Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler"

Transkript

1 Lyst- og fritidsfiskere Fiskepleje og fiskeriregler

2 Indhold Indledning Fisketegn...4 Lystfiskertegn...4 Fritidsfiskertegn Fiskeren og omgivelserne Fiskeplejemidlerne Rådgivning Fiskeudsætning...6 Udsætningsplaner...6 Vandløbsforbedringer Ål Omsætningsforbud Lystfiskeri...8 Trollingfiskeri Fritidsfiskeri i saltvand...8 Redskaber...8 Mærkning af redskab...8 Særlige begrænsninger...9 Afmærkning af fiskeredskaber af hensyn til sejlende Fritidsfiskeri i ferskvand Fiskeredskaber i ferskvand (vandløb og søer) Mindstemål, fredningstider og fredningsbælter...13 Fredningstider i saltvand og ferskvand...13 Mindstemål i saltvand og ferskvand...13 Fredningsbælter...14 Genudsætning...14 Anmeldelse af ulovligt fiskeri...14 Fiskeriinspektoraternes afdelinger...15 Fiskeriinspektorat Vest...15 Fiskeriinspektorat Øst...15 Indledning Folderen samler de oplysninger, som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Du kan læse om baggrunden for det store arbejde med udsætning af fisk samt de vigtigste regler for lyst- og fritidsfiskeri. Du kan også læse om vigtigheden af at have regler for lyst- og fritidsfiskeri. Det er i høj grad i fiskerens egen interesse. Derfor er der et tæt samarbejde mellem myndighederne og organisationerne, som det også fremgår af folderen. Priser Alle regler, priser og mindstemål, som er nævnt i folderen, er gældende pr. 1. januar Vær opmærksom på, at folderen ikke indeholder alle regler. Du kan finde flere oplysninger på Fiskeridirektoratets hjemmeside hvor du også kan finde svar på ofte stillede spørgsmål. Endvidere kan du få flere oplysninger hos Fiskeridirektoratets afdelinger rundt omkring i landet. Oplysninger om fiskebestande og anvendelsen af midler til fiskepleje findes på og Køb af fisketegn kan foretages på 2 3

3 1 Fisketegn Lystfiskertegn Som hovedregel skal alle lystfiskere mellem 18 og 65 år have et lystfiskertegn. Lystfiskeri er fiskeri med lette håndredskaber. Det er f.eks. fiskestang, pilk, harpun og rejestrygenet. Lystfiskertegnet fra staten har tre mulige gyldighedsperioder:* 12 måneder...kr uge...kr dag...kr. 35 På uge- og dagkort kan du i stedet for betalingsdatoen påføre en anden dato som første gyldighedsdag. Denne dato må dog ikke være senere end 30 dage efter betalingsdatoen. 12 måneders tegn gælder fra betalingsdatoen. Ved fornyelse gælder 12 måneder fra udløb af indeværende periode. Du kan købe lystfiskertegn på eller på posthuset, hvor du skal bede om et særligt indbetalingskort med fortrykt fiskerinummer. Mange turistbureauer, campingpladser, fiskegrejforhandlere og sommerhusudlejere sælger også fisketegn. Du kan finde en liste over salgssteder på Lystfiskertegnet er personligt og må ikke overdrages til andre. Når du fisker, skal du altid kunne oplyse fiskerinummeret og kunne forevise legitimation, hvis fiskerikontrollørerne beder om det. I ferskvand skal ejeren af fiskevandet give tilladelse til fiskeri, også selvom du har købt lystfiskertegn. Fritidsfiskertegn Personer på 12 år eller derover må fiske med visse faststående redskaber (garn, ruser, mm.), når de har betalt fritidsfiskertegn. Fritidsfiskertegn koster kr. 275 for 12 måneder.* Der er ingen øvre aldersgrænse for betaling af fritidsfisketegn. Du kan købe fritidsfiskertegn på eller på posthuset, hvor du skal bede om et særligt indbetalingskort med fortrykt fiskerinummer. Desuden kan du finde en liste over salgssteder på Fritidsfiskertegnet er personligt og må ikke overdrages til andre. Når du fisker, skal du altid kunne oplyse fiskerinummeret og kunne forevise legitimation, hvis fiskerikontrollørerne beder om det. *) Alle priser er pr. 1. januar Priserne kan justeres i takt med prisudviklingen. Eventuelle prisændringer vil fremgå af 2 Fiskeren og omgivelserne Nogle gode råd Det er vigtigt, at du som lyst- og fritidsfisker overholder nogle få skrevne og uskrevne regler for fiskeri og færdsel i naturen. Det er med til at bevare fiskene. Og så giver det et godt forhold mellem lystfiskere og fritidsfiskere og andre, der bruger naturen, og ikke mindst dem, der bor i området. Det vil også være til gavn for kommende generationer af lyst- og fritidsfiskere. Fredningstider, fredningsbælter og mindstemål Sæt dig godt ind i reglerne om fredningstider, fredningsbælter og mindstemål. Overhold dem nøje. Du kan læse mere om fredningsbælter på og mere om fredningstider og mindstemål på Vis hensyn, når du færdes i naturen Gå altid på markveje og stier. Lad være med at støje unødigt og undlad at smide og efterlade affald, flasker og andet. Efterlad heller ikke fiskeaffald på fiskestedet eller stranden. Stranden er åben for alle Ingen heller ikke større klubber eller selskaber kan forvente at have stranden for sig selv. Begræns fiskeri med flere stænger Hvis du stiller stænger op spredt over et større stykke strand, forhindrer det andre lystfiskere i at fiske. Det er derfor en god idé, at du kun fisker med 1-2 stænger. Hvis du holder god afstand til andre fiskere og ikke gror fast på en bestemt plads, er der bedre plads til alle. Vis hensyn ved parkering Brug så vidt muligt altid P-pladser. Lad være med at spærre småveje, hvor der kan være lokal trafik eller landbrugskørsel. Brug kun offentlige veje. Søsætning af joller Hvis du søsætter en jolle, så brug anlagte ramper. Det er både nemmere og mere skånsomt mod naturen. Camping og mobilhomes Det er forbudt at overnatte i campingvogn eller mobilhomes ved alle strande og på de parkeringspladser, hvor der er opsat skilt om, at det er forbudt at overnatte. Hvis du vil overnatte i telt, skal du have ejerens tilladelse også på stranden. 4 5

4 3 Fiskeplejemidlerne Indtægterne fra lyst- og fritidsfiskertegn beløber sig til godt 30 mio. kr. om året. Pengene indgår i en særlig statslig bevilling til fiskepleje. Fiskeplejen bliver planlagt i et tæt samarbejde mellem Fødevareministeriet og fiskeriets organisationer. Indsatsen foregår især på følgende områder: Udsætning af laksefisk Udsætning af ål Udsætning af fisk i søer Udarbejdelse og revision af udsætningsplaner for fisk Forskning, rådgivning og administration Restaurering af vandløb. Frivillige fra op mod 200 lokale foreninger står for selve udsætningen af fiskeyngel. Der bliver udsat store mængder af ørred, laks, helt og ål. Der bliver også udsat andre fiskearter både i ferskvand og i havet. Det er en del af fiskeplejen at følge effekten af de forskellige udsætninger. Du kan læse meget mere om fiskepleje på 4 Rådgivning Rådgivningen omkring fiskeplejen sker i Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje, det såkaldte 7-udvalg, nedsat ifølge 7 i Fiskeriloven. Udvalget er bredt sammensat af brugere, dvs. lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere. Desuden er Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Landbrug og Kommunernes Landsforening repræsenteret samt de myndigheder, der er ansvarlige for fiskeri og natur- og miljøforhold, dvs. Fødevareministeriet og Miljøministeriet. Udvalget rådgiver om anvendelsen af fiskeplejemidlerne. Desuden drøftes, hvorledes hensynet til sunde fiskebestande varetages bredt i de øvrige dispositioner, der gennemføres i henhold til Fiskeriloven. Du kan læse om lovgrundlaget for 7-udvalget i Fiskeriloven på 5 Fiskeudsætning Udsætningsplaner Fiskepleje i vandløb har i mange år mest været koncentreret om ørred og laks. Der bliver udsat flest ørred. Udsætningen sker efter en nøje tilrettelagt plan, så der kun bliver udsat det antal fisk, som kan trives i vandløbet. Afgørende er kvaliteten af vandløb, skjul, gydegrus, dybde og størrelse af de naturlige bestande Vandløbsforbedringer Omkrig 98% af danske vandløb er gennem tiderne blevet fysisk ændret af mennesker. Der er bygget opstemninger eller vandløbene er blevet udrettet og hårdhændet vedligeholdt uden hensyntagen til fiskebestandene. Øget dræning og regulering har øget sandvandringen i mange vandløb. I de senere år er regioner og kommuner begyndt at forbedre forholdene i vandløbene, blandt andet ved en mere skånsom vedligeholdelse, fjernelse af opstemninger og udlægning af gydegrus mv. Mindre forurening har samtidig medført en markant forbedring af vandkvaliteten, hvilket er særlig vigtigt for ørreder, som kræver rent, iltrigt vand for at kunne trives. Der er således sket store forbedringer i vandløbene, og fiskene har derfor fået flere og bedre levesteder. Forbedringerne i vandmiljøet, fiskeudsætninger og vandløbsrestaureringer har også betydet, at de naturligt forekommende ørredbestande er blevet større. Det fremtidige mål er fortsat at skabe naturlige ørredbestande og derved mindske behovet for udsætning. Derfor bliver en del af fiskeplejemidlerne i dag anvendt til vandløbsrestaurering for at fremskynde dette store arbejde. 6 Ål Der er sket en kraftig reduktion i ålebestanden i Europa. Antallet af de små ål, der ankommer til de europæiske vandløb fra gydepladserne i Sargassohavet, er minimalt i forhold til tidligere. Det betyder, at hvis der skal være en ålebestand fremover, ligger der en stor opgave i at sikre, at langt flere voksne ål når sikkert tilbage til gydepladserne. Det er ikke noget, som Danmark kan klare alene. Derfor har EU s ministerråd vedtaget en forordning, som forpligter alle medlemslande til at udarbejde forvaltningsplaner for ål. Den danske plan indeholder blandt andet en strategi for intensiverede yngeludsætninger samt nye regler, som reducerer fiskeriindsatsen væsentligt for alle former for fiskeri efter ål i både saltog ferskvand. Målet er, at de planer for genopretning af bestanden af europæisk ål, som Danmark og de andre lande i EU iværksætter, samlet kan sikre, at ålebestanden på langt sigt udvikler sig på bæredygtig vis. For fritidsfiskere i saltvand betyder beskyttelsen af ålen bl.a., at: - det ikke er tilladt at anvende krogliner i perioden 1. maj til og med 30. september - det ikke er tilladt at anvende ruser i perioden 10. maj til og med 31. juli Helt fundamentalt for planernes succes og for genopretningen af ålebestanden er, at fiskere, forvaltere og forbrugere overalt i Europa udviser ansvarlighed og bidrager til, at fremtidige generationer også får fornøjelsen af ålen

5 7 Omsætningsforbud Lyst- og fritidsfiskere må ikke sælge deres fangst. Der gælder med andre ord et omsætningsforbud. Fangsten er til eget forbrug. Salg af egen fangst er forbeholdt personer eller selskaber, der er registreret som berettigede til at drive erhvervsmæssigt fiskeri. 8 Lystfiskeri Trollingfiskeri Denne fiskemetode kaldes også dørgefiskeri, dvs. lystfiskeri med liner, som trækkes efter en båd, der langsomt sejler fremad. Der er forbud mod trolling- og dørgefiskeri fra et fartøj, der drives ved motorkraft indenfor en afstand af 100 m fra lavvandslinien i havet. Spiling af redskaber Det er forbudt at anvende selvstændige hjælperedskaber 65 som skovle, paravaner eller lignende (herunder planer board og oter) 40til at spile redskabet ud til siden. højst to fiskestænger pr. person dog højst fire stænger pr. båd. Anvendelse af spilende redskaber er ikke tilladt i disse områder. De fuldstændige regler er anført i bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, se 9 Fritidsfiskeri i saltvand Redskaber Som fritidsfisker må du kun anvende krogliner, bundsatte og flydende garn, ruser og tejner. Du må kun anvende i alt seks redskaber af én slags eller en blanding. Dog må højst tre af redskaberne være garn. Ét af redskaberne må være en rejepæleruse. Hvis du ønsker at anvende en rejepæleruse, skal du anmelde det skriftligt til den lokale afdeling af Fiskeridirektoratet. På finder du et skema, hvorpå du skal anmelde den plads, hvor du ønsker at opstille rejepælerusen. Rejepælerusen må anvendes hele året. at være i saltvand, uden at skriften forsvinder. Mærket skal være gult. Det skal være anbragt mindst 1,2 meter over vandets overflade, hvis redskabet er fastgjort til stager, pæle og lignende. Du skal også mærke alle dine redskaber ved at brænde eller skære fiskerinummeret ind i eller skrive det med vandfast blæk på det gule mærke, pæl, stage, bøje eller flod. Hvis redskaberne ikke er mærket rigtigt, risikerer du, at de bliver fjernet og taget i bevaring af fiskerikontrollørerne. Særlige begrænsninger I perioden 1. juli til 15. november er det ikke tilladt at anvende garn med maskemål på mellem 100 mm helmaske (50 mm halvmaske) og 130 mm helmaske (65 mm halvmaske). Rejepæleruse i saltvand Opsættes ved min. 3 og max. 5 pæle I perioden 1. maj til og med 30. september er det ikke tilladt at anvende krogliner. I perioden 10. maj til og med 31. juli er det ikke tilladt at anvende ruser. (Gælder ikke rejepælerusen). Langs kysten er det hele året forbudt at fiske med nedgarn inden for en afstand af 100 meter fra lavvandslinien. Læs mere om brugen af nedgarn i visse områder i bekendtgørelse nr. 505 om nedgarn af 13. juni Vær også opmærksom på, at der kan gælde særlige lokale regler. I visse områder skal der af hensyn til beskyttelsen af odderbestanden anvendes stoprist eller spærrenet i ruseredskaber. Pt. primært i Nord- og Midtjylland. Det står der mere om i bekendtgørelse nr. 674 af 8. juli 1996 om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande Uden 35 for 100 m fra lavvandslinien samt uden for visse begrænsede områder er det tilladt 20 at anvende visse former for spilende hjælperedskaber (paravaner). Sådanne redskaber 8 skal være monteret direkte på linen (f.eks. Dipsy Diver, Side Planer) og der må kun anvendes ét endeagn pr. line For visse begrænsede områder i Isefjorden, Roskilde Fjord, Øresund og Køge Bugt, hvor der foregår omfattende erhvervsfiskeri, er der begrænsninger i antallet af fiskestænger pr. person og pr. båd, dvs. De fuldstændige regler står i bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, se Mærkning af redskab På fritidsfiskertegnet er der et fiskerinummer. Det skal du bruge, når du mærker dine redskaber. Du skal mærke redskabet med dit navn og adresse på et mærke, der er gjort forsvarligt fast til redskabet og som kan tåle Maskestørrelse på arme og rad højst 40 mm Højst 14 meter Maskestørrelse i spærrerist eller spærrenet højst 36x36 mm Min. 1 meter og højst 2 meter Kalv Kalv Kalv Forreste rusebøjle højst 90 cm Maskemål i rusen højst 30 mm Åbning i kalve min. 40x40 mm

6 Senest 14 dage efter at fiskeriet er afsluttet, skal pælene fjernes. Afbrækkede pæle skal altid fjernes straks. Enkeltstående tejner Rejepæleruse Bøje og et flag eller en fiskekugle. Flag må ikke være hvidt. Yderpælen med to sorte flag og inderste pæl med et sort flag. Yderpælen afmærkes desuden med to lys- reflekser efter retninger for indgående, hvis red- skabet står på mere end to meter vand 10 Fritidsfiskeri i ferskvand I ferskvand tilhører fiskeriretten som udgangspunkt bredejeren. Retten kan være overdraget til en offentlig institution (stat eller kommune). Man skal, foruden lyst- eller fritidsfiskertegn, altid have tilladelse til fiskeri hos indehaveren af fiskeriretten. De, der ejer og bor på den grund, der støder op til ferskvandet, skal ikke have lyst- eller fritidsfiskertegn, når de fisker ud for grunden. Til fiskeri i ørredsøer, som ofte kaldes put and take, skal du normalt ikke have det statslige lystfiskertegn, men et fiskekort, som du kan købe på stedet. Fiskeredskaber i ferskvand (vandløb og søer) Ruser I søer og vandløb er det tilladt at anvende ruser i perioden 1. august 15. oktober. Forreste bøjle højst 90 cm I vandløb skal bagrusens maskemål være mindst 32 mm. Du kan i stedet indsætte et vindue på 14x14 cm med samme maskemål. 2/3 af vandets bredde skal holdes fri for redskaber. Står to redskaber overfor hinanden, må de kun dække 1/3 af bredden tilsammen. Maskestørrelse højst 40 mm Flydende garn Bundsat garn Vandoverflade Max 3 m Max 1,5 m Højst 45 m 10 Højst 45 m Strøm Bøjer med to flag og to gule lysrefleksbånd i redskabets vestlige ende. Et flag og et gult lys- refleksbånd i redskabets østlige ende. Flag må ikke være hvide. 2/3 fri 1/6 d el F ra r u s s lu t a a f e t il s f n t s k a æ s te a r t 10 l der ruse 0, b r e m e t væ r e er d 2/3 m I områder tæt på kysten skal der afmærkes, som beskrevet i oversigten. Reglerne står i bekendtgørelse nr. 307 af 22. april 1994 om afmærkning af fiskeredskaber. Afmærkning Nedgarn, kasteruser og krogliner Strø Fiskeredskaber skal afmærkes med flag og lysrefleksbånd. Det er af hensyn til andre fiskere og sejlende. Desuden er korrekt afmærkning som regel en minimumsforudsætning for at kunne anmode om erstatning for ødelagte redskaber hos forsikringsselskaber mm. Redskab fr i 1/3 del 1/ 3 del 2 /3 fri Strøm Afmærkning af fiskeredskaber af hensyn til sejlende Der skal anvendes stopnet eller stoprist i alle ruseredskaber. Havbund 11

7 I søer må sættegarn, nedgarn o.l. garnredskaber ikke anvendes i april og maj. Alle garn, der anvendes i søer, skal have et maskemål på mindst 122 mm. Afstanden mellem redskaber skal være mindst 100 meter i breddens retning. Er fiskerirettens længde mindre end 100 meter, må du opstille én ruse, dog med en minimumsafstand til nærmeste ruse på 50 meter. Afstanden skal måles mellem de dele af redskaberne (inkl. arme, pæle, tove, ankre mv.), der er nærmest hinanden. For pælesatte fiskeredskaber gælder, at samtlige pæle skal have en højde på mindst 1 meter over vandoverfladen. En af pælene eller flydekuglen skal mærkes i et vejrbestandigt materiale med: Matrikelnummer for den ejendom, der råder over fiskeriretten Fiskerens navn og adresse Eventuelt fiskerinummer. Kasteruse i vandløb Husk stopnet eller stoprist Rød flydekugle i hver ende min. 15 cm i diameter Reglerne står i bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, se Når fiskeriet afsluttes, skal du tage samtlige pæle op, hvis de kan være farlige for andre sejlende eller står i vejen for fiskeri. Alle afbrækkede pæle skal straks tages op. Stopnet 75 mm (knude til knude) Stoprist 170 mm x 170 mm 11 Mindstemål, fredningstider og fredningsbælter Vær opmærksom på, at der findes mange lokale reguleringer af mindstemål, fredningstider og fredningsbælter. Der kan desuden af hensyn til bestandenes trivsel indføres tidsbegrænsede ændringer af mindstemål, fredningstider og fredningsbælter. På kan du holde dig løbende orienteret om evt. ændringer. Fredningstider i saltvand og ferskvand Laks og ørred november 15. januar I saltvand gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes. Gedde i saltvand april 15. maj Gedde i ferskvand april 30. april Sandart i ferskvand...1. maj 31. maj Mindstemål i saltvand og ferskvand Bemærk, at totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids. Listen er ikke udtømmende. Havørred... 40,0 cm Bækørred... 30,0 cm Laks... 60,0 cm Torsk (Skagerrak, Kattegat)... 30,0 cm Torsk (Nordsøen)... 35,0 cm Torsk (Østersøen og Bælterne)... 38,0 cm Rødspætte...27,0 cm Pighvar... 30,0 cm Slethvar... 30,0 cm Søtunge... 24,0 cm Rødtunge... 26,0 cm Skrubbe... 25,5 cm Ising... 25,0 cm Aborre i saltvand... 20,0 cm Gulål i saltvand... 36,0 cm Gulål i ferskvand... 45,0 cm Gedde i saltvand... 60,0 cm Gedde i ferskvand... 40,0 cm Sandart i ferskvand... 50,0 cm For en række fiskerimæssigt attraktive arter (f.eks. hornfisk, aborre og regnbueørred) gælder der ikke mindstemål, idet der ikke er biologisk grundlag for det. Forreste bøjler max 60 cm i diameter 12 13

8 Fredningsbælter Det er vigtigt for de fisk, som bevæger sig fra vandløb ud i havet, at de kan gøre det uhindret. Derfor er der helt generelt fastsat regler om fredningsbælter, der hvor åer, bække og indvande løber ud i havet eller fjordene. Fiskeri er forbudt nærmere end 500 meter fra midten af udløbet. Hvis vandløbets udmunding er mindre end 2 meter bredt, gælder reglen om fredningsbæltet kun fra 16. september 15. marts. Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler om fredningsbælter for enkelte vandløb. I selve vandløbene er det forbudt at fiske inden for en afstand af 50 meter fra indgangen til eller udgangen fra kunstige fiskepassager samt i selve passagen. I søer, der er over 10 hektar, er der 50 meters fredningsbælte ved indløb og udløb, hvis vandløbet er mere end 1 meter bredt. Fredningsbæltet gælder kun for opstilling af garn og ruser, ikke for lystfiskeri. Fiskeri med stang og snøre er tilladt i fredningsbælter i ferskvand, dog ikke omkring fiskepassager. Du kan få mere information og se kort over fredningsbælter i saltvand på Genudsætning Fisk under mindstemål og fisk fanget i fredningstiden skal du genudsætte hurtigst muligt uanset om fisken er levende, skadet eller død. Det er under ingen omstændigheder tilladt at beholde, transportere eller opbevare fisk under mindstemål samt fredet fisk. Det er bedst at genudsætte fisken ved skånsomt at fjerne krogen under vand og så lade den slippe væk. Hvis en fisk tages op af vandet med hænderne, øges risikoen for, at den mister skæl, hvilket kan medføre, at den får infektioner og evt. dør efter genudsætningen. Man bør ikke bære en fisk i krog og line, men anvende et fangstnet. Hvis fisken skal med hjem, skal den aflives. Anmeldelse af ulovligt fiskeri Fiskeridirektoratets kontrollører kan ikke være til stede på alle tidspunkter eller køre efter samtlige anmeldelser her og nu, men Fiskeridirektoratet vil meget gerne modtage anmeldelse om ulovlige forhold, da disse indgår i arbejdet med at planlægge og prioritere kontrolarbejdet. Fiskeridirektoratets afdelinger Fiskeriinspektorat Vest Fiskeridirektoratet Frederikshavn Sandholm Frederikshavn Fax Mail Fiskeridirektoratet Nykøbing Mors H. C. Ørstedsvej Nykøbing Mors Fax Mail Fiskeridirektoratet Esbjerg Auktionsgade Esbjerg Fax Mail Vest Nykøbing Mors Randers Frederikshavn Øst Fiskeriinspektorat Øst Fiskeridirektoratet Roskilde Langebjergvænget Roskilde Fax Mail Fiskeridirektoratet Fredericia Nørrebrogade Fredericia Fax Mail Fiskeridirektoratet Randers Nikkelvej Randers Fax Mail Fiskeridirektoratet Rønne Almegårds Kaserne Bygning Rønne Fax Mail Fredningsbælte 500 m Anmeldelse af ulovligt fiskeri kan ske på skemaet på Fiskeridirektoratets hjemmeside: eller ved henvendelse til Fiskeridirektoratets døgnvagt på mail: eller tlf Esbjerg Fredericia Roskilde Rønne 14 15

9 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Nyropsgade København ISBN nr Par No 1. Juli 2009 Tryk: Prinfo Køge Forsidefotos: Bert Wiklund/bwfoto.dk og 16Børge Pedersen Bagsidefoto: Michael Jensen

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12 1216 København K September 2013

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING.

Læs mere

Manual til elektrofiskeri Vejledning til elektrofiskeri ved bestandsanalyser og opfiskning af moderfisk

Manual til elektrofiskeri Vejledning til elektrofiskeri ved bestandsanalyser og opfiskning af moderfisk Manual til elektrofiskeri Vejledning til elektrofiskeri ved bestandsanalyser og opfiskning af moderfisk DTU Aqua-rapport nr. 272-2013 Af Peter Geertz-Hansen, Anders Koed og Finn Sivebæk Manual til elektrofiskeri

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

3. Årgang No. 4 August 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening

3. Årgang No. 4 August 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening 3. Årgang No. 4 August 2010 Indhold: Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage det frie fiskeri på vandet medlemmernes interesser over for myndighederne lokale værdier på Lillebælt bæredygtige

Læs mere

Virksomhedsregnskab. April 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Virksomhedsregnskab. April 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Virksomhedsregnskab April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Virksomhedsregnskab April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 december 2014 29. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Mark Hojfeldt Jan Nielsen Mark Hojfeldt Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt fiskevand ved Skjern å og Karstofte å

Nyt fiskevand ved Skjern å og Karstofte å Afsender: Vejle Sportsfiskerforening Kasserer: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C 7100 Vejle A Medlemsblad Nr. 2 2005 10. Årgang Marts - april Nyt fiskevand ved Skjern å og Karstofte å Sidste klubaften

Læs mere

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Februar 2015 1 Indhold Introduktion... 3 Forudsætningen for lystfiskerturisme er en bæredygtig fiskeriforvaltning og samarbejde... 3 Task Forcen anbefaler:...

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere

Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere Fødevareministeriet Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere Udarbejdet som del af projektet Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark' Marts 2010 COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

September II 2007. Indeks side 7

September II 2007. Indeks side 7 Nyhedsbrev September II 2007 Indeks side 2 Pristillæg til Tangeværket reduceres Glem ikke underskrifterne Politiet skal kende de skærpede strafforanstaltninger i Ny teknologi skal forbedre problemer med

Læs mere

Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100

Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100 Kapitel 6 side 100 Fiskeri med bundgarn Bundgarnsfiskeri er en helt speciel form for fiskeri. Et bundgarn er en fælde, som fisken svømmer ind i, men ikke kan komme ud af igen. Bundgarnsfiskeri er udviklet

Læs mere

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri NOTAT Til Martin Andersen, NaturErhvervstyrelsen Vedr. Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri Fra Henrik Gislason 14. marts 2013 Journal nr. 12/09478 Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed

Læs mere

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008 Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008 Generelt Det økonomiske ansvar for Fiskeplejen ligger hos Direktoratet for Fødevarer og Erhverv (DFFE) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansvaret

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

Ansvaret tilbage til fiskerne...

Ansvaret tilbage til fiskerne... Ansvaret tilbage til fiskerne... Af formand Thorkild Førby Dagligdagen i dansk fiskeri er domineret af enkeltsager og enkeltemner. Det er naturligt nok, men det betyder, at vi ikke altid i fornødent omfang

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER 1. Rammer og lovgivning Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Kolofon: Udgivet af: Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Bidrag

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART.

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. Jeg blev valgt som formand for Danmarks Fiskeriforening på generalforsamlingen

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere