Resultat af workshop diskussioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af workshop diskussioner"

Transkript

1 Resultat af workshop diskussioner Diskussionen var opdelt i tre grupper; Tvetydighed, Portabilitet og Generelitet. Denne inddeling præsenteres herunder. TVETYDIGHED Temaet for denne workshop var, at se på de tvetydigheder der kan opstå som følge af, at have både informationsmodeller og et termoinologisystem. I denne workshop var centrale spørgsmål om der kan opridses tommelfingerregler for, hvornår modellen eller terminologien skal vælges til at beskrive det ønskede indhold. Der må eksempelvis tages stilling til hvor brede attributterne i datamodellen skal gøres og hvordan de skal befolkes. PORTABILITET Portabilitet er et begreb som skal dække over forskellige termer som interoperabilitet, mapning, transformation og integration. Temaet for denne workshop var, at få fokus på hvordan man forholder sig til, at uddata i system A skal blive inddata i system B. Især gennem Ida Tvede og John Møller Jensens oplæg er det i centrum. De rejser bl.a. spørgsmålet: Hvornår er det terminologien der skal være styrende og hvornår er det modellen? Det er især omkring at dataindsamlingen skal have fokus på HVAD det er data skal anvendes til. Derudover rejser førnævnte spørgsmålet om, om det har en betydning at der er flere måder at registrere samme ting på. Troels Thomsen rejser spørgsmålet om antallet af mapning har et maksimum og hvad det betyder at have manglende præcision? GENERELITET Temaet for denne workshop var, at få ballance mellem de genreliserbare/standardiserede løsninger og det der kan lade sig gøre i virkeligheden og kan betale sig. Troels Thomsen stillede i sit oplæg spørgsmålet om, hvorledes vi forholder os til, at når vi indføre standarder og deraf følgende nye systemer og strukturer, så opstår der et problem med den nedarvede data fordi den tilhører en anden struktur og terminologi? Et andet spørgsmål, der falder under generelitetsdiskussionen, er Ida Tvede og John Møller Jensens. De spørger hvorledes vi forholder os til, at fleksibilitet koster altså i hvilket omfang kan standardisering betale sig?

2 Gode råd De gode råd fra alle tre diskussioner, er herunder listet under fire overskrifter, der var tilbagevendende temaer: Beslutningskompetence i standardiseringsrelaterede spørgsmål Det skal være de rigtige beslutningstagere der er involveret i standardiseringsprocessen Få ballance i hvilke aktører der inddrages i standariseringsrelaterede beslutninger. Forudsætninger for indførelse af standardisering Formålet skal være konkretiseret og tydeligt, der skal ikke kunne rejse spørgsmål om, om det er nice to have eller om det er need-to-have. Vær klar over, at før der kan indføres standardisering er der en stor formidlingsopgave Fremgangsmåde ved indførelse af standardisering Inden valg af model og terminologi må man forholde sig til hvad inddata og uddata skal være Indførelse af standarder kræver klare målsætninger og et fornuftigt roadmap Flere pilotprojekter til at afprøve ideer Vær opmærksom på tidskonstanten mellem en god model og konkrete projekter, her er fokus på kontradiktionen mellem varigheden af pilotprojekter og varigheden af en fuld implementering Praktisk håndtering af terminologi og modeller Afklar brugen af prekoordinerede og postkoordinerede begreber Tag klinikernes IT-relaterede arbejdsbyrde alvorligt Udvikl model og vælg dernæst terminologi til modellen Man bør tænke i sandstregsmetode frem for at bibeholde forældet struktur eller vise gamle data i ny struktur Uddybning af diskussionernes indhold De gode råd uddybes herunder. Nedenstående er ikke udtryk for en konsensus mellem deltagene, men en opridsning af hovedsynspunkter, som de blev opfattet af moderatorerne. Beslutningskompetence i standardiseringsrelaterede spørgsmål Det skal være de rigtige beslutningstagere der er involveret i standardiseringsprocessen, idet standardisering giver faste rammer, men også indsnævre frihedsgraden. Der var relativ stor uenighed og sikkerhed om hvem der skulle have ansvaret for standardiseringer, flere nævnte at som organisationen er sammensat i dag er der ikke umiddelbart en direkte måde at vedtage en standard på udover de gængse måder gennem hvad EU påpeger og hvad Dansk Standard peger mod. Samtidig med var der usikkerhed omkring om standardisering er vejen frem, idet det giver flere begrænsninger på leverandørsiden, og giver en væsentlig indsnævring af friheden til at få/ udvikle lige det som klinikerne efterspørger. Dette var også temaet for nedenstående diskussion.

3 Få ballance i hvilke aktører der inddrages i standariseringsrelaterede beslutninger. Der skal tages mange beslutninger både på mikro-niveau eksempelvis hvordan der i konkrete tilfælde laves konsistente snitflader mellem terminologi og modeller og på makro-niveau eksempelvis hvilke standarder der skal vælges. I dag er det fortrinsvis regioner, der i relation til sundheds IT må tage beslutninger vedrørende standardisering. Typisk så prioriterer de funktionalitet frem for standardisering og så er det leverandørerne der må tage stilling til, om standarder kan hjælpe til at løse de funtionalitetskrav der er opstillet. Dette er en uholdbar proces fordi der mangler overordnet styring (eller governance som det så fint hedder disse år). Den overordnede styring kunne eksempelvis specificere hvilke standarder der skulle vælges. Hvis leverandører og kunder så vælger at implementere disse standarder så får man en belønning efter nogle år kunne man så indføre en straf, hvis standarderne ikke blev fulgt. Dette er en model man anvender i USA og er lidt det samme, som de krav der stilles for, at man får støtte til kvalitetsdatabaser i Danmark. På mikro niveau er der også beslutninger, der skal træffes eksempelvis om vi vil anvende SNOMED CT udelukkende, eller tillade at der anvendes både SNOMED CT og lokale klassifikationer. Dette er ikke nødvendigvis de samme, som dem der udstikker de overordnede linjer. Det forvirre billedet, at vi ikke ved, præcis hvad vil vi bruge systemerne til om tre år. Dette giver et behov for at alle er med, så alle får lov til at byde på dette. Dette giver dog potentielt mange forskellige dagsordner og kokke der fordærver maden. Det er vigtigt at fastholde fokus på, at standardisering er magtudøvelse og fravalg af alternativer dette kommer man ikke udenom hvis man vil have standardisering og derfor er governance helt centralt. Forudsætninger for indførelse af standardisering Formålet med standardisering skal være konkretiseret og tydeligt. Det er vigtigt at få slået fast om der er brug for dataudveksling i større stil en det der eksisterer nu (Den gode... altså edifacterne). For at dette er muligt er det nødvendigt, at aktørerne har samme referencemodel og dertilhørende informationsmodeller, hvilket ikke er oplagt i et land som Danmark med flerleverandørstrategi. Derfor er det nødvendigt at have et begrebsvæsen/terminologisystem som kan forstå data til at transmittere data videre. Dette har flere teknolgoiske løsningsmodeller; catalog structures, linking/binding, terminologi er underliggende datamodel etc. Men alle disse teknologiske løsninger har den konsekvens at de vil interagere i henholdsvis informationsmodellen og begrebsmodellen, og der vil derfor blive tale om en magt-balance mellem modellerne. Der var uenighed om, om standardisering af SundhedsIT havde en positiv business case. Vær klar over, at før der kan indføres standardisering er der en stor formidlingsopgave. Vidensniveauet vedrørende hvad standardisering indebærer af opgaver og fører med sig af fordele og ulemper er lavt blandt beslutningstagere ligeledes er holdningen til standardisering overvejene negativ (måske fordi GEPJ spøger). Disse år er der megen fokus på konkrete løsninger, der giver målbare forbedringer her og nu, det er mere kompliceret at lave den gode buisnesscase for standardisering end for en konkret telemedicinløsning. Et andet aspekt er, at hvis beslutningstagerne skal få øjnene op for fordelene ved standardisering, kræver det, at klinikerne ser fordele eller mere ønskværdigt gennem afprøvning har fået demonstreret, at standardisering giver mening. Klinikerne er således vigtige ambasadøre.

4 Fremgangsmåde ved indførelse af standardisering Inden valg af model og terminologi må man forholde sig til hvad inddata og uddata skal være. Hermed menes, at forventningsafstemme, så der er en forudsigelig sammenhæng mellem den information der indateres og det man forventer at få ud både ift. primær og sekendær brug af data. Dette må ikke gøres til en tilfældig eller teoretisk opgave man må gå i gang i det små, hvor en konsistent model anvendes til at løse en konkret opgave. Hvis der fokuseres på hele potentialet i både informationsmodeller og terminologi, er det let at miste overbilkket opgaven bliver enorm. I stedet bør man fokusere på, at vi nu har byggeklodser i form af en terminologi og forskellige kandidater til informationsmodeller. Opgaven er at finde ud af, hvordan man kan bruge dem. De store forkromede løsninger tager pusten fra de fleste, derfor bør man ikke fokusere for meget på fremtidige krav, da dette skaber usikkerhed og kompleksitet. Vær hellere parat til at starte forfra, når det definerede er outdated. Indførelse af standarder kræver klare målsætninger og et fornuftigt roadmap, der gennem konkrete milepæle får sundhedssektoren gradvist tættere på standardiserede og interoperable IT systemer. Når man vælger en sådan skridt for skridt løsning, må man være klar over, at man risikerer at lave noget, der skal laves om på næste trin. Man må finde en ballance mellem det store ultimative fleksible system og et system der virker og kan performe. Eksempler på, hvad konkrete milepæle kunne være, er: En undersøgelse af regionernes standardiseringsbehov viser, at man gerne vil have standarder, der hvor der i forvejen er krav til indberetninger. En analyse af hvilket udgangspunktet vi allerede har. Man kunne analysere data i eksempelvis Landspatientregister og kvalitetsdatabaser. Hermed kunne man besvare, hvad vi har af data i dag, samt hvilke huller der er. Et startpunkt kunne være, at kræve at sundhedsit systemer, skal kunne håndtere SNOMED CT. At bruge Sveriges model, hvor man starter i et hjørne og demonstrere noget der virker, før der gåes videre til næste skridt. I Sverige er de eksempelvis i gang med at lave en demografi-arketype med SNOMED CT understøttelse, som skal bruges ift. indberetning til kvalitetsdatabaser. De nedsætter en gruppe af passende størrelse og så udarbejder de et forslag. Ambitionen bør ikke være at høre alle i processen, men at være klar over, at der nok skal laves en revision, når man begynder at anvende det udarbejdede. En problematik kan være, at resten af sundhedssektoren går i stå på standardiseringsfronten, mens sådanne hjørneprojekter udarbejdes. Men hvis endemålet kendes (i Sverige eksempelvis indførelse af CEN13606 og SNOMED CT) så kan leverandører og sundhedssektor begynde at overveje, hvordan man får udarbejdet systemer der understøttet dette og får konverteret fra de gamle systemer. En klar målsætning indbefatter at der skal vælges mellem tilgængelige standarder. Dette har ikke været muligt ind til videre i dansk sammenhæng. Måske fordi at der er muliple aktører og det er uklart, hvem der kan tage beslutningen (dette er diskuteret i afsnittet om beslutningskompetence), eller fordi ingen vil tage risikoen at vælge de forkerte standarder. Flere pilotprojekter til at afprøve ideer og TIDSKONSTANT mellem god model og konkrete projekter. I denne diskussion var der fokus på kontradiktionen mellem varigheden af pilotprojekter og varigheden af en fuld implementering. En af diskusionsgrupperne havde bred konsensus omkring pilotprojekterne er gode afprøvningsprojekter, primært fordi det er det eneste testmiljø der eksisterer i nærværende domæne, men

5 opmærksomhed skulle rettes på tidsfaktoren. Pilotprojekter har et meget afgrænset tidsforløb og et lille afgrænset sundhedsfagligt domæne, det betyder at det dermed er fjernt fra virkelighedens domæne, da fulde implementeringer ikke har en back-end dato og ej heller er dømæne specifik. De problemer der IKKE bliver opdaget i pilotprojektfasen vil typisk vise sig under udrulning af implementeringsprojekterne. Praktisk håndtering af terminologi og modeller Afklar brugen af prekoordinerede og postkoordinerede begreber. Der var i workshoppen ikke umiddelbar enighed omkring, hvor snittet mellem informationsmodel og terminologi skal ligge. Hvis man vil undgå lange prekoordinerede termer, som er svære at anvede til sekundær brug, så bør man atomisere mest muligt. På den anden side indebære atomisering, at der bliver så mange felter at udfylde, at lægerne ikke vil tage systemerne i brug. Umiddelbart er det altså ikke muligt at lave tommelfingerregler for brug af terminologi og model. Tag klinikernes IT-relaterede arbejdsbyrde alvorligt. Når der indføres mere strukturerede/standardiserede IT systemer skal man være opmærksom på risikoen for noncompliance det vil sige at systemerne ikke bliver brugt, fordi det er besværligt. Dette kan ske hvis det dokumentationen skal atomiseres. Det er vigtigt, at den enkelte bruger oplever, at der er fordele forbundet med brug af IT systemet især hvis man gerne vil have klinikerne som ambasadøre (se formidlingsopgave). Det er dog tankevækkende at når man spørger klinikere om de gerne vil skrotte deres IT systemer så svarer de somregel nej, dette kunne betyde, at der er ret vide rammer for, hvilke IT systemer man kan tilbyde klinikere. På den anden side, så kan grunden til at de svare nej være, at de ikke ønsker at ændre deres hverdag ift. den omvæltning det er at ændre det eksisterende IT system. Udvikl model og vælg dernæst terminologi til modellen. Selv om workshoppen kom med dette gode råd, er det centralt, at der er store afhængigheder mellem terminologi og model, så det er vigtigt at have fokus på begge. Man må udvikle modeller der passer til behovet. Tænke i sandstregsmetode frem for at bibeholde forældet struktur eller vise gamle data i ny struktur. Når man skifter til et nyt system eller udvikler nye brugergrænseflader, kan det være et problem, fortsat at have adgang til gammel data. Man arver eksempelvis struktur og terminologi, som ikke passer i de nye systemer. En løsning kan være at tænke i sandstregsmetode, dvs. At man sige at fra en bestemt dato går man over til det nye system, og så har man ikke længere umiddelbar adgang til den gamle data, selv om det selvfølgelig, hvis det bliver nødvendigt, kan findes i det gamle lager. Et alternativ kan være at analysere data i det gamle system og her ud fra beslutte hvilken information, der er så ensartet, at den kan mappes direkte til det nye system, hvilken information der blot kan vises som tekst og hvilken information det er unødvendigt at føre med over til det nye system. Det er nødvendigt at overveje, om det er prisen værd at føre information med over i et nyt system, informationen skal være nødvendig. Konklusion Som det vises ovenstående, var var et centralt tema hvem der har beslutningskompetence i standardiseringsrelaterede spørgsmål, samt hvilke centrale spørgsmål er det, der endnu ikke er besvaret i forhold til standardisring i Danmark. Standardisering er magtudøvelse og fravalg af alternativer og derfor ikke en opgave som kan varetages decentralt af eksempelvis leverandører og regioner. Beslutninger og stategier må komme fra centralt hold.

6 Andre temaer var forudsætninger for og fremgangsmåder ved indførelse af standardisering. Mange workshopdeltagere påpegede vigtigheden af, at den standardisering der bliver indført, har et klart formål og en positiv buisness-case. Formidling af standardiseringens formål til beslutningstagere er endnu en forudsætning. Når standardisering skal indføres er det vigtigt, at der tages ét skridt af gangen. Hvis der fokuseres på hele potentialet i både informationsmodeller og terminologi bliver standardiseringsopgaven enorm. En løsningsmodel kan være ud fra klare målsætninger at udarbejde et roadmap, der gennem konkrete milepæle får sundhedssektoren gradvist tættere på standardiserede og interoperable IT systemer. Udvælgelse af de rette milepæle, er dog en udfordring. På et mere praktisk niveau, blev det diskuteret, at det ikke umiddelbart er muligt at lave tommelfingerregler for brug af terminologi og model. Hvis man vil undgå lange prækoordinerede termer, som er svære at anvede til sekundær brug, så bør man atomisere mest muligt. Risikoen er, at lægerne ikke vil tage systemerne i brug. Et anden praktisk problematik var hvoledes gammel struktur og data håndteres efter indførelse af en ny struktur. Her var anbefalingen umiddelbart at tænke i sandstregsmetoder dvs at gammel data ikke presses ned i en ny struktur. I forhold diskussionernes udgangspunkt nemlig tvetydighed, portabilitet og generelitet er det bemærkelsesværdigt, at kun få af de diskuterede problematikker er af praktisk karakter. Dette skyldes sandsynligvis, at der i Danmark ift. standardisering mangler at blive truffet beslutninger, at forudsætningerne for indførelse af standardisering endnu ikke er til stede, og at der ikke er fastlagt en fremgangsmåde. Hvis der ikke er klarhed om disse overordnede ting, bliver de praktiske aspekter mindre relevante og sværere at diskutere, også fordi der ikke er så mange erfaringer endnu. Begrænsede praktiske erfaringer og en fornemmelse af at andre temaer er vigtige forudsætninger gør, at det er en stor udfordring, at få diskuteret dilemmaer og synergier i krydsfeltet mellem terminologier og informationsmodeller i sundheds-it-systemer. Der må afventes større modenhed af dette tema i dansk kontekst, før en lignende workshop gennemføres igen.

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN Pia Jespersen Thor Schliemann OVERSIGT Noget om hvad en Referencearkitektur er Den konkrete Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt indhold til EPJ - på vej mod realisering af de ønskede effekter

En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt indhold til EPJ - på vej mod realisering af de ønskede effekter En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt indhold til EPJ - på vej mod realisering af de ønskede effekter v/ konsulent Berit Fabricius E-sundhedsobservatoriets årskonference 2010 En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt

Læs mere

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen?

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? HVORFOR STANDARDER? Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? Nej, men standardisering reducerer den kompleksitet, der er ved at integrere systemer væsentligt. Så i praksis vil

Læs mere

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Præsentation af foreløbige resultater til Arkitekturrådet 29. april 2015 v/projektleder Michal Ingvald Sørensen, Arbejdsgange & It-arkitektur, KL Baggrund

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005 Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005 IT-strategien for sundhedsvæsenet 2003-2007 Bidrage direkte til forbedringer af samarbejde, kvalitet og service

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Spørgsmål og svar i relation annoncering af konsulentbistand inden for business intelligence

Spørgsmål og svar i relation annoncering af konsulentbistand inden for business intelligence l og svar i relation annoncering af konsulentbistand inden for business intelligence Spørl til udbudsmaterialet Spør Reference Spørl Svar 01 Udbudsbetingelserne Projektledelse Fra udbudsbrevet: Der bliver

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

HL7 FHIR Introduktion: Fleksibilitet versus ensartethed

HL7 FHIR Introduktion: Fleksibilitet versus ensartethed HL7 FHIR Introduktion: Fleksibilitet versus ensartethed Torben M. Hagensen Lead Architect, Systematic Healthcare / HL7 Denmark Member / FHIR Working Group Member Indhold Hvordan balanceres muligheden for

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Baggrund: Det danske samfund er et samfund, hvor befolkningen bliver ældre, samtidig med at der opleves øgede krav om livskvalitet

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Beskæring af et billede med Vegas Pro

Beskæring af et billede med Vegas Pro Beskæring af et billede med Vegas Pro Gary Rebholz Event Pan / Crop værktøj, som du finder på alle video begivenhed i dit projekt giver dig masser af power til at justere udseendet af din video. Du har

Læs mere

Status på. standardisering. Knut Bernstein Morten Bruun-Rasmussen

Status på. standardisering. Knut Bernstein Morten Bruun-Rasmussen Status på standardisering Knut Bernstein Morten Bruun-Rasmussen Disposition Model-aktiviteten EPJ kommunikation og EPJ arkitektur Systemmodellerne (DOM, DHE) Kommunikationsmodellerne (SST, SUP) Anbefalinger

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

SDSD: Projektrelevante emner og problemstillinger. Workshop om sikkerhed og privacy 5. december 2007

SDSD: Projektrelevante emner og problemstillinger. Workshop om sikkerhed og privacy 5. december 2007 SDSD: Projektrelevante emner og problemstillinger Workshop om sikkerhed og privacy 5. december 2007 Agenda SDSD s fokus projektmæssigt SDSD s fokus sikkerhed og privacy Lovgivningskrav Indsatsområder Udvalgte

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Genbrug af data på tværs af it-systemer tankespind eller realistisk mulighed?

Genbrug af data på tværs af it-systemer tankespind eller realistisk mulighed? Genbrug af data på tværs af it-systemer tankespind eller realistisk mulighed? Det danske arketype proof-of-concept projekt Knut Bernstein kb@mediq.dk Ida Tvede E-sundhedsobservatoriet 2009 Udfordringen

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Modenhedsvurderinger. Mål hvad kan I tage med hjem?

Modenhedsvurderinger. Mål hvad kan I tage med hjem? Modenhedsvurderinger Mål hvad kan I tage med hjem? Hvorfor skal man overveje at lave en modenhedsvurdering? Hvordan kan man gribe processen an? Hvad skal man være opmærksom på? 1 Hvem er jeg? Ole Boulund

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder

Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder Forening versus 60-selskab Version 1.0 Den 10. april 2016 1 Contents 1 Vejledning og anvendelse 3 1.1 Styrker og udfordringer ved etablering

Læs mere

IKA e-tænketank 20. august 2015

IKA e-tænketank 20. august 2015 IKA e-tænketank 20. august 2015 august 2015 1 DAGENS TEKST Ny schematron og de 40 karakterer EU-Direktiv om e-invoice Migrering af NemHandel til PEPPOL Digitalisering af udbudsprocessen 2 august 2015 NY

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Forskellige metoder til borgerinddragelse - Formål, muligheder og begrænsninger

Forskellige metoder til borgerinddragelse - Formål, muligheder og begrænsninger Forskellige metoder til borgerinddragelse - Formål, muligheder og begrænsninger Kasper Møller Hansen Københavns Universitet E-mail: kmh@ifs.ku.dk Disposition Hvad er borgerinddragelse? Formålet med borgerinddragelse:

Læs mere

At stille gode spørgsmål til vurdering af kompetencer

At stille gode spørgsmål til vurdering af kompetencer Mærsk Nielsen HR Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet At stille gode spørgsmål til vurdering af kompetencer IKV-workshop Kursuscenter Knudshoved, Nyborg Den

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet Udkast til studieordning for 3. og 4. semester på Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet 3. semester kandidat klinisk videnskab og teknologi Projektenhed Afprøvning

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. Overblik over DDV Governance-modellen

Referencedatamodelprojektet. Overblik over DDV Governance-modellen Referencedatamodelprojektet Overblik over DDV Governance-modellen Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: Overblik over DDV Governance-modellen DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning

Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning til SOR 22. juni 2015 1 Agenda Velkomst og kort introduktion Opgaven overordnet Indhold Plan

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Hvad er formålet med en VTV-rapport?

Hvad er formålet med en VTV-rapport? Hvad er formålet med en VTV-rapport? Inspiration Ny viden på området Fortælling, fx artikel 1. 2. 3. 4. 5. VTV rapport Business case VTV-processen bidrager med: Helhedsvurdering af teknologien De fire

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Fælles grundlag for strukturen i EPJ

Fælles grundlag for strukturen i EPJ Fælles grundlag for strukturen i EPJ G-EPJ som standard Gert Galster Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik G-EPJ som standard... for hvad? Der Der findes i i dag dag ingen entydig definition

Læs mere

Hvorfor er SFI pludseligt blevet centralt i EPJ udviklingen?

Hvorfor er SFI pludseligt blevet centralt i EPJ udviklingen? Hvorfor er SFI pludseligt blevet centralt i EPJ udviklingen? Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 1 SFI konference 8. juni 2005 MEDIQ 1. generations EPJ er Produktet Færdigudviklet (hyldevare) Anvendes

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Mål, oplæg og program for workshop: Informationsarkitektur i sundheds-it - hvad er det, og hvordan beskriver vi det?

Mål, oplæg og program for workshop: Informationsarkitektur i sundheds-it - hvad er det, og hvordan beskriver vi det? Mål, oplæg og program for workshop: Informationsarkitektur i sundheds-it - hvad er det, og hvordan beskriver vi det? Workshoppen vil behandle forskellige perspektiver på arkitekturbegrebet inden for sundheds-it

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen Arkitektur: Slutprodukter i fase 3

Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen Arkitektur: Slutprodukter i fase 3 Indholdsfortegnelse Fase 3: arkitekturforløbet... 2 Variationer fra oprindelig plan... 3 Opstartsmøde 6/4-2017... 4 Arbejdsmøde 20/4-2017... 4 Skitsering af mål-arkitektur... 6 Standarder... 6 Sikkerhedsmodel...

Læs mere

Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning

Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning fordi vedligehold er mennesker Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning Den Danske Vedligeholdelsesforening 1. Baggrund...

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier.

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier. Bilag 4a CAMSS 1 vurdering af GS1-standarder til implantatregisteret 1. Baggrund Det er aftalt i økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner, at der skal etableres et nationalt implantatregister.

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

Spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine Februar 2009

Spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine Februar 2009 Spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine Februar 2009 1 Faglig vurdering af en række udvalgte forløb i Map of Medicine (MoM) Der skal udfyldes et skema pr. forløb/pathway (I MoM anvendes begrebet

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

EPJ og andre datakilder som dataleverandør d til kliniske databaser realiteter og muligheder

EPJ og andre datakilder som dataleverandør d til kliniske databaser realiteter og muligheder EPJ og andre datakilder som dataleverandør d til kliniske databaser realiteter og muligheder Sten Christophersen Enhed for Klinisk Kvalitet En kvalitetsforbedringsproces - Audit Valg af kriterier for god

Læs mere

- en metode. E-sundhedsobservatoriets årskonference 2009. Sundhedsinformatiker, læge

- en metode. E-sundhedsobservatoriets årskonference 2009. Sundhedsinformatiker, læge Udvikling af sundhedsfagligt g indhold - en metode E-sundhedsobservatoriets årskonference 2009 Gert Galster Sundhedsinformatiker, læge Fra kliniker til klinisk doku mentationssystem Sundhedsfaglig viden

Læs mere

DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER

DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER MedCom 28. Oktober 2013 Thor Schliemann OM REFERENCEARKITEKTURER (I) Tager udgangspunkt i forretningsmæssige målsætninger

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen.

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 SDEA...

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER HVAD ER DET KONCEPTET LØSER? Mobiliserer og nyttiggør fleksibelt elforbrug

Læs mere

EPJ hvad skal der til. Arne Kverneland Sundhedsstyrelsen

EPJ hvad skal der til. Arne Kverneland Sundhedsstyrelsen EPJ hvad skal der til Arne Kverneland Sundhedsstyrelsen IT-strategiens skal Bidrage direkte til forbedringer af samarbejde, kvalitet og service i selve patientbehandlingen. Sikre en bedre kommunikation

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

Vigtigheden af evaluering

Vigtigheden af evaluering The Greenlandic Childhood Vigtigheden af evaluering Presentation by Maliina Ablesen ved Maliina Abelsen Documentation Centre on 28. april 09 Children & Youth 1. Intro ved MIPI Evidensbaseret viden (udgangspunkt

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Ledelse og læring. / Signe Grauslund og Pernille Uhrenholdt. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 21. august 2017

Ledelse og læring. / Signe Grauslund og Pernille Uhrenholdt. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 21. august 2017 / Signe Grauslund og Pernille Uhrenholdt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 21. august 2017 Formål og Agenda En guidet tur gennem de ideer der har været omdrejningspunktet i implementeringen

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

CASE: "PALLE ALENE I VERDEN" I SELVBETJENTE BIBLIOTEKSRUM

CASE: PALLE ALENE I VERDEN I SELVBETJENTE BIBLIOTEKSRUM CASE: "PALLE ALENE I VERDEN" I SELVBETJENTE BIBLIOTEKSRUM Etablering af selvbetjente biblioteker har medført visse udfordringer. I Lokalstrup Bibliotek er personalet blevet opmærksomme på en problemstilling

Læs mere

EFFEKTIVE MØDER I ALMEN PRAKSIS

EFFEKTIVE MØDER I ALMEN PRAKSIS 29. januar 2014 EFFEKTIVE MØDER I ALMEN PRAKSIS Program Inspiration til at lede møderne anderledes og få involveret alle I processen Introduktion til principper bag Kaizen Erfaringer fra en praksis der

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Programbeskrivelse 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III 1. Formål og baggrund Mange ældre borgere, som modtager pleje og omsorg i kommunerne, har flere forskellige kontakter med kommunen.

Læs mere

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard BESTYRELSESSEMINAR Referat for møde i: Bestyrelsesseminar i Dansk Selskab for Fysioterapi For referat: Tina Povlsen/Mette Østergaard Dato for møde: Fra torsdag den 12. februar kl. 17.30 til lørdag den

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere