DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE DANSKE SKYTTEFORENINGER"

Transkript

1 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger 1/16 OKTOBER 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte 3 KAPITEL 3 Bestemmelser for opbevaring af våben og ammunition 5 KAPITEL 4 Bestemmelser for transport af våben og ammunition 5 KAPITEL 5 Bestemmelser for skydeledelsen 6 KAPITEL 6 Bestemmelser for foreningsbestyrelsen/ledelsen af banerne 9 KAPITEL 7 Bestemmelser vedrørende skydebaneanlæg 10 KAPITEL 8 Bestemmelser vedrørende terrænskydning 10 KAPITEL 9 Særlige sikkerhedsmæssige forhold ved terrænskydning 11 TILLÆG A DEFINITIONER/ORDFORKLARINGER 14 TILLÆG B BILLEDFORKLARING 16 2/16

3 KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 101. De Danske Skytteforeninger (DDS) har i dette hæfte samlet de sikkerhedsbestemmelser, der skal overholdes ved alle skydninger i organisationen Målet med bestemmelserne er at sikre, at der ved skydning ikke opstår fare, hverken for skytten eller for andre i dennes omgivelser Sikkerhedsbestemmelserne indeholder retningslinier, der enten er bestemt ved lov, eller beslutninger, der af DDS er vedtaget med det formål at øge sikkerheden. Overskrifterne til de enkelte kapitler og afsnit fortæller, hvem og hvad reglerne gælder for. Hvert afsnit oplyser endvidere, om bestemmelsen skal overholdes, fordi det er et lovkrav (L), eller fordi det er en organisationsbeslutning (S) Grundlaget for bestemmelserne er de sikkerhedsbestemmelser, som Forsvaret har udgivet. De hedder Sikkerhedsbestemmelser for skydning med Kamptroppernes våben og de kaldes i daglig tale SIKKAV. Endvidere har Justitsministeriet udgivet love, bekendtgørelser og cirkulærer vedrørende våben og vedrørende godkendelse af skydebaner/-terræner, foruden vejledninger for indretning af civile skydebaner (L) Kapitel 2 om Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte skal kendes og efterleves af alle skytter. Øvrige kapitler skal kendes og efterleves af foreningsledere, skydeledere, terrænskydeledere, banekommandører og lignende, i de funktioner hvor sikkerhedsbestemmelserne er relevante Kapitel 2 om Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte gengives i Skyttebogen og skal desuden være opslået som plakat på samtlige skydebaner (S). KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte 201. Husk: Som skytte har du pligt til at kende og efterleve sikkerhedsbestemmelserne Skydning forudsætter (S): - at skytten betjener våben og ammunition forsvarligt, - at skytten er sit ansvar bevidst i omgang med våben og ammunition, samt - at skytten kun skyder på skydebaner, der er godkendt af myndighederne Følgende bestemmelser skal altid overholdes (S): a. Når du tager/modtager et våben, skal du kontrollere, at det ikke er ladt. Dette gælder også, når du får et våben tilbage eller igen tager et våben, efter at du har været væk fra det. b. Før skydning skal du kontrollere, at: - våbnet er funktionsdygtigt, - løbet er rent og uden hindring for projektilet, - ammunitionen er af korrekt type, er ubeskadiget og ren samt godkendt jf. banens instruks. c. Du må først lade og skyde, når du har fået tilladelse hertil. d. Når du lader, når våbnet er ladt, og når du aflader, skal du være på skydestandpladsen, og piben skal pege mod skiverne. e. Hvis du lægger dit våben fra dig på standpladsen, ved f.eks. skiveskift eller anden aktivitet, skal du forinden aflade våbnet og åbne bundstykket/låsen og anbringe det i bageste stilling. Tromlen på revolvere skal være slået ud. f. Forlades standpladsen midlertidigt, og våbnet forbliver på standpladsen, skal sikkerhedspløkken være isat våbnet. 3/16

4 g. Efter skydningen, og inden du forlader standpladsen, skal du og banekommandøren kontrollere, at våbnet ikke er ladt, og at der ikke er patroner/hagl i kammeret, magasinet eller tromlen. Ved våben med magasin, udtages magasinet. Efter kontrollen isættes sikkerhedspløk i kammer/tromle, så man tydeligt kan se, at der ikke kan sidde en patron/et hagl i kammeret/tromlen. h. Sigt aldrig mod andre! Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til gene for omgivelserne. Dette gælder også for luftvåben. i. På skydebanen bæres våbnet med mundingen opad, hvis det ikke er i kuffert eller foderal. Man skal kunne se, at våbnet er tomt, ved at våbnet er isat sikkerhedspløk. j. Våbnet skal altid være i kuffert eller foderal, når det transporteres uden for skydebanen. Våbnet må ikke transporteres i side- eller skulderhylster på kroppen (L). k. Er der personer i fareområdet, skal våbnet være afladt og isat sikkerhedspløk. Du må ikke røre våbnet, før banekommandøren giver tilladelse hertil. l. Får du en klikker eller anden defekt ammunition, skal du aflevere ammunitionen til skydelederen, banekommandøren eller stationschefen. Du må ikke efterlade defekt ammunition på standpladsen eller smide det bort. m. Du skal ubetinget adlyde den ansvarlige leders anvisninger og ordrer. Er du alene på skydebanen, er du selv ansvarlig for skydningens korrekte gennemførelse efter disse sikkerhedsbestemmelser og instruksen for den pågældende skydebane. n. Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne For terrænskydning gælder desuden (S): a. Ingen skytte må forlade sin standplads, før stationschefen eller dennes hjælper har kontrolleret, at våbnet er afladt og tomt, og at magasinet er taget ud, og magasin/tromle ligeledes er uden patroner, og skytten har isat sikkerhedspløk. b. Geværskytter holder sit våben med åben lås og mundingen pegende i skudretningen, således at kontrol kan foretages. Ved kontrol udtages låsen (bundstykket) og magasinet kontrolleres. c. Pistolskytten bevarer front i målretningen og holder sit våben og magasin frem, således at kontrollen kan foretages. Benyttes revolver, skal tromlen være slået ud. d. Patroner, der evt. tabes under ladning og/eller afladning, må først samles op, når der gives tilladelse hertil. e. Våbnet må bæres synligt og skal altid have isat sikkerhedspløk. Der må ikke være isat magasin eller patroner. For geværer gælder, at det må have isat magasinattrap i følgende afvigende farver: Orange, gul eller rød. f. Enhver, der konstaterer, at der dukker personer op i fareområdet, eller ser, at et markørflag bevæges foran skiverne eller over en markørdækning, skal uopholdeligt foranledige skydningen standset ved at råbe: Stands skydningen Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser skal straks påtales (S) Bortvisning/udelukkelse (S): a. I alvorlige tilfælde af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne, kan skydelederen, terrænskydelederen, banekommandøren eller stationschefen bortvise skytten fra skydebanen/skydeterrænet. b. I særlige alvorlige tilfælde kan overtrædelsen endvidere medføre skyttens udelukkelse af foreningen. 4/16

5 KAPITEL 3 Bestemmelser for opbevaring af våben og ammunition 301. Permanent opbevaring af våben (L): a. Opbevaring af våben skal ske i et våbenskab, som er godkendt i EN grad 0, som svarer til SKAFOR blå, klasse 2. b. Antallet af våben må max være 25 geværer eller 10 pistoler/revolvere. Er antallet af våben større, skal opbevaring ske i et våbenskab, som er godkendt EN grad 1, som svarer til SKAFOR rød, klasse 2, ligesom der skal installeres alarmanlæg tilsluttet døgnbemandet kontrolcentral. c. Skabe med vægt under 1000 kg. skal boltes forsvarligt til væg eller gulv. d. Foreninger kan forvente, at politiet stiller krav om alarmanlæg allerede ved opbevaring af færre våben end nævnt ovenfor (se også pkt. 604) Midlertidig opbevaring af våben (L/S): a. Våben, der opbevares midlertidigt i forbindelse med konkurrence eller lignende, (omfatter fra dagen før til dagen efter formålet er opfyldt), skal være under konstant tilsyn eller opbevares forsvarligt (adskilt og under lås), så det er utilgængeligt for uvedkommende Opbevaring af ammunition i private hjem (L): a. Ammunition skal opbevares i et godkendt våbenskab og må i disse tilfælde opbevares sammen med våben. b. Der må opbevares 1000 stk. langdistanceammunition og 5000 stk. kortdistanceammunition. Kortdistanceammunition er ammunition som omfatter cal..22 til riffel og alt pistol/revolver ammunition. c. Ved midlertidig opbevaring af våben må våben og ammunition ikke opbevares sammen Opbevaring af krudt og fænghætter til genopladning (L): a. Røgsvagt krudt skal opbevares i et forsvarligt aflåst træskab, der er fastboltet til væg eller gulv. Vægtykkelsen skal være minimum 22 mm. b. Der må opbevares op til 2 kg røgsvagt krudt i private hjem og 5000 stk. fænghætter. Hvis flere personer har tilladelse til opbevaring af røgsvagt krudt på samme adresse, og den samlede mængde udgør mere end 2 kg skal hver person dog opbevare sit krudt i et separat lokale. Det samme er gældende for fænghætter, hvis mængden overstiger 5000 stk. Opbevaringsrummet skal være tørt, og rummets opvarmning skal ske med radiatorer. Evt. elektrisk radiator skal være med afskærmet glødespiral. c. Fænghætter skal opbevares i aflåst kasse eller skuffe, hvor intet andet opbevares. Opbevaringen må dog ske i samme skab som røgsvagt krudt, hvis der er en adskillelse mellem fænghætter og krudt på minimum 100 mm luft. Adskillelsen skal omgives af en stålplade eller en 10 mm træplade. KAPITEL 4 Bestemmelser for transport af våben og ammunition 401. Transport af våben (L/S): a. Transport af våben må kun foretages af personer med våbenpåtegning eller transporttilladelse (Dette krav er ikke gældende for luftvåben, bortset fra Co2/kulsyredrevne luftvåben) Transporttilladelse (L): a. For at man må transportere foreningsvåben, skal der være udstedt en transporttilladelse. En sådan transporttilladelse udstedes af et medlem af foreningens bestyrelse. b. Den person, der får udstedt en transporttilladelse, skal forinden værre godkendt af det stedlige politi eller have våbenpåtegning. 5/16

6 c. Transporttilladelsen udstedes på en særlig blanket. Den skal angive udstedelsesdato, formål og udløbsdato. (Omfatter fra dagen før til dagen efter formålet er opfyldt) Transport og opbevaring af våben uden for skydebane/skydeterræn (L/S): a. Når der transporteres skydevåben og ammunition, gælder det i alle tilfælde om at skabe så lidt opmærksomhed som muligt. b. Våben skal altid transporteres i kuffert eller foderal. Våben må ikke transporteres i sideeller skulderhylster på kroppen. c. I tilfælde, hvor våben opbevares i aflåst bil, skal våbnet være tildækket eller opbevaret i bagagerum. Der bør i disse tilfælde udvises forsigtighed, hvad angår parkeringsstedets karakter samt parkeringstidens længde med henblik på at sikre, at våbnet opbevares forsvarligt Transport af våben på skydebanen/i skydeterræn (L/S): a. Når våben bæres synligt, skal de bæres med mundingen pegende opad. b. Det skal tydeligt kunne ses, at våbnet er tomt, ved at der er isat sikkerhedspløk, og magasinet er udtaget, og at tromlen på revolvere er slået ud. Dette gælder, både når våbnet er henstillet eller bæres. c. Pistoler/revolvere må transporteres i side- eller skulderhylster på kroppen KAPITEL 5 Bestemmelser for skydeledelsen 501. Almindelige bestemmelser (S): a. Alle, der udpeges til at medvirke ved en skydnings tilrettelæggelse og gennemførelse, skal hvad enten det drejer sig om konkurrence eller daglig træning - først og fremmest hindre, at der sker ulykker. b. Er man udpeget til at indgå i skydeledelsen, skal man nøje kende sikkerhedsbestemmelserne, og man skal straks gribe ind, såfremt det opdages, at nogen overtræder bestemmelserne. c. Som medlem af skydeledelsen skal man altid optræde roligt, sikkert og myndigt. d. Der skal altid ved en skydning være udpeget en skydeleder af foreningsledelsen. e. Ved skydning i skydeterræn skal der i de tilfælde, hvor flere enheder/våbenarter skyder samtidigt, udpeges en koordinerende skydeleder, som samtidig kan være sikkerhedskoordinator (SIKKO), og som bemander sikkerhedskontoret. f. På trods af at en skydeleder/banekommandør/stationschef under en skydning har konkurrencemæssige pligter (betjening af stopur og elektroniksystem m.v.), må dette ikke have fortrin for det sikkerhedsmæssige ansvar under skydningen Bestemmelser for skydelederen (S): a. Der må aldrig herske tvivl om, hvem der er skydeleder eller koordinerende skydeleder. b. Skydelederen har ansvaret for sikkerheden og er også ansvarlig for at træffe nødvendige beslutninger. c. Skydelederen forestår skydningens gennemførelse på én eller flere skydebaneafsnit. Fra skydningens begyndelse til dens afslutning skal skydelederen opholde sig ved skydebanen. Skydelederen er ansvarlig for, at der er en banekommandør tilstede på de enkelte skydebaneafsnit. d. Skydelederen skal være mindst 18 år og erfaren skytte. e. Det er skydelederens ansvar, at skydebanen kun anvendes til skydning inden for den instruks, skydebanen er godkendt til. f. Skydelederen skal sikre sig, at de krævede ansvarsforsikringer og arbejdsskadeforsikringer er tegnet og i kraft. (Gyldigt medlemskab af DDS sikrer dette). g. En skydeleder ved baneskydning kan tillige være banekommandør. I så fald overtages også banekommandørens pligter. 6/16

7 h. I forbindelse med forberedelser forud for en skydning skal skydelederen: - sikre sig, hvilke bestemmelser, der er foreskrevet for pågældende bane/terræn, jf. Instruks for banens/terrænets brug og/eller de for terrænet Blivende bestemmelser, - udpege og instruere evt. banekommandører, stationschefer, standpladshjælpere, markører og afspærrings- og sikkerhedsfolk, - oprette afspærring og sikkerhedsobservation, herunder etablere midlertidige advarsler (advarselskugle, kæder, oplåselige bomme m.m.), se også pkt. 609, - inden skydning påbegyndes kontrollere, at baner, skiveopstillinger, kuglefang, markørdækninger, mv. er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, På indendørs baner kontrollere, at huller i skivebagvæggen ikke er mere end 5 cm i diameter, - inden skydning påbegyndes kontrollere, at ingen uvedkommende befinder sig i fareområdet, - til enhver tid vide, hvordan lægehjælp og ambulance tilkaldes. i. Ved terrænskydning udpeges en terrænskydeleder. Denne skal være mindst 18 år, være rutineret terrænskytte og skal tillige: - have gennemgået og bestået DDS»Terrænskydelederkursus«samt fortsat have status som terrænskydeleder, - sikre sig, at skiveopstillinger, standpladser, ruteafmærkninger og afspærringsforanstaltninger er korrekt placeret, - udarbejde skitse, kalke eller kortkopi, der viser skiveopstillinger, målretninger, standpladser, fareområde, posters og markørers placering, afspærringsforanstaltninger og deltagernes rute/opholdssteder i terrænet, - forevise den udfærdigede skitse/kalke/kortkopi for den godkendende myndighed forud for skydningen, - kontrollere at markørdækninger er i forskriftsmæssig stand. Skal markører opholde sig i fareområdet uden for faste markørdækninger, skal hvert opholdssted forevises og godkendes af den godkendende myndighed forud for skydningen, - instruere markører om opgaver og særlige forhold ved ophold i det pågældende område, - fastsætte signal, på hvilket al skydning til enhver tid straks kan standses, - inden skydning påbegyndes sørge for, at godkendende myndighed har besigtiget og godkendt gennemførelse af skydningen Særlige forhold som skydeleder (S): a. Når en skytte skyder alene på en skydebane, er skytten selv ansvarlig for skydningens korrekte gennemførelse jf. bestemmelserne i dette hæfte samt bestemmelser for banens brug. b. Når 2 eller flere skytter skyder samtidig på samme afsnit, skal der udpeges en skydeleder, som tillægges de under pkt. 502, a-h, nævnte pligter Hjælpere for skydelederen (S): a. Ved baneskydning skal skydelederen udpege én banekommandør til hvert skydebaneafsnit. b. Ved terrænskydning udpeger terrænskydelederen én stationschef pr. station (se pkt. 506), samt en sikkerhedsobservatør og nødvendigt antal afspærringsposter (se pkt. 509) Bestemmelser for banekommandøren (S): a. Banekommandøren forestår skydningen på en enkelt skydebane/skydebaneafsnit. b. En banekommandør skal være mindst 18 år og rutineret skytte. c. Banekommandøren skal fysisk opholde sig på skydebanen/skydebaneafsnittet under skydningen og herunder: - instruere skytterne om eventuelle særlige sikkerhedsmæssige forhold på den pågældende skydebane, 7/16

8 - foranledige, at skydningen standses, hvis der kommer personer ind i fareområdet, eller der svinges med et markørflag, - påse, at ladning og afladning foregår på skydelinien, - ved kontrol sikre sig, at skytterne har afladt deres våben, at magasinet er taget ud, og magasin/tromle ligeledes er uden patroner samt, at der er isat sikkerhedspløk inden standpladsen forlades, - sikre sig, at alle våben er afladt, og at skytterne har lagt dem fra sig, når der er udækkede personer inden for fareområdet, - sørge for ro og orden under skydningen. Banekommandøren må i disse tilfælde normalt ikke selv deltage som skytte og skal placere sig således, at alle standpladser kan overvåges. d. Såfremt alle skytter er rutinerede skytter over 16 år, kan banekommandøren selv deltage i skydningen. e. Kan banekommandøren ikke overvåge sikkerheden på alle benyttede standpladser, udpeges én eller flere standpladshjælpere (se pkt. 507). f. I tilfælde, hvor banekommandøren selv deltager som skytte på skydebanen, skal det tydeligt være afmærket, hvem der er tillagt banekommandøransvaret. Afmærkningen skal have udformning som vist i tillæg B og kan være hæftet på personen eller placeret ved personens skydestandplads Bestemmelser for stationschefen (S): a. Stationschefen har det sikkerhedsmæssige ansvar for en station under terrænskydning. b. Stationschefen har de samme sikkerhedsmæssige beføjelser som en banekommandør (se pkt. 505). c. Stationschefen er under skydning ansvarlig for de hjælpere og markører, der er ved stationen. d. Stationschefen må ikke samtidigt selv deltage som skytte. e. En stationschef skal være mindst 18 år og rutineret skytte, eller rutineret banekommandør. f. Stationschefen placerer sig således, at alle standpladser kan overvåges. g. Er der ved geværterrænskydning mere end 10 og ved pistolterrænskydning mere end 5 skytter pr. hold, skal der ud over stationschefen være mindst én standpladshjælper som hjælper pr. station. h. Stationschefen instruerer markørerne på egen station om opholdssted, rute som skal benyttes fra opholdssted til skiveopstilling og retur, samt om eventuelle særlige forhold vedrørende skydning på nabostationer Bestemmelser for standpladshjælperen (S): a. Standpladshjælperen udpeges som hjælper for banekommandør/stationschef. b. Standpladshjælperen skal: - placere sig, så de tildelte standpladser kan overvåges, - overvåge, at skytterne følger de givne anvisninger og ordrer fra banekommandør/ stationschef, - overvåge, at skytterne betjener deres våben sikkerhedsmæssigt korrekt, - overvåge, at skytterne aflader deres våben straks efter endt skydning, - på banekommandørs/stationschefs ordre udfører kontrol af våben. c. En standpladshjælper skal være mindst 18 år og rutineret skytte. d. Standpladshjælperen må ikke samtidig selv deltage som skytte Bestemmelser for markører (S): a. Markørerne foretager markering af skuddene. b. Opholder markørerne sig under skydningen i markørdækning eller et andet udpeget sted foran skydelinien gælder følgende bestemmelser: 8/16

9 - anvendes der flere markører i samme dækning, udpeges en markørformand, der i så fald har det sikkerhedsmæssige ansvar for de øvrige på holdet, - en markørformand skal være mindst 15 år. Er markøren alene i dækningen, skal han/hun være mindst 15 år, - der skal mellem stationschef og markører være en sikkert virkende signalforbindelse, - på ordren: Alt i dækning fra banekommandør/stationschef, bekræftes ordren fra markørerne, når alle personer er i dækning, - markørdækningen eller det udpegede opholdssted må kun forlades på ordre fra banekommandør/stationschef. Ordren gives over signalmidlet eller ved ordonnans. Ordren skal gentages af markørerne, inden dækningen må forlades. Markører må aldrig lade sig kalde frem ved råb, fløjtesignal eller lignende. - når markører er fremme, skal markørflaget medbringes og være anbragt synligt foran skiveopstillingen, - ønsker markørerne af én eller anden grund at få skydningen standset, og der ikke er forbindelse over signalmidlet, svinges markørflaget fra side til side over dækningen, og - hvor det er muligt, trækkes skiverne på halv eller lægges ned. Dækningen må først forlades, når der er opnået kontakt med banekommandør/stationschef Bestemmelser for sikkerhedsobservatører og afspærringsposter (S): a. Sikkerhedsobservatørens opgave er at overvåge fareområdet i luften for lavtflyvende luftfartøjer. Sikkerhedsobservatøren kan evt. være stationschefen selv eller en standpladshjælper. b. Afspærringsposternes opgave er at overvåge fareområdet på land eller over vand samt foretage afspærring eller melding i henhold til de af skydeleder/terrænskydeleder givne bestemmelser. KAPITEL 6 Bestemmelser for foreningsbestyrelsen/ledelsen af banerne 601. Almindelige bestemmelser (L): I sikkerhedsmæssige spørgsmål har foreningens ledelse dvs. bestyrelsen det juridiske ansvar. Bestyrelsen tegnes af formanden Det er foreningsledelsens ansvar, at trænings- og konkurrenceskydninger på foreningens skydeanlæg gennemføres på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det er herunder foreningsledelsens ansvar, at der til enhver tid er udpeget det fornødne antal personer, som har ansvaret for skydeledelsen på foreningens skydeanlæg jf. kapitel Det er foreningsledelsens ansvar, at foreningens skydende medlemmer er bekendt med de i kapitel 2 nævnte sikkerhedsbestemmelser for skytter Det er foreningsledelsens ansvar, at foreningens våben er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, samt at de opbevares, vedligeholdes og benyttes jf. bestemmelserne i nærværende reglement. Det er endvidere foreningsledelsens ansvar, at de privatejede våben, som opbevares i foreningens faciliteter, til enhver tid er opbevaret korrekt, når disse ikke er i ejerens varetægt Det er foreningsledelsens ansvar, at de personer, som udpeges til at transportere våben, er udstyret med en gyldig transporttilladelse Det er foreningsledelsens ansvar, at foreningens skydeanlæg er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, samt at der ved nedslidning foretages de reparationer, som jf. vejledninger om anlæggenes brug er nødvendige, for at anlægget sikkerhedsmæssigt kan godkendes. 9/16

10 607. Det er foreningsledelsens ansvar, at Instruks for banens brug er ophængt på et synligt sted på skydebanen Det er foreningsledelsens ansvar, at en skydebane, der ikke har polititets skriftlige godkendelse, ikke benyttes Det er foreningsledelsens ansvar, at skydeanlæggets opstillede skilte, bomme, kæder, hegn og andre faste advarsler og afspærringer til enhver tid er intakte og virker efter hensigten, samt at teksten på advarselsskilte er læselig. (Se også pkt h. 3. pind) Det er foreningsledelsens ansvar, at en ikke-rutineret terrænskytte ledsages af en rutineret skytte. KAPITEL 7 Bestemmelser vedrørende skydebaneanlæg 701 Anvendelse (L): a. Ethvert skydebaneanlæg må kun anvendes til lovlige skydeaktiviteter. b. Der må på skydebaneanlæg ikke foregå skydeaktiviteter, der ikke er anført på den af politiet godkendte instruks for banens brug, herunder forsøgsskydninger af enhver art Besigtigelse og godkendelse (L): a. Jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om anlæggelse af skydebaner skal politiet godkende såvel udendørs som indendørs skydebaner, forinden disse benyttes. b. Anmodning om godkendelse rettes til det stedlige politi. c. Justitsministeriets Skydeinspektør og politiets skydebanesagkyndige kan vejlede i alle sager vedrørende besigtigelse og godkendelse. d. Politiet udfærdiger Instruks for banens brug, som nævner, hvad den pågældende bane er godkendt til, samt hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for brugen af banen. Instruksen ophænges på et synligt sted på skydebanen. e. Enhver skydeleder skal forinden igangsætning af skydningen sikre sig, at banen er godkendt (samt godkendt til den type våben og ammunition, som ønskes benyttet). Er banen ikke det, må banen ikke benyttes Periodiske godkendelse (L): a. Enhver godkendt skydebane skal periodisk besigtiges af politiet, der undersøger, om banen stadig opfylder de stillede sikkerhedsmæssige krav. (Se også pkt. 608). b. Ved de periodiske godkendelser udsteder politiet en ny instruks eller påtegner den hidtil gældende Vedligeholdelse (S): a. Det er foreningsledelsens ansvar, at foreningens skydeanlæg vedligeholdes, jf. pkt Der henvises til De Danske Skytteforeningers vejledninger om skydebaner. KAPITEL 8 Bestemmelser vedrørende terrænskydning 801. Reglerne i kapitel 5 vedr. skydeledelsen gælder også for terrænskydning, dog med de afvigelser, der følger dette kapitel. 10/16

11 802. Almindelige bestemmelser (S): a. Terrænskydning gennemføres normalt enten i civilt terræn eller i Forsvarets skyde- og øvelsesterræner, men kan endvidere i visse tilfælde gennemføres på en fast anlagt skydebane eller i tilslutning hertil. b. Den person (kaldet Terrænskydeleder), der skal planlægge og gennemføre en terrænskydning, skal nøje kende de i dette reglement gældende bestemmelser, men skal endvidere have grundigt kendskab til eventuelle lokale bestemmelser for det pågældende område. Det er terrænskydelederens ansvar, at terrænskydebanen er besigtiget og godkendt af politiet, samt at de krævede ansvars- og arbejdsskadeforsikringer er tegnet. (Gyldigt medlemsskab af DDS sikrer dette). c. For lovligt at kunne virke som terrænskydeleder for civile terrænskydninger skal personen have gennemgået og bestået den af De Danske Skytteforeninger - i samarbejde med Hærens Kampskole - arrangerede uddannelse for terrænskydeledere samt fortsat have status som sådan. d. Ansøgning om godkendelse af et terræn til terrænskydning skal sendes til politiet i det område, hvor skydningen skal finde sted. Der sendes samtidig kopi til Justitsministeriets Skydeinspektør. Denne undersøger området og udarbejder instruks samt rapport med indstilling om godkendelse til det stedlige politi. e. Ved efterfølgende ansøgninger om terrænskydninger i samme område og inden for samme instruks, sendes ansøgningen kun til politiet. f. Inden en terrænskydning iværksættes, skal politiet eller en af politiet godkendt myndighedsperson besigtige og godkende skiveopstillinger, standpladser, afspærringsforanstaltninger m.v. samt øvrige fastsatte vilkår for skydningen. g. Som skytte ved terrænskydning skal man kende og efterleve de i kapitel 2 nævnte sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte. h. Markører ved terrænskydning skal især have terrænskydelederens og stationchefens bevågenhed, idet disse som oftest opholder sig i eller i tæt tilslutning til fareområdet. Grundlaget for markørers optimale sikkerhed er en grundig instruktion givet af terrænskydelederen om stedlige forhold (se pkt i.) og stationchefens særlige instruktion (se pkt h.) Terrænskydning i Forsvarets skydeterræner (L): a. For alle Forsvarets skydeterræner er der udgivet et sæt Blivende bestemmelser, som nøje fastsætter de bestemmelser, som er gældende for brugen af det pågældende terræn. Bestemmelserne skal nøje overholdes af alle, der benytter terrænet. b. Al planlægning af terrænskydning i Forsvarets skydeterræner sker efter aftale med pågældende sikkerhedskontor eller lign. Kontakten kan eventuelt etableres via De Danske Skytteforeningers kontor. c. På grundlag af kort over skydeterrænet udarbejdes en kalke, som viser stationernes fareområde, samt den rute, der skal følges fra station til station. Kalken afleveres til skydelejren/kommandantskabet i god tid forud for skydningen. Tidsfrist fremgår af Blivende bestemmelser for skydeterrænet Terrænskydning i civilt terræn (L): Terrænskydelederen skal sikre sig lodsejerens godkendelse til at benytte området til terrænskydning, herunder eventuelt også nabolodsejeres tilladelse til at foretage afspærring. KAPITEL 9 Særlige sikkerhedsmæssige forhold ved terrænskydning 901. Sikkerhedselementer (L): a. Ved pistol- og geværterrænskydning anvendes en sikkerhedsvinkel i siden på minimum 375 TS. 11/16

12 b. Ved sekundskydning (gennemførelse på kortest mulig tid mod flere mål) på ikke gennemskydeligt skive-/målmateriel anvendes dog min. 600 TS. c. Ved alle sekundskydninger med pistol, hvor der anvendes gennemskydeligt skive/målmateriel skal sikkerhedsvinklen være min. 475 TS. d. Som sikkerhedsafstand i længden anvendes: - cal..22 LR samt ikke-kappeklædt cal..32 og.38 ammunition m - Øvrig pistol- og revolverammunition, cal. 40 S&W, 44 Special, 45 Colt, 45 ACP og.357 Magnum inkl. kappeklædt og coated ammunition m - Maximum og tilsvarende langtrækkende ammunitionstyper til pistol/revolvere m - Geværammunition til langdistancevåben m - Hagl til luftvåben m e. Sikkerhedshøjden ved terrænskydning er 200 meter Våben og ammunition (L): a. Det er en forudsætning for sikkerhedsbestemmelserne, at der udelukkende anvendes våben som er godkendt, registreret og omfattet af De Danske Skytteforeningers bestemmelser. b. Det er ligeledes en forudsætning, at den anvendte ammunition er kendt for genopladet ammunition er fremstillet jf. ladetabellerne og kan indeholdes i de under punkt 901 nævnte sikkerhedsafstande Skiver og mål (L): a. Alle benyttede mål og skiver skal være af gennemskydeligt materiale. Brug af hårde mål er kun tilladt efter særlig godkendelse. b. Foran og bag en skive-/målopstilling, samt i området omkring denne, må der ved terrænskydning anlagt uden fuldt fareområde inden for en vinkel af 100 TS til hver side for målretningen (dog min. 3 m.) ikke forekomme sten, hårde genstande og materialer, der kan afstedkomme opspringere eller afbøjninger af skudbanen. Ved terrænskydninger, anlagt med fuldt fareområde, anvendes 30 TS (dog min. 3 m.). c. Ved terrænskydning anlagt uden fuldt fareområde skal skiver/mål opstilles: - så skivens/målets underkant er hævet min. 40 cm over terræn og terrængenstande, - således, at der i enhver anvendt skydestilling ikke skydes i en linie, der er over vandret, - tættest muligt og max. 1,5 m. fra kuglefangets fod. d. På stationer med flere skive-/målopstillinger må vinklen mellem de yderste opstillinger være max. 800 TS målt fra midterste standplads til midterste skive/mål Standpladsen (L): a. Skydestandpladserne skal tilstræbes anlagt vinkelret på skudretningen. b. Standpladsflag angiver, at der foregår skydning fra standpladsen. Flaget opstilles ca. 5 m bag skydelinien ved skydningens begyndelse og forbliver oprejst, indtil sidste skydehold har forladt standpladsen. Standpladsflagets placering angiver endvidere klarlinien, samt hvor tilskuere med flere kan placere sig. c. Den enkelte standplads skal som minimum have en bredde på 1 m. Af hensyn til linksskytter (gevær) og kraftig hylsterudkast/blysprøjt (pistol/revolver) bør bredden, hvor det er muligt, være større end 1 m. På stationer med 2 eller flere mål, hvor vinklen mellem de yderste mål er 200 TS eller mere, skal standpladsbredden være mindst 1,5 meter Afspærring og advarsler (L): a. Al færdsel i og adgang til et terrænskydningsområde skal hindres for uvedkommende gennem observation, afspærring og afvisning. b. Terrænskydelederen udpeger sikkerhedsobservatør til at overvåge fareområdet i luften. 12/16

13 c. Adgangsveje og ledelinier ind til området skal afspærres med poster, bomme, kæder eller advarselsskilte. Såfremt der anvendes skilte, skal disse have en udformning (tekst og farve) som de i tillæg B viste. d. Hvis der anvendes fareområde over vand, skal der udstilles poster til farvandsovervågning. Posterne udrustes med kommunikationsmateriel, så der kan gives en sikker advarsel, såfremt trafik på vandet bevæger sig ind (eller på vej ind) i fareområdet Markører (L): a. Markører skal under skydning opholde sig i godkendte markørdækninger (se pkt. 508). b. Hvis det ønskes, at markører skal opholde sig i fareområdet i ikke godkendte markørdækninger, skal opholdsstedet i hvert enkelt tilfælde godkendes af Justitsministeriets Skydeinspektør Koordination af sikkerhed (L): a. Hvis 2 eller flere stationers skydning og markering skal koordineres (f.eks. hvis den ene stations skiveopstilling er placeret inden for en nabostations fareområde), skal den ene af stationscheferne på pågældende stationer udpeges til koordinerende stationschef og som sådan forestå koordineringen af skydning og markering Kommunikation (L): a. Der skal altid være sikre kommunikationsforbindelser mellem: - terrænskydeleder og stationschefer - stationschefer og de på stationen værende markører - terrænskydeleder og afspærringsposter - terrænskydeleder og poster til farvandsovervågning - andre led i de sikkerhedsmæssige foranstaltninger b. Hvis en eller flere kommunikationsforbindelser svigter, skal skydningen straks bringes til ophør Instruktion til skydeholdet (S): a. Stationschefens instruktion til skydeholdet skal være tydelig, informativ og ensartet fra hold til hold. b. Instruktionen skal som minimum indeholde udpegning af mål, anvisning af evt. skudgrænsemærker samt angivelse af rute til næste station Anvendt skydetid (L): a. Ved pistolterrænskydninger må der ikke anvendes skydetider, der er kortere end 8 sek. på en station. b. På stationer med 2 eller flere mål, hvor vinklen mellem de yderste mål er 200 TS eller mere, skal skydetiden dog være mindst 10 sek Skudgrænsemærker (S): a. Hvis der fra en standplads kan ses skiveopstillinger tilhørende andre stationer, og der herved kan opstå tvivl om, hvilke skiver, der skal beskydes, skal der anvendes skudgrænsemærker. (Se tillæg B) Dispensation (L): a. Dispensation fra ovennævnte bestemmelser kan kun gives efter tilladelse fra Justitsministeriets Skydeinspektør. 13/16

14 TILLÆG A DEFINITIONER/ORDFORKLARINGER Banekommandør Den person, der er udpeget af skydelederen til at forestå skydningen på en skydebane/et skydebaneafsnit. Skal være mindst 18 år og rutineret skytte. Coated ammunition Ammunition til anvendelse i pistol/revolver med projektiltyper, der er belagt med max. 0,1 mm tyk kobberforhudning, kan godkendes til anvendelse på skydebaner, der er indrettet til skydning med ikke kappeklædt ammunition kaliber.32 og større kaliber. Farekalke Kalke (d.v.s gennemsigtigt papir eller transparent), som anvendes ved indtegning eller konstruktion af fareområdet på et kort. Skabelon til hjælp ved udarbejdelse af farekalke kan rekvireres på De Danske Skytteforeningers kontor i Vingsted. Fareområde Det område, hvor ophold og passage ikke må finde sted eller kun må finde sted under iagttagelse af særlige sikkerhedsbestemmelser, f.eks. markører i dækning. Grundelementerne i fareområdets opbygning er normalt en målretning, en sikkerhedsvinkel (V) og en sikkerhedsafstand (S). Flag (standplads- og markørflag) Standpladsflaget er det flag, som angiver, at der foregår skydning fra en standplads, og markørflaget medbringes af markørerne til skiverne, når der markeres. Flaget består af et stykke stof, hvor øverste halvdel er rød og nederste er hvid. Flaget fastgøres til en stang af passende længde. Instruks for banens/terrænets brug Den skriftlige tilladelse, som det stedlige politi udsteder som godkendelse af, at banen/terrænet må benyttes. Instruksen skal ophænges på et synligt sted på skydebanen. I terræn skal instruksen medbringes af terrænskydelederen. Kortdistanceskydebane En skydebane indrettet til skydning på afstande indtil 50 m. Koordinerende skydeleder Den skydeleder, der er udpeget til at koordinere flere skydende enheder i et militært skydeterræn. Koordinerende stationschef Den stationschef, der er udpeget til at koordinere skydning og markering, når 2 eller flere stationer har andre stationers skiver inden for eget fareområde. Kortkopi Fotokopi af 4 cm kort til indtegning eller konstruktion af et fareområde. Langdistanceskydebane En skydebane indrettet til skydning på afstande over 50 m. Markør En person, der udfører markering og/eller betjener et skive- eller målarrangement på en skydebane eller i et skydeterræn. Markørdækning En gravet dækning, som er godkendt som opholdssted for markørerne. Politiets skydebanesagkyndige Den politiassistent i hver storpolitikreds, som er til rådighed for sagsbehandleren ved blandt andet måling af sikkerhed på en skydebane. Politiets skydebanesagsbehandler Den politiassistent ved det stedlige politi, som besigtiger og godkender skydebaner. Ruteafmærkning En med skilte, pile, markeringsstrimmel eller lignende afmærket rute, som skytter og markører ved en terrænskydning skal følge. Orange farve må ikke anvendes. Sikkerhedspløk En sikkerhedspløk er en genstand, der signalerer til omgivelserne, at våbnet har været kontrolleret, og derfor ikke er ladt. Sikkerhedspløkken skal være lavet i en sådan udformning, at låsen/bundstykket ikke kan lukkes, og at der ikke kan være patroner i kammeret. Til revolvere skal sikkerhedspløkken fremstilles således, at der ikke kan være patroner i tromlen. Hvis revolveren er af sådan en konstruktion, at der ikke er plads til en sikkerhedspløk mellem tromlen og slagstiften, så skal våbnet bæres med tromlen slået ud, og sikkerhedspløkken skal forhindre, at tromlen kan lukkes. Sikkerhedspløkken skal tydeligt kunne ses i våbnet og være fremstillet i stærkt afvigende farver: Rød, gul, blå eller orange. (Se billeder af anbefalede sikkerhedspløkke). SIKKAV En forkortelse for den af Forsvaret udgivne Sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben i fredstid. 14/16

15 Sikkerhedskoordinator Den, der ved Forsvarets skydeterræner koordinerer sikkerheden, når flere skydende enheder anvender terrænet. Benævnes SIKKO. Sikkerhedsobservatør Den, der under skydning holder et fareområde eller et afspærringsområde på land, sø eller i luften under observation. Skivebagplade Let udskiftelig plade, der opsættes på 15 m banens skivevæg. Den opsættes således, at den er ud for en skives centrum. Skivevæg Den væg, der opsættes på en 15 m bane foran kuglefanget for at opfange evt. tilbagekast af projektildele fra kuglefanget. Skivevæggen virker tillige som skivestop. Skudgrænsemærker Skilte, der angiver skudgrænser inden for hvilket område, der må skydes (se billede). Skydebane Et skydebaneanlæg med en eller flere skiveopstillinger, et antal skydestandpladser og markørdækninger. I forbindelse med anlægget kan naturligt tilhørende bygninger og arealer være tilknyttet, men ikke de omkringliggende arealer, som er offentligt tilgængelige. Skydebaneafsnit Et afsnit af skydebanen med et antal standpladser, som kan overvåges samtidigt af en skydeleder/banekommandør. Skydeinspektør Den af Justitsministeriet autoriserede sagkyndige, som bistår politiet ved besigtigelse og godkendelse af skydebaner og terrænskydninger samt ved bygning af større skydebaner og baner, hvor der kræves blændere. Skydeleder Den person, som har det sikkerhedsmæssige ansvar for gennemførelse af en skydning på en skydebane. Skal være mindst 18 år og rutineret skytte. Skydelinie Forkanten af skydestandpladsen Skydestandplads (standplads) Det sted, hvorfra skytten afgiver sine skud. Skydeterræn Ved skydeterræn forstås det område, som er godkendt anvendt til pågældende terrænskydning samt sammenhængende områder til ophold og parkering. Skyttebogen Udgives hvert år af De Danske Skytteforeninger og angiver gældende bestemmelser for organisationen. Standpladshjælper En hjælper for banekommandør/stationschef. Skal være mindst 18 år og erfaren skytte. Stationschef Den person, der af terrænskydelederen er udpeget til at forestå skydningen på en terrænskydningsbane. Status som terrænskydeledere Efter afsluttet og bestået kursus udleveres kursusbevis udstedt af Hærens Kampskole. Der udstedes licens gældende for 5 år af De Danske Skytteforeninger. Inden fornyelse af licensen, skal man have gennemgået og bestået en efteruddannelse. Terrænskydeleder Den person, der har det sikkerhedsmæssige ansvar for gennemførelsen af en terrænskydning. Skal være fyldt 18 år, samt have gennemgået og bestået det af De Danske Skytteforeninger arrangerede Terrænskydelederkursus og fortsat have status som sådan. Terrænskydning Skydning i terræn, der er ukendt for skytten, mod mål, opstillet på afstande, der er ukendte for skytten. Terrænskydningsbane Område til gennemførelse af skydning i militært- eller civilt terræn. Transporttilladelse Tilladelse, som skal bæres, når der transporteres våben, som ikke er bærerens egne. Periodisk godkendelse Den godkendelse, som politiet foretager periodisk for at undersøge, om en skydebane fortsat opfylder de stillede sikkerhedsmæssige krav. Kan være med 1 til 3 års mellemrum. 15/16

16 DDS-nr ISBN TILLÆG B BILLEDFORKLARING Advarselsskilt Skudgrænsemærker, henholdsvis højre og venstre Banekommandørmærkat Anbefalede sikkerhedspløkke i stærkt afvigende farver: Rød, gul, blå eller orange VINGSTEDVEJ BREDSTEN TELEFON TELEFAX Protektor: Hendes Majestæt Dronningen 16/16

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

Skydebaneforeningen Danmark Bogen om 50 m udendørs skydebaner

Skydebaneforeningen Danmark Bogen om 50 m udendørs skydebaner Skydebaneforeningen Danmark Bogen om 50 m udendørs skydebaner Version. 2.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Hvad siger loven... 3 Kapitel 2 Oversigt over benævnelser, mål, mv.... 5 Principper... 5 Skydehus...

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING 01-01-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i DGI Skydning... 3 1. Geværterrænskydning, langdistance... 4 2. Geværterrænskydning,

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Arrangør Idrætsforeningen Skive Garnison Velkomst Det er med stor glæde at Idrætsforeningen Skive

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune Politik for ITV overvågning i Assens Kommune 1. Definition. Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs og indendørs arealer ved hjælp af automatisk virkende

Læs mere

Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner.

Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner. Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner. Vingsted skydebaner består af: 40 stk. elektroniske 25 meter pistolbaner 10 stk. manuelle 25 meter pistolbaner.

Læs mere

Miljøet på Danmarks 429 indendørs 15 meter skydebaner

Miljøet på Danmarks 429 indendørs 15 meter skydebaner Rapport om Miljøet på Danmarks 429 indendørs 15 meter skydebaner Landsresultatet Fokus på DGI Vestjylland Bag om banernes besøgsrunde I 2011 besluttede bestyrelsen i De Danske Skytteforeninger (DDS) nu

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Brugsvejledning for Rumsimulator

Brugsvejledning for Rumsimulator - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Skydeteknik - Pistol Af Knud Erik Poulsen

Skydeteknik - Pistol Af Knud Erik Poulsen Skydeteknik - Pistol Af Knud Erik Poulsen 1 SIKKERHED 1.1 Generel sikkerhed Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du udøver. Det er også din pligt at

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER. Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg

EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER. Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg SKYDEARRANGEMENTER PÅ VINGSTED SKYDEBANER Skydebaneforeningen Danmark afholder arrangementer på Vingsted Skydebaner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

SKL flytter til Rundforbi Hallens baner i Nærum

SKL flytter til Rundforbi Hallens baner i Nærum Skytten nr. 2, april kvartal 2011 Side 1 Nr. 2. april kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL flytter til Rundforbi Hallens baner i Nærum Læs mere side på side 6 og 7, og følg med

Læs mere

Villaer og rækkehuse m.v.

Villaer og rækkehuse m.v. Villaer og rækkehuse m.v. Regler for opstilling af enkeltbrevkasser Definition Som enkeltbrevkasse betragtes brevkasse til ophængning udendørs på stolpe, mur, plankeværk el.lign. Enkeltbrevkasse anvendes

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

50 m banen på stadion er lukket indtil videre

50 m banen på stadion er lukket indtil videre Nr. 1. januar kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 50 m banen på stadion er lukket indtil videre Der er fundet skimmelsvamp på banen. Læs mere side 3! Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Herved bekendtgøres lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 11. august 1994, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 350

Læs mere

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning Dansk Bueskytteforbund DM INDENDØRS 1 Dansk Bueskytteforbund...1 AFVIKLING af DM...2 CHECKLISTE / MATERIEL der skal bruges til DM...2 CHECKLISTE

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere