Historien om Auning-pigen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historien om Auning-pigen"

Transkript

1 Historien om Auning-pigen Af bogtrykker EJNAR THUESEN JOHANNSEN i samarbejde med BIRGIT RUNGE KRISTOFFERSEN konservator, Randers Kulturhistoriske Museum (Midtjysk Museum) Denne artikel er første gang bragt i Sønderhald Egnsarkivs årsskrift AuningBymuseum.dk har i denne version fra 2014 foretaget en lettere redigering og tilføjet flere fotos Auning-pigens hoved. Munden er groft syet sammen. Hovedet har været åbnet ved hårgrænsen for at kunne udstoppe det i forsøg på at bevare hovedformen. De berømte mosefund, Grauballemanden, Tollundmanden, Ellingpigen m. fl. har de fleste mennesker enten set, læst eller hørt om, - også her på egnen. Når disse fund er ret kendte, skyldes det først og fremmest, at de er fundet indenfor de sidste år, hvor man ikke alene har vist ethvert oldtidsfund mere interessant, men især haft langt bedre muligheder og kendskab til opbevaring og konservering. Der er ingen tvivl om, at man tidligere har gravet utallige ukendte lignende mosefund frem, men nok i almindelighed ikke har interesseret sig herfor og skyndsomt tildækket og ødelagt skeletdelene. Dette er dog heldigvis ikke helt tilfældet for det lokale mosefund AUNING-PIGEN, som i øvrigt kun ganske få på egnen har kendskab til, selv i Auning er der ikke ret mange, der er vidende herom, og derfor kan det vel nok være på sin plads i en lokalhistorisk årbog at oplyse nærmere herom. Hvis den lokale befolkning ikke føler sig overbevist om rigtigheden heraf, kan man ved selvsyn på Kulturhistorisk Museum i Randers - i en montre står det ca år gamle mosefund, med følgende oplysninger: I 1886 blev dette mosefund fra ældre jernalder fundet i»dønmose«ved Gl. Estrup, Sønderhald herred. Desværre var det allerede ved optagelsen temmelig medtaget, bl.a. fordi der var blevet trampet grundigt rundt omkring det. Sammen med liget fandtes et stort stykke tekstil plus en del skindfragmenter, der senere skulle vise sig at hidrøre fra en kappe. Tøjstykket, hvoraf kun et hjørne er udstillet, måler 153x101 cm. Det kan have haft flere anvendelsesmuligheder: Som tæppe, som skørt holdt sammen i livet med en snor, eller en anden form for indhylning af mere ubestemt art. - I en samtidig avisartikel beskrives ligets hoved som meget velbevaret - ansigtet havde bibeholdt enhver rynke og ethvert træk, således fik man et tydeligt indtryk af smerte. (Fra 2009 er udstillingen af Auningkvinden blev fornyet) I tidens løb er det dog udtørret og indskrumpet pga. manglende konservering. Auning-pigen er sandsynligvis blevet levende begravet i mosen, men hvorfor kan vi kun gisne om.

2 Dette kort stammer fra artiklen i årsskriftet fra Sønderhald Egnsarkiv. Her angiver Thuesen findestedet med pilen (som her er gjort tydeligere med rødt). Dette ligger langt fra Dønmosen og Parcel 1h som er omtalt i artiklen fra Nationaltidende på næste side. Der er næppe nogle på egnen, der ved nøjagtig hvor Dønmose ligger, men når det kan oplyses, at denne er identisk med det lokalkendte mosekrat Dé brææn wan, (det brændende vand) er man straks mere på hjemmebane. For ikke lokalkendte kan stedet bedst stedfæstes syd for hovedvej 16, umiddelbart ca. 100 meter efter ejendommen, Møllevænget 24, tilhørende Thomas Høgh Pedersen (1978). Parcel 1h Dønmosen Møllevænget 22 Omtalt som Langkær Møllevænget 24 I dag Industrivej 51 Findestedet (?) På kortet ses Thuesens oplysning om findested samt Dønmosen, Møllevænget 22 og 24, Parcel 1h 2

3 Efter forskellige undersøgelser i forbindelse med nærværende artikel, kom det for øre, at konservator Birgit Runge Kristoffersen, Kulturhistorisk Museum, havde udarbejdet en meget fyldestgørende beretning om Auning-pigen. (i dag nævnes hun som Auningkvinden) Denne beretning lå som upubliceret manuskript på museet og er nu venligst stillet til rådighed for arkivet. Sønderhald Egnsarkiv er derfor meget taknemmelige for her at kunne bringe konservatorens artikel i sin fulde udformning således: Auning-pigen - et moselig fra ældre jernalder På Kulturhistorisk Museum, Randers, har der gennem mange år været opbevaret et moselig, om hvilket man næsten ikke vidste andet, end at det kaldtes»auning-pigen. I forbindelse med museets 100-årsjubilæum i 1972 indkom en tøjlap som gave. De medfølgende oplysninger sagde, at den var klippet ud af det stykke tekstil, der findes sammen med Auning-pigen. En seddel på tøjlappens bagside angav tid og sted for fundet af moseliget. Med udgangspunkt i disse to oplysninger kunne en eftersøgning i museets arkiver begynde for om muligt affinde yderligere information om moseliget. En artikel fra Nationaltidende årgang 1886 kom for dagens lys og dernæst en lille pakke arkivalier. Ud fra dette er det nu - små hundrede år efter fundet - muligt at publicere en slags fundberetning. I Nationaltidende den 18. juli 1886 beskrives fundet således: Fra vor Meddeler i Randers skrives til os den 16. juli: Det Menneskelig fra Oldtiden, som i slutningen af Mai Maaned d.å. fandtes i en mose ved Hovedgaarden Gammel-Estrup, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev fundet ved Tørveæltning. Den Mand, som stod i Mosen og æltede Tørvemassen, mærkede nok, at han traadte paa noget haardt, der ikke gav efter som det sædvanlige Mosedynd, men han troede først, at det var Træ- eller Plantelevninger; da han lidt efter fik øie paa et Stykke behaaret Skind af et Dyr, antog han, at det var Levningerne af et Kreatur, som paa en eller anden Maade i sin Tid var omkommet i Mosen; under alt dette arbeidede han videre og trampede end mere ivrigt for at gjøre Tørveæltningen saa grundig som mulig, indtil han pludselig saa et sort Ansigt aldeles tydelig komme frem af det løse Mudder, hvilket naturligvis gjorde ham noget betænkelig, saa han straks stansede sit Arbeide og sendte Bud herom til sin Husbond, Godsinspektør Nyegaard paa Gammel-Estrup Mølle som saa straks efter kom til Stede. Under Hr. Nyegaards Ledelse blev Liget meget omhyggelig samlet op af Mosen og lagt ved Siden af paa det tørre, saa godt det i den meget ødelagte Tilstand lod sig samle sammen. Han sendte derpaa straks efter en Meddelelse herom til Rougsø Herreds Kontor i Randers, under hvilken findestedet hører, men da man her straks indsaa, at dette Lig maatte være fra Oldtiden, blev Meddelelsen overgivet til den historiske Samling i Randers, hvis Formand, Lærer R. G. Andersen med det samme tog sig af Sagen, idet han nogle Timer efter Meddelelsens Modtagelse, altsaa dagen efter at fundet var gjort, begav sig til Stedet i Haab om at redde saa meget af Fundet som muligt og 3

4 faa det opsamlet og bevaret saa godt, det kunde lade sig gjøre. Allerede samme Aften var han paa Stedet sammen med Godsinspektør Nyegaard, ved hvis venlige Assistance det hele blev samlet sammen, som det laa ved Siden af Tørvegraven allerede i en endnu daarligere Forfatning end ved Optagelsen Dagen forud, og indpakket i en Kasse blev det derefter ført til den historiske Samling i Randers. Endnu samme Aften blev der skrevet en Indberetning om Fundet til Det Kgl. Oldnordiske Musæum i Kjøbenhavn med Forespørgsel, om man vilde sætte særlig Pris paa at faa dette Fund over til Musæet, eller hvad man ellers ønskede eller vilde tilraade, at der skulde gjøres hermed, og som Svar herpaa meddel tes, at Musæet kunde ikke sætte megen Pris paa at faa dette Fund sendt over, da det var i en saadan Tilstand, men vilde anbefale Samlingen selv at drage Omsorg derfor paa bedste Maade. En nøjere Undersøgelse af Fundet blev derefter foretaget i den historiske Samling under Overværelse af dens Bestyrelse, forskjellige af Byens Autoriteter og Læger, som interesserede sig derfor, og særlig med kyndig og velvillig Assistance i lægevidenskabelig Henseende af Distriktslæge G. Hansen og praktiserende Læge E. Hansen, hvilke ogsaa beredvilligt ydede Hjælp til at faa Levningerne behandlede og præparerede saa godt som muligt til Opbevaring. Det viste sig da rigtigt, at hele Legemet, som aldeles sikkert maa have ligget i Mosen aldeles ubeskadiget eller i alt Fald helt og holdent, saaledes som det har været ved Nedlæggelsen deri og konserveret af Mosevandet, nu var aldeles splittet ad i Stumper og Stykker, hvoraf dog flere enkelte Dele vare let kjendelige. Begge Armene vare nogenlunde velbevarede med Hænder og Fingre, hvorpaa endog en enkelt Negl, men Huden og Muskelvævet var flere Steder gjennembrudt, saa Benene stak frem; større Partier med indvendig paasiddende Kjød- og Fedtdele, navnlig af det ene Ben, vare ogsaa ganske godt bevarede, og det ene Bryst, som maa have været ganske fyldigt, var særdeles tydelig og velbevaret, og foruden dette naturligvis en Mængde større og mindre Dele af Benbygningen; men tydeligst bevaret var dog Hovedet, hvor Ansigtet havde bibeholdt enhver Rynke og ethvert Træk, selv de fineste, saa at det endog havde et tydeligt Udtryk af Smerte eller Ansigtet havde bibeholdt enhver Rynke og ethvert Træk, selv de fineste, saa at det endog havde et tydeligt Udtryk af Smerte eller som grædende som grædende. Desværre havde det ogsaa lidt noget ved Optagelsen, idet man da havde rystet de indre løse Dele ud deraf, navnlig Hjernen, af hvilke endnu flere Stykker vare bevarede blandt Levningerne, men derved var Hovedet senere faldet sammen og dets mindre Ben blevne forskudte og løse. Havde Kraniet været fastere og vel bevaret, vilde man vistnok bedst have kunnet bevare Hovedet ved at fylde det med Gibs, men nu maatte Hovedhuden skæres op og Benene tages ud; et derefter foretaget Forsøg paa at sy den sammen igjen og udstoppe den med Vat syntes først at lykkes særdeles godt, saalænge den endnu var vaad, men saa snart den begyndte at tørres, viste det sig umuligt at forhindre den i at skrumpe ind. Hovedet er derved blevet alt for lille og sammenskrumpet, og Trækkene ere omtrent udslettede, men selve Formen er dog nogen lunde bevaret. Nogle enkelte af de blødere Dele ere satte i Spiritus, men alt det øvrige er fuldstændig indtørret for saaledes at bevares. Ved den første Meddelelse fra Stedet om Fundet udtaltes der, at det vistnok maatte være et Mandslig, hvilket man rimeligvis sluttede af det temmelig korte Haar, og de aabne Svedporer i Hagen, hvilket man antog for Spor efter det udfaldne Skæg; men ved Undersøgelsen viste det sig straks og tydeligt, at det maatte være Liget af en Kvinde, herom vidnede i det hele de fintbyggede Legemsdele, navnlig det velformede Hoved med smaa Øren og temmelig fine Træk, de smaa fintformede Hænder og endelig det velbevarede Bryst, ligesom endelig Lægernes Undersøgelse af Benene og Tandforholdene yderligere beviste, at det maatte have været en temmelig ung Kvinde, hvis Alder maa have været mellem 20 og 30 Aar, (nyere undersøgelser skønner alderen til at være år) men ikke derover, og hvis Høide saa vidt det lod sig skjønne af de foreliggende Rester, maa have været almindelig Middelhøide for en Kvinde omtrent fra 4 Fod 6 Tom til 4 Fod 10 Tom. (ca. 1,60 m høj) Mosen, hvori Liget fandtes, kaldes»dønmose«(i den senere tid ogsaa»det brændte Vand«, fordi der engang har været Ildløs i Mosen) og er beliggende ca. 30 Alen vest for Landsbyen Aunings Markskjel, Alen sydvest for Auning Kirke og sydøst for Hovedgaarden Gammel-Estrup i en Parcel 1h, som oprindelig er lagt under

5 Udbyggergaarden Christensminde, (Lykkegården) men af hvilken den Del, hvori Fundet er gjort, nu drives under Gammel-Estrup Mølle, sammen med hvilke den indbefattes under Hovedgaarden tilligemed Christensminde. Liget laa ca. 1,5 Alen dybt i Mosen lige tæt ved den faste Landbund, og efter Arbeiderens Udsagn maa det have ligget med Hovedet mod Nordvest og vistnok noget drejet om paa den ene Side. Selve Mosen er et blandet Kjær- og Skovmose med Levninger af tidligere Skov, baade Træstammer og Rødder, navnlig af Eg. Ved Liget fandtes, som om det havde været henlagt derpaa eller indsvøbt deri, et vævet Uldtæppe og et noget større Skindtæppe, hvilket sidste var sammensyet af en Mængde forskjellige Stykker. Da det ved Søndertrædningen var gaaet i mangfoldige større og mindre Lapper, var det ikke muligt at samle disse saaledes, at man kunde gjøre sig nogen Bestemt Mening om dets Form og Størrelse. Sammensyningen viste tydelig nok, at det var syet sammen med meget fine Skindstrimler eller Sener, og fem af Stykkerne viste den afskaarne Yderkant, ligesom der i denne paa et Par af Stykkerne ere smaa Huller i bestemt Afstand fra hinanden langs Kanten, saaledes at de absolut maa have været benyttede som Løbegang for en Snor eller vel snarere for en Læderøl; efter dette som ellers efter Formen af flere af de større Stykker maa man vistnok antage, at det har været en større Skindkaabe, som har været til at snøre sammen om Halsen, hvorfra den vistnok har gaaet helt ned over Knæene, idet det synes, at den rigelig kan have været saa stor. De enkelte Stykker af Kaaben synes at have været af fem forskjellige Dyr; det har været vanskeligt at bestemme af hvilke, sandsynligt af Hjorten eller Raadyr, maaske ogsaa af Heste, og et enkelt Stykke viser endogsaa brogede Farvenuancer. Fuldt saa interessant er Tæppet, der er et grovt Uldtæppe, vævet i kipret Mønster, det saakaldte Firskajt, af solide, jævnt og fintspundne Traade, aldeles lig de vævede Tæpper, man kjender fra flere forskjellige Broncealderfund og navnlig svarende til det Tæppe, som fandtes ved det af Haraldskjær Mose ved Veile i 1835 optagne Lig, det saakaldte Dronning Gunhilds Lig, kun at det herværende Tæppe ikke er forsynet med Frønser; men derimod er der Spor af, at det var gjennemtrukket med et Par sværere og mørkere farvede Uldtraade aldeles som Tæppet fra Haraldskjær Mose. Tæppet havde Form af en lidt uregelmæssig Firkant, hvoraf den længste Side med tydelig vævet Kant var 2 Alen 11 Tom, den modsatte Kant 2 Alen 2 Tom; den smalleste vævede Ende var 12,5 Tom, medens den bredere sømmede Ende var 1 Alen 15,6 Tom. Tæt ved Kanten i den ene Side har Tæppet haft et mindre Hul, som med grove uregelmæssige Sting er stoppet med lignende grovere og mørkere Traade som de ovenfor nævnte. For øvrigt fandtes der ikke andet end nogle Brudstykker af et Par længere Grene, som almindelige Gjærdestave paa 1 á 2 Tom i Diameter; det ene Stykke viste sig at være tilhugget i den ene Ende, som det synes med et temmelig sløvt Redskab. Efter Arbeiderens Udsagn forekom det ham, at de maatte have ligget under Liget; de vare af en Slags Pil eller en lignende let Træsort. Ved den straks efter Optagelsen under Ledelsen af Godsinspektør Nyegaard foretagne videre Undersøgelse af Stedet, hvor Liget laa, fandtes intet som helst andet, der kan have havt med Liget at gjøre. Efter velvillig Tilladelse fra Besidderen af Gammel-Estrup, Grev Scheel, meddelt ved Godsinspektør Nygaard, at Fundet nu er indlemmet i den historiske Samling i Randers, hvor det fremdeles vil blive opbevaret. Efter Bekjendtgjørelse i Byens Blade blev det for nogle Dage siden forevist offentlig paa Byens Raadhussal, hvor Lærer R. G. Andersen samtidig gav de ovennævnte Meddelelser for en talrig Tilhørerkreds. Nationaltidende, søndag den 18. juli

6 Nationaltidendes meddeler i Randers synes at være særdeles godt underrettet I Kulturhusets Museums arkiv ligger ganske få papirer om Auning-pigen. Der findes godsinspektør Nyegårds brev til herredskontoret med fund-anmeldelsen, der findes svarskrivelserne på indberetningerne til Nationalmuseet underskrevet af Sophus Müller, og endelig ligger der en lap papir med de eksakte fundforhold. Nationaltidendes meddeler må have kendt disse papirer, ja han må ikke blot have kendt dem, men også have haft dem liggende foran sig på bordet, da han skrev sin artikel. Fra den udaterede notits kan ordlyden genkendes. Den er udateret og kan derfor sådan set være skrevet af efter avisartiklen, men det forekommer mere sandsynligt, at det er omvendt, idet den indeholder yderligere og mere eksakte målangivelser. Endvidere oplyses, at navnet på finderen er Niels Jørgensen. Da vi ved, at det var museets formand, lærer R. G. Andersen der hentede moseliget hjem til museet og senere fremviste det på rådhuset, er jeg ikke utilbøjelig til at tro, at samme lærer Andersen er Nationaltidendes meddeler. Men under alle omstændigheder må avisartiklen tillægges stor værdi som fundrapport og anses for at være troværdig. Ejnar Thuesen Johansen Auning-pigens dragt De i avisartiklen beskrevne tekstiler er senere - og mere sagkyndigt - blevet opmålt og beskrevet, således at billedet i dag tager sig noget anderledes ud, hvad beklædningen angår. Der fandtes sammen med moseliget et stykke tøj og et skindslag. Tøjstykket måler 153x101 cm og har den gyldenbrune farve, der er karakteristisk for mosefundne tøj. Materialet er lys fåreuld og garnet er venstrespundet både i trend og islæt. Vævningen er en almindelig firskaftet dobbeltkiper, ret grov i kvaliteten. To sammenstødende kanter er ombukket en gang og sømmet med en grov tråd, som nogle steder er dobbelt, og hist og her er den bare kastet over trævlen. Et indrammet tekstilfragment klippet af Auningpigens tøj sandsynligvids inden fundet kom ind til Kulturhistorisk Museum i Randers En nyere analyse af tøjet viser at ulden stammer fra syd Sverige. Der forekommer flere steder en krydsning af skudtrådene, hvilket betyder, at der er vævet med flere skud samtidig. Dette fænomen er ikke ualmindeligt og ses på andre tekstiler fra samme tid. Skindslaget er temmelig medtaget og forrevet, men så meget er dog bevaret, at delene kunne lægges sammen, og et nogenlunde sikkert mønster, i lighed med andre skindslag fra mosefund, fremtrådte. Der er således tale om et skindslag, der lige dækkede den øverste halvdel af kroppen og ikke en ankellang kappe som angivet i Nationaltidendes artikel. Tekstilets anvendelse er mere usikkert, idet der er flere muligheder. Det kan slet og ret være et tæppe, eller der kan være tale om et skørt holdt sammen i livet med en snor. Konstellationen skørt plus skindkappe ses også ved andre mosefund. 6

7 Magrethe Halds tegning af skindslaget. De tynde linjer angiver de afrevne grænser. Bragt i Illustrede Tidende 18. juli 1886: Nordiske Fortidsminder danske tekstiler af Magrethe Hald Både skindfragmenterne og tekstilet eksisterer ligesom selve moseliget i dag, men alt i temmelig dårlig forfatning, idet man efter optagelsen ganske forsømte at foretage sig noget effektivt rent bevaringsmæssigt - mulighederne herfor var bestemt heller ikke særlig gode. Resultatet er derfor i dag, at skindet er ganske indskrumpet og sprødt, og tekstilet er så mørt, at det ikke kan bære sig selv, men ved en hensigtsmæssig opbevaring (mørkt og passende fugtigt) er der berettiget håb for dets videre eksistens. Birgit Runge Kristoffersen Efterskrift af Ejnar Thuesen Johansen Efter at være blevet bekendt med Birgit Runge Kristoffersens fyldestgørende orientering om AUNING- PIGEN, har det været magtpåliggende at få det oplyste til at stemme med nutidens overleveringer. Ved kontakt til årige, der har været bosiddende i Auning al deres tid, og som måtte formodes at have fået fundet omtalt af sine forældre, har det vist sig, at ganske få - kun een af hver 25 - som kunne berette noget herom. Alle andre hånede nærmest spørgeren og kaldte emnet for livlig fantasi, sagn, overtro el. lign. Da underskriveren selv har boet over 50 år i Auning og først for et års tid siden har fået kendskab til AUNING-PIGENS eksistens, kan man da ikke selv dadle andre for deres uvidenhed. Alle andre hånede nærmest spørgeren og kaldte emnet for livlig fantasi, sagn, overtro. Som nævnt skulle finderen være en mand ved navn Niels Jørgensen. Ingen kan i dag dog helt huske denne person, der muligvis må være død i en forholdsvis ung alder, men hans enke, Karen Marie, der en lang årrække boede i Middelgade, i det hus hvor Sygekassen havde kontorbygning, indtil det blev nedrevet for at give plads for kommunekontorets udvidelse, var ret kendt. Karen Marie og Niels Jørgensen havde i 1886 ejendommen i det område, som kaldtes Langkjær og nu har adressen Møllevænget 22 og ejes af Bent Pedersen (1978). [ I øvrigt var det efter de lokale beretninger egentlige ikke Niels Jørgensen, men i stedet dennes unge tjenestepige, Lovise, der først blev opmærksom på liget, hvilket flere husker, hun ofte selv har fortalt. Det er dog efter den tids skik rimeligt, at det er hendes husbond, der nævnes som finderen. Lovise blev senere gift med Hans Rasmussen (kaldet Torst) med hvem hun fik tre børn: Alfred, Hanssine og Magda. Lovise blev ret tidligt enke, og det er netop i den tid fra hun huskes bedst - ikke alene for hendes øgenavn, som dog ikke skal nævnes, men når det berettes, at hun vejede op mod 300 pund, er det op til enhver selv at gætte, men fordi hun var en gemytlig kvinde og god fortæller. Med den lokale befolknings tvivl og ukendskab til dette mosefund, findes det netop her rigtigt at få et så sjældent mosefund bekræftet. PS. Kulturhistorisk Museum beretter i øvrigt, at det første skolebørn fra Randers-skolerne spørger efter, ved deres entre til museet, netop er AUNING-PIGEN, - så nu kan det være, at også børn fra skolerne i Sønderhald Kommune ofte vil spørge - og vel nok også voksne efter AUNING-PIGEN. Ejnar Thuesen Johansen 7 ]

8 I den foregående artikel fra årsskriftet fra Sønderhald Egnsarkiv, bliver kvinden konsekvent omtalt som Auningpigen. Selvom man allerede dengang skønnede at alderen lå mellem 20 og 30 år. I dag bliver hun oftest omtalt som Auning-kvinden. Sådan så Auning-kvinden ud Først har hun ligget et par tusinde år i en mose ved Auning. Dernæst godt 100 år på museum. Og nu har Auning-kvinden været en tur på hospitalet for at blive scannet. En skulptør og en retsmediciner har efterfølgende genskabt ansigtet på Auning kvinden, et 2000 år gammelt moselig, som er udstillet på Kulturhistorisk Museum i Randers. Hendes ansigt er hverken særligt kønt eller særligt grimt, og umiddelbart ligner det blot endnu et ansigt i mængden. Blandt hendes jordiske rester er de krympede stumper af et dårligt bevaret kranie, og på baggrund af dem er det lykkedes retsmediciner Niels Lynnerup fra Panum Instituttet på Københavns Universitet og skulptør Bjørn Skaarup at genskabe Auning-kvindens ansigt, så det»kommer tæt på virkeligheden«, som Niels Lynnerup udtrykker det. På en skærm i Midtjysk Museum i Randers har man mulighed for at designe Auning-Kvinden hud, hår og øjenfarve. Desuden er 3 små videoklip om den nyeste viden om Auningkvinden 8

9 Artikel i Folkebladet Djursland, 28. oktober 2009: 9

10 Artikel herunder er fra Den ligger på hjemmesiden 10

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Aishakenza fortæller: Mange tak for jeres interesse i min lille Bamse Rangle. Her er endelig opskriften. Som sædvanlig må du ikke sælge dette mønster. Du må

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred. 57 001X057 krave hørlærred

Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred. 57 001X057 krave hørlærred Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred 57 001X057 krave hørlærred 58 001X058 krave hørlærred 59 001X059 krave hørlærred 60 001X060 krave hørlærred

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling 21 001X021 korsklæde knipling 22 001X022 korsklæde blonde (maskin) 23 001X023 korsklæde m. broderi 24 001X024

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Inderst inde. Projekt 3:1 Empatisk design - problemet kommer først. -et projekt om undertøj på plejehjem

Inderst inde. Projekt 3:1 Empatisk design - problemet kommer først. -et projekt om undertøj på plejehjem Projekt 3:1 Empatisk design - problemet kommer først Inderst inde -et projekt om undertøj på plejehjem Lisa Våglund Marie Hugsted Kitt Stuart Schwenn Feltstudie på Kildevæld Sogns Plejehjem Kildevæld Sogns

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Stenløse Lokalarkivs Venner.

Stenløse Lokalarkivs Venner. Stenløse Lokalarkivs Venner. Referat af foreningens ordinære generalforsamling mandag 22. april 2013. 1. Johannes Nielsen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Kirstine Krath Nieslen

Kirstine Krath Nieslen 1. Mål hofte omkreds 2. Mål fra talje til skridt. Både for og bag. 3. Mål låret omkreds. 4. Mål længde fra talje til ankel. For at kunne sy sine benklæder skal man først have lavet sit mønster. Dette tegnes

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

bliv rig Bliv et bedre menneske

bliv rig Bliv et bedre menneske bliv rig Bliv et bedre menneske Et to-dages kursus i at blive millionær, og de mener det endda helt alvorligt både at det kan lade sig gøre, og at det er værdigt formål. Det mest forvirrende er, at det

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER Træt af at høre at opskriften sælges kun sammen med garnet Træt af at opskrifterne aldrig helt ligner den trøje du går rundt og forestiller dig? Træt af at lede og lede

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

DC5946. Rekonstruktion og erklæring

DC5946. Rekonstruktion og erklæring DC5946 Rekonstruktion og erklæring Forløbet ved afkørsel A22 den 26. november 2007 -Tom side- Til Per Rønnei Herning, d. 17. april 2010 DanCrash 5946 Opdrag Rekonstruktion af uheldet med dokumentation

Læs mere

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling Øjesplejsning, wiresplejsning og takling i flettet tovværk Det her er den bedste beskrivelse af splejsning i flettet tovværk, jeg har set. Den var i "Båden i dag" nr. 4, 1977, dengang flettet tovværk var

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Piskesmæld, fibromyalgi, kronisk træthed

Piskesmæld, fibromyalgi, kronisk træthed Piskesmæld, fibromyalgi, kronisk træthed En strategi for behandling af de nye sygdomme 17 De senere år er der kommet en EN STRATEGI FOR BEHANDLING række nye sygdomme, der mistænkes for at AF SYGDOMME være

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Ude af sit gode skind

Ude af sit gode skind Svend Åg. Madsen Ude af sit gode skind Han er fyldt med bumser og hendes hud er ufattelig glat. Det er et slumpetræf at han har fået hende til bords. Men om et øjeblik er de færdige med at spise. Hun vil

Læs mere

100 hoteller i Randers

100 hoteller i Randers nye 100 hoteller i Randers Byg et insek thote l - baggr und/tips/tricks Hvad er et insekthotel? Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det boligmangel.

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere