Rammekontraktbilag P Instrukser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammekontraktbilag P Instrukser"

Transkript

1 Rammekontraktbilag P Instrukser 1

2 Indhold 1 Sundhedsfaglige instrukser Sundhedsfaglige instrukser generelt Instrukser for personalets kompetence og ansvar Funktionsbeskrivelse for kontaktpersoner på plejecentre Instruks for personalets opgaver i forbindelse med behandling Instruks ved akut sygdom/ulykke hos borgere Instruks ved terminale forløb Instruks for at komme til lukket dør at finde en meget dårlig eller afdød borger Instruks, hvis en beboer forlader sin bolig Instruks i forbindelse med smitsomme sygdomme Instruks i forbindelse med smitsomme sygdomme Instruks i forbindelse med hygiejne Instruks for håndhygiejne Sygeplejefaglige indsatser Instruks for sygeplejefaglige optegnelser Journalskrivning i omsorgssystem Instruks for at føre medicinkort korrekt Instruks for planlagt og systematisk kontrol af den sygeplejefaglige dokumentation Instruks om samarbejde med praktiserende læge Medicinhåndtering og UTH Instruks for mundtlig ordination, receptfornyelse og ophør med medicin Medicinbestilling Instruks for modtagelse af medicin på plejecentre Instruks for opbevaring af medicin på plejecentre Instruks for medicinhåndtering Instruks for mærkning af medicinæsker Instruks for opbevaring og udlevering af PN medicin Instruks for administration af restmedicin Instruks for retningslinjer i tilfælde af fejlmedicinering UTH utilsigtede hændelser

3 7.11 Instruks om brug af dosisdispensering Magtanvendelse Instruks for magtanvendelse Serviceloven

4 1 Sundhedsfaglige instrukser 1.1 Sundhedsfaglige instrukser generelt Ledelsen sikrer, at de skriftlige instrukser er kendte, let tilgængelige og ajourførte Målgruppe: Plejepersonale Hvad Hvornår Hvorfor At sikre, at instruksen er let tilgængelige for alle medarbejdere Altid At sikre, at personalet kende de skriftlige instrukser og anvender dem i det daglige arbejde De skriftlige instrukser er kendte og følges af personalet Halvårligt for fast personale i forbindelse med personalemøde Do Hver gang ved nyansættelser samt elever At de skriftlige instrukser er daterede, signerede og forsynet med dato samt indeholder en præcisering af den personalegruppe instruksen er skrevet for Hver gang At dokumentere og sikre plejen 4

5 Nye instrukser kan kun udarbejdes af arbejdsgruppen 2 Instrukser for personalets kompetence og ansvar 2.1 Funktionsbeskrivelse for kontaktpersoner på plejecentre Kontaktpersonernes rolle er: At sikre kontinuitet i plejen Formål: At sikre borgerne og de pårørende er trygge ved at det er de samme kendte personer, der varetager opgaverne. At sikre, at borgernes behov bliver dækket. Arbejdsopgaver Gennem samarbejde med borgeren/eventuelt de pårørende sikre, at borgerens ønsker for ADL noteres og tilgodeses i videst muligt omfang. Ansvarlig for: Ajourføring af: Borgerjournal Ble-skemaer Forflytningsskemaer Mål og handleplaner APV Døgnrytme Pårørende/netværk Hjælpemidler Livshistorie 5

6 3 Instruks for personalets opgaver i forbindelse med behandling 3.1 Instruks ved akut sygdom/ulykke hos borgere Formål: At bevare liv og forebygge komplikationer ved hurtig indsats Målgruppe: Alt personale, der er introduceret og oplært i handlingen. Procedure Hvis borgeren bliver akut syg eller er ude for en ulykke kontaktes Sygeplejerske/SSA Situationen vurderes og problemet identificeres Det vurderes om der skal tilkaldes hjælp sygeplejerske eller læge. I dagtimerne er det egen læge, ellers vagtlæge på telefon Hensigtsmæssig handling iværksættes. Pårørende underrettes efter aftale med borgeren. Situationen beskrives i journal/samarbejdsbog. Der skal indhentes samtykke hos borgeren om muligt. Er du som personale i en situation, hvor du oplever beboeren i en akut livstruende situation, har du pligt til at kalde alarmcentralen 112 inden du tilkalder anden hjælp! Hav oplysningerne klar når alarmoperatørerne svarer, du vil typisk blive spurgt om følgende: Hvad er der sket? Hvor og hvornår? 6

7 Hvor skal hjælpen sendes hen? Det er vigtigt, at du beskriver adgangsforholdene præcist. Hvis borger/pårørende har udtalt særlige ønsker vedrørende evt. genoplivning og dette er dokumenteret, skal det efterkommes. (Disse oplysninger må max. være 1 år gamle) 3.2 Instruks ved terminale forløb Formål: Sikre et værdigt forløb ud fra borgerens og evt. pårørendes ønsker og behov. Målgruppe: Plejepersonale Procedure Borgeren observeres af kontaktperson og sygeplejerske/ssa i forhold til de sygeplejefaglige problemområder og det dokumenteres. Samtale med borger og evt. pårørende om situationen. Deres ønsker afklares og dokumenteres i journalen. Oplysningerne opbevares ved beboerens handleplan. Afklaring af, hvem der tager kontakt til egen læge. Egen læge kontaktes med henblik på: Orientering om borgeren almene tilstand. Orientering om borgerens/pårørendes ønsker. 7

8 Stillingtagen til behandling nu. Stillingtagen til behandling, hvis borgerens tilstand forværres. Lægens ordination/vurdering dokumenteres i journalen med tydelig angivelse af eventuel kontrol og hyppighed af denne. Pleje af borgere i terminale forløb foregår altid ud fra borgerens ønske. Resume ajourføres og der udarbejdes handleplaner. 3.3 Instruks for at komme til lukket dør at finde en meget dårlig eller afdød borger. Klienter med låsesystem: I forbindelse med udskiftning af låsen, har klienten skriftligt givet tilladelse til, at plejepersonalet må låse sig ind i forbindelse med udførelse af de visiterede ydelser eller aftalt service. Borgeren er ikke hjemme: Kontakt gruppeleder eller sygeplejerske, som skal hjælpe med at vurdere, om man skal se tiden an eller om pårørende/nærtstående skal kontaktes straks med henblik på at undersøge, hvor klienten kan være. Når pårørende er kontaktet, skal det aftales, at pårørende overtager den videre eftersøgning og at den integrerede pleje ikke foretager sig yderligere i sagen, men afventer at høre fra borgeren eller de pårørende. Såfremt man ikke kan få kontakt med pårørende, skal gruppelederen eller sygeplejersken vurdere, om/hvornår der via politiet skal iværksættes eftersøgning Husk, at notere hændelsesforløbet i journal. Borgeren findes meget dårlig (uventet): 8

9 Vurder om der er behov for alarm 112 eller kontakt assistent/sygeplejersken. Vælges alarm 112, skal assistent/sygeplejersken kontaktes straks herefter. Bliv hos borgeren og giv hjælp/omsorg afhængig af situationen. Når assistenten/sygeplejersken er tilstede overtager denne ansvaret for opgaven, herunder kontakt til læge, pårørende samt aflåsning af boligen. Borgeren er afgået ved døden: Kontakt sygepl./aas. (ved uventede dødsfald kontaktes endvidere gruppeleder Sygepl./ass./ kontakter læge/vagtlæge der underrettes om: o o Dødens konstatering Dødstidspunkt o Omstændigheder Det er lægen der vurderer om politi skal inddrages. Side 7 o Pårørende underrettes o Ovenstående oplysninger journalføres, jf. Vejledning om ligsyn, afsnit 5, af bilag o Afdøde skal anbringes under forsvarlige forhold. o Afdøde skal være under jævnlige tilsyn indtil dødens indtræden er konstateret af en læge. Herefter ophører tilsynspligten. (Jf. Sundhedsloven 183 ) o Medarbejder må, udover at tilkalde sygeplejerske/assistent ikke foretage handlinger i hjemmet. Borger uden låsesystem: Borgeren lukker ikke op: Observer om boligen ser ud som sædvanlig (vinduer, lys, gardiner, bil, cykel osv.) 9

10 Hvis klienten er synlig, og det vurderes, at der akut behov for hjælp, er det tilladt at slå en rude itu for at få adgang til klienten (nødværgehandling) Hvis ikke klienten er synlig, skal sygeplejersken eller distriktschef/souchef kontaktes med henblik på at vurdere, om man skal se tiden an eller om pårørende/nærtstående skal kontaktes straks med henblik på at undersøge, hvor klienten kan være. Når pårørende er kontaktet, skal det aftales, at pårørende overtager den videre eftersøgning og at den integrerede pleje ikke foretager sig yderligere i sagen, men afventer at høre fra klienten eller de pårørende. Såfremt man ikke kan få kontakt med pårørende, skal sygeplejersken eller områdelederen vurdere, om/hvornår der via politiet skal iværksættes eftersøgning eller rekvireres låsesmed. Det videre forløb herunder kontakt til pårørende sker i et samarbejde med politiet, som overtager sagen. OBS: Der må aldrig rekvireres låsesmed uden politiets tilladelse. HUSK: Afhængig af situationen, kan der være behov for krisehjælp (samtale med psykolog) til medarbejdere. Efter aftale med distriktschef/souchef /gruppeleder rettes der henvendelse til Falcks psykologhjælp. Psykologisk førstehjælp ifølge arbejdsmiljøchefens anvisninger 3.4 Instruks, hvis en beboer forlader sin bolig 1. Registrerer at beboeren er væk 2. I de næste 20 minutter undersøges alle rum i huset 3. Hjemmeplejen inddrages i eftersøgningen: Udegruppe Kaas: Sygeplejersker Nord: Udegruppe Pandrup: Afventer yderligere 30 min. Hvis der er mere end én på arbejde, skal de, der kan undværes, eftersøge beboer. 4. Inden for de næste 10 minutter orienteres pårørende og gruppeleder om, at politi alarmeres. I særlige tilfælde orienteres distriktschef, men først efter nogle timer. 10

11 Kontakt til politi: - Hav CPR og signalement klar - Ring 114 og tast 1 - Huske at afmelde udegruppe og politi, hvis vi selv finder beboeren. 4 Instruks i forbindelse med smitsomme sygdomme 4.1 Instruks i forbindelse med smitsomme sygdomme Formål: Hindre smitte af andre borgere og plejepersonalet Målgruppe: Alt personale Hvad Hvordan Hvorfor Alle sygdomme forårsaget af virus, bakterier m.m. Eksempelvis: Afhængig af smittekilden skal instrukser følges i forhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger på dennes hjemmeside, eller i forhold til egen læges eller sygehusets instrukser. For at undgå spredning af smitte Roskildesyge, influenza, rosen, multiresistente bakterier, små sår m.v. Ved pandemi epedimi og særlige vira Udstikkes retningslinjer fra den lægefaglige konsulent i kommunen. Stillingen er p.t. vakant. Sygeplejefaglige ansvarlige: Hygiejnesygeplejerske Pia Juul Tlf Den nærmeste leder er ansvarlig for rigtig information og instruktion af personalet og 11

12 tilrettelæggelse af arbejdet i forhold til dette. Personalet er ansvarlig for at overholde og videreformidle de givne retningslinier. Se endvidere i hygiejnemappen Henvisning:www.sst.dk 5 Instruks i forbindelse med hygiejne 5.1 Instruks for håndhygiejne Målgruppe: Personale 12

13 Ordregiver vil sikre god håndhygiejne og forbygge spredning af bakterier samt overførsel af smitte. Det er ikke tilladt for medarbejderne at bære ure, smykker eller ringe på hænderne (vielsesring er IKKE tilladt) Det er ikke tilladt for medarbejderne at have lange ærmer der forhindrer god håndhygiejne Hvad Hvornår Hvorfor Håndvask Ved synlig eller våd forurening. Formålet er at forebygge smittespredning. Hænder og håndled fugtes. Efter brug af handsker Tilstrækkelig mængde sæbe/vaskecreme tilføres og fordeles og indgnides overalt på håndled, håndflader, håndrygge og fingre. Før alle rene opgaver Efter alle urene opgaver Sæben/vaskecremen skal virke i min. 15 sekunder. Hånddesinfektion/afspritning Ved ikke synlig eller tør Mere effektiv forurening. Evt. i kombination bakteriefjernelse end med håndvask almindelig håndvask Ved hånddesinfektion anvendes min. 2 ml desinfektionsmiddel. Hænderne skal værre tørre. Når der ikke er mulighed for almindelig håndvask Bakteriefjernelse når der ikke er mulighed for almindelig håndvask Ved kontakt med infektionsfølsomme områder/borgere 13

14 Hånddesinfektionsmidlet fordeles og indgnides overalt på håndled, håndflader, håndrygge og fingre. Desinfektionsmidlet skal virke i min. 30 sekunder. Ved forurening med blod, sekreter eller ekskreter desinficeres hænderne efter håndvask Lad hænderne tørre Engangshåndklæder skal være tilgængelige Engangshandsker skal være til Rådighed Seruminstituttets vejledning om hygiejne i primærsektoren. 14

15 6 Sygeplejefaglige indsatser 6.1 Instruks for sygeplejefaglige optegnelser skal sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i forbindelse med pleje og behandling af borgere skal sikre at personalet dokumenterer og genfinder relevante oplysninger opfølgning på problemstillinger at kunne imødegå et evt. juridisk efterspil Målgruppen: Plejepersonale. Definition Sygeplejefaglige optegnelser indeholder en beskrivelse af borgerens sundhedsmæssige tilstand, planlagte pleje, behandling og evaluering UniqOmsorg: De sygeplejefaglige optegnelser føres kun eet sted i omsorgssystemet borgerjournal. Borgeroversigt Journal Ledelsen har afgrænset, hvem der har adgang til hvilke oplysninger rettigheder i omsorgssystemet. Det er sikret, at man ikke kan slette journalnotat. Der er kun mulighed for rettelse/tilføjelse i nyt notat. 15

16 Arbejdsgang Ved modtagelse/indflytning vurderes borger/beboer af sygeplejersken/ssa med henblik på vurdering af borgeren/beboerens sygdom og handicap. Efter samtykke fra borgeren indhentes helbredsmæssige oplysninger ved egen læge hvis ikke disse foreligger i forvejen. Oversigt over aktuelle sygdomme og handicap skal noteres i resume i UniqOmsorg. Der udfyldes borgerjournal ud fra: Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser med udgangspunkt i de 13 punkter og ifølge vejledning. 1. Aktivitet (ADL) evnen til at klare sig selv i det daglige liv 2. Sanseindtryk, inkl. syn og hørelse, sanser. Briller? Høreapp. 3. Kommunikation, inkl. hukommelse og sprogfunktion. Evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverdenen. 4. Smerter 5. Bevægeapparat, inkl. balance og faldtendens. Træning 6. Vejrtrækning og kredsløb f.eks. åndenød, hoste, risiko for aspiration, legemstemperatur, blodtryk og puls 7. Søvn og hvile f. eks. faktorer der letter eller forhindrer søvn/hvile 8. Psykosociale forhold, inkl. stimulation og intellektuel funktion f. eks. arbejdsevne, ensomhed, misbrug og mestring. Habituel tilstand evt. stedfortrædende samtykke? 9. Hud og slimhinder f. eks. forandringer/ lidelser i hud, slimhinder og andre væv. Muskler, hår, negle. Der vurderes/noteres om borgeren er trykudsat eller ikke. 10. Udskillelse af affaldsstoffer, herunder inkontinens og obstipation/ diare 11. Ernæring BMI og evt. kostplan ved specielle behov eks. kvalme og opkastning forårsaget af sygdom eller behandling. 12.Seksualitet f. eks. samlivsforstyrrelser som følge af sygdom eller lægemidler 13.Observation af virkning og evt. bivirkning af given behandling: med henblik på tilbagemelding/ samarbejde med ordinerende læge. Aftaler om 16

17 samarbejde omkring beboernes kroniske sygdomme. Status på medicinsk behandling. Helhedsvurderingen laves af visitator og udfører personale, når de overtager borgerens pleje/ behandlinger Hvis der findes problemområder i helhedsvurderingen udarbejdes plejeplan/handleplan af kontaktperson (SSH/SSA/Sygeplejerske). Der udarbejdes plejeplaner for aktuelle problemer. Hvis borgeren har særlige ønsker for fremtiden dokumenteres dette. Disse skal bekræftes med borger og/eller pårørende hvert år. Der udarbejdes ny status når der er ændringer i beboerens helbredssituation og minimum hvert år. Personale indenfor ældreområdet, som deltager i observation behandling og pleje af borgerne skriver løbende journal se instruks vedr. journal i UniqOmsorg. (bilag 1) Notat skal skrives kontinuerligt og umiddelbart efter planlægning og udførelse og evaluering. Information samtykke og Det skal fremgå af journalen, hvis borgeren har frabedt sig information helt eller delvist (retten til ikke at vide) 17

18 Hver gang der videregives oplysninger om borgeren, skal der gives accept fra borgeren, og dette skal noteres. Ved videregivelse af helbredso0plysninger m.v. til brug for pleje og behandling eller andre formål, skal det fremgå af journalen hvilken information der er givet. Hvis der er sket videregivelse af helbredsoplysninger uden samtykke, skal dette fremgå af journalen. Samtidig skal det fremgå hvilke oplysninger der er givet. Det skal også fremgå, at borgeren efterfølgende er informeret. Information borger/pårørende af Ved information af borger og/eller pårørende beskrives hvilken information, der er givet samt deres reaktion herpå Kontakt til behandlere: Ved kontakt til behandler (læge, speciallæge, sygehus, fysioterapeut m.v.) skrives det i journalen og borgeren informeres. Notatet fra behandlerkontakt skrives også i journalen Behandlerens navn, titel, afdeling skal påføres. Aktindsigt: Hvis der er givet aktindsigt, skal det fremgå af journalen, hvilke oplysninger der er givet og til hvem det er sket evt. fuldmagt. Se faneblad 1 vejledning om beboeres retsstilling (bilag) 18

19 Opbevaring: Sygeplejefaglige optegnelser opbevares i 10 år regnet fra tidspunktet for det seneste notat dette krav er opfyldt i omsorgssystemet. For borgere der er født d. 1/1 opbevares optegnelserne evigt. Relevante bilag opbevares i borgerens sagsmappe i 10 år Hos borgere med samarbejdsbog: Samarbejdsbogen opbevares hos borgeren et diskret sted, så uvedkommende ikke har adgang til bogen. Hvis borgeren ikke er i stand til at samarbejde om dokumentationen eller der er risiko for, at borgeren/pårørende vil destruere bogen eller dele heraf opbevares samarbejdsbogen på personalekontoret. Lovgivning m.v. Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, april 2005 Sundhedsloven. LBK nr. 95 af Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt Journalskrivning i omsorgssystem For at alle brugere af Uniq omsorg i Jammerbugt kommune kan orientere sig og genfinde data vedr. alle borgere, er det vigtigt at alle notater sættes i de samme sammenhænge/faneblade og der vælges de korrekte kategorier/type og art når der skrives daglige notater. Journalen skal oprettes fyldestgørende indenfor den første måned vi har modtaget den nyindvisiterede borger. Livshistorie Kan skrives af alle medarbejdergrupper med god indsigt i borgerens tidligere og nuværende liv. Anamese Alle aktuelle sygdomme og handicaps noteres her. Der skal være indikation for alt medicinindtagelse. Der skal vurderes om der er sammenhæng mellem 19

20 anamnese, resume og medicinliste, hvis ikke, så kontaktes lægen. Hvis der mangler supplerende oplysninger. må det forventes, at lægen i det almindelige samarbejde bidrager mundtligt med relevante helbredsmæssige oplysninger. Efterspørges der generelle helbredsoplysninger skal vi fremsende LÆ 125, se bilag Resume; Det smarte ved at skrive det her, er at det kommer med på en evt. kommunikationsrapport, og at oplysningerne ikke drukner blandt de mange daglige notater. Hvis der i Resumeet findes problemområder som har betydning for borgerens helbred og velvære udarbejdes Handleplaner, herunder Døgnrytmeplan som beskriver alle handlinger der er nødvendige i ADFL og ud fra handleplanerne. Dette er den faglige uddybning af kørelisterne som dokumenterer at der arbejdes såvel sygdomsforebyggende som sundhedsfremmende. ( 13 punkter) skal vurderes, det er vigtigt at præcisere handicaps. Eks. nedsat syn er ikke tilstrækkeligt, der præciseres om det er langeller nærsyn eller andet og om det afhjælpes med briller eller øjendråber. Dog skal der ikke være beskrevet lange handlinger i resumeet. Det er godt at støtte sig til de underpunkter der er i instruksen. Det sidste punkt i Resumeet er Observation af virkning evt. bivirkning af given behandling. Her skrives hvornår og hvor næste kontrol eller undersøgelse skal finde sted. Hvornår der sidst har været status på given behandling ( Husk at medicinordination kontrolleres løbende og mindst 1 x årligt. Her skrives også ordinationer fra egen læge, f.eks. BS/BT kontrol og sårbehandling. Døgnrytmeplaner skrives med alle handlinger under beskrivelse - ikke under handlinger, da den så vil fremstå i kasseopsætning 20

21 Daglige notater føres altid ind under den rigtige Kategori/Type og ART så vi nemt kan genfinde notater om eks. smerter ( registreres under medicinadministration) klager over hovedpine, 2 panodil givet, og senere smerter: med god virkning. På denne måde dokumenteres akutte tilstande det er kun hvis der er kroniske eller tilbagevendende sygdomme eller handicaps der laves handleplaner. Lægekontakt og anden formidling Husk altid at notere at lægekontakter eller anden formidling af helbredsmæssig art, er med samtykke fra borgeren eller dennes stedfortræder, og at borgeren eller stedfortræderen er informeret om resultater af undersøgelser m.f. Restdosering Restdosering og behov for dette føres under medicin. Ordinerende læge Ordinerende læge føres under lægekontakt. 6.3 Instruks for at føre medicinkort korrekt Ordregiver vil sikre at medicinkortet føres så præcist og fyldestgørende som muligt. Målgruppe: Assistenter og sygeplejersker. Medicinkortet skal indeholde følgende: ( læses fra ve. til hø. på kortet ) 1) Dato for ordinationen: -Ved ny ordination sætter systemet selv dato. Ved ændringer under bemærkningsfeltet skal den oprindelige ord. dato bibeholdes. Her skal vi selv indtaste dato. 2) Ved kortvarig behandling, hvor seponeringsdato kendes, skal dette påføres. 3) Korrekt dispenseringsform angives. Tbl. kapsel o. lign. 21

22 4) Det aktuelle præparatnavn skal angives. Ved kopipræparat noteres i kalenderen dato for udskrivning af nyt medicinskema. 5) Styrke angives automatisk. 1. Døgndosis = ordinationen. Der skal være overensstemmelse med ektiketten på pakken/glas og skema. eks. panodil 2 stk. x 4 skal noteres i feltet styrke/dosis". 6) Antal tbl. angives i felterne under det rette tidspkt. Ved alle former for flydende medicin aff.middel øjendråber miksturer- sættes x i feltet for tidspunkt og doseringen anføres i bemærkningsfeltet. Se bilag. Dette for at undgå fejltælling for antal af tabletter. 7) Under bemærkninger angives: Virkemiddel hvis det ikke fremgår under præparat. Behandlingsindikation angives og præcist hvad det gives for. eks. smertestillende. Som det står på medicinpakning. Om der er en speciel måde at give det på. Evt. bivirkninger, der efter lægens anvisning skal observeres. 8) Den første doseringsfri dag. Skriv i bemærkningsfeltet hvornår sidste behandling gives. 9) Naturmedicin/alternativ/håndkøbsmedicin skal også føres på medicinskemaet. Under bemærkningsfeltet skrives at beboeren/borgeren selv har valgt præparatet. Hvis beboeren/brugeren selv tager medicinen sættes x i doseringsfeltet og x under administrerer selv. Ved pn medicin angives præcist, hvad det gives for og max dosis. 22

23 * Sørg altid for at undgå restdosering og hvis det er nødvendigt, da noteres dette i daglige notater under medicin. * Som noget nyt bliver det muligt at lave receptfornyelse og derfor kommer der et spørgsmål om pakkestørrelse, som skal angives for at komme videre. * Der må ikke rettes eller tilføjes noget med håndskrift. 6.4 Instruks for planlagt og systematisk kontrol af den sygeplejefaglige dokumentation. Formål: At sikre sig at den sygeplejefaglige dokumentation er fyldestgørende. Målgruppe: Plejepersonalet Procedure Det påhviler lederen mindst hvert ½ år at gennemføre kontrol. Som redskab kan bruges tjekliste til priktest. Der gives tilbagemelding til personalet ud fra lederens vurdering. 6.5 Instruks om samarbejde med praktiserende læge Målgruppe: Assistenter/sygeplejersker 1. Ved indflytning og efter samtykke fra borger kan der indhentes helbredsmæssige oplysninger hos egen læge. Se instruks Faneblad 6 side 5. Dette indføres i journalen. 23

24 Lægens navn skal føres i journalen. 2. Efter aftale med borgeren, skal der aftales mellem læge og plejepersonale, hvem der har ansvar for kontrol og observationer i forbindelse med kroniske sygdomme ( eks.: BS kontrol). Dette indføres i journalen 3. Efter aftale med borgeren skal lægen kontaktes ved forværring af borgerens helbredsmæssige tilstand. 4. Efter aftale med borgeren skal medicinordinationer revurderes min. 1 x årligt i samarbejde med egen læge. 7 Medicinhåndtering og UTH 7.1 Instruks for mundtlig ordination, receptfornyelse og ophør med medicin Vi vil sikre, at plejepersonalet opfatter en mundtlig, herunder telefonisk, medicinordination/ændring - korrekt. Målgruppe: sygeplejersker/assistenter Hvad Hvornår Hvorfor 1: Identificer patienten ved navn personnummer Hver gang. Sikre at der ikke sker fejl gennem sikker identificering 2: Identificer ordinationen ved: Behandllingsindikation Do. Sikre at, ordinationen er fyldestgørende, og alle de korrekte oplysninger bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser. Betegnelse for lægemidlet Styrke Mængde For at sikre at medicinskema og ordination stemmer overens. 24

25 Enkeltdosis/døgndosis Administrationsmåde Notere ordinerende læges navn/sygehusafdeling 3: Kontrol: Plejepersonen nedskriver alle ovenstående oplysninger og oplæser dem for den ordinerende læge, der bekræfter, at ordinationen er forstået korrekt. Aftaler dato for evt. evaluering af behandling Do Sikre at ordinationen er korrekt forstået. 4: Medicinseddel ajourføres 5: Medicinlister ajourføres sammen med egen læge min. 1 x årligt 7.2 Medicinbestilling Formålet er, at sikre, at borgeren altid har den ordinerede medicin i sin medicinbeholdning Målgruppen: Sygeplejersker/SSA 25

26 Hvad Hvordan Hvorfor Bestilling af medicin pr. fax eller computer/med.com. Sikre sig: For at sikre at borgeren får den ordinerede medicin Cpr. nr. Navn Præparat Styrke Antal Dosering Faxsedler Kun én borger pr. bestillingsark. Opbevares i mappe i 3 måneder 7.3 Instruks for modtagelse af medicin på plejecentre Vi vil sikre, at medicin på plejecentrene modtages og opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og utilgængeligt for uvedkommende. 26

27 Målgruppe: Assistenter/sygeplejersker Hvad Hvor/Hvordan Hvorfor 1. Modtagelse af medicin fra Apotek Medicin leveres direkte i aflåst medicinrum uden at bryde emballagen. Sikre at medicinen opbevares utilgængeligt for uvedkommende. 2. Udpakning og kontrol af medicin Assistent eller sygeplejerske henter medicinen i det aflåste medicinrum. Sikre at den bestille medicin stemmer overens med det vi har modtaget. Det kontrolleres, at navn, præparat, antal og styrke er i overensstemmelse med ordinationen. Sikre at fagligt kompetente medarbejdere fordeler medicinen, til rette vedkommende. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem medicinskema og ordination på pakningen/glas kontaktes egen læge. 27

28 7.4 Instruks for opbevaring af medicin på plejecentre Ordregiver vil sikre, at medicin på plejecentrene opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og utilgængeligt for uvedkommende. Hvad Hvor/Hvordan Hvorfor 1. Medicinen opbevares på den enkelte I journal (Unique omsorg medicin-) skal der udførligt skrives, hvor den pågældende beboers medicin opbevares. Personalet, der skal administrere medicin, kan nemt finde medicinen på de enkelte stuer. beboers stue Den enkelte beboers medicin opbevares adskilt fra øvrige beboers medicin. 2. Medicin skal være forsvarligt aflåst Den enkelte beboers medicin opbevares samlet i aflåst et skab, skuffe eller medicinbox, hvis det er nødvendigt. 7.5 Instruks for medicinhåndtering Sygeplejersker og assistenter arbejder ud fra deres kompetence Instruks for hjælpergruppens medvirken ved medicinhåndtering Målgruppe: Hjælpergruppen og uuddannet plejepersonale Hvad Hvornår Hvorfor Når borgeren skal have sin medicin 28

29 Hjælpe borgeren med at indtage medicin, som er doseret i doseringsæsker. Borgeren er ikke selv i stand til at administrere og indtage sin medicin. Ved tvivl/problemer i forbindelse med opgaven Kontakt assistenten/sygeplejersken inden medicinen gives. Sikre at borgeren får den rigtige medicin. Hjælpergruppen er ansvarlig for at sige fra, hvis ikke man er oplært til at varetage opgaven. Check navn og personnummer / fødselsdato og år / konstater sikker genkendelse Hver gang der hjælpes med indtagelse af medicin og inden medicinen gives. Sikre at rette borger får den rette medicin. Check taske 1 og 2 Do Dosering kan variere fra uge til uge. Check ugedag Do Doseringen kan variere fra dag til dag. Check tidspunkt på dagen Do Borgeren får medicinen på rette tidspunkt. 29

30 Check antal tabletter i forhold til medicinskemaet Do Borgeren får den medicin, som er ordineret. Flydende medicin som hjælper/elev skal hælde op i forhold til medicinliste. Do. PN-medicin Må kun gives efter aftale med SSA/sygeplejerske. Udlevering skal altid begrundes, dokumenteres samt virkning evalueres i de sygeplejefaglige optegnelser (Omsorgssystem) Sikre dokumentation og forhindre fejl ved udlevering af PN-medicin Specielle forhold skal stå på kørelisten. F.eks. skæve tidspunkter. Medicin skal opbevares aflåst. Tabeletter knuses eller indtages f.eks. med yoghurt eller lignende. 30

31 7.6 Instruks for mærkning af medicinæsker Vi vil sikre os, at der aldrig hersker tvivl om hvem den doserede medicin tilhører, samt hvilken doseringsæske, der skal anvendes hvornår. Målgruppe: Plejepersonale Hvad Hvornår Hvorfor Doserings æsker Borgere der er visiteret af læge til medicinadministration af tabletter, skal selv anskaffe medicin doseringsæsker til formålet. Både æsker + tasker forsynes med navn + cpr. Skabe overskuelighed for borgere, der er delvis selvhjulpen. Hjælpergruppen kan efter oplæring medvirke til medicinadministration. Medicindosering Der anvendes tasker, som tydeligt skal mærkes med henholdsvis nummer samt dato for start og slut + initialer anvend DYMO-strimmel. Dosering kan variere fra dag til dag. Taske 1 skal bruges først. Aktuel medicinliste opbevares sammen med medicinen 7.7 Instruks for opbevaring og udlevering af PN medicin Sikre at brugeren får det rigtige præparat og dosering heraf 31

32 Målgruppe: Plejepersonale Hvad Hvornår Hvorfor PN-medicin skal opbevares som øvrig medicin dog i særskilt doseringsæske. PN-medicin skal være lægeordineret. PN-medicin skal doseres af sygeplejerske eller assistent. Sikre at brugeren får den rigtige lægeordinerede medicin. Doseringsæsken skal være mærket tydeligt med navn, personnummer, påskriften PN-medicin, præparat navn og dosis. Det vurderes individuelt hvor mange dage, der skal doseres til. Dette noteres i journalen samt når der er doseret. Do. Som hovedregel må der kun være 1 præparat pr. doseringsæske. Do. I specielle tilfælde er der ordineret 2 præparater, der skal gives samtidigt, og disse præparater doseres i samme æske. Do Anvend Dymo. Udlevering af PN-medicin generelt Må kun ske efter aftale med sygeplejersken eller assistenten. Sikre at medicinen bliver givet i henhold til lægens ordination og at 32

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 31. juli 2013 J. nr. 5-2211-407/1] Områdecenter Broager Adresse: Møllegade 18, 6310 Broager Kommune: Sønderborg Leder: Centerleder Mette Hansen Telefon: 88724545 E-post: mhde@sonderborg.dk

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder. Kommune: Odder. Leder: Sygeplejerske Anni Andersen.

Tilsynsrapport 2011. Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder. Kommune: Odder. Leder: Sygeplejerske Anni Andersen. Tilsynsrapport 2011 Stenslundscentret 6. april 2011 J.nr. 2-17-160/6 Embedslægerne midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter J. nr.: 4-17-24/5 P nr.: 1003277645 Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20.

Læs mere

plejehjemstilsynet 2012

plejehjemstilsynet 2012 plejehjemstilsynet 2012 2013 Plejehjemstilsynet 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter

Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter J. nr.: 1-17-130/5 P nr.: 1003057914 Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter Adresse: Birkevangen 2, Birkelse, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Forstander, social- og assistent Karin Nielsen (fra

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang.

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang. Tilsynsrapport 2013 29-07-2013 Sagsnr. 5-2211-1218/1 Rise Plejehjem Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Plejehjemsleder Ida Tang Telefon: 73766500 E-post: ita@aabenraa.dk og

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Tilsynsrapport 2013 4. november 2013 Sagsnr. 5-2211-551/1 RIBERHUS PLEJEHJEM Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe Kommune: Esbjerg Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Telefon: 76 16 71 00 E-post: jyhe@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter J. nr.: 1-17-131/6 P nr.: 1009008094 Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter Adresse: Teglværksvej 17, Biersted, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social- og sundhedsassistent Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse Kommune: Slagelse Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Telefon: 58573840 E-post: hejla@slagelse.dk Dato for tilsynet: 03.

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen.

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen. Tilsynsrapport 2013 11. juli 2013 Sagsnr. J. nr. 5-2211-1202/1 Tullebølle Centret Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Pia Clausen Telefon: 63516590 E-post: pcl@langelandkommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Tilsynsrapport 2013 16. december 2013 Sagsnr. 5-2211-175/1 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund Kommune: Tønder Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Telefon: 74929910 / 74929891 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246 Den 13. august 2012 j.nr. 5-2211-376/1/MAT Tilsynsrapport 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50 Tilsynsrapport 2013 21. november 2013 Sagsnr. 5-2211-178/1 Plejecentret Vesterbo Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø Kommune: Nordfyns Leder: Bodil Pedersen Telefon: 64 82 83 50 E-post: bpe@nordfynskommune.dk

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2013 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården 31. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1682/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne... 3 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne... 3 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne... 3 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin... 4

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen Tilsynsrapport 2011 Driftsenhed Bjerringbro Egebo 16 J.nr. 2-17-10/6 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter Tilsynsrapport 2013 Område Nord, KRAGELUND Plejecenter 20. febraur 2013] Sagsnr. 5-2211-2396/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk

Læs mere

Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Til landets embedslægeinstitutioner

Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Til landets embedslægeinstitutioner Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder Til landets embedslægeinstitutioner December 2001 2 1 Indledning...3 2 Boliger omfattet af tilsynet...4 3 Tilsynets

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE 1 MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE Indholdsfortegnelse 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering:... 2 2.0 Anvendte definitioner:... 2 3.0 Kompetencer og delegering:... 2 4.0 Undervisning:... 3 5.0

Læs mere

Journalaudit og gennemgang af medicin på Birkelund plejehjem 18. november 3. december 2013

Journalaudit og gennemgang af medicin på Birkelund plejehjem 18. november 3. december 2013 Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 4. december 2013 Sagsnr.: 13/37980 Dokumentnr.: 1 Sagsbehandler: Marie Gravengaard Journalaudit og gennemgang af medicin på 18. november 3. december 2013 Baggrund

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014.

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014. Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på den 8 maj 2014. KRAV kompetence, ansvars- og opgavefordeling, herunder beskrivelse af regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver, hvor indholdet

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aarhus Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1575/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING v/ Sasja Jul Håkonsen Videnskabelige medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer Sygepleje Minimum Datasæt (Nursing Minimum data set NMDS) A NMDS is comprised

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere