Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten"

Transkript

1 Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten 1. Indledning Retten til hurtig udredning omfatter alle nyhenviste, elektive patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til udredning på sygehus, eksklusiv retspsykiatriske patienter og tvangsindlagte patienter. Patienten skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 kalenderdage, hvis det er fagligt muligt. Det vil sige fra, at henvisningen modtages på sygehuset, til patienten er færdigudredt. Kan fristen på 30 kalenderdage (inkl. weekend- og helligdage) ikke overholdes, påhviler det i alle tilfælde sygehuset at give patienten en plan for det videre udredningsforløb inden for de samme 30 kalenderdage, jf. Sundhedslovens 82 b, stk. 2. Udredningsplanen kan gives til patienten mundtligt og skal altid gives skriftligt. Kilde: Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. 14. Gældende vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter. Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet, at monitoreringen af udredningsretten baseres på eksisterende indberettede registreringer samt enkelte administrative procedureregistreringer i Landspatientregisteret. Denne indberetning er obligatorisk og gælder for patienter henvist fra den 1. oktober I monitoreringen af udredningsretten opgøres udredningslængden, og årsagen til hvis patienten ikke er udredt inden for 30 kalenderdage. Der er derfor krav om indberetning af de obligatoriske procedurekoder, der beskrives i kap. 2 og 3. Der er to typer af registreringer i forbindelse med monitoreringen af udredningsretten; Klinisk beslutning om at udredningen er færdig, skal registreres for alle udredningspatienter. I de tilfælde, hvor udredningen ikke kan ske inden for 30 kalenderdage, skal patienten have en udredningsplan, og årsag hertil skal registreres, når denne udleveres. Udleveringen skal ske inden 30 kalenderdage. 1.1 Vedrørende patienter, der indgår i pakkeforløb for hhv. kræft- og hjertesygdomme Da disse patienter indgår i en særlig monitorering af pakkeforløb for kræft- og hjerteområdet, indgår de i udgangspunktet ikke i monitorering af udredningsretten. 1

2 Der gøres særligt opmærksom på følgende forhold i relation til monitoreringen: Patienter, der indgår i et hjertepakkeforløb eller i et kræftpakkeforløb, hvor diagnosen er afkræftet, men patienten ikke er færdigudredt, indgår i monitorering af udredningsretten Patienter, der indgår i et hjertepakkeforløb eller i et kræftpakkeforløb, som er færdig udredt, diagnosen afkræftet, og patienten skal videre til behandling, indgår ikke i monitorering af udredningsretten. Patienter, der indgår i et hjertepakkeforløb eller i et kræftpakkeforløb, som er færdig udredt, diagnosen afkræftet og patienten afsluttes, indgår ikke i monitorering af udredningsretten 1.2 Forholdet mellem udredning og behandling ved visitation Generelt gælder det, at patienter, hvor det ved henvisning: ikke er klart, om patienten skal tilbydes behandling eller ikke på baggrund af henvisningen kan gives et konkret beskrevet behandlingstilbud, defineres som patienter henvist til udredning. Patienter kan også visiteres direkte til behandling. I mange tilfælde vil resultater og vurdering af observationer og undersøgelser foretaget forud for henvisning til sygehuset være så klart og fyldestgørende fremstillet i henvisningen, at der ikke er behov for et udredningsforløb på sygehuset. Det kan fx være tilfælde, hvor der fra henvisende læge fremsendes billeddokumentation, resultat af vævsprøver m.v., som entydigt afklarer sygdommens art og omfang, og hvor gængse faglige kriterier klart angiver indikation og behandling. Det kan også være tilfælde, hvor en patient har opblussen af kendt og fuldt udredt kronisk sygdom, men har behov for fornyet behandling på sygehus. I sådanne tilfælde vil patienten kunne indkaldes direkte til forundersøgelse med henblik på information, samtykke og klargøring til behandling. I sådanne tilfælde er forundersøgelsen at betragte som en del af behandlingstilbuddet og således omfattet af reglerne efter sundhedslovens 87, stk. 2 om udvidet frit valg til behandling. Dvs. i disse tilfælde (direkte visitering til behandling) skal der ikke registreres i henhold til monitorering af udredningsretten. 2

3 Eksempel på patient visiteret til udredning: 56 årig mand henvises med diagnosen håndledssmerter. I anamnesen beskrives prikken og stikken i fingrene, føleforstyrrelser samt tryk og ubehag i håndleddet. Der er ikke foretaget diagnostiske undersøgelser. Patienten visiteres til udredning med henblik på afklaring af sygdom og evt. behandlingstilbud. Eksempel på patient visiteret direkte til behandling: 56 årig mand henvises med diagnosen Karpaltunnelsyndrom. I anamnesen beskrives prikken og stikken i fingrene, føleforstyrrelser samt tryk og ubehag i håndleddet. Forud for henvisning er der foretaget nerveledningshastighedsundersøgelse, som bekræfter diagnosen. Patienten er informeret om resultatet af undersøgelsen, og ønsker behandling. Patienten betragtes som endelig udredt og kan visiteres direkte til behandling, eventuelt forudgået af et besøg, hvor den konkrete behandling planlægges i samråd med patienten. Det er en lægefaglig vurdering i forbindelse med visitation af patientens henvisning, hvorvidt patienten skal udredes eller kan modtages direkte til behandling eventuelt forudgået af et besøg til fx forsamtale. 2. Afslutning på udredning (endeligt udredt) En patient kan betragtes som endeligt udredt, jf. sundhedslovens 82 b, såfremt patienten har gennemgået et udredningsforløb, der følger anerkendt klinisk praksis, og som har afklaret henvisningsindikationen i en sådan grad at: patienten kan informeres om, at mistanke om sygdom er afkræftet eller patienten kan informeres om tilstanden eller sygdommens karakter og patienten kan informeres om, at der anbefales observation, behandling eller ingen behandling. I visse tilfælde kan det være fagligt velbegrundet at iværksætte behandling, samtidig med at udredningen pågår. Stabiliserende medicin, sovemedicin, beroligende medicin og smertelindrende medicin er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for, at patienten har afsluttet sin udredning og er overgået til behandling. Fx kan der være tilfælde af kroniske ledsmerter, hvor der igangsættes smertelindrende behandling samtidig med afklaring af sygdommens art, eller ved psykiske lidelser, hvor der iværksættes angstdæmpende medicin og samtaleterapi samtidigt med den videre observation af patientens tilstand. Patienten vil derfor fortsat være under udredning og derfor omfattet af reglerne efter sundhedslovens 82 b og 87, stk. 1. Behandling kan også iværksættes som led i udredning, for eksempel ved vurdering af behandlingsrespons på given specifik behandling i forbindelse med diagnostisk afklaring. Selvom der i sådanne tilfælde er iværksat en vis behandling, er udredningen uafsluttet, og patienten vil derfor fortsat være under udredning og derfor omfattet af reglerne efter sundhedslovens 82 b og 87, stk. 1. Såfremt forløbet afsluttes med en anbefaling om behandling, kan patienten først betragtes som endeligt udredt, når patientens tilstand er afklaret i en sådan grad, at patienten kan informeres om behandlingsmuligheder. Det bemærkes, at der ikke bør være unødig ventetid fra det tidspunkt, hvor prøvesvar mv. foreligger og til det 3

4 tidspunkt, hvor patienten modtager information. Som led i udredningen skal eventuel komorbiditet kun vurderes i det omfang, det er relevant for at kunne informere patienten om hensigtsmæssigheden i et eventuelt behandlingstilbud. Efter endt udredning kan der være behov for at påbegynde nyt eller nye udredningsforløb for eventuel påvist komorbiditet. Såfremt patienten undervejs i et uafsluttet udredningsforløb selv ønsker at afstå fra yderligere udredning, må forløbet betegnes som endeligt. I nogle tilfælde, selv efter langvarig tværfaglig og specialiseret indsats, vil udredningen ikke kunne afsluttes med en entydig eller specifik vurdering af tilstanden eller sygdommens karakter. I sådanne tilfælde må udredningen betragtes som endelig, når en læge, tandlæge eller anden sundhedsfaglig personale på relevant specialiseringsniveau ud fra en konkret faglig vurdering finder, at yderligere udredningstiltag vil være udsigtsløse eller uhensigtsmæssige, herunder af hensyn til mulige skadevirkninger eller uforholdsmæssigt ressourceforbrug ved yderligere udredningstiltag. Eksempel på endelig udredning: 42-årig kvinde henvises med mistanke om depression. Ved første besøg træffes klinisk beslutning om, at patienten skal behandles med medicin og samtaleterapi og vil have gavnlig effekt af begge behandlingsformer med det samme. En 58-årig patient henvises til udredning for udfyldning i den ene lyske. Patienten er mangeårig storryger og har kendt behandlingskrævende KOL. Ved første besøg kan udfyldningen ikke genfindes. Patienten informeres. Udredningen er endelig, og ved eventuel genhenvisning startes nyt udredningsforløb. Start på udredningsretten Patienten er endeligt udredt Henvisning modtaget på sygehus Klinisk beslutning: endeligt udredt [AFX01A/AFX01C] 4

5 2.1 Indberetning til Landspatientregisteret vedrørende endelig udredning af patient Følgende to administrative procedurekoder skal anvendes, når der foreligger en klinisk beslutning, og patienten kan informeres om, hvad udredningen viser. Patienten har ikke nødvendigvis givet samtykke til evt. anbefalet behandling. Procedurekoderne markerer, at patienten er endeligt udredt (eller i visse tilfælde, jf. afsnit 2, at udredningen er slut), og hvad konklusionen af udredningen blev Endeligt udredt, behandling i sygehusregi Hvis patienten er endeligt udredt og ska behandles i sygehusregi registreres: AFX01A Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling i sygehusregi Eksempel på registrering af endelig udredning, behandling i sygehusregi: Patienten udredes for reumatoid artrit. Efter forundersøgelse og scanning, anbefales der blokadebehandling. AFX01A registreres i forbindelse med, at patienten informeres om resultatet af udredningen skriftligt og eventuelt mundtligt. Patienten indkaldes efterfølgende til blokadebehandling Endeligt udredt/udredning slut, ingen behandling i sygehusregi Hvis det viser sig: at patienten ikke har brug for behandling i sygehusregi eller en læge, tandlæge eller anden sundhedsfaglig personale på relevant specialiseringsniveau ud fra en konkret faglig vurdering finder, at yderligere udredningstiltag vil være udsigtsløse/uhensigtsmæssige eller patienten ikke ønsker yderligere udredning og/eller behandling, anvendes AFX01C. AFX01C Klinisk beslutning: Endeligt udredt/udredning slut, ingen behandling i sygehusregi 3. Plan for videre udredning I tilfælde af, at det ikke er muligt at udrede en patient endeligt inden for en frist på 30 kalenderdage, skal patienten have en plan for det videre udredningsforløb. Dette gælder uanset årsag til, at udredningen ikke kan afsluttes inden for fristen. Tidsfristen for udarbejdelsen af denne udredningsplan er 30 dage. Den skal således være udarbejdet og udleveret til patienten inden 30 kalenderdage, efter at sygehuset har modtaget henvisningen af den pågældende patient, jf. sundhedslovens 82 b, stk. 2. 5

6 En udredningsplan redegør for den eller de kommende undersøgelser, som patienten forventes at skulle gennemgå. Udredningsplanen skal indeholde oplysninger om tid og sted for de forventede kommende undersøgelser, når et udredningsforløb ikke kan afsluttes inden for en frist på 30 kalenderdage. Hvis det fx er klart, at patienten skal gennemgå tre yderligere undersøgelser, vil dette skulle indgå i udredningsplanen. Det vil være hensigtsmæssigt at sætte et tidsperspektiv for det samlede forløb, som det har været muligt at udarbejde en plan for. Udredningsplanen skal gives inden 30 kalenderdage fra henvisningen er modtaget, og årsagen til, at planen er givet, skal angives. Det skal bemærkes at udleveringen og registrering af udredningsplanen skal efterfølges af en registrering, når patienten er endeligt udredt. 3.1 Indberetning til Landspatientregisteret vedrørende plan for videre udredning Ved udlevering af en udredningsplan skal årsagen til udredningsplanen indberettes. Det vil sige, at der obligatorisk skal indberettes én af de i de følgende afsnit beskrevne administrative procedurekoder. Plan for videre udredning Start på udredningsretten Plan for videre udredning [AFX01D*] Patienten er endeligt udredt Henvisning modtaget på sygehus 30 dage Bemærk: Der skal kun indberettes én kode for udleveret plan. Ved flere konkurrerende årsager registreres den klinisk vurderede primære årsag ud fra følgende koder: 6

7 Oversigt Administrative procedurekoder vedrørende udleveret plan for videre udredning AFX01D1 AFX01D1A AFX01D2 AFX01D3 AFX01D4 AFX01D9 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. faglige årsager Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. pårørende eller ekstern samarbejdspart Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens afslag på tilbud om udredning i anden enhed Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens ønske om udredning på et senere tidspunkt end tilbudt Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. manglende kapacitet Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. andre årsager De enkelte koder er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. Eksempel på valg og registrering af primære årsag: Det vurderes fagligt, at den udredning, som patienten er henvist til vil tage 21 kalenderdage fra første fremmøde på hospitalet. Det er dog ikke muligt at give en tid til første fremmøde før på dag 14. Den samlede udredning vil derfor vare 35 dage. I dette tilfælde vil den primære årsag være udredningsplan udarbejdet pga. kapacitetsmæssige årsager, og der registreres AFX01D Faglige årsager Faglige årsager kan gyldigt begrunde, at udredningsfristen på 30 kalenderdage ikke overholdes. Hvis faglig årsag er den primære begrundelse for, at udredningsperioden på 30 kalenderdage ikke kan overholdes, og der dermed må gives en udredningsplan, anvendes følgende administrative procedurekode: AFX01D1 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. faglige årsager Det kan være: At en patient skal gennemgå en række undersøgelser, analyser og prøver, som man af faglige årsager ikke kan nå på 30 kalenderdage fx: o Genetiske undersøgelser og andre prøver og undersøgelser med lang svartid. o Undersøgelser eller analyser der kun kan foretages i bestemte faser eller perioder grundet tilstandens natur. o Ved behov for stabilisering af anden sygdom eller regulering af anden behandling før udførelse af dele af udredningsprogrammet. 7

8 o Hvor undersøgelserne skal ske serielt og hvor den næste undersøgelse afhænger af resultatet af den foregående. Herunder hvor de planlagte undersøgelser, af grunde der ikke kunne forudses, viser sig ikke at afdække tilstanden i tilstrækkelig grad, og der derfor må iværksættes yderligere udredning. At der er et fagligt funderet behov for en observationsperiode, herunder hvis der er behov for at afvente symptomudvikling, eller der er en velbegrundet sandsynlighed for, at tilstanden vil gå over af sig selv. Hvis patienten bliver indlagt akut med anden sygdom i udredningsperioden. Eksempel på registrering af faglige årsager: Det vurderes fagligt, at den udredning, som patienten er henvist til vil tage 35 kalenderdage fra første fremmøde på hospitalet. Det er dog ikke muligt, at give en tid til første fremmøde før på dag 10. Den samlede udredning vil derfor vare 45 dage. I dette tilfælde vil den primære årsag være udredningsplan udarbejdet pga. faglige årsager, og der registreres AFX01D Pårørende og eksterne samarbejdsparter Inddragelse af eksterne samarbejdsparter og pårørende i udredningen er gyldige årsager til at retten til hurtig udredning inden for 30 kalenderdage ikke overholdes. Hvis pårørende eller eksterne samarbejdsparter er den primære årsag til, at udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage anvendes følgende kode til årsagsbeskrivelse: AFX01D1A Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. pårørende eller ekstern samarbejdspart Eksterne samarbejdsparter vil være samarbejdsparter uden for det sekundære sundhedsvæsen og vil således ikke være, hvis der afventes svar fra en anden sygehusafdeling eller sygehus. Eksempel på registrering af pårørende og eksterne samarbejdsparter: Der er behov for inddragelse af eksterne samarbejdsparter og/eller pårørende fx i forbindelse med demensudredning eller indhentning af skole og forældreobservationer ved børne- og ungdomspsykiatrisk eller pædiatrisk udredning. Det kan for eksempel være i forbindelse med en udredning af en patient i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor der er behov for en udtalelse fra patientens skole. Skolen kan først komme med udtalelsen efter 35 dage, således udredningen ikke kan afsluttes inden for 30 kalenderdage. I dette tilfælde vil den primære årsag være pårørende eller ekstern samarbejdspart, og der registreres AFX01D1A Patienter, der afslår tilbud om udredning i anden enhed 8

9 Hvis regionen ikke kan udrede patienten inden for 30 kalenderdage men i stedet tilbyder patienten udredning på anden afdeling/sygehus i offentligt eller privat regi, har patienten fået et tilbud om udredning i overensstemmelse med 82 b. Hvis patienten af egen vilje afslår regionens tilbud om udredning inden for 30 kalenderdage på anden afdeling/sygehus, fx ved ikke at henvende sig for at gøre brug af tilbuddet, er det således en gyldig årsag til, at retten til hurtig udredning inden for 30 kalenderdage ikke overholdes. Patientens ønske om frit sygehusvalg er også en gyldig årsag til, at retten til hurtig udredning inden for 30 kalenderdage ikke overholdes. Udredningen kan strække sig ud over fristen på 30 kalenderdage, hvor patienten benytter sig af sit frie sygehusvalg til at vælge et sygehus/sygehusafdeling, der ikke kan udrede inden for 30 kalenderdage på trods af at have modtaget tilbud om rettidig udredning fra et andet sygehus/sygehusafdeling. I disse situationer er tilbud om udredning givet i overensstemmelse med 82 b. Hvis patientens afslag på tilbud om udredning i anden enhed er den primære årsag til, at udredningen ikke sker inden for 30 kalenderdage, anvendes følgende kode til årsagsbeskrivelse: AFX01D2 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens afslag på tilbud om udredning i anden enhed Eksempel på registrering af patientens afslag om tilbud i anden enhed ved brug af frit sygehusvalg: Patienten får en tid på et af regionens sygehuse, så udredningen forventes at kunne ske inden for 30 dage, men patienten henvender sig med ønsket om at blive viderehenvist til et specifikt sygehus, hvor ventetiden er mere end 30 dage. Der angives en AFX01D2 kode. Eksempel på registrering af patientens afslag på tilbud om udredning på anden afdeling/sygehus Patienten får alternativ ny tid på et af regionens egne sygehuse eller samarbejdssygehuse, da regionen ikke har kapacitet til at udrede patienten inden for 30 kalenderdage på patientens umiddelbare første henviste sygehus. Patienten henvender sig ikke for at gøre brug af det alternative tilbud. Der angives en AFX01D2 kode Patientens ønske om senere udredning At patienten vælger at afslå det primære tilbud om udredning og ønsker, at udredningen skal foregå på et senere tidspunkt, f.eks. fordi patienten skal på ferie, eller hvis patienten melder afbud eller udebliver er en gyldig årsag til, at udredningen ikke sker inden for 30 kalenderdage. 9

10 Hvis patientens ønske om senere udredning er den primære årsag til, at udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage anvendes følgende kode til årsagsbeskrivelse: AFX01D3 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens ønske om udredning på et senere tidspunkt end tilbudt Eksempler på registrering af patientens ønske om senere udredning: Sygehuset modtager henvisning på en patient den 1. juli og vurderer, at patienten kan udredes inden for 30 kalenderdage, dvs. senest den 31. juli. Patienten har midlertidig planlagt en ferie og har ikke mulighed for at møde op til en eller flere af de planlagte undersøgelser. Det medfører, at patienten ikke kan udredes inden for 30 kalenderdage. Sygehuset skal fortsat senest den 31. juli have udarbejdet en plan for den videre udredning af patienten, og der registreres en AFX01D3 kode Manglende kapacitet Der kan være kapacitetsmæssige forhold, der primært begrunder en længere udredningsperiode. Manglende kapacitet skal angives, hvis hverken regionen selv eller de afdelinger og sygehuse, som regionen samarbejder med og sædvanligvis benytter, har kapacitet til at løse udredningsopgaven. Manglende kapacitet skal typisk angives, hvis det ikke er muligt at angive et navngivent tilbud i indkaldelsesbrevet. Manglende kapacitet skal også angives, hvis patienten tilbydes udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med udredningen. Manglende kapacitet registreres med følgende kode: AFX01D4 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. manglende kapacitet Eksempel på registrering af manglende kapacitet: En patient henvises til neurologisk udredning. Det vurderes, at udredning vil tage i alt 14 kalenderdage. Første ledige tid i afdelingen er dag 21 fra henvisningsdatoen. Der findes ikke mulighed for udredning andet sted, hvorfor patienten ikke kan tilbydes dette. Samlet udredningstid er således 35 kalenderdage. Efterfølgende udsætter patienten fremmøde med yderligere 14 dage, hvilket giver en samlet udredningstid på 49 kalenderdage. Det er primære årsag til at udredningsretten ikke kan overholdes, der registreres. I dette tilfælde manglende kapacitet, og der registreres AFX01D4. 10

11 3.1.6 Andre årsager Andre årsager end de i afsnit til beskrevne angives med koden: AFX01D9 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. andre årsager 11

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter VEJ nr 9955 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1603637 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Denne vejledning retter sig mod regionsrådene, de offentlige sygehuse, private specialsygehuse

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Opdateret den 7. december 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Rikke Falkenby Skytte Sagsnr.: Sidst revideret af: Sanne Fribo Møller Pedersen Dato: Juni 2017 E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt 9.643 11.384 13.559 6.243 3.099 43.928 Andel patienter udredt inden for 30 dage - korrigeret,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/23371 Dato: 30. august 2013 Principnotat Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark 1. Indledning Folketinget har 19.december

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 430 Offentligt VEJ nr 10351 af 19/12/2014 Gældende (Vejledning om frit sygehusvalg m.v.) Offentliggørelsesdato: 20-12-2014

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar.

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar. Sundheds- og ældreministeriet sum@sum.dk 25. januar 2016 Sag nr. 16/206 Dok. Nr. 3328/16 Høringssvar fra Danske Regioner Danske Regioner takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMCVA Sagsnr.: 1503977 Dok. nr.: 1837814 Dato: 18. december 2015 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Reel ret til hurtig udredning

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. november 2010 Sag nr. Emne: bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Regionsrådet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Kvalitet og Forskning Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Oktober 2016 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2015 FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB Dato 16. december 2014 J.nr.: 4000-V2102-14 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2015/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin. Fremsat den 26. februar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientgrupper: Patienter mellem 15-30 år som indenfor det sidste år har været indlagt på grund af et hovedtraume

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, november 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

MiniPas - Henvisninger

MiniPas - Henvisninger - Henvisninger Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Bekendtgørelse nr. 743 af 22. august 2001 Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. I medfør af 4 og 5 d i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16.

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 27.06.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for BOX-undersøgelse på hovedfunktion under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Bekendtgørelse nr om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*)

Bekendtgørelse nr om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*) Bekendtgørelse 2006-12-21 nr. 1749 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*) I medfør af 88, stk. 6 og 89, stk. 5 i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Udredningspakkeforløb:

Udredningspakkeforløb: Danske Regioner 06-02-2013 Børn og unge (PB01, PB02, PB03, PB04) Børne- og ungdomspsykiatri Udredningspakkeforløb: Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Juli 2016 Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning... 2 1.2 Snitflader

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2012-13 Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 17. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere