Fanereolsystemer til fællesmagasinerne i Randers og Vejle Anne Rostgaard Nielsen og Merethe Brock Didriksen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanereolsystemer til fællesmagasinerne i Randers og Vejle Anne Rostgaard Nielsen og Merethe Brock Didriksen"

Transkript

1 Fanereolsystemer til fællesmagasinerne i Randers og Vejle Anne Rostgaard Nielsen og Merethe Brock Didriksen I 2007 indledte Bevaringen på Kulturhistoriske Museum Randers og Konserveringscentret i Vejle et samarbejde med henblik på at forbedre opbevaringsforholdene for en række fanesamlinger, tilhørende museerne i de tidligere Århus og Vejle amter. Samarbejdet mellem de to institutioner har resulteret i tilblivelsen af et nyt opbevaringssystem til tredimensionelle faner af høj prioritet. Artiklen indeholder information om, hvordan projektet blev til og grebet an, overvejelserne i forbindelse med udformningen af reolsystemet, den praktiske tilgang til nedpakningen af fanerne og visionerne for det videre arbejde. Baggrunden I Danmark er der lang tradition for anvendelsen af fanen, som et symbol og et samlingsmærke for foreningslivet, nationen mm. Mange af landets museer ligger inde med store samlinger af faner, som er blevet doneret til dem, når en forening er gået i opløsning, eller fanen er blevet for slidt til almindelig brug. Pakningen af fanerne er typisk foregået ved, at fanedugen er blevet rullet rundt om fanestangen, som dernæst er blevet indført i et fanehylster, tillige med de øvrige dele, som hører til fanen. Da fanerne ofte er flerlagede, med applikationer og/eller bemaling, får de en tredimensionel karakter, som vanskeliggør oprulningen om fanestangen. Afhængigt af fanens bevaringstilstand kan oprulningen medføre større eller mindre skader i form af folder, revner og krakelering i stoffet og/eller bemalingen. Fanernes udformning har ligeledes gjort det svært at placere dem i de ofte meget små museumsmagasiner, hvorved man i mangel på plads har benyttet pladsen over skabe, tværbjælker/hanebånd under tagspær eller lignende. Fig. 1. Eksempler på dårlige opbevaringsløsninger til faner 1

2 De dårlige opbevaringsforhold har ofte ført til dårlig håndtering med skader på genstanden til følge. To institutioner samarbejder I forbindelse med etableringen af to fællesmagasiner i henholdsvis Randers og Vejle var det muligt at udtænke optimerede og langtidssigtede opbevaringsløsninger for museernes faner. Ved at arbejde sammen kunne de to institutioner drage nytte af hinandens ideer og erfaringer og samtidig sigte mod et bedre og billigere resultat. Samarbejdet ville betyde, at man kunne være flere om arbejdet med at definere arbejdsmetoden og kravene til fanereolen. Og endelig var der god mulighed for, at prisen ville blive lavere ved køb af to reolsystemer frem for ét. Efterhånden som projektet blev en realitet, kom samarbejdet til at omfatte følgende delprojekter: En registrering og tilstandsbeskrivelse af fanesamlingerne En studietur Indhentning af tilbud Udformning af ansøgning Udviklingen af reolsystemet Pakning af fanerne i det nye fanereolsystem Registrering af fanesamlingerne For at skabe et samlet overblik over projektets omfang og forløb startede Konserveringscentret i Vejle en grundig registrering og tilstandsvurdering af samtlige faner fra de syv tilknyttede, statsanerkendte, kulturhistoriske museer i det tidligere Vejle Amt. Registreringen bestod i at notere alle mål på en fane, dvs. fanedugens længde og bredde samt stangens længde og diameter, foruden alt øvrigt tilbehør. Såfremt fanedugen var bemalet, havde applikationer, broderi eller bestod af flere lag fanedug, blev det noteret, tillige med en tilstandsvurdering, baseret på Kulturministeriets Udredning om bevaring af kulturarven fra Med udgangspunkt i denne udredning blev bevaringstilstanden beskrevet for de enkelte faner inden for kategorierne: A) Formidlingsegnet tilstand, B) Stabiliseret tilstand, C) Behandlingskrævende tilstand, D) Svært skadede genstande. I alt blev der gennemgået op imod 700 faner. Resultaterne af denne registrering gjorde det muligt ikke blot at definere målene på et faneopbevaringssystem, men også at hjælpe de enkelte ejermuseer til at gennemgå fanelisten med henblik på at betydningsvurdering og evt. kassation af dubletter og lavt prioriterede faner. Betydningsvurderingen af fanerne, som er beskrevet af Bevaringen på Kulturhistoriske Museum Randers senere i artiklen, tager udgangspunkt i Kulturministeriets udredning fra 2003, hvori bevaringstilstanden for de enkelte samlingsdele sammenholdes med genstandenes betydning, nationalt og lokalt. 2

3 Tabel 1. Skema, anvendt til registrering og tilstandsbeskrivelse af faner fra museerne i det tidligere Vejle Amt Internetsøgning og studietur Med udgangspunkt i dimensionerne for de registrerede faner afsøgte de to institutioner forskellige faneopbevaringsløsninger. Vi indhentede først erfaringer via internationale mailinglister, idet vi indenfor konserveringsfaget har forholdsvis let ved at nå kolleger i hele verden. Her fik vi fra Norge til Australien oplysninger om ca. 10 lignende projekter, og heldigvis så det mest lovende opbevaringssystem ud til at befinde sig i Danmark. Derfor tog vi på en studietur til Tøjhusmuseet i København, hvor Nationalmuseet havde planlagt og fået bygget en fanereol, hvor de mest skrøbelige faner kan ligge fladt. Desuden fik vi fremvist forskellige andre opbevaringssystemer, til både rullede faner og udbredte faner, liggende på papplader. Fig. 2. Reolsystem, hvor faner kan opbevares med fanedugen fladt udstrakt. Fanedugene er i sin tid blevet afmonteret fanestængerne, og det er derfor muligt at opbevare fanerne i store, flade pakker med bund af syrefrit pap (Tøjhusmuseet) 3

4 Fig. 3. Hyldereol, hvor faner kan opbevares med fanedugen fladt udstrakt (Tøjhusmuseet) En diskussion af de forskellige opbevaringssystemer førte til erkendelse af, at en hyldereol ville sikre en høj opbevaringsstandard og samtidig mindske såvel fysiske som håndteringsmæssige skader på fanerne på lang sigt. På en hyldereol ville fanedugen komme til at ligge fladt udstrakt, den ville være nem at udtage til udstilling og undersøgelse, samtidig med at nedpakningen ville være tidsbesparende, sammenlignet med at rulle fanedugen om et tilpasset rør eller pakke den i en passende æske. Rent konstruktionsmæssigt ville det dog være vanskeligt at tilpasse et hyldereolsystem til alle faner, specielt de største, i forhold til de udgifter, som ville være forbundet hermed samt den plads som et sådan reolsystem ville optage i et magasin. Dette betød, at det ville være nødvendigt at operere med to reolsystemer: A) et hyldereolsystem, hvor de højt prioriterede, tredimensionelle faner i nedbrudt bevaringstilstand vil ligge fladt udstrakt på hylden og B) et ophængssystem, hvor de bedre bevarede og lavere prioriterede faner, rullet om et større rør, ophænges. 1 1 Under det senere arbejde med prioriteringen og pakningen af fanerne ændrede denne opfattelse sig til, at det ville nødvendigt med 3 opbevaringssystemer for fanerne A) et hyldereolsystem til de højest prioriterede, tredimensionelle faner B) et ophængssystem til ikke-tredimensionelle faner og endelig C) et æskesystem, hvor de tredimensionelle faner, der ikke blev plads til i hyldereolsystemet, kan ligge pakket i store, bløde folder. 4

5 Kravene til det nye fanemagasin skulle være: En registrering og tilstandsbeskrivelse af fanesamlingerne at de tredimensionelle/nedbrudte faner med fanestang kom til at ligge fladt at fanerne skulle være nemme at udtage til udstilling eller undersøgelse at systemet skulle yde rigtig god opbevaringskvalitet at der skulle være så mange faner som muligt i systemet, så prisen pr. fane blev så billig som mulig Da det ville blive for omfattende at gå i gang med begge reolsystemer på én gang, blev det besluttet at starte med hyldereolsystemet, hvorved de højst prioriterede faner i dårligst bevaringstilstand ville blive sikret først. Registreringsresultaterne for museerne i det tidligere Vejle Amt viste, at 180 faner ud af samlet 620 faner var vurderet til bevaringstilstand C eller D og derfor krævede konservering i større eller mindre grad. Et hyldereolsystem skulle derfor minimum kunne rumme dette antal. Et størrelsesmæssigt tilsvarende hyldereolsystem blev skønnet nødvendigt for museerne i det tidligere Århus Amt, som sammenlagt ejer omtrent 420 faner. Fællesmagasinet i Vejle Antal faner i alt Antal faner i bevaringstilstand D (omfattende konservering nødvendig) Antal faner i bevaringstilstand C (konservering nødvendig) Museerne i Fredericia Ca. 75 Ca. 10 Ca. 10 Give-Egnens Museum Ca. 40 Ca. 5 Ca. 3 Glud Museum Horsens Museum Danmarks Industrimuseum Ca. 35 Ca. 2 Ca. 9 Museet på Koldinghus Vejleegnens Museer Ca. 120 Ca. 11 Ca. 7 I alt Ca. 619 Ca. 103 Ca. 84 Tabel 2. Tabel som viser det samlede antal faner på Fællesmagasinet i Vejle samt antallet af faner i bevaringstilstand C og D De hyldereolsystemer, som allerede kunne fås på markedet blev sammenlignet med det specialfremstillede reolsystem på Tøjhusmuseet og viste, at det med fordel kunne svare sig at få reolsystemet specialfremstillet. Dels ville man få et skræddersyet produkt, som passer til størstedelen af fanerne i samlingen, dels ville prisen være betydeligt lavere. Desuden ville hyldereolen kunne laves af materialer, som ikke indeholder skadelige stoffer for museumsgenstandene. Nogle af de eksisterende hyldesystemer er af træ og ikke egnede til skrøbelig 5

6 tekstiler. Med det specialfremstillede system kunne vi opnå, at materialerne begrænsede sig til stål og plasttyper med gode ældningsegenskaber. Indhentning af tilbud og specificering af hyldereolsystemet Med udgangspunkt i hyldereolsystemet fra Tøjhusmuseet blev der indhentet to tilbud fra 2 lagerindretningsfirmaer, Hans Schourup A/S og Nordplan A/S. Ønsket var at få ét reolsystem til hvert fællesmagasin, som skulle kunne rumme faner, med et hyldeformat på 2000 mm x 1800 mm. Det blev besluttet, at hver hylde skulle kunne bære 2-3 faner, hvilket i alt ville give ca. 60 hylder pr. reolsystem. Den øgede håndtering, som kan opstå ved at have flere faner på en hylde, blev skønnet forsvarlig, sammenholdt med den skønnede brugsfrekvens af fanerne og prisen pr. hylde. Ved at have flere faner pr. hylde kunne udgifterne således minimeres. Afstanden mellem hver hylde blev sat til 100 mm med begrundelse i, at fanedugen skal forblive på fanestangen. At afmontere fanedugen fra stangen ville både være tidskrævende og forårsage megen håndtering, foruden skader på fanedugen. Ud over fanehylderne skulle fanereolen også indeholde en almindelig, men meget dyb hylde til fanernes tilbehør: ekstra fanestænger, faneposer, possementer mm. For at forhindre, at støvpartikler hvirvler ind på fanerne under opbevaringen, skulle reolen være afskærmet af plader på siderne og bagtil, mens den fortil skulle være forsynet med rullegardiner. De to indhentede tilbud lå ikke langt fra hinanden prismæssigt, men udformningen af reolsystemerne var forskellige. Tilbuddet fra Hans Schourup A/S var mest attraktivt, idet det var billigere, og hylderne placeret så lavt, at specialhjælpeudstyr ikke var nødvendigt. Dette var begrundelsen for, at det endelige valg faldt på tilbuddet fra Hans Schourup A/S. Fig. 4. Skitse (plan og opstalt) af fanereol 6

7 Finansiering Et hyldereolsystem er ikke den billigste opbevaringsløsning - en fanereol koster kr. For at gøre det lettere for museerne at vælge dette højkvalitets opbevaringssystem, afsøgte de to konserveringsafdelinger mulighederne for støtte. Kulturarvsstyrelsens Rådighedssum for 2008 kom således til at dække udgifterne til en fanereol til hvert af de to fællesmagasiner. Herudover skulle museerne selv finansiere den tid, som skulle bruges på at registrere og betydningsvurdere fanerne, samt konservatorernes tidsforbrug i forbindelse med udarbejdelsen af projektet og overflytningen af fanerne til hyldereolen. Udgifter dækkes af museerne / konservatorerne (arbejdsdage) Udgifter dækkes af Kulturarvsstyrelsens Rådighedssum Faneregistrering Erfaringsindhentning, udarbejdelse af tegninger, indhentning af tilbud Gennemgang af fanerne mhp. prioritering og kassering ca. 2-4 dage pr. museum for 2 personer eller i alt ca. 72 arbejdsdage ca. 5 arbejdsdage for 2 konservatorer, dvs. ca. 10 arbejdsdage ca. 15 minutter pr fane, dvs. ca. 26 arbejdsdage for Fællesmagasiner i Vejle og ca. 18 arbejdsdage for Fællesmagasinet for Museer i Midt- og Østjylland. I alt ca. 44 arbejdsdage. Udgifter til reolsystem Ét reolsystem til hvert af de to fællesmagasiner blev dækket af Rådighedssummen Overflytning af faner til fanereol ca. 2x150 arbejdsdage i alt ca. 300 arbejdsdage I ALT 426 arbejdsdage 2 reolsystemer Tabel 3. Ressourceforbrug i forbindelse med udvikling og ibrugtagning af faneopbevaringssystemerne Fanereolerne er store kompakte enheder, som ikke er beregnet til at blive flyttet. De er projekteret med udgangspunkt i et eksisterende reolsystem. På begge fællesmagasiner blev hyldereolsystemet placeret på mezzaninen, som ifølge skadedyrsregistreringerne har vist sig at være et område med mindre sandsynlighed for skadedyrsangreb. Afskærmningen af reolsystemet er med til at forhindre at støvpartikler deponeres på hylderne, men forhindrer dog ikke luftcirkulationen. Hylderne er løse plader, der både er lette at trække ud og nemme at placere fanerne på. Endvidere er de tænkt til at kunne benyttes i transportsammenhæng, f.eks. hvis en skrøbelig fane skal flyttes, og man vil undgå for megen håndtering. Da hylderne er kanalplader af polycarbonat, er de relativt lette, samtidig nemme at bore i, hvis det skulle blive nødvendigt at fæstne fanestangen til dem, som tidligere beskrevet. De foreløbige erfaringer med reolsystemet er, at det yder optimal opbevaring for de faner, som er inden for reolsystemets dimensioner. 7

8 Overvejelser om pakning af faner i fanereolen I projekteringen var pakningen af fanerne kun blevet berørt i grove træk, og en detailplanlægning var nødvendig inden den endelige pakning. Lone Petersen, Gitte Sørig Thomsen og Anne Rostgaard Nielsen lagde i fællesskab hovederne i blød ved fanemagasinet i Randers og forsøgte at visualisere hele fanepakningsprocessen. Fra studieturene var vi stærkt inspirerede af den måde, Tøjhusmuseet har pakket deres faner på, men vi har tilpasset pakningen vores projekt og foretaget nogle ændringer: - Hylderne i fanemagasinet er lavet af polycarbonat. Der, hvor de er savet over, er kanterne så skarpe, at de først må bearbejdes. Ellers kan håndtering medføre en risiko for skader på både faner og personale. Man kan slibe kanterne eller alternativt anskaffe kantprofiler. - Hylden aftørres, og den dækkes med et materiale, der hindrer fanerne i at glide ved håndtering af den pakkede hylde. Dette kunne være silkepapir fra rulle, Tyvek (polyethylenfibre) eller vasket, ubleget lagenlærred. Laget kan fastgøres med Davacron eller selvklæbende Velcro. Hvis der kan skaffes passende kantprofiler, sætter vi underlaget fast under disse. - Hvad angår pakningen af fanerne, havde vi følgende ideer: - Der pakkes tre faner med fastsømmede stænger på hver hylde. - De dårlige faner pakkes nederst og de bedre øverst, så de dårlige faner ikke skal håndteres hver gang, man skal bruge en af de tre faner. - De smalleste faner pakkes nederst og bredeste øverst, således at fanestængerne ikke hviler på de underliggende faner. De øvre fanestænger løftes en anelse evt. med et smalt stykke Ethafoam, foldet silkepapir eller lagenlærred, således at de ikke presser på fanerne nedenunder. - Der bores huller gennem hyldepladen til fanestangen, som bindes fast med bændel. - Faner med en fanedug, længere end 2 m kan bøjes rundt i en blød fold om rullet silkepapir. - Mellem fanerne på hylden lægges silkepapir i baner. Disse silkepapirslag kan også bruges til at pakke fanen ind i, i tilfælde af transport. - Fanerne pakkes med forsiden nedad for at forhindre knæk og træk ved fanestangen (det letter også en eventuel senere pakning til transport). - Der lægges et lag Tyvek eller lagenlærred ud over fanerne til slut. Det spændes fast med Velcro. Ved fremlæggelsen af vores tanker på Fuglsømødet i november 2009 blev vi gjort opmærksom på, at seniorforsker Yvonne Shashoua fra Nationalmuseet fraråder Tyvek til langtidsbrug, da man ikke kender dets ældningsbestandighed (polyethylen lynlåsposer har f.eks. vist sig kun at holde år, Tyvek er fremstillet af polyethylen). Erfaringer fra pakning af faner til fanereolen Bymuseet i Århus var først på banen med en række pakkeklare faner. Der var blevet udarbejdet en liste over fanernes opbygning. Ud af 104 faner og bannere ville 58 af dem have godt af en flad opbevaring. Af de 58 faner blev der udvalgt 25 faner efter kulturhistorisk værdiprioritering. Bymuseet kunne råde over 25 pladser i fanemagasinet. 8

9 Det viste sig heldigvis, at pakningen af fanerne var betydeligt mindre kompliceret, end vi havde forventet. Et par store arbejdsborde af nye, rene, stablede paller blev stillet op og dækket med kraftigt pap og silkepapir. Fanehylderne blev slebet på kanterne med vådslibepapir, og der blev fulgt op af støvsugning. Vi har ikke opgivet at skaffe kantprofiler, men med de foreløbige priser (25 kr. pr. m) vil det være for dyrt. Polycarbonat pladerne viste sig at være statisk elektriske, så efter støvsugningen var aftørring på begge sider med en klud, opvredet i vand med lidt opvaskemiddel, nødvendig. Arbejdsbordene skulle holdes pinligt rene. Fig. 5. Klargøring af polycarbonat pladerne, vådslibning og støvsugning af kanter Herefter kunne selve pakningen begynde. For at begynde med det enkleste og billigste, startede vi med at afprøve silkepapir som underlag for fanerne, uden at fastgøre det til kanten. Vi pakkede tre faner med deres fastsømmede stænger på hver hylde, uden at bore fastbindingshuller i pladerne. Vi forsøgte undervejs at vippe pladen, for at se, hvordan fanestakken reagerede og for at se, om fanerne ville skride. Fig. 6. Klipning af lange baner silkepapir Fig. 7. Pladen vippes for at checke liggestabiliteten 9

10 Der var god skridsikkerhed for fanerne på silkepapiret. Selv med tre lag faner var stakken stabil i langt de fleste tilfælde. Der var dog visse fanestænger, der kunne få stakken til at skride, nemlig stænger, pyntet med vulster (høje buede udskæringer/støbninger). Det var nødvendigt at lægge enten bukkede stykker lagenlærred eller udskårne Ethafoam klodser under vulsterne for at hindre udskridning af fanerne ved håndtering. På intet tidspunkt var det nødvendigt at bore huller til fanestængerne og binde dem fast med bændel, således som vi havde forventet. Fig. 8. Ethafoam understøtning af spyd med vulster Fig. 9. Lagenlærred understøtning af messingvulst Vi måtte forlade princippet om at pakke de dårlige faner nederst og de i god stand øverst, da det viste sig vigtigere at skele til fanernes størrelse, samt om de var udstyrede med kvaster. Fanerne med kvaster blev næsten altid pakket øverst, dog altid således, at der ikke skulle ligge en fanedug ovenpå kvasterne. Fig. 10. Tre faner, pakket oven på hinanden Fig. 11. Denne fane blev pakket med forsiden op Det fungerede fint at pakke de smalleste faner nederst og de bredeste øverst, således at stangen fra de overliggende fanestænger for det meste hvilede jævnt på de underliggende faner. Vi løftede alligevel ikke de øvre fanestænger i enderne med lagenlærred eller lignende, da vi var bekymrede 10

11 for, at stangen med tiden skulle bøje. I praksis var der dog mange faner, hvor fanedugen ikke var placeret symmetrisk på fanestangen, hvilket betød, at den ene af stangens ender lå på den underliggende fane. I disse tilfælde skønnede vi det nødvendigt at lægge et foldet stykke lagenlærred under stangens afslutning. Fanedugen på meget lange faner blev for enden bøjet rundt i en blød fold om rullet silkepapir. Fanerne blev i langt de fleste tilfælde pakket med forsiden nedad for at forhindre knæk og træk ved fanestangen. Dog var der et tilfælde, hvor pyntesømmene var så kraftige, at vi valgte at pakke fanen med forsiden opad for at hindre tryk på den underliggende fane. Fig. 12. Kvaster pakket øverst og dugen bukket blødt Fig. 13. Mærkning med blyant på syrefrit pap Der blev til sidst lagt et lag lagenlærred ud over fanerne. Det syntes ikke nødvendigt at spænde det fast med Velcro. En pakket hylde kan være ganske tung, derfor var det nødvendig at pakke de tungeste og største faner i en god løftehøjde, dvs. hverken for højt oppe eller for langt nede i reolen. Afslutningsvis kan man konstatere, at det var absolut nødvendigt at være to personer om håndtering af hylder og faner. 11

12 Fig. 14. Fanereolen på fællesmagasinet i Randers, med 25 af Bymuseets faner, pakket på 9 hylder Visioner for det videre arbejde Hyldereolsystemet er ideelt for tredimensionelle faner, men det er for dyrt og unødvendigt til opbevaring af ikke-tredimensionelle faner. Vores næste faneprojekt vil være at opbygge et ophængssystem til ikke-tredimensionelle faner. Endelig skal der også udvikles et system, hvor de tredimensionelle faner, der ikke blev plads til i hyldereolsystemet, kan ligge pakket i store, bløde folder. Tak til kolleger, som var behjælpelige med erfaringer omkring opbevaring af faner, især Jørgen Walseth, Tøjhusmuseet, som viste os rundt på Tøjhusmuseets magasiner og Irene Skals, Nationalmuseet, som har udviklet Tøjhusmuseets fanereol. Desuden tak til Mikael Laursen fra firmaet Hans Schourup A/S for godt samarbejde omkring udviklingen af fanereolen og til Kulturarvsstyrelsen for støtte til køb af fanereolerne. 12

Magasindelen. Magasinet i Ribe. Museumsprojekt 2005

Magasindelen. Magasinet i Ribe. Museumsprojekt 2005 Magasinet i Ribe Museumsprojekt 2005 Magasindelen Magasindelen...2 Baggrund...3 Undersøgelsesarbejdet...6 Bygningen...8 Genstandsmængden, pakning og reoler...9 Opstillingsprincip...10 Håndtering, overflytning

Læs mere

Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer

Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer Af Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle, koordinator af

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Nye koncepter til mobile tandklinikker

Nye koncepter til mobile tandklinikker Bachelorprojekt Nye koncepter til mobile tandklinikker Dato: 20/12-2010 Student: Nikolaj Apitz s053871 Vejleder: Claus Thorp Hansen Studieretning: Design og innovation Institut: DTU Management Projektperiode:

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Bestyrelse i 2010 Formand, direktør, medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Tredje og fjerde klasse Tilpasset fra Museum of Science, Rescue by Design 1994, videreudviklet til danske skoler af Det Unge Akademi (DUA) 2014

Tredje og fjerde klasse Tilpasset fra Museum of Science, Rescue by Design 1994, videreudviklet til danske skoler af Det Unge Akademi (DUA) 2014 Ingeniørkunst Tredje og fjerde klasse Tilpasset fra Museum of Science, Rescue by Design 1994, videreudviklet til danske skoler af Det Unge Akademi (DUA) 2014 Tema: Med dette projekt bliver børnene arkitekter

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Bestyrelse i 2011. Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.

Bestyrelse i 2011. Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv. Konserveringscentret i Vejle Årsberetning 2011 Årets gang fakta: Årets gang billeder og historier: Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Strømkassen. Teknologi og Uddannelse: Teknologi B Eksamensrapport.

Strømkassen. Teknologi og Uddannelse: Teknologi B Eksamensrapport. Teknologi B Eksamensrapport. Teknologi og Uddannelse: Strømkassen. 1 S i d e a f 39 Forord: Projekt: - Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi B. eksamensprojekt Teknologi og Uddannelse. Som underemne valgte

Læs mere

Afrapportering for fase 3 anden kvantitative test. i projektet

Afrapportering for fase 3 anden kvantitative test. i projektet Afrapportering for fase 3 anden kvantitative test. i projektet Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk (BUE) August 2008 Nørregård-Nielsen

Læs mere