Skifter fra Randers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifter fra Randers 1536-1660"

Transkript

1 Skifter fra Randers Camilla Luise Dahl Udsnit af epitafium over borgmester i Randers Bendt Hansen med familie, ophængt Randers Sct. Mortens kirke. Foto: Erik Fjordside.

2 Randers Arkiv: Landsarkivet i Viborg: Landsarkivet for Nordjylland. Arkivskaber/signatur: Randers byfogedarkiv: & 385: Skiftedokumenter. Skifteuddrag er taget fra Randers Uafhentede skiftedokumenter , og , Randers Forpligtsbog (rådstuebog) samt løse dokumenter i boet efter rådmand Willum hansen De ældste skifter fra Randers findes i Randers forpligtsbog (rådstuebog) , denne indeholder kun få sporadiske skifter alle vedrørende børnegods. Løse skiftebreve findes fra 1605, samtlige pakker med skiftebreve indeholder skifter fra diverse år med mange manglende årgange. Der er ingen skifter for årene 1628 og Sidste børnegodsskifte er indført i Forpligtsbogen 1578, herefter ingen skifter til 1605, hvor de uafhentede skiftedokumenter starter. Det er hovedsageligt skifter efter personer af borgerstand, der er bevaret. Imidlertid synes mange af de, der kunne smykke sig med titlen borger i byen af være af relativ lav stand og efterlod sig ofte beskedne hjem med begrænset løsøre. Probate Records from Randers Archive: Landsarkivet i Viborg: Landsarkivet for Nordjylland. Registration: Randers byfogedarkiv: & 385: Skiftedokumenter. The oldest probates are from the Randers Forpligtsbog (town court book) containing only a few sporadic probate records dealing with the heritance of under-aged heirs. Probates from the following period are of some consistency but lacking probates from a number of years.

3 1: Skifte efter Anders Matsen, Randers 21. dec Randers forpligtsbog , pag. 48. To børn, deres navn ikke angivet. Anders mattsen, two children, their names not given. 1 bæylte væyer 30 lodh, 1 bynneke oc 1 vyndelsnor væyer 8 lodh, 1 korælleband met 1 lydydh angnus dæy paa væyer 10 lodtt, 6 par forgylte spændder, 1 sølff ryngh, 2 bynnekeløff, væyer 8 lodh. 2: Skifte efter Mas Nielsen og hustru, fisker, Randers uden dato 1548 Randers forpligtsbog , pag. 83. Mas Nielsen, fisker og hans hustru, ingen arvinger nævnt. Mas Nielsen, fisherman and his wife, no heirs mentioned. 2 quinne kiortheler, Oc 1 blaa kiortell, Och hans troye, Oc 1 graa kiortell 3: Skifte efter Jens Snedker og hustru, snedker, Randers 25. okt Randers forpligtsbog , pag. 85. Arvinger var børnene, der ikke angives ved navn. Jens Snedker (carpenter) and his wife, their heirs were their children, their names not mentioned. 1 striigh ladt, Børnens modher kledher: 1 nøy blaa engelst kobe mett 1 lideth forgilt spend uj,

4 1 broen ledisk kiortell, halff sleth, 1 blaa ledsk kiortel, halff sleth, 1 broen ledsk kiortell, halff slitt, 1 nøy blaa engelst korll kiortell, som vor theris faders, 1 nøy ubunden egj kiste, 8 sk for 3 marck giørn och for noger seckj tvende, 8 sølf knap wegher 2 lodt, 1 forgølt quinthen sølf. 4: Skifte efter Anne Eygisdatter (Aagesdatter?), Randers 9. nov Randers forpligtsbog , pag. 97. Hustru til Søffren (Seffren) Prang, arvinger deres børn ved navn Dorithe og Mette Seffrensdatter. Til stede på skiftet var forskellige slægtninge: Gregers Eygsen i Haslom, Søffren Lang i Borup, Niels Niessen i Melby, Mats Nielsen i Oersløff, Espen Eygsen i Askildstrup, skiftet afholdtes hos børnenes morbror Søffren Eygesen. Wife of Søffren Fransen, heirs their daughters Dorithe and Mette. 6 lod sølff mett, Seffrens schall haffue som er: 66 windilsnor spenger, 5 par skold spender. Oc 1 rød ledisck kiortell 5: Skifte efter Søffren Prang, borger, Randers 16. maj 1553 Randers forpligtsbog , pag. 97. Søffren Fransens gods, arvinger var døtrene Dorithe og Mette, som værge havde de deres morbror Søffren Eygsen. Til stede på skiftet var afdødes slægtninge Niels Niessen Prang i Melby og Jens Søffrensen i Borup. Søffren Eygsen, citizen of Randers. Two daughters: Dorithe and Mette. 51 forgiilte vindelsnor spenger oc 3 knap bricker veyer 3 lodtt ½ quinten myndre 6: Skifte efter Woldborg Knudsdatter, enke efter guldsmed,

5 Randers uden dato 1553 Randers forpligtsbog , pag Enke efter Oluf Guldsmed. Efterlod datteren Ingerd Olufsdatter. Hun arvede en halvpart i faderens gård, foruden noget gods i Kolding, og også sin oldefar (morfar) Knud Langs gård, som tilhørte hendes mor. Woldborg Knudsdatter, idow of Oluf Guldsmed (goldsmith)a daughter named Ingerd Olufsdatter. Først 30 lod sølffuer i goed gierninge oc halfft forgiilt, 12 alen engelst till ett par kleder 1 sølffbelthe war hindis moders, Nogen biniker, 1 forgiilt lencke, Nogen spender som war hendnes moders. 7: Skifte efter NN. og hustru, Randers 13. apr Randers forpligtsbog , pag Gods tilhørende søskendeparret Thommes Sesløff og Sindel, som havde været deres forældres og som havde været opbevaret hos deres oldmoder (bedstemor?) Dorithe. Parents names not given, heirs their son Thommes Sesløff and their daughter Sindel. 1 suortt engelst kobbe for 5½ dr 8: Skifte efter Hans NN., Randers 10. sep Randers forpligtsbog , pag En søn Per Hansen. Udlæg til sønnen udgivet af hans værge. Hans NN. a son named Per Hansen. Till 1 par hoeser Till 1 par skoff For 1 par boxer att sy For 2 loße oc hespe 1 mk 16 sk 6 sk 14 sk

6 1½ alne leredtt for till 2 schiortkraffuer, For at søy same skiorter 10½ sk, 10 sk Thiße effterskrevne fiick Per Hanßen af hende drag wden leridtz: 1½ alne suortt engelst till boxer oc huoßer for 6½ alne leisk klede till boxer oc kiortell, alnen 28 sk er 3½ alne sardvg till 1 trøye, alnen 10 sk 6 mk 11 mk 6 sk 2 mk 2 mk 6 sk 1½ aln røtt kæmelyn for 1 par skoff for 14 sk 2½ mk 4 sk till schrederlønd till same kleder 9: Skifte efter Christen Pedersen, borger, Randers 25. jul Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 1. Efterlod hustruen Mette Andersdatter Bay, på skiftet repræsenteret ved hendes trolovede fæstemand Joen Frandsen, en datter ved navn Margrethe Christensdatter. Skiftet omtaler tillige pigens mormor Maren Madsdatter, salig Anders Bays og hendes afdøde moster Anne Bay. Married to Mette Andersdatter Bay, a daughter named Margrethe Christensdatter. Skall forne Margrett Christensdatter haffue sin fry kost till mad och øll, skou och kleder, hoeß sin forne moder Mette Andersdatter Bays och forne Jon Frandtzen jndtill hun bliffe 16 aar gamble. Distzmedlertid skall dj och were forpligtige att holde same forne barn till schole, att lære och læße och schriffue saa wytt hinde giørs jbehouff. Disligte att holde hinde och till sømeske att lære at ßøye, saa och att holde hinde medt ander godt tilholdt, och att holde hinde, ßom en anden borger datter bør att holdes ved lige.

7 10: Skifte efter Anne Jensdatter, hustru til borger, Randers 17. okt Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 4. Hustru til Jens Andersen Mammen, borger i Randers, to børn: Anders og Maren. Wife of Jens Andersen Mammen, citizen of Randers, two children: Anders and Maren. Jtem thilfaldt forne Maren Jensdatter alt hindhis sallige moders giordt ßølff, ßom er: 1 sølffbelte, 1 sølff kniffsked medt 1 sølfflencke vdj, 1 sølff ponge bondt, och nogle sølff agerne vdj 1 pong, wog tilhaabe 55 lod sølff. Jtem beuilgett hindhis fader Jens Anderßen, att hun skall nyde och beholde alle hindhis sallige moders skorne kleder, ßom er: 1 ny brun kamellotzis thrøy medt 21 par forgylte ßsølffhegter vdj, vorderitt tilhaabe for 7 dr 1 klede thrøy med 16 par forgylte sølffhegter vdj vorderitt for 4 dr 1 fin thrips liffstøcke medt 20 par forgylte sølff hegter vdj vorderit for 6 dr 1 klede thrøy vorderitt for 2 dr 1 sølffarig skiurt mer itt brun sidendortis offuerliff, vorderit for 6 dr Noch 1 sølffarue skiurtt vorderit for 6 dr 1 sortt klede skiurtt vorderit for 5 dr 1 halsleden saiens skiurtt vorderitt 2 dr 1 kobe vorderitt for 10 dr Noch 1 gamble kobe vorderitt 2 dr 1 ßettklede vorderett for 5 mk 1 fløyels lue medt hermellin vorderit for 2 dr 1 forklede och 5 halsklede vorderit for 1½ dr 11: Skifte efter Laurids Jacobsen Skriver, rådmand, Randers 12. feb Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 8. Laurids Skriffuer, fordum rådmand i Randers. Efterlod hustruen Kirsten Jensdatter samt børnene Hans Lauridsen, borger i Randers, Jørgen Lauridsen, Dorithe Lauridsdatter, Jesper Lauridsen, der var umyndige samt Anna Lauridsdatter, enke efter Christen Michelsen i Mariager, der var af et tidligere ægteskab med Karen Mogensdatter og døtrene Margrethe Lauridsdatter og Karen Lauridsdatter, der var af sidste ægteskab med enken. Der omtales tillige arv efter de ældste børns morfar Mogens Skou og en afdød bror ved navn Rasmus. Laurids Jacobsen Skriver (klerk and former member of the town council). Married twice, five children by the first wife Karen Mogensdatter named Hans, Jørgen, Anna, Dorithe and Jesper, and

8 two daughters by the second wife Kirsten Jensdatter named Margrethe and Karen. Hanns partt vdi hans salig faders kleder: Fick der fore 1 attlaeskis thrøye och 1 paar klede bogßer, - 2 kuinnde serckij som børnen straxs bekom Miedt andre thieris salig moders kleder Och aff dieris salig faders gamble kleder kom thill thieris jbehouf. 12: Skifte efter Mette Lasdatter, malerkone, Randers 29. jun Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 9. Hustru til Morten Christensen Maler, arvinger var ægtemanden og deres fælles fire børn Inger, Karen, Kirsten og Laurids, der som værge havde deres frænde Las Michelsen Skomager. Wife of Morten Christensen Maler (painter), four children named Inger, Karen, Kirsten and Laurids. Først er alle forne fiirre born thilfalden: 32 lod sølf, som var: 1 sølffbeldtte, 2 sker, 1 nøgellboenn, och nogitt brøditt sølfff. For deris partt aff 7½ allen sortt fhin engelstt, allen 2 dr, ehr 7½ dr 1 For deris partt wdi 1 røøe markeys skyørffdtt 5 mk For theris paartt wdi 1 fiieollen brundtt skyørfft 2 dr For deris paartt vdi 1 purpor farffue klede skiørffdtt med 1 bred borte paa 3 dr For børnens paartt aff 1 sortt hunß sayenns skyørffdtt 6 mk For deris paartt aff 1 sortt engelstte folditt kobbe aff fhin klede wel saaefieridt dogh nogitt brugtt, thieris paartt 6 dr 1 mk 1 Skriverfejl, må være 1 dr pr. alen.

9 For deris paartt vdi 1 gamell attlaasckis thrøyee, och 2 kuendhe thrøyer aff klede 6 mk For børnens paartt vdi 1 stykke nytt grøn bay 6 mk For thieris paartt wdi reenheglidtt hør och hørgarn 1 dr For thieris partt vdi 1 settklede och wdi 1 anndit skierdugs settklede, saa och wdi 1 grønn thrennde eskj 2 mk 4 sk Haffuer børnen bekommidtt thilfornne thieris salig moders lehnn kleder, som war nogitt gammeltt. 13: Skifte efter Peder Christensen Skriffuer og første hustru Elisabeth Christensdatter, skriver, Randers 7. apr Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 10. Peder Christensen Skriffuer (skriver), borger i Randers, efterlod enken Giertrud Hansdatter, omtalt som borgerske og en datter af første ægteskab ved navn Giertrud Pedersdatter. Enken lovede at holde barnet med kost, klede og opfostring i 6 år. Peder Christensen Skriffuer (klerk), citizen in Randers and his first wife Elisabeth Christensdatter, married second time to Giertrud Hansdatter, a daughter by the first wife named Giertrud Pedersdatter. (arv efter moderen ifølge tidligere skiftebrev) Jtem er hende thillagtt for huis andett hun epter skyfftte breffues jndhold er thill skiufft som er: For 100 daller i rede penndinnghe, 100 daler vdj guode liiff kleder och gaatt boschab, For 1 sølffbelte, 1 sølff nøgelbonnd och 1 sølff kniff schede paa 50 lod gott sølff, Och der thill 1 guod forsßuarlig opgiord senng, som dett sigh børdtt, huilcke senng bleff nu taxeierett for 25 slette daller 14: Skifte efter Maren Madsdatter, podemesterkone, Randers 24. nov Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 12.

10 Hustru til Niels Pedersen Podemester, tre børn ved navn Peder, Karen og Kirsten, der som værge havde deres farbror Thomes Pedersen Podemester. Hver af døtrene fik en opredt seng med alt tilbehør til en værdi af 30 daler og et udvalg af deres moders klæder. Wife of Niels Pedersen Podemester (gartner), three children named Peder, Karen and Kirsten. Der nest haffuer forne Niels Pedersßen Podmester loffuidt att skall giffue huer aff sine forne døttere wid naffun Karen Nielßdatter och Kirsten Nielsdatter huer thennem ehr stedit for thieris salig moders kleder: 1 engelste kobe med sin thilbehøring saa goed som 2 nyee engelstte skyørffter, huer thennem allen der aff thill huer thennem 2 nyee thrøyere den ehnne aff damask, thenn anden aff fiihnn klede, allenn thill med andet nyee same thrøyere tilberedningh, Huer thennem 4 nyee halskler aff smaa leritt som nu brugis, 4 opleder af gott forßuarlig smaa leritt, 4 forkleder, di 2 aff hollandtzs læritt och di andre 2 aff gott forßuarligh hørgarnns leritt thill thennem huer, 4 serker thill hver aff gott forßuarlig hørgarns leritt, 4 nye lenhatte thill thennem huer, som for suarligh kennder, Skall hand och giffue thennem huer 2 goede forßuarligh lue, huer saa goede som Huer thennem 1 gott forßuarligh nye settklede, som thet sigh bør, Jtem skall hand giffue huer thennem 1 sølffbeldtte, saa gott som 20 sldr 6 markdr 3 sldr 4 sldr 12 rdr 15: Skifte efter Christen Poulsen Skrædder, skrædder, Randers 28. feb Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 17. Skrædder og borger i Randers. Efterlod hustruen Bendte Jørgensdatter, der blev repræsenteret af sin fæstemand Bertill Nielsen Skrædder samt deres fælles barn Poul Christensen, der som værge havde sin farbror Jens Poulsen i Hiortthiede, til stede var også barnets frænde Jens Andersen, borger i

11 Randers. Christen Poulsen Skrædder (tailor), citizen of Randers, married to Bendte Jørgensdatter (remarried to Bertil Nielsen, tailor), a son named Poul Christensen. Jtem bleff hannem beuilgett hans salig faders thillskornne kleder, som war: 1 nye engelste kap, bleff woedieritt for 12 sldr 1 anden kap, gamell, wordieritt for 3 sldr, som var aff døsßin klede, 1 engelßtte liiffstøck medt 1 paar gamell sidendorttis ermer til, vordieritt for 3 sldr 1 paar engelstte boxßer till 2 dr 1 døsßin kledis kiorttell med vlff foeder wnder, och 4 paar sølff hegter wdi, wordieritt for 6 sldr 1 reffskenn lue wordieritt for 2 sldr 1 haatt och boen for 6 mk 1 anden gamel karll klede thrøy wordieritt for 6 mk 1 anden paar gameltt engelstt boxßer for 3 mk Och der thill bleff hannem beuilgett och 1 liden piistold, tuende rapir, 1 krud huernn och 1 giehengh, thil samens wordieritt for 6 sldr Huor emoed hans moder for bemeltte Bendtte Jørgensdatter bleff beuilgitt alle sin thilskornne kleder vden skyøfftte. 16: Skifte efter Christen Folmersen, Randers 27. apr Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 18. Efterlod hustruen Sophie Jensdatter og deres to fælles døtre Maren og Karen. Intet hverv angivet. Married to Sophie Jensdatter, two daughters named Maren and Karen. Bleff Sophi Jenßdatter beuilgett hindis thilskornne kleder, som dog wor ringe, och der thill salig Christen Folmersßens kap, som hun schall haffue thill 1 skyørfft. Der emoedtt skall børnnen beholde thill kleder, liden Marenn 1 hindis røø skyørfftt, alen thill Och den anden, liden Karen, skall hafue hindis faders røøe wlden thrøy, som er nye, thill 1 skyørfft. 3 mk. 1 paar halffßleden engelst boxer, som begj børnenn

12 schall haffue thill thrøyer. Nock fiendis 1 halff ßleden engelst klede kiorttell, som begj børnnen schall haffue, wordieritt for 10 mk 1 gamell leder formm for 2½ mk Christen Jensßen Vognmandt schall giffue børnen for thieris salig fadere, leder thrøy Och for 1 paar stiffelstrømper Nochschall hund giffue thennem for thend leder formu fore benødtt er 3 dr 1½ mk 3 mk 17: Skifte efter Karen Madsdatter, Randers 24. jul Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 20 Hustru til Niels Christensen Riiber, borger i Randers, fire børn ved navn Marenne, Mette, Beritte og Christen. Et velhavende bo med meget løsøre. Wife of Niels Christensen Riiber, citizen of Randers, three daughters and one son named Marenne, Mette, Beritte and Christen. 1 dubbeltt dammaskis kuennds thrøy wordieritt for 10 sldr 1 klede thrøy aff fhin klede for 3 sldr 1 cammelottis kuende thrøy, nogitt sønder, wordieritt for 2 sldr 1 thriippis liiffstøck medt graauerck wndher, vordieritt for 2 sldr 1 nye engelstte kobbe wordieritt for 18 sldr 1 anden kobe for 10 sldr 1 røøe klede skyørfft for 5 sldr 1 groffgrøens skyørfft for 10 sldr 1 gammeltt sayenns skyørfft for 2 sldr

13 18: Skifte efter Inger Andersdatter, Randers 1. okt Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 22. Hustru til Peder Mogensen Skou, boregistrering, ingen arvinger nævnt. Wife of Peder Mogensen Skou, inventory, no heirs mentioned. 1 sortt engelstt folditt kobbe medt wederskin skiillitt for wnder, Noch 1 anden gamell folditt kobbe medt sayenn for wnder, Noch 1 andenn gamell forßleden kobbe, brughis dageligh medt sayen for wnder, 1 sortt sayens skyørfft medt bay wnder foderitt, 1 gameltt sortt klede skyørfft, 1 groffgrøns kuende thrøy medt 3 ray snorer paa, 1 gamell klede thrøy, Noch 1 anden gamell klede thrøy medt frandtzer om, 1 enddubeltt dammaskis liiffstøcke, 1 gameltt silcke groff grøns liiffstøcke 2, 1 sortt klede kap och 1 thin plaecke, er ßaatt j paandtt aff Okj j Miellerup for - 5 halsskleder, 5 hørgarnns opleder, 2 gamell serckij, 1 hørgarns forklede. 19: Skifte efter Jens Andersen Kaarde, borgmester, Randers 12. apr Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 27. Efterlod enken Maren Jensdatter, boregistrering, ingen arvinger omtalt. Dog omtales i løbet af skiftet en Søffren Jensen og en kirsten Jensdatter, der måske var børn til afdøde. Jens Andersen Kaarde, mayor of Randers. Married to Maren Jensdatter, inventory, no heirs mentioned. Disße epterschreffne linkleder bleff j dag frambornne, som Kiersten Jenßdatter och Beritte der j husßit loffuede att skulle dette giøre reene och wdthou ther thet andett goedtz registeritt blef, som er: 2 Skyørfft udstreget og erstattet af liiffstøcke.

14 4 rue kraffuer for 2 dr 4 hørgarns skyordher for 3½ dr 1 paar leridtz strømpper 1 mk Disße epterschreffne thilskornne kleder som thilfornne skall veritt vnder laaß och løckelsße och foruaring der thet andett goedtz registeriidtt bleff: 1 gamell engelstt karll kyorttell medt gamell wlffue foder wnder medt 7 paar sølffue hegtter vdi werdieritt for 3 dr 1 anden engelstt kyorttell medt reeffuefoeder wnder med 8 paar sølff hegtter vdi och war nøgitt møllskaenne for 2 dr 2 paar gamell engelstt boxer for 1½ dr 1 liiffstøck for 1½ mk 1 gamell bomersßis kyorttell for 1 dr 1 hatt for 1½ mk 2 gamell kapper for 5 dr 1 paar leder strømper for 3 mk 1 gamell røø weldenn thrøy 1 mk 1 gameltt brock skindt for ½ mk 20: Skifte efter Ingeborg Mikkelsdatter, enke, Randers 31. jul Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 31. Ingeborg Mikkelsdatter var enke, hendes hverv i Randers er ikke angivet. Hendes bror Rasmus Mikkelsen i Bierbie var til stede på skiftet, 4 børn der ikke er angivet ved navn. Ingeborg Mikkelsdatter was a widow, her brother Rasmus Mikkelsen, who lived in the village Bierbie was present, 4 children not mentioned by name. 1 røtt engellsk scheørtt for 4 dr 1 blaa skiørtt for 2 dr 1 ßuortt engelst skørtt for 5 dr 1 suortt foldett kabe for 7 dr 1 suortt engellst trøy aff finn klede med buorde paa for 3½ dr 1 hørgarns kled for 3 mk 1 lidenn gamell skinn for 1 mk

15 1 andett stuer skinn for 1 dr 4 gamel hallschlede, 2 for klede, 1 gamell offuerliff for 3 mk 21: Skifte efter Jens Pedersen Stangerum, borger, Randers 6. okt Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 35. Efterlod enken Maren Pedersdatter og hans børn af første ægteskab med Dorette Rasmusdatter - en søster til byskriver Frandtz Rasmussen: Peder Jensen Stangerum, Karen Jensdatter og Maren Jensdatter og børnene af sidste ægteskab med enken: unge Peder Jensen og Dorette Jensdatter. Gården blev vurderet til 350 rigsdaler inklusiv jern i skorstenen og kakkelovn, paneller, bænkekister, tre skabe og alt andet nagelfast. Jens Pedersen Stangerum, citizen of Randers, three children of a previous marriage to Dorette Rasmusdatter named Peder, Karen and Maren and two children of his second marriage to Maren Pedersdatter named Peder and Dorette. Deris sallig moders brud kiiste, och 1 schrin, och dertill deris sallig moders skorne kleder, ßom var: 1 foldett kobe medt damaske faar vnder, 1 camelotis skyrtt, 1 gamill sayens skyrtt, 1 gamel adlaske thrøye, 1 gamell damaskis thrøye, Och 1 purpurfarffue klede skyrtt, som Karen Jensdatter medt hindis salig faders tilladelße haffde ladett giøre ßig till maade. 1 fin engelst trøye besatt medt smaa snorer, Dertill med skall dj haffue aff deris stebmoder for deris salig moders thuende luer, och 1 settklede 8 sldr 22: Skifte efter Niels Pedersen, podemester, Randers 5. feb Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 37.

16 Efterlod enken Maren Christensdatter og hans børn af første ægteskab med Maren Madsdatter ved navn Peder og Karen og en datter af sidste ægteskab ved navn Maren. Til stede på skiftet var enkens bror Niels Christensen. Niels Pedersen Podmester (gartner), married to Maren Christensdatter, two children of a previous marriage to Maren Madsdatter named Peder and Karen, and a daughter of the last marriage named Maren. (arv de to ældste børn havde modtaget på skiftet efter deres moder) 1 liiffbeldtte, 1 lodt sølff wdi 1 skiie, Och 24 sølffue knapper. 1 engelstt skyørfft 6 sldr For 1 dammaskis thrøye och 1 klede thrøy 16 sldr For 4 halßkleder 2 sldr For 4 opleder aff gott smaa hørgarnns leritt 2 sldr For 2 hollandtz leridtz forkleder 10½ mk For 2 hørgarnns forkleder 7 mk For 4 sercker aff gott forßuarlig hørgarns leritt for 4 sldr 4 linhatte for 1 sldr For 2 forßuarlig lueer 8 sldr For 1 gott forßuarlig settklede 14 mk 1 engelstte kobbe saa goede som 20 sldr 1 engelstte skyørfft saa gott som 6 sldr 1 sølffbeltte saa gott som 12 rdr (arv efter afdøde som tilfaldt enken) Thilfaldtt hendhe wdi sølff: 20 sølffue knapper och 1 ertt, som wogh 6 lodt 1 quintin (Af sønnen unge Peder Nielsens anpart i faderens bo) Och kleder hannem offuer skyøffte er beuilgit och thilladtt att maa beholde, som er: 1 paar florrenttrippis boxer, 1 thrøye medt fløyells ermer aff fin klede, 1 paar gamble brone boxer, 1 sortt gamell engelstt kyorttell, 1 paar bienfuaritt boxer. (sager som enken Maren Christensdatter lovede at give sin datter Maren foruden en opredt seng med klæder) 1 engelstt kobbe, saa goedt som 20 sldr 1 cammelottis skyørfft saa goed som 16 sldr 1 dubbeltt dammaskis thrøy medt sin beredningh, 1 engelstte thrøye, allen thill 4 sldr, 1 engelstte skyørfft, allen thill 2 sldr,

17 1 sølff beltte saa goedt som 12 rdr, eler anden sølff j stedit der fore. 23: Skifte efter Thomes Ibsen, borger, Randers 2. maj 1622 Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 38. Gift med Margrethe Mogensdatter, arvinger var deres børn Hr. Niels Thomesen, præst til Sjelle, Maren Thomesdatter g.m. Søffren Andersen Bay rådmand i Randers, Jep Thomesen borger i Randers og de umyndige børn: Mogens, Mads, Peder, Inger og Karen. Gården blev vurderet til 1500 sldr. Drengene modtog faderens skårne klæder (som ikke er udspecificeret) og pigerne skulle til gengæld modtage et antal (af moderens?) klæder. Thomes Ibsen, citizen of Randers, married to margrethe Mogensdatter, 8 children: Niels Thomesen priest in Sjelle, Maren married to member of the town council Søffren Andersen Bay, citizen in Randersen Jep Thomesen and the young children Mogens, Mads, Peder, Inger and Karen. (enken lovede at forære hvert pigebarn følgende) Jnger Thomeßdatter: 1 kobbe saa goedt som 30 sldr 1 cammelottis skyørfft, 1 sølfffaret klede skyørfft, 1 brugelige dubbeltt dammaskis thrøy, Och der thill 1 klede thrøye saa goedt som 8 sldr Samelidis att giffue hindis forne datter karen Thomeßdatter: 1 kobbe saa goedt som 30 sldr 1 cammelottiß skyørfft, 1 purpur farffue klede skyørfft, 1 adttlaschis thrøy, Och der thill 1 klede trøy saa goedt som 8 dr 24: Skifte efter Jens Christensen, Randers 17. aug Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 54. Skiftetillæg, ufuldstændigt, indeholder kun gældsposter og boopgørelse. Ingen arvinger nævnt. Personen tilhørte det bedrestillede lag, han efterlod sig foruden udrustning i form af langbøse, værge, spyd og stormhat forskellige bedre klæder.

18 Appendix to probate, list of depts and inventory, no heirs mentioned. Effterskrevne waar bleff wdlagt thill den bortt skyldige gield: Sølff 41 lodt, loditt 3 mk, er 30 dr 3 mk Endnu 18 lodt sølff wdj nogen knapper, 49, och nogen sølff hagher, loditt 3 mk, er 13½ sldr Den beste kap for penge sldr 1 anden sortt kap for... 7 sldr 1 grøn wander kap for... 6 sldr 1 sortt engelst kiortell for... 7 sldr Der offuer befandttis ditte effterskrevne som bleff registierett och wordieret: 1 groffgriens thrøy och boxßer for 10 sldr 1 paar sort engelst boxer for 5 sldr 1 klede liff med bomerßies ermer med krestall knapper for 3 sldr 1 kledning aff leder for penge 3 sldr 1 marskendtz lue for penge 5 sldr 1 gamell kyorttell med nogitt gamell wllff foeder wnder och nogen sølff hagher for 4 sldr 1 anden gamell klede kiorttell med jlder foder wnder for 3 sldr 25: Skifte efter Inger Lauridsdatter, enke, Randers 29. jul Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 57. Enke efter Tomes Klementsen, to døtre ikke angivet ved navn, gift med henholdsvis Chresten Pedersen og Jacob Møller, borgere i Viborg. Inger lauridsdatter, widow of Tomes Klementsen, two daughters not mentioned by name. For 1 gamell hyøffuellrock For 1 liiden skibs kiiste med nogit hør wdj 1 kuinde lue aff fløyell med ouerbremb, var halffßleden 20 sk 16½ mk 2 dr Thette epterskrevne goedts bleff beuilgidt salig Jnger Lauritsdatters wngeste barn att skulle behollde:

19 2 gamel kuinde thrøyer for 2½ mk 1 gamell røt schyørfft for 10 mk 1 gamell sayens schiørfft for 10 mk 1 sort klede schyørfft for 4 dr 1 gamel slett kobbe for 4 dr 1 forklede for 1 rmk 1 gamell foldit kobbe wordierit for 8 dr 26: Skifte efter Mette Pedersdatter, enke, Randers 13. mar Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 64. Enke efter Jens Christensen, børnenes navne ikke nævnt. Widow of Jens Christensen, children s names not mentioned. 16 bismermark smaa blorgarn, marken 8 sk, er penge 2 dr 1 sort engelst karll kiortelle for 6 dr 1 slet kaabe for 10 dr 1 gamell skiørtee for 2 dr 1 sort mackeys kaabe med lamb schind vnder for 3 dr 1 gamell foldet kabe for 6 dr 1 sort firtraes quinde liffstøche for 3 mk 1 engelst trøye veend for 2 dr 1 anden liden gamell trøye, den liden pige fich, 1 lidet kobe kledee aff dirnde 3 dug for 1 dr 1 gamell thripes lue, er sat j pandt for 3 mk 2 houder med soert schind wnder 3½ dr 1 røe klede skiørt for 4 dr 1 gamell forsleden kobe for 2 dr Nogen krestall knape for 8 mk 2 hengkleder for 5 mk 1 liff belte for 3 rdr Sølff, 40 lod, loditt 3 mk er 30 sldr Endnu nogen sølff knaper och sølff hager wog 10 lod, lodet 3 mk, er 7½ dr noch 3 lod sølff vdj ringj och 1 liden tre beldt, lodet 3 mk er 1½ rdr 3 Uklart.

20 27: Skifte efter Willum Hansen, rådmand, Randers 18. jul jun Skiftedokumenter: dokumenter i boet efter rådmand Willum Hansen Hustruen Anne Pedersdatter var død i forvejen. Komplicerede arveforhold, hvoraf det tog flere år at opgøre boet efter afdøde, arvingerne ikke nævnt. Member of the town council Willum Hansen, his wife Anne Pedersdatter had died before him, no heirs mentioned. (under gæld) Giffuit Lauridts Mogensßen for 1½ allen leritt thil salig Welum Hansßens liig skyordtte, penge For skyortten att søy, penge Giffuitt Mads Lasßen for 6½ allen engelstts presten Her Oluff Oluffßen bekom for hans wmag och prediskenn, penge 5 dr 1 mk 29 dr 1 mk (boopgørelsen) 6 sølff knapper och dj 2 paar sølff haggher, 1 siden dorttis thrøy for 10 mk 1 gamell philißt thrøy for 1½ dr 1 gamell fløyels munster kledning for 12 dr 1 gamell wllffschendtz kyorttell for 1½ dr 1 lenidtt thrippis boxer for 2½ dr 1 gamell 4 graa klede kyørttill for 1 dr 1 thrippes thrøy medt siden dorttis ermu for 2 dr 1 huidt bockskindtz liiffstøck for 3 dr 1 gamell graae kledning for 1½ dr 1 paar gamell 4 thraaes boxser for 3 mk 1 andett gamell 5 paar fir traaes boxser for 2½ dr 1 marlue for 5 dr 1 sortt kap for 12 dr 1 anden kap for 7 dr 1 gamell hørgarns lagen, och 1 blargarns lagen for 5 mk } 6 skyortter for 6 dr } 3 kraffuer for 6 mk } fandtis 4 gamble leridtz hatter medt kneplig om for 3½ mk } wdi en sortt 1 søyeett hangklede for 1 dr } eggi kiste 1 pudis war for 1 dr } 1 stackett dreyels dug for 2 mk } Jndnu befanntis som jcke war i den førige registering : 4 Indsat over linje. 5 Udstreget igen.

21 1 paar hansche medt blaae silcke stickning for 1 sldr 1 paar riis skiellertz huosßebuen for 1 dr 28: Skifte efter Anne Sørensdatter, feldberederhustru, Randers 17. sep Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 66. Hustru til Jørgen Gøndter, feldbereder og borger i Randers, tre sønner ved navn Søren, Lauridts og Hans. Wife of Jørgen Gøndter, a leather worker and citizen of Randers, three sons named Søren, Lauridts and Hans. Der emod befandtis: Thill giort skou for... 3 dr 1 oder bremet klede lue for 2 dr 1 gamell røe skyørfft for 10 mk 1 gamell engelst kuende thrøye for 3 mk 1 halffsleden foldet kaabe for 5 dr 1 smaa opled och 1 gamell forklede aff lerit for 3 mk 29: Skifte efter Johanne Jørgensdatter, hustru til borger, Randers 4. dec Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 68. Hustru til Niels Nielsen Bistrup, borger i Randers. Boregistrering, ingen arvinger nævnt. Wife of Niels Nielsen Bistrup, citizen of Randers. Inventory, no heirs mentioned. Sølff: 1 bellte, 1 søllffnøgellbonndt Att vere nederlagd vdj 1 aff for ne kister:

22 1 folditt kobbe, 2 slette kobber, 1 klede thrøye, 1 kamelotties thrøye, 1 blaa cameloties skiørtt, 1 sortt groffgrøndtz skiørtt, 1 rød klede schiørt, 1 sortt fierthraes forklede, 1 sort klede schyørtt, 1 stackitt camelotis kobbe, med graauerck vnnder, 1 camenlotidtz snør liffue, 2 suorte bremidt luer, 1 thrinnd lue aff camelodt, 1 gamell damasche thrøye, 6 serckir, 10 opleder, 10 haldskleder, 8 linndhater, 1 hannddug, 2 hoffuedtt kleder, 4 hørgarns forkleder, 3 blorgarnndtz forkleder, 1 sedtt klede. Niels Nielßenns egenn thillschornne kleder: 1 sort bomerßies thrøye, 1 sort engelst kiortell, 2 gamell kapper, 1 gamill kledning aff bronn klede, 1 brønn thrøyboell med bomerßyes ermer thill, 1 lanng bøße, 1 storum hatt, 1 verggi, 1 spiøød. 30: Skifte efter Mads Jespersen, borger, Randers 30. nov Skiftedokumenter , skiftebrev nr. 71. Efterlod hustruen Mette Madsdatter, der som værge havde sin frænde Mads Jensen Ørsted, borger i Randers. En datter af første ægteskab med Kirsten Nielsdatter ved navn Lihne Madsdatter, der som værge havde sin morbror Peder Nielsen Rolpi, borger i Randers og en datter med enken ved navn Kirsten Madsdatter. Kun få klæder nævnt.

Skifter fra Grenå 1603-1662

Skifter fra Grenå 1603-1662 Skifter fra Grenå 1603-1662 Camilla Luise Dahl Skifte efter Mette Pedersdatter, enke efter kræmmer Niels Persen, dateret 22. marts 1603. Original i Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg. Grenå Arkiv: Landsarkivet

Læs mere

Skifter fra Kalundborg 1541-1658

Skifter fra Kalundborg 1541-1658 Skifter fra Kalundborg 1541-1658 Camilla Luise Dahl Laurids Nielsen Gram, sognekapellan ved Kalundborg Vor Frue kirke med sin hustru Maren Pedersdatter og deres børn. Epitafium fra 1661 i Kalundborg Vor

Læs mere

Skifter fra Nakskov 1598-1661

Skifter fra Nakskov 1598-1661 Skifter fra Nakskov 1598-1661 Camilla Luise Dahl Epitafium over Niels Thomesen Nielsen (d. 1652), borgmester og tolder i Nakskov, hans første hustru Karen Hansdatter og hans anden hustru Kirsten (d. 1661)

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Skifter fra Vordingborg 1574-1660

Skifter fra Vordingborg 1574-1660 Skifter fra Vordingborg 1574-1660 Camilla Luise Dahl Tolder og borgmester Eiler Jacobsen med sine to første hustruer samt børn. Epitafium i Vordingborg Vor Frue kirke, malet 1620. Foto: Erik Fjordside.

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Skifter fra Vordingborg 1660-1694

Skifter fra Vordingborg 1660-1694 Skifter fra Vordingborg 1660-1694 Camilla Luise Dahl Epitafium over rådmand Bendix Mese og hustru Anniche Niendorf samt deres børn. Epitafium i Holmens kirke, København, ca. 1680. Foto: Camilla Luise Dahl.

Læs mere

Skifter fra Svaneke 1686-1700

Skifter fra Svaneke 1686-1700 Skifter fra Svaneke 1686-1700 Camilla Luise Dahl Udsnit af epitafium over rådmand Andreas Theis og hustru Elsebet Kofoedsdatter ca. 1670 erne. Epitafiet hang oprindeligt i Svaneke kirke, nu Bornholms Museum.

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Skifter fra Odense 1556-1659

Skifter fra Odense 1556-1659 Skifter fra Odense 1556-1659 Camilla Luise Dahl Epitafium over storkøbmand og rådmand Oluf Bager, hans hustru Margrethe Clausdatter og deres børn. Epitafium ophængt 1576 i Odense Sct. Hans Kirke. Foto:

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from The below extracts of church records primarily from Skaeve parish are covering the family of Hans Nielsen and Johanne Larsdatter at Tubakken, from their marriage to their death. I ve also followed their

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Frendesen og Karen Jensdatter Raa 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Frende Olsen & Citse -datter Jens Raa & Ellen Mogensdatter

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden. Afskrift ved Ejvind Rasmussen Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3 Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.? datter på Bøjden skifte den 27 /11-1747 side 341 M

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL Hans Hansen, Ollerup, 13.01.1719, 4 ~ Anna Pedersdatter, Laugværge Rasmus Rasmussen i Toftegaard Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter 24 Aar, Værge Niels Christensen i Ollerup NIELSTRUP

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Skifter fra Malmø 1537-1660

Skifter fra Malmø 1537-1660 Skifter fra Malmø 1537-1660 Camilla Luise Dahl Epitafium over Søren Skriver, borgmester i Malmø og hustru Maren Jacobsdatter samt deres børn, Malmø sct. Petri kirke, ophængt 1652. Foto: Erik Fjordside.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede.

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede. [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter 1720 d. 13. okt. Copulerede Peder Gydesen og Maren Nielsdatter af Obling. 1721 d. 12. jan. Copulerede

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Albertsen, Christen Død: 1773 4 år Far: Albert

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1 Mand Søren Sørensen 1 Født Omkr 1723 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Død Før 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Begravet 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Far Søren Mogensen ( -Omkr 1723)

Læs mere

Afskrift i uddrag af Kærgård Gods skifteprotokol 1776-1788. Udarbejdet af Ejvind Rasmussen

Afskrift i uddrag af Kærgård Gods skifteprotokol 1776-1788. Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Afskrift i uddrag af Kærgård Gods skifteprotokol 1776-1788 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Afskrift i uddrag af Kærgård Gods skifteprotokol 1776-1788. Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Det originale værk er

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814 1 1766 Daab 1 Mikkel Thomsen i Hornborg - Christen 1 1766 Daab 2 Laurids Skrædder i Flemming - Peder 1 1766 Daab 3 Peder Mikkelsen i Hornborg - Otte Christian 1 1766 Begr 1 Jens Pedersen i Kalhave 89 år

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk 1 Klingstrup 1790-1807 Gårdmand Hans Rasmussen, Skårup, 13-12-1790, I-2 (3) ~ Sidsel Pedersdatter, hos Hans Ejlersen, lavværge Knud Pedersen i Øster Åby Lars Hansen 24 år Johanne Hansdatter 20 år Anne

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side :

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side : BK 598-1611 Christen Andersen, Hagerup Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side 326-327: Kilde "Frederiksborg": 2198. Christen Andersen f. 1611, Adresse Hagerup, Stilling Gmd. Ellisbjerggaard, g. (1) Kirsten

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere