Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet."

Transkript

1 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver tid værende valgte formands adresse. Dog kan særlige forhold berettige til, at bestyrelsen midlertidigt beslutter en anden adresse. Som ordinære medlemmer af GSL kan optages kommuner, foreninger, virksomheder, lodsejerforeninger og organisationer, der positivt vil medvirke til at Lakseprojektet i Gudenåen kan blive en succes. Det er endvidere en forudsætning, at medlemmerne fuldt ud kan stå inde for det udarbejdede koncept til: "Lakseprojektet i Gudenåen". Enkeltpersoner kan kun optages som støttemedlemmer, se afsnit 3. Eventuelle rettelser til ovenstående koncept skal for at kunne binde sammenslutningens medlemmer være godkendt af en generalforsamling efter samme procedure som ved ændringer af denne vedtægt. Ansøgning om medlemsskab i sammenslutningen stiles til formanden eller kasserer. Ansøgningen forelægges herefter bestyrelsen til endelig afgørelse. Eksklusion af medlemmer kan alene foregå ved beslutning på en generalforsamling efter bestyrelsens indstilling, vedlagt begrundelse. Sammenslutningens formål er at samle interesserne omkring genetablering af Gudenåen som Laksevandløb. Brugerne af Gudenåen som fiskevand, lodsejere og andre direkte berørte af lakseprojektet skal foruden at blive orienteret om projektets forløb også have en direkte indflydelse på projektets ideologiske grundlag, omfang, kvalitet og gennemførelse. Hovedmålsætningen for sammenslutningen er at genskabe en selvreproducerende laksebestand i Gudenåen. For at opnå hovedmålsætningen arbejder sammenslutningen specifikt på en række delmål, der skal være opfyldt, for at hovedmålsætningen kan realiseres: a. Der skal etableres fri faunapassage for både op -og nedvandrende laksefisk ved Tangeværket og Tange Sø. Passagen etableres ved genetablering af vandløb med tilstrækkelig vandføring til naturlig stimulering for vandring af fiskene gennem vandløbs strækningen. b. Der skal gennem restaureringsprojekter og/eller hensigtsmæssig vandløbspleje sikres en tilfredsstillende vandløbskvalitet, der tilgodeser laksens gyde og opvækstforhold i åen. c. Myndighederne skal fastholdes på, at Gudenåen med tilløb forbliver registreret som laksehabitat, jfr.ef -Habitatområder. d. Der skal arbejdes for en generel begrænsning af garnfiskeriet i Randers Fjord, herfra dog undtaget lovligt etablerede erhvervsfiskere. Myndighederne tilskyndes til at øge kontrollen med ulovligt fiskeri. Side 1 GLS Vedtægter

2 e. Der skal sikres opdrætsanlæg, der på genetisk og forsvarlig vis kan producere og levere ungfisk til dækning af det udsætningsbehov, der er nødvendigt indtil en tilfredsstillende selvreproduktion af laks kan finde sted. 2. Samarbejdsaftaler. En forudsætning for sammenslutningen og dermed også denne vedtægt, er at der ved sammenslutningens start foreligger en samarbejdsaftale, der indgås mellem GSL og FOS -LAKS Laksehallen Danmarks Center for Vildlaks (DCV). Samarbejdsaftalen kan kun ændres, såfremt forudsætningerne for lakseprojektet og for de involverede parter ændres væsentligt. Ændringer skal godkendes af generalforsamlingen. Samarbejdsaftalen skal indeholde nærmere retningslinjer for lakseprojektets praktiske gennemførelse, herunder kompetenceforhold for følgende områder: * Genetisk koncept * Fangst af moderfisk * Opbevaring af moderfisk * Udsætninger * Kontrol af lakseprojektets effektivitet. * Økonomi Endvidere indgås samarbejdsaftale mellem GL og Randers Kommune om ekstraordinær økonomisk støtte til lakseprojektet, idet der samtidig sikres Randers Kommune en ekstraordinær bestyrelsesplads, der er tidsbegrænset til den periode, hvor den særlige økonomiske støtte opretholdes. 3. Støttemedlemmer. Enkeltpersoner, der ønsker optagelse i sammenslutningen, optages som støttemedlemmer. Støttemedlemmer kan af bestyrelsen udpeges til deltagelse i udvalgte og ad hoc opgaver. Støttemedlemmer har ingen stemmeret på generalforsamlingen og er ligeledes ikke valgbar til bestyrelsen. 4. Kontingent, økonomi. Til dækning af de ved driften af GSL s nødvendige omkostninger, herunder sædvanlige omkostninger til administration m.m., opkræves et kontingent, der fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kommuner er kontingent fri, og kan deltage i sammenslutningen, som betalende medlemmer. Der fastsættes et kontingent for såvel ordinære medlemmer som for støttemedlemmer. Sammenslutningens eventuelle midler, udover nødvendig kassebeholdning, anbringes i et pengeinstitut til bedst mulig forrentning. Regnskabsåret følger kalenderåret. Side 2 GLS Vedtægter

3 5. Bestyrelsen. GSL's bestyrelse består af 7 ordinære medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Randers Kommune har en ekstraordinær bestyrelsesplads der opretholdes så længe samarbejdsaftale med GL er gældende, se under pkt. 2. GSL's regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges på den årlige generalforsamling. Den valgte bestyrelse træder sammen efter generalforsamlingen, dog senest 1. april, og vælger ud af sin midte: Formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens beslutning, samt hvis mindst halvdelen af bestyrelsen fremsætter ønske herom. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. GS tegnes af formand/næstformand i forening med kassereren. Bestyrelsen kan træffe beslutning om nedsættelse af forretningsudvalg blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan endvidere nedsætte øvrige specifikke udvalg /arbejdsgrupper til behandling af specielle emner/spørgsmål. der kan rekrutteres fra medlemsskaren herunder også støttemedlemmer På bestyrelsesmøder træffes beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer, således at hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i tilfælde af hans fravær, næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, med mindre mindst 4 medlemmer er tilstede, heriblandt formanden eller næstformanden. 6. Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er GSL's højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes senest i marts måned. Består af et årligt møde med deltagelse af repræsentanter for de ordinære medlemmer samt støttemedlemmer. Indkaldelse til generalforsamlingen sendes digitalt / pr. mail til samtlige ordinære medlemmer og støttemedlemmer senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden. Side 3 GLS Vedtægter

4 På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende: 1. Registrering af fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent. 3. Formandens beretning for det forløbne år. 4. Godkendelse af regnskab. 5. Orientering fra FOS-Laks, Laksehallen DCV. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Fastlæggelse af kontingent. 8. Valg til bestyrelsen. 9. Valg af 2 bestyrelses suppleanter. 10. Valg af 2 revisorer. 11. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne skal for at kunne komme til behandling, være formanden i hænde senest 1. februar. Forsag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest den 15. januar. Ved den første ordinære generalforsamling vælges 4 medlemmer for 2 år, og 3 medlemmer for 1 år. Ved de efterfølgende generalforsamlinger vælges de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, for 2 år ad gangen. De valgte revisorer er på valg hvert år. Foreninger, organisationer og kommuner har ret til at give fremmøde med max. 7 personer, men kan kun afgive 1 stemme ved de foretagne valghandlinger. Støttemedlemmer har ret til at udtale sig og fremsætte forslag på generalforsamlingen, men har ingen ret til at afgive stemme. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der afgør generalforsamlingens lovlighed. Bestyrelses-medlemmer kan ikke modtage valg som dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål om den måde med bindende virkning, hvorpå sagerne skal behandles, ligesom dirigenten også bestemmer hvorledes afstemningerne skal foregå, dog skal skriftlig afstemning altid finde sted, når et medlem forlanger det. Ordinære medlemmer, der står i kontingentrestance på den dag generalforsamlingen afholdes, har ingen stemmeret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. GSL afholder sin ordinære generalforsamling hvert år i marts måned Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig begæring fra mindst 1/3 af de ordinære medlemmer. Begæringen skal indeholde det eller de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Begæringen fremsendes til bestyrelsesformanden ved anbefalet digitalt brev eller mail. og Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter begæringen er modtaget. Side 4 GLS Vedtægter

5 7. 8. Ændring af vedtægter m.m. Forslag, der fremsættes om ændring af vedtægter samt forslag om sammenlægning med andre foreninger/sammenslutninger kan kun vedtages på generalforsamlingen, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer støtter forslaget. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 8. Ordinær generalforsamling. (Flyttes til punkt 6) 9. Ophævelse af GL. Ophævelse af sammenslutningen kan kun ske ved en lovlig varslet generalforsamling med dagsordenen: Ophævelse af GL. For at ophævelse af sammenslutningen kan finde sted, skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede ordinære medlemmer stemme derfor. Er der ikke mødt tilstrækkelig antal ordinære medlemmer, kan der med 8 dages varsel på ny indvarsles til ekstraordinær generalforsamling med en gentagelse af dagsordenen. På ekstraordinære generalforsamling kan beslutningsdygtig forslaget kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede ordinære medlemmer stemmer derfor. Den generalforsamling, der træffer beslutningen om ophævelse, bestemmer også hvorledes foreningens midler skal anvendes, i overensstemmelse med foreningens formål.. Nærværende vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamlingen den xx/xx 2015 Bilag: Aktuel bestyrelse : Formand: Teddy Laursen Bjerringbro og Omegns Lystfiskerforening Næstformand: Klaus Christensen Væth Digelaug Sekretær: Torben Ludvigsen Hadsten Lystfiskerforening Kasserer: Hanne Wind Larsen Randers Kommune Niels Due Jensen Gudenåens Laksefond Max Thomsen Randers Sportsfiskerklub Ib Weiss Gudenåens Ørredfond Carlo Iversen Langå Sportsfiskerforening Gert Holdensgaard FOS-Laks Laksehallen w98\gh\gsl vedt Side 5 GLS Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere