7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)"

Transkript

1

2 Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket indebærer, at alle borgere skal kunne modtage elektronisk post. Det tættere offentlige digitale samarbejde skal blandt andet afføde en mere robust digital infra struktur dette ses overordnet som en komplettering af den infrastruktur som den tidligere stra tegi lagde grunden for. Grunddata er en kritisk fælles ressource, implementeringsprogrammet for grunddata er allerede i opstartsfase. Grunddataområder færdiggør analyser af datakvalitet og analyserer betalingsmodel ler. Arkitektur og business case beskrives, så de kan indgå i beslutningsoplæg i det tidlige forår. De fleste grunddatadistributører har behov for inden for nær fremtid at opgradere distributionsp latforme. Måske kan samdrift og koordination forbedre business casen. Det blev bemærket, at f leste databrugere har komplicerede behov og derfor anvender lokale kopier af grunddata I mange tilfælde er systemernes forretningslogik knyttet tæt sammen med de eksi sterende grunddataservices. Dette må nødvendigvis indgå i arkitekturen for datafordeleren. En række lovændringer må forudses for at gøre lovgivningen digitaliseringsklar, blandt andet mere tidssvarende regler for Cloud Computing og bedre rammer for it udbud og anskaffelse STS videreføres, og der oprettes en følgegruppe for digitaliseringsstrategien. Herunder opsættes rammer for dokumentation af fremdrift for strategiens fokusområder. Formodentlig i form af en Score Card løsning 5. Høring af Sag og Dokumentstandard Person (D) Carsten Ramsdal Rohde, ITST, orienterede om udviklingen i høringen af personstandard. Ud af de 43 høringssvar var der ca. 10, som stillede mere overordnede spørgsmål til standardens omfang og domænemæssige tilhørsforhold. Standarden var oprindelig tænkt som en modellering af parts begrebet i relation til elektronisk dokumenthåndtering. Som sådan ville standarden kun være gældende for snitflader for ESDH systemer. Imidlertid har standarden udviklet sig til at være en mere generel modellering af begre bet Person som sådan. Hermed vil standardens virkningsområde være langt bredere end oprinde lig tiltænkt, og en række aktører, som håndterer personoplysninger, men som ikke har været in volveret i udviklingen af standarden i regi af Sags og Dokument arbejdsgruppen, vil blive berørt af standarden. Derfor er der god ræson i at løfte standarden fra Sags og Dokument arbejdet og i stedet behand le standarden som en national standard på tværs af alle domæner. Dette vil betyde, at de relevan te aktører kan blive involveret og bidrage med forbedring til standarden, så den kan omfatte deres behov. I forhold til Sag og Dokument arbejdet står herefter behovet for at afslutte standardiseringsar bejdet. Dette kan i praksis løses ved at anvende en implementering af en tidligere version af stan darden, som er i brug i Gentofte kommunes CPR broker. Såfremt der senere udarbejdes en stan dard for person, vil denne skulle indarbejdes i Sags og Dokumentstandarderne. Samtidig skal der så sættes fokus på, at der er et behov for at det overordnede person begreb håndteres af en relevant gruppe af myndigheder. Der eksisterer ikke i øjeblikket et oplagt forum for denne behandling af begrebet, men ITST er opmærksom på problematikken og vil eventuelt i forlængelse af digitaliseringsstrategien søge at finde en løsning på dette behov. En mulighed kunne være at tænke personstandarden sammen med grunddataarbejdet.

3 Komitéen drøftede fremlæggelsen og hæftede sig blandt andet ved, at det er væsentligt, at speci ficere at det er den databeskrivelse, som ligger til grund for CPR brokerens udformning, og altså ikke arbejdsgange eller teknisk udformning af brokeren, som i praksis kan anvendes i stedet for personstandarden. Komitéen enedes om at støtte fremgangsmåden beskrevet af arbejdsgruppen. 6. Vedligeholdelse af indhold i OIO kataloget (D) Adam Arndt, ITST, orienterede om OIO sekretariatets overvejelser omkring forskellige scenarier for fremtidig vedligeholdelse af OIO kataloget, som beskrevet i mødematerialet. Det blev præciseret, at med OIO kataloget menes udelukkende den samling af OIO komité anbe falinger/anvendelighedsgrader for it tekniske standarder, som OIO sekretariatet vedligeholder. På Digitalisér.dk findes derudover en række specifikationer og standarder, som er udviklet af ITST ofte i OIO regi samt de obligatoriske åbne standarder. Opbevaringen og vedligeholdelsen af disse specifikationer og standarder er ikke berørt under dette punkt. Komitémedlemmerne blev bedt om at kvalificere, om og hvordan de og deres organisation anvender OIO Kataloget. Flere medlemmer pegede på, at det er relevant at bruge kataloget som en reference for, hvilke standarder, der er brugbare, når der for eksempel skrives udbud til systemudvikling. Det er nød vendigt at have et samlet sted, hvor det offentlige udstiller og finder anbefalinger. Samtidig pege de flere på, at det kan være svært at finde relevant information på Digitalisér.dk, især fordi det ikke er tydeligt for hvem og for hvad, de enkelte standarder er relevante. Komitéen mente ikke, at der var behov for grundlæggende ændringer af, hvordan kataloget dri ves, men at nogle tekniske og fremvisningsmæssige forbedringer kunne gøre nytten af kataloget større. Specielt pegedes der på følgende løsninger: En automatisk udløbsdato for gyldigheden af en standard. En standard får en eller flere vedligeholdere, som siger god for dens gyldighed indenfor et specifikt domæne. Disse skal forny gyldigheden med jævne mellemrum efter en nøjere beskrevet plan Domænespecifikke kataloger, hvor et domæne (fx Sundhed) kan udstille og vedligeholde sine anbefalinger. Bedre modellering af forretning og organisationer således, at det mere entydigt fremgår til hvad og for hvem anbefalingen gælder. OIO sekretariatet giver på det kommende møde en oversigt over, hvad der ligger indenfor de muligheder, der er i almindelig udviklingsarbejde for Digitalisér.dk, og hvad der eventuelt vil kræve yderligere bevilling. Desuden udarbejder OIO sekretariatet et forslag til model for fremti dig vedligeholdelse af OIO kataloget. 7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Adam Arndt fremlagde OIO sekretariatets indstilling. Komitéen præciserede, at OVF ikke kun er en standard for Cloud Computing, men for alle virtu elle maskiner. Komitéen godkendte indstillingen

4 8. Videreudvikling af katalogerne på Digitalisér.dk (D) Thomas Maarup, ITST, orienterede om planerne for en forestående videreudvikling af kataloger ne på Digitalisér.dk. Komitémedlemmerne drøftede, hvilke indgange, kataloger og funktioner i relation til en fore lagte opgavebeskrivelse de finder det mest vigtigt at forbedre. Komitemedlemmerne anførte, at de måske ikke altid opfatter sig selv som avancerede brugere af Digitalisér.dk, men at det, de skal bruge Digitalisér.dk til, ofte må siges at være avanceret. Derfor er der brug for, at Digitalisér.dk hjælper brugeren med at finde frem til det mere konkrete, standardiseringsrelaterede indhold. Forsiden af Digitalisér.dk er i øjeblikket primært rettet mod de brugere, der ønsker at deltage i debatten omkring digitalisering, i mindre grad mod dem, som skal finde og anvende en specifik standard eller softwarekomponent. Dette kunne efter medlem mernes opfattelse forbedres. Direkte adspurgt mente flere komitémedlemmer, at XML kataloget samt det mulige fremtidige begrebskatalog er de kataloger, de har mest nytte af. Videreudvikling af API'et med det formål, at der kan udvikles selvstændige applikationer, som bruger data fra Digitalisér.dk er også vig tigt. ITST tager disse input med i overvejelserne om, hvordan Digitiser.dk kan forbedres. 9. Eventuelt Punkter til de næste møder: Oplæg om NSIs arkitekturproces, Talegenkendelse i offentlige digi taliseringsløsninger, effektivitetsforbedringer i ESDH systemer som følge af standarder. Punkter mærket B, D, E, O er til henholdsvis (B) Beslutning (D) Drøftelse (E) Efterretning (O) Orientering

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Referat, OIO-komitéens 6. møde, den 6. marts 2009. Til stede: Dagsorden

Referat, OIO-komitéens 6. møde, den 6. marts 2009. Til stede: Dagsorden Referat, OIO-komitéens møde den 6. marts 2009 Referat, OIO-komitéens 6. møde, den 6. marts 2009 Mødet afholdtes d. 6. marts 2009 fra kl. 13 15 i Direktionens mødelokale, 4 sal, ITog Telestyrelsen, Holsteinsgade

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

Bedre styring af offentlig it

Bedre styring af offentlig it Bedre styring af offentlig it A r b e j d s g r u p p e n s a n b e f a l i n g e r Bedre styring af offentlig it Arbejdsgruppens anbefalinger Projektleder Mads Hauptman Journalist Sten Løck Teknologirådet

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05. R e g i s t r e r i n g a f V V M r e d e g ø r e l s e r Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.13 ECTS: 15

Læs mere

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Referat Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Tilstede: Afbud: Flemming Beltoft, MySupply Peter Borresen, ebconnect Flemming Møller, Progator/gatetrade Sven Rasmussen, Preben Lauritsen, KMD Kasper Grøndahl

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í=

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= Referat, OIO-komitéens møde den 21. januar, 2010 = oéñéê~íi= lfljhçãáí Éåë=NNK=ã ÇÉ= ÇK=ONK=à~åì~êI=OMNM= Mødet afholdtes d. 21. januar, 2010 fra kl. 13:00 15:30 i Direktionens

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 2 Offentligt N O T A T Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 24. november 2014

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere