Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler"

Transkript

1 Lyst- og fritidsfiskere Fiskepleje og fiskeriregler

2 Indhold Indledning Fisketegn...4 Lystfiskertegn...4 Fritidsfiskertegn Fiskeren og omgivelserne Fiskeplejemidlerne Rådgivning Fiskeudsætning...6 Udsætningsplaner...6 Vandløbsforbedringer Ål Omsætningsforbud Lystfiskeri...8 Trollingfiskeri Fritidsfiskeri i saltvand...8 Redskaber...8 Mærkning af redskab...8 Særlige begrænsninger...9 Afmærkning af fiskeredskaber af hensyn til sejlende Fritidsfiskeri i ferskvand Fiskeredskaber i ferskvand (vandløb og søer) Mindstemål, fredningstider og fredningsbælter...13 Fredningstider i saltvand og ferskvand...13 Mindstemål i saltvand og ferskvand...13 Fredningsbælter...14 Genudsætning...14 Anmeldelse af ulovligt fiskeri...14 Fiskeriinspektoraternes afdelinger...15 Fiskeriinspektorat Vest...15 Fiskeriinspektorat Øst...15 Indledning Folderen samler de oplysninger, som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Du kan læse om baggrunden for det store arbejde med udsætning af fisk samt de vigtigste regler for lyst- og fritidsfiskeri. Du kan også læse om vigtigheden af at have regler for lyst- og fritidsfiskeri. Det er i høj grad i fiskerens egen interesse. Derfor er der et tæt samarbejde mellem myndighederne og organisationerne, som det også fremgår af folderen. Priser Alle regler, priser og mindstemål, som er nævnt i folderen, er gældende pr. 1. januar Vær opmærksom på, at folderen ikke indeholder alle regler. Du kan finde flere oplysninger på Fiskeridirektoratets hjemmeside hvor du også kan finde svar på ofte stillede spørgsmål. Endvidere kan du få flere oplysninger hos Fiskeridirektoratets afdelinger rundt omkring i landet. Oplysninger om fiskebestande og anvendelsen af midler til fiskepleje findes på og Køb af fisketegn kan foretages på 2 3

3 1 Fisketegn Lystfiskertegn Som hovedregel skal alle lystfiskere mellem 18 og 65 år have et lystfiskertegn. Lystfiskeri er fiskeri med lette håndredskaber. Det er f.eks. fiskestang, pilk, harpun og rejestrygenet. Lystfiskertegnet fra staten har tre mulige gyldighedsperioder:* 12 måneder...kr uge...kr dag...kr. 35 På uge- og dagkort kan du i stedet for betalingsdatoen påføre en anden dato som første gyldighedsdag. Denne dato må dog ikke være senere end 30 dage efter betalingsdatoen. 12 måneders tegn gælder fra betalingsdatoen. Ved fornyelse gælder 12 måneder fra udløb af indeværende periode. Du kan købe lystfiskertegn på eller på posthuset, hvor du skal bede om et særligt indbetalingskort med fortrykt fiskerinummer. Mange turistbureauer, campingpladser, fiskegrejforhandlere og sommerhusudlejere sælger også fisketegn. Du kan finde en liste over salgssteder på Lystfiskertegnet er personligt og må ikke overdrages til andre. Når du fisker, skal du altid kunne oplyse fiskerinummeret og kunne forevise legitimation, hvis fiskerikontrollørerne beder om det. I ferskvand skal ejeren af fiskevandet give tilladelse til fiskeri, også selvom du har købt lystfiskertegn. Fritidsfiskertegn Personer på 12 år eller derover må fiske med visse faststående redskaber (garn, ruser, mm.), når de har betalt fritidsfiskertegn. Fritidsfiskertegn koster kr. 275 for 12 måneder.* Der er ingen øvre aldersgrænse for betaling af fritidsfisketegn. Du kan købe fritidsfiskertegn på eller på posthuset, hvor du skal bede om et særligt indbetalingskort med fortrykt fiskerinummer. Desuden kan du finde en liste over salgssteder på Fritidsfiskertegnet er personligt og må ikke overdrages til andre. Når du fisker, skal du altid kunne oplyse fiskerinummeret og kunne forevise legitimation, hvis fiskerikontrollørerne beder om det. *) Alle priser er pr. 1. januar Priserne kan justeres i takt med prisudviklingen. Eventuelle prisændringer vil fremgå af 2 Fiskeren og omgivelserne Nogle gode råd Det er vigtigt, at du som lyst- og fritidsfisker overholder nogle få skrevne og uskrevne regler for fiskeri og færdsel i naturen. Det er med til at bevare fiskene. Og så giver det et godt forhold mellem lystfiskere og fritidsfiskere og andre, der bruger naturen, og ikke mindst dem, der bor i området. Det vil også være til gavn for kommende generationer af lyst- og fritidsfiskere. Fredningstider, fredningsbælter og mindstemål Sæt dig godt ind i reglerne om fredningstider, fredningsbælter og mindstemål. Overhold dem nøje. Du kan læse mere om fredningsbælter på og mere om fredningstider og mindstemål på Vis hensyn, når du færdes i naturen Gå altid på markveje og stier. Lad være med at støje unødigt og undlad at smide og efterlade affald, flasker og andet. Efterlad heller ikke fiskeaffald på fiskestedet eller stranden. Stranden er åben for alle Ingen heller ikke større klubber eller selskaber kan forvente at have stranden for sig selv. Begræns fiskeri med flere stænger Hvis du stiller stænger op spredt over et større stykke strand, forhindrer det andre lystfiskere i at fiske. Det er derfor en god idé, at du kun fisker med 1-2 stænger. Hvis du holder god afstand til andre fiskere og ikke gror fast på en bestemt plads, er der bedre plads til alle. Vis hensyn ved parkering Brug så vidt muligt altid P-pladser. Lad være med at spærre småveje, hvor der kan være lokal trafik eller landbrugskørsel. Brug kun offentlige veje. Søsætning af joller Hvis du søsætter en jolle, så brug anlagte ramper. Det er både nemmere og mere skånsomt mod naturen. Camping og mobilhomes Det er forbudt at overnatte i campingvogn eller mobilhomes ved alle strande og på de parkeringspladser, hvor der er opsat skilt om, at det er forbudt at overnatte. Hvis du vil overnatte i telt, skal du have ejerens tilladelse også på stranden. 4 5

4 3 Fiskeplejemidlerne Indtægterne fra lyst- og fritidsfiskertegn beløber sig til godt 30 mio. kr. om året. Pengene indgår i en særlig statslig bevilling til fiskepleje. Fiskeplejen bliver planlagt i et tæt samarbejde mellem Fødevareministeriet og fiskeriets organisationer. Indsatsen foregår især på følgende områder: Udsætning af laksefisk Udsætning af ål Udsætning af fisk i søer Udarbejdelse og revision af udsætningsplaner for fisk Forskning, rådgivning og administration Restaurering af vandløb. Frivillige fra op mod 200 lokale foreninger står for selve udsætningen af fiskeyngel. Der bliver udsat store mængder af ørred, laks, helt og ål. Der bliver også udsat andre fiskearter både i ferskvand og i havet. Det er en del af fiskeplejen at følge effekten af de forskellige udsætninger. Du kan læse meget mere om fiskepleje på 4 Rådgivning Rådgivningen omkring fiskeplejen sker i Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje, det såkaldte 7-udvalg, nedsat ifølge 7 i Fiskeriloven. Udvalget er bredt sammensat af brugere, dvs. lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere. Desuden er Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Landbrug og Kommunernes Landsforening repræsenteret samt de myndigheder, der er ansvarlige for fiskeri og natur- og miljøforhold, dvs. Fødevareministeriet og Miljøministeriet. Udvalget rådgiver om anvendelsen af fiskeplejemidlerne. Desuden drøftes, hvorledes hensynet til sunde fiskebestande varetages bredt i de øvrige dispositioner, der gennemføres i henhold til Fiskeriloven. Du kan læse om lovgrundlaget for 7-udvalget i Fiskeriloven på 5 Fiskeudsætning Udsætningsplaner Fiskepleje i vandløb har i mange år mest været koncentreret om ørred og laks. Der bliver udsat flest ørred. Udsætningen sker efter en nøje tilrettelagt plan, så der kun bliver udsat det antal fisk, som kan trives i vandløbet. Afgørende er kvaliteten af vandløb, skjul, gydegrus, dybde og størrelse af de naturlige bestande Vandløbsforbedringer Omkrig 98% af danske vandløb er gennem tiderne blevet fysisk ændret af mennesker. Der er bygget opstemninger eller vandløbene er blevet udrettet og hårdhændet vedligeholdt uden hensyntagen til fiskebestandene. Øget dræning og regulering har øget sandvandringen i mange vandløb. I de senere år er regioner og kommuner begyndt at forbedre forholdene i vandløbene, blandt andet ved en mere skånsom vedligeholdelse, fjernelse af opstemninger og udlægning af gydegrus mv. Mindre forurening har samtidig medført en markant forbedring af vandkvaliteten, hvilket er særlig vigtigt for ørreder, som kræver rent, iltrigt vand for at kunne trives. Der er således sket store forbedringer i vandløbene, og fiskene har derfor fået flere og bedre levesteder. Forbedringerne i vandmiljøet, fiskeudsætninger og vandløbsrestaureringer har også betydet, at de naturligt forekommende ørredbestande er blevet større. Det fremtidige mål er fortsat at skabe naturlige ørredbestande og derved mindske behovet for udsætning. Derfor bliver en del af fiskeplejemidlerne i dag anvendt til vandløbsrestaurering for at fremskynde dette store arbejde. 6 Ål Der er sket en kraftig reduktion i ålebestanden i Europa. Antallet af de små ål, der ankommer til de europæiske vandløb fra gydepladserne i Sargassohavet, er minimalt i forhold til tidligere. Det betyder, at hvis der skal være en ålebestand fremover, ligger der en stor opgave i at sikre, at langt flere voksne ål når sikkert tilbage til gydepladserne. Det er ikke noget, som Danmark kan klare alene. Derfor har EU s ministerråd vedtaget en forordning, som forpligter alle medlemslande til at udarbejde forvaltningsplaner for ål. Den danske plan indeholder blandt andet en strategi for intensiverede yngeludsætninger samt nye regler, som reducerer fiskeriindsatsen væsentligt for alle former for fiskeri efter ål i både saltog ferskvand. Målet er, at de planer for genopretning af bestanden af europæisk ål, som Danmark og de andre lande i EU iværksætter, samlet kan sikre, at ålebestanden på langt sigt udvikler sig på bæredygtig vis. For fritidsfiskere i saltvand betyder beskyttelsen af ålen bl.a., at: - det ikke er tilladt at anvende krogliner i perioden 1. maj til og med 30. september - det ikke er tilladt at anvende ruser i perioden 10. maj til og med 31. juli Helt fundamentalt for planernes succes og for genopretningen af ålebestanden er, at fiskere, forvaltere og forbrugere overalt i Europa udviser ansvarlighed og bidrager til, at fremtidige generationer også får fornøjelsen af ålen

5 7 Omsætningsforbud Lyst- og fritidsfiskere må ikke sælge deres fangst. Der gælder med andre ord et omsætningsforbud. Fangsten er til eget forbrug. Salg af egen fangst er forbeholdt personer eller selskaber, der er registreret som berettigede til at drive erhvervsmæssigt fiskeri. 8 Lystfiskeri Trollingfiskeri Denne fiskemetode kaldes også dørgefiskeri, dvs. lystfiskeri med liner, som trækkes efter en båd, der langsomt sejler fremad. Der er forbud mod trolling- og dørgefiskeri fra et fartøj, der drives ved motorkraft indenfor en afstand af 100 m fra lavvandslinien i havet. Spiling af redskaber Det er forbudt at anvende selvstændige hjælperedskaber 65 som skovle, paravaner eller lignende (herunder planer board og oter) 40til at spile redskabet ud til siden. højst to fiskestænger pr. person dog højst fire stænger pr. båd. Anvendelse af spilende redskaber er ikke tilladt i disse områder. De fuldstændige regler er anført i bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, se 9 Fritidsfiskeri i saltvand Redskaber Som fritidsfisker må du kun anvende krogliner, bundsatte og flydende garn, ruser og tejner. Du må kun anvende i alt seks redskaber af én slags eller en blanding. Dog må højst tre af redskaberne være garn. Ét af redskaberne må være en rejepæleruse. Hvis du ønsker at anvende en rejepæleruse, skal du anmelde det skriftligt til den lokale afdeling af Fiskeridirektoratet. På finder du et skema, hvorpå du skal anmelde den plads, hvor du ønsker at opstille rejepælerusen. Rejepælerusen må anvendes hele året. at være i saltvand, uden at skriften forsvinder. Mærket skal være gult. Det skal være anbragt mindst 1,2 meter over vandets overflade, hvis redskabet er fastgjort til stager, pæle og lignende. Du skal også mærke alle dine redskaber ved at brænde eller skære fiskerinummeret ind i eller skrive det med vandfast blæk på det gule mærke, pæl, stage, bøje eller flod. Hvis redskaberne ikke er mærket rigtigt, risikerer du, at de bliver fjernet og taget i bevaring af fiskerikontrollørerne. Særlige begrænsninger I perioden 1. juli til 15. november er det ikke tilladt at anvende garn med maskemål på mellem 100 mm helmaske (50 mm halvmaske) og 130 mm helmaske (65 mm halvmaske). Rejepæleruse i saltvand Opsættes ved min. 3 og max. 5 pæle I perioden 1. maj til og med 30. september er det ikke tilladt at anvende krogliner. I perioden 10. maj til og med 31. juli er det ikke tilladt at anvende ruser. (Gælder ikke rejepælerusen). Langs kysten er det hele året forbudt at fiske med nedgarn inden for en afstand af 100 meter fra lavvandslinien. Læs mere om brugen af nedgarn i visse områder i bekendtgørelse nr. 505 om nedgarn af 13. juni Vær også opmærksom på, at der kan gælde særlige lokale regler. I visse områder skal der af hensyn til beskyttelsen af odderbestanden anvendes stoprist eller spærrenet i ruseredskaber. Pt. primært i Nord- og Midtjylland. Det står der mere om i bekendtgørelse nr. 674 af 8. juli 1996 om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande Uden 35 for 100 m fra lavvandslinien samt uden for visse begrænsede områder er det tilladt 20 at anvende visse former for spilende hjælperedskaber (paravaner). Sådanne redskaber 8 skal være monteret direkte på linen (f.eks. Dipsy Diver, Side Planer) og der må kun anvendes ét endeagn pr. line For visse begrænsede områder i Isefjorden, Roskilde Fjord, Øresund og Køge Bugt, hvor der foregår omfattende erhvervsfiskeri, er der begrænsninger i antallet af fiskestænger pr. person og pr. båd, dvs. De fuldstændige regler står i bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, se Mærkning af redskab På fritidsfiskertegnet er der et fiskerinummer. Det skal du bruge, når du mærker dine redskaber. Du skal mærke redskabet med dit navn og adresse på et mærke, der er gjort forsvarligt fast til redskabet og som kan tåle Maskestørrelse på arme og rad højst 40 mm Højst 14 meter Maskestørrelse i spærrerist eller spærrenet højst 36x36 mm Min. 1 meter og højst 2 meter Kalv Kalv Kalv Forreste rusebøjle højst 90 cm Maskemål i rusen højst 30 mm Åbning i kalve min. 40x40 mm

6 Senest 14 dage efter at fiskeriet er afsluttet, skal pælene fjernes. Afbrækkede pæle skal altid fjernes straks. Enkeltstående tejner Rejepæleruse Bøje og et flag eller en fiskekugle. Flag må ikke være hvidt. Yderpælen med to sorte flag og inderste pæl med et sort flag. Yderpælen afmærkes desuden med to lys- reflekser efter retninger for indgående, hvis red- skabet står på mere end to meter vand 10 Fritidsfiskeri i ferskvand I ferskvand tilhører fiskeriretten som udgangspunkt bredejeren. Retten kan være overdraget til en offentlig institution (stat eller kommune). Man skal, foruden lyst- eller fritidsfiskertegn, altid have tilladelse til fiskeri hos indehaveren af fiskeriretten. De, der ejer og bor på den grund, der støder op til ferskvandet, skal ikke have lyst- eller fritidsfiskertegn, når de fisker ud for grunden. Til fiskeri i ørredsøer, som ofte kaldes put and take, skal du normalt ikke have det statslige lystfiskertegn, men et fiskekort, som du kan købe på stedet. Fiskeredskaber i ferskvand (vandløb og søer) Ruser I søer og vandløb er det tilladt at anvende ruser i perioden 1. august 15. oktober. Forreste bøjle højst 90 cm I vandløb skal bagrusens maskemål være mindst 32 mm. Du kan i stedet indsætte et vindue på 14x14 cm med samme maskemål. 2/3 af vandets bredde skal holdes fri for redskaber. Står to redskaber overfor hinanden, må de kun dække 1/3 af bredden tilsammen. Maskestørrelse højst 40 mm Flydende garn Bundsat garn Vandoverflade Max 3 m Max 1,5 m Højst 45 m 10 Højst 45 m Strøm Bøjer med to flag og to gule lysrefleksbånd i redskabets vestlige ende. Et flag og et gult lys- refleksbånd i redskabets østlige ende. Flag må ikke være hvide. 2/3 fri 1/6 d el F ra r u s s lu t a a f e t il s f n t s k a æ s te a r t 10 l der ruse 0, b r e m e t væ r e er d 2/3 m I områder tæt på kysten skal der afmærkes, som beskrevet i oversigten. Reglerne står i bekendtgørelse nr. 307 af 22. april 1994 om afmærkning af fiskeredskaber. Afmærkning Nedgarn, kasteruser og krogliner Strø Fiskeredskaber skal afmærkes med flag og lysrefleksbånd. Det er af hensyn til andre fiskere og sejlende. Desuden er korrekt afmærkning som regel en minimumsforudsætning for at kunne anmode om erstatning for ødelagte redskaber hos forsikringsselskaber mm. Redskab fr i 1/3 del 1/ 3 del 2 /3 fri Strøm Afmærkning af fiskeredskaber af hensyn til sejlende Der skal anvendes stopnet eller stoprist i alle ruseredskaber. Havbund 11

7 I søer må sættegarn, nedgarn o.l. garnredskaber ikke anvendes i april og maj. Alle garn, der anvendes i søer, skal have et maskemål på mindst 122 mm. Afstanden mellem redskaber skal være mindst 100 meter i breddens retning. Er fiskerirettens længde mindre end 100 meter, må du opstille én ruse, dog med en minimumsafstand til nærmeste ruse på 50 meter. Afstanden skal måles mellem de dele af redskaberne (inkl. arme, pæle, tove, ankre mv.), der er nærmest hinanden. For pælesatte fiskeredskaber gælder, at samtlige pæle skal have en højde på mindst 1 meter over vandoverfladen. En af pælene eller flydekuglen skal mærkes i et vejrbestandigt materiale med: Matrikelnummer for den ejendom, der råder over fiskeriretten Fiskerens navn og adresse Eventuelt fiskerinummer. Kasteruse i vandløb Husk stopnet eller stoprist Rød flydekugle i hver ende min. 15 cm i diameter Reglerne står i bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, se Når fiskeriet afsluttes, skal du tage samtlige pæle op, hvis de kan være farlige for andre sejlende eller står i vejen for fiskeri. Alle afbrækkede pæle skal straks tages op. Stopnet 75 mm (knude til knude) Stoprist 170 mm x 170 mm 11 Mindstemål, fredningstider og fredningsbælter Vær opmærksom på, at der findes mange lokale reguleringer af mindstemål, fredningstider og fredningsbælter. Der kan desuden af hensyn til bestandenes trivsel indføres tidsbegrænsede ændringer af mindstemål, fredningstider og fredningsbælter. På kan du holde dig løbende orienteret om evt. ændringer. Fredningstider i saltvand og ferskvand Laks og ørred november 15. januar I saltvand gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes. Gedde i saltvand april 15. maj Gedde i ferskvand april 30. april Sandart i ferskvand...1. maj 31. maj Mindstemål i saltvand og ferskvand Bemærk, at totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids. Listen er ikke udtømmende. Havørred... 40,0 cm Bækørred... 30,0 cm Laks... 60,0 cm Torsk (Skagerrak, Kattegat)... 30,0 cm Torsk (Nordsøen)... 35,0 cm Torsk (Østersøen og Bælterne)... 38,0 cm Rødspætte...27,0 cm Pighvar... 30,0 cm Slethvar... 30,0 cm Søtunge... 24,0 cm Rødtunge... 26,0 cm Skrubbe... 25,5 cm Ising... 25,0 cm Aborre i saltvand... 20,0 cm Gulål i saltvand... 36,0 cm Gulål i ferskvand... 45,0 cm Gedde i saltvand... 60,0 cm Gedde i ferskvand... 40,0 cm Sandart i ferskvand... 50,0 cm For en række fiskerimæssigt attraktive arter (f.eks. hornfisk, aborre og regnbueørred) gælder der ikke mindstemål, idet der ikke er biologisk grundlag for det. Forreste bøjler max 60 cm i diameter 12 13

8 Fredningsbælter Det er vigtigt for de fisk, som bevæger sig fra vandløb ud i havet, at de kan gøre det uhindret. Derfor er der helt generelt fastsat regler om fredningsbælter, der hvor åer, bække og indvande løber ud i havet eller fjordene. Fiskeri er forbudt nærmere end 500 meter fra midten af udløbet. Hvis vandløbets udmunding er mindre end 2 meter bredt, gælder reglen om fredningsbæltet kun fra 16. september 15. marts. Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler om fredningsbælter for enkelte vandløb. I selve vandløbene er det forbudt at fiske inden for en afstand af 50 meter fra indgangen til eller udgangen fra kunstige fiskepassager samt i selve passagen. I søer, der er over 10 hektar, er der 50 meters fredningsbælte ved indløb og udløb, hvis vandløbet er mere end 1 meter bredt. Fredningsbæltet gælder kun for opstilling af garn og ruser, ikke for lystfiskeri. Fiskeri med stang og snøre er tilladt i fredningsbælter i ferskvand, dog ikke omkring fiskepassager. Du kan få mere information og se kort over fredningsbælter i saltvand på Genudsætning Fisk under mindstemål og fisk fanget i fredningstiden skal du genudsætte hurtigst muligt uanset om fisken er levende, skadet eller død. Det er under ingen omstændigheder tilladt at beholde, transportere eller opbevare fisk under mindstemål samt fredet fisk. Det er bedst at genudsætte fisken ved skånsomt at fjerne krogen under vand og så lade den slippe væk. Hvis en fisk tages op af vandet med hænderne, øges risikoen for, at den mister skæl, hvilket kan medføre, at den får infektioner og evt. dør efter genudsætningen. Man bør ikke bære en fisk i krog og line, men anvende et fangstnet. Hvis fisken skal med hjem, skal den aflives. Anmeldelse af ulovligt fiskeri Fiskeridirektoratets kontrollører kan ikke være til stede på alle tidspunkter eller køre efter samtlige anmeldelser her og nu, men Fiskeridirektoratet vil meget gerne modtage anmeldelse om ulovlige forhold, da disse indgår i arbejdet med at planlægge og prioritere kontrolarbejdet. Fiskeridirektoratets afdelinger Fiskeriinspektorat Vest Fiskeridirektoratet Frederikshavn Sandholm Frederikshavn Fax Mail Fiskeridirektoratet Nykøbing Mors H. C. Ørstedsvej Nykøbing Mors Fax Mail Fiskeridirektoratet Esbjerg Auktionsgade Esbjerg Fax Mail Vest Nykøbing Mors Randers Frederikshavn Øst Fiskeriinspektorat Øst Fiskeridirektoratet Roskilde Langebjergvænget Roskilde Fax Mail Fiskeridirektoratet Fredericia Nørrebrogade Fredericia Fax Mail Fiskeridirektoratet Randers Nikkelvej Randers Fax Mail Fiskeridirektoratet Rønne Almegårds Kaserne Bygning Rønne Fax Mail Fredningsbælte 500 m Anmeldelse af ulovligt fiskeri kan ske på skemaet på Fiskeridirektoratets hjemmeside: eller ved henvendelse til Fiskeridirektoratets døgnvagt på mail: eller tlf Esbjerg Fredericia Roskilde Rønne 14 15

9 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Nyropsgade København ISBN nr Par No 1. Juli 2009 Tryk: Prinfo Køge Forsidefotos: Bert Wiklund/bwfoto.dk og 16Børge Pedersen Bagsidefoto: Michael Jensen

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet. Lyst- og fritidsfiskere NY.PP 28/07/03 9:06 Side 17

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet. Lyst- og fritidsfiskere NY.PP 28/07/03 9:06 Side 17 Lyst- og fritidsfiskere NY.PP 28/07/03 9:06 Side 17 2003 Statens Information. Juni 2003. Grafisk tilrettelægning: Finn Andersen IDD. Tryk: Herrmann & Fischer, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand I medfør af 27, stk. 1, 32, stk. 1 og 3, 50, stk. 2, 56, stk. 5 og 6, 64, stk. 1, 71, 109, stk. 1, 112 b,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 11. december 2008. Nr. 1199. Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand I medfør af 27, stk. 1, 32, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand Bilag C Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand I medfør af 27, stk. 1, 32, stk. 1 og 3, 50, stk. 2, 56, stk. 5 og 6, 64, stk. 1, 71, 109, stk. 1,

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 14-7130-000003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 788 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fiskeridirektoratet, j.nr. 200819339 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand I medfør af 27, stk. 1, 32, stk. 1 og 3, 50, stk. 2, 59, 64, stk. 1, 71, 109, stk.1 og 130, stk. 2, i fiskeriloven,

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Se vedlagte høringsparter Dato: 11. januar 2013 Sagsnr.:13-7400-000005 Bedes anført i svar Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Fredningsbælter generelt

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er et krav, at ansøger

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 11. december 2008. Nr. 1200. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 e,

Læs mere

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085 Handlingsplan 2011 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 35.200.000 kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Fiskepleje 2011 - til disposition:

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 1360 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-7440-000025 Senere

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 10. marts Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

Lovtidende A Udgivet den 10. marts Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. marts 2012 9. marts 2012. Nr. 232. Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb I medfør af 10 d, 30-31, 32, stk.

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Fødevareminister Dan Jørgensens vision for lyst- og fritidsfiskeri Fødevareminister Dan Jørgensen inviterede lørdag den 6. september 2014 til konference om vision for

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand

Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand BEK nr 1551 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErvhervstyrelsen, j.nr. 15-7400-000065 Senere

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Bekendtgørelse om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand

Bekendtgørelse om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand BEK nr 1552 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7400-000066 Senere

Læs mere

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk kystfiskerforening Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Ministerens vision

Læs mere

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge Handlingsplan 2012 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 43.000.000 kr kr 2011-budge Overførte midler fra 11 (skøn pr nov.) 5.243.175 Fiskepleje 2012 - til disposition:

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00027 Ref. hethu Den 9. april 2016 Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Skivedyk Strandvejen 28 7800 Skive Dato: 1. oktober 2010 Ref.: MSLA Sagsnr.: Bedes anført i svar Vedr.: Undervandsfiskeri efter hummere i Limfjorden retter

Læs mere

Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø. Januar 2011

Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø. Januar 2011 Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø Januar 2011 Teknik- og Miljøforvaltningen Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø Køge Kommune lejer brugsretten til Kimmerslev Sø og fiskeretten til Dalby

Læs mere

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Udsalgssteder som har aftale med NaturErhvervstyrelsen kan formidle salg af fisketegn købt via Internettet. Det er en forudsætning for indgåelse af aftale

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om særlige fiskerireguleringer og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

Lovtidende A. Bekendtgørelse om særlige fiskerireguleringer og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb Lovtidende A Bekendtgørelse om særlige fiskerireguleringer og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb I medfør af 10 d, 30, 31, 34 og 130, stk. 2 og 4, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb BEK nr 1420 af 12/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7440-000020 Senere ændringer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: LEJ Sagsnr.: 2009-02554 Juli 2009 Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009 Deltagere: Jan Steinbring Jensen

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2011-01823 Den 11. januar 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Idé- og Visionskatalog for fremtidens rekreative lyst- og fritidsfiskeri 10. november 2014 De tre landsdækkende

Læs mere

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen Att. Janne Palomino Dalby Vedr. Notat om biologisk rådgivning vedr. ny fiskeriregulering ved Nybøl Nor Fra DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 Biologisk rådgivning vedr.

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2014

Handlingsplan for Fiskeplejen 2014 Handlingsplan for Fiskeplejen 2014 Fiskeplejens formål og indhold Formål Fiskeplejen har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene ( 61 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2016

Handlingsplan for Fiskeplejen 2016 Handlingsplan for Fiskeplejen 2016 Lyst- og fritidsfiskeri i Danmark Lyst- og fritidsfiskeri udøves til glæde for rigtig mange mennesker overalt ved de danske kyster, i vandløb og i søer. Danmark skal

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER ( URLAUBERFISCHEREISCHEIN ) IHT. LFISCHG-DVO 5, STK. 1 UDLEVERES SAMMEN MED ET FERIEFISKEKORT

INFORMATIONSFOLDER ( URLAUBERFISCHEREISCHEIN ) IHT. LFISCHG-DVO 5, STK. 1 UDLEVERES SAMMEN MED ET FERIEFISKEKORT MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LÄNDLICHE RÄUME DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN INFORMATIONSFOLDER UDLEVERES SAMMEN MED ET FERIEFISKEKORT ( URLAUBERFISCHEREISCHEIN ) IHT. LFISCHG-DVO

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2016

KORT OG REGLER Foråret 2016 KORT OG REGLER Foråret 2016 REVIDERET 19-03-2016 Regler for fiskeri Rev. d. 12. marts 2013 (uændret i 2015) 1. Regler for fiskeri a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende. b. Reglerne

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: Juli 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens.

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. - Et samarbejdsprojekt om udviklingen af et bæredygtigt fiskeri. Af Stuart James Curran og Jan Nielsen Vejle Amt 2002 Udgiver Vejle Amt, Forvaltningen

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser.

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Redskabstyper Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Ruser adskiller sig fra nedgarn ved, at fiskene ikke sidder fast i maskerne som de gør i nedgarn, men at de derimod ved hjælp

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Lyst- og fritidsfiskeri i Danmark Lyst- og fritidsfiskeri udøves til glæde for rigtig mange mennesker overalt ved de danske kyster, i vandløb og i søer. Danmark skal

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland) Lovtidende A Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland) I medfør af 30, stk. 1, 31-32, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vejle Å

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vejle Å Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00036 Ref. KKL Den 06. marts 2017 Aftale om leje og administration af fiskeri i Vejle Å 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

Kredsmesterskabet SJ UV-JAGT 26. August Sprogø

Kredsmesterskabet SJ UV-JAGT 26. August Sprogø Kredsmesterskabet SJ 2017 UV-JAGT 26. August Sprogø Sjællandsmesteren 2017 skal findes ved Sprogø, der regnes for noget af det bedste, mest udfordrende og fiskerige vand, der kan tilbydes undervandsjægere

Læs mere

UDKAST til Idékatalog

UDKAST til Idékatalog DT UDKAST til Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Idekatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Opfølgning på konference om Vision for lyst-og fritidsfisker Dette idékatalog er

Læs mere

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt Undersøgt 212-215 Josianne G Støttrup & Søren Berg DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0472 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0472 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0472 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Til underretning for

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Grene Å

Aftale om leje og administration af fiskeri i Grene Å Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00041 Ref. hethu Den 17. januar 2016 Aftale om leje og administration af fiskeri i Grene Å 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet LEJ Sagsnr.: 2008-10491 December 2008 Referat af møde i 7-udvalget den 25. november 2008 Deltagere: Kaare M. Ebert Niels Barslund Max

Læs mere

FAZER FOOD SERVICES. Fiskepolitik

FAZER FOOD SERVICES. Fiskepolitik FAZER FOOD SERVICES Fiskepolitik Stærk holdning til brug af fisk og skaldyr I Fazer Food Services har vi en holdning til de madvarer, vi serverer for vore gæster. Vi erkender, at vi som markedsledende

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion.

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri J.nr. 12. august 2008 Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. 1. Formål.

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod visse former for fiskeri i nærmere afgrænsede områder i Kattegat og nordlige del af Øresund

Bekendtgørelse om forbud mod visse former for fiskeri i nærmere afgrænsede områder i Kattegat og nordlige del af Øresund BEK nr 391 af 16/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fiskeridirektoratet, j.nr. 2010-00997 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V Fax. nr. 33 95 80 00 Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Rubrik 1 FARTØJS OPLYSNINGER

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

Introduktionsmateriale

Introduktionsmateriale Introduktionsmateriale Velkommen til Vejle Sportsfiskerforening Ryd op efter dig selv Vi harmes alle over de mennesker der mishandler dyr, eller når vi i aviser eller på fjernsyn høre om tankskibe som

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ål Præstesø i Oksbøl

Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ål Præstesø i Oksbøl Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ål Præstesø i Oksbøl 1 AFTALENS PARTER Herved indgås følgende aftale om leje og administration af fiskeri i Ål Præstesø i Oksbøl mellem: Udlejer Miljøministeriet

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Fiskepleje gennem 500 år

Fiskepleje gennem 500 år Af Gorm Rasmussen Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afd. for Ferskvandsfiskeri Fiskepleje gennem 500 år Siden 1500-tallet er der blevet foretaget talrige omflytninger af vilde fisk fra én lokalitet til en

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 1.0 af 18. december 2015 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Christian Skov og Teunis Jansen DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi, Silkeborg Fangstjournaler fra Lystfiskere 1. Hvem er jeg og DTU Aqua?

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE RESUMÉ Vedr.: Orienteringsmøde og drøftelse af mulighederne for gennemførelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 15. januar 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: GSF Junior, senior og familie årskort Generelle regler for fiskeri på zone 2-5 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

Ulovligt garnfiskeri. langs de danske kyster. Danmarks Sportsfiskerforbund

Ulovligt garnfiskeri. langs de danske kyster. Danmarks Sportsfiskerforbund Ulovligt garnfiskeri langs de danske kyster Danmarks Sportsfiskerforbund Rapporten er udarbejdet af: Danmarks Sportsfiskerforbund Worsaaesgade 1, 7100 Vejle Telefon: 75 82 06 99 E-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: November 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup

Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup 1 AFTALENS PARTER Herved indgås følgende aftale om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup mellem: Udlejer Miljøministeriet

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen (referent)

NaturErhvervstyrelsen (referent) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2012-02891 Den 7. november 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 30. maj 2012 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Bidrag til vandløbsrestaurering 10.000.000

kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Bidrag til vandløbsrestaurering 10.000.000 Handlingsplan 2015 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 41.000.000 kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Fiskepleje 2015 - til disposition:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 2122 7243 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 19. feb 17 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet I medfør af 10 a, 23, stk. 1, 33, stk. 2 og stk. 3 og stk. 4 og 34 i landstingslov nr. 18 af 31.

Læs mere

Input fra Jagt- og fiskerigruppen til nationalparkundersøgelsen for Det Sydfynske Øhav. Januar 2010

Input fra Jagt- og fiskerigruppen til nationalparkundersøgelsen for Det Sydfynske Øhav. Januar 2010 Input fra Jagt- og fiskerigruppen til nationalparkundersøgelsen for Det Sydfynske Øhav Januar 2010 Input fra Jagt- og fiskerigruppen til nationalparkundersøgelsen for Det Sydfynske Øhav er udarbejdet af:

Læs mere