Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej Rødkærsbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej Rødkærsbro efter 12, 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr af 20. december 2006

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resumé og samlet vurdering Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse Retsgrundlaget Ikke teknisk resumé Offentlighed Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Husdyrbrugets Beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Fastgødning inkl. dybstrøelse Anden organisk gødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur

3 5.2 Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Bedste tilgængelige teknik (BAT) Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Samlet konklusion Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Bilag

4 Datablad Titel: 12 revurdering af miljøgodkendelse for Fårup Overgård, Fårupvej 7, Fårupvej 7, 8840 Rødkærsbro Dato for revurdering: 2013 Bedriftens navn: Fårup Overgård, Fårupvej 7, 8840 Rødkærsbro CVR-nr: CHR Nummer: Ejendomsnummer: Adresse: Ejerlav Vindum By, Vindum Vindum By, Vindum Vindum By, Vindum Fårup By, Vindum Fårup By, Vindum Fårup By, Vindum Fårup By, Vindum Fårupvej 7, 8840 Rødkærsbro Matrikelnummer 17b 17p 9f 8ø 3f 9z 17e Bedrifts ejer og ansøger: Sjoerd Ydema, Fårupvej 7, 8840 Rødkærsbro Konsulent: Susanne Østerby LMO Trigevej Hinnerup Viborg den 2013 Finn Larsen Civilingeniør 3

5 1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Sjoerd Ydema fik den 8. august 2005 miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. V til at udvide kvægproduktionen på ejendommen Fårup Overgård ved Fårup fra 249 DE til 499 DE med daværende normtal. Den godkendte produktion udgør 419 køer med opdræt til 2 mdr. Dyreholdet udgør med nuværende normtal 590,98 DE ved en mælkeydelse på l pr. årsko. Miljøgodkendelsen blev meddelt på baggrund af Regionplantillæg nr. 84 til Regionplan for Viborg Amtskommune med tilhørende VVM-redegørelse. Viborg Kommune har i 2013 givet tilladelse til udvidelse af ejendommens ensilageplads efter den såkaldte anmeldeordning. Godkendelser meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes og om nødvendigt ajourføres i henhold til den teknologiske udvikling. Dog skal Kommunalbestyrelsen foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 17, stk. 1). På baggrund af et oplæg fra Viborg Kommune har Fårup Overgård den 8. juli 213 fremsendt en BAT-redegørelse og en fiktiv IT-ansøgning (nr ) som grundlag for revurderingen. Viborg Kommune skal i forbindelse med en revurdering af miljøgodkendelsen sikre, at kravet om BAT (Bedst Tilgængelig Teknologi) er opfyldt, samt sikre at uheld forebygges. Nærværende reviderede miljøgodkendelse er en sammenskrivning af den tidligere miljøgodkendelse fra 2005 og nye vilkår, som er tilføjet i forbindelse med revurderingen. Vilkår skrevet med denne skrift (fed skrift) videreføres fra tidligere miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33 af 8. august Disse vilkår tillægges ikke ny retsbeskyttelse og kan ikke påklages. Vilkår, hvor der kun foretages sproglige eller redaktionelle ændringer, betragtes også som videreførte vilkår. De nye vilkår meddeles efter Husdyrbrugsloven, lov nr af 4. december 2009, og meddeles som påbud efter 39. Der tillægges ikke retsbeskyttelse på disse vilkår, men vilkårene kan påklages. Nye vilkår er skrevet med almindelige skrifttype. Det bemærkes, at som en konsekvens af kommunalreformen indtræder Viborg Kommune i stedet for Bjerringbro Kommune uden at dette i sig selv betragtes som en ændring. Nogle vilkår/dele af vilkår i miljøgodkendelsen fra 2001 er blevet overflødige eller uaktuelle af anden grund og er ikke medtaget i revurderingen og er således bortfaldet. Disse vilkår er skrevet med kursiv. Nærværende revurdering indeholder således samtlige vilkår, som gælder fremover. Vilkårene og påbuddene skal efterleves fra den dato, hvor revurderingen af miljøgodkendelsen meddeles, medmindre der fremgår andet af vilkåret eller påbuddet. Udover udvidelse af ensilagepladsen er der ikke foretaget ændringer i den del af bygningsmassen, som er relateret til husdyrholdet, siden miljøgodkendelsen blev meddelt. 4

6 1.2 AFGØRELSE Viborg Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til kvægproduktionen på ejendommen Fårup Overgård, Fårupvej 7, 8840 Rødkærsbro på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af nærværende reviderede miljøgodkendelse. Viborg Kommune meddeler i forlængelse heraf påbud om vilkårsændringer i henhold til husdyrlovens 39 og 41. Revurderingen er foretaget efter bestemmelserne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt tilhørende bekendtgørelse og anden lovgivning. De nye vilkår, der stilles til produktionen ved denne revurdering, stilles via påbud efter husdyrbrugsloven, hvorved disse ikke er retsbeskyttede. Dette medfører, at Viborg Kommune herefter til en hver tid kan revurdere miljøgodkendelsen, hvis dette skønnes nødvendigt. Det kan eksempelvis ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi, dvs. BAT, eller efter en årrække på 8 10 år. Under generelle vilkår er fastsat, at næste regelmæssige revurdering skal ske ved udgangen af I praksis fremstår revurderingen som en ny samlet miljøgodkendelse efter husdyrbrugsloven. 1.3 RETSGRUNDLAGET. Af husdyrbrugslovens 40, stk. 2, fremgår, at påbud eller forbud mod fortsat drift skal meddeles, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Et af væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er således, at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Overholdelsen af kravet om anvendelse af BAT skal sikre, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre øget forurening. Habitatforpligtelser. Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2, gælder ikke for revurderingsafgørelser. Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau. Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau skal ikke lægges til grund i revurderingssager. Krav i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT. 5

7 Udbringningsarealer. Det revurderede husdyrbrugs arealer, der er godkendt til udbringning af husdyrgødning fra et husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, skal heller ikke vurderes efter habitatbekendtgørelsen. Da det såkaldte beskyttelsesniveau i forhold til ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat heller ikke finder anvendelse, kan man ikke i en revurdering fastsætte nye påbud for arealer, medmindre at betingelserne er opfyldt efter husdyrbrugslovens 40, stk. 2, se nedenfor. Påbud - ud over, hvad der følger af BAT - skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, og forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, jf. husdyrbrugslovens 40, stk. 2. Et sådant påbud kan meddeles indenfor retsbeskyttelsesperioden, dog kun til husdyrbrug omfattet af husdyrbrugslovens 12. Som det fremgår af husdyrbrugslovens 40, stk. 2, jf. 41, stk. 3, kan der stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger. 1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ Produktion På Fårup Overgård foreligger der godkendelse til en kvægproduktion bestående af 419 køer med opdræt til 2 mdr. Dyreholdet udgør med nuværende normtal 590,98 DE ved en mælkeydelse på l pr. årsko. Placering Fårup Overgård, Fårupvej 7 er beliggende i landzone i udkanten af Fårup by, der er en samlet bebyggelse. De primære produktionsbygninger (de to løsdriftsstalde) samt gyllebeholder er placeret længst væk fra Fårup by. Fem nabobeboelser er beliggende inden for en afstand af 200 meter fra anlægget, mens de fleste øvrige huse i Fårup by er beliggende inden for 300 meter. Ejendommen ligger inden for 300 m beskyttelseszonen for Fårup Vandværk. Produktion skal fortsat finde sted inden for eksisterende bygningsmæssige rammer. Bygningerne ligger samlet. Lugt Fårup Overgård ligger tæt på Fårup, og lugtberegninger viser, at de lugtkrav, der er gældende for nyetablering, ikke kan overholdes i fuldt omfang. Transporter til og fra ejendommen Antal transporter udgør ca årligt. Der er to indkørsler til ejendommen, hvoraf den ene er asfalteret, og den anden er grusbelagt. Der er stillet vilkår om benyttelse af grusvejen i forbindelse med udbringning af gylle på arealerne omkring Vindumvej 159. Herved undgås, at ca. 200 transporter kører tæt forbi ejendommene Fårupvej 15, 13, 8 og 9. Gylletransporter til Vindumvej 159 foregår i lukkede tankbiler. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Inden for 1 km fra staldanlægget ligger et næringsfattigt naturområde, nemlig et overdrev ca. 500 m vest for anlægget langs Duelund Grøft. Ca. 2,4 km NNV for ejendommens bygninger ligger Brandstrup Mose, der er udpeget som EFhabitatområde nr

8 Det er beregnet, at Fårup Overgård ikke påvirker Brandstrup Mose med kvælstofdeposition. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Alle udbringningsarealer ligger i Gudenåens opland. Ca. halvdelen af udbringningsarealerne afvandes til Tange Sø via Tange å. Vandet føres derfra videre i Gudenå -systemet til Randers Fjord. De vestligst beliggende udbringningsarealer afvandes til Randers Fjord via Nørre å-systemet. Dele af Randers Fjord er udpeget som EF habitatområde, EF-fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning og lugtbelastning af omgivelserne m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende. BAT BAT er et fokusområde i revurderingen af miljøgodkendelsen. Bl.a. beregninger i IT-ansøgningssystemet viser, at Fårup Overgård lever op til gældende BAT-krav. 1.4 OFFENTLIGHED For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig har Viborg Kommune foretaget offentlig annoncering, da man indledte revurderingen af miljøgodkendelsen for Fårupvej 7. Offentliggørelsen fandt sted den 29. maj 2013 på Viborg Kommunes hjemmeside med frist på 4 uger til at fremsende bemærkninger. Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen. 7

9 Generelle forhold 1.5 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET Revurdering af miljøgodkendelsen gælder for husdyrbruget Fårup Overgård, Fårupvej 7, 8840 Rødkærsbro. Til ejendommen er knyttet husdyrproduktionen med CHR nr Ejendommen har CVR nr Det godkendte dyrehold på Fårup Overgård udgør 419 stk. malkekøer stor race og210 stk. opdræt til 2 mdr. Alle udbringningsarealer ligger i Gudenåens opland. Ca. halvdelen af udbringningsarealerne har afløb til Tange Sø via Tange å. Vandet føres derfra videre i Gudenå -systemet til Randers Fjord. De vestligst beliggende udbringningsarealer afvandes til Randers Fjord via Nørre å-systemet. 1.6 MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD Ændring af anlæg skal anmeldes til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om tillæg til denne miljøgodkendelse/ny miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til kommunen. GENERELLE På baggrund af ovenstående afsnit fastsættes/videreføres følgende generelle vilkår: 1. Virksomheden skal drives, som det er beskrevet i ansøgningsmaterialet til miljøgodkendelse og udkastet til VVM-redegørelsen samt som det er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse, medmindre vilkårene i denne godkendelse og senere afgørelser foreskriver andet. 2. Hvis virksomhedens ejerforhold eller forholdene omkring ansvaret for virksomhedens miljøforhold ændres, skal dette meddeles Viborg Kommune. 3. Virksomheden må ikke foretage ændringer hverken bygnings- eller driftsmæssigt, der medfører forøget eller anden form for forurening, før ændringen er godkendt af Viborg Kommune. 4. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen/revurderingen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen. 5. Næste regelmæssige revurdering skal foretages ved udgangen af Følgende generelle vilkår fra miljøgodkendelsen fra 2005 bortfalder, idet vilkåret er blevet overflødigt: Virksomheden skal inden etablering af den nye stald fremvise en redegørelse, der viser, at den nye stald er indrettet efter principperne om renere teknologi og BAT. Redegørelsen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. 8

10 2 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD 2.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. Husdyrbruget er placeret i landzone tæt ved Fårup by. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med revurderingen. Idet der er tale om et bestående landbrug, der ikke ændres, har Viborg Kommune ingen bemærkninger vedrørende bygge- og beskyttelseslinjer mv. Forholdet til bygge- og beskyttelseslinier, fredninger m.v. er ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. 2.2 PLACERING I LANDSKABET Der er tale om en eksisterende virksomhed i drift. Der etableres ikke nye bygninger eller gylleholdere. Der er tale om en eksisterende miljøgodkendt virksomhed, som er i drift. Landskabelige forhold er ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. 9

11 3 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 3.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING Det godkendte dyrehold på Fårup Overgård udgør 419 malkekøer af stor race og 210 kalve (0-2 mdr.) svarende til 591 DE ved en mælkeydelse på l pr. årsko. I bilag 1 er vist en situationsplan for anlægget. Valg af staldsystemer. Ved vurderingen af hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT i forhold til staldsystemer er der taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). De eksisterende løsdriftsstalde til malkekøer er indrettet med spalter (kanal og bagskyld). Valg af miljøteknologi. Der er udarbejdet teknologiblade for følgende ammoniakreducerende teknikker/teknologier for malkekvæg: Svovlsyrebehandling af gylle (forventet ammoniakreduktion 50 %) Skrabere (25% på spaltegulve med ringkanal/bagskyld) Faste drænede gulve (forventet ammoniakreduktion på 50 % i forhold til spaltegulv med ringkanal/nagskyl) Reduceret tildeling af råprotein (x % ammoniakreduktion). På ejendommen er der to lige store kostalde. I den ene stald anvendes der snittet halm i sengebåsene. I denne stald skrabes gulvet med robotskraber. I den anden kostald anvendes der sand i sengebåsene. I denne stald er der en stationær skraber. I henhold til miljøstyrelsens teknologiblad for stationære skrabere og robotskrabere, reduceres ammoniakfordampningen med 25 % når gulvet skrabes hver 4. time. Der er nedenfor redegjort for, at den anvendte miljøteknologi fører til, at det vejledende ammoniakemissionskrav er overholdt og øvrige anvendelige teknologier er derfor fravalgt. Der er ingen aktuelle planer om renovering af eksisterende, idet staldene er velfungerende. Renovering af eksisterende stalde. Eksisterende stalde forventes renoveret, når staldene er afskrevet og nedslidte, og såfremt det er muligt at låne til investeringen. Vurdering i forhold til vejledende emissionsgrænseværdier. Ammoniak. Beregning af den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi efter Miljøstyrelsens vejledning af november 2010 fremgår af følgende tabel: 10

12 BAT-kravet er således 4.180,53 kg N/år. Den samlede emission fra anlægget er i den fiktive IT-ansøgning beregnet til kg N/år. Det vejledende BAT-krav er således overholdt. Opstaldningen på Fårup Overgård fremgår af nenstående tabeller. Fosfor. Miljøstyrelsen har ikke fastlagt vejledende BAT- standardvilkår med hensyn til fosfor for kvæg. Det skyldes, at foderets indhold af fosfor overstiger koens fysiologiske behov selv om der ikke tilføres mineralsk fosfor til foderet. Foderet kan være sammensæt af kornarter, græs, sojaskrå, rapsskrå samt solsikkeskrå og skaldele fra korn. Især er indholdet af fosfor højt i proteinfodermidlerne sojaskrå, rapsskrå og solsikkeskrå. Foder- 11

13 midlernes naturlige høje indhold af fosfor vil derfor i mange tilfælde begrænse muligheden for at optimere fosfortildelingen i praksis. Det vurderes på baggrund heraf, at BAT med hensyn til fosfor i kvægbesætninger er den gængse sammensætning af foderet repræsenteret ved de normtal Husdyrgodkendelse.dk anvender til beregning af fosforindholdet i foderet. Viborg Kommune har vurderet, at de valgte staldsystemer samlet overholder kravet om BAT. På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår, idet der er foretaget opdatering vedrørende normtal: 6. Godkendelsen omfatter en produktion på kalenderårsbasis på maksimalt: 419 stk. malkekøer stor race 210 stk. opdræt til 2 mdr. Ovenstående dyrehold svarer til 591 dyreenheder beregnet med normtal jf. BEK nr af 4. oktober VENTILATION Staldene ventileres med naturlig ventilation via åbne sider, og der er forbruges derfor ikke energi til ventilationsanlæg. I miljøgodkendelsen fra 2005 indgår ikke vilkår til ventilation. Viborg Kommune finder ikke grundlag for at stille vilkår til ventilation. 3.2 FODRING Virksomheden anvender hovedsageligt råvarer fra egen produktion bl.a. majs, græs korn m.m. Derudover indkøbes en del tilskudsfoder. Fodringen foregår med selvkørende mixervogn, hvor læsning sker hurtigt, og relativt lydsvagt i forhold til traktordrevne mixervogne. 12

14 Der anvendes ikke reduceret tildeling af råprotein, idet vejledende ammoniakkrav kan opfyldes p anden vis. Miljøstyrelsen har ikke fastlagt vejledende BAT- standardvilkår med hensyn til fosfor for kvæg. Det skyldes, at foderets indhold af fosfor overstiger koens fysiologiske behov selv om der ikke tilføres mineralsk fosfor til foderet. Foderet kan være sammensæt af kornarter, græs, sojaskrå, rapsskrå samt solsikkeskrå og skaldele fra korn. Især er indholdet af fosfor højt i proteinfodermidlerne sojaskrå, rapsskrå og solsikkeskrå. Fodermidlernes naturlige høje indhold af fosfor vil derfor i mange tilfælde begrænse muligheden for at optimere fosfortildelingen i praksis. Det vurderes på baggrund heraf, at BAT med hensyn til fosfor i kvægbesætninger er den gængse sammensætning af foderet repræsenteret ved de normtal Husdyrgodkendelse.dk anvender til beregning af fosforindholdet i foderet Foderplaner udarbejdes i samarbejde med en konsulent og følges, hvilket giver et overblik over dyrenes aktuelle fodringsbehov. Dermed optimeres fodringen, og næringsstofindholdet i husdyrgødningen nedsættes. Ved foderplanlægning anvendes den nyeste viden indenfor området. Der er i IT-ansøgningsskemaet anvendt normtal for fodring. Ansøger har således ikke anvendt fodringstiltag som virkemiddel i forhold til ammoniakfordampning og fosfor. Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget på anden vis har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, og der i forlængelse heraf ikke er behov for at stille fodringsvilkår. På baggrund af ovenstående stilles ikke nye vilkår til fodring. 3.3 ENERGI- OG VANDFORBRUG Energi. Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT- standardkrav vedr. energiforbrug på kvægbrug. Der er ingen europæiske standarder for BAT (energi) vedr. kvæg. Ifølge EU s referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræog svineproduktion er det BAT at anvende følgende: Optimering af udformningen af ventilationssystemet i mekanisk ventilerede stalde for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren. Undgåelse af modstand i ventilationssystemer gennem hyppig eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans. lavenergi-belysning. De væsentligste strømforbrugende aktiviteter er malkning, mælkekøling samt belysning. 13

15 Ventilation. Staldene er naturligt ventilerede og der forbruges derfor ikke energi til ventilationsanlæg. Malkesystem. Der malkes i en almindelig side by side 20x20 malkestald. Kapaciteten ligger på omkring 2,5 tons mælk pr. time. Hermed kan strømforbruget reduceres væsentligt. Der er monteret frekvensstyrring på vakuum- og malkepumpen, som kan reducere strømforbruget med omkring 30 %. Der er etableret varmegenindvinding i kombination med forkøler til mælkekølingen. Vand for forkøleren bliver genanvendt som drikkevand til køerne. Varmen fra varmegenindvinding anvendes til opvarmning af stuehuset og til opvarmning af vand til en temperatur på 40 graders Celsius. Lys. Der er opsat dagslysstyring på belysningen i staldene. Vandforbrug. Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT- standardkrav vedr. vandforbrug. Der findes heller ingen europæiske standarder vedr. vandbesparende foranstaltninger på kvægbrug. Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, er det BAT at reducere vandforbruget ved at udføre følgende: rengøring af dyrestald og udstyr med højtryksrensere efter hver produktionscyklus eller hver batch. Til svineopstaldning løber spulevand typisk ned i gyllesystemet, og det er derfor vigtigt at finde en balance mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligt. I fjerkræstalde er det også vigtigt at finde balancen mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligt. udførelse af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild. registrering af vandbrug gennem måling af forbrug, og detektering og reparation af lækager. I kvægbesætninger anvendes vand primært til vask af malkeanlæg og til drikkevand til dyrene. På Fårup Overgård bruges ca m 3 vand på årsbasis. Det er 105 liter om dagen i gennemsnit pr. årsko inklusiv kalve. En mængde som er langt under gennemsnittet. Malkesystem. Vaskeanlægget til mælketank og malkeanlæg er et CIP-anlæg. Anlægget er energisparende mht. energi, vand og rengøringsmidler. Drikkevand. Regnvand fra tagflade opsamles i to regnvandsbeholdere på 600 m 3 som genanvendes til vask af udvendig malkestald og maskiner. Vaskevand fra malkeanlæg genbruges til rengøring af stald. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå evt. spild. Øvrige. Derudover vil der gennem dagligt tilsyn blive observeret eventuelle hændelser, der forårsager vandspild. Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst muligt. Service tilkaldes, hvis der er behov for det. 14

16 Det synes ikke muligt at foretage yderligere vandbesparende foranstaltninger, da det vurderes, at der ikke forbruges mere vand end nødvendigt. Viborg Kommune vurderer, at BAT med hensyn til vand- og energiforbrug er at arbejde på at optimere energieffektiviteten på anlægget. Det vil sige at sikre, at særligt energiforbrugende løbende kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Endvidere kan det betragtes som BAT at registrere vand- og energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter, samt vælge udstyr med fokus på vand- og energibesparende egenskaber. Viborg Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at ejendommen lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til vand- og energiforbrug. For at følge husdyrbrugets vand- og energiforbrug fastsættes der egenkontrol som værende en del af BAT. I miljøgodkendelsen fra 2005 blev stillet vilkår om registrering af vandforbrug. Der skal således fremover også registreres elforbrug. På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for energi- og vandforbrug: 7. Det årlige energiforbrug skal registreres. Registrering skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen. 8. Det årlige vandforbrug skal registreres. Registrering skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen. 3.4 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND Rengøringsvand fra malkestald ledes til gyllebeholder. Sanitært spildevand fra husholdningen og mandskabsfaciliteter ledes til offentligt kloaksystem. Vask af maskiner efter brug i marken foregår på vaskeplads med afløb til gyllebeholder. Der er etableret pileanlæg til pladsvand. Viborg Kommune vurderer, at kapaciteten i gyllebeholderen er tilstrækkelig til at rumme de givne mængder spildevand. Ligeledes vurderer kommunen, at den samlede håndtering af spildevand herunder regnvand sker på forsvarlig vis. Udledning af spildevand reguleres gennem miljøbeskyttelsesloven. Der er ikke nye forhold omkring spildevand fra stalde. På baggrund af ovenstående videreføres tidligere stillede vilkår: 15

17 9. Indvendig rengøring af marksprøjte skal foregå i marken med rentvandstank eller på befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder. Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der må ikke opblandes sprøjtemidler i en afstand af 5 meter fra en vandboring. 10. Udvendig vask af marksprøjte skal foregå på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder. Vaskevandet skal udspredes på mark. 3.5 AFFALD I forbindelse med driften fremkommer der ikke affaldsfraktioner, der kan betegnes problemaffald. Animalsk affald. Døde dyr tilmeldes afhentning via destruktionsanstalt hurtigst muligt. Indtil afhentning ligger dyrene på betonareal og er overdækket med presenning. Andet affald. Alt affald opbevares indendørs indtil afhentning/bortskaffelse. Der fremkommer ca kg ensilageplast om året. Plastikken afleveres på fælles kommunal losseplads ved Viborg. Medicinaffald bortskaffes via dyrlægen. Andet affald bortskaffes via renovationsordning. Der forefindes ikke olie- og kemikalieprodukter på ejendommen. Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Derfor skal affaldsproduktionen på ejendommen registreres efter de gældende regler, og bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med Viborg Kommunes affaldsregulativ for erhverv. Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsopbevaring og bortskaffelse fra Fårup Overgård, og at de generelle regler er tilstrækkelige til at regulere affaldshåndteringen på ejendommen. Døde dyr skal håndteres i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr. I forbindelse med tilsyn på ejendomme skal dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald kunne fremvises, hvilket er baggrunden for det fastsatte vilkår. På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår i forhold til affaldshåndtering: 11. Døde dyr og andet animalsk affald skal bortskaffes til godkendt destruktionsvirksomhed. I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares i lukket container eller under presenning således, at de er afskærmet mod hunde og vilde dyr, og således at der ikke opstår uhygiejniske forhold. 16

18 12. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund og uden mulighed for afløb til jord og vandløb. Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles. 13. Der må ikke foretages nedgravning eller afbrænding af affald på virksomheden. Brugt afdækningsplast o.lign. skal indsamles og opbevares indendørs eller i umiddelbar nærhed af bygningerne på en sådan måde, at det ikke blæser væk. 14. Affald skal håndteres og bortskaffes efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer i Viborg Kommune. 3.6 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER Opbevaringsanlæg på Fårupvej 7 består af en gyllebeholder på m 3 samt af gyllekanaler (ringkanal med bagskyl) under spaltegulv på i alt m 3. Samlet oversigt over opbevaringsanlæg der anvendes af Fårup Overgård fremgår af tabel 2. Tabel. Beholderoversigt Type Beliggenhedsadresse Størrelse m 3 Gyllebeholder Fårupvej Gyllekanaler Fårupvej Gyllekanaler Fårupvej Gyllebeholder Brandstrupvej Gyllebeholder Vindumvej Gyllebeholder Viborgvej Total opbevaringskapacitet Opbevaring af olie og kemikalier på virksomheden vurderes til at være i orden, således at spild og evt. uheld, der kan forårsage en forurening, hurtigt kan isoleres og opsamles. Beholderen er opført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderen er dimensioneret i forhold til kapaciteten, således at den kan modstå påvirkninger i forbindelse med omrøring, overdækning og tømning. Der er velfungerende flydelag på beholderen. Flydelaget udgøres af snittet halm. Der føres lovpligtig logbog for beholdere med flydende husdyrgødning jf. de beskrevne regler i vejledning Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning med tilhørende skemaer. Herved sikres en løbende kontrol med om flydelaget opfylder kravene. Der er fravalgt overdækning på den eksisterende gyllebeholder, idet det aldrig har været et problem at etablere et godt og tæt naturligt flydelag. Ved overdækning vurderes ammoniakfordampningen at kunne reduceres med ca. 1 % i forhold til et naturligt flydelag. På ejendommen er det i stedet valgt at investere i anden teknologi, der giver en større miljøgevinst for samme investering. 17

19 Alt sprøjtearbejde foretages af maskinstation. Derfor er der ikke kemikalier på ejendommen. Viborg Kommune vurderer, at råvarer og hjælpestoffer håndteres miljømæssigt forsvarligt. Følgende øvrige vilkår videreføres. 15. Kemikalier, der er klassificeret giftige eller meget giftige, skal opbevares i aflåst rum med tæt gulv og uden gulvafløb. Kemikalier må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Anden opbevaring, der af tilsynsmyndigheden skønnes at være forsvarligt, kan accepteres. 16. Medicin skal opbevares i aflåst skab eller på anden måde utilgængeligt for dyr og børn/uvedkommende. 17. Opbevaring af rengøringsmidler samt evt. flydende foderadditiver, der i koncentreret form må anses for miljøskadelige, skal ske i rum med tæt gulv uden gulvafløb. 18. Smøreolier, dieselolie og benzin skal opbevares i godkendte beholdere/tanke og placeres hensigtsmæssigt, således spild f. eks. som følge af påkørsel eller underminering undgås. 3.7 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD En væsentlig forureningsrisiko er uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Imødegåelse af forurening herfra sker ved ekstra stor omhu ved pumpning og udbringning af gylle. Utilsigtet pumpning fra gyllebeholder kan ikke ske, da påfyldning af gyllevogne sker med traktormonteret pumpe eller sugeteknik monteret på gyllevognen Håndtering af dieselolie kan ved uopmærksomhed give anledning til overløb. Der udarbejdes en beredskabsplan, som indeholder: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, som skal alarmeres og hvordan Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs og drænsystemer og vandløb mv. En opgørelse over materiel som er tilgængeligt på bedriften, eller som kan anskaffes med kort varsel, som kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø Beredskabsplanen vil ligge på en fast plads med nem adgang hertil for bl.a. medarbejdere, som vil blive vejledt i beredskabsplanen. For at minimere omfanget af eventuelle uheld, er der ophængt vejledning om hvem, der skal underrettes og disses telefonnumre. 18

20 Det er BAT at have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser. Viborg Kommune vurderer derfor, at udarbejdelse af en beredskabsplan for Fårup Overgård er et nødvendigt redskab til at minimere risikoen for uheld på bedriften. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til: Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette: Viborg Kommune, Teknik og Miljø, tlf.: På baggrund af ovenstående videreføres/stilles følgende vilkår for driftsforstyrrelser og uheld: 19. Der skal foreligge en opdateret beredskabsplan for ejendommen. Beredskabsplanen skal være opdateret og fortælle, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for alle, der færdes på bedriften. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanens indhold skal være forståelig og kendt af gårdens ansatte mfl. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol. 20. Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. 21. Enhver form for håndtering af gylle skal ske under konstant overvågning, således der hurtigt kan skrides ind ved spild og uheld. 22. Påfyldning af dieselolie skal altid overvåges, således der hurtigt kan skrides ind ved spild og uheld. 23. Uheld, der medfører forurening af vandløb eller grundvand, skal straks anmeldes til alarmcentralen. Tilsynsmyndigheden skal herefter underrettes hurtigst muligt. 19

21 4 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING 4.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER I nedenstående tabel 4.1 er givet en oversigt over produktionen og afsætningen af N, P og DE for ansøgt drift. Tabel 4.1: Gødningsmængder til- og fraført ejendommen i ansøgt drift. Der er tilstrækkeligt med udbringningsarealer til at afsætte den samlede gødningsmængde. På baggrund af ovenstående stilles ingen nye vilkår. 4.2 FLYDENDE HUSDYRGØDNING Den årlige produktion af flydende gødning er beregnet til ca tons gylle inklusive vaskevand. Den årlige normproduktion af gylle bliver på ton inklusive vaskevand. Produktionen af dybstrøelse fra småkalve bliver på ca. 175 tons. Opbevaringskapaciteten for flydende husdyrgødning er for produktionen på Fårupvej 7 på m3, eller svarende til godt 12 måneders produktion. Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Viborg Kommune vurderer, at det er BAT, at kapaciteten i gylletankene er tilstrækkelig i forhold til den ansøgte produktion. Viborg Kommune vurderer, at det generelle krav fastsat i husdyrgødningsbekendtgørelsen om 9 måneders opbevaringskapacitet i tilstrækkelig omfang sikrer, at udbringning m.v. sker så risikoen for påvirkning af jord, grundvand og naturområder i nærheden reduceres. 20

22 4.3 FASTGØDNING INKL. DYBSTRØELSE Produktionen af dybstrøelse fra småkalve er ca. 175 tons årligt. Der er anvendt følgende teknikker i forbindelse med opbevaring af den faste gødning: Dybstrøelsen opbevares i markstak inden udspredning i mark. Markstakke med dybstrøelse overdækkes og flyttet hvert år, jf. reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Kalvemøg køres i gyllebeholder og medvirker til etablering af naturligt flydelag. Viborg Kommune vurderer, at det er BAT, at håndtering af fast gødning og dybstrøelse sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler med nedenstående skærpelse. På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for opbevaring og håndtering af fast gødning: 24. Husdyrgødning, der opbevares i markstak eller på befæstet areal, skal straks efter udlægning være overdækket med kompostdug eller andet lufttæt materiale. Markstakke skal placeres mindst 100 meter fra nabobeboelser og vandindvindingsanlæg. 4.4 ANDEN ORGANISK GØDNING Der modtages ikke anden organisk gødning. 21

23 5 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET 5.1 AMMONIAK OG NATUR Beregninger i IT-ansøgningssystemet viser, at der er en samlet emission fra staldanlægget på kg N pr. år. Det vejledende BAT-krav er overholdt, se afsnit 3.1. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER Inden for 1 km fra staldanlægget ligger et næringsfattigt naturområde, nemlig et overdrev ca. 500 m vest for anlægget langs Duelund Grøft. Totaldepositionen fra anlægget på Fårup Overgård på dette overdrev er beregnet til 0,4 kg N/ha/år. Ca. 2,4 km NNV for ejendommens bygninger ligger Brandstrup Mose, der er udpeget som EFhabitatområde nr. 34. Det er beregnet, at Fårup Overgård ikke påvirker Brandstrup Mose med kvælstofdeposition. Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau skal ikke lægges til grund i revurderingssager, men anlægget overholder beskyttelsesniveauet. På baggrund af ovenstående stilles ingen konkrete vilkår i forhold til ammoniak og natur ved denne revurdering. 5.2 LUGT Lugtkilder vil primært komme fra håndtering af husdyrgødning i forbindelse med pumpning, omrøring og udbringning samt lugt fra stalde. I stalden er der naturlig ventilation med åbne sider, hvilket sikrer et meget stort luftskifte. Gylletankene har naturligt flydelag og dykket indløb for at begrænse fordampningen af bl.a. ammoniak. Udbringning af gylle foregår ved nedfældning samt med slæbeslanger. Omkring bagskylning af gyllekanaler kan der forekomme lugtgener. Gener herfra er søgt begrænset ved, at bagskylningen kun finder sted tidligt om morgenen to gange om ugen (p.t. tirsdag og fredag). I forbindelse med udbringning af gylle er det nødvendigt med en omrøring af gyllebeholderen for at homogenisere gyllen. Omrøringen vil stå på om morgenen i 1-2 timer, samme dag som gyllen udbringes. Når gyllen er omrørt, påbegyndes pumpning over i gyllevogn/lastbil. Det er sandsynligvis ikke nødvendigt at omrøre mere end den ene gang om dagen. Tanken vil kun blive omrørt på hverdage og kun indenfor normal arbejdstid (klokken ). 22

24 Ved primært at anvende gyllenedfælder på arealerne omkring Fårup by, vil der udover en bedre kvælstofudnyttelse også ske en kraftig lugtgene-reduktion. I IT-ansøgningssystemet vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldanlæggene til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning indgår ikke i lugtberetningen og håndteres derfor ved hjælp af de generelle regler. I tabel 5.1 er vist de beregnede geneafstande fra IT-ansøgning nr Tabel 5.1. Geneafstande. Lugtgeneafstandene er beregnet som for fuld besætning. Genekriterierne er ikke overholdt i forhold til samlet bebyggeles (Fårup). ER For stalde og anlæg, som er lovligt placeret, gælder at tilstande, som var lovligt etableret før de nye reglers ikrafttræden, ikke kan gøres ulovlige som følge af de nye regler. Der er som udgangspunkt ikke hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse, og således skal lugtkravene heller ikke overholdes. Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Husdyrbruget har i forbindelse med revurderingen undersøgt om der er teknologier, der kan mindske lugt fra staldanlæggene. Ingen af disse teknologier vurderes at være proportionale at indføre i eksisterende stalde. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Viborg Kommune vurderer derfor, at der ikke skal stilles påbud til lugt. På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for lugt: 25. Landbrugets drift skal indrettes, så der ikke opstår lugt- eller støvgener, der af tilsynsmyndigheden anses for væsentlige. Såfremt der opstår lugt- eller støvgener, skal bedriften træffe foranstaltninger, der effektivt fjerner disse gener. 23

25 26. Enhver håndtering af husdyrgødning skal ske under størst mulig hensyntagen til omkringboende. 27. Pumpning af gylle i stald og fra stald til gylletank samt omrøring af gylletank må kun finde sted på hverdage og skal være afsluttet senest klokken Bund- og vægflader skal så vidt muligt holdes rene og tørre for at mindske lugtgener og fordampning af kvælstof. 5.3 FLUER OG SKADEDYR Ejendommens skadedyrsbekæmpelse sker i henhold til Statens Skadedyrslaboratoriums retningslinjer. I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr så som rotter, som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, der skal bekæmpes effektivt. Baseret på oplysningerne vedr. bekæmpelse af skadedyr og fluegener vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende. På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for bekæmpelse af fluer og skadedyr: 29. Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium. Ved placering af dybstrøelse i markstak skal evt. fluegener forebygges. 30. På udenomsarealer samt arealer under og omkring foderopbevaringsanlæg, mælketank m.m. skal der til enhver tid opretholdes en god hygiejne, således der ikke opstår risiko for tilhold af rotter og andre skadedyr. 5.4 TRANSPORT Fra den foreliggende miljøgodkendelse foreligger følgende beskrivelse: Kvægproduktionen vil medføre følgende antal transporter pr. år: 24

26 Tabel 5.2. Transporter Antal transporter* Lastbil Traktor Mælk Slagtekøer 12 0 Døde dyr 26 0 Tilskudsfoder 36 0 Flytning af dyr 0 26 Grovfoder Handelsgødning, olie mm Gylleudbringning Transport I alt * Én transport dækker over en kørsel til - og fra ejendommen. Der er to indkørsler til ejendommen, hvoraf den ene er asfalteret (se bilag 1, udkørsel 1) og den anden er grusbelagt (udkørsel 2). Der er stillet vilkår om benyttelse af grusvejen i forbindelse med udbringning af gylle på arealerne omkring Vindumvej 159. Herved undgås, at ca. 200 transporter kører tæt forbi ejendommene Fårupvej 15, 13, 8 og 9, hvor især støjen kan virke generende for nummer 15. Gylletransporter til Vindumvej 159 vil foregå i lukkede tankbiler. Transporterne er ujævnt fordelt over året med størst pres i korte perioder i forbindelse med høst og gylleudbringning. Det betyder i praksis, at der vil forekomme ca. 3 tunge transporter om dagen. Ejer har ikke indflydelse på, hvilke ruter diverse leverandører (mælkebil mm.) benytter. Ejer har oplyst, at han er opmærksom på evt. transportgener, og han vil forsøge at påvirke maskinstationer, transportfirmaer m.m. til at udvise agtpågivenhed ved kørsel gennem byen. Selv om det principielt er maskinstationens ansvar at sørge for oprydning ved spild på offentlige veje, opfordres ejer til at sikre, at oprydning finder sted og evt. selv sørge for oprydningen. Viborg kommune betragter det som BAT at tilrettelægge transporter, så de medfører mindst mulige gener. På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår vedrørende transport til og fra ejendommen: 25

27 31. Gylletransporter til udspredning på arealerne omkring Vindumvej 159 skal ske via udkørsel 2 (se oversigtskort bilag 1). 5.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER Der forventes ingen væsentlige støjgener fra bedriften. Gener fra typiske støjkilder som ventilation, malkeanlæg og støj i forbindelse med foderblanding er yderst begrænset. Der er ingen støj fra ventilationsanlæg pga. naturlig ventilation. Støjkilder fra malkeanlæg er yderst godt isoleret og anbragt i kælder. Ved anvendelse af en selvkørende mixervogn er støjniveauet væsentlig reduceret i forhold til anvendelse af traktordrevne fodermixere. I forbindelse med blanding og læsning af foder vil der i kortere tidsrum kunne forekomme en forøgelse af støjen fra ejendommen. Håndtering af foder foretages om formiddagen Det kan ikke undgås, at der kan opstå støjgener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. Et forhøjet støjniveau på grund af til- og frakørsler via asfaltvejen i spidsbelastningsperioderne må accepteres. Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften. På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for støj fra anlægget og maskiner: 32. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i db(a), må på intet tidspunkt, ved de nærmeste liggende enkeltboliger (opført før godkendelsen ikrafttrædelses dato) overskride værdierne angivet i nedenstående tabel. Grænseværdier for virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne som funktion af tidsrum og områdetype. Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag - fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdag Alle dage kl

28 kl Se vilkår db(a) 45 db(a) 40 db(a) De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således: For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende, samlede tidsrum på 8 timer, For aftenperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende, samlede tidsrum på 1 time, og For natperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende, samlede tidsrum på en halv time. 33. Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a). 5.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER Der er især støvudvikling fra håndtering af foder. Her vil primært kraftfoder give anledning til lokal støvudvikling. Der vil ligeledes forekomme lokal støvudvikling i forbindelse med håndtering af halm og strøelse samt ved kørsel på grusvejen. Med hensyn til støvgener fra gården forventes det ikke at give væsentlige problemer. Dog henvises der til at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at begrænse støvgener. Det er BAT, at alle aktiviteter på bedriften planlægges herunder også levering og udkørsel således, omgivelserne påvirkes mindst muligt. På baggrund af ovenstående stilles ikke yderligere vilkår udover vilkår LYS Den nuværende stald er indrettet således, at der er størst muligt naturligt lys i stalden. Viborg Kommune vurderer, at lys ikke vil være generende for naboer eller trafikanter. 27

29 Det vurderes at belysningen ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende eller landskabelige hensyn. På baggrund af ovenstående stilles ikke vilkår for lys på ejendommen. 28

30 6 PÅVIRKNING FRA AREALERNE 6.1 UDBRINGNINGSAREALERNE Det revurderede husdyrbrugs arealer, der er godkendt til udbringning af husdyrgødning fra et husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, skal ikke vurderes efter habitatbekendtgørelsen. Da det såkaldte beskyttelsesniveau i forhold til ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat heller ikke finder anvendelse, kan man som hovedregel ikke i en revurdering fastsætte nye påbud for arealer. Fårup Overgårds miljøgodkendelse fra 2005 indeholder vilkår for arealerne. Miljøgodkendelsen indeholder således vilkår om udvaskning af kvælstof til grundvand og vilkår om fosforoverskud. Miljøstyrelsen har vurderet, at kommunens muligheder for at skærpe disse vilkår ved revurdering ikke er anderledes end muligheden for at påbyde nye vilkår i sager, hvor godkendelsen ikke indeholdt vilkår for arealerne. Der er heller ikke i disse sager hjemmel til at foretage habitatvurdering eller kræve husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer overholdt. Der kan således kun gives påbud om vilkår for husdyrbrugets ejede og forpagtede udbringningsarealer, når betingelserne efter husdyrgodkendelseslovens 40, stk. 2, er opfyldt. Det vil sige i følgende situationer: der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Ammoniakfordampning ved udbringning. De teknikker, der i marken kan reducere ammoniakfordampningen ved udbringning, er rettet mod at begrænse det tidsrum, i hvilket den mineralske del af kvælstofindholdet i gyllen er i kontakt med luften, eller sikrer, at den mineralske del forbliver på opløst form. Konkret omfatter det teknikker, der sørger for, at gyllen hurtigt kommer ned i jorden, eller som giver gyllen en lavere PH- værdi (svovlsyrebehandling), En stor del af de virkemidler, der kan reducere ammoniak tabet i forbindelse med udbringning af husdyrgødning er allerede implementeret via husdyrgødningsbekendtgørelsen, der fastsætter generelle regler for, hvornår og hvordan husdyrgødning må udbringes. For udbringning af husdyrgødning gælder således følgende: Regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m fra byområder på weekendog helligdage) Gylle skal som minimum udbringes med slæbeslanger (bredspredning forbudt) 29

31 Gylle der udbringes på sort jord og græsmarker skal ske ved nedfældning el. teknologi med tilsvarende effekt. En yderligere reduktion af ammoniakfordampningen ved udbringning af husdyrgødning vil kunne nås ved krav om nedfældning af al husdyrgødning eller ved tilsætning af svovlsyre til husdyrgødningen. Miljøstyrelsen har imidlertid vurderet, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved nedfældning af husdyrgødning er uforholdsmæssige høje, da nedfældning af husdyrgødning kan give skader på afgrøderne og dermed udbyttetab. Desuden vil nedfældning føre til øget udledning af drivhusgasser. Tilsvarende vurderer Miljøstyrelsen, at svovlsyrebehandling af gylle er en uforholdsmæssig dyr teknologi at indføre alene af hensyn til miljøeffekten i marken. Der er et nyt Biogasanlæg på vej i Viborg Kommune (BioCenter Gudenå). Når dette projekt er realiseret, er der planer om at al husdyrgødning fra ejendommen skal afgasses i biogasanlæg og returneres til ejendommen som afgasset biomasse. Afgasset gylle er ofte mere tyndtflydende og har derfor lettere ved at trænge ned i jorden. Herved kan der opnås en reduktion i ammoniakfordampningen ved udbringning. Miljøstyrelsen vurderer at gældende lovgivning vedr. udbringning er BAT. Udnyttelse af kvælstoffet i marken. Kvælstof er et vigtigt plantenæringsstof. Optimal udnyttelse af de tilførte næringsstoffer med gyllen medfører mindre udvaskning af kvælstof til grundvand og overfladevand. Teknikker til reduktion af kvælstof er derfor rettet mod at øge afgrødernes optagelse af kvælstof. Der er følgende teknikker: Teknikker til optimal fordeling af husdyrgødningen i marken Teknikker, som er målrettet mod at tilbageholde mineraliseret kvælstof i jorden udenfor afgrødernes vækstsæson Teknikker, som øger husdyrgødningens andel af mineralsk kvælstof i forhold til organisk kvælstof. En stor del af de teknikker, der kan reducere udvaskningen af kvælstof i marken er allerede implementeret via husdyrgødningsbekendtgørelsen. Eksisterende lovgivning, der tager sigte på at reducere udvaskningen af kvælstof, er: Fastsatte harmonikrav (dvs. hvor meget husdyrgødning der må udbringes pr. ha). Regler for hvornår og hvordan husdyrgødning må udbringes. Regler for hvor meget kvælstof der må tilføres den enkelte afgrøde totalt. Regler for hvor stor en andel af kvælstoffet der skal udnyttes i husdyrgødningen. Krav om udarbejdelse af mark- og gødningsplaner. En yderligere reduktion af tabet af nitrat fra marken vil kunne opnås ved nedfældning eller separation af husdyrgødningen og afsætning af den faste fraktion til biogasanlæg eller forbrænding. Miljøstyrelsen har vurderet, at det niveau, som er opnåeligt ved eksisterende lovkrav er BAT. 30

32 Der er i miljøgodkendelsen fra 2005 stillet vilkår til sikring af drikkevand inden for 300 m fra Fårup Vandværks boringer og inden for områder med drikkevandsinteresser. Der er endvidere i miljøgodkendelsen stillet krav til fosforbalancen for bedriften. Der er i miljøgodkendelsen fra 2005 fastlagt et beskyttelsesniveau i forhold til grundvand og i forhold til overfladevand (for fosfor), som Viborg Kommune vurderer, er skrappere end det beskyttelsesniveau, som er fastlagt i husdyrbrugsloven. Med husdyrbrugsloven blev indført nye beregningsmetoder og andre vurderinger af det nødvendige beskyttelsesniveau. Ved godkendelsespligtige ændringer af produktionen på Fårupvej 7 vil husdyrbrugslovens beskyttelsesniveau blive gjort gældende. Viborg Kommune vurderer, at de i miljøgodkendelsen fra 2005 stillede krav til udbringningsarealerne ikke er operationelle i forbindelse med tilsyn. Der er således ikke knyttet bestemte arealer til vilkårene. Der er heller ikke pligt til at anmelde arealændringer, og beregningsmetoder og normer er ændret i forhold til de på godkendelsestidspunktet gældende. Viborg Kommune vurderer derfor, at de pågældende vilkår ikke vil kunne håndhæves, og Viborg kommune ophæver vilkårene. Baseret på ovenstående stilles ophæves følgende vilkår: a. Udbringning af husdyrgødning på ejede og forpagtede arealer skal tilrettelægges således, at der inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt indenfor 300 meter fra Fårup vandværks boringer ikke tilledes mere end 40 mg nitrat pr. liter nydannet grundvand om året. For områder med drikkevands-interesse (OD) må der ikke tilledes mere end 50 mg nitrat pr. liter nydannet grundvand om året. b. Den samlede fosforbalance på ejendommen må ikke overstige 5 kg P pr. ha pr. år, og der skal senest 5 år efter meddelelse af denne godkendelse dokumenteres, at der er fosforbalance på ejendommens udspredningsarealer. 31

33 7 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) BAT er en fællesbetegnelse for teknik, som kan begrænse forurening fra stalde eller lager. Teknik, der har opnået betegnelsen BAT, er også vurderet med hensyn til miljø, økonomi (nybyggeri) og dyrevelfærd. Under de enkelte afsnit er foretaget en vurdering i forhold til BAT. I dette afsnit foretages en opsamling på forhold, der ikke er behandlet i tidligere afsnit. Management på husdyrbruget. Management på ejendommen handler om at tilrettelægge arbejdet, så produktionen kører optimalt, samtidig med at forurening begrænses og anvendelsen af hjælpestoffer minimeres. Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standardkrav vedr. management. Der findes ingen EU standarder om BAT vedr. management for kvægbrug. I henhold til EU s BREFF dokument for svine- og fjerkræproduktioner af juli 2003 er godt landmandskab en vigtig del af BAT. I henhold til dokumentet er det BAT at: Identificere og implementere uddannelses- og træningsprogrammer for bedriftspersonale. Føre journal over vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder, opstået spild og spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne. Have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser. Iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er i driftklar stand, samt at faciliterne holdes rene. Planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og spild, samt Planlægge gødning af markerne korrekt. På ejendommen anvendes følgende ledelses- og kontrolrutiner med henblik på styring af husdyrbrugets miljøforhold: Alle ansatte introduceres grundigt til nye arbejdsopgaver. De ansatte deltager i lovpligtige efteruddannelseskurser. Alle ansatte indgår i teams, hvor sammensætningen af erfarne og nyansatte skal sikre oplæringen. Der er udarbejdet vejledninger på flere sprog der beskriver procedure vedr. arbejdsopgaver. 32

34 Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. Månedlig opgørelse fra energiselskabet. Der udarbejdes effektivitetsrapporter over forbruget af foder Der tages analyser af alt grovfoder og foderplanen afpasses grovfoderet sammensætning og kvalitet. Staldene gennemgås dagligt med henblik på at opdage lækager. Alle elinstallationer efterses hvert 5. år. Der foretages rengøring af malkestald og anlæg efter hver malkning Anlæg og tekniske installationer renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad, at det sikrer korrekt brug og effekt. Gyllebeholderne følger reglerne for kontrol minimum hvert 10. år. Der føres logbog over flydelaget på gyllebeholderen Alle aktiviteter planlægges grundigt. Anlægget er indrettet på en logistisk optimal måde for transporter til og fra ejendommen såvel som den interne fordeling. Affald fjernes løbende fra ejendommen. Aftale med firma om rottebekæmpelse på ejendommen. Der føres journal over spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning i form af mark og gødningsplan. Planen anvendes til at dokumentere husdyrbrugets størrelse og forbrug af gødning. Dette er lovkrav i Danmark Der udtages jordprøver ca. hver 5. år som analyseres for bl.a. Fosfor- og kalkindhold for at følge jordens fosforindhold. Staldindretning lever i øvrigt op til produktions- og miljøstandarderne i konceptet: Arlagården. Viborg Kommune vurderer på baggrund, at Fårup Overgård lever op til kravet om BAT. 33

35 8 HUSDYRBRUGETS OPHØR I forbindelse med et eventuelt ophør af husdyrproduktionen vil stalde, gyllekanaler og gylletanke blive tømt og rengjort. Desuden vil ejendommen bygninger blive vedligeholdt, således at ejendommen ikke forfalder. Ved ophør vil ejendommen så vidt det er muligt blive solgt som landbrugsvirksomhed. Viborg Kommune vurderer, at de nævnte tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare og til at sikre at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for eksempelvis rotter. Endvidere vurderes det, at disse tiltag vil sikre, at ejendommen ikke kommer til at fremstå som et øde og forladt element i landskabet. På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår i forhold til husdyrbrugets ophør: 34. I tilfælde af produktionsophør skal stalde og anlæg for opbevaring af husdyrgødning, foder og kemikalier tømmes og rengøres. 34

36 9 EGENKONTROL OG DOKUMENTATION Husdyrbruget varetager selv en del af kontrollen af den daglige drift, som beskrevet under management i afsnit 7. Viborg Kommune vurderer, at egenkontrolprogrammet er tilstrækkeligt til at sikre korrekt drift af anlægge. På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår til egenkontrol: 35. Hvis Viborg Kommune kræver egenkontrolmålinger/-beregninger til påvisning af, at grænseværdierne for støj overholdes, skal de udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6/1984 og 5/1993 af et hertil akkrediteret laboratorium og afrapporteres som Miljømåling ekstern støj. Udgifter i forbindelse med egenkontrolmålinger påhviler virksomheden. 36. Der skal løbende føres journal over: Opgørelse over samlet antal DE/dyreantal på kalenderårsbasis. Opgørelse over vandforbrug på kalenderårsbasis. Bortskaffelse af affald. Uheld, der medfører forurening af jord, vandløb og lign. 37. Selvforanstaltet egenkontrolprogram, der dækker overstående punkter, kan erstatte de nævnte registreringer. 38. Journalen/egenkontrolprogrammet skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises til tilsynsmyndigheden i forbindelse med tilsyn. Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen fra 2005 ophæves, jf. afsnit 6: Til dokumentation for at vilkår a og b er overholdt, skal virksomheden på tilsynsmyndighedens forlangende ved beregning dokumentere, at udbringning af husdyrgødning på ejendommens arealer overholder de i vilkår a og b nævnte værdier. Beregningerne skal ske på baggrund af beregningsmodeller, godkendt af tilsynsmyndigheden. 35

37 39. SAMLET KONKLUSION Viborg Kommune vurderer: at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes at husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen 36

38 11 GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRET- NING 11.1 GODKENDELSENS GYLDIGHED Virksomheden må i henhold til Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 12, ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune. Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Viborg Kommune i henhold til lovbekendtgørelsen 12, stk. 3 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages. Med hensyn til retsbeskyttelse af godkendelsen henvises til Lov om husdyrbrug m.v. 40. Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 39, hvis: der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden, det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 7 om risikobetonede processer m.v. Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering mindst hvert 10. år og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. 41. Vilkårene kan dog i henhold til Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. 53, stk. 2, til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. 37

39 Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til 71 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. altid være adgang for de personer, der af Viborg Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL Den revurderede godkendelse (påbuddene efter 39) kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug En eventuel klage skal indgives skriftligt (gerne elektronisk) og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Viborg Kommune, som umiddelbart efter klagefristens udløb sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 2013, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Viborg Kommune i hænde senest den Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Man modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Viborg Kommune. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt UNDERRETNING OM GODKENDELSEN Kopi af revurderingen er sendt til: Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1,8270 Højbjerg. Naturstyrelsen Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. 38

40 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle Friluftsrådet Limfjord Syd, Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V Naboer 39

41 12. BILAG Bilag 1. Situationsplan. Udkørsel 1 175m Udkørsel 2 A F B D G I C E A: Stuehus B: Garage, div. opbevaring C: P.t. kalvebokse D: Garage, div. opbevaring E: Foderlade F: Løsdriftsstald, m. malkestald G: Gl. stald (Ny stald samme sted) H: Plansiloer I: Gyllebeholder H 40

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Dyvelsrækkevej 21 Tjekskema vedr. ansøgning

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup 12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup Annonceres 2. juli 2015 Klagefristen udløber 30. juli 2015 Fristen for søgsmål udløber 2. januar 2016 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 27. april 2015 Haderslev Kommune Datablad Revurdering

Læs mere

Revurderinger i Esbjerg kommune

Revurderinger i Esbjerg kommune Revurderinger i Esbjerg kommune Generelt Hovedformål med revurderingen er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på BAT. Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse... 4 1.2

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Nørre Karstoft /Bjarne Møller Nr. Karstoftvej 30 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 12 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Emmelevvej 1 B (Horsballumvej 1) Tilhørende Jesper K. Andersen Birkedalvej 17 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Dato for godkendelsen: 18. juni 2015 Husdyrbruget: Mosegård CHR-nr. 108469 CVR-nr: 27194303 Matr. nr., ejerlav Husdyrbrugets adresse: Ejer og ansøger

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup 1 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Dokid.: 968119 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev,

Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev, Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev, efter 11, stk. 2 i Lov nr.1572 af 20. december 2006. Meddelt d. xxx Miljøgodkendelse af udvidelse af eksisterende

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Luftfoto og oversigt over ejendommen Ribevej 4, 7171 Uldum Registreringsblad

Læs mere

11 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 a f 4 / 1 2 2 0 0 9 o m m i l j ø g o d k e n d e l s e m. v. a f hus dyr br ug

11 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 a f 4 / 1 2 2 0 0 9 o m m i l j ø g o d k e n d e l s e m. v. a f hus dyr br ug 11 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 a f 4 / 1 2 2 0 0 9 o m m i l j ø g o d k e n d e l s e m. v. a f hus dyr br ug Kvægbruget Helledivej 34, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev v/kresten Christensen Rybjergvej 55 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Christensen Ånumvej 150 6900 Skjern Sagsbehandler Dorthe Juul Direkte telefon 9974 1517 E-post dorthe.juul@rksk.dk Dato Sagsnummer

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler.

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler. Tekstdele_samlet: Ikke teknisk resumé, Prosa skema ogbat redegørelse Vemmingbundvej 19, 6310 Broager Ikke teknisk resumé Dyr og dyreenheder: Der er pt. tilladelse til 70 køer (tung race), 80 kvier (0-28

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af kvægbruget. Esthauge. Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer. Den 1. juni 2011

11 miljøgodkendelse. af kvægbruget. Esthauge. Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer. Den 1. juni 2011 11 miljøgodkendelse af kvægbruget Esthauge Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer Den 1. juni 2011 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. NATUR OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kristiansmindevej 1 Tilhørende Cay Wulff Kristiansmindevej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Godkendelsen er meddelt den 26. juni 2012 v/jens Henry Christensen Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøgodkendelse af 15/3-2012

Miljøgodkendelse af 15/3-2012 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Jens Nygaard Tim Kirkevej 39 6980 Tim Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af 15/3-2012 for husdyrbruget Tim Kirkevej 39 6980 Tim

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup Forslag til miljøgodkendelse Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen "Poulstrup", matr.nr. 4 a, Øster Hassing Houvej 244, 9362 Gandrup --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum 2014 Materiale udarbejdet af LMO Annette Pihl Pedersen 23316380 app@lmo.dk 1 REDEGØRELSE TIL BRUG VED REVURDERING AF Ribevej 4 Husdyrbrugets indretning og drift Til brug

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Høring af miljøgodkendelse på kvægbrug. Sønderladevej 33, 9670 Løgstør

Høring af miljøgodkendelse på kvægbrug. Sønderladevej 33, 9670 Løgstør Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 5. august 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen Fredrik IX's Plads

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Miljøgodkendelse 1 af

Miljøgodkendelse 1 af Miljøgodkendelse 1 af Malkekvægbruget Kragelundvej 34, 6330 Padborg Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf. 73 76 76 76 1 12, stk. 2 i Lov nr. 1572 af 20. december

Læs mere