Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet , Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 Afskrift. ",-. /,),, Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer Hl udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.35/51. Mtr. nr.; ejerlav~ sogn: 11 Egens by (i København kvarter) eller (i de sønderjvdske landsdele) bd. og bi. j tingbogen, art. nr.: ejerlav, sogn, og sogn., "Købers }. bopæl Kredltors Akt; Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.; (bvor sadant findes) 82-15/ L Anmelderen$ navn og bopæl (kontor); ~redningsnævnet for Randers amtsrådskreds. Stempel: --- kr. -- øre. e e Fredningstilbud Undertegnede Ole Olesen tilbyder herved som ejer af matr. nr. 11 af Egens by. og sogn, at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. Arealet beskrives således:, Arealet indenfor en afstand af 100 m fra kirkegårdsdiget mod nor d og vest. II Fredningen har følgende omfang: ~. lj \. - Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,." ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssted~r,!sboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber el. lign. skønhedsforstyrrendo genstalnde.

4 ., For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses _på min ejendom matr. nr. 11 af Egens by, og sogn, dog uden udgift for mig. Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Egens menighedsråd hver for sig. Bgens, den 8 / Ole Olesen. Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud, Bgens bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 11 af by, o g sogn, afx!}ut.k9rnxxxxxxjtroxxxxx~xxxxxxf:j,tlk.xxxxx.lqjpx;idt'k~x!»:mcoo". Ji::xfXi~OOKxneM:XJ:Jf.MK:xtlltXXXXXxxxxxxihldx~K~t{:i:Kl.UJxn:1g:xW~a:lEM~irod~ l, l,, Fredningsnævnet for Randers amt, den 15 j1 K.G.Larsen. IndfØrt i dagbogen for retskreds ur. 57 Ebeltoft købstad m.v., den 15' jan Lyst. Tingbog 16 blad 33. Akt:Skab K nr.574. Til præjudice hæfter pantegæld og andre servitutter. N.O.Nygaard cst. -:- -:- -:- Afskriftens r~gtighed bekræftes. ]9 52. _l

5 Afskrift. Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). ~redningsnævnet for Randers amt. F.S,35/51. Mtr. nr.; ejerlav~ 80gn: (i København kvarter) eller (i de søndenvdske landsdele) bd. og bl. j tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn, lsk,lsi Egens by og sogn. "Købers } Kre d 't bopæl I ors Akt; Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.~ (hyor sådsnt findes) S3-15/ AnmelderenlJ navn og bopæl (kontor); Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds. Stempel: --- kr. -- øre. e e Fredningstilbud Undertegnede Jacob Martinus Jensen tilbyder herved som ejer af matr. nr. lsk, 18i af Egens by, og sogn, at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr, frede., Arealet beskrives således: Arealet indtil en afstand af 12 m fra kirkens indkørsel ~. Fredningen har føl'gen'ae omfang:' Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidig-t 'eller 'vedvarende, ". L ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder,,,-.,) isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red- skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstapde.

6 For fredningeh kræver jeg 'ingen erstatning. Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud_ tin~lyse!l på min ejendom matr. nr. 18k,18i af Egens by, og sogn, dog uden udgift for mig. Påtaleberettiget r henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Ege ns menighedsråd hver for sig. Egens, den 8 / Jakob Martinus Jensen. e e 'U Idet fj~dningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 18k, 18 i af Egens by, 0e sogn,x&~xxxxxx~~~xxxxx~xxxxx~xxxxx~ocx~~~~~x, PC::tdtbdli~XiKOCIXXUl:KXX1XXXxxxxxxxxxblli.xrdgør:xm::x1:K:mtb:mgx:fieK:fNdalOC=arexlx:Jm(JiIIDtegmwc wk~wxlidtk~k~jig{tc!mc~~m~x~~~:xoox~ Fredningsnævnet for Randers amt, den 15/ K.G.Larsen. Indført i dagbogen for retskreds nr. 57 Ebeltoft købstad m.v., den 15' jan Lyst. Tingbog 16 blad 62. Akt:Skab L nr.468. Til præjudice hæfter pantegæld. ~J.. -,- j~afskriftens rigtighed ;Fredningsnævnet tør ~.,' SEP '955 lpd.ers Amt.. ",;d N.O.Nygaard. cst. -:-. bekræftes. -.-

7 Afskrift. Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer Hl udslettelse og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom). l-.s ~",... r).,';:i(g1 '5 I Mtr. nr.; ejerlav~ sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjvdske landsdele) bd. og bl. j tingbogen, art. nr' l ejerlav, sogn, 18n Egens by og sogn. ) Købers }. bo æl Kredltors p. Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkonlorel) Gade og hus nr.; (bvor sådant ftndes) / Anmelderen~ navn og bopæl (kontor); Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds. stempet-- e e Fredningstilbud Undertegnede Helga Sørensen tilbyder herved som ejer af matr. nr. l8n af Egens by. og sogn, at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. Arealet beskrives således: a) Arealet beliggende øst og nord for kirkegårdsudvidelsen og ~ afgrænset mod vest; nord og øst af matrikelsskellet og afgrænset mod syd af opkørselsvejen til kirken. L b) En bræmme på 12 m. bredde langs sydsiden af fornævnte opkørsel til kirkegården afgrænset mod vest af matrikelskel og mod øst af byvejen., Fr~dninge~ har følgende omfang: Arealerne må ikke bebygges elle.r beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende, liges<!m der heller ikke på arealerne må anbrin~es transfo~n:at?rst~tioner, telefon- og telegrafmaster o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring fif r!'ldskaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. ø v U Jeg forbeholder mig dop.ettx:lltlx anlæg af en- frugtplantage

8 For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr. 18n af Egens by, og sogn,,dog uden udgift for mig. Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Egens menighe dsråd hver for sig. Egens, den 8 / Helga Sørensen. e e Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud, " bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 18n af Egens by, Lo ~ \J o g x~xxxx ~N xxxxx.i~xxxxxj!kqx IDx~k:K!li[kKOOX ~Ilhin:dldmc)[l)f<t~IlDltr.xxxxxxxxxx.xi:bttx~Kx1X:koo.!ltb'nl:g;.xa~~.roWJ<MmtJ5~.xiXl~.:;p:tJMldl~oc::k~mmmJeJ[~!XJXlxt:xOOix!~lxOOklg1K:N:åc.xk.tJrooc Fredningsnævnet for Randers amt, den 15 / l K.G.Larsen. Indført i dagbogen for retskreds nr.57 Ebeltoft køhstad m.v., den 22' jan Lyst. Tingbog 16 blad 66. Akt:Skab C nr N. O. Nygaar d. vst. ~AfS~~:ft'ens rigtighed ::~ræftes. ]'rednikigsmævnet :far Rwu!eDl!mte ~ 7: SEP ::> 1 1 il præjudice for servitutten hæfter andre servitutter og pantegæld. -:-

9 c, ""'tf" ~'R "lzd/ "" / 'J ~1~ ':-X!. ~\ m </- -7/~U 6II -<.S:Z Afskrift... JustItsmInIsteriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvittermger t,l udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.35/51~ Mtr. nr.; ejerlav~ sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjvdske landsdele) bd. og bi. j tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn, 199 Egens by og sogn. Købers } bopæl. Kred t I ars Akt; Skab nr. (udfyldes af dommerl«jntoret) Gade og hus nr.; (hvor sadent findes) Anmelderen$ navn og bopæl (kontor); Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds. e e Stempe~ Fredningstilbud Undertegnede Søren SkØdt Sørensen tilbyder herved som ejer af matr. nr. 199 af Egens by. og sogn, at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. Afealet beskri.e8 si'tleeles: Hele matr.nr.et J ~ 'Fretlningen L har følgemde omfang: ' Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke 'på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster ~.-,. -- o. lign., ~ ej Vopsættcs skure, udsalgssteder,. is~oder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. I _JL---

10 For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses _ på min ejendom matr. nr. 199 af Egens by, og sogn, dog uden udgift for mig. Påtaleberettiget "i "henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Egens menighedsråd hver for sig. Egens. den 8 / Søren SkØdt Sørensen. e J Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 199 o g sogn, a{xmlltlro:mxxxxxxjt~xxx xx~.1'kxxxx:x.f~jx:xxxxx~~j&m~j{x~x ~ve:etj:lii~~n.xa:fx1x.wkoc-xerox~mn~ Jl}{KR~~ch~xJP!t~m FredningsnævntJt for Randers amt, den 15 /l K. G. Larsen. IndfØrt i dagbogen for retskreds nr.57 Ebeltoft købstad m.v., den 15'jan.1952 Lyst. Tingbog 16 blad 74. Akt:Skab L nr.465. Til præjudice hæfter pantegæld og servitutter. N. O.Nygaard cst. -:- -:- -:- Afskriftens rigtighed bekræftes. Fredil~ng ;nævuet for 55 Rodm Amt. 7: SEP. 19 o af Egens by, ~

11 j "l, " ~ \' ~ 1 ~ -- "e (e ~ fl, I " ~~ &tj:.e/yl,lj 1J~ JP~: ~:.Ro~ ibm.t: ~ {,1RA'14 o S'oo~. o

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen 01742.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00 Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ - - --- - - - - 24-10-1951 19-01-1952-14-04-1953

Læs mere

01597.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01597.03. Fredningen vedrører: 03-04-1952, 02-08-1973. Tranbjerg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen

01597.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01597.03. Fredningen vedrører: 03-04-1952, 02-08-1973. Tranbjerg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen 01597.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01597.03 Fredningen vedrører: Tranbjerg Kirke Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-04-1952, 02-08-1973 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n 02029.05 Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05 Fredningen vedrører: Nylars Kirke. Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-02-1987 Fredningsnævnet 26-08-1985, 23-04-1953, 10-01-1961,

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). 1264 '2 0 JUNI 1950( Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8h, 2og. og 2b Nakke

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f: ^Ju^é^titsministériéts Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). IS Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: 08-62068 ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet

Læs mere

111, L _J. ( c c. KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, 1. Stadskonduktørembedet. 2. Kontoret for ejendomsskatter

111, L _J. ( c c. KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, 1. Stadskonduktørembedet. 2. Kontoret for ejendomsskatter KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, Den 1464 København K Telf.: 33 93 32 33 Fax: 33 93 31 90 lokal: 111, L _J 1. Stadskonduktørembedet 2. Kontoret for ejendomsskatter 1-2: Ejendommen

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse.

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse. ,, : 'L M;r nr, ejerlav, sogn: J bø og J cb Stempel: i \i,københavnkvarter, ' Hef(i desønderjydske lands-rønde by, Bre g- o 'delebdogbhhingbogen, net sogn c art nr, ejerlav, sogn,, / Q c'- 5 o:c '- '-

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

-- --.--- --.-._-- 02500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00. Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen.

-- --.--- --.-._-- 02500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00. Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen. le 02500.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00 Fredningen vedrører: Sjællands Odde e Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 05-02-1962 I,Fredningsnævnet 10-10-1959, 08-07-1958,

Læs mere