Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen III

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen III"

Transkript

1 Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK Randers - Telefon Fax Hjemmeside: - Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen III Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen og stenkonservator BSc Mette Westergaard Nielsen Langå By, matr. nr. 2av, Langå Sogn, Middelsom Herred, Viborg amt Stednr sb. nr. 23. Fredningsnummer KUAS j.nr

2 Indhold Abstract...2 Undersøgelsens forhistorie...3 Administrative data...5 Øvrige data...5 Topografi, terræn og undergrund...6 Målesystem...6 Udgravnings- og analysemetode...6 Undersøgelsens resultater...8 Sammenfatning...12 Litteratur...13 Fremtidigt arbejde...13 Bilag Abstract Undersøgelsen af Langåstenen III er iværksat for at undersøge runestenens bevaringstilstand under jordoverfladen. Resultaterne fra udgravningen ved Langåstenen III viser med al tydelighed, at der foregår en aktiv kemisk forvitring af den begravede del af runestenens overflade. Det vurderes, at forvitringen vil have et accelererende forløb, idet overfladen til stadighed vil blive mere åben og dermed mere tilgængelig for nedbrydning. Det delvist begravede runebånd er endnu tydeligt. Det anbefales derfor, at der snarest iværksættes en genrejsning og konservering af runestenen. 2

3 Undersøgelsens forhistorie Langåstenen III er fundet i efteråret 1861 i kæret syd for Langå tæt ved Gudenåen. Det var meningen, at stenen skulle bruges i forbindelse med brobyggeri, og selvom stenhuggeren så runerne, kløvede han stenen af frygt for, at den skulle blive taget fra ham. Den store afskalning på stenens højre halvdel skyldes måske også stenhuggeren, der ville være sikker på at beholde stenen, og derfor forsøgte at hugge runerne bort. Det blev dog opdaget, og de to halvdele blev fragtet til kirken, hvor runestenen blev samlet og opstillet. Det er uvist, om runestenen altid har haft sin nuværende liggende orientering, og hvornår den er samlet med cementmørtel. Den del af indskriften, som er bevaret, viser, at der er fem runebånd, som begynder længst til højre på stenen og løber bustrofedon. På baggrund af runerne og sprogtypologien skal runestenen dateres til yngre vikingetid år Figur 1. Langåstenen III (efter Wimmer, L , side 251) Kulturhistorisk Museum Randers erfarer i januar 2009, at Langåstenen III på Langå Kirkegård ikke synes, at være forsvarligt placeret. Museumsinspektør Benita Clemmensen retter derfor den 9. februar 2009 henvendelse til Jette Bang ved Kulturarvsstyrelsen. 3

4 Den 27. marts 2009 ansøger Benita Clemmensen på vegne af Langå menighedsråd om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved Langåstenen III, da der er ønske om, at foretage en mindre arkæologisk udgravning for at undersøge runestenens bevaringstilstand. Den 31. marts 2009 meddeler Randers Kommune, at der kan gives dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje). Langå menighedsråd søger i april 2009 om dispensation fra fortidsmindebeskyttelsen, Museumslovens 29 e. Formålet med ansøgningen er, at opnå tilladelse til en undersøgelse af bevaringstilstanden af Langåstenen III under jordoverfladen. Undersøgelsen vil indebære en bortgravning af jorden i runestenens nærmeste omgivelser. Den 8. juni 2009 giver Kulturarvsstyrelsen dispensation fra Museumslovens 29 e, i henhold til 29 j, stk.1. Der gives tilladelse til afdækning og undersøgelser af Langåstenen III, Langå Kirke. Tilladelsen må udnyttes efter klagefristens udløb den 6. juli Figur 2. På kortet ses de registrerede fortidsminder i Langå. Tallene angiver sognebeskrivelsesnumrene. En markerer et ikke nærmere defineret anlæg fra oldtiden, en O placerer en gravhøj, og et x er et løsfund, hvilket vil sige en genstand fundet uden, at den kan knyttes til en nedgravning. Langåstenen III er sb. nr. 23, som ses ca. midt i billedet. 4

5 Administrative data Sagsgang og brevveksling med mere opbevares i Kulturhistorisk Museum Randers (KHM) arkiv under sagsnummer KHM Originaldokumentation opbevares samme sted. Elektroniske dokumenter er arkiveret på KHM s server (M:\Museumssager Arkæologi\KHM 2745 Langåstenen III). Lodsejer Langå Kirke Ulstrupvej Langå Udgravningsansvarlig Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade Randers C Museumsinspektør Benita Clemmensen Øvrige samarbejdspartnere Stenkonservator Mette Westergaard Nielsen Skovmindevej 12, Øster Alling 8963 Auning Geolog Ulrich Schnell Skovmindevej 12, Øster Alling 8963 Auning Sognepræst Anna-Christine Bruhn Elming Gydevej Langå Langå menighedsråd Ulstrupvej Langå Øvrige data Undersøgelsen blev foretaget onsdag den 5. august Udgravningsleder var museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen. Yderligere deltog stenkonservator BSc Mette Westergaard Nielsen og geolog cand. scient. Ulrich Schnell. Sidstnævnte foretog de visuelle analyser af runestenens overflade og den omgivende jord. I forbindelse med den arkæologiske undersøgelse er der udtaget to jordprøver (x4 og x5) og en prøve af løse betonfragmenter (x6), som efterfølgende er visuelt analyseret af Ulrich Schnell. 5

6 Topografi, terræn og undergrund Den undersøgte runesten er placeret på Langå Kirkegård. Den er fundet i 1861 i kæret syd for Langå, og den er således ikke placeret in situ. Der er ikke gravet til undergrund, og muldlagets tykkelse er ikke erkendt, da der kun er gravet i en dybde af op til 45 cm. Målesystem Der er ikke udlagt et målesystem. Der er gravet en rende med en længde på ca. 170 cm og en bredde på ca. 34 cm foran Langåstenen III. Ved den nordlige ende af runestenen er der gravet et snit med en længde på ca. 70 cm og en brede på ca. 30 cm. Figur 3. Udgravningen set fra NNØ. Udgravnings- og analysemetode Forud for selve udgravningen blev begonier, enkelte chaussésten og plantemuld (spagnum) fjernet fra bedet foran runestenen (se rapportens forside). Derefter blev der gravet en rende med håndskovl parallelt med stenens forside og ca. 10 cm fra denne. Jorden op mod stenen blev bortgravet med ske og træspatel indtil ca. 1 cm fra stenens forside. I forbindelse med fjernelse af den inderste jord blev der løbende foretaget visuelle analyser af jorden og stenens overflade. Der blev udtaget jordprøver (x1-x4) fra den inderste jord til yderligere visuelle analyser samt til ph-målinger. Derefter blev 6

7 stenen afvasket med vand og bløde pensler, og den afskyllede jord blev opsamlet til videre analyse (x5). Afsluttende visuelle analyser blev foretaget efter, at overfladen var tørret i solen. Visuelle analyser er foretaget med lup (x10 forstørrelse). PH-målingerne blev foretaget med universalindikatorstrimmel. 25 gram jord blev blandet med 50 ml destilleret vand. Prøven blev omrystet i en halv time og fik lov at bundfælde i et kvarter, hvorefter målingen blev udført i vandet. Det viste sig nødvendigt at udvide udgravningen lidt i forhold til det ansøgte område for at give plads til de visuelle analyser. Der blev bortgravet jord fra et område svarende til godt stenens længde, ca. 170 cm. Grøften havde en bredde på ca. 34 cm og en dybde af ca. 30 cm. Figur 4. Udgravningen set fra SØ. Det var oprindeligt planlagt at bortgrave jord ved stenens sydlige ende for at undersøge betonopklodsningens udstrækning nedefter. Det blev besluttet at flytte gravningen til stenens nordlige ende for ikke at skade rødderne på busken, der står bagved stenen. Der har tidligere stået et træ sydvest for stenen, og for at kunne komme til for træets rødder, måtte vi udvide gravningen nord for stenen i forhold til det ansøgte areal. Der blev bortgravet jord fra et område på 70 cm (øst-vest) x 30 cm (nord-syd) og til en dybde af cm (se figur 3). Der blev udtaget mindre løse betonfragmenter til videre analyser (x6). Visuelle analyser af betonopklodsning og løse betonfragmenter er foretaget med lup (x10). Original dokumentation, videnskabelige prøver mv. opbevares på Kulturhistorisk Museum Randers. Her vaskes og nummereres fund inden de stilles på museets magasin. Kun et udvalg af de 7

8 genstande, museet hvert år finder ved udgravning, bliver udstillet. De fleste udgravningsresultater bruges først og fremmest i videnskabelige rapporter i sammenhæng med de øvrige fund, der gøres i museets ansvarsområde Randers Kommune. Genstande og jordprøver fra udgravningen er registreret som x-nr. Fotolisten er fortløbende, startende med DP Fotodokumentationen foreligger digitalt. Undersøgelsens resultater Undersøgelsen omfatter to håndgravede snit på henholdsvis forsiden og ved den nordlige ende af Langåstenen III. Langåstenen III er tildannet af migmatit. Som den er orienteret i dag, har den en længde på ca. 158 cm, en højde på ca. 112 cm og en dybde/tykkelse på ca. 40 cm. På stenens østvendte side er der indhugget fem runebånd. Runerne har en højde på 14,5-17,5 cm. I forbindelse med undersøgelsen er der udtaget tre jordprøver (x1-x3) til ph-analyse af jordens surhedsgrad og to jordprøver (x4-x5), samt en prøve af løse betonfragmenter (x6) til visuel analyse. Måling af jordens surhedsgrad Der er udført tre ph-målinger på jordprøver udtaget fra 0-1 cm fra stenens overflade. Der er udtaget to jordprøver (x1 og x2) af muldjorden under spagnumlaget og en prøve (x3) i spagnumlaget. Prøve x1 er udtaget midt på stenes forside omkring den nederste afgrænsning af det nederste runebånd. Prøve x2 er udtaget udfor den sydlige ende af stenen. Prøve x3 er udtaget fra spagnumlaget midt på stenens forside. Resultater: Prøve x1 og x2 er målt til ph 5, og prøve x3 er målt til ph 4. ph-målingerne viser, at jorden op mod stenens forside er sur. Visuelle analyser af runestenens overflade og den omgivende jord Stenens overflade og den omgivende jord er undersøgt med henblik på observationer af forvitrede og løse mineralkorn. Udover de løbende observationer, foretaget mens udgravningen stod på, er der udført analyser på en jordprøve udtaget fra 0-1 cm fra stenens overflade (x4), og opsamlet afskyllet jord fra afvaskningen af stenens forside (x5). Prøve x4 er udtaget ved den nordlige halvdel af stenens forsiden. Jorden er taget fra den nederste afgrænsning af runebåndet og ca. 10 cm ned. Prøve x5 er opsamlet fra den midterste del af stenens forside. Resultater: I forbindelse med udgravningen er der observeret løse mineralkorn af biotit (glimmer), amfibol, plagioklas og kvarts på stenens overflade og i jorden umiddelbart op mod stenens overflade. Der er 8

9 observeret markant flere løse korn i overgangszonen mellem den begravede og ikke-begravede overflade end på stenens nederste del. Efter afvaskning af jord fra stenens overflade kan det konkluderes, at den begravede del af overfladen er mere ru end overfladen over jorden, og at der kan observeres tydelige spalteplaner i de mørke mineraler (biotit og amfibol). Nedbrydningen af overfladen sker som en volumenforøgelse (humussyre + mineral) i korngrænser og spalteplaner, med efterfølgende bortsprængning (afspaltning) af dele af mineralkornene. Afspaltede amfiboler og biotitter er tegn på aktiv kemisk forvitring. Forvitringen af de mørke mineraler forårsager tillige bortsprængning af de mere modstandsdygtige kvarts- og feldspatkorn. Nedbrydningen af stenens overflade er tydeligt dybere i overgangszonen end på stenens nederste del. Den øvre grænse af overgangszonen er skarp med en markant forvitring lige i jordoverfladen, mens den nedre grænse er gradvis (se figur 5). Figur 5. De tre nedbrydningszoner. Nedbrydningen er kun sket i den alleryderste overflade, og runebåndets relief er derfor endnu bevaret og fuldt læseligt (se figur 6). 9

10 Figur 6. Detailfoto af det begravede runebånd. Prøverne x4 og x5 består i hovedsagen af leret til finsandet, humusrig jord med afrundende mineralkorn af kvarts. Der er observeret enkelte skarpkantede mineralkorn af kvarts, plagioklas, amfibol og biotit, hvilket allesammen er mineraler, der findes i runestenen. Der fandtes tillige enkelte bjergartsfragmenter (flere mineraler sammen) af samme sammensætning som runestenen. De skarpkantede mineralkorn er ikke afrundene af transport, som mineralkornene i jorden i øvrigt, og må derfor antages at stamme fra nedbrydning af runestenens overflade (se figur 7). Figur 7. Makrofotografi af udvalgte mineralkorn fra prøve x4 og x5. Billedet repræsenterer et område, der er 11 mm bredt. 10

11 Visuelle analyser af betonopklodsningen samt observationer vedrørende runestenens montering Udgravningen viser, at runestenen fortil er understøttet af to hovedstore marksten (se figur 4 og 10) I den nordlige ende er fundet en nedgravet, kasseret gravsten tildannet af sandsten og med reliefhugget bladornamentik (se figur 3 og 8). Der er formentlig tale om en grottesten fra slutningen af 1800-tallet. Figur 8. Runestenens opklodsning, bemærk den reliefhuggede gravsten med bladornamentik. Betonen er udstøbt imellem den flade gravsten og runestenens buede bagside, og betonen har således en mindre udstrækning end forventet. Betonen er blød og smuldrende under jordoverfladen, og vedhæftningen til stenen er dårlig (se figur 9). Der er indsamlet løse betonfragmenter til videre analyse (x6). Resultater: Prøve x6 består af valnøddestore betonfragmenter. Betonen er en mager cement med groft tilslag. Cementen er stærkt nedbrudt i varierende grad. Nedbrydningen antages at være forårsaget af syren i det omgivende miljø (ph 4-5). 11

12 Figur 9. Runestenens opklodsning består af revnet og nedbrudt beton ovenpå en gammel gravsten. Bemærk at betonen har løsnet sig fra runestenen. Sammenfatning Jorden omkring runestenen er sur og humusrig, og det må opfattes som sandsynligt, at jorden derfor er rig på humussyre. Forholdet svarer til den nedbrydning, der er observeret på runestenen, idet humussyre forårsager forvitring af de mørke mineraler; amfiboler og biotitter. Der er tydelig forskel på forvitringsfænomenerne på runestenens overflade afhængig af, om det er over eller under jorden. Over jorden ses den bevarede isskurede eller tilslebne overflade, som er dannet ved fysisk/mekanisk forvitring under sidste istid (stenen er istransporteret). Under jorden er der sket en kemisk forvitring af den slebne overflade således, at denne nu fremstår ru og åben. Den kemiske forvitring er tydeligt værre i overgangszonen mellem den begravede og den ikkebegravede overflade end på stenens nederste del. De sure forhold har tillige forårsaget nedbrydning af betonopklodsningen. 12

13 Figur 10. Langåstenen III efter udgravning. Litteratur Ludvig F.A. Wimmer De danske runemindesmærker, andet bind, Runestenene i Jylland og på øerne. Gyldendalske Boghandels Forlag. Side Fremtidigt arbejde Undersøgelsens resultater peger entydigt på, at der foregår en aktiv kemisk forvitring af den begravede del af runestenens overflade. Hvis stenen og runerne i fremtiden er begravet i sur og humusrig jord, er der risiko for, at forvitringen accelerer, idet overfladen til stadighed vil blive mere åben og dermed mere tilgængelig for nedbrydning. Det begravede runebånd er stadig bevaret og endnu fuldt læseligt. Det anbefales, at stenen hurtigst muligt rejses op (se orienteringen på figur 1) fra sin nuværende placering, således at det begravede runebånd ikke i fremtiden udsættes for aktiv nedbrydning. Nedbrydningen af overfladen er endnu ikke så fremskreden, at overfladen har mistet sin sammenhængskraft, og det opfattes derfor som tilstrækkeligt for stenens bevaring, at der kommer lys og luft til overfladen. En sydvendt orientering af stenens forside anbefales. Det har ikke været muligt at lokalisere findestedet for Langåstenen III. Der er flere muligheder syd for Langå, men benævnelsen Langå Kær er ikke anvendt på gamle kort. Der er flere vadesteder bl.a. et på Løjstrups jorde tæt ved jernbanen. Men der er tale om gætteri. Vi vil derfor anbefale en genrejsning på kirkegården, hvor Langåstenen III har været placeret i snart 150 år. 13

14 En oprejst Langåstenen III kan i fremtiden blive en flot entre ved tårnet og våbenhuset på sydsiden af Langå Kirke. I nærheden af runestenen bør der endvidere være en mindre, diskret informationstavle, som kan oplyse besøgende om runestenens spændende historie og skæbne, samt om betydningen af de indristede vikingetidsruner. Runestenen er sandsynligvis ikke sikret i kløvningsrevnen, og det skal derfor pointeres, at runestenen bør konserveres før en eventuel genrejsning. Konserveringen indebærer, at cementmørtlen imellem stenens to halvdele borthugges. Dernæst løftes den øverste halvdel, og stenen afrenses for mørtelrester, alger mm. Jorden omkring stenens nederste halvdel bortgraves, og betonopklodsningen hugges af. Nederste del af stenen løftes fri af jorden og afrenses for jord, alger, cementrester og kalkcitudfældninger (se Tilstandsrapport, Bilag 1). Herefter sammentappes stenens to halvdele med rustfrie stålankre. Sammentapningen udføres ved at bore huller i brudfladen, hvori ståltappene limes med en tokomponent epoxylim. Revnen efterfyldes med en hydraulisk kalkmørtel i en tilpasset farve. Runestenen opstilles i veldrænende stabilgrus. Det konserverende arbejde bør udføres af en stenkonservator i samarbejde med en stenhugger med erfaring i tunge løft. Eventuel skal en ingeniør høres angående montering af stenen. Figur 11. Langåstenen III som den præsenteres, når man går ad kirkestien op mod kirken. Randers den 6. oktober 2009 Stenkonservator BSc Mette Westergaard Nielsen & Museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen 14

15 Bilag 1 Tilstandsrapport vedr. Langå-Stenen III, Langå kirkegård Langå-Stenen III blev fundet i 1861, og i Ludvig F. A. Wimmers De Danske Runemindesmærker fra 1914 beskrives det, at stenen (dengang benævnt Langåstenen IV) straks blev kløvet af en stenhugger, som vistnok også borthuggede en del af runerne. Han blev dog taget på fersk gerning, og stenen blev reddet og opstillet ved Langå kirke. I Wimmers bog findes en gengivelse af stenen, hvor både kløvning og borthugning tydeligt kan ses, og hvor stenens korrekte orientering fremgår, nemlig med runebåndene på højkant. Senere, uvist hvornår, er stenen blevet samlet med cementmørtel og lagt ned, således at området med de delvist borthuggede runebånd er øverst, mens de komplette runebånd til dels ligger begravet i jorden, og til dels ligger skjult bag beplantning af sommerblomster og grandækning om vinteren. Runestenen er enten monteret i, eller opklodset bagfra med cementmørtel. Mørtlen kan kun ses på stenens bagside, og man kan håbe, at det udelukkende drejer sig om en opklodsning, og at forsidens runebånd dermed ikke er indstøbt i cement. Rent formidlingsmæssigt må det opfattes som kritisabelt, at runestenen er orienteret vandret, og med de bedst bevarede runer skjult bag beplantning eller grandækning,- men også bevaringsmæssigt er orienteringen uhensigtsmæssig. Runestenen er tildannet af en migmatit, en slags gneis, med de gråsorte områder eller bånd fortrinsvis bestående af amfiboler, mens de lysere bånd består af feldspat (plagioklas) og kvarts. Stenen som ellers virker sund i overfladen, hvor den får lys og luft, er smuldrende (amfibolerne løsnes ved let berøring), hvor den står fugtig og udsat for opsprøjtende jord, eksempelvis bag beplantningen. Amfiboler har desuden en tendens til at opløses i jordens humussyre, og det må derfor opfattes som yderst problematisk, at et af runebåndene er delvist begravet i jord. Cementmørtlen, der er brugt til samling af stenens to halvdele og til montering eller opklodsning, bør også opfattes som problematisk med hensyn til stenens bevaring. Mørtlen har overalt sluppet stenen, og giver således anledning til nedsivende vand mellem mørtel og sten. Da revnen efter kløvningen har et fald ned mod stenens forside, medfører ovenstående at runebåndene under 15

16 revnen udsættes for længerevarende perioder med fugt og sivende vand. Fra undersiden af revnen og nedover stenen ses tydelige beviser på dette forhold i form af en hvid "glasering" eller udfældning af kalcit, stammende fra opløst mørtel. Konservering Det anbefales at Langå-Stenen rejses op fra sin nuværende placering. Førend arbejdet påbegyndes, bortgraves jorden rundt om stenen, dels for at undersøge bevaringstilstanden for den begravede del af stenen, dels for at undersøge hvor stor en del af stenen, der er sat i cement. Det opfattes som sandsynligt, at stenen ikke er tappet sammen i kløvningsrevnen men blot "sammenlimet" med cement. De to halvdele bør derfor adskilles og efterfølgende sammentappes, førend stenen kan rejses. Dette arbejde udføres af stenhugger i samarbejde med konservator. Revnen udfyldes påny med en indfarvet kalk/hydraulisk kalkmørtel. Det må afhænge af det begravede runebånds tilstand hvorvidt det kan tilrådes, at stenen fremover står placeret udendørs. Stenkonservator Mette Westergaard Nielsen d. 5/ Petrografiske undersøgelser ved geolog Ulrich Schnell Mette Westergaard Nielsen Skovsmindevej 12 Øster Alling 8963 Auning Tlf.: /

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Fig. 1. Oversigtsfoto af Istedløven. Skulpturen fremstår irret med sorte områder og pletter.

Fig. 1. Oversigtsfoto af Istedløven. Skulpturen fremstår irret med sorte områder og pletter. Tilstandsrapport Kort om Istedløven Skulpturen Istedløven blev skabt af billedhugger H. W. Bissen til minde om de faldne danske soldater i krigen 1848 1850. Den blev afsløret den 25. juli 1862 på Sankt

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Murværksundersøgelser Mårup Kirke

Murværksundersøgelser Mårup Kirke Murværksundersøgelser Mårup Kirke Udført af kemiingeniør Helge Hansen, geolog Helle Dam Andersen, bygningsingeniør Erik Kjær Århus, den 24. marts 2010 Sag nr.: 1316346-15/284243 Resultatet af undersøgelsen

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække INDLEDNING I projektet Den Synlige Betonoverflade, delprojekt C5 (Nye formmaterialer) er der planlagt 2 forsøgsrækker, hvoraf den første er blevet gennemført

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Denne vejledning gør det muligt for alle, der skal etablere jordvarme, selv at nedgrave jordslangerne. Denne vejledning følger dig igennem

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

JORDSLANGER. Vejledning til nedgravning af. - den naturlige varme fra jorden

JORDSLANGER. Vejledning til nedgravning af. - den naturlige varme fra jorden Vejledning til nedgravning af JORDSLANGER - den naturlige varme fra jorden Juelstrupparken 16 l DK-9530 Støvring l Tlf. +45 98 35 52 44 l info@dvienergi.com l www.dvienergi.com August 2013 Indhold Beskrivelse

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

KBM 4040 Rigshospitalet

KBM 4040 Rigshospitalet KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2014 KBM 4040 Rigshospitalet Udenbys Klædebo Kvarter (matr.nr. 6210), Simeon-St. Johannes sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Kulturstyrelsens j.nr.: 2014-7.24.02/KBM-0001

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Vejledning til nedgravning af. jordslanger. - den naturlige varme fra jorden

Vejledning til nedgravning af. jordslanger. - den naturlige varme fra jorden Vejledning til nedgravning af jordslanger - den naturlige varme fra jorden Indhold Beskrivelse af anlægget 3 Udrulning af slanger 4 Planlagt placering af brønd til evt. fordelerrør 4 Gravning og dækning

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

VSM 09641, Nøragergård Høje II, Viskum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt 131211-58 Kopi af 4cm kort Indholdsfortegnelse Abstract

VSM 09641, Nøragergård Høje II, Viskum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt 131211-58 Kopi af 4cm kort Indholdsfortegnelse Abstract VSM 09641, Nøragergård Høje II, Viskum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt 131211-58 KUAS j.nr.: Ingen - da der er tale om museets egenfinansierede forundersøgelse. 1 Rapport for prøvegravning af overpløjet

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Dette lille skrift henvender sig især til dem, der står over for at købe fritidshus i Sverige. Der er to hovedemner: Dels er der forskellige advarsler til

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre.

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre. RETNINGSLINJER Budget- og regnskabsregler KU LTU RARVSST YRE LSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for, at den arkæologiske virksomhed i Danmark

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede Af Anita Banner og Susie Helsing Nielsen. Foto: Sari Tammikari Dyrk dem i Himmelsk hortensia Hortensia er et elsket indslag i haven, uanset om den vokser i større busketter, midt i staudebedet eller i

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere