Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Udført den 15. januar 2013 Dato Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Granbakken Granbakkevej 22 Allingåbro Tlf.: Mail: Målgruppen er voksne personer, der har udviklingshæmning, som viser sig ved kontakt- og adfærdsforstyrrelser og andre psykosociale vanskeligheder. Desuden har flere i målgruppen psykiatriske tillægsdiagnoser. Alle beboere har brug for pædagogisk støtte for kortere eller længere tid. Lovgrundlaget er Lov om Social Service 83-87, , Afdelinger: Grankoglen 1 og 2, 14 pladser Åbrinken, 8 pladser, herunder Dagtilbud Askegården, 8 pladser Egegården, 8 pladser Dagtilbud Gården Specialområde Områdeleder: Lars Boye Pedersen Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Udviklingshæmning og ADHD Mail: Web: Tilsyn og historik Tilsynene udføres efter Lov om Social Service 148a og i henhold til Vejledning til tilsyn på det sociale område, som er godkendt af Regionsrådet i Region Midtjylland. Vejledningen kan ses på Listen omfatter tilsyn fra 2010 og frem. Alle tilsynsrapporter kan ses på

2 Anmeldt Uanmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Egegården Åbrinken Egegården/ Askegården Grankoglen Kollegiet Gården Åbrinken Seneste tilsynsrapport ligger på tilbuddets hjemmeside. Der var ingen opmærksomhedspunkter. Tilsynets fokusområder Tilsynets metode Dette tilsyn havde fokus på: Den generelle faglige indsats: Tilbuddets ydelsesbeskrivelse: o sammenhæng med Tilbudsportal og o sammenhæng med tilbuddets praksis magtanvendelse: o o dokumentation: o tilbuddets praksis implementering af regional retningslinje, herunder lokal tilføjelse i relation til standarden i Dansk Kvalitetsmodel opbevaring af personfølsomme oplysninger jf. Persondataloven Fysiske og sundhedsmæssige rammer: medicinhåndtering: o tilbuddets praksis o implementering af regional retningslinje, herunder lokal tilføjelse i relation til standarden i Dansk Kvalitetsmodel utilsigtede hændelser: o organisering af arbejdet med UTH og tilbuddets praksis o implementering af regional retningslinje, herunder lokal tilføjelse i relation til standarden i Dansk Kvalitetsmodel Organisatoriske forhold: aktuelle udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø Forud for tilsynsbesøget havde tilsynsteamet forberedt sig ud fra tidligere tilsynsrapporter, informationer i regionens elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem, på tilbuddets hjemmeside og i Tilbudsportalen. Herunder Ydelsesbeskrivelser Magtanvendelser Arbejdstilsynets strakspåbud fra Specialområdets handleplan fra , som følge af strakspåbuddet Retningslinjer for udvælgelse af medarbejdere til omplacering og uansøgt afsked (godkendt i LMU ) I forbindelse med tilsynet blev følgende udleveret: Individuel plan for beboer på Egegården ( ) Medicinhåndtering på Gården (ikke dateret) Ved tilsynsbesøget blev følgende interviewet individuelt: Søren Thøstesen, afdelingsleder Egegården Side 2

3 Socialpædagog, Dagtilbuddet Gården Medarbejderrepræsentanten var udvalgt af ledelsen, som den faste medarbejder, der kunne gå fra de daglige opgaver. På dagen for tilsynet var afdelingen ramt af flere sygemeldinger, og derfor blev det en medarbejder fra dagtilbuddet, som medvirkede i interview. Medarbejderens navn er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Der medvirkede ikke beboere i dette uanmeldte tilsyn. Tilsynet ankom kl. 9 og forlod tilbuddet igen kl Tilsynet blev planlagt sammen med ledelsen. Afslutningsvist fik ledelsen en tilbagemelding af tilsynet. Tilsynet er udført af Trine K. Birkemose Tilsynskonsulent Ellen Brunebjerg Tilsynskonsulent Tlf.: Tlf.: Tilsynets samlede vurdering Granbakken er ikke startet på at implementere de regionale retningslinjer for standarderne Magtanvendelser, Medicinhåndtering og Utilsigtede hændelser og har ikke udformet lokale tilføjelser til disse. Det er tilsynets vurdering, at der mangler opdatering af oplysninger om Granbakken i Tilbudsportalen sammenlignet med ydelsesbeskrivelserne og hjemmesiden. Der er efter tilsynets vurdering overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelsen og Egegårdens praksis, herunder stemmer målgruppebeskrivelse overens med de aktuelle beboere, og indsatsen stemmer overens med den individuelle plan. Tilsynet vurderer at Egegården trækker på ekstern specialviden i relevant omfang. Det er tilsynets vurdering, at Egegården efterlever reglerne om sikker opbevaring af personfølsomme oplysninger om beboerne. Magtanvendelser registreres efter tilsynets vurdering efter reglerne, og medarbejderne reflekterer over forløbene med henblik på læring og forebyggelse, både umiddelbart efter en magtanvendelse og på det efterfølgende personalemøde. Det er tilsynets vurdering at Egegården og Gården har implementeret specialområdets retningslinje for risikovurdering i forbindelse med ture ud af huset. Egegården har længe anvendt personbeskrivelser, som indeholder habituel tilstand, tegn på ustabilitet og risikovurderinger. På grund af fravær af medarbejdere i døgn-afdelingen fik tilsynet ikke en gennemgang af medicinhåndtering på Egegården og kan således ikke vurdere om praksis efterlever Sundhedsstyrelsens vejledning. Medicinhåndteringen dokumenteres i Bosted System. Medicininstruksen, som tilsynet har modtaget, mangler beskrivelse af hvordan mundtlige ordinationer modtages, hvordan medicinen opbevares (adskilt for beboerne, aflåst, på køl), samt implikation for at give pn-medicin. Ifølge oplysninger fra afdelingslederen har medarbejderne efter tilsynets vurdering de fornødne kompetencer på medicinområdet. Side 3

4 Efter tilsynets vurdering rapporteres utilsigtede hændelser til Dansk Patient SikkerhedsDatabase. Der er efter ledelsens opfattelse udelukkende tale om fejl i medicinhåndteringen, da beboerne selv går til læge mv. Tilsynet blev ikke præsenteret for forhold i arbejdsmiljøet, som har givet anledning til fokus ved dette tilsyn. Medarbejderen fremhæver de gode fysiske rammer i nye værkstedbygninger, som er egnede til målgruppen og opgaveløsningen. Anbefalinger Opmærksomhedspunkter Det er tilsynets anbefaling at tilbuddet Får ajourført oplysninger i Tilbudsportalen Udarbejder lokale tilføjelser for magtanvendelse, medicinhåndtering og utilsigtede hændelser i henhold til de regionale retningslinjer for disse standarder, herunder opdaterer medicininstruksen. Tilsynet er ikke blevet præsenteret for forhold, som giver anledning til opmærksomhedspunkter. Nedenstående er tilsynets bearbejdning af datagrundlaget, som er tilvejebragt ved interview, observationer under tilsynsbesøget eller ved dokumentgennemgang. Hvor ikke andet fremgår, er der sammenfald i oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Aktuelt Egegården og Askegården har ingen ledige pladser ved tilsynsbesøget, men der er planlagt en udflytning fra Askegården i foråret. Granbakken, som indgår i Specialområdet for Udviklingshæmning og ADHD, har generelt god belægning, men specialområdets økonomi er presset, hvorfor alle afdelinger skal bidrage med tilpasninger. Aktuelt har afdelingslederen lavet en ny grundplan for medarbejderne med en grundbelægning med fastansatte og en buffer med vikarer. Granbakken er ved tilsynsbesøget ikke startet på at implementere de regionale retningslinjer for de tre standarder Magtanvendelse, Medicinhåndtering og Utilsigtede Hændelser under Dansk Kvalitetsmodel på Socialområdet, og har derfor heller ikke udarbejdet lokale tilføjelser. Ydelsesbeskrivelse Tilbudsportalen: Granbakken er oprettet på Tilbudsportalen, men er ikke ajourført i forhold til lukning af Kollegiet, samt oprettelse af Grankoglen 2 og navneændring vedrørende Askegården. Taksterne på Tilbudsportalen stemmer ikke overens med ydelsesbeskrivelserne for Egegården og Askegården. Beskrivelse af metoder refererer alene til de enkelte afdelinger og deres målgruppe, anvendelse af personbeskrivelser og pædagogisk handleplan, årlige handlemøder og indflydelse på mål og delmål. Afdelingslederen oplyser at Egegårdens medarbejdere anvender KRAP, en kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik, hvilket virker i samværet med beboerne, både for motivation og konfliktløsning. Samtidig kræver afdelingslederen at medarbejderne er reflekterende ved Side 4

5 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold personalemøder og i overlap, hvilket forudsætter at det giver mening og er motiverende. Målgruppe: Det er afdelingslederens vurdering at målgruppebeskrivelsen i ydelsesbeskrivelsen stemmer overens med de faktiske forhold. Aktuelt er der indskrevet beboere på Egegården med mange forskellige diagnoser og udfordringer som fx Prader Willy Syndrom, hjerneskade, depression, angst, psykose, misbrug og følelsesmæssige skader. Ydelser: Det er kontaktpersonteamet, bestående af en primær og sekundær kontaktperson samt en dagmedarbejder, som er ansvarlige for den individuelle plan. Når der ændres i planen, skal alle teams høres og informeres. Beboerne har mulighed for at øve indflydelse på den individuelle plan, som er tilgængelig i Bosted System. Ifølge medarbejderen tager målene udgangspunkt i beboerens behov. Målene for indsatsen er beskrevet i delmål suppleret med beboerens ressourcer og behov samt konkrete tiltag. Indsatsen dokumenteres i dagbogsnotater under typer, som fx døgnrapport, observation, lægeligt notat og risikovurdering. Der er fire medarbejdere til otte beboere i henholdsvis Egegården og Askegården om aftenen. På værkstederne er der otte medarbejdere til 25 brugere. Pt. er der en vågen og en sovende nattevagt i begge afdelinger. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af pædagoger, social- og sundhedsassistenter og få med en anden baggrund end det social- og sundhed. Medarbejderne i dagtilbuddet er primært pædagoger, som også har en håndværksmæssig baggrund. Eksterne samarbejdspartnere: Da flere beboere har psykiatriske tillægsdiagnoser er der et omfattende samarbejde med Oligofreniklinikken gennem en sygeplejerske derfra. Egegården har indgået aftale med en psykolog om supervision og modtager desuden rådgivning fra driftsorganisationens psykolog. Der er et tæt samarbejde med handlekommunerne, og Egegården skriver indstillinger til samrådet, som vurderer de tidsbestemte og tidsubestemte anbringelser. Pårørendesamarbejde: Egegården har ikke arbejdet specifikt med resultatet af pårørendeundersøgelsen fra 2012, som heller ikke er udskilt for afdelingen, da der er få pårørende, som har bidraget til undersøgelsen. Egegårdens ledelse og medarbejdere har stor opmærksomhed på beboernes relationer til de pårørende, som vurderes at være vigtig. Det er primært kontaktpersonerne, som holder kontakt med de pårørende. Opbevaring af personfølsomme oplysninger Ifølge medarbejderen opbevares alle dokumenter med personfølsomme oplysninger vedrørende beboerne i Bosted System. Side 5

6 Den generelle faglige indsats Magtanvendelser Tilsynet har læst en række magtanvendelsesindberetninger fra Egegården og Askegården. Der er sket en tydelig reduktion i antallet af magtanvendelser i andet halvår 2012, hvilket stemmer overens med afdelingslederens fokus på læring med henblik på forebyggelse af magtanvendelser. Alle episoder med vold, trusler om vold, konflikter og magtanvendelser drøftes ifølge både ledelse og medarbejder i medarbejdergruppen med henblik på læring. Ifølge medarbejderen er refleksionen vigtig, og der er tillid til at kollegaerne kan gå tæt på hinandens praksis, udtrykke undren og foreslå en anderledes tilgang eller placering næste gang. Ifølge medarbejderen er der fokus på at beskrive magtindberetningerne både detaljerede og konkrete, hvilket gør det muligt at vurdere på medarbejdernes indsats og evt. korrigere næste gang. Det er besluttet på et personalemøde at efter en magtanvendelse og samme dag interviewer en kollega den medarbejder, som har udført magtanvendelsen, om forløbet og skemafører magtanvendelsen. Dermed starter refleksionen allerede umiddelbart efter magtanvendelsen, og medarbejderen oplyser at det kan være en god forberedelse til refleksionen, som sker på personalemødet. Det fungerer samtidig som en debriefing, hvor kollegaen vurderer om der er behov for mere støtte. Egegården har en intern forebyggende konflikthåndtering, som beskriver at en kollega ikke må overtage en konflikt med en beboer uden anmodning fra den implicerede medarbejder, men kollegaen skal også vurdere situationen og træde til, hvis medarbejderen ikke kan klare situationen. Risikovurdering Specialområdet har pr. 28. november 2012 udsendt en procedure for risikovurdering som følge af Arbejdstilsynets strakspåbud til Nørholm Kollegiet fra 15. november 2012 efter et overfald på en medarbejder. Indsatsen skal sikre at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder at risikoen for at blive udsat for vold og trusler om vold i forbindelse med ud-af-huset aktiviteter forebygges effektivt. Før en planlagt tur ud af huset skal to medarbejdere sammen vurdere beboernes tilstand på otte områder: verbalt udtryk, adfærd, risiko for rømning, medicin, forhold til netværk, afvigende adfærd, påvirkning af stof/alkohol og seksualitet. Det skal også vurderes om der skal en eller to medarbejdere med, og om den ene kan være en vikar. Vurderingen dokumenteres i Bosted System under Risikovurdering. Der kan fx være noteret: Beboeren er vurderet i godt humør og stabil, kan tage med på indkøb. Vurderet af (medarbejdernes navne). Afdelingslederen vurderer at det umiddelbart giver den fordel, at en medarbejder ikke står alene med vurderingen af en beboer, før en tur ud af huset. Ifølge medarbejderen er vurderingen nu også dokumenteret. Men det er alene et her og nu billede, som vurderingerne viser. Hvis en beboer bliver udadreagerende under turen, så stopper medarbejderen bilen og Side 6

7 står ud. Ifølge afdelingslederen har Egegården gennem årene arbejdet intensivt med grundige personbeskrivelser, som blandt andet indeholder habituel tilstand, særlige tegn på ustabilitet samt risikovurderinger, der fx beskriver hvad beboeren kan reagere med, og hvad de kan reagere på. Beboernes intellektuelle og følelsesmæssige alder kan også give et billede af beboerens potentielle risikoadfærd. Personbeskrivelserne bliver præsenteret først for afdelingslederen og derefter på personalemødet, så hele medarbejdergruppen kan stille spørgsmål og supplere med observationer. I den individuelle plan kan der desuden være beskrivelser under fx psykisk udvikling, som relaterer sig til risikoadfærd. Ifølge medarbejderen, som tilsynet talte med, er der en stadig opmærksomhed på brugernes tilstand, og der foretages ofte en uformel risikovurdering af brugerne, før de skal arbejde med maskiner, som fx en motorsav. Oplysninger fra overlap og observationer i løbet af dagen indgår i disse vurderinger. Sundhedsfaglige forhold Medicinhåndtering Tilsynet har modtaget kopi af Gårdens medicininstruks, som gælder for både Egegården og Askegården. Instruksen, som ikke er dateret, indeholder beskrivelse af medicinhåndteringen med fokus på dokumentation i Bosted System for henholdsvis bestilling, ordinering, pausering, dosering, pakning, udlevering, PN-medicin, seponering, utilsigtede hændelser og bortskaffelse. Ifølge afdelingslederen har de medicinansvarlige enten et medicinkursus eller en uddannelse som social- og sundhedsassistent. De medicinansvarlige laver retningslinjer for medicinhåndtering og instruerer kollegaer, som doserer og udleverer medicin. Ifølge medarbejderen anvendes Bosted System til medicinordinationer, herunder pn-medicin, og der kvitteres for udlevering i Bosted System. Normalt er det medarbejderen i rådighedsvagt, som udleverer morgenmedicin, og hvis en beboer skal have medicin i løbet af dagen, tager dagmedarbejderen medicinen med i dagtilbuddet. Medarbejderen oplyser at medicinen sjældent bliver glemt, men når det sker, kan det fx skyldes at medicinen skal gives udenfor måltiderne. Tilsynet fik ikke fremvist medicinskabet på Egegården og gennemgået praksis, da der ikke var døgnmedarbejdere fra afdelingen tilstede ved tilsynsbesøget. Utilsigtede hændelser Ifølge ledelsen omfatter utilsigtede hændelser (UTH) alene fejl i medicinhåndteringen på Gården, hvilket rapporteres i Dansk Patient Sikkerheds- Database. Beboerne, som er mobile, går selv til læge og tandlæge, og ledelsen oplever generelt ikke fejl ved overgange. Det ville kunne forekomme ved indlæggelser, fx efter selvmordsforsøg, men efter ledelsens erfaring sker der sjældent ordinationsændringer umiddelbart i den forbin- Side 7

8 Sundhedsfaglige forhold delse. Medarbejderen har rapporteret én medicinfejl som UTH og vurderer, at der er opmærksomhed i medarbejdergruppen på at UTH skal rapporteres. Organisatoriske forhold Arbejdsmiljø Afdelingslederen forventer at den økonomiske situation i specialområdet kommer til at fylde i medarbejdergruppen, når de bliver informeret dagen efter tilsynsbesøget i henhold til den strategi, som ledergruppen har besluttet. Medarbejderne har haft indflydelse på indretningen af de nye bygninger, som huser Dagtilbuddet Gården, der blev taget i brug 1. november Der er blevet opsat støjdæmpende lofter, og der er stadig nogle ting, som ikke er helt på plads. Medarbejderen oplyser at de nye rammer i dagbeskæftigelsen er gode og særligt egnede til målgruppen, blandt andet fordi der er mulighed for at opdele brugerne i mindre grupper og for individuel skærmning ved behov. Det betyder meget for arbejdsmiljøet i afdelingen, vurderer medarbejderen, som samtidig tilkendegiver at Gården er en udfordrende arbejdsplads på grund af brugergruppen, men også en god arbejdsplads med gode kollegaer og en tilgængelig ledelse. Vold og trusler om vold forekommer på Egegården og Gården, og alle episoder registreres og drøftes som et fast punkt på personalemøderne. Arbejdsmiljørepræsentanten læser indberetningerne inden møderne og ser efter mønstre eller om enkelte medarbejdere er særligt belastede og har behov for støtte eller beboerskift. Side 8

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Tangkær HS Udført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere