Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler"

Transkript

1 Lyst- og fritidsfiskere Fiskepleje og fiskeriregler

2 Indhold Indledning Fisketegn...4 Lystfiskertegn...4 Fritidsfiskertegn Fiskeren og omgivelserne Fiskeplejemidlerne Rådgivning Fiskeudsætning...6 Udsætningsplaner...6 Vandløbsforbedringer Ål Omsætningsforbud Lystfiskeri...8 Trollingfiskeri Fritidsfiskeri i saltvand...8 Redskaber...8 Mærkning af redskab...8 Særlige begrænsninger...9 Afmærkning af fiskeredskaber af hensyn til sejlende Fritidsfiskeri i ferskvand Fiskeredskaber i ferskvand (vandløb og søer) Mindstemål, fredningstider og fredningsbælter...13 Fredningstider i saltvand og ferskvand...13 Mindstemål i saltvand og ferskvand...13 Fredningsbælter...14 Genudsætning...14 Anmeldelse af ulovligt fiskeri...14 Fiskeriinspektoraternes afdelinger...15 Fiskeriinspektorat Vest...15 Fiskeriinspektorat Øst...15 Indledning Folderen samler de oplysninger, som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Du kan læse om baggrunden for det store arbejde med udsætning af fisk samt de vigtigste regler for lyst- og fritidsfiskeri. Du kan også læse om vigtigheden af at have regler for lyst- og fritidsfiskeri. Det er i høj grad i fiskerens egen interesse. Derfor er der et tæt samarbejde mellem myndighederne og organisationerne, som det også fremgår af folderen. Priser Alle regler, priser og mindstemål, som er nævnt i folderen, er gældende pr. 1. januar Vær opmærksom på, at folderen ikke indeholder alle regler. Du kan finde flere oplysninger på Fiskeridirektoratets hjemmeside hvor du også kan finde svar på ofte stillede spørgsmål. Endvidere kan du få flere oplysninger hos Fiskeridirektoratets afdelinger rundt omkring i landet. Oplysninger om fiskebestande og anvendelsen af midler til fiskepleje findes på og Køb af fisketegn kan foretages på 2 3

3 1 Fisketegn Lystfiskertegn Som hovedregel skal alle lystfiskere mellem 18 og 65 år have et lystfiskertegn. Lystfiskeri er fiskeri med lette håndredskaber. Det er f.eks. fiskestang, pilk, harpun og rejestrygenet. Lystfiskertegnet fra staten har tre mulige gyldighedsperioder:* 12 måneder...kr uge...kr dag...kr. 35 På uge- og dagkort kan du i stedet for betalingsdatoen påføre en anden dato som første gyldighedsdag. Denne dato må dog ikke være senere end 30 dage efter betalingsdatoen. 12 måneders tegn gælder fra betalingsdatoen. Ved fornyelse gælder 12 måneder fra udløb af indeværende periode. Du kan købe lystfiskertegn på eller på posthuset, hvor du skal bede om et særligt indbetalingskort med fortrykt fiskerinummer. Mange turistbureauer, campingpladser, fiskegrejforhandlere og sommerhusudlejere sælger også fisketegn. Du kan finde en liste over salgssteder på Lystfiskertegnet er personligt og må ikke overdrages til andre. Når du fisker, skal du altid kunne oplyse fiskerinummeret og kunne forevise legitimation, hvis fiskerikontrollørerne beder om det. I ferskvand skal ejeren af fiskevandet give tilladelse til fiskeri, også selvom du har købt lystfiskertegn. Fritidsfiskertegn Personer på 12 år eller derover må fiske med visse faststående redskaber (garn, ruser, mm.), når de har betalt fritidsfiskertegn. Fritidsfiskertegn koster kr. 275 for 12 måneder.* Der er ingen øvre aldersgrænse for betaling af fritidsfisketegn. Du kan købe fritidsfiskertegn på eller på posthuset, hvor du skal bede om et særligt indbetalingskort med fortrykt fiskerinummer. Desuden kan du finde en liste over salgssteder på Fritidsfiskertegnet er personligt og må ikke overdrages til andre. Når du fisker, skal du altid kunne oplyse fiskerinummeret og kunne forevise legitimation, hvis fiskerikontrollørerne beder om det. *) Alle priser er pr. 1. januar Priserne kan justeres i takt med prisudviklingen. Eventuelle prisændringer vil fremgå af 2 Fiskeren og omgivelserne Nogle gode råd Det er vigtigt, at du som lyst- og fritidsfisker overholder nogle få skrevne og uskrevne regler for fiskeri og færdsel i naturen. Det er med til at bevare fiskene. Og så giver det et godt forhold mellem lystfiskere og fritidsfiskere og andre, der bruger naturen, og ikke mindst dem, der bor i området. Det vil også være til gavn for kommende generationer af lyst- og fritidsfiskere. Fredningstider, fredningsbælter og mindstemål Sæt dig godt ind i reglerne om fredningstider, fredningsbælter og mindstemål. Overhold dem nøje. Du kan læse mere om fredningsbælter på og mere om fredningstider og mindstemål på Vis hensyn, når du færdes i naturen Gå altid på markveje og stier. Lad være med at støje unødigt og undlad at smide og efterlade affald, flasker og andet. Efterlad heller ikke fiskeaffald på fiskestedet eller stranden. Stranden er åben for alle Ingen heller ikke større klubber eller selskaber kan forvente at have stranden for sig selv. Begræns fiskeri med flere stænger Hvis du stiller stænger op spredt over et større stykke strand, forhindrer det andre lystfiskere i at fiske. Det er derfor en god idé, at du kun fisker med 1-2 stænger. Hvis du holder god afstand til andre fiskere og ikke gror fast på en bestemt plads, er der bedre plads til alle. Vis hensyn ved parkering Brug så vidt muligt altid P-pladser. Lad være med at spærre småveje, hvor der kan være lokal trafik eller landbrugskørsel. Brug kun offentlige veje. Søsætning af joller Hvis du søsætter en jolle, så brug anlagte ramper. Det er både nemmere og mere skånsomt mod naturen. Camping og mobilhomes Det er forbudt at overnatte i campingvogn eller mobilhomes ved alle strande og på de parkeringspladser, hvor der er opsat skilt om, at det er forbudt at overnatte. Hvis du vil overnatte i telt, skal du have ejerens tilladelse også på stranden. 4 5

4 3 Fiskeplejemidlerne Indtægterne fra lyst- og fritidsfiskertegn beløber sig til godt 30 mio. kr. om året. Pengene indgår i en særlig statslig bevilling til fiskepleje. Fiskeplejen bliver planlagt i et tæt samarbejde mellem Fødevareministeriet og fiskeriets organisationer. Indsatsen foregår især på følgende områder: Udsætning af laksefisk Udsætning af ål Udsætning af fisk i søer Udarbejdelse og revision af udsætningsplaner for fisk Forskning, rådgivning og administration Restaurering af vandløb. Frivillige fra op mod 200 lokale foreninger står for selve udsætningen af fiskeyngel. Der bliver udsat store mængder af ørred, laks, helt og ål. Der bliver også udsat andre fiskearter både i ferskvand og i havet. Det er en del af fiskeplejen at følge effekten af de forskellige udsætninger. Du kan læse meget mere om fiskepleje på 4 Rådgivning Rådgivningen omkring fiskeplejen sker i Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje, det såkaldte 7-udvalg, nedsat ifølge 7 i Fiskeriloven. Udvalget er bredt sammensat af brugere, dvs. lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere. Desuden er Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Landbrug og Kommunernes Landsforening repræsenteret samt de myndigheder, der er ansvarlige for fiskeri og natur- og miljøforhold, dvs. Fødevareministeriet og Miljøministeriet. Udvalget rådgiver om anvendelsen af fiskeplejemidlerne. Desuden drøftes, hvorledes hensynet til sunde fiskebestande varetages bredt i de øvrige dispositioner, der gennemføres i henhold til Fiskeriloven. Du kan læse om lovgrundlaget for 7-udvalget i Fiskeriloven på 5 Fiskeudsætning Udsætningsplaner Fiskepleje i vandløb har i mange år mest været koncentreret om ørred og laks. Der bliver udsat flest ørred. Udsætningen sker efter en nøje tilrettelagt plan, så der kun bliver udsat det antal fisk, som kan trives i vandløbet. Afgørende er kvaliteten af vandløb, skjul, gydegrus, dybde og størrelse af de naturlige bestande Vandløbsforbedringer Omkrig 98% af danske vandløb er gennem tiderne blevet fysisk ændret af mennesker. Der er bygget opstemninger eller vandløbene er blevet udrettet og hårdhændet vedligeholdt uden hensyntagen til fiskebestandene. Øget dræning og regulering har øget sandvandringen i mange vandløb. I de senere år er regioner og kommuner begyndt at forbedre forholdene i vandløbene, blandt andet ved en mere skånsom vedligeholdelse, fjernelse af opstemninger og udlægning af gydegrus mv. Mindre forurening har samtidig medført en markant forbedring af vandkvaliteten, hvilket er særlig vigtigt for ørreder, som kræver rent, iltrigt vand for at kunne trives. Der er således sket store forbedringer i vandløbene, og fiskene har derfor fået flere og bedre levesteder. Forbedringerne i vandmiljøet, fiskeudsætninger og vandløbsrestaureringer har også betydet, at de naturligt forekommende ørredbestande er blevet større. Det fremtidige mål er fortsat at skabe naturlige ørredbestande og derved mindske behovet for udsætning. Derfor bliver en del af fiskeplejemidlerne i dag anvendt til vandløbsrestaurering for at fremskynde dette store arbejde. 6 Ål Der er sket en kraftig reduktion i ålebestanden i Europa. Antallet af de små ål, der ankommer til de europæiske vandløb fra gydepladserne i Sargassohavet, er minimalt i forhold til tidligere. Det betyder, at hvis der skal være en ålebestand fremover, ligger der en stor opgave i at sikre, at langt flere voksne ål når sikkert tilbage til gydepladserne. Det er ikke noget, som Danmark kan klare alene. Derfor har EU s ministerråd vedtaget en forordning, som forpligter alle medlemslande til at udarbejde forvaltningsplaner for ål. Den danske plan indeholder blandt andet en strategi for intensiverede yngeludsætninger samt nye regler, som reducerer fiskeriindsatsen væsentligt for alle former for fiskeri efter ål i både saltog ferskvand. Målet er, at de planer for genopretning af bestanden af europæisk ål, som Danmark og de andre lande i EU iværksætter, samlet kan sikre, at ålebestanden på langt sigt udvikler sig på bæredygtig vis. For fritidsfiskere i saltvand betyder beskyttelsen af ålen bl.a., at: - det ikke er tilladt at anvende krogliner i perioden 1. maj til og med 30. september - det ikke er tilladt at anvende ruser i perioden 10. maj til og med 31. juli Helt fundamentalt for planernes succes og for genopretningen af ålebestanden er, at fiskere, forvaltere og forbrugere overalt i Europa udviser ansvarlighed og bidrager til, at fremtidige generationer også får fornøjelsen af ålen

5 7 Omsætningsforbud Lyst- og fritidsfiskere må ikke sælge deres fangst. Der gælder med andre ord et omsætningsforbud. Fangsten er til eget forbrug. Salg af egen fangst er forbeholdt personer eller selskaber, der er registreret som berettigede til at drive erhvervsmæssigt fiskeri. 8 Lystfiskeri Trollingfiskeri Denne fiskemetode kaldes også dørgefiskeri, dvs. lystfiskeri med liner, som trækkes efter en båd, der langsomt sejler fremad. Der er forbud mod trolling- og dørgefiskeri fra et fartøj, der drives ved motorkraft indenfor en afstand af 100 m fra lavvandslinien i havet. Spiling af redskaber Det er forbudt at anvende selvstændige hjælperedskaber 65 som skovle, paravaner eller lignende (herunder planer board og oter) 40til at spile redskabet ud til siden. højst to fiskestænger pr. person dog højst fire stænger pr. båd. Anvendelse af spilende redskaber er ikke tilladt i disse områder. De fuldstændige regler er anført i bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, se 9 Fritidsfiskeri i saltvand Redskaber Som fritidsfisker må du kun anvende krogliner, bundsatte og flydende garn, ruser og tejner. Du må kun anvende i alt seks redskaber af én slags eller en blanding. Dog må højst tre af redskaberne være garn. Ét af redskaberne må være en rejepæleruse. Hvis du ønsker at anvende en rejepæleruse, skal du anmelde det skriftligt til den lokale afdeling af Fiskeridirektoratet. På finder du et skema, hvorpå du skal anmelde den plads, hvor du ønsker at opstille rejepælerusen. Rejepælerusen må anvendes hele året. at være i saltvand, uden at skriften forsvinder. Mærket skal være gult. Det skal være anbragt mindst 1,2 meter over vandets overflade, hvis redskabet er fastgjort til stager, pæle og lignende. Du skal også mærke alle dine redskaber ved at brænde eller skære fiskerinummeret ind i eller skrive det med vandfast blæk på det gule mærke, pæl, stage, bøje eller flod. Hvis redskaberne ikke er mærket rigtigt, risikerer du, at de bliver fjernet og taget i bevaring af fiskerikontrollørerne. Særlige begrænsninger I perioden 1. juli til 15. november er det ikke tilladt at anvende garn med maskemål på mellem 100 mm helmaske (50 mm halvmaske) og 130 mm helmaske (65 mm halvmaske). Rejepæleruse i saltvand Opsættes ved min. 3 og max. 5 pæle I perioden 1. maj til og med 30. september er det ikke tilladt at anvende krogliner. I perioden 10. maj til og med 31. juli er det ikke tilladt at anvende ruser. (Gælder ikke rejepælerusen). Langs kysten er det hele året forbudt at fiske med nedgarn inden for en afstand af 100 meter fra lavvandslinien. Læs mere om brugen af nedgarn i visse områder i bekendtgørelse nr. 505 om nedgarn af 13. juni Vær også opmærksom på, at der kan gælde særlige lokale regler. I visse områder skal der af hensyn til beskyttelsen af odderbestanden anvendes stoprist eller spærrenet i ruseredskaber. Pt. primært i Nord- og Midtjylland. Det står der mere om i bekendtgørelse nr. 674 af 8. juli 1996 om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande Uden 35 for 100 m fra lavvandslinien samt uden for visse begrænsede områder er det tilladt 20 at anvende visse former for spilende hjælperedskaber (paravaner). Sådanne redskaber 8 skal være monteret direkte på linen (f.eks. Dipsy Diver, Side Planer) og der må kun anvendes ét endeagn pr. line For visse begrænsede områder i Isefjorden, Roskilde Fjord, Øresund og Køge Bugt, hvor der foregår omfattende erhvervsfiskeri, er der begrænsninger i antallet af fiskestænger pr. person og pr. båd, dvs. De fuldstændige regler står i bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, se Mærkning af redskab På fritidsfiskertegnet er der et fiskerinummer. Det skal du bruge, når du mærker dine redskaber. Du skal mærke redskabet med dit navn og adresse på et mærke, der er gjort forsvarligt fast til redskabet og som kan tåle Maskestørrelse på arme og rad højst 40 mm Højst 14 meter Maskestørrelse i spærrerist eller spærrenet højst 36x36 mm Min. 1 meter og højst 2 meter Kalv Kalv Kalv Forreste rusebøjle højst 90 cm Maskemål i rusen højst 30 mm Åbning i kalve min. 40x40 mm

6 Senest 14 dage efter at fiskeriet er afsluttet, skal pælene fjernes. Afbrækkede pæle skal altid fjernes straks. Enkeltstående tejner Rejepæleruse Bøje og et flag eller en fiskekugle. Flag må ikke være hvidt. Yderpælen med to sorte flag og inderste pæl med et sort flag. Yderpælen afmærkes desuden med to lys- reflekser efter retninger for indgående, hvis red- skabet står på mere end to meter vand 10 Fritidsfiskeri i ferskvand I ferskvand tilhører fiskeriretten som udgangspunkt bredejeren. Retten kan være overdraget til en offentlig institution (stat eller kommune). Man skal, foruden lyst- eller fritidsfiskertegn, altid have tilladelse til fiskeri hos indehaveren af fiskeriretten. De, der ejer og bor på den grund, der støder op til ferskvandet, skal ikke have lyst- eller fritidsfiskertegn, når de fisker ud for grunden. Til fiskeri i ørredsøer, som ofte kaldes put and take, skal du normalt ikke have det statslige lystfiskertegn, men et fiskekort, som du kan købe på stedet. Fiskeredskaber i ferskvand (vandløb og søer) Ruser I søer og vandløb er det tilladt at anvende ruser i perioden 1. august 15. oktober. Forreste bøjle højst 90 cm I vandløb skal bagrusens maskemål være mindst 32 mm. Du kan i stedet indsætte et vindue på 14x14 cm med samme maskemål. 2/3 af vandets bredde skal holdes fri for redskaber. Står to redskaber overfor hinanden, må de kun dække 1/3 af bredden tilsammen. Maskestørrelse højst 40 mm Flydende garn Bundsat garn Vandoverflade Max 3 m Max 1,5 m Højst 45 m 10 Højst 45 m Strøm Bøjer med to flag og to gule lysrefleksbånd i redskabets vestlige ende. Et flag og et gult lys- refleksbånd i redskabets østlige ende. Flag må ikke være hvide. 2/3 fri 1/6 d el F ra r u s s lu t a a f e t il s f n t s k a æ s te a r t 10 l der ruse 0, b r e m e t væ r e er d 2/3 m I områder tæt på kysten skal der afmærkes, som beskrevet i oversigten. Reglerne står i bekendtgørelse nr. 307 af 22. april 1994 om afmærkning af fiskeredskaber. Afmærkning Nedgarn, kasteruser og krogliner Strø Fiskeredskaber skal afmærkes med flag og lysrefleksbånd. Det er af hensyn til andre fiskere og sejlende. Desuden er korrekt afmærkning som regel en minimumsforudsætning for at kunne anmode om erstatning for ødelagte redskaber hos forsikringsselskaber mm. Redskab fr i 1/3 del 1/ 3 del 2 /3 fri Strøm Afmærkning af fiskeredskaber af hensyn til sejlende Der skal anvendes stopnet eller stoprist i alle ruseredskaber. Havbund 11

7 I søer må sættegarn, nedgarn o.l. garnredskaber ikke anvendes i april og maj. Alle garn, der anvendes i søer, skal have et maskemål på mindst 122 mm. Afstanden mellem redskaber skal være mindst 100 meter i breddens retning. Er fiskerirettens længde mindre end 100 meter, må du opstille én ruse, dog med en minimumsafstand til nærmeste ruse på 50 meter. Afstanden skal måles mellem de dele af redskaberne (inkl. arme, pæle, tove, ankre mv.), der er nærmest hinanden. For pælesatte fiskeredskaber gælder, at samtlige pæle skal have en højde på mindst 1 meter over vandoverfladen. En af pælene eller flydekuglen skal mærkes i et vejrbestandigt materiale med: Matrikelnummer for den ejendom, der råder over fiskeriretten Fiskerens navn og adresse Eventuelt fiskerinummer. Kasteruse i vandløb Husk stopnet eller stoprist Rød flydekugle i hver ende min. 15 cm i diameter Reglerne står i bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, se Når fiskeriet afsluttes, skal du tage samtlige pæle op, hvis de kan være farlige for andre sejlende eller står i vejen for fiskeri. Alle afbrækkede pæle skal straks tages op. Stopnet 75 mm (knude til knude) Stoprist 170 mm x 170 mm 11 Mindstemål, fredningstider og fredningsbælter Vær opmærksom på, at der findes mange lokale reguleringer af mindstemål, fredningstider og fredningsbælter. Der kan desuden af hensyn til bestandenes trivsel indføres tidsbegrænsede ændringer af mindstemål, fredningstider og fredningsbælter. På kan du holde dig løbende orienteret om evt. ændringer. Fredningstider i saltvand og ferskvand Laks og ørred november 15. januar I saltvand gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes. Gedde i saltvand april 15. maj Gedde i ferskvand april 30. april Sandart i ferskvand...1. maj 31. maj Mindstemål i saltvand og ferskvand Bemærk, at totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids. Listen er ikke udtømmende. Havørred... 40,0 cm Bækørred... 30,0 cm Laks... 60,0 cm Torsk (Skagerrak, Kattegat)... 30,0 cm Torsk (Nordsøen)... 35,0 cm Torsk (Østersøen og Bælterne)... 38,0 cm Rødspætte...27,0 cm Pighvar... 30,0 cm Slethvar... 30,0 cm Søtunge... 24,0 cm Rødtunge... 26,0 cm Skrubbe... 25,5 cm Ising... 25,0 cm Aborre i saltvand... 20,0 cm Gulål i saltvand... 36,0 cm Gulål i ferskvand... 45,0 cm Gedde i saltvand... 60,0 cm Gedde i ferskvand... 40,0 cm Sandart i ferskvand... 50,0 cm For en række fiskerimæssigt attraktive arter (f.eks. hornfisk, aborre og regnbueørred) gælder der ikke mindstemål, idet der ikke er biologisk grundlag for det. Forreste bøjler max 60 cm i diameter 12 13

8 Fredningsbælter Det er vigtigt for de fisk, som bevæger sig fra vandløb ud i havet, at de kan gøre det uhindret. Derfor er der helt generelt fastsat regler om fredningsbælter, der hvor åer, bække og indvande løber ud i havet eller fjordene. Fiskeri er forbudt nærmere end 500 meter fra midten af udløbet. Hvis vandløbets udmunding er mindre end 2 meter bredt, gælder reglen om fredningsbæltet kun fra 16. september 15. marts. Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler om fredningsbælter for enkelte vandløb. I selve vandløbene er det forbudt at fiske inden for en afstand af 50 meter fra indgangen til eller udgangen fra kunstige fiskepassager samt i selve passagen. I søer, der er over 10 hektar, er der 50 meters fredningsbælte ved indløb og udløb, hvis vandløbet er mere end 1 meter bredt. Fredningsbæltet gælder kun for opstilling af garn og ruser, ikke for lystfiskeri. Fiskeri med stang og snøre er tilladt i fredningsbælter i ferskvand, dog ikke omkring fiskepassager. Du kan få mere information og se kort over fredningsbælter i saltvand på Genudsætning Fisk under mindstemål og fisk fanget i fredningstiden skal du genudsætte hurtigst muligt uanset om fisken er levende, skadet eller død. Det er under ingen omstændigheder tilladt at beholde, transportere eller opbevare fisk under mindstemål samt fredet fisk. Det er bedst at genudsætte fisken ved skånsomt at fjerne krogen under vand og så lade den slippe væk. Hvis en fisk tages op af vandet med hænderne, øges risikoen for, at den mister skæl, hvilket kan medføre, at den får infektioner og evt. dør efter genudsætningen. Man bør ikke bære en fisk i krog og line, men anvende et fangstnet. Hvis fisken skal med hjem, skal den aflives. Anmeldelse af ulovligt fiskeri Fiskeridirektoratets kontrollører kan ikke være til stede på alle tidspunkter eller køre efter samtlige anmeldelser her og nu, men Fiskeridirektoratet vil meget gerne modtage anmeldelse om ulovlige forhold, da disse indgår i arbejdet med at planlægge og prioritere kontrolarbejdet. Fiskeridirektoratets afdelinger Fiskeriinspektorat Vest Fiskeridirektoratet Frederikshavn Sandholm Frederikshavn Fax Mail Fiskeridirektoratet Nykøbing Mors H. C. Ørstedsvej Nykøbing Mors Fax Mail Fiskeridirektoratet Esbjerg Auktionsgade Esbjerg Fax Mail Vest Nykøbing Mors Randers Frederikshavn Øst Fiskeriinspektorat Øst Fiskeridirektoratet Roskilde Langebjergvænget Roskilde Fax Mail Fiskeridirektoratet Fredericia Nørrebrogade Fredericia Fax Mail Fiskeridirektoratet Randers Nikkelvej Randers Fax Mail Fiskeridirektoratet Rønne Almegårds Kaserne Bygning Rønne Fax Mail Fredningsbælte 500 m Anmeldelse af ulovligt fiskeri kan ske på skemaet på Fiskeridirektoratets hjemmeside: eller ved henvendelse til Fiskeridirektoratets døgnvagt på mail: eller tlf Esbjerg Fredericia Roskilde Rønne 14 15

9 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Nyropsgade København ISBN nr Par No 1. Juli 2009 Tryk: Prinfo Køge Forsidefotos: Bert Wiklund/bwfoto.dk og 16Børge Pedersen Bagsidefoto: Michael Jensen

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: LEJ Sagsnr.: 2009-02554 Juli 2009 Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009 Deltagere: Jan Steinbring Jensen

Læs mere

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Udsalgssteder som har aftale med NaturErhvervstyrelsen kan formidle salg af fisketegn købt via Internettet. Det er en forudsætning for indgåelse af aftale

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 3. september 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12 1216 København K September 2013

Læs mere

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING.

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100

Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100 Kapitel 6 side 100 Fiskeri med bundgarn Bundgarnsfiskeri er en helt speciel form for fiskeri. Et bundgarn er en fælde, som fisken svømmer ind i, men ikke kan komme ud af igen. Bundgarnsfiskeri er udviklet

Læs mere

Danmark Lystfiskeri i THY

Danmark Lystfiskeri i THY Danmark Lystfiskeri i THY www.thy.dk Velkommen til THY et af Danmarks bedste lystfiskerområder og måske også en af de bedst bevarede hemmeligheder i lystfiskerkredse. Thy er lidt anderledes i kraft af

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

Fiskerikontrol 2014. Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser

Fiskerikontrol 2014. Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser Fiskerikontrol 2014 Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser Kolofon Fiskerikontrol 2014 Erhverv og rekreativ Denne rapport er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere

Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere Fødevareministeriet Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere Udarbejdet som del af projektet Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark' Marts 2010 COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

SØNDAG. Milliarder på krogen

SØNDAG. Milliarder på krogen SØNDAG 27. OKTOBER NR. 39 / 2013 SØNDAG Milliarder på krogen Gordon P. Henriksen har gjort en glødende passion for lystfiskeri til sit levebrød. De danske farvande, søer og vandløb er nøglen til et turistmarked

Læs mere

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS NYHEDSBREV Nyhedsbrev 6 // 2013 INDEKS SIDE 2 FISKETEGNSMIDLER 2013: FÆRRE KRONER MEN IKKE FÆRRE FISK FISHING ZEALAND NU MED ROSKILDE FISK GØR ÅERNE DÅRLIGERE INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Oktober II 2007. Indeks side 6. 13 spørgsmål til partierne. Foretræde om Tangeværket

Oktober II 2007. Indeks side 6. 13 spørgsmål til partierne. Foretræde om Tangeværket Nyhedsbrev Oktober II 2007 Indeks side 2 13 spørgsmål til partierne Indeks side 3 Foretræde om Tangeværket Sæson for ulovligt fiskeri Indeks side 4 Telefondøgnvagten åben Millioner til vandløbsrestaurering

Læs mere

Vedtægter for: Randers fiskeriforening à 1937

Vedtægter for: Randers fiskeriforening à 1937 Vedtægter for: Randers fiskeriforening à 1937 Vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling 1937 samt ændringsforslag vedtaget på ordinær generalforsamling 1997, 2009, 2013 samt ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

September 2007. Indeks side 6. Grøn tænketank på vej. Verdensnaturfonden på vildveje

September 2007. Indeks side 6. Grøn tænketank på vej. Verdensnaturfonden på vildveje Nyhedsbrev September 2007 Indeks side 2 Regeringen skal forklare sig for EU Kommuners dambrugstilsyn halter bagefter Skov- og Naturstyrelsen afviser landbrugsklager Indeks side 3 Miljøklagenævnet afsiger

Læs mere

www.visitdenmark.com/lystfiskeri Lystfiskeri i Danmark Fersk- og saltvandsfiskeri Fishing Denmark

www.visitdenmark.com/lystfiskeri Lystfiskeri i Danmark Fersk- og saltvandsfiskeri Fishing Denmark Lystfiskeri i Danmark Fersk- og saltvandsfiskeri www.visitdenmark.com/lystfiskeri Fishing Denmark Friskfanget campingferie DANMARK NY! RRDK06 Alt om campingferie, lystfiskertips, adresser og meget, meget

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Kortmappen er sidst revideret februar 2012. Indholdsfortegnelse Fiskeregler Side 3 Århus Å etersminde Side 5 kort nr. 1.1 Edslev Side 6 kort nr. 1.2 Tarskov/Fusvadbro

Læs mere

September II 2007. Indeks side 7

September II 2007. Indeks side 7 Nyhedsbrev September II 2007 Indeks side 2 Pristillæg til Tangeværket reduceres Glem ikke underskrifterne Politiet skal kende de skærpede strafforanstaltninger i Ny teknologi skal forbedre problemer med

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark - Anno 1902 Nr. 1-107. årg. januar / februar 2009 Der må fortsat fanges ål i ferske vande Kræver fuld erstatning hvis ålekister

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Fed fiskeferie for alle unge Deadline for indlæg til kurser og arrangementer i Sportsfiskeren

Fed fiskeferie for alle unge Deadline for indlæg til kurser og arrangementer i Sportsfiskeren Nyhedsbrev Juni 2009 Indeks side 2 Tre afgørelser tre sejre Bæveren stortrives i Vestjylland Grøn vækst kort fortalt Indeks side 3 Kommunerne utilfredse med grøn vækst Husdyr-rejsehold på rundtur til kommuner

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen 2. Formandens beretning: 2013 er forløbet vel. De enkelte udvalg har arbejdet godt, under suveræn ledelse af de respektive udvalgsformænd. Desværre er det

Læs mere

U.1988.878V. V.L.D. 5. juli 1988 i anke 3-B.2349/1986. (Lorenzen, Bolt Rasmussen, P. Hald Andersen (kst.)).

U.1988.878V. V.L.D. 5. juli 1988 i anke 3-B.2349/1986. (Lorenzen, Bolt Rasmussen, P. Hald Andersen (kst.)). U.1988.878V Sportsfiskerforenings interesse i fiskebestanden i en bæk anset for værnet af de erstatningsretlige regler, selv om foreningen ikke havde fiskeret i bækken. Tabet påregneligt. En lokal sportsfiskerforening

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2012

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2012 foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2012 Indholdsfortegnelse Farten dræber...side 3 Junior klub...side 5 Fra Ry Mølle til...side 4 Ulovligt fiskeri igen igen...side 8 Bådudvalg...side 9

Læs mere

DM i Trolling DM i Trolling 2012

DM i Trolling DM i Trolling 2012 DM i Trolling DM i Trolling 2012 Den 2. og 3. juni er det igen tid til DM i trolling. Det var helt tilbage i 2008, at SSK sidst afholdt den populære konkurrance. Så nu glæder vi os til at slå teltet op

Læs mere

Inde i bladet finder du bl.a.

Inde i bladet finder du bl.a. 25. årgang nr. 4 oktober 2009 Alsiske Kystfiskere Alsiske Kystfiskere Als Trolling- og Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Inde i bladet finder du bl.a. Efterårets aktivitetsprogram fra fluefiskerne Seneste

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen. Januar 2009

Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen. Januar 2009 Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen Januar 2009 BERETNING OM FISKERIKONTROLLEN OG MILJØOVERVÅGNINGEN I ØSTERSØEN i Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Køge havn fra luften 2013

Køge havn fra luften 2013 Køge havn fra luften 2013 Knæk & Bræk, Bjarne side 2 Klubmesterskab 2014 1. afdeling af klubmesterskabet lørdag den 1. februar. Torsketur (Småbåd) fra Helsingør Nordhavn Torsketur hvor det kun handler

Læs mere

3. Årgang No. 4 August 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening

3. Årgang No. 4 August 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening 3. Årgang No. 4 August 2010 Indhold: Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage det frie fiskeri på vandet medlemmernes interesser over for myndighederne lokale værdier på Lillebælt bæredygtige

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

SPORTSFISKERI. i Sydvestjylland. Danmarks bedste fiskevande

SPORTSFISKERI. i Sydvestjylland. Danmarks bedste fiskevande SPORTSFISKERI i Sydvestjylland DK DKK 20,- Danmarks bedste fiskevande En verden af åer snor sig - valget er dit Læs side 8 Kongeåen - her er plads til alle Læs side 12 Kort Sydvestjylland Se side 19 Velkommen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Korte nyheder. Vicevært søges. Fisk fra åen

Korte nyheder. Vicevært søges. Fisk fra åen 23. årgang nr. 3 juli 2013 Korte nyheder side 2 Vicevært søges side 7 Fisk fra åen side 12 og de korte nyheder Links fra hjemmesiden Husk, at du via de indsatte links på vores hjemmeside har hurtig adgang

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå Sporrttsffi iskerrfforreni ing NNr r... 22 - DDeecceembbeer r 22001122-2277... åår rggaanngg LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider. NYHEDSBREV Nyhedsbrev 11 // 2012 INDEKS SIDE 3 FISKEKONFERENCE: SPORTSFISKERE REDDER TRUEDE FISK EFTERLYSER SPORTSFISKERFANGSTER TIL VIDENSKABELIGT PROJEKT INDEKS SIDE 4 OPFORDRING TIL MERE SAMARBEJDE

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Sagsnr./ 2011-03048 Dato: 21. oktober 2011 Referat af 4. møde i Dialogforum afholdt den 10. oktober 2011 kl. 10 i NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

INNOVATIVE LURES A/S Hvidtjørnvej 24 DK - 5200 Odense V info@innovativelures.com

INNOVATIVE LURES A/S Hvidtjørnvej 24 DK - 5200 Odense V info@innovativelures.com 1 Lidt om os side 3 Produkt matrix side 4 5 Spinnere side 7-11 Jigs side 12 13 Flue fiskeri side 14-1 Forfang / rigs side 20-28 Wobblere side 29 Blink side 31-37 Hav fiskeri side 38 VerticalJerkbait side

Læs mere

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Februar 2015 1 Indhold Introduktion... 3 Forudsætningen for lystfiskerturisme er en bæredygtig fiskeriforvaltning og samarbejde... 3 Task Forcen anbefaler:...

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 870 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 2 111. årg. marts/april 2013 Stop for ålekister er ekspropriation Kvoterne for smålaks er blevet lidt større Nordjylland

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere