Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000"

Transkript

1 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

2 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Viborg Amtsvandløb nr.: 105 i Viborg amt 78 i Århus amt O 10 km 20

3 Indholdsfortegnelse side Forord 4 1. Grundlag for regulativet 5 2. Vandløbet 6 2. l Beliggenhed Opmåling Afmærkning 7 3. Vandløbets strækninger, vandføringsevne og dimensioner Strækningsoversigt Vandføringsevne Dimensioner Bygværker og tilløb Broer Opstemningsanlæg Andre bygværker Større åbne tilløb Administrative bestemmelser Administration Bygværker Trækstien Bestemmelser for sejlads Generelt Ikke - erhvervsmæssig sejlads l Ikke - erhvervsmæssig sejlads på Tange Sø Erhvervsmæssig sejlads Bredejerforhold Banketter Arbejdsbælte langs vandløbet Hegning Ændring af vandløbets tilstand Reguleringer m.m Forureninger m.v Drænudløb og grøfter Skade på bygværker Vandindvinding m.m Overtrædelse af bestemmelserne 20

4 Særbidrag Oprensning Grødeskæring Kantskæring Oprenset bundmateriale Tilsyn Revision Regulativets ikrafttræden 23

5 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen af amtsvandløbet Gudenåen på strækningen mellem Silkeborg og Randers. Det indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske udseende, vedligeholdelse samt de respektive amtsråds og lodsejeres forpligtelser og rettigheder ved vandløbet, og er derfor af stor betydning for såvel de afoandingsmæssige forhold som miljøet i og ved vandløbet. Som bilag til regulativet er lavet en redegørelse, der nærmere beskriver baggrunden og konsekvenserne af regulativet. Der kan siden regulativets vedtagelse være fremkommet mindre ændringer eller tilføjelser til regulativet. Forespørgsler herom kan rettes til: Århus Amt Viborg Amt Natur og Miljø Miljø og Teknik Lyseng Allé l Postboks 21 Skottenborg Højbjerg 8800 Viborg Tlf.:

6 REGULATIV FOR GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN FRA SILKEBORG TIL RANDERS 1. Grundlag for regulativet Lov af 30. januar 1861 angående farten på Gudenå mellem Silkeborg og Randers blev ophævet ved lov nr. 301 af 24. april Ifølge 2 i lov nr. 301 forbliver de hidtidige regulativer i kraft, indtil de afløses af nærværende regulativ. Det gældende regulativ er Bekendtgørelse nr. 233 af 12 august 1926, Regulativ for Gudenå på strækningen mellem Silkeborg og Randers samt for nedre del aflange Å. Fra november 1943 foreligger et udkast til et revideret regulativ, der grundet besættelsen aldrig har opnået retsvirkning, men som i praksis har været administrationsgrundlag for Gudenåen frem til dato. Viborg Amt har optaget Gudenåen som amtsvandløb nr. 105 fra den l juli 1996 ved beslutning i Amtsrådet af 10. juni Århus Amt har optaget Gudenåen som amtsvandløb nr. 78 fra den l juli 1996 ved beslutning i Amtsrådet af 9. november Nærværende regulativ erstatter tidligere bestemmelser vedrørende vandløbet: - Lov af 30. januar 1861 angående farten på Gudenå mellem Silkeborg og Randers. - Bekendtgørelse nr. 233 af 12 august 1926, Regulativ for Gudenå på strækningen mellem Silkeborg og Randers samt for nedre del aflange Å. Baggrunden for udarbejdelsen af nærværende regulativ er lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb, samt bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering afvandløb og om regulativer for offentlige vandløb med senere ændring. Regulativet er udarbejdet på grundlag af opmåling udført marts-juni 1997 Redegørelsen til regulativet er udarbejdet på grundlag af: Vandkvalitetsplanen for Århus Amt, september Regionplan for Viborg Amt, april An/S Gudenaacentralen har ved Lov nr. 184 af 20. marts 1918 om udnyttelse afvandkraften i Gudenåen koncession til udnyttelse af vandkraften ved Tange. Koncessionen udløber den 8. januar Dette regulativ indeholder alene en beskrivelse af de nuværende forhold ved Tangeværket og tager ikke stilling til forholdene efter koncessionens udløb.

7 2. Vandløbets beliggenhed og afmærkning 2.1. Beliggenhed Regulativet omfatter Gudenåen fra Ringvej sbroen i Silkeborg til Randers Bro i Randers. Vandløbet er ca. 60 kilometer langt og inkluderer strømrenderne i Sminge Sø og Tange Sø. Vandløbets øvre del, "Opstrøms Tange Sø", består af den del af Gudenåen, der begynder ved indløb ved Ringvej sbroen i den østlige del af Silkeborg i station 0. Herfra er forløbet i østlig, nordlig og nordøstlig retning. Strækningen "Opstrøms Tange Sø" slutter i station meter ved indløb i Tange Sø. Vandløbets nedre del, "Nedstrøms Tange Sø" begynder i station O meter ved Gudenaacentralens turbineudløb ved udløbet af Tange Sø. Slutpunktet er Randers Bro/Strømmen i Randers i station meter nedstrøms Tange Sø. Stationeringen svarer til afstanden i meter fra O-punktet og nedstrøms. Vandløbets beliggenhed fremgår af vedlagte oversigtskort Opmåling Vandløbets skikkelse, det tilstødende terræn, bygværker ved og i vandløbet samt nødvendige kontrolafmærkninger er opmålt i , og samtlige koter er henført til Dansk Normal Nul (DNN), idet følgende Gi-kotefikspunkter er anvendt: Distrikt Punkt nr Beskrivelse Silkeborg nordside af træksti, 152,70 m. vest for vejmidte Ø. Ringvej, på jernbaneskinne 0,60 m. over terræn Silkeborg nordside af træksti, på jernbaneskinne 0,60 m. over terræn. Station 500 Silkeborg nordside aftræksti på jernbaneskinne 0,60 m. over terræn. Station 1000 Silkeborg nordside aftræksti på jernbaneskinne 0,60 m. over terræn. Station 2000 Silkeborg nordside aftræksti på jernbaneskinne 0,60 m. over terræn. Station 2500 Silkeborg nordside aftræksti på jernbaneskinne 0,60 m. over terræn. Station 3000 Silkeborg vestside aftræksti på jernbaneskinne 0,60 m. over terræn. Station 3500 Silkeborg vestside aftræksti på jernbaneskinne 0,60 m. over terræn. Station 3999 Silkeborg vestside aftræksti på jernbaneskinne 0,60 m. over terræn. Station 4499 Silkeborg vestside af træksti på jernbaneskinne 0,60 m. over terræn. Station 5500 Kongensbro, bolt på ejendom matr. nr. 22 a Sahl, Bredholt. Bolt på stuehus matr. nr. Ib Kote m. DNN 20,11 20,08 20,80 20,27 20,11 19,94 19,63 19,36 19,17 19,17 15,67 34,34

8 Distrikt Punkt nr Beskrivelse Ans. Bolt på ejendom Vestre Langgade 2 A-D Tangeværket. Vandstandsmærke 0,4 km SØ for værket Tangeværket. Granitpille Ø for maskinhallen Bjerringbro. DSB-plade på vogterhus nr. 9, 1,7 km V for byen Bjerringbro. Bolt på bro over Gullev Bæk Ejendom mellem Bjerringbro og Ulstrup, matr. Nr. 17k Bolt på Åbro i SV fløjmur, NV side Langå, bolt på gi. jernbanebro, NV endepilles N side, nederst på sokkel Amtmand Hoppes Bro, punkt i S frontmur Stevnstrup, bolt på ejendom Engvej 15, matr. nr. 4i Fladbro over Nørreå, fløjmur på SØ side Randers, bolt på pumpestation på Hornbæk Ringvej Kote m. DNN 17,41 13,61 8,36 15,57 6,73 10,93 4,95 6,41 5,77 3,40 3,20 1,96 Tabel 1: Anvendte Gi-fikspunkter ved opmålingen af Gudenåen Afmærkning Samtlige tværsnit, tilløb og betydende bygværker er indmålt med stationering fra vandløbsstrækningens begyndelse og med angivelse af hhv. UTM-koordinater samt GPS-stationering. For fremtidig kontrol af vandløbets skikkelse er der anbragt og indmålt følgende lokale fikspunkter på broerne over Gudenåen: Fiks nr. Beskrivelse Kote i m. Foto nr. Ringvejsbroen Nedstrøms - venstre side. I broudløb, 1,4 m øst for vestlige fløjmur, l,70 m under underkant brodække. Frihøjde 2 m. Resenbro Nedstrøms - venstre side. 3 m. nedstrøms broudløb, 0,3 m over terræn. Frihøjde 4 m. Svostrup Bro Opstrøms - venstre side. I broindløb, l m over terræn. Frihøjde 2 m. Tvilum Bro Nedstrøms - venstre side. På vestligste bropilles nordside, 3 m under underkant brodække. Frihøjde 2,5. 20,748 19,160 19,215 17,887 A-22 A-23 A-24 A-25 B-0 B-1

9 Fiks nr Beskrivelse Kote i m. Kongensbro 14,89 B-2 Opstrøms - højre side. I broindløb 2,2 m under underkant brodække, 0,5 m over terræn. Frihøjde 2,5 m. Bjerringbro 8,020 B-4 Opstrøms - venstre side. 2 m. opstrøms broindløb, 1,2 m over terræn. Frihøjde 4 m. B-5 Ø. Omfartsvej 4,08B-6 Opstrøms - venstre side. 3 m opstrøms broindløb, 0,95 m over terræn. Frihøjde 4 m. Ulstrup 3,431 B-7 Opstrøms - venstre side 3 m opstrøms broindløb, 0,95 m over terræn. Frihøjde 4 m. Åbro 3,451 B-8 Nedstrøms - højre side. 2 m nedstrøms broudløb, 1,2 m over terræn. Frihøjde 4 m. GI. jernbanebro i Langå 3,9 B-9 Nedstrøms - højre side. 4,5 m nedstrøms broudløb, 0,9 m over terræn Frihøjde 4 m. Jernbanebro mellem Langå og Randers 1,514 B-10 Opstrøms - venstre side. I broindløb, 0,3 m vest for fløjmurs sydvestlige hjørne, 0,9 m. over terræn. Frihøjde 4m. Motorvejsbro 1,888 B-ll Opstrøms - venstre side. 3 m opstrøms broindløb, forenden af betonfundament, 0,15 m over terræn. Frihøjde 4m. Foto nr. Tabel 2: Kontrolfikspunkter ved Gudenåen

10 Regulativ for Gudenåen; Silkeborg-Panders Viborg og Århus amter 3. Vandløbets strækninger, vandføringsevne og dimensioner 3.1 Strækningsoversigt Gudenåen er, med baggrund i Regionplanernes målsætninger og retningslinier for vedligeholdelsen, samt under hensyn til vandløbets forløb i forhold til det omliggende terræn og udførelsen af vedligeholdelsesarbejdet, inddelt i 2 delstrækninger: Strækning 1: Silkeborg Langsø til Tange Sø (st O til st ) Strækning 2: Tangeværket til Randers (st. O til st ) 3.2 Vandføringsevne Vandløbsmyndigheden har bestemt, at vedligeholdelsen af Gudenåen skal ske med henblik på at sikre vandføringsevnen og under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. Vandløbsmyndigheden har derfor besluttet, at tage udgangspunkt i vandføringsevnen ved de opmålte og aktuelle fysiske forhold. Ved fastlæggelse af vandføringsevnen er der lagt vægt på, at denne ikke fremover er ringere end den vandføringsevne som vandløbet har ved den tidligere fastlagte regulativmæssige skikkelse (1943-regulativudkastet). Vandløbet bliver vedligeholdt med henblik på at opnå en naturlig tilstand, hvor det er den aktuelle vandføringsevne, der er afgørende for en eventuel oprensning eller grødeskæring. Vandføringsevnen i vandløbet skal være mindst lige så god som de i den efterfølgende tabel viste sammenhæng mellem vandføring og vandspejl. Vandspejlets højde må ikke ved medianmaksimumvandføring overstige den i de efterfølgende tabeller angivne vandspejlskote. I så tilfælde skal der foretages ekstra grødeskæring eller oprensning. Station, meter Bemærkning Opstrøms Tange Sø Udløb Ringvejsbroen, Skala H Resenbro ved rensningsanlæg Ca. 400m opstr. Linå Ved Porskær Ca. 800m opstr. Sminge Sø P-Plads nedstr. Sminge Sø Ca. 200m opstr. Svostrup Bro Nedstrøms Svostrup Bro Ved Asmildgårde Ved Nebelgårde Truust opstr. Markbæk. Dødeå opstr. Kongensbro Ved Kongensbro Indløb Kongensbro Bro Borre Å Vandspejl ved medianmaksimum (m) 19,89 19,66 19,24 18,95 18,86 18,69 18,51 18,39 17,38 16,43 15,62 14,98 14,80 14,93 14,04 Medianmaksimums -vandføring m 3 /sek 28,20 28,21 28,21 29,48 29,48 33,52 33,52 33,52 33,86 33,86 33,86 41,38 41,38 41,38 43,78

11 Regulativ for Gudenåen; Silkeborg-Panders Viborg og Århus amter 10 Station, meter Bemærkning Nedstrøms Tangeværket Turbineudløb Ved Skibelund Plantage Ved Bjerringbro Nedstr. Kjeldbæk Ved Busbjerg Ved Ulstrup Nedstrøms Langå Jernbanebro (Lilleå) Ved Johannesberg, Langå *)Ved Værum Enge *)Nedstrøms Nørreå *)Indløb motorvejsbro, Randers Vandspejl ved medianmaksimum (m) 5,85 5,71 4,88 4,04 4,03 3,58 2,99 2,57 Medianmaksimums -vandføring m 3 /se k 47,21 47,21 48,39 49,32 49,32 50,22 60,02 60,71 62,12 88,07 88,14 *)Vandspejlet er på den nedre del påvirket af stuvningssituationer i Randers Fjord. Tabel 3. visende sammenhæng mellem vandspejl og vandforing på udvalgte stationer. I forhold til tidligere regulativ sker der ikke ændringer med hensyn til oprensning. Bunden har udviklet sig naturligt siden 1922 (nedstrøms Tange Sø dog 1939), men da ændringerne ikke påvirker vandføringsevnen, skønnes der ikke umiddelbart at være behov for oprensning. Grødeskæringen sker i henhold til vandløbsloven. Dermed sikres, at der ved grødeskæring tages hensyn tit afvandingsforhold såvel som miljømæssige forhold. Vedligeholdelsen er nærmere beskrevet i afsnit 8. Kontrol af vandføringsevnen foretages på det grødefii vandløb og normalt i perioden l. marts til 30 april. En nærmere beskrivelse af de afvandingsmæssige konsekvenser af regulativet findes i redegørelsen, aisnit Dimensioner I de tidligere regulativer for Gudenåen er der ikke fastsat en entydig skikkelse f.eks. udtrykt ved bundkoter, bundbredder og anlæg, og dermed ikke entydige krav til den fremtidige skikkelse eller vandafledningsevne. Der fastlægges heller ingen fremtidig skikkelse for Gudenåen, idet denne i overensstemmelse med den hidtidige praksis, i størst mulig omfang skal henligge som naturvandløb. Dette indebærer, at Gudenåen kan have en vilkårlig og variabel skikkelse, når blot vandføringsevnen som beskrevet i afsnit 3.2 er til stede.

12 11 Idet der ikke fastsættes en skikkelse for vandløbet, vil vandløbsmyndigheden, for at tilgodese de overordnede aflednings- og afvandingsinteresser, ved den årlige gennemgang af Gudenåen iht afsnit 8. påse, at der en samlet strømrende som angivet i efterfølgende tabel er til stede: Strækning Silkeborg - Tange Sø Tange Sø - Randers Bredde på strømrende i m 7 10 Tabel 4. Strømr endebredder. Gennem Sminge Sø og Tange Sø skal der være en 20 m bred strømrende. Fra udløbet af amtsvandløbet Tange Å til vej dæmningen for Tange-Ans vejen, skal der være en 5 m bred strømrende. Bredden på strømrenderne er vejledende, idet der lokalt kan accepteres lidt smallere eller bredere strømrender.

13 12 4. Bygværker og tilløb 4.1 Broer Der er følgende broer i vandløbet: Opstrøms Tange Sø Navn Ringvej sbro, udløb Station meter 170 Bundkote meter DNN 15,83 Vandslug meter 43 Ejer Århus Amt Resenbro indløb ,83 30 Silkeborg Kommune Svostrup bro indløb ,07 25 Gjern Kommune Tvilum bro indløb ,28 33 Gjern Kommune Kongensbro indløb ,90 36 Staten Nedstrøms Tange Sø Navn Gangbro-ristværk Station meter 46 Bundkote meter DNN 2,45 Vandslug meter Ejer Gudenaacentralen Indløb Bjerring Bro ,82 31 Bjerringbro Komm. Indløb Østre Ringvej Bjerringbro ,50 42 Viborg Amt Indløb Ulstrup Bro ,44 31 Viborg Amt Indløb Åbro Indløb GI. Jernbanebro, Langå ,37-1, Langå og Hvorslev Kommuner DSB Indløb Langå gi. bro ,32 49 Langå Kommune Indløb Amtmands Hoppes Bro ,77 29 Langå Kommune Indløb Bro, Væthvej ,62 37 Langå Kommune Indløb Jernbanebro, Randers ,41 37 DSB Indløb motorvejsbro, Randers ,93 73 Staten Indløb Jernbanebro, Randers ,40 78 DSB Indløb stibro, Randers , Randers Kommune Indløb Randersbro, Randers ,49 60 Randers Kommune Tabel 5. Oversigt over broer

14 13 Derudover findes følgende broer i Tange Sø: Navn Ans Bro Bundkote meter DNN 7,6 Vandslug meter 32 Ejer Bjerringbro Komm. Bro i Tange Søvej 9,8 3 Bjerringbro Komm. Frislusen ved Tangeværket 10,83 10 Gudenaacentralen 4.2 Opstemningsanlæg Af Opstemningsanlæg i vandløbet findes vandkraftværket ved Tange. Anlægget er opført i perioden fra og ejes af An/S Gudenaacentralen. Det består af magasinbassin (Tange Sø), hoveddæmning, frisluse, tilløbskanal samt selve kraftværket - også kaldet Tangeværket. Det blev i 1980 suppleret med en fisketrappe og i 1993 med et ristværk nedstrøms turbineudløbet fra kraftværket. An/S Gudenaacentralens koncession til udnyttelse af vandkraften er fastlagt ved Lov nr. 184 af 20. marts 1918 om udnyttelse afvandkraften i Gudenåen. Koncessionen udløber den 8. januar An/S Gudenaacentralen har ansøgt om forlængelse af koncessionen og myndighederne overvejer p.t. de fremtidige forhold omkring Tangeværket. De ændringer af anlægget og vandløbsforholdene, der måtte følge heraf, vil blive indarbejdet i regulativet senere. Tangeværket består i dag af følgende: Magasinbassin (Tange Sø) Flodemål for opstemning af Tange Sø er fastsat til 13,62 m DNN. Lavest tilladeligt vandspejl i søen er fastsat til 12,62 m DNN. I forbindelse med anlæggets etablering er et flodemålsmærke bestående af en vandret jernplade indmuret i frislusen. Til kontrol af flodemålet er der efterfølgende anbragt et flodemålsmærke på fløjmuren ved indløbet til kraftværket. Dette flodemålsmærke består af en aluminiumsvinkel anbragt på granitpillen i højre side af det venstre indløbskammer. Hoveddæmning Hoveddæmningen har en kronebredde på 10 m og en kronekote på 16,00 m DNN. Frisluse Frislusen er indbygget i spærredæmningen over det gamle Gudenåleje og benyttes primært som aflastningsbygværk under ekstreme afstrømningssituationer. Den består af en l O m bred

15 14 åbning delt i 4 mindre slug. Hvert slug er forsynet med tophængt skodde. Bundkoten i frislusen er placeret i kote 10,80 m DNN. Afløbet fra frislusen er ca. 460 m lang og udgøres af det gamle Gudenåleje. Det løber sammen med Gudenåen ca. 65 m nedenfor kraftværket. På grund af driften af Tangeværket er det meget sjældent vandførende i hele sit forløb. Tilløbskanalen Tilløbskanalen er ca. 370 m lang med en bredde på 50 m. Kraftværket Kraftværket er udstyret med et maskinanlæg bestående af 3 sæt turbiner af Francis-typen. Foran indløbet til kraftværket er anbragt en tredelt grøderist. Fra 15. oktober marts må al vandet udnyttes under hensyn til forholdene nedenfor værket. I perioden 15. marts - 15 oktober er der fastsat et flodemål for bagvandet på 3,7 m DNN i Bjerringbro til sikring mod oversvømmelse nedstrøms værket. Dette flodemål må dog overskrides, såfremt tilstrømningen til Tange Sø er så stor, at flodemålet for søen ikke kan overholdes ved en fuldstændig jævn afledning af vandet døgnet rundt. Fra dette tidspunkt må der ledes lige så meget vand igennem turbinerne eller frislusen, som søen modtager. Fisketrappe Fisketrappen består af 7 hvilebassiner forbundet indbyrdes af 8 modstrømselementer. Indløbet til fisketrappen er anbragt ca. 50 m opstrøms grøderistene ved kraftværkets indløb på højre side af tilløbskanalen. Udløbet er placeret ca. 40 m nedstrøms kraftværket. Vandføringen er konstant 150 l/s hele året. Ristværk Skråt stillet ristværk anlagt nedstrøms kraftværket med henblik på at lede opgående fisk hen til fisketrappen. Ristværket, som er en kombineret gangbro, forløber fra st. 35 på højre bred til st. 44 på venstre bred. 4.3 Andre bygværker Der er langs hele Gudenåen et større antal bådebroer, anløbspladser og mindre kajanlæg. Endvidere er der flere egentlige havneanlæg bl.a. i Ulstrup, Langå og Stevnstrup, hvor anløbsbroer enten er beliggende i Gudenåen eller i udgravede anlæg i tilknytning til denne. Større og permanente anlæg er registreret i forbindelse med opmålingen. Ligeledes er enkelte kulturhistoriske anlæg såsom brofæster, vadesteder og kåghavne registreret. Registreringen er orienterende og omfatter ikke alle anlæg.

16 15 Vandløbsrestaureringer Op- og nedstrøms Åbro i st. ca er der i åens nordlige side anlagt 2 store gydebanker, og på disse udlagt store sten for strømlæ. Vanddybden over gydebankerne er lav og ved lavvande er stenene synlige over vandspejlet. For at sikre sejladsen ved passage af Åbro, er der i åens sydlige side et afmærket og mindst 4m bredt sejlløb. 4.4 Større åbne tilløb Opstrøms Tange Sø Navn Station, meter fra O-punkt ResdalBæk Linå Voel Bæk Gjern Å Alling Å GjelÅ Borre Å Til Tange Sø Navn Tange Å Nedstrøms Tange Sø Navn Station, meter fra O-punkt Skibelund Bæk, rør l.405 Hedemølle Bæk Gullev Bæk Trine Møllebæk Kjeldbæk Hagenstrup Møllebæk Sdr. Vinge Bæk Brandstrup bæk TorupBæk Tjærbæk Lilleå Elbæk Vandløb v. Værum Nørreå Svejstrup Bæk

17 16 5. Administrative bestemmelser 5.1 Administration Vandløbet administreres af de respektive amtsråd i Viborg og Århus amter, der fungerer som vandløbsmyndighed. Strækningerne er vist i tabel 6. Station (m) Strækning 1: Tange Sø Opstrøms Tange Sø Amt Århus Amt Viborg og Århus Amter Viborg Amt Viborg Amt Strækning 2: Nedstrøms Tange Sø Viborg Amt Viborg og Århus Amter Århus Amt Tabel 6. Fordeling afvandløbets administration Det er mellem Viborg og Århus amter aftalt, at hvor Gudenåen er grænsevandløb mellem de to amter, varetages den daglige administration af Viborg Amt på strækningen opstrøms Tange Sø og af Århus Amt på strækningen nedstrøms Tange Sø. Forhold omkring de vandløbsnære arealer - såsom hegning, bræmmer, vandindvinding, dræning o.l. - administreres af det amt, som arealerne er beliggende i. Vandløbsmyndighederne er ansvarlige for vandløbets vedligeholdelse. Bygværker vedligeholdes af ejeren af bygværket. Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den fastsatte vandføringsevne ikke ændres. 5.2 Bygværker i og ved vandløbet Bygværker, f.eks. stryg, styrt, diger og skråningssikringer, der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som en del af dette. Vedligeholdelsen af broer, overkørsler og øvrige bygværker påhviler de respektive ejere eller brugere, jf. afsnit 7 og 8. Enhver ændring af bygværker skal i henhold til vandløbslovens kap. l O godkendes af vandløbsmyndigheden. Fisketrappen ved Tangeværket drives og vedligeholdes af Gudenaacentralen i henhold til kendelse af 9. august 1984 fra Overlandvæsenskommissionen for Nordjyllands- og Viborg amter.

18 Trækstien Trækstien langs Gudenåen er åben for færdsel til fods. Fra Silkeborg til Kongensbro ejes stien af Staten v. Miljø- og Energiministeriet Fra Kongensbro til Fladbro ved Nørreåens udløb er stien fredet og administreres af henholdsvis Viborg og Århus amter. Fra Fladbro til Gudenåparken i Randers er stien beliggende på digekronen og Randers Kommune vedligeholder stien på denne strækning.

19 18 6. Bestemmelser for sejlads 6.1 Generelt Sejladsen på Gudenåen skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette indebærer bl.a., at sejladsen er underlagt bestemmelserne i de internationale søvejsregler om sejladsafvikling og lanterneføring m.m. Idet der ikke, som nærmere beskrevet i afsnit 3.3, er fastlagt en egentlig skikkelse for vandløbet, indebærer dette, at der ikke er fastsat eller kan forventes en minimumsdybde i Gudenåen. Da Gudenåens skikkelse ikke har ændret sig væsentligt i perioden fra 1922 til 1997, forventes sejladsen at kunne foregå som hidtil. 6.2 Ikke - erhvervsmæssig sejlads Denne sejlads er reguleret af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 288 af 4. maj 1993, som ændret ved bekendtgørelse nr. 579 af 6. juli 1995 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers. Bekendtgørelsen, der er udarbejdet med hjemmel i naturbeskyttelsesloven, regulerer fortsat denne sejlads på Gudenåen. Til orientering er nugældende regler omtalt i redegøreisens afsnit 6.3. Såfremt bekendtgørelsen ophæves, indgår de på dette tidspunkt gældende regler om ikkeerhvervsmæssig sejlads på Gudenåens hovedløb fra Silkeborg til Randers i uændret form i dette regulativ, hvorefter sejladsen herefter reguleres i henhold til vandløbslovens bestemmelser herom l Ikke - erhvervsmæssig sejlads på Tange Sø Sejlads med en motordrevet fartøj med en hastighed på over 5 knob er ikke tilladt på den del af Tange Sø, som er beliggende nedstrøms en linie ca m øst for Ans Bro. 6.3 Erhvervsmæssig sejlads Den erhvervsmæssige sejlads, der ikke er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om ikkeerhvervsmæssig sejlads på Gudenåen, må kun finde sted efter forudgående tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

20 19 7. Bredejerforhold 7.1 Banketter På to meter brede bræmmer fra hver af vandløbets øverste kanter, må der i henhold til vandløbslovens 69 ikke foretages jordbehandling, plantes, foretages terrænændringer eller opføres bygværker. Bræmmerne, der betragtes som en del af vandløbet, regnes fra vandløbets øverste kant, der er det punkt, hvor vandløbets sider (anlæg) går over til samme niveau som de vandløbsnære og tilgrænsende arealer. I tvivlstilfælde fastsættes vandløbets øverste kant af vandløbsmyndigheden. Træer og buske på vandløbets skråninger og banketter må ikke fjernes uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Vandløbsmyndigheden kan træffe beslutning om ny beplantning langs vandløbet for at øge beskygningen og/eller sikre brinkerne, jf. vandløbslovens 27 stk. 2. Udgiften til ny beplantning afholdes af vandløbsmyndigheden. 7.2 Arbejdsbælte langs vandløbet Ejere eller brugere af ejendomme, der grænser op til vandløbet, er pligtige til at tåle udførelsen af de nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende karakter, må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse, anbringes nærmere end 8 meter fra vandløbets øverste kant. 7.3 Hegning Såfremt vandløbsmyndigheden skønner det nødvendigt, kan vandløbsmyndigheden kræve, at der på de arealer, der benyttes til løsdrift, etableres forsvarligt hegn i en afstand af mindst én meter fra vandløbets øverste kant, jf. 29 i vandløbsloven. 7.4 Ændring af vandløbets tilstand I henhold til vandløbsloven må ingen bortlede vand fra vandløbet, foranledige at vandstanden i vandløbet forandres eller hindre vandets frie løb. 7.5 Reguleringer m.m. Regulering, rørlægning afvandløbet, faskinsætning, etablering af broer og overkørsler, udførelse af rørledninger, lægning af kabler m.m., må ikke finde sted uden vandløbsmyndighedens godkendelse, j f. vandløbsloven. Generelt må der ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse foretages foranstaltninger eller etableres faste anlæg ved vandløbet, således at disse kommer i strid med bestemmelserne i vandløbsloven eller dette regulativ. 7.6 Forureninger m.v. Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan foranledige aflejringer i vandløbet eller forurene dets vand, ligesom væsker og faste stoffer ikke må opbevares således, at der opstår risiko for forurening af vandet, j f. miljøbeskyttelseslovens 27.

21 Drænudløb og grøfter Nye tilløb, og tilløb der reguleres, kan til brug ved transport af materiel, der anvendes ved vandløbets vedligeholdelse, kræves forsynet med en 5 m bred overkørsel. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Etablering af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden. I forbindelse med dræninger skal bestemmelserne i okkerloven respekteres. 7.8 Skade på bygværker Beskadiges vandløbet, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i dette regulativ kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand. Er et påbud ikke efterkommet ved udløbet af den fastsatte tidsfrist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden yderligere varsel og på den forpligtedes regning, j f. vandløbslovens 54. Er der fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af tiltag i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i dette regulativ, kan vandløbsmyndigheden i henhold til vandløbslovens 55 foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning. Afmærkninger som kantpæle, skalapæle og bundpæle må ikke fjernes eller beskadiges. Sker dette, er skadevolderen forpligtet til at bekoste retableringen. 7.9 Vandindvinding m.m. Bredejere kan uden tilladelse pumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der i givet fald skal etableres uden for vandløbets profil. Anden vandindvinding må i henhold til vandforsyningsloven ikke finde sted uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Andelsselskabet Gudenaacentralen har siden 8. januar 1921 haft koncession på udnyttelse af Gudenåens vandmasser til elektricitetsproduktion. Koncessionen udløber 8. januar I henhold til koncessionsaftalen har Gudenaacentralen retten til udnyttelse af hele vandføringen i Gudenåen. Indtil en ny koncessionsaftale træder i kraft, har Gudenaacentralen således indsigelsesret, såfremt der meddeles tilladelse til vandindvinding efter vandforsyningsloven på strækningen fra Silkeborg til Tangeværket Overtrædelse af bestemmelserne Overtrædelse af bestemmelserne i dette regulativ straffes med bøde, jf. vandløbslovens 85.

22 21 8. Vedligeholdelse 8.1 Administration og retningslinier Amtsrådene i Viborg og Århus amter, der er vandløbsmyndighed for vandløbet, er ansvarlig for vedligeholdelsen. Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Randers vedligeholdes således: at vandføringsevnen for hele strækningen ikke ændres væsentligt i forhold til den hidtidige tilstand, at vandløbet ikke forsøges fastholdt i et bestemt forløb. Dette betyder, at det tillades vandløbet at bevare og videreudvikle dets naturlige, slyngede forløb. at åens fysiske tilstand bringes i størst mulig overensstemmelse med de krav, der er stillet i regionplanerne Særbidrag Vedligeholdelsen udføres, i henhold til nuværende koncessionsaftale om udnyttelse af vandkraften på Gudenåen, af Gudenaacentralen, der er koncessionshaver. Vedligeholdelsen udføres efter forskrifterne i dette regulativ. 8.2 Oprensning Oprensning foretages ud fra krav til vandløbets vandføringsevne og under hensyntagen til de miljømæssige forhold. Hvis det efter opmåling eller pejling konstateres, at vandløbets vandføringsevne er blevet for ringe, jf. bestemmelserne i regulativets afsnit 3.2, foretages oprensning. Denne gennemføres så vidt muligt i perioden l. august-31. oktober. Ved middelvandføring tillades en vandspejlshævning på 10 cm i forhold til de nu opmålte fysiske forhold, før oprensning finder sted. I forbindelse med oprensning må der oprenses til 10 cm under den til regulativet opmålte middelbundkote. Vandspejlsberegninger udføres på baggrund af et Manningtal på 24 for såvel opmålingen til regulativet som til kontrollen. Hvis der efter vandløbsmyndighedens vurdering indtræder fare for betydelige oversvømmelser som følge af aflejringer i vandløbet, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Som hovedregel afhjælpes opstuvninger som følge af isgang ikke. Oprensningen begrænses til vandløbets naturlige strømrende, og som hovedregel kun til den vejledende strømrende jf. afsnit 3.3. Det tilstræbes at etablere strømrenden, så dræn og andre rørudløb friholdes for aflejringer.

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE IISilkeborg Kommune ~ Teknisk forvaltning ~ Søve 1, 8600 Silkeborg - Tlf. 86822000 - Giro 2 0091 10 ~,. _ Eksp.tid: Mandag-fredag kl. 10-14 - Torsdag

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Møngegrøften Helsinge Kommune Regulativ, Møngegrøften. Helsinge Kommune, 1998. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...5

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk Regulativ for Krusebæk Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for regulativet 2 2. Betegnelse for vandløbet 2 3. Vandløbets vandføringsevne 2 4. Bygværker, tilløb m.v. 3. Administrative bestemmelser 3. Bredejerforhold

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 37.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af JO INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "..... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "... "... " ".. "".. " "...

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Viborg Amtsvandløb nr.: 105 i Viborg amt 78 i Århus amt O 10 km 20 Indholdsfortegnelse side Forord 4 1. Grundlag

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Annissevandløbet med sideløb Helsinge Kommune Regulativ, Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune 1999. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 R E G U L A T I V for Maglemose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 Regulativ, Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Mosbækken Regulativ 2005 Kommunevandløbet MOSBÆKKEN Vandløb nr. 861-2.0 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt

Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt REGULATIV FOR NØRREÅ (Non Mølleå, Vedsø med Spangsund og Nørreå) Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt Amtsvandløb nr. 1 Århus Amt Side 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 FORORD...3 2 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4

Læs mere

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å Ballerup Kommune Herlev Kommune Regulativ for Sømose Å Side 0. Generelt...1 1. Grundlaget for regulativet...2 1. 1. Lovgrundlag...2 1. 2. Tidligere regulativ....2 1. 3. Fredning...2 1. 4. Regulering....2

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET 837-27... HOVED- og REFSBJERGGRØFTEN I SDR. KONGERSLEV SEJLFLOD KOMMUNE FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST Februar 2015 Forslag til Fællesregulativ - UDKAST Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune 2015 Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD NOVEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM NORD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsystem Afstrømningsområderne 3813 (Nord for Ribe å) 3814 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER BODHOLT BÆK, NR. 53 De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Holstebro Kommune har opklassificeret vandløbet Stampestrømmen og har jf. vandløbslovens kapitel 5 udarbejdet et regulativ for dette vandløb. Regulativet

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. LILLEÅ NR 19 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen incl. grænsevandløbene.

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10 R E G U L A T I V for St. Vejle å Albertslund kommune Høje-Taastrup kommune Kommunevandløb nr. 10 Regulativ, St. Vejle å. Albertslund kommune/høje-taastrup kommune, december 1993. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. SMEDEGÅRD GRØFT NR. 14 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø for grødesæson 2011.

Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø for grødesæson 2011. Natur- og Miljøklagenævnet Kongensbro den 30. juli 2011 Rentemestervej 8 1360 København Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 4 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 4 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ RØDBY for Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970 RIHlby Tlf S4 67 01 00 Fax S4 67 0 I SJSJ Rødby Ko mmune 9. april 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34.5 ( 15 TSV) I. Grundlag for

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Offentlighedsperiode Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune er offentliggjort den xxxx 2015. Eventuelle

Læs mere

REGULATIV FOR MØNSTED JORDBRO Å. Amtsvandløb nr. 112 og 115 Viborg Amt

REGULATIV FOR MØNSTED JORDBRO Å. Amtsvandløb nr. 112 og 115 Viborg Amt REGULATIV FOR MØNSTED JORDBRO Å Amtsvandløb nr. 112 og 115 Viborg Amt Side 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 FORORD...3 2 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 3 BETEGNELSE AF VANDLØBET...6 3.1 Plankort

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FÆLLESREGULATIV - FORSLAG FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV For 85 OFFENTLIGE VANDLØB I LEMVIG KOMMUNE 2015 NIRAS A/S Herningvej 34A, Stuen 4800 Nykøbing F, CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk T: +45

Læs mere

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 SVENSTRUPGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt

R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt Side 1 R E G U L A T I V For Værebro å Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt Side 2 Udgivet af: Frederiksborg Amt Teknisk Forvaltning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tlf.: 42 26 66 00 Roskilde Amt

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 139 Kvorupkærvandløbet Nr. 140 Kærsiggrøften Nr. 145 Ilsig Regulativ 1999 FORORD

Læs mere

Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen af amtsvandløbet Borum Møllebæk.

Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen af amtsvandløbet Borum Møllebæk. Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen af amtsvandløbet Borum Møllebæk. Det indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske udseende, vedligeholdelse samt amtsrådets og lodsejernes

Læs mere

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning

Læs mere

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 TRANEMOSEGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 102 Banegrøften Nr. 105 Munkholtvandløbet Nr. 107 Ilbækken Regulativ 1999 FORORD Et

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

Information om vedligeholdelse af private vandløb

Information om vedligeholdelse af private vandløb Information om vedligeholdelse af private vandløb Dokumentnr.: 727-2010-105543 side 1 Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for vandløbsområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MÅL... 2 4 MÅLGRUPPE... 2 5 POLITISK

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune Regulativ for kommunevandløbet Værngrøften Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 1. Grundlaget for regulativet 2. Betegnelse af vandløbet

Læs mere

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Vandløbsregulativer - ordbog

Vandløbsregulativer - ordbog Vandløbsregulativer - ordbog Vandløbsregulativ Et vandløbsregulativ danner administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb og er et retsgyldigt dokument for vandløbet. Et vandløbsregulativ beskrives

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Astrup Bæk og Fuglbæk Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 vl. nr. A 3 Astrup Bæk vl. nr. A 4 Fuglbæk ESBJERG OMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax RØDBY for Vandløb nr.: 34.1. 1.2 ( 19 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970R9dby Tlf S4 67 01 00 Fax 146701 99 Vandløbsr egulativ 9. apr il 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34. 1.1.2 ( 19 TSV) I. Grundlag

Læs mere

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven Bekendtgørelse

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem OJ-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Krogsgård Møllebæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3036 Kvl. nr. K 1 Krogsgård Møllebæk - - K

Læs mere

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Temadag om dræning Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Relevante retsregler Vandløbsloven Okkerloven Miljøbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven Habitatbekendtgørelsen Planloven Miljømålsloven

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Fovrfelt Bæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3029, 3030 og 3031 Kvl. nr. G 1 Fovrfelt Bæk - -

Læs mere

for de offentlige vandløb i Møllebæksystemet November 2017

for de offentlige vandløb i Møllebæksystemet November 2017 REGULATIV for de offentlige vandløb i Møllebæksystemet November 2017 2 Regulativ for de offentlige vandløb i Møllebæksystemet, 2017 Regulativ for de offentlige vandløb i Møllebæksystemet, 2017 1. Grundlag

Læs mere

Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune

Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Marts 2015 Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, Fladvandsgrøften, Gartnergrøften, Kalvehavegrøften, Liselejegrøften, Lisevanggrøften,

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers BEK nr 111 af 26/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 749 af 21/06/2007 Lovgivning som forskriften

Læs mere

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret april 2004 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0

Læs mere

Afløb fra Sønderbæk. Kommunevandløb nr i Randers Kommune

Afløb fra Sønderbæk. Kommunevandløb nr i Randers Kommune Afløb fra Sønderbæk Kommunevandløb nr. 3.7.26 i Randers Kommune Indhold Bilagsfortegnelse...4 1 Forord...5 2 Grundlaget for regulativet...6 3 Betegnelse af vandløbet...7 3.1 Plankort over vandløbet...7

Læs mere

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for Bilag 21. Ordliste. Arbejdsbælter Beskrivelser af (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bundkote Ejendomsforhold Bælter

Læs mere