Cooperative work and coordinative practices: Contributions to the Conceptual Foundations of Computer-Supported Cooperative Work (CSCW)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cooperative work and coordinative practices: Contributions to the Conceptual Foundations of Computer-Supported Cooperative Work (CSCW)"

Transkript

1 Cooperative work and coordinative practices: Contributions to the Conceptual Foundations of Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) Kjeld Schmidt IT Universitetet i København Afhandling indleveret ved ITU, februar 2006, m.h.p. opnåelse af doktorgraden i sociologi (dr.scient.soc.) Dansk resumé Afhandlingen er et bidrag til forskningsfeltet Computer-Supported Cooperative Work (CSCW). Forskningsfeltet CSCW, der begyndte at blive dannet i slutningen af 1980erne, udspringer af den tiltagende og stadigt mere gennemgribende anvendelse af informationsteknologi til formidling og regulering af interaktion i komplekse arbejdssammenhænge, hvor arbejdets udførelse forudsætter mange specialisters samordnede deltagelse. Informationsteknologien rummer store muligheder for at forbedre arbejdsorganisationers evne til at koordinere sådanne komplekse aktiviteter effektivt, fleksibelt, pålideligt osv., og der investeres følgerigtigt store beløb i udvikling og indførelse af it-systemer af denne art, i form af bl.a. produktionsstyringssystemer, projektstyringssystemer, elektroniske patientjournaler, dokumenthåndteringssystemer osv. Erfaringerne viser imidlertid, at udviklingen og indførelsen af sådanne systemer i komplekse arbejdssammenhænge støder på systematiske vanskeligheder (store skjulte omkostninger, fejlslagne projekter, rigide systemer), og dette peger på sin side på grundlæggende problemer i vores forståelse af kooperativt arbejde og af den koordinative praxis, hvorigennem det kooperative arbejde samordnes, såvel som i de i dag forhåndenværende teknologier. Problemstillingen er interdisciplinær i den forstand, at der hverken i eksisterende sociologisk eller datalogisk teori forefindes et konceptuelt fundament for at angribe disse spørgsmål. Ingen af disciplinerne har de konceptuelle forudsætninger for at kunne tale om kooperativt arbejde og koordinativ praxis på en stringent måde. Afhandlingen består af elleve artikler, der er skrevet i perioden 1992 til 2004 som bidrag til en bestemmelse af forskningsfeltets genstand og grundlæggende problemstillinger, dvs. som et program for CSCW (kapitel 1, 2 og 8), samt som bidrag til forståelsen af nogle af de centrale problemer i dette program. Afhandlingen indledes med en beskrivelse af de strategiske distinktioner og træk, der ligger til grund for forskningsprogrammet, og af deres udvikling gennem årene.

2 Det forskningsprogram, der har været forfulgt, er konceptuelt orienteret, men empirisk drevet, og arbejdet omfatter såvel feltstudier som teoretiske og konstruktive tiltage. Forskningsprogrammets væsentligste resultater kan sammenfattes som følger: (1) Kooperativt arbejde kan bestemmes og analyseres som arbejde, hvor aktørerne er gensidigt afhængige i udførelsen af deres arbejde. Den gensidige afhængighed skal her forstås som direkte eller teknisk begrundet afhængighed, ikke som den afledte afhængighed der gør sig gældende som f.eks. følge af at have et fælles budget, at skulle dele sparsomme ressourcer osv. (Kapitel 2, 3, 10). Ved denne bestemmelse af kooperativt arbejde opnås, at begrebet løsrives fra mentalistiske forestillinger som fælles mål, fælles forståelse osv., der fører til analytisk vilkårlighed. Desuden opnår vi ved denne bestemmelse, at kooperativt arbejde defineres ud fra arten af relationen, ikke vilkårligt ved arbejdsarrangementets skala ( gruppearbejde, teamwork ). (Kapitel 2). Denne bestemmelse af kooperativt arbejde er en videreførelse af tidligere tilløb hos især klassisk politisk-økonomisk teori (Wakefield, Smith, Ure, Babbage, Marx m.fl.) samt den tyske arbejdssociologiske tradition fra efter Anden Verdenskrig (Popitz, Bahrdt, Kern, Schumann, Mickler m.fl.) (2) Begrebet kooperativt arbejde er dermed tillige bestemt som relateret til et distinkt analytisk perspektiv, der er kategorisk forskelligt fra og komplementerer socio-økonomiske perspektiver, der som f.eks. kontraktteoretiske organisationsteorier (e.g., Williamsons begreb om transaktionsomkostninger ) og de hertil hørende begreber som præstationsmåling, belønningsarrangementer osv. analyserer arbejdsrelationer i henseende til ejendomsforhold, principper for fordeling af ansvar og tilegnelse af produktionsresultater osv. (Kapitel 4, 10). (3) Kooperative arbejdsarrangementer er således bestemt som relationer af gensidig afhængighed, der opstår fordi arbejdet af praktiske grunde (ydre krav og betingelser, processens egenkrav, begrænsede ressourcer og færdigheder) ikke kan udføres solitært, af ét individ; flere personers bidrag er nødvendigt for at overhovedet kunne varetage opgaven eller for at kunne varetage den tilfredsstillende, sikkert, effektivt, rettidigt osv. Kooperative arbejdsarrangementer kan dermed analyseres som arrangementer, der dannes og opløses eller gentages som svar på skiftende eller gentagne konstellationer af krav, betingelser, proceskrav, ressourcer, færdigheder. (Kapitel 2, 3, 4, 10). (4) At bestemme kooperativt arbejde på basis af den direkte gensidige afhængighed i arbejdet tjener et heuristisk formål, idet det gør det muligt at gøre arten og formen af den gensidige afhængighed til genstand for systematisk analyse og konceptualisering. I afhandlingen præsenteres en begrebsramme for en sådan analyse, der er baseret på begrebet kompleksitet (kapitel 10). Den gensidige afhængighed kan være mere eller mindre kompleks, for så vidt som den enkelte aktør i sit enkeltbidrag skal forholde sig til et større eller mindre problemrum af mulige signifikante tilstande. Der gives i dette kapitel en indgående diskussion af kompleksitetsbegre- Dansk résumé Februar

3 bet, specielt i relation til informationsteoretiske og kognitivistiske antagelser om det mentale som en informationsbehandlingskanal med begrænset kapacitet. (5) Kooperativt arbejde indebærer, at deltagerne ud over selve arbejdet (dvs. ud over de også for solitært arbejde nødvendige operationer og transformationer) tillige indbyrdes må samordne deres individuelle bidrag. Med begrebet samordning henvises til et omfattende register af koordinative praxes, der kan forstås i relation til karakteren af de gensidige afhængighedsrelationer, aktørerne indgår i, såvel som i relation til det batteri af generelle og domænespecifikke færdigheder, som aktørerne bringer med til arbejdet. (Kapitel 2, 3, 4, 10). (6) I den ene ende af registeret af koordinative praxes kan vi observere som noget helt elementært (i betydningen allestedsnærværende og som regel ikke specielt iøjnefaldende), at samarbejdende aktører typisk og tilsyneladende ubesværet i udførelsen af deres eget arbejde påagter, hvad deres kolleger har gjort, gør og forventes at gøre. Dette fænomen, der i CSCW-litteraturen normalt har været diskuteret under betegnelsen awareness eller mutual awareness, har hidtil kun været mangelfuldt forstået. I afhandlingen (kapitel 9 og 10) argumenteres for, at årsagen hertil er, at forklaringen på fænomenet var været søgt i mentale tilstande (jvf. brugen af substantivet awareness ), der formodes at udspringe af egenskaber, der er det enkelte individ iboende. Hvis vi derimod med Ryle indser, at termen awareness, som det anvendes i CSCW, er a heed word ( heed, dvs. ænse, påagte ), mister fænomenet sin mystificerende aura. Ligesom intelligens ikke forklarer beåndet adfærd, men snarere er en karakteristik af adfærdens snarrådighed, snedighed, fleksibilitet, målrettethed osv., henviser et udsagn om, at en bestemt aktør udviser awareness i forhold til sine kollegers arbejde, til at vedkommende ubesværet påagter, hvad der foregår omkring ham eller hende; det er med andre ord ikke en forklaring, men et kriterium for en kvalificeret og kompetent arbejdsindsats i en kooperativ sammenhæng, Den gensidige påagtelse er som regel ubesværet og kan foregå uden at afbryde arbejdsforløbet (ved samtaler, kommandoer, , telefonopringninger), fordi den er en direkte anvendelse af de færdigheder, aktørerne i forvejen udfolder i deres arbejde, og fordi der normalt i den materielle arbejdssammenhæng forefindes et så overvældende repertoire af indikationer på arbejdstilstanden, at en specialiseret koordinativ praxis og særlige informationskanaler ikke er påkrævet. For CSCW betyder denne argumentation (der skitseres i kapitel 9), at vi i stedet kan og må begynde at afdække aktørernes perceptuelle strategier, dvs. hvad de skelner mellem og hvad de finder afgørende, i deres bestræbelse for at ænse og give agt på tilstandene i deres omverden. På dette grundlag vil CSCW-forskere kunne begynde at gå systematisk analytisk og konstruktivt til værks, i stedet for at afprøve den ene som regel lidet anvendelige bredspektrede kommunikationsteknologi efter den anden (fra multimedierum over virtuelle arbejdsrum til virtuelle verdener). (7) En særlig klasse af koordinative praxes pådrager sig speciel interesse, idet de er udviklet af praktikere til regulering af gensidig arbejdsmæssig afhængighed Dansk résumé Februar

4 af stor kompleksitet og (typisk) økonomisk betydning, f.eks. formularer, produktionstegninger, køreplaner, projektplaner, styklister, ruteplaner, processkemaer, vagtskemaer, nomenklaturer, klassifikationsskemaer, kodningsskemaer, skabeloner, notationer. En væsentlig del af den i afhandlingen fremstillede forskning sigter på at forstå disse koordinative praxes. Til dette formål er udviklet begrebsparret koordinativ protokol og koordinativt artefakt til bestemmelse af to væsentlige sider af sådanne praxes: på den ene side et (mere eller mindre ekspliciteret og formaliseret) regelsæt til regulering af interaktion under betingelser af gensidig afhængighed og på den anden side et sæt af indbyrdes forbundne datastrukturer udtrykt i et specifikt grafisk format. Der er med andre ord tale om historisk udviklede skriftbaserede praxes, der på forskellig vis udtrykkes i artefakter karakteriseret ved standardiserede formater. Den i afhandlingen rapporterede forskning har vist, at sådanne koordinative praxes udvikles af aktørerne selv i en refleksiv proces, der typisk selv er kooperativ. Aktørerne udvikler kort sagt egne protokoller til regulering af egne aktiviteter, ligesom de overtager og tilpasser protokoller udviklet af andre til andre formål og selvsagt oplæres i veletablerede protokoller i uddannelsessystemet, som ligeledes alle tilegnes og tilpasses i en refleksiv kooperativ proces. Under alle omstændigheder er disse protokoller domæne- og organisationsspecifikke, og de frembyder derfor en stor udfordring for informationsteknologien. Da sådanne protokoller, som påpeget af CSCW-forskere som Gerson & Star (1986) og Suchman (1987), ikke eksekveres i nogen algoritmisk forstand og altså ikke har samme status som datamatiske procedurer, men derimod har status af normative konstruktioner, stilles der helt nye krav til deres udformning og realisering som datamatiske koordinative protokoller. (Kapitel 1, 5, 6, 10). (8) Et datamatisk system, der inkorporerer domæne- og organisationsspecifikke koordinative protokoller skal gøre det muligt for aktørerne selv at definere protokoller til regulering af deres indbyrdes afhængige aktiviteter; tillempe og tilpasse protokollerne med henblik på at kunne håndtere forbigående situationer; udvikle dem i lyset af indhøstede erfaringer eller med henblik på nye organisatoriske krav, samt ikke mindst at gøre dette inden for systemet og ved hjælp af systemet. CSCW-systemer skal således tilbyde aktørerne udviklingsomgivelser, der ved hjælp af et sæt adækvate koordinationsmæssige kategorier ( primitiver ) og kombinationsregler sætter dem i stand til at konstruere og eksekvere datamatiske koordinative protokoller. Sådanne udviklingsomgivelser er i princippet ikke ulig regneark, men teknisk meget mere komplekse, fordi der er tale om massivt distribuerede systemer. (Kapitel 1, 5). Eftersom der i en given arbejdssammenhæng vil være et meget stort antal koordinative protokoller i anvendelse, vil det ydermere, for at undgå et tiltagende kaos som følge af den gennemgribende anvendelse af it til koordinative formål, være nødvendigt for aktørerne at kunne sammenkæde multiple protokoller på en kontrollabel måde. (Kapitel 5, 7). (9) Empiriske studier viser, at koordinative praxes danner komplekser på flere niveauer af koordinative protokoller og artefakter, der i deres flerhed, i et kom- Dansk résumé Februar

5 plekst indbyrdes samspil, anvendes til regulering af en bestemt kooperativ arbejdspraksis. Sådanne komplekser kan betegnes ordningssystemer. Kapitel 11 præsenterer en indgående empirisk og teoretisk studie af sådanne komplekse koordinative praxes. (10) Begrebet protokol udvider det gængse datalogiske protokolbegreb ved ikke alene at omfatte basale kommunikationsstandarder som netværksprotokoller (f.eks. ftp, pop, http, webdav osv.) og interaktionsprotokoller på et højere semantisk niveau (som f.eks. kalenderstandarder), men også omfatter domæne- og organisationsspecifikke regelsæt til regulering af kooperativ interaktion og samordning. Dette tjener ikke blot analytiske men også konstruktive formål, idet vi dermed systematisk kan analysere hele populationen af protokoller, netværksprotokoller såvel som domænespecifikke protokoller, under ét, som et distribueret system, som det er en særskilt teknologisk udfordring at sikre kan integreres i praksis, uden tab af overblik og organisatorisk koordination. Kjeld Schmidt København, februar 2006 Dansk résumé Februar

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler NETVÆRK SOM FAGLIGE REFLEKSIONSRUM - et undersøgelsesprojekt på Specialrådgivningen Holbæk Udarbejdet i 2010 af Helle Dreier Ergoterapeut, MSI og fagkonsulent og Lisbeth Hvid Ergoterapeut, Soc.D 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

E-læring - selvfølgelig?

E-læring - selvfølgelig? Cand. merc. Strategi, Organisation og Ledelse (SOL) Videregående Projekt (VIP) E-læring - selvfølgelig? En diskursanalyse om italesættelsen af e-læring på en uddannelsesinstitution: er e-læring et effektivt

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Sikkerhedskultur på sygehuse

Sikkerhedskultur på sygehuse Risø-R-1471(DA) Sikkerhedskultur på sygehuse -resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i Frederiksborg amt Hovedrapport Marlene Dyrløv Madsen, ph.d.-stud. Forskningscenter Risø, Afd. for Systemanalyse

Læs mere

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Bidrag til bog, kapitel i: Helle Petersen & Anne Katrine Lund (red.): Den kommunikerende organisation. Samfundslitteratur..

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Det Sociale Indikatorprojekt

Det Sociale Indikatorprojekt Det Sociale Indikatorprojekt Marianne Holland Programteori og indikatorer til evaluering af kvalitet og virkninger af indsatsen på psykiatrinære institutioner: SIP-psykiatri Institut for Sociologi, Socialt

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013 Motivation - i teori og praksis Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875 Vejleder: Magnus Dahl Psykologi K1 efterår 2013 Antal tegn: 131484 og sider: 54,7 RESUME Vores fokus i projektet

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Kapitel 2. Hvad vil vi med IT?

Kapitel 2. Hvad vil vi med IT? Kapitel 2 Hvad vil vi med IT? Hvad vil vi med IT? 2 I kapitel 1 er det blevet belyst, hvorledes menneskers brug af data udgør et væsentligt grundlag for udbredelsen af IT og idéen om at sætte verden på

Læs mere

Det virtuelle gymnasium

Det virtuelle gymnasium Det virtuelle gymnasium - et følgeforskningsprojekt 2002-2004 2. rapport om et udviklingsprojekt af Claus Gregersen og Helle Mathiasen Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. INDLEDNING...6 1.1 Rapportens fokus...

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Organisatorisk kompetence - potentialer for læring på arbejdspladsen

Organisatorisk kompetence - potentialer for læring på arbejdspladsen Organisatorisk kompetence - potentialer for læring på arbejdspladsen - casestudier i socialforvaltningen Projekt PRIAM. Delrapport 7 December 2008 Jørgen Møller Christiansen og Annikie Sørensen CASA Organisatorisk

Læs mere

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer Videnregnskabets indhold Videnregnskabets indhold Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer af BDO-professor, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus, professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk,

Læs mere

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juni 2008 Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring,

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces

grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces Der skal to til en tango grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces Fleksibelt forløb Master i Uddannelsesplanlægning og vejledning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Klaus Stagis og Annemette Hasselager Vi har i længere tid set en stigende efterspørgsel

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Strategi for videnledelse 1

Strategi for videnledelse 1 Oktober 2001 Strategi for videnledelse 1 BDO-professor, cand.oecon., Ph.d, Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus Cand.oecon, Mette Rosenkrands Johansen, Handelshøjskolen i Århus Professor, Dr.merc.,

Læs mere