Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234)"

Transkript

1 Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G ) Arkæobotanisk diskussion af to middelalderlige gårdsanlæg Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG AFDELING Nr

2 Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Arkæobotanisk diskussion af to middelalderlige gårdsanlæg Peter Mose Jensen, cand.mag. Indledning I forbindelse med udgravningen på lokaliteten Lykkegård Midt, ledet af Henning Nielsen, Haderslev Museum, blev et to-faset gårdkompleks bestående af fem bygninger samt et voldsted afdækket 1. Bygningerne er muligvis økonomibygninger, som har hørt til et ikke fuldt udgravet gårdkompleks. Hele komplekset er dendrokronologisk dateret til slutningen af 1100-tallet. I forbindelse med udgravningen blev der udtaget jordprøver fra en række af vægstolpesporene, der hørte til husene med henblik på senere udtagning af velegnet materiale til C14. datering. Prøvebehandling Alle jordprøver blev efter udtagelsen floteret af Haderslev Museum. Herefter foretog museet en prøvevurdering og en udvælgelse af de prøver, hvorfra der ønskedes udtagning af C14. materiale. Der blev ved denne udvælgelse især lagt vægt på at udvælge prøver, hvor museet kunne observere kornkerner. Det bør således under den følgende prøvegennemgang holdes for øje, at prøverne er udvalgt af Haderslev Museum til udtagning af C14. dateringsmateriale og ikke direkte er udvalgt af Moesgårds Konserverings og Naturvidenskabelige Afdeling med henblik på makrofossilanalyse. De udvalgte prøver blev efter prøvevurderingen i Haderslev sendt til Moesgård Museum. Her blev det bedst egnede materiale til C14. datering udsorteret fra prøverne af Peter Hambro Mikkelsen. I forbindelse med denne prøveudtagning blev der observeret større mængder kornkerner og ukrudtsfrø i flere prøver. Som følge heraf blev det i samråd med Haderslev Museum besluttet at lave en arkæobotanisk undersøgelse af X-numrene X3367, X3543, X3556 og X3558, som allerede i forbindelse med C14. udtagningen blev erkendt som værende de mest fundrige af lokalitetens prøver, samt de mest velegnede til arkæobotanisk analyse. Af de fire udvalgte 1 Lykkegård Midt er beliggende i Ketting sogn, Als Sønder herred, Sønderborg (gl.) amt. Lokaliteten har SB/Sted-nr. 226/ og UTM koordinaterne: (N/S), (Ø/V). 1

3 prøver kommer de tre (X3543, X3556 og X3558) fra vægstolper i den østlige side af Hus IV (se fig. 1), mens prøve X3367 er udtaget fra en nordøstlig vægstolpe i hus V (se fig. 2). Analysen af de fire prøver blev efterfølgende udført af cand.mag. Peter Mose Jensen. Fig. 1. Hus VI. Det kursoriske gennemsyn Forud for den egentlige analyse af prøverne blev der foretaget en kursorisk prøvegennemgang. Herved dannedes et overblik over prøvernes arkæobotaniske indhold. Resultatet af dette gennemsyn kan ses i tabel 1. Vedrørende tolkningen af tabel 1 skal der gøres opmærksom på, at det kursoriske gennemsyn udgør et skøn over prøvernes indhold på baggrund af et hurtigt gennemsyn. Fordelingen og tilstedeværelsen af planterester må således ikke opfattes som eksakte tal. Desuden skal det nævnes, at trækullet i prøverne er vurderet med 1-5 X er ud fra en subjektiv vurdering. X udgør således en meget lav trækulsmængde, XXX en middelhøj mængde og XXXXX en meget stor mængde trækul. Som det fremgår af tabellen, fandtes der forkullede kornkerner og ukrudtsfrø i varierende mængde i de fleste prøver fra lokaliteten men især i de fire, der er udvalgt til endelig analyse. Desuden kan det ses, at havre er forholdsvis fremtrædende i prøverne generelt sammenlignet med øvrige dyrkede arter i prøverne. Her må der dog tages forbehold for, at mængden af kornkerner i de fleste prøver er så lav, at den relative fordeling af forskellige kornsorter heri ikke med sikkerhed kan betragtes som repræsentativ. 2

4 Fig. 2. Hus V. Gennemgang af de analyserede prøver Resultatet af analyserne kan ses i tabel 2 nedenfor. Vedrørende tolkningen af tabel 2 Det skal indledningsvist nævnes, at der er anvendt bestemte forkortelser i tabel 2. Disse skal her forklares nærmere: Cf. markerer således, at en planterest sandsynligvis, men ikke med fuldstændig sikkerhed, tilhører pågældende art, mens sp. viser, at en plante kan henføres overordnet til slægt, men ikke nærmere til art. Endelig betyder flere plantenavne adskilt af skråstreg, at der er flere tolkningsmuligheder for den pågældende bestemmelse. I følgende afsnit skal de arkæobotaniske prøver gennemgås samlet for hvert hus. Hus IV De tre prøver fra dette hus kommer, som det fremgår af fig. 1, alle fra vægstolperne i husets østende. X3543 er udtaget i husets nordlige langside, mens X3556 og X3558 er fra den sydlige langside. Prøvernes indhold ligner overordnet set alle hinanden en del ved at bestå af en blanding af forskellige dyrkede afgrøder samt ukrudt. Af dyrkede afgrøder fandtes overvejende havre (Avena sp.) og avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) i form af kornkerner, men enkelte kerner af rug (Secale cereale) optrådte også i fundet. Brødhvede (Triticum aestivum) forekom med en enkelt kerne i X3543. Mht. til havren i prøverne kan det ikke med sikkerhed afgøres ud fra ker- 3

5 nerne alene, om der er tale om dyrket havre (Avena sativa) eller ukrudtsarten flyvehavre (Avena fatua), idet en sikker bestemmelse af denne art kræver velbevarede avner. At havre var almindeligt dyrket i tidlig middelalder, og at arten forekommer i en vis mængde i de tre prøver tyder dog på, at kernerne i prøverne fra Lykkegård Midt tilhører den dyrkede art. Af særlig interesse er også fundet i X3543 af frø fra sæddodder (Camelina sativa). Denne art blev udnyttet pga. sine olieholdige frø fra yngre bronzealder og fremad i tid men især i ældre jernalder, hvorefter dyrkningen aftager (Robinson 1994). Artens frø optræder dog stadig et godt stykke ind i middelalderen, hvor de formodentlig har været brugt til føde og medicin (Brøndegård 1979b:272). Bl.a. er der fundet en stor klump rensede sæddodderfrø fra Lilleborg på Bornholm dateret til 1200-tallet (Brøndegård 1979:272). Et problem mht. tolkningen af sæddodder er dog, at denne art, ud over at have været dyrket, også optræder som ukrudt i hørmarker. Spor efter hør (Linum usitatissimum) er tidligere blevet fundet i forbindelse med makrofossilundersøgelser af en voldgrav ved Lykkegård Midt, som er tolket som associeret med gårdsanlægget (Annine Moltsen pers. kommunik.). Da sæddodderfrøene i hus IV optræder i så små mængder, at man ikke med sikkerhed kan tale om en dyrket afgrøde, hersker der altså nogen usikkerhed omkring frøenes funktion på dette sted. Ukrudtsfrø optrådte i relativt høje mængder i prøverne i forhold til antallet af kornkerner. Mængden af ukrudt varierer dog lidt prøverne imellem. X3543 i nordøstvæggen indeholder således ukrudtsfrø i noget højere mængder end X3556 og X3558 fra sydøstvæggen. Artforekomsten varierer også en smule mellem nordøstvæggen og sydøstvæggen. I X3543 er de hyppigst optrædende arter især almindelig spergel (Spergula arvensis), tudsesiv (Juncus bufonius), bleg-/fersken-pileurt (Persicaria merculosa/lapathifolium) og hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), mens det typisk er hvidmelet gåsefod, bleg-/fersken-pileurt, frø af ærteblomstfamilien (Fabaceae), græs (Poaceae) og for X3558 s vedkommende også skræppe (Rumex sp.), der forekommer i de to prøver fra husets sydvestlige langvæg. Generelt præges ukrudtsfloraen i prøverne fra hus IV af arter, som ofte optræder som ukrudt på marker og anden forstyrret jord. Eksempler herpå er hvidmelet gåsefod, bleg-/fersken-pileurt, almindelig spergel og til dels tudsesiv. Både tudsesiv og almindelig spergel forekommer dog udover f.eks. rødknæ (Rumex acetosella), græs, skræppe og ærteblomstfrø også i andre økologiske sammenhænge end på marker. F.eks. på engområder. Det kan derfor ikke udelukkes, at en del af plantematerialet i prøverne alternativt kan stamme fra arter, der er blevet bragt til huset sammen med f.eks. gulvstrøelse, husdyr-foder/-gødning, brændsel, tagdækningsmateriale osv. Samlet set fremtræder afgrøderne i prøverne dog som forholdsvis urensede eller som korn, der i stolpehullerne er blevet sammenblandet med ukrudtsfrø, som er blevet renset fra i forbindelse med tærskningen eller rensningen af korn på gårdsanlægget. Ukrudtsfrøene kan være bragt til huset af forskellige årsager som f.eks. kornrensningsaffald anvendt som f.eks. gulvstrøelse, dyrefoder e.l. eller være et resultat af kornrensning i selve huset. Alternativt kan det ikke ganske udelukkes, at ukrudtsfrøene afspejler kornrensning, der har fundet sted umiddelbart udenfor husets østlige del, men da forkulningsprocesser som regel finder sted indenfor, anses dette som mindre sandsynligt. 4

6 Hus V I forhold til prøverne fra hus IV tegner den analyserede prøve fra hus V et lidt klarere billede mht. plantefordelingen. Med kun en enkelt bygkerne er prøven domineret af havre. Som det er tilfældet med havren i hus IV, kan det ikke sikkert afgøres, om havren i hus V er dyrket eller flyvehavre. Pga. artens dominans i prøven antages det dog, at der er tale om den dyrkede sort. Ud over havre optrådte der få ukrudtsfrø i prøven mest i form af bleg-/fersken-pileurt, rødknæ samt frø af ærteblomstfamilien. Formodentlig afspejler disse ukrudtsfrø hovedsageligt rester af det markukrudt, der har stået med kornet på marken. Den samlede tolkning af prøven fra hus V må ud fra dominansen af havre og de få ukrudtsfrø i prøven være, at X3367 sandsynligvis udgør en rest af renset havre. Dette har sandsynligvis enten stået opmagasineret eller har været anvendt i husholdningen, hvorefter det på den ene eller anden måde er blevet forkullet og endelig er havnet i stolpehullet. Det skal i den forbindelse nævnes, at der blev fundet flere tegn i vægstolpefylden i husets sydvestlige del på, at i hvert fald denne del af huset har været brændt. Det er således muligt, at en portion renset korn i den forbindelse er blevet forkullet og dernæst er havnet i stolpehullet. Samlet diskussion af de analyserede prøver fra Lykkegård Midt Undersøgelser af middelalderlige gårdsanlæg er endnu forholdsvis fåtallige i Danmark, men de er særdeles vigtige. Dels indeholder denne type lokaliteter informationer om agerbrugsproduktion, og dels giver undersøgelser fra gårdsanlæg et baggrundsmateriale, man kan sammenligne med arkæobotaniske undersøgelser fra de områder af samfundet som f.eks. byerne og borgene osv., hvor man har importeret de landproducerede afgrøder. Der kan uddrages flere konklusioner på baggrund af de undersøgte prøver fra Lykkegård Midt. Indledningsvis viser prøverne, at der har været udnyttet både havre, byg, rug og hvede samt muligvis sæddodder på lokaliteten. Havre optræder, med forbehold for de forholdsvis få undersøgte kornkerner, ret fremtrædende. Dette er ikke usædvanligt, idet arten fra at være relativt sjælden i fundene i yngre jernalder (Mikkelsen 2003: 155) (Körber-Grohne 1995) stiger i betydning i løbet af vikingetiden, således at havre i slutningen af 1100-tallet er ret hyppigt forekommende (Brøndegaard 1979a:144). Det er sandsynligt, at havre på dette tidspunkt hovedsageligt har fundet anvendelse som foder til heste og andre dyr, og i visse fund, som f.eks. i middelalderens Slesvig, er havre næsten enerådende (Brøndegaard 1979a:148) (Poulsen 2003: 471). Ved kornfund fra middelalderen går man ud fra, at rug normalt har været dyrket som vinterafgrøde og havre som sommerafgrøde, mens byg både kan have været sommer- og vinterafgrøde (Robinson & Harild 2005: 426). Ved sammenblandede og rensede fund, som de undersøgte fra Lykkegård Midt, kan dyrkningstidspunktet være vanskeligt at fastsætte, men det skal nævnes, at der i prøverne både optræder ukrudtsarter, som kunne tyde på vinterdyrkning såsom klinte og rødknæ, mens der også findes ukrudt, der peger i retning af vårafgrøder som f.eks. hvidmelet gåsefod (Mikkelsen 2003, Robinson & Harild: 2005). Tilsteværelsen af tærskeaffald på arkæologiske lokaliteter kan indikere, 5

7 om afgrøder er importerede, eller om de har været dyrket på stedet. Den høje forekomst af formodet markukrudt i prøverne fra hus IV på Lykkegård Midt kunne i den forbindelse tyde på, at kornrensning eller håndtering af urenset korn har foregået i dette hus. Mht. funktionsinddelinger i de undersøgte husfaser er det slående, at alle undersøgte prøver med arkæobotanisk indhold kommer fra husenes østender. Undersøgelserne tyder således på, at det er i denne ende af husene, at man har håndteret både det rensede korn (hus V) samt det urensede korn eller affaldet fra rensningen (for hus IV s vedkommende). Denne konklusion baserer sig dog på Haderslev Museums egne vurdering af prøvernes indhold, idet det som tidligere nævnt kun var prøver, hvori der blev observeret kornkerner, der blev videresendt til Moesgårds Konserverings- og Naturvidenskabelige Afdeling. Desuden skal man huske, at det kun er de ild- eller varmepåvirkede planterester, der er bevaret til i dag på Lykkegård Midt, idet der ikke er bevaret rester af ovne eller ildsteder i de to arkæobotanisk undersøgte huse. Da hus V har været i hvert fald delvis brændt i den vestlige del, kunne tilstedeværelsen af korn udelukkende i den østlige husende og manglen på korn i den vestlige dog tyde på, at håndteringen af renset korn har foregået i denne ende af huset. Det vil dog være interessant ved fremtidige undersøgelser at se, om mønstret med kornbehandling i østdelen af husene eller i økonomibygningerne viser sig at have været en fast praksis i Sønderjylland i denne tidlige del af middelalderen. Litteratur Brøndegaard, V.J. 1979a: Folk og Flora Dansk Etnobotanik, bd. 1. Rosenkilde og Bagger. Brøndegaard, V.J. 1979b: Folk og Flora Dansk Etnobotanik, bd. 2. Rosenkilde og Bagger. Körber-Grohne, U. 1995: Nutzpflanzen in Deutschland Von der Vorgeschichte bis Heute. Hamburg. Mikkelsen, P. H. & L.C. Nørbach 2003: Drengsted. Bebyggelse, Jernproduktion og Agerbrug i Yngre Romersk og Ældre Germansk Jernalder. Jysk Arkæologisk Selskab Poulsen, B. Middelalderens fødsel tiden avl og købstæder. I. P. Ethelberg, N. Hardt, B. Poulsen & A.B. Sørensen: Det Sønderjyske Landbrugs Historie Jernalder, Vikingetid & Middelalder. Haderslev Museum & Historisk Samfund for Sønderjylland, s Robinson, D.E. & J. Harild 2005: Agrarøkonomi og omgivende landskab. I. M. Svart Kristiansen (red.): Tårnby, Gård og Landsby Gennem 1000 år. Jysk Arkæologisk Selskab, s

8 Planterne de dyrkede og indsamlede arter Avena sativa L. Almindelig Havre cm høj. Optræder ofte sammen med Flyvehavre. (Hansen 1993) Hordeum vulgare Vulgare L. Avneklædt Byg cm høj. Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Hansen 1993) Secale cereale L. Almindelig Rug. Højde cm. Højden har ændret sig på grund af avling, se f.eks. Tvengsberg (Hansen 1993) Triticum aestivum L. Brødhvede. Højde cm. (Hansen 1993) Identificerede planter Agrostemma githago L. Klinte cm høj (40-80 cm), omkring 200 frø pr. plante. Blomstring og frømodning juni-august. Hovedsagelig vinterannuel, findes i visse egne af Jylland i vårsæd. Tidligere en meget frygtet ukrudtsplante i vintersæden. Må ikke bruges til opfodring, da planten er meget giftig. Klinte stiller større fordringer til jordens kvalitet end rugen, og i dårlig, sandet, fugtig jord trives den ikke. Agerjord, ruderater. Medtaget fordi Klinte har været anvendt som indikator for vinterannuelle afgrøder. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) Avena fatua L. Flyvehavre cm ( cm) høje, omkring 450 frø (250 frø) pr. plante. Blomstring og frømodning juni-august. I reglen sommerannuel, frøene spirer overvejende om foråret sammen med kornet. Optræder mest ondartet i vårsædmarken, kan reducere udbyttet med op til 50%. Kornmarker, vejkanter og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Høst 1982) Camelina sativa (L.) Crantz. Sæd-Dodder. Omkring frø pr. plante. Blomstrer juni-juli, frøene modnes august sammen med Hørplanten. Er tæt forbundet med Hørdyrkning, og frøene er olieholdige. (Frederiksen et al. 1950) Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring frø pr. plante ( frø), dog frodige eksemplarer helt op til frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget sommerannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt cm lange stængler, som enten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juliseptember. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. Knyttet til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd hvor den er mest generende samt i Hør, kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved bebyggelse. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950) 7

9 Juncus bufonius L. Tudse-Siv cm høje stængler, blomstrer i juniaugust. Sommerannuel. Kan optræde talrigt i vårsædsmarker på lave, vandlidende arealer. På fugtig, åben bund. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) Polygonum aviculare L. Vej Pileurt cm (10-60 cm) lavtvoksende med lange stængler, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-oktober. Typisk sommerannuel. Fortrinsvis lerede jorder, hyppigst i åbne vintersædmarker og hørmarker, sjældnere i vårsæd. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) Rumex acetosella L. Rødknæ cm høj, omkring frø pr. plante. Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit, strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende græsmarker, vejkanter, skovrydninger, agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) Spergula arvensis L. Alm. Spergel cm (10-30 cm) høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer både forår og efterår, men de efterårsspirende fryser som regel bort om vinteren og kan kun overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i vårsædsmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i stubmark som foder til fårene. Agerjord, især næringsfattig bund. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) Stellaria media (L.) Mill. Alm. Fuglegræs cm (5-20 cm) lange nedliggende stængler, omkring frø pr. plante. Blomstrer og modner frø næsten hele året. Både sommerannuel og vinterannuel. Danmarks hyppigst forekommende ukrudtsart. Planten kan optræde meget talrig i kornmarker. Agerjord, haver, tanglinier. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) Thlaspi arvense L. Almindelig pengeurt cm høj. Blomstrer majjuni. Agerjord, ruderater (Hansen 1993) Svært adskillelige planter Persicaria merculosa L. Ferskenbladet Pileurt cm høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan også forekomme i vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som Persicaria lapathifolium. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) og Persicaria lapathifolium L. Blegbladet Pileurt cm (25-80 cm) høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan også forekomme i vintersæden. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) 8

10 Usikker bestemmelse Cf. Artemisia. Cf. Bynke. Cf. Carex. Cf. Star. Cf. Myosotis. Cf. Forglemmigej. Cf. Polygonum. Cf. Pileurt. Planter identificeret til slægt eller familie Avena sp. Havre sp. (se Avena Sativa og Avena Fatua). Bromus sp. Hejre sp. Caryopfyllaceae. Nellikefamilien Chenopodium sp. Gåsefod sp. Fabaceae sp. Ærteblomstfamilien. Galeopsis sp. Hanekro sp. Poaceae sp. Græsser sp. Ranunculus sp. Ranunkel sp. Rumex sp. Syrefamilien sp Stellaria sp. Fladstjerne sp. Trifolium sp. Kløver sp. Litteraturliste Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. København. Hansen, K. 1993: Dansk feltflora. 1. udgave, 6. oplag. København. Høst, O. 1982: Danske Kulturplanter. DSR Forlag. Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem. Afd., 8 Række, VIII. København. Melander, B. 1998: Beskrivelse af ukrudtsplanterne. I: Ukrudtsbekæmpelse i landbruget. Forskningscenter Flakkebjerg. Afdeling for Plantebeskyttelse. 3. udgave, pp Tvengsberg, P.M. 1995: Rye and swidden cultivation tillage without tools. Tools & Tillage. Vol. VII: 4, s

11 EGNET TIL ANTAL X-NR. ANALYSE? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 3038 Nej 0 0 XXXX 3040 Nej 5 5 XXX 3093 Nej <5 0 XX Havre Nej <5 5 XX Havre Nej 0 0 XXXX 3178 Nej 5 0 XXX 3192 Nej 5 5 XXX Byg. Havre Evt XX Havre Nej 5 10 XXX Havre Nej 5 25 X Havre Ja XXX Havre. Byg. Klinte Nej <5 5 XXX 3556 Evt XXX Byg. Rug Ja XXX Ært? Byg Nej 0 5 X Tabel 1. De kursorisk gennemsete prøver fra Lykkegård Midt. 10

12 X-NR X-NR Gennemset prøvestørrelse (ml) Gennemset prøvestørrelse (ml) Avena sp. Kerner f. 7 4 Havre sp. Kerner Cf. Avena, Kerner Cf. havre. Kerner Camelina sativa 13 Sæddodder Hordeum vulgare vulgare. Kerner Avnklædt byg, Kerner Hordeum vulgare cf. vulgare. Kerner 1 Byg, cf. Avnklædt byg. Kerner Hordeum sp. Kerner 2 15 Byg sp. Kerner Secale cereale. Kerner Secale cereale. Kerner Triticum aestivum 1 Brødhvede Cerealia indet. Kerner 17+11f f. 4+19f f. Korn indet. Kerner Agrostemma githago 5 Klinte Cf. Agrostemma githago 2 Cf. klinte Cf. Artemisia 1 1 Cf. bynke Bromus sp. 3 1f. Hejre sp. Bromus/Avena 29+12f. Hejre/Avena Cf. Carex 1 Cf. star Caryophyllaceae 1 Nellikefamilien Chenopodium album 13+1f. 4 Hvidmelet gåsefod Chenopodium cf. album f. 15 Gåsefod cf. hvidmelet gåsefod Chenopodium sp f. Gåsefod sp. Fabaceae 3 9+6f. 4+3f. 9+6f. Ærteblomsfamilien Cf. Fabaceae 3 Cf. ærteblomstfamilien Fallopia convolvulus 11+6f. 1 Snerlepileurt Galeopsis sp Hanekro sp. Juncus Bufonius 139 Tudsesiv Cf. Myosotis 1 Cf. forglemmigej Persicaria merculosa/lapathifolium f. 10+2f. 4+1f. Bleg-/fersken-pileurt Poaceae 10+4f. 3+2f. 6 Græsfamilien Polygonum aviculare 3 Vejpileurt Cf. Polygonum aviculare 3 Cf. vejpileurt Cf. Polygonum 1 Cf. pileurt Ranunculus sp. 1 Ranunculus sp. Cf. Ranunculus 1 Cf. ranunkel Rumex acetosella Almindelig rødknæ Rumex sp Skræppe sp. Rumex/Polygonum 3 Skræppe/Pileurt Spergula arvensis f. 2 2 Almindelig spergel Cf. Spergula arvensis 19+29f. Cf. Almindelig spergel Stellaria media 7 1 Almindelig hønsetarm Stellaria sp. 1 Hønsetarm sp. Cf. Stellaria 1 Cf. hønsetarm Thlaspi Arvense 2f. Almindelig pengeurt Trifolium sp. 1 Kløver sp. Indet Ubestemt Trækul XX XXX XXX XXX Trækul Tabel 2. De analyserede prøver fra Lykkegård Midt. 11

13

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej.

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej. OBM 7982, Lumbyvej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252)

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen Mads Bakken Thastrup AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr. 6 2015

Læs mere

FHM 4296/144, Kildebjerg I

FHM 4296/144, Kildebjerg I FHM 4296/144, Kildebjerg I Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af SBM 983, Kildebjerg I Peter Mose Jensen, cand.mag. Peter Hambro Mikkelsen, ph.d. KONSERVERINGS

Læs mere

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751)

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra ældre romersk affaldsgrube Peter Mose Jensen AFDELING FOR

Læs mere

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762)

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af seks jernudvindingsovne fra ca. 200600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra SIM 3/2005, Troldbjerg (FHM 4296/616) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167)

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra et hus fra sen ældre romersk jernalder (100-200 e.kr.) Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374)

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af grubefyld fra ældre jernalder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716)

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossiler fra yngre romersk jernalderhus, jernudvindingsovne fra yngre jernalder samt

Læs mere

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850)

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) Makrofossilanalyse af materiale fra et treskibet hus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder Fenna J. Feijen, cand. mag. & Marianne Høyem Andreasen, mag.art.

Læs mere

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907)

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af hustomt og saddeltagshegn fra ældre germansk jernalder Jannie Holm Larsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Et forsøg på funktionsbestemmelse og -inddeling af et gårdsanlæg fra OBM 3790 Ågård Nord (FHM 4296/318) Marianne

Læs mere

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264)

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96 Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra ældre jernalder Peter Mose Jensen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603)

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Afgrøder fra yngre romersk/ældre germansk jernalder KONSERVERINGS-

Læs mere

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127)

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen Jannie Koster Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Moesgård d. 21/1 2009 Arkæobotanisk analyse fra Tokkendrup (OBM 7730, FHM 4296/188), ældre romersk jernalder. Indledning: Under udgravningerne

Læs mere

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866)

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossil- og funktionsanalyse af et langhus fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse ESM 1658 Uglviggård (FHM 4296/450)

Læs mere

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra Rosgårde (SMS 731A), Hedevang (SMS 818A), Tinghøj Huse (SMS 871A), Sdr. Ørum (SMS 797A)

Læs mere

KHM 2420, Korshøjgård

KHM 2420, Korshøjgård KHM 2420, Korshøjgård Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af overgangen mellem bronzealder og jernalder fra Korshøjgård KHM 2420 (FHM 4296/279) Peter Mose Jensen KONSERVERINGS

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666)

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) Makrofossilanalyse af et lag fra en nedgravning fra 1300-tallet Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 9 2017 OBM

Læs mere

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025)

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af tre jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen FHM 4296/146, Ålum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740)

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossilanalyse af bundlag og stolpehuller i grubehuse KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058)

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af stolpefyld fra to førromerske hustomter Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877)

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af udvalgte prøver fra huse fra yngre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337)

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af en hustomt fra førromersk jernalder Louise Bjerre Petersen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VMÅ 2405 Tandrupgaard (FHM 4296/94) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Færgelunden MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 8 * 2009 NNU-rapport nr. 8 (2009), Færgelunden, MFG 372/06/MFG

Læs mere

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497)

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra ældre bronzealderhus Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen VMÅ 2321, Gøttrup KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803)

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af korn- og frøprøver fra yngre bondestenalder, bronzealder, førromersk

Læs mere

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING THY 2269, Sundby KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af forkullet materiale fra udsmidslag og hustomt fra yngre bronzealder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS -

Læs mere

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089)

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af senneolitiske gruber samt hustomter fra romersk/germansk jernalder Peter

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097)

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af rugfund fra ældre germansk jernalder Peter Mose Jensen

Læs mere

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107)

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) Makrofossilanalyser af grubehuse fra vikingetiden Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 16 2017 MKH 1849,

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049)

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af makrofossiler fra brønd fra slutningen af 1200-tallet/ begyndelsen

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483)

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Moesgård Museum Afgrøder og indsamlede planter fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825)

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) Arkæobotanisk analyse af prøver fra vikingetidige grubehuse Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 31 2016 FHM

Læs mere

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320)

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) Arkæobotanisk analyse af en yngre bronzealdergrube samt 14 jernudvindingsovne fra romersk jernalder (/ældre germansk jernalder) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384)

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra jordfæstegrav og gruber fra yngre neolitikum Peter Mose Jensen AFDELING

Læs mere

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323)

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra huse, kældre, en ovn og en mulig grav fra romersk og germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VSM 64G Vindelsbæk og VSM G771 Teglværksvej 31 Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232)

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af affaldsgrube fra førromersk jernalder Peter Mose Jensen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095).

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). NNU Rapport 19, 2012. Mette Marie Hald 1. Indledning

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 12 * 2003 Arkæobotaniske

Læs mere

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351)

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) Makrofossilanalyse og vedanatomisk analyse af delvist udgravet hus fra ældre jernalder Neeke Hammers og Jannie Holm Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De arkæobotaniske analyser Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

ÅHM 5354, Postgården (4296/71)

ÅHM 5354, Postgården (4296/71) ÅHM 5354, Postgården (4296/71) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analysis of carbonized plant remains from an Early Germanic Iron Age (Ældre germansk jernalder) cremation burial Santeri Vanhanen, BA

Læs mere

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215)

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) Arkæobotanisk analyse af prøve fra et muligt husoffer i et langhus fra yngre romersk/ ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726)

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af materiale fra ovngrube fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder Peter

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Peter Steen Henriksen & Jan Andreas Harild NNU Rapport nr. 13 * 2002

Læs mere

FHM 4296/105, Lumbyvej

FHM 4296/105, Lumbyvej FHM 4296/105, Lumbyvej KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af OBM 8900 Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 1 2005 FHM 4296/105,

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878)

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af udvalgte prøver fra to huse fra perioden 400600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum HAM 4980, Kærgård, x399 (FHM 4296/1186). Analysis of macrofossils from a cellar from the Early Roman Iron Age, Kærgård Introduction A rescue

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads.

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Peter Steen Henriksen TINGHØJ 1 NNU Rapport nr. 35 * 2008 0 NNU-rapport nr. 35 (2008), Tinghøj I, SMS 927A,

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup

Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup Arkæobotanisk analyse fra FHM 86 Grenåvej, Skødstrup Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.-96) Arkæobotanisk analyse fra tidlig førromersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KO N S E RV E R I N

Læs mere

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707)

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 21

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991)

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra en yngre romersk-ældre germansk jernalder-bebyggelse Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Af Peter Mose Jensen, Moesgaard Museum 2013 Delrapport 1 af forskningsprojekt Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af indholdet af to latrintønder på Kultorvet, KBM 3959 (NNU j.nr. A. 9337).

Arkæobotanisk analyse af indholdet af to latrintønder på Kultorvet, KBM 3959 (NNU j.nr. A. 9337). Arkæobotanisk analyse af indholdet af to latrintønder på Kultorvet, KBM 3959 (NNU j.nr. A. 9337). Mette Marie Hald 1. Introduktion I sommeren 2011 blev der under udgravningerne ved Kultorvet fundet to

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Tinggård, Thy. De arkæobotaniske undersøgelser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Tinggård, Thy. De arkæobotaniske undersøgelser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Tinggård, Thy De arkæobotaniske undersøgelser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 16 * 2006 NNU-rapport nr. 16 (2006), Tinggård, THY 3471, NNU-nr. A8127.

Læs mere

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V Peter Mose Jensen og Rie Bloch Holm Afdeling

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2)

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) '. 'j'!. NATUR OG KULTUR Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) Annine S. A. Moltsen NOK rapport nr. 30-2007 NOK Rapport nr. 30-2007 Ophavsret og andre immaterielle rettigheder til denne

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Makrofossilanalyser fra Slagelse omfartsvej etape 1 (SVM 01301)

Makrofossilanalyser fra Slagelse omfartsvej etape 1 (SVM 01301) Makrofossilanalyser fra Slagelse omfartsvej etape 1 (SVM 01301) Annine S. A. Moltsen NOK rapport nr. 43-2012 Cand.scient Annine S.A Moltsen - Valdemarsgade 19a 2.mf - DK-1665København Tlf.: 33 23 46 55

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV PÅ MUSEUMSMARKEN 2012

DEN LEVENDE KULTURARV PÅ MUSEUMSMARKEN 2012 DEN LEVENDE KULTURARV PÅ MUSEUMSMARKEN 2012 Vestfyns Hjemstavnsgård Tekst og fotos: Iris og Børge Jensen Museerne på Vestfyn og forfatteren. Vestfyns Hjemstavnsgård er et frilandsmuseum bestående af en

Læs mere

Østerild Klitplantage

Østerild Klitplantage Østerild Klitplantage Peter Steen Henriksen og Morten Fischer Mortensen Pollen- og markofossilundersøgelser af marksystem fra sen Bronzealder og efterfølgende miljøændringer NNU rapport 82, 2014 Museum:

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Museet på Sønderskov Sønderskovgårdsvej 2 - DK-6650 Brørup - Tel. +45 75383866 post@sonderskov.dk - www.sonderskov.dk HBV 1142 Øster Havgård, Malt sogn Malt herred, tidl. Ribe amt.

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder

Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af FHM 4702, Elmehøjsager II (FHM 4296/326) Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er behårede og ovale til cirkulære med hel bladrand. Der er en indskæring i spidsen af bladet. Løvbladene er ovale til ægformede med skarpt, savtakket bladrand. De er beklædt med brandhår. Liden

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder.

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Bygherrerapport af David Brink Indledning Planer om byggeri på en grund i Trekroner Forskerpark ved RUC betød, at Roskilde Museum foretog en arkæologisk

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

MLF 0001, Syltholm (FHM 4296/1174)

MLF 0001, Syltholm (FHM 4296/1174) MLF 0001, Syltholm (FHM 4296/1174) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af lagserier i BP 975 & BP 1009 fra Syltholm, Lolland Jannie Holm Larsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

TAK 1668, Smågårde 3 (FHM 4296/2138)

TAK 1668, Smågårde 3 (FHM 4296/2138) TAK 1668, Smågårde 3 (FHM 4296/2138) Analysis of waterlogged archaeobotanical samples from pits Fenna Feijen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 10 2017 TAK 1668, Smågårde

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Lysehøj ved Korsør. Funktion, produktion og boligindretning i ældre jernalder på Sydvestsjælland

Lysehøj ved Korsør. Funktion, produktion og boligindretning i ældre jernalder på Sydvestsjælland Lysehøj ved Korsør Funktion, produktion og boligindretning i ældre jernalder på Sydvestsjælland Af LEA MEISTRUP-L ARSEN & ANNINE S.A. MOLTSEN Abstract: I foråret 2006 udgravede Sydvestsjællands Museum

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999. Stednummer: Herred: Vrads Gl. amt: Skanderborg

Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999. Stednummer: Herred: Vrads Gl. amt: Skanderborg Beretning om undersøgelse af en jernudvindingsplads fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder fremkommet ved dybdepløjning ved Bødskovdal august 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999 Sted: Bødskovdal

Læs mere

Det åbne land. Lavet af: Cecilie Tang Hansen, Nicklas Astrup Christiansen, Magnus Hvid Hansen og Anne Dorthe Moesgaard Andersen

Det åbne land. Lavet af: Cecilie Tang Hansen, Nicklas Astrup Christiansen, Magnus Hvid Hansen og Anne Dorthe Moesgaard Andersen Det åbne land Lavet af: Cecilie Tang Hansen, Nicklas Astrup Christiansen, Magnus Hvid Hansen og Anne Dorthe Moesgaard Andersen Indholdsfortegnelse Taksonomi Græsser Hvede Havre Byg Rug Ansvarsområder:

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316)

SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316) SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316) Pollenanalyse af en prøve fra et mørkt lag i sandede aflejringer på Fanø Malene Kjærsgaard Sørensen, cand.scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

Agern og korn fra Gilmosevej

Agern og korn fra Gilmosevej Agern og korn fra Gilmosevej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En senneolitisk grube med agern og korn fra Gilmosevej (HEM 4086) Peter mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere