Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed"

Transkript

1 for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Afgivelse af standpunktsbedømmelse Mundtlig prøve i områdefag, grundfag eller afsluttende projekt... 4 Forud for prøven... 4 På prøvedagen umiddelbart forud for prøven... 4 Ved prøven... 5 Efter eksaminationen... 5 Ved sygdom... 5 Ved ikke-beståede prøver... 6 Omprøve... 6 Ved klager over standpunktsbedømmelser eller prøver Censoropgaven i forbindelse med prøve i områdefag eller grundfag eller den afsluttende prøve Evalueringsskema til afsluttende prøve, bilag God praksis for prøveafholdelse i de afsluttende prøver indenfor de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, bilag Censorrapport for social- og sundhedsuddannelserne, bilag

3 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer en underskrevet karakterliste med vejledende standpunktsbedømmelse (skolevejledning) til uddannelsessekretæren senest 2 uger før afslutningen af den aktuelle skoleperiode. Administrationen udarbejder skolevejledninger på baggrund af karakterlisterne. Kontaktlæreren samtaler med eleven om skolevejledningen. En eventuel ændring af den endelige standpunktskarakter skal foreligge skriftligt og underskrevet til uddannelsessekretæren senest 6 uger før prøveafholdelse i grundfag/områdefag. Alle standpunktskarakterer og prøvekarakterer indskrives i beviserne. Standpunktskarakteren i grundfagene tager udgangspunkt i det grundfagsniveau, som fremgår af elevens uddannelsesplan. Valg af grundfagsniveau skal normalt ske før uddannelsesstart. Elevens valg af grundfagsniveauer skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan. Det er kun muligt at vælge det aktuelle grundfagsniveau på uddannelsen eller et højere niveau (højst niveau C). Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller områdefag Hvis et grundfag eller et områdefag ikke er bestået ved standpunktsbedømmelsen i 2. sidste skoleperiode, indkaldes eleven til en samtale med kontaktlæreren/faglæreren og uddannelsesvejlederen, hvor elevens muligheder drøftes. Ved samtalen kan eleven tilbydes: Vejledning med efterfølgende bedømmelse i faget. Bedømmelsen tilrettelægges af læreren En ny skoleperiode og en fornyet bedømmelse 3

4 3. Mundtlig prøve i områdefag, grundfag eller afsluttende projekt Forud for prøven Social- og sundhedsuddannelsen trin 1: 21 dage før prøven orienterer administrationen eksaminator om hvilket fag, der er udtrukket og navnet på censor Social- og sundhedsuddannelsen trin 2: 21 dage før grundfagsprøven og 35 dage før områdefagsprøven orienterer administrationen eksaminator om hvilket fag, der er udtrukket og navnet på censor. Pædagogisk assistentuddannelse: 21 dage før grundfagsprøven og 35 dage før områdefagsprøven orienterer administrationen eksaminator om hvilket fag, der er udtrukket og navnet på censor. Når prøven er offentliggjort sender administrationen brev til censor med angivelse af hvornår censor får tilsendt eksamensmateriale. Prøvespørgsmål, cases, skriftlige opgaver eller lignende fremsendes til censor mindst 8 hverdage (for den afsluttende prøve, så hurtigt som det foreligger dog senest 3 dage før) inden prøven. Censor skal ikke godkende prøvespørgsmålene. I forbindelse med prøver hvor der indgår skriftlige opgaver, som censor skal sætte sig ind i, her tænkes på dansk, skal prøvespørgsmål, cases, skriftlige opgaver eller lignende fremsendes til censor mindst 12 dage inden prøven. Sammen med det faglige materiale til censor har eksaminator ansvar for i samarbejde med administrationen, at følgende fremsendes til den af censor opgivne adresse, ved grundfags/ områdefagseksamen vil det være censors arbejdsplads, hvis ikke andet er opgivet. Skolens prøvebestemmelser (administrationen) Mål for den pågældende prøve (administrationen) Oversigt over holdets elever med navn (administrationen) Kørevejledning til skolen (administrationen) Navn, mailadresse og telefonnummer på eksaminator (administrationen) Retningslinier for censor- og eksaminatorfunktionen ved censorsamarbejdet for Socialog Sundhedsskolerne i Herning, Nordjylland, Randers, Silkeborg og Århus (administrationen) Censorrapport (i forbindelse med områdefag/grundfag) (administrationen) Evalueringsskema (i forbindelse med den afsluttende prøve) (administrationen) Tidsplan for prøveafviklingen. Indeholdende tidspunkt og elevens fulde navn (eksaminator) Case, skriftlige opgaver og problemformulering afleveres i 3 eksemplarer (eksaminator) Ved den afsluttende prøve sendes kun emneafgrænsning, problemformulering og litteraturhenvisning til censor. På prøvedagen umiddelbart forud for prøven Der afholdes møde af ½ times varighed umiddelbart før prøvens start, hvor prøvebestemmelser drøftes og hvor andre aftaler etableres. Der udleveres karakterliste for den pågældende prøve. Censormødet starter kl og prøven starter kl

5 Ved prøven Eksaminandens lærer er eksaminator. Ved særlige omstændigheder, f.eks. forfald på grund af sygdom afgør skolen, hvem der fungerer som eksaminator i lærerens sted. Eksaminator leder eksaminationen. Censor kan med eksaminators tilladelse stille enkelte spørgsmål til eksaminanden. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. En eksaminand der kommer for sent til en mundtlig prøve, kan få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt, hvis institutionen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal af institutionen bortvises fra prøven. En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at eksaminanden har brugt en prøveindstilling. Skolen kan tillade eksaminanden, der bortvises fra en prøve, at aflægge en anden prøve. I øvrigt henvises til skolens generelle prøvebestemmelser vedrørende prøveafholdelse samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Efter prøven Der censureres efter hver eksamination. Censor giver sin bedømmelse først. Ved afslutningen af voteringen anføres bedømmelsen straks på karakterlisten. Almindeligvis er det eksaminator der giver karakteren og begrunder denne med begrundelser fra karakterskalaen, evt. suppleret med eksempler. Censor kan efter aftale med eksaminator overtage opgaven eller supplere efter behov. Karakterlisten underskrives af eksaminator og censor efter afslutningen af hver dags eksamination. Eksaminator og censor er forpligtede til at gøre notater om eksaminationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i forbindelse med en evt. klagesag. Eksaminator og censor opbevarer notaterne i 1 år. I forbindelse med at en elev får en ikke-bestået karakter til prøven, udarbejder eksaminator og censor i fællesskab en begrundelse for karakteren. Dokumentet begrundelse for karakter til prøve skal anvendes. Dokumentet findes i First Class i mappen prøvebestemmelser, som findes under sosur_medarbejdere/undervisning/uddannelser. Normal klagefrist er 2 uger efter bedømmelsen af prøven. Skolen kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold taler for det. Efter endt eksamination evaluerer eksaminator og censor prøven. Evalueringsskemaet/censorrapporten afleveres til skolen senest 1 uge efter prøven er afholdt. Ved sygdom En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. 5

6 Skolen tilrettelægger i samråd med eleven en ny prøve, der foregår efter regler som for den ordinære prøve. Prøvetidspunktet fastsættes af skolen. Ved ikke-beståede prøver Uddannelseschefen orienteres om forløbet. Ved ikke-bestået afsluttende prøve afholdes en helhedsevaluering, hvor elevens muligheder drøftes. Ved ikke-bestået fagprøve indkaldes eleven til en samtale med kontaktlæreren/faglæreren og uddannelsesvejlederen, hvor elevens muligheder drøftes. Eleven kan tilbydes: Vejledning med efterfølgende prøve i faget En ny skoleperiode og en fornyet prøve Der tages ved mødet stilling til om eleven går op i den samme case/projekt eller der vælges nyt. Omprøve Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i samarbejde med eleven. Eleven går til omprøve i forhold til prøvebestemmelserne for den pågældende prøve. Forud for prøven tilbydes eleven en vejledningssamtale med den fagansvarlige underviser. I forbindelse med omprøve i grundfag kan eleven ikke indstille sig på et andet niveau, men går til omprøve på det aktuelle niveau i uddannelsen. Tidsrammen for den mundtlige prøve er som ved den ordinære prøve. Eksaminator er den fagansvarlige underviser. Der udpeges en anden censor. Ved klager over standpunktsbedømmelser eller prøver Ønsker en elev at klage over en standpunktsbedømmelse eller en prøve skal klagen sendes til skolen inden 2 uger fra den dag, hvor eleven har fået meddelelsen (se i øvrigt klagevejledning i skolens generelle prøvebestemmelser). Eleven kan tilbydes en vejledende samtale med skolens direktør forud for at klagen afsendes. Dette er kun vejledende, eleven kan altid fremsende en skriftlig klage til skolens direktør. 6

7 4. Censoropgaven i forbindelse med prøve i områdefag eller grundfag eller den afsluttende prøve Ved uddannelsernes prøver medvirker censorer. Censorerne er offentlighedens garant for, at prøverne: opfylder bekendtgørelsens krav, gennemføres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, og at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelserne Finder censor, at kravene efter ovenstående ikke er opfyldt, afgiver censor indberetning herom til skolen. Desuden afgiver censor på opfordring fra skolen eller fra ministeriet indberetning om prøvers afvikling og resultater. Skolen udpeger censorer. Undervisningsministeriet kan dog vælge at udpege særlige censorer til at medvirke ved nærmere angivne prøver. Som censor må ikke udpeges personer, der har virket som lærer for en eksaminand i forbindelse med uddannelsen, eller som har virket som praktikansvarlig eller -vejleder for eksaminanden. Ved den afsluttende teoretiske prøve i grundforløbet, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og trin 2 og pædagogisk assistentuddannelse udpeges censor fra praktikområdet. En censor kan ikke medvirke ved eksamination af en elev, som er censors ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller på anden måde censor nærtstående. Censor kan heller ikke medvirke, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om censors upartiskhed. Bestemmelsen i ovenstående gælder ikke, hvis det vil være umuligt eller forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade en anden person træde i den pågældendes sted under prøven. Eksaminator eller censor må ikke videregive oplysninger om deres drøftelser eller optegnelser til brug for bedømmelsen, til andre end eleven eller nogen der optræder på elevens vegne eller med elevens samtykke, dog gælder dette ikke ved klagesager. Videregivelse af sådanne oplysninger fra eksaminator eller censor må endvidere kun ske mundtligt i den andens påhør, eller skriftligt efter at den anden har haft mulighed for at kommentere oplysningen. Eksaminator og censor er forpligtet til at videregive oplysninger om deres drøftelser eller optegnelser til eleven til brug for klageudvalgets sagsbehandling. Censor er forpligtet til at evaluere prøven på de af skolen udarbejdede evalueringsskemaer. Skemaet afleveres eller sendes til skolen senest 1 uge efter prøven er afholdt. Skolen har valgt at anvende de evalueringsskemaer til den afsluttende prøve, som udsendes af undervisningsministeriet i forbindelse med særlig beskikket censur, således at evalueringerne er ens for alle. Evalueringsskemaet er vedhæftet som bilag. Desuden er vedhæftet et bilag 2 vedrørende God praksis i forbindelse med afholdelse af afsluttende prøver på uddannelserne. 7

8 Censor er forpligtet til at forberede sig forud for eksaminationen i det tilsendte materiale. Censor skal ikke godkende prøvespørgsmål eller oplæg til case. I forbindelse med skriftlige opgaver skal censor orientere sig i opgaven og vurdere niveau (under middel, middel eller over middel). Opgaven skal ikke tildeles en karakter efter 7- trinsskalaen, da den indgår sammen med den mundtlige præstation i et samlet hele om elevens endelige prøvekarakter. 8

9 5. Evalueringsskema til afsluttende prøve, bilag 1 Spørgeramme for censur ved de afsluttende prøver i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Gældende for grundforløbet, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og trin 2 samt pædagogisk assistentuddannelse. Skemaet afleveres til skolens administration umiddelbart efter prøven. I forbindelse med særlig censur sendes skemaet til: Undervisningsministeriet, Vester Voldgade 123, 1552 København V. Endvidere sendes en kopi til den prøveafholdende skole. Prøveafholdende skole/afdeling Adresse Postnr./by Eksaminators navn Censors navn og adresse Dato for prøveafholdelse Holdnr. Uddannelse Før prøven 1 Fik censor besked om censoropgaven i god tid? 2 Blev censor informeret om gældende regler for uddannelsen, herunder bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser? 3 Blev censor forsynet med andet materiale med betydning for censorvirksomheden, herunder: 4 Skolens bestemmelser vedrørende det afsluttende projekt? (prøveformen) 5 Tidsplan for den praktiske afvikling af prøven? 6 Var det tilsendte materiale let læseligt og i god kopikvalitet? 7 Blev prøveplanen udleveret før prøveafholdelsens start? Under eksaminationen 8 Blev den afsatte tid til eksaminationen overholdt? 9 Var der hensigtsmæssige arbejdsforhold, herunder gode fysiske rammer, under eksaminationen? 10 Blev eksaminationen gennemført så eleven fik mulighed for at dokumentere sine kompetencer i forhold til uddannelsens formål? 11 Var der enighed om censors og eksaminators rollefordeling? 12 Gjorde eksaminator noter under eksaminationen? 13 Blev eksaminationen gennemført individuelt? Under voteringen 14 Var der generelt enighed mellem censor og eksaminator om karakterfastsættelsen? 15 Forløb voteringerne således, at eleverne fik en ensartet og retfærdig behandling? 16 Indgik alle uddannelsens kompetenceområder i bedømmelsen? Efter prøven 17 Fik eleven en begrundelse for den givne karakter? Bemærkninger: ja nej 9

10 6. God praksis for prøveafholdelse i de afsluttende prøver indenfor de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, bilag 2 Gældende for grundforløbet, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og trin 2 samt pædagogisk assistentuddannelse. Før prøven er det god praksis at Censor bliver informeret om censoropgaven senest 8 uger før prøveafholdelse Censor får oplyst økonomien vedrørende censoropgaven Censor får tilsendt kørselsvejledning Der er truffet aftale med censor om, til hvilken adresse (arbejds- eller privatadresse) materialet, som censor skal modtage i forbindelse med prøveafholdelsen, skal sendes til Der etableres kontakt mellem eksaminator og censor før prøven afholdes, for at drøfte den nærmere prøveafvikling, herunder: Censors og eksaminators rollefordeling under prøveforløbet Hvordan de personlige kompetenceområder skal indgå i prøveafholdelsen Hvordan de faglige kompetencer skal indgå i prøveafholdelsen Hvordan eleverne før prøveafholdelse orienteres om censors rolle Længden af dagens prøveforløb planlægges således, at alle elever får ensartede muligheder Under eksaminationen er det god praksis at Eleven får mulighed for at synliggøre selvstændighed og agere på ukendte problemstillinger Eleven får mulighed for at synliggøre selvevalueringsevne Eleven får mulighed for at forstå og demonstrere kommunikative evner i forbindelse med demokratisk kompetence Kun én lærer er eksaminator af gangen Under voteringen er det god praksis at Censor giver det første udspil med hensyn til karakterfastsættelse Efter eksamen det er god praksis når: Eleverne får en begrundelse for deres karakter Censors notater gemmes indtil klagefristen er udløbet Når hele dagens prøveforløb har en længde, så alle elever (grupper) får ensartede muligheder 10

11 7. Censorrapport for social- og sundhedsuddannelserne, bilag 3 I censorsamarbejdet mellem SOSU Nord, Randers Social- og Sundhedsskole, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Social- og Sundhedsskolen Herning, Social- og Sundhedsskolen Skive- Thisted-Viborg og Århus Social- og Sundhedsskole. Formålet med censorrapporten er at fastholde censors vurdering af hvert prøveforløb for at udvikle faget og uddannelserne. Censorrapporten er censors samlede vurdering af hele prøven og skal udgøre et udviklingsredskab på skolen og i skolesamarbejdet. Efter hver prøve er censor forpligtet til at udfylde og sende eller aflevere denne censorrapport til den prøveafholdende skole senest 1 uge efter prøvens afholdelse. Fag: Dato: Sted: Hold nr: Censor: Eksaminator: Prøveindholdet Censors vurdering af prøveformens relevans og bredde, set i forhold til fagets mål De formelle rammer Censors vurdering af prøveformen og de øvrige formelle rammers betydning for prøveforløbet og realisering af målsætningerne Samarbejdet omkring prøven Censors vurdering af forberedelserne til og samarbejdet omkring prøven, der har betydning for realisering af fagets mål Evt. Dato: Underskrift: 11

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere