Men i 1960érne -70 erne sker der noget! Thomas Kuhns The Structure of Scientific Revolution udkommer i Han inddrager historiske og empiriske studier i vidensskabsfilosofien (som ellers var forbeholdt videnskabssociologien) og hans teori åbner op for irrationelle og eksternalistiske forklaringer på ikke kun videnskabens udvikling, men også på videnskabens indhold (på opfattelsen af hvordan virkeligheden ser ud). Kuhns teori er primært en kritik af det positivistiske videnskabssyn men bagved anes et helt nyt alternativt videnskabssyn. En radikal læsning af The Structure of Scientific Revolution medfører en fokusering på det sociales indflydelse på kernen i videnskaben: på det kognitive vidensindhold. (Wenneberg 2002:49 ff). Kuhns The Structure of Scientific Revolution gav anledning til en heftig debat. Først i det filosofiske felt og siden i 70 erne også i det sociologiske. The Structure of Scientific Revolution var, om man så må sige, startskuddet til det vi kalder et socialkonstruktivistisk videnskabssyn. I løbet af 1980 er og 1990 erne har forskellige varianter af socialstrukturalisme vundet betydeligt fodfæste ikke kun i samfundsvidenskaberne, men også i de humanistiske- og (endda i de) naturvidenskabelige videnskaber. Socialkonstruktivisme Mens ingen af de traditionelle erkendelsesfilosofiske positioner betragter det sociale som grundlag for viden og erkendelse, så starter enhver socialkonstruktivistisk erkendelsesteori med en forestilling om at (sand) viden er et socialt fænomen (Esmark et al 2005:11) socialkonstruktivismens grundlæggende påstand er at virkeligheden er socialt konstrueret. Ofte er socialkonstruktivismen blevet beskrevet som en glidebane fra en ret almindelig, fornuftig kritisk sans til fuldstændig ontologisk relativisme. I et forsøg på at finde et sted at sætte hælene i inden det er for sent, udlægger Søren Barlebo Wennebergs i sin bog Socialkonstruktivisme positioner, problemer og perspektiver denne glidebane som: startende med et uskyldigt kritisk perspektiv, der glider over i en teori om samfundet, der igen glider over i en erkendelsesmæssig position hvor erkendelserne af det sociale (og naturen) afhænger af hvem der ser og videre til at viden udelukkende skabes gennem social påvirkning, for til sidst at ende i en radikal (ontologisk) 23

6 position hvor virkeligheden selv er et resultat af en social konstruktion hvor der ikke eksisterer nogen virkelighed udenfor vores erkendelse (Wenneberg 2002:135ff). Den socialkonstruktivistiske virkeligheden er socialt konstrueret opfattes med andre ord som værende en modsætning mellem på den ene side socialt konstrueret og på den anden side virkeligheden hvor førstnævnte opfattes som subjektivt fabrikeret og sidstnævnte som objektiv kendsgerning uforenelige størrelser: kendsgerninger kan ikke være konstrueret. Argumentationen hviler altså på en moderne dualistisk tænkning i: social/kultur kontra natur; epistemologi kontra ontologi (erkendelse kontra virkelighed); og subjekt kontra objekt. At Wennebergs beskrivelse næppe er helt retfærdig over for socialkonstruktivismen, bliver klart når man i introduktionen til Esmarks, Laustsens og Andersens bog Socialkonstruktivistiske analysestrategier (2005) kan læse: socialkonstruktivismens udgangspunkt [er], at de klassiske diskussioner om ontologi (metafysik) og epistemologi (erkendelsesfilosofi) [i fx den logisk-empiriske tradition] er fanget i en dualisme mellem objektivitet og subjektivitet, og [fanget] i en polemik om hvorvidt virkelighed og viden er objektive eller subjektive størrelser For socialkonstruktivismen er problemet grundlæggende, at ingen af denne dualismes to sider tilbyder et begreb om det sociale. (Esmark et al 2005:16 ff). Socialkonstruktivismen peger altså på et tredje selvstændigt domæne for virkelighed og viden, nemlig det sociale. Hvad dette selvstændige domæne af social virkelighed så består af, er der i den socialkonstruktivistiske tradition forskellige bud på. Aktør-Netværk-Teorien har sit bud som vi senere skal se, et bud der i først omgang afliver det sociale som et selvstændigt domæne, for derefter i anden omgang at genoplive det sociale som associationer (i betydningen: relationer, sammenføjninger) (jvf Latour 2008:131). Men socialkonstruktivister siger at videnskabelig viden er konstrueret i videnskabelige praksiser er det altså slet ikke det samme som at sige at den er konstrueret af videnskabsmændene. Social Studies of Science Science, Technology and Society studies Det er her i 1970 ernes debatter (om videnskab, viden og det sociale) og i etableringen af forskellige socialkonstruktivistiske forslag at Bruno Latour og Steve Woolgar er placeret og involveret. Og det er i hele den knopskydning af forskellige, mere specialiserede, discipliner 24

7 (der på forskellig måde beskæftiger sig med videnskaben og dens viden som koblet til det samfundsmæssige) at vi finder dem. Overordnet betegnes forskningsområdet: Science Studies eller Social Studies of Science (4S = Society of Social Studies of Science (stiftet 1975)). Blandt de mere specialiserede discipliner har vi: Sociologi of Science og i tæt tilknytning hertil Sociologi of Scientific knowledge som beskæftiger sig med hvordan det sociale/samfundsmæssige influere på videnskaben og den viden den kommer frem til. Det er fra Sociologi of Scientific knowledge, og mere specifikt ud af den gren der kaldes Science, Technology and Society studies (STS), at Actor Network Theory (ANT) udspringer (Latour 2005:94 og Law 2004:12ff). Siden starten af 1980 erne har forskere som Bruno Latour, Michel Callon og John Law udviklet ANT Latour og Woolgars Laboratory Life I slutningen af 1970 erne opholdt filosoffen Bruno Latour sig i næsten to år på The Salk Institute for Biological Studies hvor han i detaljer fulgte det videnskabelige arbejde som endocrinologerne på laboratoriet udførte. Efterfølgende skrev han sammen med sociologen Steve Woolgar bogen Laboratory Life: the Social Construction of Scientific Facts (1979). Som undertitlen siger, gik Latours studier i laboratoriet ud på at finde ud af hvorledes videnskabelige facts bliver til (konstrueret). I efterskriftet til andenudgaven af Laboratory Life fra 1986 skriver forfatterne: In the case of a scientific culture in particular, there is a strong tendency for the objects of that culture (facts) to provide their own explanation. Rather than produce an account witch explained scientists activities in term of the facts which they discovered, our interest was to determine how facts came to acquire its character in the first place. (Latour og Woolgar 1986:278 postscript). Med Laboratory Life var et nyt felt (en ny tilgang) i udforskningen af videnskaberne kommet på banen: the ethnography of science. I det her tilfælde en deltagende observation blandt videnskabsmændene på The Salk Institute mens de var i gang med den videnskabelige produktion. Latour og Woolgar fandt for det første ud af at the tribe of scientists ikke var så forskellig fra andre stammer videnskabsfolk har kultur, opfattelser og praksiser. 25

8 Her skal indskydes at dette nye felt ethnography of science også gør sit indtog i arkæologien (dog først i 1990 erne) i postprocessuel arkæologi som begynder at studere den arkæologiske praksis i især feltarbejdet. I arkæologien får dette felt betegnelsen Ethnographies of archaeological Practice (mere herom i næste kapitel). Laboratory Life var startskuddet til det der kom til at hedde Aktør Netværk Teori. Bruno Latour skriver: ANT is the story of an experiment so carelessly started that it took a quarter of century to rectify it and catch up with what its exact meaning was. It all started quite badly with the unfortunate use of the expression social construction of scientific facts [ANT] has renewed the meaning of all the words making up this innocent little expression: what is a fact, what is a science, what is a construction, and what is social. Not so bad for an experiment so recklessly conducted! (Latour 2005:88). Aktør Netværks Teori viden bliver til i et mix Latour og Woolgar fandt ud af at biologerne i laboratoriet ikke kun iagttog og eksperimenterede og alene derved fandt ud af hvad der var naturens ingredienser og virkemåder. Det er, med andre ord, forkert at tro at naturen bare ved at eksperimentere og iagttage viser sin realitet direkte til dem som studerer den hvis blot man lægger alle sine fordomme og partiskhed fra sig. De fandt derimod ud af at vidensproduktionen inkluderede og involverede materielle genstande: instrumenter, arkitektur, tekster og det Latour og Woolgar kaldte instcriptionsdevises: apparater der måler (på The Salk Institute hvad det kemiske består af) og udplotter grafer over det, bestemte metoder m.v. Som noget meget interessant og vigtigt fandt de også ud af at det ikke er muligt at adskille: a) the making of particular realities, b) the making of particular statements about those realities, and c) the creation of instrumental, technical and human configurations of practices, the inscription devices that produce these realities and statements. Instead, all are produced together. Scientific realities only come along with inscription devices. Without inscription devices, and the inscriptions and statements that these produce, there are no realities (Law 2004:31). 26

9 Viden bliver altså til i et mix af disse ting en kompleks sammenhæng som ikke er mulig at adskille: where human research goals and models and the capacities of instruments create grey areas where both are responsible in an indissoluble manner for research outcomes (Webmoor 2006). På baggrund af Latour og Woolgars Laboratory Life opstår Aktør Netværks Teori (ANT), for når det forholder sig sådan at instrumentel, ting, biologiske kemiske stoffer, mennesker og deres praksisser er viklet så meget sammen inden for videnskaben i det videnskabelige samfund er der så ikke noget man i samfundsvidenskaberne har misforstået? Gælder det samme så ikke for hele samfundet? Samfund ér ikke de holdes sammen i heterogene netværk eller hybride netværk Latour fortæller: efter en uges ophold i Roger Guillemins laboratorium dengang for tredive år siden husker jeg endnu, hvor uundgåelig konklusionen forekom mig: Det sociale kunne ikke erstatte det mindste polypepid, ikke det mindste klippestykke, ikke det mest uskyldige elektron eller den tammeste bavian. Videnskabens objekter kan muligvis forklare det sociale, men ikke omvendt Den sociale forklaring var forsvundet i den tynde luft. (Latour 2008:123). Viden er nok en konstruktion, men at det skulle være social konstrueret vil Latour afvise. Det gør han og ANT ud fra den betragtning at man sædvanligvis når man taler om det sociale, udelukker det man til gengæld kategorisere som det naturlige. Men ANT gør også noget andet. De afliver det sociale som et selvstændigt domæne og genoplive det sociale som associationer (jvf Latour 2008:131). Hos Latour henvises der med associationer ikke til vildt voksende ideer, men til forbindelser, relationer, sammenføjninger. there exists no society to begin with, no reservoir of ties, no big reassuring pot of glue to keep all those groups together No inertia will carry the show forward. This is why I needed to introduce the distinction between ostencive and performative: the object of an ostencive definition remains there, whatever happens to the index of the onlooker. But the object of a performative definition vanishes when it is no longer performed or if it stays, then it means that other actors have taken over the relay (Latour 2005:37 ff). 27

10 Med andre ord, samfund holdes sammen i heterogene netværk. Re-membering Things Det er ikke kun menneskene der har relationer og holder sammen på det hele også tingene (ikke-mennesker) deltager og kan være aktive. Bl.a. derfor siger Latour senere: We Have Never been Modern (1992 og 2006). Nej, vi har aldrig været moderne! Der har aldrig været et skel mellem det naturlige/tingslige/tekniske og det menneskelige/ samfundsmæssige. Det er derfor at Bjørnar Olsens i promoveringen af symmetrisk arkæologi siger: Re-membering things. Ting er med(lemmer) i samfundet samfund og det sociale ville ikke være uden ting. Udtrykket Re-membering things skal altså forstås på to måder: Ting skal huskes. Ting skal gen-indsættes som medlemmer (re-member) af det sociale. In addition to determining and serving as a backdrop for human action, things might authorize, allow, afford, encourage, permit, suggest, influence, block, render possible, forbid, and so on. ANT is not the empty claim that objects do things instead of human actors: it simply says that no science of the social can ever begin if the question of who and what participates in the action is not first of all thoroughly explored, even though it might mean letting elements in which, for lack of better term, we would call non-humans (Latour 2005:72). Grundlæggende kritiserer ANT således den moderne tænknings dualistiske opsplitninger mellem natur og kultur; mellem objekt og subjekt; mellem menneske og ikke-menneske og kritiserer derfor også en opsplitning mellem socialt og materielt. Menneskelige samfund er ikke kun gjort af mennesker og deres indbyrdes relationer samfundet og det sociale (society and the social ) er derimod materielt heterogent. I ANT terminologien tales om et heterogent netværk af relationer/ associationer mellem forskellige slags entiteter mellem både mennesker og ikke-mennesker. Selvfølgelig ved alle, at samfund involverer teknologi, tekster, bygninger m.v., men i praksis har disse ikke-menneskelige ting haft en status, der adskilte sig fra menneskers: de er blevet betragtet som resurser eller betingelser; som passive og 28

11 kun gjort aktive, når de blev mobiliseret af menneskelige aktører udelukkende menneskelige individer kunne være aktører. Denne asymmetri gør ANT op med og introducerer et nyt aktørbegreb: Et hvilken som helst fænomen (en elektron, en sommerfugl, et menneske, en organisation, et hul i ozonlaget, en tekst, en gravemaskine eller et potteskår), der påvirker en tilstand ved at gøre en forskel, er en aktør. Og for at adskille sig fra den traditionelle opfattelse af aktører, som (bevidste) menneskelige enkeltindivider, bruger ANT ofte de alternative termer aktant om de knudepunkter i et netværk, som tilskrives handling. Heterogene netværk entiteter, aktanter og mediatorer Aktanter er ikke defineret i kraft af sig selv, men i kraft af den handling de tilskrives fra andre der er ikke en kerne, hvorfra agency strømmer aktør-effekten opnås ved, at netværk ordnes på en måde, således at et punkt i netværket kommer til at tale eller virke (agere) på vegne af andre. Denne proces kaldes for translation: en form for mediering, der både viderebringer og transformerer/omformer. En aktant er den der fås til at agere/handle af mange andre aktanten er altså ikke selv kilden til handlingen. Ageren er derfor: lånt, distribueret, antydet, påvirket, behersket, oversat. (Latour 2008:69-70). Aktanten handler men påvirket, behersket af andre. Relationer af en art der betyder at de får andre til at gøre noget er en mediator (Latour 2008:131). En translation er en forbindelse, en relation, som får to mediatorer til at sameksistere. En translation er en forbindelse der så at sige transporterer transformationer den er ikke en aktør blandt andre og heller ikke en kraft bag de andre aktører. Translation er en relation, der ikke transportere kausalitet, men som får to mediatorer til at sameksistere. (Latour 2008: ). Fire principper i ANT 1. Menneskelige samfund er anderledes (end abers). De er gjort af heterogent materiale: Samfund det sociale er materielt heterogent. 2. Entiteter menneske, ikke-menneske og tekst er ikke faste. De er ikke afgrænsede eller klart separeret fra deres kontekst. De har 29

12 ikke veletablerede grænser. Derimod er de sæt af relationer netværk. 3. Stumper og stykker af netværk er ikke givet i tingenes orden. Deres form., deres indhold og deres egenskaber er ikke faste og fikserede. Deres identitet opstår og ændrer sig i trit med interaktion. Objekter fx mennesker og tekster er altså processer af transformation, kompromis og forhandling. 4. Aktanter er både netværk og punkter de er både individuelle og kollektiver (John Law and Callon 1997:2-5) Symmetrisk arkæologi ANT lægger vægt på både ting og materialitet noget som burde tiltale især arkæologien, tingenes disciplin per excellence. ANT kan dog ikke umiddelbart og let overføres til arkæologi først og fremmest fordi tilgangen på flere måder bryder med den moderne tænkning, som ellers, lige siden fagets opkomst, har været en grundlæggende del af arkæologi. Men da dette moderne grundlag allerede kritiseres indenfor arkæologien, kan diskussioner og udvikling af ANT tilgangen indenfor den arkæologiske disciplin være spændende (Gabriel og Rostock 2005:42 ). Symmetrisk arkæologi og postprocessuel arkæologi ligheder og forskelle! I postprocessuel arkæologi kan man se forskellige tiltag som må siges at være tilløb til eller have en symmetrisk attitude. I hvilken forstand postprocessuel arkæologi kan siges allerede at have en symmetrisk attitude er noget man diskuterer (Shanks 2005). I postprocessuel arkæologi kommer man rundt om adskillige interessante problematikker der har at gøre med modernismens dualisme og dens oppositioner: natur-kultur; struktur-individ; tingmenneske; videnskabelige-populære og past-present. Man har efterhånden (når det kommer til alle disse oppositioner) afsløret at det ikke er så ligetil måske umuligt at sætte skel. At det eksempelvis ikke drejer sig om enten samfund/struktur eller individ. Således var man i postprocessuel arkæologi allerede fra starten utilfredse med processuel arkæologis fokusering på samfundets struktur, og man satte individet på dagsordenen og hentede bl.a. inspiration fra Giddens og Boudieu. I den forstand kan man vel næsten sige at postprocessuel arkæologi 30

13 har været i gang med at nedbryde det moderne grundlag som arkæologi hviler på. Til en vis grad kan også det refleksive inkluderes i en symmetrisk attitude. Nemlig refleksion som den indstilling at vi skal anlægge samme målestok og værdier på os selv som på vores studieobjekt. Også proces, kreativitet, mediation og distribution var noget postprocessuel arkæologi havde i fokus og fremelskede (alle ret meget forbundet med refleksiv arkæologi). Hvorvidt hvorvidt symmetrisk arkæologis inspiration i især Aktør Netværks Teorien bidrager med noget nyt i forhold til det man allerede havde gang i i postprocessuel arkæologi tager jeg ikke op i dette speciale, men det er absolut værd at undersøge nærmere. Tid og historiesyn asymmetrisk tid I den moderne tankegang løber tiden lineært fremad mod fremtiden mod fremskridtet. Her er nutiden og det moderne prioriteret. Og historie og arkæologi er en måde hvorpå vi i det moderne får ryddet op og får fortiden af vejen (i bogstaveligste forstand når det kommer til arkæologiske udgravninger) eller bearbejdet så vi kan se, forstå og komme videre med fremskidtet. Vi ser altså her i den moderne tænkning en asymmetri, hvor nutiden er prioriteret mens fortiden allerede har været er forbi og var kun til for at vi kan stå her i dag, var kun til for fremskridtet. I arkæologien selv har vi dog haft en meget klar prioritering af fortiden altså en asymmetri der tippede til den anden side. Især i processuel arkæologi var der strikse metoder til for at undgå forurening eller påvirkning fra nutiden. Arkæologi handlede om fortiden arkæologi skulle være apolitisk og uden ideologiske påvirkninger. Men så kom postprocessuel arkæologi og man begyndte at mene at nutiden, det politiske og ideologiske hverken kunne eller skulle adskilles fra vores syn på fortiden. Man talte om the present past, og man begyndte at snakke om hvis fortiden var: repateriering, kulturarvsprogrammer og meget andet. Så i den globale verden er nutiden og arkæologien ved at være prioriterede forskningsområder. I dansk sammenhæng hænger vi dog stadig fast i det gamle processuelle synpunkt at politik og videnskab skal holdes adskilt. 31

14 Men arkæologiens tidssyn er stadig et historisk tidsyn (som Dhris Witmore vil kalde det): tidsperiode følger tidsperioder og at vi skal fylde evt. huller ud med nye fund og mere finpudsede kronologier. Historisk tid versus Arkæologisk Tid Christopher Witmor beskriver tid med et billed: I have an 8 1/2 x 11 sheet of paper with a timeline representing Argolid history. The Neolithic period spans over 3 millennia from approximately 6850 to 3600 BC, the "Bronze" age fills in the years between 3600 amd 1000 BC, the early "Iron" age stretches up to the Archaic period at 700 BC, the Classical begins at 480 BC, etc. History sorts out the chaos of time through imposing linearity. The timeline is the modernists' image of time par excellence. The locus of the modern is always poised upon the end, beyond everything that has come before. As good moderns, archaeologists have been in service to this image of time from the inception of the discipline. After all how else could it be? I now have a tightly crumpled ball of paper in my hand. No longer planar, the 8 1/2 by 11 inch sheet of paper on which the timeline is inscribed is now folded, twisted and turned into itself. Points in time once separated by great distances now touch one another. (Examples forthcoming...) This folded, nonlinear, temporal net is representative of archaeological time. Why must we work out the creases and folds? Why do we fill in the gaps? Tid og historiesyn Historisk tid Et symmetrisk syn på tid? Arkæologisk tid Figur v. Jette Rostock Men hvad hvis tid ikke er en lineær ting med pil i retning af et stadigt fremtidigt nu? 32

15 Hvad hvis Christopher Witmore krøller papiret tæt sammen i sin hånd? No longer planar, the 8 1/2 by 11 inch sheet of paper on which the timeline is inscribed is now folded, twisted and turned into itself. Points in time once separated by great distances now touch one another. Et symmetrisk syn på tid Et sådant syn på tid som flettet sammen og sat i relationer til hinanden er på mange måder det vi oplever som almindelige mennesker. Plastens opfindelse og udvikling er en relation der er med i det hybride kollektiv der sikre hjertepatientens overlevelse fordi plast - poser og rør anvendes til blod, medicin mv. under hjerteoperationer. Det er bestemt også det vi oplever som arkæologer som Cristopher Witmore siger: This folded, nonlinear, temporal net is representative of archaeological time [i modsætning til historisk tid] tragtbægerkulturens jættestuer er jo ikke begrænset til neolitikum, men er her nu. Det er dog først i de senere år at vi for alvor er begyndt at se på tid på en anden måde (end som historisk tid). Men der ligger næsten en sådan tænkningen i postprocessuel arkæologi. Hvor man ser fortiden som en nutidig ting the present past og fortiden som produceret /konstrueret i nutiden, samt i overvejelser omkring: the past in the past eks. bronzealderen i vikingetid. Why must we work out the creases and folds? Why do we fill in the gaps? Spørger Christopher Witmore ligger der ikke noget spændende og venter hvis vi begynder at se på tid med en ny symmetrisk attitude? Rum Noget tilsvarende gælder måske rum! John Law har en kort-metafor: At Aktør Netværks Teori i stedet for at se verden som opdelt i verdensdele, nationalstater, regioner, så er det nærmere et trafik kort der viser forbindelser. Vi arkæologer lægger utrolig meget vægt på rumlige forhold: fx er vores forståelse af kontekst som regel meget rumlig bestemt hvad er fundet sammen m.v. Hvad vil et ændret rumligt fokus betyde for os? For vores kontekstforståelse? Kan vi blot fortsætte som hidtil? Næppe. 33

16 Den arkæologiske virksomhed indebærer faktisk at vi ændre på hvad der var ændrer også på den rumlige kontekst: vi udgraver, flytter fund fra den ene ende af landet (verden måske) til den anden. Derved bliver der en trafikkort relation mellem Nationalmuseet i København og Nydam Mose, Schloss Gottorp o.s.v. Også her er det især postprocessuel arkæologi der har fået os til at tænke anderledes om rum og naturligvis også udviklingen af de digitale medier og Christopher Tillys fænomenologi der satte det at gå rundt i landskabet og opleve det i menneskehøjde og i ruter i stedet for i fulgleflugtsperspektiv (Tilley 1994 og 1999). Jeg mener at det var med postprocessuel arkæologi at vi fik et kontekstbegreb, der ikke nødvendigvis (selv om det ofte er sådan det fremlægges) referere til noget der ligger rumligt sammen ikke kun sluttede fund, men kontekster af tingslige relationer, og også kontekst i en relation mellem ting og ideer/mening. Symmetrisk attitude og arkæologisk vidensproduktion Også videnskabelig viden konstrueres i heterogene netværk, og analytisk er mennesker og ting sidestillet. En sådan symmetri genetablerer relationer med den materielle verden, som ligger langt fra den paragdigmatiske opsplitning mellem subjekt og objekt, som vi ellers både i processuel og postprocessuel arkæologi har opereret med. Den analytiske sidestilling af mennesker og ikke-mennesker harmonerer, med andre ord, ikke med en menneskecentreret tolkning, der kun ser det materielle/arkæologiske levn som passivt objekt for arkæologens aktive fortolkning og som desuden ikke opererer med, at der er mange andre aktanter, der er aktivt involveret i konstruktionen af (arkæologisk) viden: gravemaskine, måleudstyr, papir, vejret, bygherre, fuglefløjt, KUAS, biblioteker, universiteter, konferencer m.v. endog fortiden selv! I ANT-tankegangen er der tale om en translation, når det materielle/ arkæologiske levn dokumenteres i fotos, plan- og profilopmålinger, beskrivelser og beretning i fx en udgravningssituation. Disse dokumenter, indsamlede prøver og genstande bliver nu nye entiteter i netværket, hvori den arkæologiske viden konstrueres de bliver aktanter, der herefter kan agere på vegne af det materielle/ 34

17 arkæologiske levn, som den arkæologiske udgravning har omformet (destrueret). I et foredrag på Teoretical Archaeological Group konferencen (TAG) 2004 påpegede Michael Shanks i forlængelse af ovenstående at vi med vores traditionelle former for dokumentation kommer til kort, når det gælder om at indfange de egenskaber ved den materielle verden, som er mangesidede, modsætningsfyldte og kropsligt oplevet/sanset/ fornemmet. Og han advokerede for, at vi skal tage dokumentationformer og medier (bl.a. interaktive) i brug, så også sådanne aspekter af den materielle verden kan blive manifesteret, bragt frem og udbredt. Både de traditionelle dokumentationsformer og de nye (digitale og interaktive) medier er måder, hvorpå vi mobiliserer, manifesterer og materialiserer aspekter af den (arkæologiske) materielle verden de bliver aktanter i konstruktionen af arkæologisk viden. (Gabriel og Rostock 2005:41ff). Konsekvenser fremtidens arkæologi Hvilke konsekvenser må en symmetrisk arkæologi (et brud med modernitetens tænkemåde) få for: hvordan vi kommer frem til den viden vi har/ønsker? må vi revurdere den arkæologiske vidensproduktion/proces. hvad denne (arkæologiske) viden skal dreje sig om? og vores definition af hvad arkæologi er. Må definitionen revurderes?. Man kunne også spørge således: Vil man med en symmetrisk attitude kunne bedrive arkæologi? Og hvad bliver det for en slags arkæologi den vi kender eller noget nyt? 35

Symmetrisk Arkæologi. kort, enkelt og komplekst. Af Jette Rostock

Symmetrisk Arkæologi. kort, enkelt og komplekst. Af Jette Rostock Symmetrisk Arkæologi kort, enkelt og komplekst Af Jette Rostock To attain symmetry is to be attune to the mixture/entanglement of ideas and things and not as it were hold them as separate or to focus on

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Agenda - intro Teknologiens politik Teknologistudier natur og baggrund Aktør-netværksteori Dørens sociologi Scriptmetaforen Diskussion - kritik og implikationer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvordan genererer vi viden i projektet?

Hvordan genererer vi viden i projektet? #TEORIER Dagens program Hvad skal vi med teori? Hvad er teori ift. design? Hvordan genererer vi viden i projektet? Latour (online) Fallman 2003 Kimbell 2009 Zimmerman et al. 2007 Spørgsmål Hvad er en bruger?

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Nyt perspektiv på videnskabsteori

Nyt perspektiv på videnskabsteori Forsiden Nyt perspektiv på videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge Seminar C 24. marts 2015 Erik Staunstrup Hvem er Erik? Erik Staunstrup Videnskabsteori Videnskabsteori er en filosofisk disciplin,

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Adjunkt i samfundsvidenskab Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Navn Navnesen Workshop 9: Vil anerkendelse af økonomi som en del af socialrådgiveres faglige

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992 There is a crack in everything, that s how the light gets in You can add up the parts, but you won t have the sum Leonard Cohen Anthem, 1992 9. Nordiske Kongres i Familieterapi Visby, Sverige Symposium:

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN Den bedst tjenende virksomhed Vækst og bæredygtighed GYLDENDAL BUSINESS Indhold Forord 9 DEL I: Riv siloerne ned 15 Kapitel 1: Isoleret i siloer 17 Jan Carlzon:

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Videnskabsteori Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Hvorfor videnskabsteori? Bedre forståelse af egen praksis (aktivitet)

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Videnskabsteori F2012. - Introduktion til kurset og faget, v. Nis Johannsen, 31/1-2012

Videnskabsteori F2012. - Introduktion til kurset og faget, v. Nis Johannsen, 31/1-2012 Videnskabsteori F2012 - Introduktion til kurset og faget, v. Nis Johannsen, 31/1-2012 Agenda 1. time: introduktion til kurset 2. time: introduktion til faget: Hvad er videnskabsteori? Agenda for 1. time

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Helhedsorienteret forskning i økologi

Helhedsorienteret forskning i økologi Artikel til Global Økologi 15.aug.2001 Helhedsorienteret forskning i økologi Af Hugo Fjelsted Alrøe Der stilles i disse år stadig større krav til forskningen om at den skal være helhedsorienteret og proaktiv,

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Page 1/7 Årets hjemmeopgave har begrebet FAMILIE som tema Med temaet familie som udgangspunkt skal du udarbejde et bud på en designløsning. Om løsningen går i retning af et objekt,

Læs mere