Yara Danmark Gødning A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yara Danmark Gødning A/S"

Transkript

1 Yara Danmark Gødning A/S Randers Terminal Tronholmen 59 DK 8960 Randers VVM anmeldelse Yara Danmark Gødning A/S Randers Terminal VVM anmeldelse Side 1

2 Yara Danmark Gødning A/S gødningsterminal Tronholmen 59, 8960 Randers SØ, er iht. risikobekendtgørelsen en kolonne 3 virksomhed. Yara Gødning Danmark A/S har derfor udarbejdet denne anmeldelse og redegørelse iht. risikobekendtgørelsen BEK 1666 bilag 1, del 2, 5 (kolonne 3 virksomhed) og ansøgning om miljøgodkendelse. Indholdsfortegnelse Anmeldelsen og redegørelsen omfatter: A. Terminalens identifikation B. Terminalens administrative oplysninger C. Terminalens art og formål D. Terminalens placering og størrelse E. Terminalens geografiske omgivelser F. Terminalens kapacitet og produktion G. Produktbeskrivelse H. Luftforurening I. Spilde og overfladevand J. Støjkilder K. Affald L. Mulige driftsforstyrrelser M. Udstyr og aktiviteter som kan udgøre fare for en større ulykke N. Afværgeforanstaltninger O. Resume P. Bilag VVM anmeldelse Side 2

3 A. Terminalens identifikation Yara Gødning Danmark A/S Yara Danmarks Gødningsterminal I Randers Tronholmen Randers SØ Tlf. nr Fax nr CVR nr Matr. nr. 568bm Randers Markjorder Direktør: Henriette Falk Magnussen Kastelsvej Fredericia Tlf Terminalchef: Bo Göran Petersson Andra Tvärgatan S Landskrona, Sverige Tlf bo Daglig leder (Souchef): Jørgen Berg Tronholmen Randers SØ Tlf VVM anmeldelse Side 3

4 B. Administrative oplysninger Daglig leder, souschef Jørgen Berg er kontaktperson for terminalen. Jørgen Berg har det daglige operative ansvar for driften af terminalen. Jørgen Berg refererer til terminalchef Bo Göran Petersson, som er ansvarlig for, at gældende lovgivning, myndighedskrav og Yara s interne mål, krav og regler overholdes mht. arbejdet med sundhed, miljø, sikkerhed og kvalitet (HESQ), såsom planlægning, produktion, vedligeholdelse, emballering, lagring, transport, administration, markedsføring og udvikling. Terminalen beskæftiger fem medarbejdere, hvoraf de to er administrativt personale samt tre operatører. Terminalens driftstid ligger i tidsrummet mandag fredag mellem kl og Undtagelsesvis arbejdes der i døgndrift. Drift kan forekomme weekender og helligdage. C. Terminalens art og formål Terminalens art er fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter iht. Miljøministeriets BEK nr Virksomhedens aktiviteter indplaceres under godkendelses bekendtgørelsens listepunkt J 103: Virksomheder, omfattet af 5 (kolonne3 virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af punkterne C102, C103, C105 og C108. Terminalens formål er, at modtage importeret handelsgødning og videre distribuere gødningen, enten som opsækket gødning i 750 kg s storsække (Big Bags) eller som løsvare til danske jordbrugere eller deres mellemhandlere. D. Terminales placering og størrelse Terminalen er bygget i 2002, og placeret på Tronholmens østlige ende af Randers havn. Kajen er i dag benævnt, som Gødningskajen. Terminalens samlede areal er m2. Bebyggelsen er på i alt 7031 m2, som opdeles: VVM anmeldelse Side 4

5 Administrationsbygning Storsækkelager ( Big Bags ) Dieselolie rum Bulklager Pålagstragt Opsækning, stueetage Opsækning, 1.sal Tavlerum Overdækket areal 311 m m2 15 m m2 366 m2 145 m2 145 m2 75 m2 527 m2 Yderligere er der på arealets sydøstlige hjørne rejst et telt, heri opbevares tom emballage, i form af ruller med storsække 312 m2 Uden for arealet er på kajkanten, er losningshopperen placeret. Areal og bebyggelse er vist på Bilag 1, bebyggelse. Terminalens funktionsprincip er vist på principdiagrammet bilag 2 side 4. E. Terminalens geografiske omgivelser Terminalen er placeret på Tronholmen på Randers Havn s sydøstlige del, umiddelbart op til Randers Fjord. Randes Fjord er beliggende meter fra terminalområdet, nord for terminalen ligger havnebassinet, hvor lossehopperen er placeret. På nordsiden af fjorden ligger Randers Bådklub med havn til fritidsbåde og et fritidsområde med kolonihaver, længere mod nord ligger bydelen Dronningborg med almen bebyggelse afstanden fra terminalen er ca meter. Syd for terminalen, er der et område som bruges til oplagring af div. skovprodukter. Ca meter fra terminalen ligger Kristrup og Paderup, som er almen bebyggelse, bebyggelsen og havneområdet er adskilt af et større engområde. Øst for terminalen er der et lager for flis, træ og granit, efter dette lager har Randers Havn påbegyndt opfyldningsarbejder til en havneudvidelse, derefter følger et grønt område som strækker sig til Romaltparken, som ligger ca meter fra terminalen. Vest for terminalen ligger det øvrige havneområde med typisk havnerelaterede virksomheder, samt Randers Sejlklub. Området danner således et mellemområde til Randers by med centrum og tæt bebygget område. Afstanden er ca. 600 meter til bebyggelsens start. Terminalen er beliggende ca. 2,5 meter over havnens middelvandstandsniveau. VVM anmeldelse Side 5

6 Terminalen grænser overalt op til havnens erhvervsområder. Bilag 3, foto/kort over nærområdet Bilag 4, foto/kort over omgivelser F. Terminalens kapacitet og produktion Håndteringskapaciteten er ca ton handelsgødning pr. år Gødningen ankommer primært af søvejen til terminalen. Skibsstørrelserne er typisk mellem 2000 og 4000 ton. Gødningen losses med en mobilkran, indlejet til formålet af Randers Stevedore Aps. Randers Stevedore Aps. har ansvaret for losningen. Gødningen transporteres til en af boksene i bulklaget, af et internt transportbåndssystem, som har en designkapacitet på 600 ton pr time. Ca. 10% af den tilførte gødning modtages af lastbiler. Bulklagerets kapacitet er på ton, fordelt i 5 fag, gødningen udlægges i det forudbestemte afsnit ved hjælp af det interne, delvist flytbare båndtransportanlæg således at afkastet sker i den korrekte position. Den primære arbejdsopgave er opsækning af gødning i storsække. En del af den ind lossede gødning kan/bliver lastet direkte på lastbil under losning. Opsækning i storsække kan forgå sideløbende med losningen, idet gødningen fra bulklageret, via gulvtragt og elevator, transporteres til storsækkeanlægget. Efter påfyldning i Big Bags transporteres sækken til varens placering i storsækkelageret. Sækkelageret er et stort lokale, således at flere forskellige varetyper kan lagres i varierende mængde. Storsækkelageret har en kapacitet på ton. Halen er forsynet med 14 stk. porte. Udlevering af storsække sker fra pladsen øst for storsækkelageret til kundens lastbil, der er maksimalt 2 biler under lastning ad gangen. Der læses max. 6 7 biler i timen. Løsvare udleveres i bulk fra bulklageret og under losning, direkte på kajen. Bulkvarer kan i regnvejr, påfyldes lastbiler under halvtaget mod vest. Til såvel læsning af storsække og bulkvarer anvendes frontlæssere udstyret med henholdsvis med et specialværktøj til storsække og skovle, begge værktøjer kan ombyttes efter behov. Terminalen råder over 4 stk. frontlæssere, som alle er dieseldrevne. Årsforbruget er ca l miljødieselolie/år. VVM anmeldelse Side 6

7 G. Produktbeskrivelser NPK: Alle Yara s NPK gødninger er ikke klassificeret som farlige iht. direktivet 1999/45/EF. Alle Yara s NPK gødninger er af type C, dvs. de er selvslukkende og gasudviklingen ophører når varmekilden ophører/fjernes. Definition på A, B og C gødninger (trugtest) benyttes kun på NPK typer. Sulfan: Sulfan (NS 24 7) Indeholder mindre end 70% ammoniumnitrat (24% kvælstof). Den er kvalificeret som ikke farlig iht. Direktivet 1999/45/EF. Sulfan er ikke brandnærende. Der er ingen krav om detonationstest. Sulfan kan opbevares uden restriktioner og der er ingen krav om anmeldelse til brandmyndighederne. Kalkammonsalpeter: Kalkammonsalpeter (N27) er ikke kvalificeret som farligt iht. direktivet 1999/45/EF. Indeholder mere end 70 % ammoniumnitrat, men er udelukkende tilsat kalk/dolomit ud over kvælstof. Kalkammonsalpeter er ikke brandnærende og der er ingen krav om detonationstest. Kalkammonsalpeter kan opbevares uden restriktioner og der er ingen krav om anmeldelse til brandmyndigheder. Axan: Axan (NS 27 4) er klassificeret som ikke farligt iht. direktivet 1999/45/EF. Axan indeholder mere end 70 % ammoniumnitrat, men under 28% N. Axan er ikke brandnærende. Der er ingen krav om detonationstest. Ingen særlige krav til transportregler. Mht. til Seveso direktivet skal opbevaringsreglerne følges og for Randers terminalen gælder, at terminalen skal efterleve kravene, som kolonne 3 virksomhed, derfor er denne redegørelse udarbejdet. På nedenstående vises sortimentet for gødningsåret 2011/2012. VVM anmeldelse Side 7

8 VVM anmeldelse Side 8

9 Se i øvrigt vedlagte sikkerhedsdatablade, bilag 5, når der modtages nye type gødninger, fremsendes produkt og sikkerhedsblade, herunder resultat af denotationstest til myndighederne. H. Luftforurening Emission I opsækningsbygningen er der, i kælderen (transportbånd), og over storsækkeanlæggets forsilo, monteret 1 stk. punktudsugningsventilator incl. posefilter hvert sted. Ventilationsdata se bilag 6. Ventilatorerne er kun i drift når storsækkeanlægget er i drift og ved udlevering af løsvare til lastbiler. Se Bilag 7, flowdiagram Kontorbygning og rummet hvor storsækkeanlægget er opvarmet af et centralvarmeanlæg. Oliefyret er placeret i kontorbygningen, oliefyret er fabrikeret af Buderus, ydelse er 63 kw. Oliefyrede anlæg mindre end 120 kw er ikke omfattet af luftvejledningen. Olieforbruget er ca l/år. Emission fra diffuse kilder Ved lastning af biler, med løsvare, kan der forekomme en meget beskeden støvmængde ved påfyldning. Ved losning kan der fremkomme støvemission ved fyldning af hopperen, idet luft vil blive fortrængt ved tømning af grab, dette reduceres ved mindst mulig faldhøjde fra grabben. Det vurderes at ovennævnte emissioner ikke har betydning for udenfor virksomhedens arealer. I. Spilde og overfladevandvand Sanitetsvand afledes til kommunalt rensningsanlæg. Overfladevandet ledes til Randers Fjord gennem sandfilter. VVM anmeldelse Side 9

10 Der er ikke spildevand fra håndtering af gødning, idet læsning af løsvare foregår indendørs, evt. spild udendørs opsamles straks. J. Støjkilder Der er ikke væsentlige stationære støjkilder. Maskiner til opsækning og transport af gødning er placeret indendørs og giver derfor ikke noget betydende støjbidrag. Støj fra gummigedskørsel forekommer i terminalens åbningstid, i det væsentlige, i dagtid, det samme gør trafikstøj, forårsaget af lastbiler. Intern kørsel foregår med læssemaskiner fra storsækkeanlægget til storsækkelageret og ved ekspedition af lastbiler. Trafikstøjen vurderes, at være uden betydning, idet de støjfølsomme boligområder ligger mindst 600 meter borte. Der er ikke foretaget målinger af det samlede støjniveau. K. Affald Der er kun beskedne mængder affald fra et gødningslageret, primært stammer affaldet fra emballage til tomme storsække, sekundært af pap og papir, affaldet samles i en container. Containeren tømmes ca gange pr. år. Gødningsspild som typisk, er en blanding af gødning og sand, sandet stammer fra opsugning af fugt, spildblandingen fyldes i storsække, som efterfølgende genanvendes. Evt. gødningsspild fra håndtering, opsamles straks og genanvendes. Andet affald håndteres efter kommunens anvisninger. VVM anmeldelse Side 10

11 L. Mulige driftsforstyrrelser Udendørsspild af gødning kan medføre udslip til kloak, for at minimere dette fortages håndtering så vidt muligt indendørs. Spild opsamles straks. I tilfælde af stærk opvarmning i og omkring gødning kan der dannes nitrøse gasser, i den forbindelse er det vigtigt at opvarmningskilden straks elimineres og at gødningen afkøles. For at minimere brand til et absolut minimum, er der fortaget en række forholdsregler jfr. bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer, nemlig: Som tidligere nævnt er alle gødninger selvslukkende og ikke detonerbare. Der oplagres ikke brandbart materiale sammen med gødning. Køretøjer parkeres/henstilles ikke i nærheden af gødning Bygninger er udført af ikke brændbart materiale. El installationer er udført efter forskrifterne. Læssemaskiner er udrustet med ildslukkere. M. Udstyr og aktiviteter som kan udgøre fare for en større ulykke Som tidligere beskrevet er alle Yara s gødninger type C gødninger, kvalificeret jf. BEK nr. 328 af 08/07/1983, som betyder, at gødningerne er selvslukkende og ikke detonerbare. Gødningerne kan ikke dekomponere uden at der tilføres energi fra en ekstern energikilde. En dekomponering af gødning vil frigive nitrøse gasser i form af NOx. Gasserne er farlige, som kan forårsage lungeødem. Konsekvenserne for disse uheld er vurderet i rapporten Spredningsberegninger for Randers Terminal udført af Rambøll i Rapporten er vedhæftet, bilag 8. Områder som kan blive særligt udsat for forhøjet indhold af NOx 30 ppm og derover, er selve terminalområdet, samt de allernærmeste naboer. Forhøjede værdier NOx ned til 1ppm kan forekomme meter fra terminalen. Risikoen fra terminalen vurderes, som for andre risikovirksomheder at være acceptabel. Mulige energikilder er i bulklageret er: Transportbånd, gummiged og lastbiler. VVM anmeldelse Side 11

12 Hvis der opstår brand i transportbånd, kan dele heraf falde ned på gødningen og forårsage en dekomponering, indtil branden i transportbåndet er slukket eller det brændende transportbånd er fjernet. Fejl på gummiged og lastbil, som udløser en brand på disse, kan udløse en dekomponering, såfremt køretøjerne er placeret i umiddelbar nærhed af gødningsstakken. Mulige energikilder i storsækkelageret er: Fejl på gummiged og lastbil, som udløser en brand på disse, kan udløse en dekomponering, såfremt køretøjerne er placeret i umiddelbar nærhed af storsækkene. Som tidligere nævnt er der i storsækkelageret er der indrettet et rum, hvor der er opstillet en 2500 l dieselolietank med pumpe til påfyldning af gummiged. Anlægget er anbragt på spildbakke, således at spild til omgivelserne undgås. Teknikrum: I teknikrummet er opstillet et tavleanlæg, hvorfra hele terminalens strømforsyning fordeles, endvidere er der opstillet en trykluftkompressor, som forsyner, primært storsækkeanlægget med trykluft. N. Afværgeforanstaltninger Bygninger Konstruktion Terminalen er bygget i 2002 og konstrueret til brug som gødningslager, dvs. ikke brandbare materialer er anvendt. Bygningerne er inddelt i forskellige, adskilte afsnit, såsom bulklager, storsækkeanlæg, storsækkemagasin, og teknikrum. Skillevæggene er opført som brandvægge, dørene er ståldøre ifølge reglerne om branddørskonstruktion.. Lagerbygningerne er opført af beton, stål og eternit. VVM anmeldelse Side 12

13 Administrationsbygningen er en selvstændig bygning, opmuret af mursten, taget er belagt med tegl. Rum for dieselolietank Rummet er indrettet i den sydøstlige hjørne af storsækkelageret, rummet er opbygget af brandhæmmende materiale og adgangsdøren er en brandklassificeret dør. Tanken er overjordisk med en kapacitet på 2500 liter. Ventilation Lagerbygningerne er udrustet med røggasventilationsluger for at sikre effektivt indsatsarbejde ved eventuel brand. Stationært brandslukningsudstyr Lagrene er forsynet med i alt 7 stk. brandskabe indeholdende slange og strålespids. Brandskabene er tilsluttet Randers Kommunes ferskvandssystem, direkte foran terminalens vandmåler. For at sikre en hurtig og umiddelbar indsats, er der monteret 11 stk. brandslukkere, se bilag 2, side 3. Ved en alvorlig dekomponerings ulykke råder terminalen over NOx gasmåleudstyr, som kan anvendes af terminalens personale. Udstyret kan anvendes til kontrolmålinger af NOx indholdet i atmosfæren, på og udenfor terminalen. På toppen af bulklageret er der monteret en vindretningsviser. Alarmeringssystem Katastrofealarm Ved en alvorlig ulykke, aktiveres katastrofealarmen. På terminalen alarmeres eget personale, besøgende, entreprenører og chauffører med en sirene, som lyder med 4 sekunders interval, som gentager sig i ca. 1 2 min. Brandalarmering VVM anmeldelse Side 13

14 På terminalen er der installeret et brandalarmeringsanlæg. Anlægget dækker kontorbygning, det overdækkede indkøringsbånd fra havnehopper, transportbånd, tavlerum og Big Bag anlægget i bulklageret, samt dieselolie rummet i storsækkelageret. I normal arbejdstid udløses en lokalalarm, uden for normalarbejdstid alarmeres vagtselskabet fra alarmcentral, det er herefter vagtselskabets opgave, at sikre det videre forløb, med alarmering af terminalens personale og beredskabet i øvrigt. Det skal bemærkes, at når terminalen er ubemandet, er alt transportudstyr stoppet. Opsamling af slukningsvand Slukningsvand vil blive opsamlet bag sandbarrierer, i bulklageret vil vandet blive opsamlet i den underjordiske transportbåndsgrav. Interne ressourcer Terminalens medarbejdere er til disposition efter redningstjenestens behov, både med hensyn til aktuel viden og brug af terminalens udstyr, f.eks. til bortkørsel af gødning, bygge sandvolde og transportere indsatsudstyr. Eksterne ressourcer Det Kommunale beredskab efter Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab og det offentlige beredskab i øvrigt. Flugtveje Tronholmens forbindelsesveje, samt gangsti mod øst, se bilag nr. 9. Vedligehold Terminalen er delvist selv ansvarlig for vedligeholdelsen. Personalet skal foretage runderinger og observationer, og de skal til en hver tid sikre, at terminalens vedligeholdelsesstandard, for såvel bygninger, køretøjer, mekanisk og elektriskudstyr, samt at sikkerhedsudstyret til enhver tid lever op til myndighedskrav og ikke mindst Yara s egne krav. VVM anmeldelse Side 14

15 Vedligeholdelsesarbejdet, udover det, som terminalens medarbejdere selv kan udføre, købes der service ydelser hos eksterne leverandører. Terminalen anvender databaseret EDB system, som sikrer at al terminalens udstyr bliver kontrolleret/vedligeholdt efter en bestemt tidsplan. Terminalledelsen er ansvarlig for at fejl og afvigelser bliver udbedret. Yara har på koncernbasis indført et arbejdstilladelsessystem, som gælder både for egne og eksterne medarbejdere. Systemet indebærer, at alle sikkerhedsrisici, ved et givet vedligeholdelsesarbejde skal vurderes før arbejdet, før frigivelse til udførelse. Alt varmt arbejde, kræver en særlig tilladelse, som skal sikre, at arbejdsområdet er rengjort, og at nødvendigt slukningsudstyr er til rådighed, ved arbejdsstedet, tilladelsen udstedes af terminalledelsen. Terminalledelsen har ansvaret for, at personalets uddannelsesniveau og at givne instruktioner, til en hver tid opfylder myndighedskrav og Yara s egne krav, til betjening af terminalen og dens tekniske udstyr, herunder sikkerhedsudstyret. Vægterordning Terminalen har indgået en aftale med Kronjyllands Vagtservice A/S, som er forpligtet til at foretage 2 stk. runderinger af bygninger og nærmeste arealer i tidsrummet fra kl kl alle årets dage. Der er opsat i alt 18 stk. stregkodelæsere på terminalens område. Vægteren er forpligtet til at rapportere alle unormale hændelser. O. Resume Yara Danmark Gødning s terminal i Randers er risiko virksomhed i henhold til BEK 1666, idet terminalen oplagrer et farligt stof, nemlig gødningstypen Axan (NS 27 4), som er klassificeret, som farligt iht. direktivet 1999/45/EF, samt at terminalen håndterer dette og andre gødningsstoffer, som ved tilførsel af en ekstern energikilde kan frigøre nitrøse gasser, dette forhold, samt terminalens mulige miljøpåvirkning af omgivelserne ved større skønnes kun ikke at belaste terminalens omgivelser i mindre væsentlig grad. VVM anmeldelse Side 15

16 P. Bilag Bilag 1 Terminal oversigt Bilag 2 Oversigtsplan Bilag 3 Nærområder Bilag 4 Omgivelser Bilag 5 Sikkerhedsdatablade Bilag 6 Ventilatordata Bilag 7 Flowdiagram Bilag 8 Rambøll rapport Bilag 9 Forbindelsesveje VVM anmeldelse Side 16

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ammoniaklager på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre.

Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ammoniaklager på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre. DONG Energy A/S Avedøreværket Hammerholmen 50 2650 Hvidovre Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS 432-00148 Ref. joriv/joern den 28. januar 2009 Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Miljø- og sikkerhedsvejledning for alle, der færdes på ESØ RENOVATIONSSELSKABET ESØ 90 I/S Tlf. 97 7 77 08#v0 dec 0 www.esoe.dk post@esoe.dk

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

7. Distribution af træpiller

7. Distribution af træpiller 7. Distribution af træpiller I dette kapitel beskrives forskellige leveringsformer med vurdering af fordele og ulemper, samt en kort beskrivelse af distributionsforholdene i Danmark. 7.1 Leveringsformer

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg.

VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg. Hjallerup Fjernvarme VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. Sal DK 8000

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Råd om Håndtering. af Gødning

Råd om Håndtering. af Gødning Råd om Håndtering af Gødning Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Politianmeldelse Enkle råd til forebyggelse af kriminalitet Vigtige oplysninger på sækken 5 Sundhed og Miljø Produktionsstedet/spredeindstillingen

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst Version: 2. af 23 den november 2011 Udarbejdet: Christoffer Kold Mortensen, Skanda A/S Kontrolleret: Asbjørn Karlsson, Samtank A/S Godkendt:

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124 Page 1 of 9 Årsrapport over virksomhedens aktiviteter i de seneste 12 måneder, ved nedenstående virksomhed. Årsrapporten er udarbejdet så den er dækkende for virksomhedens målsætning omkring håndtering

Læs mere