Fanereolsystemer til fællesmagasinerne i Randers og Vejle Anne Rostgaard Nielsen og Merethe Brock Didriksen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanereolsystemer til fællesmagasinerne i Randers og Vejle Anne Rostgaard Nielsen og Merethe Brock Didriksen"

Transkript

1 Fanereolsystemer til fællesmagasinerne i Randers og Vejle Anne Rostgaard Nielsen og Merethe Brock Didriksen I 2007 indledte Bevaringen på Kulturhistoriske Museum Randers og Konserveringscentret i Vejle et samarbejde med henblik på at forbedre opbevaringsforholdene for en række fanesamlinger, tilhørende museerne i de tidligere Århus og Vejle amter. Samarbejdet mellem de to institutioner har resulteret i tilblivelsen af et nyt opbevaringssystem til tredimensionelle faner af høj prioritet. Artiklen indeholder information om, hvordan projektet blev til og grebet an, overvejelserne i forbindelse med udformningen af reolsystemet, den praktiske tilgang til nedpakningen af fanerne og visionerne for det videre arbejde. Baggrunden I Danmark er der lang tradition for anvendelsen af fanen, som et symbol og et samlingsmærke for foreningslivet, nationen mm. Mange af landets museer ligger inde med store samlinger af faner, som er blevet doneret til dem, når en forening er gået i opløsning, eller fanen er blevet for slidt til almindelig brug. Pakningen af fanerne er typisk foregået ved, at fanedugen er blevet rullet rundt om fanestangen, som dernæst er blevet indført i et fanehylster, tillige med de øvrige dele, som hører til fanen. Da fanerne ofte er flerlagede, med applikationer og/eller bemaling, får de en tredimensionel karakter, som vanskeliggør oprulningen om fanestangen. Afhængigt af fanens bevaringstilstand kan oprulningen medføre større eller mindre skader i form af folder, revner og krakelering i stoffet og/eller bemalingen. Fanernes udformning har ligeledes gjort det svært at placere dem i de ofte meget små museumsmagasiner, hvorved man i mangel på plads har benyttet pladsen over skabe, tværbjælker/hanebånd under tagspær eller lignende. Fig. 1. Eksempler på dårlige opbevaringsløsninger til faner 1

2 De dårlige opbevaringsforhold har ofte ført til dårlig håndtering med skader på genstanden til følge. To institutioner samarbejder I forbindelse med etableringen af to fællesmagasiner i henholdsvis Randers og Vejle var det muligt at udtænke optimerede og langtidssigtede opbevaringsløsninger for museernes faner. Ved at arbejde sammen kunne de to institutioner drage nytte af hinandens ideer og erfaringer og samtidig sigte mod et bedre og billigere resultat. Samarbejdet ville betyde, at man kunne være flere om arbejdet med at definere arbejdsmetoden og kravene til fanereolen. Og endelig var der god mulighed for, at prisen ville blive lavere ved køb af to reolsystemer frem for ét. Efterhånden som projektet blev en realitet, kom samarbejdet til at omfatte følgende delprojekter: En registrering og tilstandsbeskrivelse af fanesamlingerne En studietur Indhentning af tilbud Udformning af ansøgning Udviklingen af reolsystemet Pakning af fanerne i det nye fanereolsystem Registrering af fanesamlingerne For at skabe et samlet overblik over projektets omfang og forløb startede Konserveringscentret i Vejle en grundig registrering og tilstandsvurdering af samtlige faner fra de syv tilknyttede, statsanerkendte, kulturhistoriske museer i det tidligere Vejle Amt. Registreringen bestod i at notere alle mål på en fane, dvs. fanedugens længde og bredde samt stangens længde og diameter, foruden alt øvrigt tilbehør. Såfremt fanedugen var bemalet, havde applikationer, broderi eller bestod af flere lag fanedug, blev det noteret, tillige med en tilstandsvurdering, baseret på Kulturministeriets Udredning om bevaring af kulturarven fra Med udgangspunkt i denne udredning blev bevaringstilstanden beskrevet for de enkelte faner inden for kategorierne: A) Formidlingsegnet tilstand, B) Stabiliseret tilstand, C) Behandlingskrævende tilstand, D) Svært skadede genstande. I alt blev der gennemgået op imod 700 faner. Resultaterne af denne registrering gjorde det muligt ikke blot at definere målene på et faneopbevaringssystem, men også at hjælpe de enkelte ejermuseer til at gennemgå fanelisten med henblik på at betydningsvurdering og evt. kassation af dubletter og lavt prioriterede faner. Betydningsvurderingen af fanerne, som er beskrevet af Bevaringen på Kulturhistoriske Museum Randers senere i artiklen, tager udgangspunkt i Kulturministeriets udredning fra 2003, hvori bevaringstilstanden for de enkelte samlingsdele sammenholdes med genstandenes betydning, nationalt og lokalt. 2

3 Tabel 1. Skema, anvendt til registrering og tilstandsbeskrivelse af faner fra museerne i det tidligere Vejle Amt Internetsøgning og studietur Med udgangspunkt i dimensionerne for de registrerede faner afsøgte de to institutioner forskellige faneopbevaringsløsninger. Vi indhentede først erfaringer via internationale mailinglister, idet vi indenfor konserveringsfaget har forholdsvis let ved at nå kolleger i hele verden. Her fik vi fra Norge til Australien oplysninger om ca. 10 lignende projekter, og heldigvis så det mest lovende opbevaringssystem ud til at befinde sig i Danmark. Derfor tog vi på en studietur til Tøjhusmuseet i København, hvor Nationalmuseet havde planlagt og fået bygget en fanereol, hvor de mest skrøbelige faner kan ligge fladt. Desuden fik vi fremvist forskellige andre opbevaringssystemer, til både rullede faner og udbredte faner, liggende på papplader. Fig. 2. Reolsystem, hvor faner kan opbevares med fanedugen fladt udstrakt. Fanedugene er i sin tid blevet afmonteret fanestængerne, og det er derfor muligt at opbevare fanerne i store, flade pakker med bund af syrefrit pap (Tøjhusmuseet) 3

4 Fig. 3. Hyldereol, hvor faner kan opbevares med fanedugen fladt udstrakt (Tøjhusmuseet) En diskussion af de forskellige opbevaringssystemer førte til erkendelse af, at en hyldereol ville sikre en høj opbevaringsstandard og samtidig mindske såvel fysiske som håndteringsmæssige skader på fanerne på lang sigt. På en hyldereol ville fanedugen komme til at ligge fladt udstrakt, den ville være nem at udtage til udstilling og undersøgelse, samtidig med at nedpakningen ville være tidsbesparende, sammenlignet med at rulle fanedugen om et tilpasset rør eller pakke den i en passende æske. Rent konstruktionsmæssigt ville det dog være vanskeligt at tilpasse et hyldereolsystem til alle faner, specielt de største, i forhold til de udgifter, som ville være forbundet hermed samt den plads som et sådan reolsystem ville optage i et magasin. Dette betød, at det ville være nødvendigt at operere med to reolsystemer: A) et hyldereolsystem, hvor de højt prioriterede, tredimensionelle faner i nedbrudt bevaringstilstand vil ligge fladt udstrakt på hylden og B) et ophængssystem, hvor de bedre bevarede og lavere prioriterede faner, rullet om et større rør, ophænges. 1 1 Under det senere arbejde med prioriteringen og pakningen af fanerne ændrede denne opfattelse sig til, at det ville nødvendigt med 3 opbevaringssystemer for fanerne A) et hyldereolsystem til de højest prioriterede, tredimensionelle faner B) et ophængssystem til ikke-tredimensionelle faner og endelig C) et æskesystem, hvor de tredimensionelle faner, der ikke blev plads til i hyldereolsystemet, kan ligge pakket i store, bløde folder. 4

5 Kravene til det nye fanemagasin skulle være: En registrering og tilstandsbeskrivelse af fanesamlingerne at de tredimensionelle/nedbrudte faner med fanestang kom til at ligge fladt at fanerne skulle være nemme at udtage til udstilling eller undersøgelse at systemet skulle yde rigtig god opbevaringskvalitet at der skulle være så mange faner som muligt i systemet, så prisen pr. fane blev så billig som mulig Da det ville blive for omfattende at gå i gang med begge reolsystemer på én gang, blev det besluttet at starte med hyldereolsystemet, hvorved de højst prioriterede faner i dårligst bevaringstilstand ville blive sikret først. Registreringsresultaterne for museerne i det tidligere Vejle Amt viste, at 180 faner ud af samlet 620 faner var vurderet til bevaringstilstand C eller D og derfor krævede konservering i større eller mindre grad. Et hyldereolsystem skulle derfor minimum kunne rumme dette antal. Et størrelsesmæssigt tilsvarende hyldereolsystem blev skønnet nødvendigt for museerne i det tidligere Århus Amt, som sammenlagt ejer omtrent 420 faner. Fællesmagasinet i Vejle Antal faner i alt Antal faner i bevaringstilstand D (omfattende konservering nødvendig) Antal faner i bevaringstilstand C (konservering nødvendig) Museerne i Fredericia Ca. 75 Ca. 10 Ca. 10 Give-Egnens Museum Ca. 40 Ca. 5 Ca. 3 Glud Museum Horsens Museum Danmarks Industrimuseum Ca. 35 Ca. 2 Ca. 9 Museet på Koldinghus Vejleegnens Museer Ca. 120 Ca. 11 Ca. 7 I alt Ca. 619 Ca. 103 Ca. 84 Tabel 2. Tabel som viser det samlede antal faner på Fællesmagasinet i Vejle samt antallet af faner i bevaringstilstand C og D De hyldereolsystemer, som allerede kunne fås på markedet blev sammenlignet med det specialfremstillede reolsystem på Tøjhusmuseet og viste, at det med fordel kunne svare sig at få reolsystemet specialfremstillet. Dels ville man få et skræddersyet produkt, som passer til størstedelen af fanerne i samlingen, dels ville prisen være betydeligt lavere. Desuden ville hyldereolen kunne laves af materialer, som ikke indeholder skadelige stoffer for museumsgenstandene. Nogle af de eksisterende hyldesystemer er af træ og ikke egnede til skrøbelig 5

6 tekstiler. Med det specialfremstillede system kunne vi opnå, at materialerne begrænsede sig til stål og plasttyper med gode ældningsegenskaber. Indhentning af tilbud og specificering af hyldereolsystemet Med udgangspunkt i hyldereolsystemet fra Tøjhusmuseet blev der indhentet to tilbud fra 2 lagerindretningsfirmaer, Hans Schourup A/S og Nordplan A/S. Ønsket var at få ét reolsystem til hvert fællesmagasin, som skulle kunne rumme faner, med et hyldeformat på 2000 mm x 1800 mm. Det blev besluttet, at hver hylde skulle kunne bære 2-3 faner, hvilket i alt ville give ca. 60 hylder pr. reolsystem. Den øgede håndtering, som kan opstå ved at have flere faner på en hylde, blev skønnet forsvarlig, sammenholdt med den skønnede brugsfrekvens af fanerne og prisen pr. hylde. Ved at have flere faner pr. hylde kunne udgifterne således minimeres. Afstanden mellem hver hylde blev sat til 100 mm med begrundelse i, at fanedugen skal forblive på fanestangen. At afmontere fanedugen fra stangen ville både være tidskrævende og forårsage megen håndtering, foruden skader på fanedugen. Ud over fanehylderne skulle fanereolen også indeholde en almindelig, men meget dyb hylde til fanernes tilbehør: ekstra fanestænger, faneposer, possementer mm. For at forhindre, at støvpartikler hvirvler ind på fanerne under opbevaringen, skulle reolen være afskærmet af plader på siderne og bagtil, mens den fortil skulle være forsynet med rullegardiner. De to indhentede tilbud lå ikke langt fra hinanden prismæssigt, men udformningen af reolsystemerne var forskellige. Tilbuddet fra Hans Schourup A/S var mest attraktivt, idet det var billigere, og hylderne placeret så lavt, at specialhjælpeudstyr ikke var nødvendigt. Dette var begrundelsen for, at det endelige valg faldt på tilbuddet fra Hans Schourup A/S. Fig. 4. Skitse (plan og opstalt) af fanereol 6

7 Finansiering Et hyldereolsystem er ikke den billigste opbevaringsløsning - en fanereol koster kr. For at gøre det lettere for museerne at vælge dette højkvalitets opbevaringssystem, afsøgte de to konserveringsafdelinger mulighederne for støtte. Kulturarvsstyrelsens Rådighedssum for 2008 kom således til at dække udgifterne til en fanereol til hvert af de to fællesmagasiner. Herudover skulle museerne selv finansiere den tid, som skulle bruges på at registrere og betydningsvurdere fanerne, samt konservatorernes tidsforbrug i forbindelse med udarbejdelsen af projektet og overflytningen af fanerne til hyldereolen. Udgifter dækkes af museerne / konservatorerne (arbejdsdage) Udgifter dækkes af Kulturarvsstyrelsens Rådighedssum Faneregistrering Erfaringsindhentning, udarbejdelse af tegninger, indhentning af tilbud Gennemgang af fanerne mhp. prioritering og kassering ca. 2-4 dage pr. museum for 2 personer eller i alt ca. 72 arbejdsdage ca. 5 arbejdsdage for 2 konservatorer, dvs. ca. 10 arbejdsdage ca. 15 minutter pr fane, dvs. ca. 26 arbejdsdage for Fællesmagasiner i Vejle og ca. 18 arbejdsdage for Fællesmagasinet for Museer i Midt- og Østjylland. I alt ca. 44 arbejdsdage. Udgifter til reolsystem Ét reolsystem til hvert af de to fællesmagasiner blev dækket af Rådighedssummen Overflytning af faner til fanereol ca. 2x150 arbejdsdage i alt ca. 300 arbejdsdage I ALT 426 arbejdsdage 2 reolsystemer Tabel 3. Ressourceforbrug i forbindelse med udvikling og ibrugtagning af faneopbevaringssystemerne Fanereolerne er store kompakte enheder, som ikke er beregnet til at blive flyttet. De er projekteret med udgangspunkt i et eksisterende reolsystem. På begge fællesmagasiner blev hyldereolsystemet placeret på mezzaninen, som ifølge skadedyrsregistreringerne har vist sig at være et område med mindre sandsynlighed for skadedyrsangreb. Afskærmningen af reolsystemet er med til at forhindre at støvpartikler deponeres på hylderne, men forhindrer dog ikke luftcirkulationen. Hylderne er løse plader, der både er lette at trække ud og nemme at placere fanerne på. Endvidere er de tænkt til at kunne benyttes i transportsammenhæng, f.eks. hvis en skrøbelig fane skal flyttes, og man vil undgå for megen håndtering. Da hylderne er kanalplader af polycarbonat, er de relativt lette, samtidig nemme at bore i, hvis det skulle blive nødvendigt at fæstne fanestangen til dem, som tidligere beskrevet. De foreløbige erfaringer med reolsystemet er, at det yder optimal opbevaring for de faner, som er inden for reolsystemets dimensioner. 7

8 Overvejelser om pakning af faner i fanereolen I projekteringen var pakningen af fanerne kun blevet berørt i grove træk, og en detailplanlægning var nødvendig inden den endelige pakning. Lone Petersen, Gitte Sørig Thomsen og Anne Rostgaard Nielsen lagde i fællesskab hovederne i blød ved fanemagasinet i Randers og forsøgte at visualisere hele fanepakningsprocessen. Fra studieturene var vi stærkt inspirerede af den måde, Tøjhusmuseet har pakket deres faner på, men vi har tilpasset pakningen vores projekt og foretaget nogle ændringer: - Hylderne i fanemagasinet er lavet af polycarbonat. Der, hvor de er savet over, er kanterne så skarpe, at de først må bearbejdes. Ellers kan håndtering medføre en risiko for skader på både faner og personale. Man kan slibe kanterne eller alternativt anskaffe kantprofiler. - Hylden aftørres, og den dækkes med et materiale, der hindrer fanerne i at glide ved håndtering af den pakkede hylde. Dette kunne være silkepapir fra rulle, Tyvek (polyethylenfibre) eller vasket, ubleget lagenlærred. Laget kan fastgøres med Davacron eller selvklæbende Velcro. Hvis der kan skaffes passende kantprofiler, sætter vi underlaget fast under disse. - Hvad angår pakningen af fanerne, havde vi følgende ideer: - Der pakkes tre faner med fastsømmede stænger på hver hylde. - De dårlige faner pakkes nederst og de bedre øverst, så de dårlige faner ikke skal håndteres hver gang, man skal bruge en af de tre faner. - De smalleste faner pakkes nederst og bredeste øverst, således at fanestængerne ikke hviler på de underliggende faner. De øvre fanestænger løftes en anelse evt. med et smalt stykke Ethafoam, foldet silkepapir eller lagenlærred, således at de ikke presser på fanerne nedenunder. - Der bores huller gennem hyldepladen til fanestangen, som bindes fast med bændel. - Faner med en fanedug, længere end 2 m kan bøjes rundt i en blød fold om rullet silkepapir. - Mellem fanerne på hylden lægges silkepapir i baner. Disse silkepapirslag kan også bruges til at pakke fanen ind i, i tilfælde af transport. - Fanerne pakkes med forsiden nedad for at forhindre knæk og træk ved fanestangen (det letter også en eventuel senere pakning til transport). - Der lægges et lag Tyvek eller lagenlærred ud over fanerne til slut. Det spændes fast med Velcro. Ved fremlæggelsen af vores tanker på Fuglsømødet i november 2009 blev vi gjort opmærksom på, at seniorforsker Yvonne Shashoua fra Nationalmuseet fraråder Tyvek til langtidsbrug, da man ikke kender dets ældningsbestandighed (polyethylen lynlåsposer har f.eks. vist sig kun at holde år, Tyvek er fremstillet af polyethylen). Erfaringer fra pakning af faner til fanereolen Bymuseet i Århus var først på banen med en række pakkeklare faner. Der var blevet udarbejdet en liste over fanernes opbygning. Ud af 104 faner og bannere ville 58 af dem have godt af en flad opbevaring. Af de 58 faner blev der udvalgt 25 faner efter kulturhistorisk værdiprioritering. Bymuseet kunne råde over 25 pladser i fanemagasinet. 8

9 Det viste sig heldigvis, at pakningen af fanerne var betydeligt mindre kompliceret, end vi havde forventet. Et par store arbejdsborde af nye, rene, stablede paller blev stillet op og dækket med kraftigt pap og silkepapir. Fanehylderne blev slebet på kanterne med vådslibepapir, og der blev fulgt op af støvsugning. Vi har ikke opgivet at skaffe kantprofiler, men med de foreløbige priser (25 kr. pr. m) vil det være for dyrt. Polycarbonat pladerne viste sig at være statisk elektriske, så efter støvsugningen var aftørring på begge sider med en klud, opvredet i vand med lidt opvaskemiddel, nødvendig. Arbejdsbordene skulle holdes pinligt rene. Fig. 5. Klargøring af polycarbonat pladerne, vådslibning og støvsugning af kanter Herefter kunne selve pakningen begynde. For at begynde med det enkleste og billigste, startede vi med at afprøve silkepapir som underlag for fanerne, uden at fastgøre det til kanten. Vi pakkede tre faner med deres fastsømmede stænger på hver hylde, uden at bore fastbindingshuller i pladerne. Vi forsøgte undervejs at vippe pladen, for at se, hvordan fanestakken reagerede og for at se, om fanerne ville skride. Fig. 6. Klipning af lange baner silkepapir Fig. 7. Pladen vippes for at checke liggestabiliteten 9

10 Der var god skridsikkerhed for fanerne på silkepapiret. Selv med tre lag faner var stakken stabil i langt de fleste tilfælde. Der var dog visse fanestænger, der kunne få stakken til at skride, nemlig stænger, pyntet med vulster (høje buede udskæringer/støbninger). Det var nødvendigt at lægge enten bukkede stykker lagenlærred eller udskårne Ethafoam klodser under vulsterne for at hindre udskridning af fanerne ved håndtering. På intet tidspunkt var det nødvendigt at bore huller til fanestængerne og binde dem fast med bændel, således som vi havde forventet. Fig. 8. Ethafoam understøtning af spyd med vulster Fig. 9. Lagenlærred understøtning af messingvulst Vi måtte forlade princippet om at pakke de dårlige faner nederst og de i god stand øverst, da det viste sig vigtigere at skele til fanernes størrelse, samt om de var udstyrede med kvaster. Fanerne med kvaster blev næsten altid pakket øverst, dog altid således, at der ikke skulle ligge en fanedug ovenpå kvasterne. Fig. 10. Tre faner, pakket oven på hinanden Fig. 11. Denne fane blev pakket med forsiden op Det fungerede fint at pakke de smalleste faner nederst og de bredeste øverst, således at stangen fra de overliggende fanestænger for det meste hvilede jævnt på de underliggende faner. Vi løftede alligevel ikke de øvre fanestænger i enderne med lagenlærred eller lignende, da vi var bekymrede 10

11 for, at stangen med tiden skulle bøje. I praksis var der dog mange faner, hvor fanedugen ikke var placeret symmetrisk på fanestangen, hvilket betød, at den ene af stangens ender lå på den underliggende fane. I disse tilfælde skønnede vi det nødvendigt at lægge et foldet stykke lagenlærred under stangens afslutning. Fanedugen på meget lange faner blev for enden bøjet rundt i en blød fold om rullet silkepapir. Fanerne blev i langt de fleste tilfælde pakket med forsiden nedad for at forhindre knæk og træk ved fanestangen. Dog var der et tilfælde, hvor pyntesømmene var så kraftige, at vi valgte at pakke fanen med forsiden opad for at hindre tryk på den underliggende fane. Fig. 12. Kvaster pakket øverst og dugen bukket blødt Fig. 13. Mærkning med blyant på syrefrit pap Der blev til sidst lagt et lag lagenlærred ud over fanerne. Det syntes ikke nødvendigt at spænde det fast med Velcro. En pakket hylde kan være ganske tung, derfor var det nødvendig at pakke de tungeste og største faner i en god løftehøjde, dvs. hverken for højt oppe eller for langt nede i reolen. Afslutningsvis kan man konstatere, at det var absolut nødvendigt at være to personer om håndtering af hylder og faner. 11

12 Fig. 14. Fanereolen på fællesmagasinet i Randers, med 25 af Bymuseets faner, pakket på 9 hylder Visioner for det videre arbejde Hyldereolsystemet er ideelt for tredimensionelle faner, men det er for dyrt og unødvendigt til opbevaring af ikke-tredimensionelle faner. Vores næste faneprojekt vil være at opbygge et ophængssystem til ikke-tredimensionelle faner. Endelig skal der også udvikles et system, hvor de tredimensionelle faner, der ikke blev plads til i hyldereolsystemet, kan ligge pakket i store, bløde folder. Tak til kolleger, som var behjælpelige med erfaringer omkring opbevaring af faner, især Jørgen Walseth, Tøjhusmuseet, som viste os rundt på Tøjhusmuseets magasiner og Irene Skals, Nationalmuseet, som har udviklet Tøjhusmuseets fanereol. Desuden tak til Mikael Laursen fra firmaet Hans Schourup A/S for godt samarbejde omkring udviklingen af fanereolen og til Kulturarvsstyrelsen for støtte til køb af fanereolerne. 12

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Nu Skanderborg Museum Gammel Estrup Herregårdsmuseet Den Gamle

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 4 2005 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Jesper Frederiksen

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes Entrémøbel - præsentabelt og anderledes GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON FÅ SKÅRET TRÆET I SILVANS SAVVÆRK! Lægterne/gulvstrøerne: Vores blev skåret ud i flg. mål: 2 stk. 2 meter lange (lodrette). 12 stk. 148

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagersystem til langgods Grenreol: Justerbart lagersystem til langgods "Uanset om det er plasticrør, trævarer eller metalstænger - grenreoler er ideelt

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Helstegt pattegris fra A til Z

Helstegt pattegris fra A til Z Helstegt pattegris fra A til Z Torben Aagaard 8. august 2005 Til min 30 års fødselsdag havde jeg besluttet, at menuen skulle bestå af helstegt pattegris. Mine tidligere erfaringer med svinet rakte kun

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

KEjd 25.02.2015. Projektplan for fælles arkiv- og magasinløsning

KEjd 25.02.2015. Projektplan for fælles arkiv- og magasinløsning Projektplan for fælles arkiv- og magasinløsning Magasinbygning Funktionsbygning Indhold Indledning side 3 Fælles arkiv- og magasinløsning - Program Arealer og funktioner overordnet side 6 Opbevarende arkivalier

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Få plads til mere med. Linkstor reoler

Få plads til mere med. Linkstor reoler Få plads til mere med Linkstor reoler Muligheder ud over det sædvanlige: fleksibilitet Linkstor er det bærende reolsystem i en lang række løsninger, der er specielt tilpasset individuelle krav til opbevaring.

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Fig. 1. Oversigtsfoto af Istedløven. Skulpturen fremstår irret med sorte områder og pletter.

Fig. 1. Oversigtsfoto af Istedløven. Skulpturen fremstår irret med sorte områder og pletter. Tilstandsrapport Kort om Istedløven Skulpturen Istedløven blev skabt af billedhugger H. W. Bissen til minde om de faldne danske soldater i krigen 1848 1850. Den blev afsløret den 25. juli 1862 på Sankt

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

SIKKER OPBEVARING PÅ ARBEJDSPLADSEN. Sikker opbevaring på arbejdspladsen. Antal modeller. Kapacitet (m 3 ) Side

SIKKER OPBEVARING PÅ ARBEJDSPLADSEN. Sikker opbevaring på arbejdspladsen. Antal modeller. Kapacitet (m 3 ) Side RIDGID KNAACK -opbevaringssystemer Komplet serie med multifunktionelle, kraftige opbevaringsbeholdere af stål. Global leder inden for byggeri og industri. Helt svejsede sømme giver maks. styrke. Pulvermaling

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL Indhold 02 a. Forord... 2 02 b. Kassation... 3 Begrundelser for kassation... 3 Dårlig bevaringstilstand... 3 Praksis vedrørende kassation... 3 Arkiver... 3 02 c. Udskillelse til andre danske museer og

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Forlæns benspring strakt (100A)

Forlæns benspring strakt (100A) Forlæns benspring strakt (100A) Stående afsæt fra kant eller vippe med front mod vandet. Landing i vand på ben i strakt stilling Opspring med hænder strakt over hovedet. Under springet trækkes armene ned

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Udforskningsopgaver. Hvor lang kan stangen højst blive, hvis den består af 4 metalstænger?

Udforskningsopgaver. Hvor lang kan stangen højst blive, hvis den består af 4 metalstænger? r 2015 Videre arbejde med opgaverne Udforskning af opgaverne Disse opgaver bygger videre på udvalgte opgaver fra Kænguruen og lægger op til, at klassen sammen kan diskutere og udforske opgaverne. Opgavenumrene

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde.

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde. Telt Spejdere på tur har sovet ude i naturen, lige så længe spejderbevægelsen har eksisteret. Det er en naturlig del af vores aktiviteter. Når vi sover i naturen, skærmer teltet fantastisk mod vind og

Læs mere

SHELTER MATERIALEFORBRUG:

SHELTER MATERIALEFORBRUG: GØR-DET-SUPER SHELTER SUPERWOOD SIDE 1 GØR-DET-SUPER Her finder du vejledning til noget, som vil vække jubel i hele familien - som legehus for de mindre børn - som samlingspunkt for de større børn med

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Bestyrelse i 2011. Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.

Bestyrelse i 2011. Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv. Konserveringscentret i Vejle Årsberetning 2011 Årets gang fakta: Årets gang billeder og historier: Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009)

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Aflevering af arkivalier fra statslige myndigheder til Statens Arkiver foregår i henhold

Læs mere

Skærmbillede tilpasning.

Skærmbillede tilpasning. Skærmbillede tilpasning. Bemærk: De skærmbilleder, der vises i denne vejledning, kan være forskellige i forhold til dine, da indholdet af felter, faner og knapper er afhængig af de tildelte rettigheder

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2 min 10 m 5 1,2 m 8 7 6 4 min 20 m 9 3 10 STOP 2 1 Side 2 START Cykelbanen består af 2 fodstykker med sokler 10 lodrette stænger, 177 cm 5 tværstykker 5 hængestænger, 110 cm 2 portstænger med fod 1 overligger

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Referat for Informations- og Spørgemøde 5. september 2012 Nationalmuseets udbud for Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande

Referat for Informations- og Spørgemøde 5. september 2012 Nationalmuseets udbud for Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande Referat for Informations- og Spørgemøde 5. september 2012 Nationalmuseets udbud for Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande Referent: Rikke Ruhe (Nationalmuseet) Til stede fra Nationalmuseet:

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5 Design Ergonomi Indledning Ergonomi er endnu et projekt hvor vi for lov at arbejde med design, og opleve hvad der kan stå bag et design. Som nu i dette projekt, måden man bruger et produkt på, og hvor

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader takket være deres robusthed kan fuldt integreres med vægkonstruktionen og derved skabe en ensartet akustisk

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen.

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning til Easylift. Kære forældre, mange tak fordi I har valgt Easylift som

Læs mere

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Enoflora s Vejledning til Opbygning af Æresport Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Æresport er en gammel tradition der idag håndhæves af venner og familie og kun i mindre grad af naboer.

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere