Skifter fra Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifter fra Randers 1536-1660"

Transkript

1 Skifter fra Randers Camilla Luise Dahl Udsnit af epitafium over borgmester i Randers Bendt Hansen med familie, ophængt Randers Sct. Mortens kirke. Foto: Erik Fjordside.

2 Randers Arkiv: Landsarkivet i Viborg: Landsarkivet for Nordjylland. Arkivskaber/signatur: Randers byfogedarkiv: & 385: Skiftedokumenter. Skifteuddrag er taget fra Randers Uafhentede skiftedokumenter , og , Randers Forpligtsbog (rådstuebog) samt løse dokumenter i boet efter rådmand Willum hansen De ældste skifter fra Randers findes i Randers forpligtsbog (rådstuebog) , denne indeholder kun få sporadiske skifter alle vedrørende børnegods. Løse skiftebreve findes fra 1605, samtlige pakker med skiftebreve indeholder skifter fra diverse år med mange manglende årgange. Der er ingen skifter for årene 1628 og Sidste børnegodsskifte er indført i Forpligtsbogen 1578, herefter ingen skifter til 1605, hvor de uafhentede skiftedokumenter starter. Det er hovedsageligt skifter efter personer af borgerstand, der er bevaret. Imidlertid synes mange af de, der kunne smykke sig med titlen borger i byen af være af relativ lav stand og efterlod sig ofte beskedne hjem med begrænset løsøre. Probate Records from Randers Archive: Landsarkivet i Viborg: Landsarkivet for Nordjylland. Registration: Randers byfogedarkiv: & 385: Skiftedokumenter. The oldest probates are from the Randers Forpligtsbog (town court book) containing only a few sporadic probate records dealing with the heritance of under-aged heirs. Probates from the following period are of some consistency but lacking probates from a number of years.

3 1: Skifte efter Anders Matsen, Randers 21. dec Randers forpligtsbog , pag. 48. To børn, deres navn ikke angivet. Anders mattsen, two children, their names not given. 1 bæylte væyer 30 lodh, 1 bynneke oc 1 vyndelsnor væyer 8 lodh, 1 korælleband met 1 lydydh angnus dæy paa væyer 10 lodtt, 6 par forgylte spændder, 1 sølff ryngh, 2 bynnekeløff, væyer 8 lodh. 2: Skifte efter Mas Nielsen og hustru, fisker, Randers uden dato 1548 Randers forpligtsbog , pag. 83. Mas Nielsen, fisker og hans hustru, ingen arvinger nævnt. Mas Nielsen, fisherman and his wife, no heirs mentioned. 2 quinne kiortheler, Oc 1 blaa kiortell, Och hans troye, Oc 1 graa kiortell 3: Skifte efter Jens Snedker og hustru, snedker, Randers 25. okt Randers forpligtsbog , pag. 85. Arvinger var børnene, der ikke angives ved navn. Jens Snedker (carpenter) and his wife, their heirs were their children, their names not mentioned. 1 striigh ladt, Børnens modher kledher: 1 nøy blaa engelst kobe mett 1 lideth forgilt spend uj,

4 1 broen ledisk kiortell, halff sleth, 1 blaa ledsk kiortel, halff sleth, 1 broen ledsk kiortell, halff slitt, 1 nøy blaa engelst korll kiortell, som vor theris faders, 1 nøy ubunden egj kiste, 8 sk for 3 marck giørn och for noger seckj tvende, 8 sølf knap wegher 2 lodt, 1 forgølt quinthen sølf. 4: Skifte efter Anne Eygisdatter (Aagesdatter?), Randers 9. nov Randers forpligtsbog , pag. 97. Hustru til Søffren (Seffren) Prang, arvinger deres børn ved navn Dorithe og Mette Seffrensdatter. Til stede på skiftet var forskellige slægtninge: Gregers Eygsen i Haslom, Søffren Lang i Borup, Niels Niessen i Melby, Mats Nielsen i Oersløff, Espen Eygsen i Askildstrup, skiftet afholdtes hos børnenes morbror Søffren Eygesen. Wife of Søffren Fransen, heirs their daughters Dorithe and Mette. 6 lod sølff mett, Seffrens schall haffue som er: 66 windilsnor spenger, 5 par skold spender. Oc 1 rød ledisck kiortell 5: Skifte efter Søffren Prang, borger, Randers 16. maj 1553 Randers forpligtsbog , pag. 97. Søffren Fransens gods, arvinger var døtrene Dorithe og Mette, som værge havde de deres morbror Søffren Eygsen. Til stede på skiftet var afdødes slægtninge Niels Niessen Prang i Melby og Jens Søffrensen i Borup. Søffren Eygsen, citizen of Randers. Two daughters: Dorithe and Mette. 51 forgiilte vindelsnor spenger oc 3 knap bricker veyer 3 lodtt ½ quinten myndre 6: Skifte efter Woldborg Knudsdatter, enke efter guldsmed,

5 Randers uden dato 1553 Randers forpligtsbog , pag Enke efter Oluf Guldsmed. Efterlod datteren Ingerd Olufsdatter. Hun arvede en halvpart i faderens gård, foruden noget gods i Kolding, og også sin oldefar (morfar) Knud Langs gård, som tilhørte hendes mor. Woldborg Knudsdatter, idow of Oluf Guldsmed (goldsmith)a daughter named Ingerd Olufsdatter. Først 30 lod sølffuer i goed gierninge oc halfft forgiilt, 12 alen engelst till ett par kleder 1 sølffbelthe war hindis moders, Nogen biniker, 1 forgiilt lencke, Nogen spender som war hendnes moders. 7: Skifte efter NN. og hustru, Randers 13. apr Randers forpligtsbog , pag Gods tilhørende søskendeparret Thommes Sesløff og Sindel, som havde været deres forældres og som havde været opbevaret hos deres oldmoder (bedstemor?) Dorithe. Parents names not given, heirs their son Thommes Sesløff and their daughter Sindel. 1 suortt engelst kobbe for 5½ dr 8: Skifte efter Hans NN., Randers 10. sep Randers forpligtsbog , pag En søn Per Hansen. Udlæg til sønnen udgivet af hans værge. Hans NN. a son named Per Hansen. Till 1 par hoeser Till 1 par skoff For 1 par boxer att sy For 2 loße oc hespe 1 mk 16 sk 6 sk 14 sk

6 1½ alne leredtt for till 2 schiortkraffuer, For at søy same skiorter 10½ sk, 10 sk Thiße effterskrevne fiick Per Hanßen af hende drag wden leridtz: 1½ alne suortt engelst till boxer oc huoßer for 6½ alne leisk klede till boxer oc kiortell, alnen 28 sk er 3½ alne sardvg till 1 trøye, alnen 10 sk 6 mk 11 mk 6 sk 2 mk 2 mk 6 sk 1½ aln røtt kæmelyn for 1 par skoff for 14 sk 2½ mk 4 sk till schrederlønd till same kleder 9: Skifte efter Christen Pedersen, borger, Randers 25. jul Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 1. Efterlod hustruen Mette Andersdatter Bay, på skiftet repræsenteret ved hendes trolovede fæstemand Joen Frandsen, en datter ved navn Margrethe Christensdatter. Skiftet omtaler tillige pigens mormor Maren Madsdatter, salig Anders Bays og hendes afdøde moster Anne Bay. Married to Mette Andersdatter Bay, a daughter named Margrethe Christensdatter. Skall forne Margrett Christensdatter haffue sin fry kost till mad och øll, skou och kleder, hoeß sin forne moder Mette Andersdatter Bays och forne Jon Frandtzen jndtill hun bliffe 16 aar gamble. Distzmedlertid skall dj och were forpligtige att holde same forne barn till schole, att lære och læße och schriffue saa wytt hinde giørs jbehouff. Disligte att holde hinde och till sømeske att lære at ßøye, saa och att holde hinde medt ander godt tilholdt, och att holde hinde, ßom en anden borger datter bør att holdes ved lige.

7 10: Skifte efter Anne Jensdatter, hustru til borger, Randers 17. okt Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 4. Hustru til Jens Andersen Mammen, borger i Randers, to børn: Anders og Maren. Wife of Jens Andersen Mammen, citizen of Randers, two children: Anders and Maren. Jtem thilfaldt forne Maren Jensdatter alt hindhis sallige moders giordt ßølff, ßom er: 1 sølffbelte, 1 sølff kniffsked medt 1 sølfflencke vdj, 1 sølff ponge bondt, och nogle sølff agerne vdj 1 pong, wog tilhaabe 55 lod sølff. Jtem beuilgett hindhis fader Jens Anderßen, att hun skall nyde och beholde alle hindhis sallige moders skorne kleder, ßom er: 1 ny brun kamellotzis thrøy medt 21 par forgylte ßsølffhegter vdj, vorderitt tilhaabe for 7 dr 1 klede thrøy med 16 par forgylte sølffhegter vdj vorderitt for 4 dr 1 fin thrips liffstøcke medt 20 par forgylte sølff hegter vdj vorderit for 6 dr 1 klede thrøy vorderitt for 2 dr 1 sølffarig skiurt mer itt brun sidendortis offuerliff, vorderit for 6 dr Noch 1 sølffarue skiurtt vorderit for 6 dr 1 sortt klede skiurtt vorderit for 5 dr 1 halsleden saiens skiurtt vorderitt 2 dr 1 kobe vorderitt for 10 dr Noch 1 gamble kobe vorderitt 2 dr 1 ßettklede vorderett for 5 mk 1 fløyels lue medt hermellin vorderit for 2 dr 1 forklede och 5 halsklede vorderit for 1½ dr 11: Skifte efter Laurids Jacobsen Skriver, rådmand, Randers 12. feb Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 8. Laurids Skriffuer, fordum rådmand i Randers. Efterlod hustruen Kirsten Jensdatter samt børnene Hans Lauridsen, borger i Randers, Jørgen Lauridsen, Dorithe Lauridsdatter, Jesper Lauridsen, der var umyndige samt Anna Lauridsdatter, enke efter Christen Michelsen i Mariager, der var af et tidligere ægteskab med Karen Mogensdatter og døtrene Margrethe Lauridsdatter og Karen Lauridsdatter, der var af sidste ægteskab med enken. Der omtales tillige arv efter de ældste børns morfar Mogens Skou og en afdød bror ved navn Rasmus. Laurids Jacobsen Skriver (klerk and former member of the town council). Married twice, five children by the first wife Karen Mogensdatter named Hans, Jørgen, Anna, Dorithe and Jesper, and

8 two daughters by the second wife Kirsten Jensdatter named Margrethe and Karen. Hanns partt vdi hans salig faders kleder: Fick der fore 1 attlaeskis thrøye och 1 paar klede bogßer, - 2 kuinnde serckij som børnen straxs bekom Miedt andre thieris salig moders kleder Och aff dieris salig faders gamble kleder kom thill thieris jbehouf. 12: Skifte efter Mette Lasdatter, malerkone, Randers 29. jun Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 9. Hustru til Morten Christensen Maler, arvinger var ægtemanden og deres fælles fire børn Inger, Karen, Kirsten og Laurids, der som værge havde deres frænde Las Michelsen Skomager. Wife of Morten Christensen Maler (painter), four children named Inger, Karen, Kirsten and Laurids. Først er alle forne fiirre born thilfalden: 32 lod sølf, som var: 1 sølffbeldtte, 2 sker, 1 nøgellboenn, och nogitt brøditt sølfff. For deris partt aff 7½ allen sortt fhin engelstt, allen 2 dr, ehr 7½ dr 1 For deris partt wdi 1 røøe markeys skyørffdtt 5 mk For theris paartt wdi 1 fiieollen brundtt skyørfft 2 dr For deris paartt vdi 1 purpor farffue klede skiørffdtt med 1 bred borte paa 3 dr For børnens paartt aff 1 sortt hunß sayenns skyørffdtt 6 mk For deris paartt aff 1 sortt engelstte folditt kobbe aff fhin klede wel saaefieridt dogh nogitt brugtt, thieris paartt 6 dr 1 mk 1 Skriverfejl, må være 1 dr pr. alen.

9 For deris paartt vdi 1 gamell attlaasckis thrøyee, och 2 kuendhe thrøyer aff klede 6 mk For børnens paartt vdi 1 stykke nytt grøn bay 6 mk For thieris paartt wdi reenheglidtt hør och hørgarn 1 dr For thieris partt vdi 1 settklede och wdi 1 anndit skierdugs settklede, saa och wdi 1 grønn thrennde eskj 2 mk 4 sk Haffuer børnen bekommidtt thilfornne thieris salig moders lehnn kleder, som war nogitt gammeltt. 13: Skifte efter Peder Christensen Skriffuer og første hustru Elisabeth Christensdatter, skriver, Randers 7. apr Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 10. Peder Christensen Skriffuer (skriver), borger i Randers, efterlod enken Giertrud Hansdatter, omtalt som borgerske og en datter af første ægteskab ved navn Giertrud Pedersdatter. Enken lovede at holde barnet med kost, klede og opfostring i 6 år. Peder Christensen Skriffuer (klerk), citizen in Randers and his first wife Elisabeth Christensdatter, married second time to Giertrud Hansdatter, a daughter by the first wife named Giertrud Pedersdatter. (arv efter moderen ifølge tidligere skiftebrev) Jtem er hende thillagtt for huis andett hun epter skyfftte breffues jndhold er thill skiufft som er: For 100 daller i rede penndinnghe, 100 daler vdj guode liiff kleder och gaatt boschab, For 1 sølffbelte, 1 sølff nøgelbonnd och 1 sølff kniff schede paa 50 lod gott sølff, Och der thill 1 guod forsßuarlig opgiord senng, som dett sigh børdtt, huilcke senng bleff nu taxeierett for 25 slette daller 14: Skifte efter Maren Madsdatter, podemesterkone, Randers 24. nov Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 12.

10 Hustru til Niels Pedersen Podemester, tre børn ved navn Peder, Karen og Kirsten, der som værge havde deres farbror Thomes Pedersen Podemester. Hver af døtrene fik en opredt seng med alt tilbehør til en værdi af 30 daler og et udvalg af deres moders klæder. Wife of Niels Pedersen Podemester (gartner), three children named Peder, Karen and Kirsten. Der nest haffuer forne Niels Pedersßen Podmester loffuidt att skall giffue huer aff sine forne døttere wid naffun Karen Nielßdatter och Kirsten Nielsdatter huer thennem ehr stedit for thieris salig moders kleder: 1 engelste kobe med sin thilbehøring saa goed som 2 nyee engelstte skyørffter, huer thennem allen der aff thill huer thennem 2 nyee thrøyere den ehnne aff damask, thenn anden aff fiihnn klede, allenn thill med andet nyee same thrøyere tilberedningh, Huer thennem 4 nyee halskler aff smaa leritt som nu brugis, 4 opleder af gott forßuarlig smaa leritt, 4 forkleder, di 2 aff hollandtzs læritt och di andre 2 aff gott forßuarligh hørgarnns leritt thill thennem huer, 4 serker thill hver aff gott forßuarlig hørgarns leritt, 4 nye lenhatte thill thennem huer, som for suarligh kennder, Skall hand och giffue thennem huer 2 goede forßuarligh lue, huer saa goede som Huer thennem 1 gott forßuarligh nye settklede, som thet sigh bør, Jtem skall hand giffue huer thennem 1 sølffbeldtte, saa gott som 20 sldr 6 markdr 3 sldr 4 sldr 12 rdr 15: Skifte efter Christen Poulsen Skrædder, skrædder, Randers 28. feb Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 17. Skrædder og borger i Randers. Efterlod hustruen Bendte Jørgensdatter, der blev repræsenteret af sin fæstemand Bertill Nielsen Skrædder samt deres fælles barn Poul Christensen, der som værge havde sin farbror Jens Poulsen i Hiortthiede, til stede var også barnets frænde Jens Andersen, borger i

11 Randers. Christen Poulsen Skrædder (tailor), citizen of Randers, married to Bendte Jørgensdatter (remarried to Bertil Nielsen, tailor), a son named Poul Christensen. Jtem bleff hannem beuilgett hans salig faders thillskornne kleder, som war: 1 nye engelste kap, bleff woedieritt for 12 sldr 1 anden kap, gamell, wordieritt for 3 sldr, som var aff døsßin klede, 1 engelßtte liiffstøck medt 1 paar gamell sidendorttis ermer til, vordieritt for 3 sldr 1 paar engelstte boxßer till 2 dr 1 døsßin kledis kiorttell med vlff foeder wnder, och 4 paar sølff hegter wdi, wordieritt for 6 sldr 1 reffskenn lue wordieritt for 2 sldr 1 haatt och boen for 6 mk 1 anden gamel karll klede thrøy wordieritt for 6 mk 1 anden paar gameltt engelstt boxßer for 3 mk Och der thill bleff hannem beuilgett och 1 liden piistold, tuende rapir, 1 krud huernn och 1 giehengh, thil samens wordieritt for 6 sldr Huor emoed hans moder for bemeltte Bendtte Jørgensdatter bleff beuilgitt alle sin thilskornne kleder vden skyøfftte. 16: Skifte efter Christen Folmersen, Randers 27. apr Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 18. Efterlod hustruen Sophie Jensdatter og deres to fælles døtre Maren og Karen. Intet hverv angivet. Married to Sophie Jensdatter, two daughters named Maren and Karen. Bleff Sophi Jenßdatter beuilgett hindis thilskornne kleder, som dog wor ringe, och der thill salig Christen Folmersßens kap, som hun schall haffue thill 1 skyørfft. Der emoedtt skall børnnen beholde thill kleder, liden Marenn 1 hindis røø skyørfftt, alen thill Och den anden, liden Karen, skall hafue hindis faders røøe wlden thrøy, som er nye, thill 1 skyørfft. 3 mk. 1 paar halffßleden engelst boxer, som begj børnenn

12 schall haffue thill thrøyer. Nock fiendis 1 halff ßleden engelst klede kiorttell, som begj børnnen schall haffue, wordieritt for 10 mk 1 gamell leder formm for 2½ mk Christen Jensßen Vognmandt schall giffue børnen for thieris salig fadere, leder thrøy Och for 1 paar stiffelstrømper Nochschall hund giffue thennem for thend leder formu fore benødtt er 3 dr 1½ mk 3 mk 17: Skifte efter Karen Madsdatter, Randers 24. jul Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 20 Hustru til Niels Christensen Riiber, borger i Randers, fire børn ved navn Marenne, Mette, Beritte og Christen. Et velhavende bo med meget løsøre. Wife of Niels Christensen Riiber, citizen of Randers, three daughters and one son named Marenne, Mette, Beritte and Christen. 1 dubbeltt dammaskis kuennds thrøy wordieritt for 10 sldr 1 klede thrøy aff fhin klede for 3 sldr 1 cammelottis kuende thrøy, nogitt sønder, wordieritt for 2 sldr 1 thriippis liiffstøck medt graauerck wndher, vordieritt for 2 sldr 1 nye engelstte kobbe wordieritt for 18 sldr 1 anden kobe for 10 sldr 1 røøe klede skyørfft for 5 sldr 1 groffgrøens skyørfft for 10 sldr 1 gammeltt sayenns skyørfft for 2 sldr

13 18: Skifte efter Inger Andersdatter, Randers 1. okt Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 22. Hustru til Peder Mogensen Skou, boregistrering, ingen arvinger nævnt. Wife of Peder Mogensen Skou, inventory, no heirs mentioned. 1 sortt engelstt folditt kobbe medt wederskin skiillitt for wnder, Noch 1 anden gamell folditt kobbe medt sayenn for wnder, Noch 1 andenn gamell forßleden kobbe, brughis dageligh medt sayen for wnder, 1 sortt sayens skyørfft medt bay wnder foderitt, 1 gameltt sortt klede skyørfft, 1 groffgrøns kuende thrøy medt 3 ray snorer paa, 1 gamell klede thrøy, Noch 1 anden gamell klede thrøy medt frandtzer om, 1 enddubeltt dammaskis liiffstøcke, 1 gameltt silcke groff grøns liiffstøcke 2, 1 sortt klede kap och 1 thin plaecke, er ßaatt j paandtt aff Okj j Miellerup for - 5 halsskleder, 5 hørgarnns opleder, 2 gamell serckij, 1 hørgarns forklede. 19: Skifte efter Jens Andersen Kaarde, borgmester, Randers 12. apr Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 27. Efterlod enken Maren Jensdatter, boregistrering, ingen arvinger omtalt. Dog omtales i løbet af skiftet en Søffren Jensen og en kirsten Jensdatter, der måske var børn til afdøde. Jens Andersen Kaarde, mayor of Randers. Married to Maren Jensdatter, inventory, no heirs mentioned. Disße epterschreffne linkleder bleff j dag frambornne, som Kiersten Jenßdatter och Beritte der j husßit loffuede att skulle dette giøre reene och wdthou ther thet andett goedtz registeritt blef, som er: 2 Skyørfft udstreget og erstattet af liiffstøcke.

14 4 rue kraffuer for 2 dr 4 hørgarns skyordher for 3½ dr 1 paar leridtz strømpper 1 mk Disße epterschreffne thilskornne kleder som thilfornne skall veritt vnder laaß och løckelsße och foruaring der thet andett goedtz registeriidtt bleff: 1 gamell engelstt karll kyorttell medt gamell wlffue foder wnder medt 7 paar sølffue hegtter vdi werdieritt for 3 dr 1 anden engelstt kyorttell medt reeffuefoeder wnder med 8 paar sølff hegtter vdi och war nøgitt møllskaenne for 2 dr 2 paar gamell engelstt boxer for 1½ dr 1 liiffstøck for 1½ mk 1 gamell bomersßis kyorttell for 1 dr 1 hatt for 1½ mk 2 gamell kapper for 5 dr 1 paar leder strømper for 3 mk 1 gamell røø weldenn thrøy 1 mk 1 gameltt brock skindt for ½ mk 20: Skifte efter Ingeborg Mikkelsdatter, enke, Randers 31. jul Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 31. Ingeborg Mikkelsdatter var enke, hendes hverv i Randers er ikke angivet. Hendes bror Rasmus Mikkelsen i Bierbie var til stede på skiftet, 4 børn der ikke er angivet ved navn. Ingeborg Mikkelsdatter was a widow, her brother Rasmus Mikkelsen, who lived in the village Bierbie was present, 4 children not mentioned by name. 1 røtt engellsk scheørtt for 4 dr 1 blaa skiørtt for 2 dr 1 ßuortt engelst skørtt for 5 dr 1 suortt foldett kabe for 7 dr 1 suortt engellst trøy aff finn klede med buorde paa for 3½ dr 1 hørgarns kled for 3 mk 1 lidenn gamell skinn for 1 mk

15 1 andett stuer skinn for 1 dr 4 gamel hallschlede, 2 for klede, 1 gamell offuerliff for 3 mk 21: Skifte efter Jens Pedersen Stangerum, borger, Randers 6. okt Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 35. Efterlod enken Maren Pedersdatter og hans børn af første ægteskab med Dorette Rasmusdatter - en søster til byskriver Frandtz Rasmussen: Peder Jensen Stangerum, Karen Jensdatter og Maren Jensdatter og børnene af sidste ægteskab med enken: unge Peder Jensen og Dorette Jensdatter. Gården blev vurderet til 350 rigsdaler inklusiv jern i skorstenen og kakkelovn, paneller, bænkekister, tre skabe og alt andet nagelfast. Jens Pedersen Stangerum, citizen of Randers, three children of a previous marriage to Dorette Rasmusdatter named Peder, Karen and Maren and two children of his second marriage to Maren Pedersdatter named Peder and Dorette. Deris sallig moders brud kiiste, och 1 schrin, och dertill deris sallig moders skorne kleder, ßom var: 1 foldett kobe medt damaske faar vnder, 1 camelotis skyrtt, 1 gamill sayens skyrtt, 1 gamel adlaske thrøye, 1 gamell damaskis thrøye, Och 1 purpurfarffue klede skyrtt, som Karen Jensdatter medt hindis salig faders tilladelße haffde ladett giøre ßig till maade. 1 fin engelst trøye besatt medt smaa snorer, Dertill med skall dj haffue aff deris stebmoder for deris salig moders thuende luer, och 1 settklede 8 sldr 22: Skifte efter Niels Pedersen, podemester, Randers 5. feb Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 37.

16 Efterlod enken Maren Christensdatter og hans børn af første ægteskab med Maren Madsdatter ved navn Peder og Karen og en datter af sidste ægteskab ved navn Maren. Til stede på skiftet var enkens bror Niels Christensen. Niels Pedersen Podmester (gartner), married to Maren Christensdatter, two children of a previous marriage to Maren Madsdatter named Peder and Karen, and a daughter of the last marriage named Maren. (arv de to ældste børn havde modtaget på skiftet efter deres moder) 1 liiffbeldtte, 1 lodt sølff wdi 1 skiie, Och 24 sølffue knapper. 1 engelstt skyørfft 6 sldr For 1 dammaskis thrøye och 1 klede thrøy 16 sldr For 4 halßkleder 2 sldr For 4 opleder aff gott smaa hørgarnns leritt 2 sldr For 2 hollandtz leridtz forkleder 10½ mk For 2 hørgarnns forkleder 7 mk For 4 sercker aff gott forßuarlig hørgarns leritt for 4 sldr 4 linhatte for 1 sldr For 2 forßuarlig lueer 8 sldr For 1 gott forßuarlig settklede 14 mk 1 engelstte kobbe saa goede som 20 sldr 1 engelstte skyørfft saa gott som 6 sldr 1 sølffbeltte saa gott som 12 rdr (arv efter afdøde som tilfaldt enken) Thilfaldtt hendhe wdi sølff: 20 sølffue knapper och 1 ertt, som wogh 6 lodt 1 quintin (Af sønnen unge Peder Nielsens anpart i faderens bo) Och kleder hannem offuer skyøffte er beuilgit och thilladtt att maa beholde, som er: 1 paar florrenttrippis boxer, 1 thrøye medt fløyells ermer aff fin klede, 1 paar gamble brone boxer, 1 sortt gamell engelstt kyorttell, 1 paar bienfuaritt boxer. (sager som enken Maren Christensdatter lovede at give sin datter Maren foruden en opredt seng med klæder) 1 engelstt kobbe, saa goedt som 20 sldr 1 cammelottis skyørfft saa goed som 16 sldr 1 dubbeltt dammaskis thrøy medt sin beredningh, 1 engelstte thrøye, allen thill 4 sldr, 1 engelstte skyørfft, allen thill 2 sldr,

17 1 sølff beltte saa goedt som 12 rdr, eler anden sølff j stedit der fore. 23: Skifte efter Thomes Ibsen, borger, Randers 2. maj 1622 Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 38. Gift med Margrethe Mogensdatter, arvinger var deres børn Hr. Niels Thomesen, præst til Sjelle, Maren Thomesdatter g.m. Søffren Andersen Bay rådmand i Randers, Jep Thomesen borger i Randers og de umyndige børn: Mogens, Mads, Peder, Inger og Karen. Gården blev vurderet til 1500 sldr. Drengene modtog faderens skårne klæder (som ikke er udspecificeret) og pigerne skulle til gengæld modtage et antal (af moderens?) klæder. Thomes Ibsen, citizen of Randers, married to margrethe Mogensdatter, 8 children: Niels Thomesen priest in Sjelle, Maren married to member of the town council Søffren Andersen Bay, citizen in Randersen Jep Thomesen and the young children Mogens, Mads, Peder, Inger and Karen. (enken lovede at forære hvert pigebarn følgende) Jnger Thomeßdatter: 1 kobbe saa goedt som 30 sldr 1 cammelottis skyørfft, 1 sølfffaret klede skyørfft, 1 brugelige dubbeltt dammaskis thrøy, Och der thill 1 klede thrøye saa goedt som 8 sldr Samelidis att giffue hindis forne datter karen Thomeßdatter: 1 kobbe saa goedt som 30 sldr 1 cammelottiß skyørfft, 1 purpur farffue klede skyørfft, 1 adttlaschis thrøy, Och der thill 1 klede trøy saa goedt som 8 dr 24: Skifte efter Jens Christensen, Randers 17. aug Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 54. Skiftetillæg, ufuldstændigt, indeholder kun gældsposter og boopgørelse. Ingen arvinger nævnt. Personen tilhørte det bedrestillede lag, han efterlod sig foruden udrustning i form af langbøse, værge, spyd og stormhat forskellige bedre klæder.

18 Appendix to probate, list of depts and inventory, no heirs mentioned. Effterskrevne waar bleff wdlagt thill den bortt skyldige gield: Sølff 41 lodt, loditt 3 mk, er 30 dr 3 mk Endnu 18 lodt sølff wdj nogen knapper, 49, och nogen sølff hagher, loditt 3 mk, er 13½ sldr Den beste kap for penge sldr 1 anden sortt kap for... 7 sldr 1 grøn wander kap for... 6 sldr 1 sortt engelst kiortell for... 7 sldr Der offuer befandttis ditte effterskrevne som bleff registierett och wordieret: 1 groffgriens thrøy och boxßer for 10 sldr 1 paar sort engelst boxer for 5 sldr 1 klede liff med bomerßies ermer med krestall knapper for 3 sldr 1 kledning aff leder for penge 3 sldr 1 marskendtz lue for penge 5 sldr 1 gamell kyorttell med nogitt gamell wllff foeder wnder och nogen sølff hagher for 4 sldr 1 anden gamell klede kiorttell med jlder foder wnder for 3 sldr 25: Skifte efter Inger Lauridsdatter, enke, Randers 29. jul Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 57. Enke efter Tomes Klementsen, to døtre ikke angivet ved navn, gift med henholdsvis Chresten Pedersen og Jacob Møller, borgere i Viborg. Inger lauridsdatter, widow of Tomes Klementsen, two daughters not mentioned by name. For 1 gamell hyøffuellrock For 1 liiden skibs kiiste med nogit hør wdj 1 kuinde lue aff fløyell med ouerbremb, var halffßleden 20 sk 16½ mk 2 dr Thette epterskrevne goedts bleff beuilgidt salig Jnger Lauritsdatters wngeste barn att skulle behollde:

19 2 gamel kuinde thrøyer for 2½ mk 1 gamell røt schyørfft for 10 mk 1 gamell sayens schiørfft for 10 mk 1 sort klede schyørfft for 4 dr 1 gamel slett kobbe for 4 dr 1 forklede for 1 rmk 1 gamell foldit kobbe wordierit for 8 dr 26: Skifte efter Mette Pedersdatter, enke, Randers 13. mar Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 64. Enke efter Jens Christensen, børnenes navne ikke nævnt. Widow of Jens Christensen, children s names not mentioned. 16 bismermark smaa blorgarn, marken 8 sk, er penge 2 dr 1 sort engelst karll kiortelle for 6 dr 1 slet kaabe for 10 dr 1 gamell skiørtee for 2 dr 1 sort mackeys kaabe med lamb schind vnder for 3 dr 1 gamell foldet kabe for 6 dr 1 sort firtraes quinde liffstøche for 3 mk 1 engelst trøye veend for 2 dr 1 anden liden gamell trøye, den liden pige fich, 1 lidet kobe kledee aff dirnde 3 dug for 1 dr 1 gamell thripes lue, er sat j pandt for 3 mk 2 houder med soert schind wnder 3½ dr 1 røe klede skiørt for 4 dr 1 gamell forsleden kobe for 2 dr Nogen krestall knape for 8 mk 2 hengkleder for 5 mk 1 liff belte for 3 rdr Sølff, 40 lod, loditt 3 mk er 30 sldr Endnu nogen sølff knaper och sølff hager wog 10 lod, lodet 3 mk, er 7½ dr noch 3 lod sølff vdj ringj och 1 liden tre beldt, lodet 3 mk er 1½ rdr 3 Uklart.

20 27: Skifte efter Willum Hansen, rådmand, Randers 18. jul jun Skiftedokumenter: dokumenter i boet efter rådmand Willum Hansen Hustruen Anne Pedersdatter var død i forvejen. Komplicerede arveforhold, hvoraf det tog flere år at opgøre boet efter afdøde, arvingerne ikke nævnt. Member of the town council Willum Hansen, his wife Anne Pedersdatter had died before him, no heirs mentioned. (under gæld) Giffuit Lauridts Mogensßen for 1½ allen leritt thil salig Welum Hansßens liig skyordtte, penge For skyortten att søy, penge Giffuitt Mads Lasßen for 6½ allen engelstts presten Her Oluff Oluffßen bekom for hans wmag och prediskenn, penge 5 dr 1 mk 29 dr 1 mk (boopgørelsen) 6 sølff knapper och dj 2 paar sølff haggher, 1 siden dorttis thrøy for 10 mk 1 gamell philißt thrøy for 1½ dr 1 gamell fløyels munster kledning for 12 dr 1 gamell wllffschendtz kyorttell for 1½ dr 1 lenidtt thrippis boxer for 2½ dr 1 gamell 4 graa klede kyørttill for 1 dr 1 thrippes thrøy medt siden dorttis ermu for 2 dr 1 huidt bockskindtz liiffstøck for 3 dr 1 gamell graae kledning for 1½ dr 1 paar gamell 4 thraaes boxser for 3 mk 1 andett gamell 5 paar fir traaes boxser for 2½ dr 1 marlue for 5 dr 1 sortt kap for 12 dr 1 anden kap for 7 dr 1 gamell hørgarns lagen, och 1 blargarns lagen for 5 mk } 6 skyortter for 6 dr } 3 kraffuer for 6 mk } fandtis 4 gamble leridtz hatter medt kneplig om for 3½ mk } wdi en sortt 1 søyeett hangklede for 1 dr } eggi kiste 1 pudis war for 1 dr } 1 stackett dreyels dug for 2 mk } Jndnu befanntis som jcke war i den førige registering : 4 Indsat over linje. 5 Udstreget igen.

21 1 paar hansche medt blaae silcke stickning for 1 sldr 1 paar riis skiellertz huosßebuen for 1 dr 28: Skifte efter Anne Sørensdatter, feldberederhustru, Randers 17. sep Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 66. Hustru til Jørgen Gøndter, feldbereder og borger i Randers, tre sønner ved navn Søren, Lauridts og Hans. Wife of Jørgen Gøndter, a leather worker and citizen of Randers, three sons named Søren, Lauridts and Hans. Der emod befandtis: Thill giort skou for... 3 dr 1 oder bremet klede lue for 2 dr 1 gamell røe skyørfft for 10 mk 1 gamell engelst kuende thrøye for 3 mk 1 halffsleden foldet kaabe for 5 dr 1 smaa opled och 1 gamell forklede aff lerit for 3 mk 29: Skifte efter Johanne Jørgensdatter, hustru til borger, Randers 4. dec Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 68. Hustru til Niels Nielsen Bistrup, borger i Randers. Boregistrering, ingen arvinger nævnt. Wife of Niels Nielsen Bistrup, citizen of Randers. Inventory, no heirs mentioned. Sølff: 1 bellte, 1 søllffnøgellbonndt Att vere nederlagd vdj 1 aff for ne kister:

22 1 folditt kobbe, 2 slette kobber, 1 klede thrøye, 1 kamelotties thrøye, 1 blaa cameloties skiørtt, 1 sortt groffgrøndtz skiørtt, 1 rød klede schiørt, 1 sortt fierthraes forklede, 1 sort klede schyørtt, 1 stackitt camelotis kobbe, med graauerck vnnder, 1 camenlotidtz snør liffue, 2 suorte bremidt luer, 1 thrinnd lue aff camelodt, 1 gamell damasche thrøye, 6 serckir, 10 opleder, 10 haldskleder, 8 linndhater, 1 hannddug, 2 hoffuedtt kleder, 4 hørgarns forkleder, 3 blorgarnndtz forkleder, 1 sedtt klede. Niels Nielßenns egenn thillschornne kleder: 1 sort bomerßies thrøye, 1 sort engelst kiortell, 2 gamell kapper, 1 gamill kledning aff bronn klede, 1 brønn thrøyboell med bomerßyes ermer thill, 1 lanng bøße, 1 storum hatt, 1 verggi, 1 spiøød. 30: Skifte efter Mads Jespersen, borger, Randers 30. nov Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 71. Efterlod hustruen Mette Madsdatter, der som værge havde sin frænde Mads Jensen Ørsted, borger i Randers. En datter af første ægteskab med Kirsten Nielsdatter ved navn Lihne Madsdatter, der som værge havde sin morbror Peder Nielsen Rolpi, borger i Randers og en datter med enken ved navn Kirsten Madsdatter. Kun få klæder nævnt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55.

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Anders Andersen, i Sønderby den 20 feb. 1737 arvinger: enken Anna Pedersdatter med lavværge Erik Pedersen i Sønderby. på egne og medarvingernes

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL Denne bog er et Scannet kopi af en på Skrivemaskine skrevet afskrift af de Originale Skifteprotokoller fra Aalborg Hospital, og alle sidenumre der henvises til er de

Læs mere

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm REGISTER TIL RESTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL 1749 1762 Registeret er udført på Efternavne Enkelte Glemte på siderne 20 til 24. Register til skiftebreve til Restrup Gods 1749 til 1762 Restrup Godsårkiv i Viborg

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden:

Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden: Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden: Efternavn Fornavn Fødselsår Fæste Død Bemærkninger / Skifte Andet kaldenavn Andersdatter Johanne 1640 Andersdatter Maren 1645 Andersen Jens 1640

Læs mere

Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen

Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen 900001 DIS Arkiv & Bibliotek 9 0 0 0 0 1 Afskrift i uddrag af Drahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 U darbejdet

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Viede i Stauning sogn 1723 1801

Viede i Stauning sogn 1723 1801 Viede i Stauning sogn 1723 1801 Renskrift af Viede i Stauning kirkebog er foretaget af: Henning Jensen Gl. Vardevej 131, 6715 Esbjerg N. Bemærk: Der er ikke læst korrektur på dette dokument, så kontroller

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088.

SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088. 1 SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088. Dette hæftes formål er at angive slægtsforhold som er angivet i Skifteprotokollerne.

Læs mere

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799 Blidstrup 1744-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk.

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk. 1313.Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Nr. 122. Side 182. 1702. 10. Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 1 søn. 1 dat. A: Esper Hansen, f. 1701. ( 8 uger.). Værge:

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse.

Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse. Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse. Se billeder af de originale Kongebreve m m på http://picasaweb.google.com/fampedfrejlev/2010bykassenifrejlev# 1.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Anden slægtning. IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 8. Anden som ikke er i familie

IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Anden slægtning. IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 8. Anden som ikke er i familie Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-27 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW Før sin død deltog [{afdødes navn}] i SHARE-undersøgelsen. [Hans/Hendes] bidrag har været meget værdifuldt for undersøgelsen.

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Anebog for Thomas Rønning

Anebog for Thomas Rønning Anebog for Thomas Rønning Fiskbæk sogns udskiftning 1834 Udført af Karsten Thorborg, 2009 www.kt.mono.net Forord Rønningslægten er behandlet af flere slægtsforskere. Det kan man nemt forvisse sig om ved

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.19 (1696) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696) Mælum i Fåberg 28.2.1696, fol. 1b:

Læs mere

Sindssygdom og djævlebesættelse i Lille Næstved

Sindssygdom og djævlebesættelse i Lille Næstved Sindssygdom og djævlebesættelse i Lille Næstved Dorothy Jones 19.01.2013 Siden 1464 havde slægten fæstet den store gård som lå i Lille Næstved. Villum Sort havde været byfoged og blev senere borgmester

Læs mere

Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen

Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen Fremstillet af Bent Skovsende Marts 2009 Indhold Forord... 3 Tak til... 4 Efterkommere af Christen Jensen, Baggisgaard... 5 Epilog... 31 Kilder og slutnoter...

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Jacob Pedersen 1 Hegelund #1818, * 22 nov 1707 i Hjørring Sogn, Vennebjerg, Hjørring (søn af Peder Jacobsen Hegelund #1828 og Inger Hansdatter #1829), døbt 23 nov 1707 i Sankt Catharinæ

Læs mere