Yara Danmark Gødning A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yara Danmark Gødning A/S"

Transkript

1 Yara Danmark Gødning A/S Randers Terminal Tronholmen 59 DK 8960 Randers VVM anmeldelse Yara Danmark Gødning A/S Randers Terminal VVM anmeldelse Side 1

2 Yara Danmark Gødning A/S gødningsterminal Tronholmen 59, 8960 Randers SØ, er iht. risikobekendtgørelsen en kolonne 3 virksomhed. Yara Gødning Danmark A/S har derfor udarbejdet denne anmeldelse og redegørelse iht. risikobekendtgørelsen BEK 1666 bilag 1, del 2, 5 (kolonne 3 virksomhed) og ansøgning om miljøgodkendelse. Indholdsfortegnelse Anmeldelsen og redegørelsen omfatter: A. Terminalens identifikation B. Terminalens administrative oplysninger C. Terminalens art og formål D. Terminalens placering og størrelse E. Terminalens geografiske omgivelser F. Terminalens kapacitet og produktion G. Produktbeskrivelse H. Luftforurening I. Spilde og overfladevand J. Støjkilder K. Affald L. Mulige driftsforstyrrelser M. Udstyr og aktiviteter som kan udgøre fare for en større ulykke N. Afværgeforanstaltninger O. Resume P. Bilag VVM anmeldelse Side 2

3 A. Terminalens identifikation Yara Gødning Danmark A/S Yara Danmarks Gødningsterminal I Randers Tronholmen Randers SØ Tlf. nr Fax nr CVR nr Matr. nr. 568bm Randers Markjorder Direktør: Henriette Falk Magnussen Kastelsvej Fredericia Tlf Terminalchef: Bo Göran Petersson Andra Tvärgatan S Landskrona, Sverige Tlf bo Daglig leder (Souchef): Jørgen Berg Tronholmen Randers SØ Tlf VVM anmeldelse Side 3

4 B. Administrative oplysninger Daglig leder, souschef Jørgen Berg er kontaktperson for terminalen. Jørgen Berg har det daglige operative ansvar for driften af terminalen. Jørgen Berg refererer til terminalchef Bo Göran Petersson, som er ansvarlig for, at gældende lovgivning, myndighedskrav og Yara s interne mål, krav og regler overholdes mht. arbejdet med sundhed, miljø, sikkerhed og kvalitet (HESQ), såsom planlægning, produktion, vedligeholdelse, emballering, lagring, transport, administration, markedsføring og udvikling. Terminalen beskæftiger fem medarbejdere, hvoraf de to er administrativt personale samt tre operatører. Terminalens driftstid ligger i tidsrummet mandag fredag mellem kl og Undtagelsesvis arbejdes der i døgndrift. Drift kan forekomme weekender og helligdage. C. Terminalens art og formål Terminalens art er fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter iht. Miljøministeriets BEK nr Virksomhedens aktiviteter indplaceres under godkendelses bekendtgørelsens listepunkt J 103: Virksomheder, omfattet af 5 (kolonne3 virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af punkterne C102, C103, C105 og C108. Terminalens formål er, at modtage importeret handelsgødning og videre distribuere gødningen, enten som opsækket gødning i 750 kg s storsække (Big Bags) eller som løsvare til danske jordbrugere eller deres mellemhandlere. D. Terminales placering og størrelse Terminalen er bygget i 2002, og placeret på Tronholmens østlige ende af Randers havn. Kajen er i dag benævnt, som Gødningskajen. Terminalens samlede areal er m2. Bebyggelsen er på i alt 7031 m2, som opdeles: VVM anmeldelse Side 4

5 Administrationsbygning Storsækkelager ( Big Bags ) Dieselolie rum Bulklager Pålagstragt Opsækning, stueetage Opsækning, 1.sal Tavlerum Overdækket areal 311 m m2 15 m m2 366 m2 145 m2 145 m2 75 m2 527 m2 Yderligere er der på arealets sydøstlige hjørne rejst et telt, heri opbevares tom emballage, i form af ruller med storsække 312 m2 Uden for arealet er på kajkanten, er losningshopperen placeret. Areal og bebyggelse er vist på Bilag 1, bebyggelse. Terminalens funktionsprincip er vist på principdiagrammet bilag 2 side 4. E. Terminalens geografiske omgivelser Terminalen er placeret på Tronholmen på Randers Havn s sydøstlige del, umiddelbart op til Randers Fjord. Randes Fjord er beliggende meter fra terminalområdet, nord for terminalen ligger havnebassinet, hvor lossehopperen er placeret. På nordsiden af fjorden ligger Randers Bådklub med havn til fritidsbåde og et fritidsområde med kolonihaver, længere mod nord ligger bydelen Dronningborg med almen bebyggelse afstanden fra terminalen er ca meter. Syd for terminalen, er der et område som bruges til oplagring af div. skovprodukter. Ca meter fra terminalen ligger Kristrup og Paderup, som er almen bebyggelse, bebyggelsen og havneområdet er adskilt af et større engområde. Øst for terminalen er der et lager for flis, træ og granit, efter dette lager har Randers Havn påbegyndt opfyldningsarbejder til en havneudvidelse, derefter følger et grønt område som strækker sig til Romaltparken, som ligger ca meter fra terminalen. Vest for terminalen ligger det øvrige havneområde med typisk havnerelaterede virksomheder, samt Randers Sejlklub. Området danner således et mellemområde til Randers by med centrum og tæt bebygget område. Afstanden er ca. 600 meter til bebyggelsens start. Terminalen er beliggende ca. 2,5 meter over havnens middelvandstandsniveau. VVM anmeldelse Side 5

6 Terminalen grænser overalt op til havnens erhvervsområder. Bilag 3, foto/kort over nærområdet Bilag 4, foto/kort over omgivelser F. Terminalens kapacitet og produktion Håndteringskapaciteten er ca ton handelsgødning pr. år Gødningen ankommer primært af søvejen til terminalen. Skibsstørrelserne er typisk mellem 2000 og 4000 ton. Gødningen losses med en mobilkran, indlejet til formålet af Randers Stevedore Aps. Randers Stevedore Aps. har ansvaret for losningen. Gødningen transporteres til en af boksene i bulklaget, af et internt transportbåndssystem, som har en designkapacitet på 600 ton pr time. Ca. 10% af den tilførte gødning modtages af lastbiler. Bulklagerets kapacitet er på ton, fordelt i 5 fag, gødningen udlægges i det forudbestemte afsnit ved hjælp af det interne, delvist flytbare båndtransportanlæg således at afkastet sker i den korrekte position. Den primære arbejdsopgave er opsækning af gødning i storsække. En del af den ind lossede gødning kan/bliver lastet direkte på lastbil under losning. Opsækning i storsække kan forgå sideløbende med losningen, idet gødningen fra bulklageret, via gulvtragt og elevator, transporteres til storsækkeanlægget. Efter påfyldning i Big Bags transporteres sækken til varens placering i storsækkelageret. Sækkelageret er et stort lokale, således at flere forskellige varetyper kan lagres i varierende mængde. Storsækkelageret har en kapacitet på ton. Halen er forsynet med 14 stk. porte. Udlevering af storsække sker fra pladsen øst for storsækkelageret til kundens lastbil, der er maksimalt 2 biler under lastning ad gangen. Der læses max. 6 7 biler i timen. Løsvare udleveres i bulk fra bulklageret og under losning, direkte på kajen. Bulkvarer kan i regnvejr, påfyldes lastbiler under halvtaget mod vest. Til såvel læsning af storsække og bulkvarer anvendes frontlæssere udstyret med henholdsvis med et specialværktøj til storsække og skovle, begge værktøjer kan ombyttes efter behov. Terminalen råder over 4 stk. frontlæssere, som alle er dieseldrevne. Årsforbruget er ca l miljødieselolie/år. VVM anmeldelse Side 6

7 G. Produktbeskrivelser NPK: Alle Yara s NPK gødninger er ikke klassificeret som farlige iht. direktivet 1999/45/EF. Alle Yara s NPK gødninger er af type C, dvs. de er selvslukkende og gasudviklingen ophører når varmekilden ophører/fjernes. Definition på A, B og C gødninger (trugtest) benyttes kun på NPK typer. Sulfan: Sulfan (NS 24 7) Indeholder mindre end 70% ammoniumnitrat (24% kvælstof). Den er kvalificeret som ikke farlig iht. Direktivet 1999/45/EF. Sulfan er ikke brandnærende. Der er ingen krav om detonationstest. Sulfan kan opbevares uden restriktioner og der er ingen krav om anmeldelse til brandmyndighederne. Kalkammonsalpeter: Kalkammonsalpeter (N27) er ikke kvalificeret som farligt iht. direktivet 1999/45/EF. Indeholder mere end 70 % ammoniumnitrat, men er udelukkende tilsat kalk/dolomit ud over kvælstof. Kalkammonsalpeter er ikke brandnærende og der er ingen krav om detonationstest. Kalkammonsalpeter kan opbevares uden restriktioner og der er ingen krav om anmeldelse til brandmyndigheder. Axan: Axan (NS 27 4) er klassificeret som ikke farligt iht. direktivet 1999/45/EF. Axan indeholder mere end 70 % ammoniumnitrat, men under 28% N. Axan er ikke brandnærende. Der er ingen krav om detonationstest. Ingen særlige krav til transportregler. Mht. til Seveso direktivet skal opbevaringsreglerne følges og for Randers terminalen gælder, at terminalen skal efterleve kravene, som kolonne 3 virksomhed, derfor er denne redegørelse udarbejdet. På nedenstående vises sortimentet for gødningsåret 2011/2012. VVM anmeldelse Side 7

8 VVM anmeldelse Side 8

9 Se i øvrigt vedlagte sikkerhedsdatablade, bilag 5, når der modtages nye type gødninger, fremsendes produkt og sikkerhedsblade, herunder resultat af denotationstest til myndighederne. H. Luftforurening Emission I opsækningsbygningen er der, i kælderen (transportbånd), og over storsækkeanlæggets forsilo, monteret 1 stk. punktudsugningsventilator incl. posefilter hvert sted. Ventilationsdata se bilag 6. Ventilatorerne er kun i drift når storsækkeanlægget er i drift og ved udlevering af løsvare til lastbiler. Se Bilag 7, flowdiagram Kontorbygning og rummet hvor storsækkeanlægget er opvarmet af et centralvarmeanlæg. Oliefyret er placeret i kontorbygningen, oliefyret er fabrikeret af Buderus, ydelse er 63 kw. Oliefyrede anlæg mindre end 120 kw er ikke omfattet af luftvejledningen. Olieforbruget er ca l/år. Emission fra diffuse kilder Ved lastning af biler, med løsvare, kan der forekomme en meget beskeden støvmængde ved påfyldning. Ved losning kan der fremkomme støvemission ved fyldning af hopperen, idet luft vil blive fortrængt ved tømning af grab, dette reduceres ved mindst mulig faldhøjde fra grabben. Det vurderes at ovennævnte emissioner ikke har betydning for udenfor virksomhedens arealer. I. Spilde og overfladevandvand Sanitetsvand afledes til kommunalt rensningsanlæg. Overfladevandet ledes til Randers Fjord gennem sandfilter. VVM anmeldelse Side 9

10 Der er ikke spildevand fra håndtering af gødning, idet læsning af løsvare foregår indendørs, evt. spild udendørs opsamles straks. J. Støjkilder Der er ikke væsentlige stationære støjkilder. Maskiner til opsækning og transport af gødning er placeret indendørs og giver derfor ikke noget betydende støjbidrag. Støj fra gummigedskørsel forekommer i terminalens åbningstid, i det væsentlige, i dagtid, det samme gør trafikstøj, forårsaget af lastbiler. Intern kørsel foregår med læssemaskiner fra storsækkeanlægget til storsækkelageret og ved ekspedition af lastbiler. Trafikstøjen vurderes, at være uden betydning, idet de støjfølsomme boligområder ligger mindst 600 meter borte. Der er ikke foretaget målinger af det samlede støjniveau. K. Affald Der er kun beskedne mængder affald fra et gødningslageret, primært stammer affaldet fra emballage til tomme storsække, sekundært af pap og papir, affaldet samles i en container. Containeren tømmes ca gange pr. år. Gødningsspild som typisk, er en blanding af gødning og sand, sandet stammer fra opsugning af fugt, spildblandingen fyldes i storsække, som efterfølgende genanvendes. Evt. gødningsspild fra håndtering, opsamles straks og genanvendes. Andet affald håndteres efter kommunens anvisninger. VVM anmeldelse Side 10

11 L. Mulige driftsforstyrrelser Udendørsspild af gødning kan medføre udslip til kloak, for at minimere dette fortages håndtering så vidt muligt indendørs. Spild opsamles straks. I tilfælde af stærk opvarmning i og omkring gødning kan der dannes nitrøse gasser, i den forbindelse er det vigtigt at opvarmningskilden straks elimineres og at gødningen afkøles. For at minimere brand til et absolut minimum, er der fortaget en række forholdsregler jfr. bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer, nemlig: Som tidligere nævnt er alle gødninger selvslukkende og ikke detonerbare. Der oplagres ikke brandbart materiale sammen med gødning. Køretøjer parkeres/henstilles ikke i nærheden af gødning Bygninger er udført af ikke brændbart materiale. El installationer er udført efter forskrifterne. Læssemaskiner er udrustet med ildslukkere. M. Udstyr og aktiviteter som kan udgøre fare for en større ulykke Som tidligere beskrevet er alle Yara s gødninger type C gødninger, kvalificeret jf. BEK nr. 328 af 08/07/1983, som betyder, at gødningerne er selvslukkende og ikke detonerbare. Gødningerne kan ikke dekomponere uden at der tilføres energi fra en ekstern energikilde. En dekomponering af gødning vil frigive nitrøse gasser i form af NOx. Gasserne er farlige, som kan forårsage lungeødem. Konsekvenserne for disse uheld er vurderet i rapporten Spredningsberegninger for Randers Terminal udført af Rambøll i Rapporten er vedhæftet, bilag 8. Områder som kan blive særligt udsat for forhøjet indhold af NOx 30 ppm og derover, er selve terminalområdet, samt de allernærmeste naboer. Forhøjede værdier NOx ned til 1ppm kan forekomme meter fra terminalen. Risikoen fra terminalen vurderes, som for andre risikovirksomheder at være acceptabel. Mulige energikilder er i bulklageret er: Transportbånd, gummiged og lastbiler. VVM anmeldelse Side 11

12 Hvis der opstår brand i transportbånd, kan dele heraf falde ned på gødningen og forårsage en dekomponering, indtil branden i transportbåndet er slukket eller det brændende transportbånd er fjernet. Fejl på gummiged og lastbil, som udløser en brand på disse, kan udløse en dekomponering, såfremt køretøjerne er placeret i umiddelbar nærhed af gødningsstakken. Mulige energikilder i storsækkelageret er: Fejl på gummiged og lastbil, som udløser en brand på disse, kan udløse en dekomponering, såfremt køretøjerne er placeret i umiddelbar nærhed af storsækkene. Som tidligere nævnt er der i storsækkelageret er der indrettet et rum, hvor der er opstillet en 2500 l dieselolietank med pumpe til påfyldning af gummiged. Anlægget er anbragt på spildbakke, således at spild til omgivelserne undgås. Teknikrum: I teknikrummet er opstillet et tavleanlæg, hvorfra hele terminalens strømforsyning fordeles, endvidere er der opstillet en trykluftkompressor, som forsyner, primært storsækkeanlægget med trykluft. N. Afværgeforanstaltninger Bygninger Konstruktion Terminalen er bygget i 2002 og konstrueret til brug som gødningslager, dvs. ikke brandbare materialer er anvendt. Bygningerne er inddelt i forskellige, adskilte afsnit, såsom bulklager, storsækkeanlæg, storsækkemagasin, og teknikrum. Skillevæggene er opført som brandvægge, dørene er ståldøre ifølge reglerne om branddørskonstruktion.. Lagerbygningerne er opført af beton, stål og eternit. VVM anmeldelse Side 12

13 Administrationsbygningen er en selvstændig bygning, opmuret af mursten, taget er belagt med tegl. Rum for dieselolietank Rummet er indrettet i den sydøstlige hjørne af storsækkelageret, rummet er opbygget af brandhæmmende materiale og adgangsdøren er en brandklassificeret dør. Tanken er overjordisk med en kapacitet på 2500 liter. Ventilation Lagerbygningerne er udrustet med røggasventilationsluger for at sikre effektivt indsatsarbejde ved eventuel brand. Stationært brandslukningsudstyr Lagrene er forsynet med i alt 7 stk. brandskabe indeholdende slange og strålespids. Brandskabene er tilsluttet Randers Kommunes ferskvandssystem, direkte foran terminalens vandmåler. For at sikre en hurtig og umiddelbar indsats, er der monteret 11 stk. brandslukkere, se bilag 2, side 3. Ved en alvorlig dekomponerings ulykke råder terminalen over NOx gasmåleudstyr, som kan anvendes af terminalens personale. Udstyret kan anvendes til kontrolmålinger af NOx indholdet i atmosfæren, på og udenfor terminalen. På toppen af bulklageret er der monteret en vindretningsviser. Alarmeringssystem Katastrofealarm Ved en alvorlig ulykke, aktiveres katastrofealarmen. På terminalen alarmeres eget personale, besøgende, entreprenører og chauffører med en sirene, som lyder med 4 sekunders interval, som gentager sig i ca. 1 2 min. Brandalarmering VVM anmeldelse Side 13

14 På terminalen er der installeret et brandalarmeringsanlæg. Anlægget dækker kontorbygning, det overdækkede indkøringsbånd fra havnehopper, transportbånd, tavlerum og Big Bag anlægget i bulklageret, samt dieselolie rummet i storsækkelageret. I normal arbejdstid udløses en lokalalarm, uden for normalarbejdstid alarmeres vagtselskabet fra alarmcentral, det er herefter vagtselskabets opgave, at sikre det videre forløb, med alarmering af terminalens personale og beredskabet i øvrigt. Det skal bemærkes, at når terminalen er ubemandet, er alt transportudstyr stoppet. Opsamling af slukningsvand Slukningsvand vil blive opsamlet bag sandbarrierer, i bulklageret vil vandet blive opsamlet i den underjordiske transportbåndsgrav. Interne ressourcer Terminalens medarbejdere er til disposition efter redningstjenestens behov, både med hensyn til aktuel viden og brug af terminalens udstyr, f.eks. til bortkørsel af gødning, bygge sandvolde og transportere indsatsudstyr. Eksterne ressourcer Det Kommunale beredskab efter Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab og det offentlige beredskab i øvrigt. Flugtveje Tronholmens forbindelsesveje, samt gangsti mod øst, se bilag nr. 9. Vedligehold Terminalen er delvist selv ansvarlig for vedligeholdelsen. Personalet skal foretage runderinger og observationer, og de skal til en hver tid sikre, at terminalens vedligeholdelsesstandard, for såvel bygninger, køretøjer, mekanisk og elektriskudstyr, samt at sikkerhedsudstyret til enhver tid lever op til myndighedskrav og ikke mindst Yara s egne krav. VVM anmeldelse Side 14

15 Vedligeholdelsesarbejdet, udover det, som terminalens medarbejdere selv kan udføre, købes der service ydelser hos eksterne leverandører. Terminalen anvender databaseret EDB system, som sikrer at al terminalens udstyr bliver kontrolleret/vedligeholdt efter en bestemt tidsplan. Terminalledelsen er ansvarlig for at fejl og afvigelser bliver udbedret. Yara har på koncernbasis indført et arbejdstilladelsessystem, som gælder både for egne og eksterne medarbejdere. Systemet indebærer, at alle sikkerhedsrisici, ved et givet vedligeholdelsesarbejde skal vurderes før arbejdet, før frigivelse til udførelse. Alt varmt arbejde, kræver en særlig tilladelse, som skal sikre, at arbejdsområdet er rengjort, og at nødvendigt slukningsudstyr er til rådighed, ved arbejdsstedet, tilladelsen udstedes af terminalledelsen. Terminalledelsen har ansvaret for, at personalets uddannelsesniveau og at givne instruktioner, til en hver tid opfylder myndighedskrav og Yara s egne krav, til betjening af terminalen og dens tekniske udstyr, herunder sikkerhedsudstyret. Vægterordning Terminalen har indgået en aftale med Kronjyllands Vagtservice A/S, som er forpligtet til at foretage 2 stk. runderinger af bygninger og nærmeste arealer i tidsrummet fra kl kl alle årets dage. Der er opsat i alt 18 stk. stregkodelæsere på terminalens område. Vægteren er forpligtet til at rapportere alle unormale hændelser. O. Resume Yara Danmark Gødning s terminal i Randers er risiko virksomhed i henhold til BEK 1666, idet terminalen oplagrer et farligt stof, nemlig gødningstypen Axan (NS 27 4), som er klassificeret, som farligt iht. direktivet 1999/45/EF, samt at terminalen håndterer dette og andre gødningsstoffer, som ved tilførsel af en ekstern energikilde kan frigøre nitrøse gasser, dette forhold, samt terminalens mulige miljøpåvirkning af omgivelserne ved større skønnes kun ikke at belaste terminalens omgivelser i mindre væsentlig grad. VVM anmeldelse Side 15

16 P. Bilag Bilag 1 Terminal oversigt Bilag 2 Oversigtsplan Bilag 3 Nærområder Bilag 4 Omgivelser Bilag 5 Sikkerhedsdatablade Bilag 6 Ventilatordata Bilag 7 Flowdiagram Bilag 8 Rambøll rapport Bilag 9 Forbindelsesveje VVM anmeldelse Side 16

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre EB 1. Virksomheden NTG Terminals A/S er en speditionsvirksomhed med lagerfaciliteter for forskellige produkter og varer beliggende på Hammerholmen 47 49 på Avedøre Holme i Hvidovre. Virksomheden modtager,

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ

Ekstern beredskabsplan. Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

THYBORØN STEVEDORE A/S

THYBORØN STEVEDORE A/S September 2014 THYBORØN STEVEDORE A/S Ansøgning om miljøgodkendelse PROJEKT Ansøgning om miljøgodkendelse Projekt nr. 218662 Dokument nr. 1212536458 Version 3 Udarbejdet af LEC Kontrolleret af JVP Godkendt

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag. Oktober 2015. VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

Indkaldelse af ideer og forslag. Oktober 2015. VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Oktober 2015 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse Sammenfattende redegørelse Kolofon Titel: Indkaldelse

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Risiko- og VVM-anmeldelse - Etablering af LNG og LBG-anlæg ved Frederikshavn Havn

Risiko- og VVM-anmeldelse - Etablering af LNG og LBG-anlæg ved Frederikshavn Havn Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Ålborgvej 93 9300 Sæby Att. Birthe Sloth ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 5.

Læs mere

Opbevaring af gødning på DLG Gødningsterminal Amerikakajen 3-5 4220 Korsør

Opbevaring af gødning på DLG Gødningsterminal Amerikakajen 3-5 4220 Korsør Miljø- og sikkerhedsgodkendelse af Opbevaring af gødning på DLG Gødningsterminal Amerikakajen 3-5 4220 Korsør Stamoplysninger Virksomhedens navn: DLG Gødningsterminal Virksomhedens placering: Amerikakajen

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

VVM-REDEGØRELSE FOR GØDNINGSTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN. December 2015

VVM-REDEGØRELSE FOR GØDNINGSTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN. December 2015 VVM-REDEGØRELSE FOR GØDNINGSTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN December 2015 Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk Kun internetudgave Baggrundskort: Hvis ikke andet er angiver: Vektor-

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse VVM-proces - kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport for gødningsterminal på Randers Havn August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup 31. august 2011 %/0)1!*1)*(* 2 3,!"#$% & '( )*(( +'( )*(( -. + )% )*(( ", )%)*() 4. " 52!" 65.2 '1*/()(7

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare dunke, tromler, palletanke og lignende emballager, så der ikke

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.01.2016 CVR-nummer 87358011 P-nummer 1002769622 Journal nr. 13/027890 Virksomhed Dansk Klæberulle Industri

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Myndighedsansøgning vedrørende modtagelse og behandling af PCB-forurenet bygningsaffald

Myndighedsansøgning vedrørende modtagelse og behandling af PCB-forurenet bygningsaffald Miljøministeriet Miljøcenter Odense Att.: Jørn H. Jeppesen C. F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense SØ 16. april 2010 NJO/ahj Myndighedsansøgning vedrørende modtagelse og behandling af PCB-forurenet bygningsaffald

Læs mere

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Rustfri DK Hjulsporet 4 CVR-nr: 20995033 P-nr: 1007951465 Tilsynsdato: 16.06.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk Bilag A Skema til brug for VVM-screening VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen, Roskilde Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ny produktionslinje på Pharmacosmos til produktion af DEAE-dextran

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Baggrund og lovgrundlag Opbevaring af olier og kemikalier giver ofte anledning til jord- og grundvandsforurening. En

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. januar 2016 J.nr.: NMK-10-00901 KlageID: 60893 Ref.: CHPAA-NMKN AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Ordens- og Husregler 1. Brugerrådet Til at efterleve intentionerne med Foreningernes Hus er der nedsat et Brugerråd med repræsentanter fra de foreninger, som

Læs mere

Udendørs vil der foregå modtagelse af beton, fliser og Tegl. Samt træ. Træet ønskes desuden neddelt

Udendørs vil der foregå modtagelse af beton, fliser og Tegl. Samt træ. Træet ønskes desuden neddelt Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Der søges om etablering af en virksomhed der modtager sortere, presser og oplager ikke farligt industriaffald. I begrænset mængde vil der dog blive modtaget

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17. november CVR-nummer 30811356 P-nummer 1013564228 e-doc journal nr. 15/013916 Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Maskinstation v/niels P. Mathiesen Vollerupvej 26, 6360 Tinglev. Tilsyn Oplysninger om virksomheden:

Maskinstation v/niels P. Mathiesen Vollerupvej 26, 6360 Tinglev. Tilsyn Oplysninger om virksomheden: Maskinstation v/niels P.Mathiesen Vollerupvej 26 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/32862 Dokumentnr.: 1 Ejendom: 12836 Kontakt: Gerda Marie Madsen

Læs mere

Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2015 Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier Teknik- og Miljø Varde Kommune 1 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 1 LOVGRUNDLAG... 4 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 4 3 GENERELT... 4 4 OPBEVARING

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS Center Natur og Miljø TRUCK OG PARTS CENTER ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.16-K08-788-07 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.03.2016 CVR-nummer 27507395 P-nummer 1002956532 Virksomhed Ødum Smede & Maskinfabrik A/S Adresse Sønderskovvej

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen E-mail: andi@forsyningen.dk Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Oplysninger. Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade Kolding CVR nr Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2

Oplysninger. Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade Kolding CVR nr Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2 Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade 13 6000 Kolding CVR nr. 34728712 By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310464 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

Bilag 1: Tegningsmateriale

Bilag 1: Tegningsmateriale Bilag 1: Tegningsmateriale Bjerrevej Eksisterende husdyrbrug, Bjerrevej 116 Bilag 2: Procesforløb / Beregningsverifikation Procesforløb: Beregningsverifikation: Kunde: Sjoerd Ydema, Bjerrevej 116, Rødkærsbro

Læs mere