Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen III

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen III"

Transkript

1 Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK Randers - Telefon Fax Hjemmeside: - Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen III Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen og stenkonservator BSc Mette Westergaard Nielsen Langå By, matr. nr. 2av, Langå Sogn, Middelsom Herred, Viborg amt Stednr sb. nr. 23. Fredningsnummer KUAS j.nr

2 Indhold Abstract...2 Undersøgelsens forhistorie...3 Administrative data...5 Øvrige data...5 Topografi, terræn og undergrund...6 Målesystem...6 Udgravnings- og analysemetode...6 Undersøgelsens resultater...8 Sammenfatning...12 Litteratur...13 Fremtidigt arbejde...13 Bilag Abstract Undersøgelsen af Langåstenen III er iværksat for at undersøge runestenens bevaringstilstand under jordoverfladen. Resultaterne fra udgravningen ved Langåstenen III viser med al tydelighed, at der foregår en aktiv kemisk forvitring af den begravede del af runestenens overflade. Det vurderes, at forvitringen vil have et accelererende forløb, idet overfladen til stadighed vil blive mere åben og dermed mere tilgængelig for nedbrydning. Det delvist begravede runebånd er endnu tydeligt. Det anbefales derfor, at der snarest iværksættes en genrejsning og konservering af runestenen. 2

3 Undersøgelsens forhistorie Langåstenen III er fundet i efteråret 1861 i kæret syd for Langå tæt ved Gudenåen. Det var meningen, at stenen skulle bruges i forbindelse med brobyggeri, og selvom stenhuggeren så runerne, kløvede han stenen af frygt for, at den skulle blive taget fra ham. Den store afskalning på stenens højre halvdel skyldes måske også stenhuggeren, der ville være sikker på at beholde stenen, og derfor forsøgte at hugge runerne bort. Det blev dog opdaget, og de to halvdele blev fragtet til kirken, hvor runestenen blev samlet og opstillet. Det er uvist, om runestenen altid har haft sin nuværende liggende orientering, og hvornår den er samlet med cementmørtel. Den del af indskriften, som er bevaret, viser, at der er fem runebånd, som begynder længst til højre på stenen og løber bustrofedon. På baggrund af runerne og sprogtypologien skal runestenen dateres til yngre vikingetid år Figur 1. Langåstenen III (efter Wimmer, L , side 251) Kulturhistorisk Museum Randers erfarer i januar 2009, at Langåstenen III på Langå Kirkegård ikke synes, at være forsvarligt placeret. Museumsinspektør Benita Clemmensen retter derfor den 9. februar 2009 henvendelse til Jette Bang ved Kulturarvsstyrelsen. 3

4 Den 27. marts 2009 ansøger Benita Clemmensen på vegne af Langå menighedsråd om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved Langåstenen III, da der er ønske om, at foretage en mindre arkæologisk udgravning for at undersøge runestenens bevaringstilstand. Den 31. marts 2009 meddeler Randers Kommune, at der kan gives dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje). Langå menighedsråd søger i april 2009 om dispensation fra fortidsmindebeskyttelsen, Museumslovens 29 e. Formålet med ansøgningen er, at opnå tilladelse til en undersøgelse af bevaringstilstanden af Langåstenen III under jordoverfladen. Undersøgelsen vil indebære en bortgravning af jorden i runestenens nærmeste omgivelser. Den 8. juni 2009 giver Kulturarvsstyrelsen dispensation fra Museumslovens 29 e, i henhold til 29 j, stk.1. Der gives tilladelse til afdækning og undersøgelser af Langåstenen III, Langå Kirke. Tilladelsen må udnyttes efter klagefristens udløb den 6. juli Figur 2. På kortet ses de registrerede fortidsminder i Langå. Tallene angiver sognebeskrivelsesnumrene. En markerer et ikke nærmere defineret anlæg fra oldtiden, en O placerer en gravhøj, og et x er et løsfund, hvilket vil sige en genstand fundet uden, at den kan knyttes til en nedgravning. Langåstenen III er sb. nr. 23, som ses ca. midt i billedet. 4

5 Administrative data Sagsgang og brevveksling med mere opbevares i Kulturhistorisk Museum Randers (KHM) arkiv under sagsnummer KHM Originaldokumentation opbevares samme sted. Elektroniske dokumenter er arkiveret på KHM s server (M:\Museumssager Arkæologi\KHM 2745 Langåstenen III). Lodsejer Langå Kirke Ulstrupvej Langå Udgravningsansvarlig Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade Randers C Museumsinspektør Benita Clemmensen Øvrige samarbejdspartnere Stenkonservator Mette Westergaard Nielsen Skovmindevej 12, Øster Alling 8963 Auning Geolog Ulrich Schnell Skovmindevej 12, Øster Alling 8963 Auning Sognepræst Anna-Christine Bruhn Elming Gydevej Langå Langå menighedsråd Ulstrupvej Langå Øvrige data Undersøgelsen blev foretaget onsdag den 5. august Udgravningsleder var museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen. Yderligere deltog stenkonservator BSc Mette Westergaard Nielsen og geolog cand. scient. Ulrich Schnell. Sidstnævnte foretog de visuelle analyser af runestenens overflade og den omgivende jord. I forbindelse med den arkæologiske undersøgelse er der udtaget to jordprøver (x4 og x5) og en prøve af løse betonfragmenter (x6), som efterfølgende er visuelt analyseret af Ulrich Schnell. 5

6 Topografi, terræn og undergrund Den undersøgte runesten er placeret på Langå Kirkegård. Den er fundet i 1861 i kæret syd for Langå, og den er således ikke placeret in situ. Der er ikke gravet til undergrund, og muldlagets tykkelse er ikke erkendt, da der kun er gravet i en dybde af op til 45 cm. Målesystem Der er ikke udlagt et målesystem. Der er gravet en rende med en længde på ca. 170 cm og en bredde på ca. 34 cm foran Langåstenen III. Ved den nordlige ende af runestenen er der gravet et snit med en længde på ca. 70 cm og en brede på ca. 30 cm. Figur 3. Udgravningen set fra NNØ. Udgravnings- og analysemetode Forud for selve udgravningen blev begonier, enkelte chaussésten og plantemuld (spagnum) fjernet fra bedet foran runestenen (se rapportens forside). Derefter blev der gravet en rende med håndskovl parallelt med stenens forside og ca. 10 cm fra denne. Jorden op mod stenen blev bortgravet med ske og træspatel indtil ca. 1 cm fra stenens forside. I forbindelse med fjernelse af den inderste jord blev der løbende foretaget visuelle analyser af jorden og stenens overflade. Der blev udtaget jordprøver (x1-x4) fra den inderste jord til yderligere visuelle analyser samt til ph-målinger. Derefter blev 6

7 stenen afvasket med vand og bløde pensler, og den afskyllede jord blev opsamlet til videre analyse (x5). Afsluttende visuelle analyser blev foretaget efter, at overfladen var tørret i solen. Visuelle analyser er foretaget med lup (x10 forstørrelse). PH-målingerne blev foretaget med universalindikatorstrimmel. 25 gram jord blev blandet med 50 ml destilleret vand. Prøven blev omrystet i en halv time og fik lov at bundfælde i et kvarter, hvorefter målingen blev udført i vandet. Det viste sig nødvendigt at udvide udgravningen lidt i forhold til det ansøgte område for at give plads til de visuelle analyser. Der blev bortgravet jord fra et område svarende til godt stenens længde, ca. 170 cm. Grøften havde en bredde på ca. 34 cm og en dybde af ca. 30 cm. Figur 4. Udgravningen set fra SØ. Det var oprindeligt planlagt at bortgrave jord ved stenens sydlige ende for at undersøge betonopklodsningens udstrækning nedefter. Det blev besluttet at flytte gravningen til stenens nordlige ende for ikke at skade rødderne på busken, der står bagved stenen. Der har tidligere stået et træ sydvest for stenen, og for at kunne komme til for træets rødder, måtte vi udvide gravningen nord for stenen i forhold til det ansøgte areal. Der blev bortgravet jord fra et område på 70 cm (øst-vest) x 30 cm (nord-syd) og til en dybde af cm (se figur 3). Der blev udtaget mindre løse betonfragmenter til videre analyser (x6). Visuelle analyser af betonopklodsning og løse betonfragmenter er foretaget med lup (x10). Original dokumentation, videnskabelige prøver mv. opbevares på Kulturhistorisk Museum Randers. Her vaskes og nummereres fund inden de stilles på museets magasin. Kun et udvalg af de 7

8 genstande, museet hvert år finder ved udgravning, bliver udstillet. De fleste udgravningsresultater bruges først og fremmest i videnskabelige rapporter i sammenhæng med de øvrige fund, der gøres i museets ansvarsområde Randers Kommune. Genstande og jordprøver fra udgravningen er registreret som x-nr. Fotolisten er fortløbende, startende med DP Fotodokumentationen foreligger digitalt. Undersøgelsens resultater Undersøgelsen omfatter to håndgravede snit på henholdsvis forsiden og ved den nordlige ende af Langåstenen III. Langåstenen III er tildannet af migmatit. Som den er orienteret i dag, har den en længde på ca. 158 cm, en højde på ca. 112 cm og en dybde/tykkelse på ca. 40 cm. På stenens østvendte side er der indhugget fem runebånd. Runerne har en højde på 14,5-17,5 cm. I forbindelse med undersøgelsen er der udtaget tre jordprøver (x1-x3) til ph-analyse af jordens surhedsgrad og to jordprøver (x4-x5), samt en prøve af løse betonfragmenter (x6) til visuel analyse. Måling af jordens surhedsgrad Der er udført tre ph-målinger på jordprøver udtaget fra 0-1 cm fra stenens overflade. Der er udtaget to jordprøver (x1 og x2) af muldjorden under spagnumlaget og en prøve (x3) i spagnumlaget. Prøve x1 er udtaget midt på stenes forside omkring den nederste afgrænsning af det nederste runebånd. Prøve x2 er udtaget udfor den sydlige ende af stenen. Prøve x3 er udtaget fra spagnumlaget midt på stenens forside. Resultater: Prøve x1 og x2 er målt til ph 5, og prøve x3 er målt til ph 4. ph-målingerne viser, at jorden op mod stenens forside er sur. Visuelle analyser af runestenens overflade og den omgivende jord Stenens overflade og den omgivende jord er undersøgt med henblik på observationer af forvitrede og løse mineralkorn. Udover de løbende observationer, foretaget mens udgravningen stod på, er der udført analyser på en jordprøve udtaget fra 0-1 cm fra stenens overflade (x4), og opsamlet afskyllet jord fra afvaskningen af stenens forside (x5). Prøve x4 er udtaget ved den nordlige halvdel af stenens forsiden. Jorden er taget fra den nederste afgrænsning af runebåndet og ca. 10 cm ned. Prøve x5 er opsamlet fra den midterste del af stenens forside. Resultater: I forbindelse med udgravningen er der observeret løse mineralkorn af biotit (glimmer), amfibol, plagioklas og kvarts på stenens overflade og i jorden umiddelbart op mod stenens overflade. Der er 8

9 observeret markant flere løse korn i overgangszonen mellem den begravede og ikke-begravede overflade end på stenens nederste del. Efter afvaskning af jord fra stenens overflade kan det konkluderes, at den begravede del af overfladen er mere ru end overfladen over jorden, og at der kan observeres tydelige spalteplaner i de mørke mineraler (biotit og amfibol). Nedbrydningen af overfladen sker som en volumenforøgelse (humussyre + mineral) i korngrænser og spalteplaner, med efterfølgende bortsprængning (afspaltning) af dele af mineralkornene. Afspaltede amfiboler og biotitter er tegn på aktiv kemisk forvitring. Forvitringen af de mørke mineraler forårsager tillige bortsprængning af de mere modstandsdygtige kvarts- og feldspatkorn. Nedbrydningen af stenens overflade er tydeligt dybere i overgangszonen end på stenens nederste del. Den øvre grænse af overgangszonen er skarp med en markant forvitring lige i jordoverfladen, mens den nedre grænse er gradvis (se figur 5). Figur 5. De tre nedbrydningszoner. Nedbrydningen er kun sket i den alleryderste overflade, og runebåndets relief er derfor endnu bevaret og fuldt læseligt (se figur 6). 9

10 Figur 6. Detailfoto af det begravede runebånd. Prøverne x4 og x5 består i hovedsagen af leret til finsandet, humusrig jord med afrundende mineralkorn af kvarts. Der er observeret enkelte skarpkantede mineralkorn af kvarts, plagioklas, amfibol og biotit, hvilket allesammen er mineraler, der findes i runestenen. Der fandtes tillige enkelte bjergartsfragmenter (flere mineraler sammen) af samme sammensætning som runestenen. De skarpkantede mineralkorn er ikke afrundene af transport, som mineralkornene i jorden i øvrigt, og må derfor antages at stamme fra nedbrydning af runestenens overflade (se figur 7). Figur 7. Makrofotografi af udvalgte mineralkorn fra prøve x4 og x5. Billedet repræsenterer et område, der er 11 mm bredt. 10

11 Visuelle analyser af betonopklodsningen samt observationer vedrørende runestenens montering Udgravningen viser, at runestenen fortil er understøttet af to hovedstore marksten (se figur 4 og 10) I den nordlige ende er fundet en nedgravet, kasseret gravsten tildannet af sandsten og med reliefhugget bladornamentik (se figur 3 og 8). Der er formentlig tale om en grottesten fra slutningen af 1800-tallet. Figur 8. Runestenens opklodsning, bemærk den reliefhuggede gravsten med bladornamentik. Betonen er udstøbt imellem den flade gravsten og runestenens buede bagside, og betonen har således en mindre udstrækning end forventet. Betonen er blød og smuldrende under jordoverfladen, og vedhæftningen til stenen er dårlig (se figur 9). Der er indsamlet løse betonfragmenter til videre analyse (x6). Resultater: Prøve x6 består af valnøddestore betonfragmenter. Betonen er en mager cement med groft tilslag. Cementen er stærkt nedbrudt i varierende grad. Nedbrydningen antages at være forårsaget af syren i det omgivende miljø (ph 4-5). 11

12 Figur 9. Runestenens opklodsning består af revnet og nedbrudt beton ovenpå en gammel gravsten. Bemærk at betonen har løsnet sig fra runestenen. Sammenfatning Jorden omkring runestenen er sur og humusrig, og det må opfattes som sandsynligt, at jorden derfor er rig på humussyre. Forholdet svarer til den nedbrydning, der er observeret på runestenen, idet humussyre forårsager forvitring af de mørke mineraler; amfiboler og biotitter. Der er tydelig forskel på forvitringsfænomenerne på runestenens overflade afhængig af, om det er over eller under jorden. Over jorden ses den bevarede isskurede eller tilslebne overflade, som er dannet ved fysisk/mekanisk forvitring under sidste istid (stenen er istransporteret). Under jorden er der sket en kemisk forvitring af den slebne overflade således, at denne nu fremstår ru og åben. Den kemiske forvitring er tydeligt værre i overgangszonen mellem den begravede og den ikkebegravede overflade end på stenens nederste del. De sure forhold har tillige forårsaget nedbrydning af betonopklodsningen. 12

13 Figur 10. Langåstenen III efter udgravning. Litteratur Ludvig F.A. Wimmer De danske runemindesmærker, andet bind, Runestenene i Jylland og på øerne. Gyldendalske Boghandels Forlag. Side Fremtidigt arbejde Undersøgelsens resultater peger entydigt på, at der foregår en aktiv kemisk forvitring af den begravede del af runestenens overflade. Hvis stenen og runerne i fremtiden er begravet i sur og humusrig jord, er der risiko for, at forvitringen accelerer, idet overfladen til stadighed vil blive mere åben og dermed mere tilgængelig for nedbrydning. Det begravede runebånd er stadig bevaret og endnu fuldt læseligt. Det anbefales, at stenen hurtigst muligt rejses op (se orienteringen på figur 1) fra sin nuværende placering, således at det begravede runebånd ikke i fremtiden udsættes for aktiv nedbrydning. Nedbrydningen af overfladen er endnu ikke så fremskreden, at overfladen har mistet sin sammenhængskraft, og det opfattes derfor som tilstrækkeligt for stenens bevaring, at der kommer lys og luft til overfladen. En sydvendt orientering af stenens forside anbefales. Det har ikke været muligt at lokalisere findestedet for Langåstenen III. Der er flere muligheder syd for Langå, men benævnelsen Langå Kær er ikke anvendt på gamle kort. Der er flere vadesteder bl.a. et på Løjstrups jorde tæt ved jernbanen. Men der er tale om gætteri. Vi vil derfor anbefale en genrejsning på kirkegården, hvor Langåstenen III har været placeret i snart 150 år. 13

14 En oprejst Langåstenen III kan i fremtiden blive en flot entre ved tårnet og våbenhuset på sydsiden af Langå Kirke. I nærheden af runestenen bør der endvidere være en mindre, diskret informationstavle, som kan oplyse besøgende om runestenens spændende historie og skæbne, samt om betydningen af de indristede vikingetidsruner. Runestenen er sandsynligvis ikke sikret i kløvningsrevnen, og det skal derfor pointeres, at runestenen bør konserveres før en eventuel genrejsning. Konserveringen indebærer, at cementmørtlen imellem stenens to halvdele borthugges. Dernæst løftes den øverste halvdel, og stenen afrenses for mørtelrester, alger mm. Jorden omkring stenens nederste halvdel bortgraves, og betonopklodsningen hugges af. Nederste del af stenen løftes fri af jorden og afrenses for jord, alger, cementrester og kalkcitudfældninger (se Tilstandsrapport, Bilag 1). Herefter sammentappes stenens to halvdele med rustfrie stålankre. Sammentapningen udføres ved at bore huller i brudfladen, hvori ståltappene limes med en tokomponent epoxylim. Revnen efterfyldes med en hydraulisk kalkmørtel i en tilpasset farve. Runestenen opstilles i veldrænende stabilgrus. Det konserverende arbejde bør udføres af en stenkonservator i samarbejde med en stenhugger med erfaring i tunge løft. Eventuel skal en ingeniør høres angående montering af stenen. Figur 11. Langåstenen III som den præsenteres, når man går ad kirkestien op mod kirken. Randers den 6. oktober 2009 Stenkonservator BSc Mette Westergaard Nielsen & Museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen 14

15 Bilag 1 Tilstandsrapport vedr. Langå-Stenen III, Langå kirkegård Langå-Stenen III blev fundet i 1861, og i Ludvig F. A. Wimmers De Danske Runemindesmærker fra 1914 beskrives det, at stenen (dengang benævnt Langåstenen IV) straks blev kløvet af en stenhugger, som vistnok også borthuggede en del af runerne. Han blev dog taget på fersk gerning, og stenen blev reddet og opstillet ved Langå kirke. I Wimmers bog findes en gengivelse af stenen, hvor både kløvning og borthugning tydeligt kan ses, og hvor stenens korrekte orientering fremgår, nemlig med runebåndene på højkant. Senere, uvist hvornår, er stenen blevet samlet med cementmørtel og lagt ned, således at området med de delvist borthuggede runebånd er øverst, mens de komplette runebånd til dels ligger begravet i jorden, og til dels ligger skjult bag beplantning af sommerblomster og grandækning om vinteren. Runestenen er enten monteret i, eller opklodset bagfra med cementmørtel. Mørtlen kan kun ses på stenens bagside, og man kan håbe, at det udelukkende drejer sig om en opklodsning, og at forsidens runebånd dermed ikke er indstøbt i cement. Rent formidlingsmæssigt må det opfattes som kritisabelt, at runestenen er orienteret vandret, og med de bedst bevarede runer skjult bag beplantning eller grandækning,- men også bevaringsmæssigt er orienteringen uhensigtsmæssig. Runestenen er tildannet af en migmatit, en slags gneis, med de gråsorte områder eller bånd fortrinsvis bestående af amfiboler, mens de lysere bånd består af feldspat (plagioklas) og kvarts. Stenen som ellers virker sund i overfladen, hvor den får lys og luft, er smuldrende (amfibolerne løsnes ved let berøring), hvor den står fugtig og udsat for opsprøjtende jord, eksempelvis bag beplantningen. Amfiboler har desuden en tendens til at opløses i jordens humussyre, og det må derfor opfattes som yderst problematisk, at et af runebåndene er delvist begravet i jord. Cementmørtlen, der er brugt til samling af stenens to halvdele og til montering eller opklodsning, bør også opfattes som problematisk med hensyn til stenens bevaring. Mørtlen har overalt sluppet stenen, og giver således anledning til nedsivende vand mellem mørtel og sten. Da revnen efter kløvningen har et fald ned mod stenens forside, medfører ovenstående at runebåndene under 15

16 revnen udsættes for længerevarende perioder med fugt og sivende vand. Fra undersiden af revnen og nedover stenen ses tydelige beviser på dette forhold i form af en hvid "glasering" eller udfældning af kalcit, stammende fra opløst mørtel. Konservering Det anbefales at Langå-Stenen rejses op fra sin nuværende placering. Førend arbejdet påbegyndes, bortgraves jorden rundt om stenen, dels for at undersøge bevaringstilstanden for den begravede del af stenen, dels for at undersøge hvor stor en del af stenen, der er sat i cement. Det opfattes som sandsynligt, at stenen ikke er tappet sammen i kløvningsrevnen men blot "sammenlimet" med cement. De to halvdele bør derfor adskilles og efterfølgende sammentappes, førend stenen kan rejses. Dette arbejde udføres af stenhugger i samarbejde med konservator. Revnen udfyldes påny med en indfarvet kalk/hydraulisk kalkmørtel. Det må afhænge af det begravede runebånds tilstand hvorvidt det kan tilrådes, at stenen fremover står placeret udendørs. Stenkonservator Mette Westergaard Nielsen d. 5/ Petrografiske undersøgelser ved geolog Ulrich Schnell Mette Westergaard Nielsen Skovsmindevej 12 Øster Alling 8963 Auning Tlf.: /

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

KBM 3972 Hotel d Angleterre

KBM 3972 Hotel d Angleterre KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3972 Hotel d Angleterre Matrikel 369 (Kongens Nytorv 34 / Hovedvagtsgade 1-3), Købmager Kvarter, Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KUAS j.nr.

Læs mere

Kaningård II. Af: Claudio Casati

Kaningård II. Af: Claudio Casati Kaningård II Beretning over arkæologisk undersøgelse af cirka 7 m2 og detaljeret udgravning af cirka 2 m2. Fund af anlægsstrukturer og kulturlag fra maglemosekultur (og yngre stenalder). Gennemført i perioden

Læs mere

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Korfundamentsgrøften, A53, af den middelalderlige kirke i Arløse Næstved Museum NÆM 2007:156 Arløse Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, tidl.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE NOVEMBER 2011 TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET Revision A Dato 2011-11-10 Udarbejdet af Jens Brandt Kontrolleret af BTA Godkendt af Beskrivelse JBR Tilstandsrapport

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 CHRISTIANSØ Fra Cempexo til Kalk Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 NIELS- HOLGER LARSEN MAJ 2000 Rapport om facaderestaurering af tre bygninger på Christiansø 1997-1998 Niels-Holger Larsen,

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø?

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Refleksioner over hvorfor og en revurdering af hvordan vi bevarer forhistoriske lokaliteter Mette Kirstine Bjerrum Jensen Kandidatspeciale, april 2003 Forhistorisk

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

De sagsøgte har begge påstået sig frifundet, subsidiært frifundet mod betaling af et mindre, af retten fastsat beløb.

De sagsøgte har begge påstået sig frifundet, subsidiært frifundet mod betaling af et mindre, af retten fastsat beløb. RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 20. november 2001 blev i sag nr. BS 1-624/1998: P mod Dalby-Rode Vandværk c/o Formanden F og J DOM Under denne sag har sagsøger P påstået de sagsøgte Dalby-Rode

Læs mere

KBM 4040 Rigshospitalet

KBM 4040 Rigshospitalet KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2014 KBM 4040 Rigshospitalet Udenbys Klædebo Kvarter (matr.nr. 6210), Simeon-St. Johannes sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Kulturstyrelsens j.nr.: 2014-7.24.02/KBM-0001

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,-

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- ÅRSSKRIFT 2011 UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- SPONSORER i 2011: 69 MUSEUM LOLLAND-FALSTER ÅRSSKRIFT

Læs mere

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Her skriver du en kort tekst om, hvad publikationen indeholder. Dette felt kan også stå blankt. FINDHOLD Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009

Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2009 udgivet 28. oktober 2009. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle, Jelling. ISBN: 978-87-92571-05-2

Læs mere

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER '.O --...j (X) II BORNHOLMSKE SAMLINGER 12 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 12. BIND RØNNE 1978 HAKON HOLM OFFSET ISBN 87-87042-11-8 I kommission

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere

Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret i 2006 og 2014 Titel: Vejledning i kontrol af

Læs mere

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Udarbejdet af: Niels Riis Dato: 02-02-2014, Revideret: 23-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

Hvidbog til registrering. Museernes Indsats Styrke M.I.S.

Hvidbog til registrering. Museernes Indsats Styrke M.I.S. Hvidbog til registrering Museernes Indsats Styrke M.I.S. Hvidbogen til registrering er et sammenkog af Museernes Indsats Styrkes resultater samlet i rapporten: Kommentarer omkring registrering på de kulturhistoriske

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

10-års kontrol af gyllebeholdere

10-års kontrol af gyllebeholdere Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret 2005 10-års kontrol af gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand Miljøministeriet Skov-

Læs mere