Hobrovejens Skol e. Informationshæfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015"

Transkript

1 Hobrovejens Skol e Informationshæfte

2 Indhold Velkommen til skoleåret Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler 10 Retningslinjer for brug af skolens Computere og netværk 11 Forældremøder og skole-hjemsamtaler (Foreløbig) 12 Praktiske oplysninger Ansvarsforhold 13 Elevråd 10 Erhvervspraktik 14 Flytning 14 Fravær 14 Klasseforældreråd 14 Klasselærerfunktionen 14 Konfirmationsforberedelse 15 Kontaktbog 14 Lejrskole og studieture 14 Mobbepolitik 14 Mobiltelefoner 15 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 15 Randers Ungdomsskole Vest 16 Ringetider 16 Samværsregler 16 Skolebiblioteket 16 Skoleboden 16 Skolefest 17 Skole/hjem samarbejde 17 Skolelæge 17 Skolemælk 17 Skolepatruljen 17 Skoletandlæge 17 Snekaos 17 Sorgplan 18 Specialundervisning 18 Sygdom/tilskadekomst 18 Temadage 18 UU/vejleder 19 Skolens personale Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen ved Hobrovejens skole 24 Juniorklubben ved Hobrovejens skole 27 SFO - personale 28 Skolebestyrelsen 30 Bestyrelsesrepræsentanter for klasserne 33 Telefontavle 5 4

3 Telefontavle Hobrovejens skole Kontoret er åbent på alm. Skoledage mandag til torsdag. Fredag lukker kontoret kl. 14. Skolefritidsordning Direkte linjer til SFO-afdelinger: BH-klasserne klasserne klasserne klasserne Juniorklubben Skoletandlæge (centralklinik) Skolesundhedsplejerske Skolevejleder Ungdomsskole Vest Skolens adresse: Gethersvej 36, 8900 Randers C 5

4 Velkommen til skoleåret På Hobrovejens skole skal alle børn blive så kloge som muligt. På Hobrovejens skole vil vi udfordre børnene, så de lærer at udnytte deres kompetencer. En udbytterig skolegang er et godt udgangspunkt at bygge videre på, når man skal lære at klare sig senere i livet. Vores mål er at gøre undervisningen interessant og spændende for eleverne med fokus på at højne indlæringsniveauet for den enkelte. Skolen arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang. Det er vores erfaring, at nogle børn lærer bedst gennem bevægelse, andre har fordel af en musisk kreativ tilgang, mens andre lærer bedst ved mere traditionel undervisning. I indskolingen har børnene skoledag til kl Pædagogerne er med i dele af undervisningen. Vi ved, at I som forældre har allerstørst indflydelse på jeres børn, så derfor håber vi meget, at I vil støtte op om jeres barns skolegang ved at hjælpe dem til at møde til tiden og være velforberedte til undervisningen. Samtidig håber vi, at I vil komme, når lærere og pædagoger inviterer til arrangementer på skolen. Til slut vil vi gøre opmærksom på, at I altid er velkomne på skolen, såfremt I har et eller andet, I ønsker at drøfte med os. Grethe Lindhard Mortensen Skoleleder Søren Rasmussen Viceskoleleder Hanne Lise Paysen Leder af indskolingen/sfo 6

5 Værdigrundlag og målsætning Hobrovejens Skole. Værdigrundlag: Hobrovejens Skoles værdigrundlag bygger på den danske folkeskolelov. Sammen med de kommunale målsætninger er det specielt vigtigt for os at tage udgangspunkt i følgende begreber (elementer): v Ansvarlighed v Udvikling v Udfordringer v Omsorg v Færdigheder Kompetencer inden for disse områder er nødvendige forudsætninger for at begå sig i et komplekst samfund. Målsætninger : Ansvarlighed. Det er vores målsætning, at man som forældre vedkender sig et medansvar for sit barns skolegang. Dette indebærer - at man som forældre bakker op om skolens krav og forventninger til elever og forældre - at man som forældre indgår i en aktiv dialog med skolen. Det er vores målsætning, at den enkelte elev tager medansvar for klassens trivsel. Dette gøres bl.a. ved - at man lytter til hinanden - at man kollektivt snakker om problemer - at der stilles krav til den enkelte elev - at eleven tages alvorligt. Det er vores målsætning, at den enkelte elev oplever ligeværd og demokrati. Dette gøres ved - at vise tillid og samarbejdsvilje - at tage del i fællesskabet - at respektere hinanden - at opleve konsekvens. Udvikling Det er vores målsætning, at der hos den enkelte elev udvikles en lyst til at lære. Det er derfor vigtigt - at undervisningen foregår i et udfordrende miljø med engagerede voksne - at undervisningsmaterialerne er tidssvarende - at det lykkes at pirre til barnets forskellige intelligenser. Det er vores målsætning, at den enkelte elev opnår en personlig udvikling. Det er derfor vigtigt - at eleven udvikler tolerance, fleksibilitet og tillid til egne muligheder - at eleven udvikler samarbejdsevne og evne til at kommunikere og til at formulere personlige og sociale mål - at eleven gennem livsoplysning udvikler almindelig sund fornuft. 7

6 Det er vores målsætning, at den enkelte elev opnår et højt fagligt niveau. Dette indebærer - at eleven møder relevante og passende udfordringer - at eleven møder fagligt dygtige voksne - at eleven udviser engagement og nysgerrighed. Udfordringer Det er vores målsætning, at udfordringerne understøtter elevens tillid til egne muligheder. Dette indebærer - at eleven tør/kan/formår at opsøge viden og bruge denne viden i løsningssammenhæng - at eleven gennem udfordringerne udvikler selvværd Det er vores målsætning, at udfordringerne skaber engagerede og nysgerrige elever. Dette indebærer - at udfordringerne må være af en sådan karakter, at elevens nysgerrighed og lyst til at lære forstærkes - at udfordringerne skal opøve eleverne i at diskutere og vurdere. Det er vores målsætning, at den enkelte elev møder personlige udfordringer. Dette indebærer - at udfordringer fra selvstændig stillingtagen over det kreative område til fysisk formåen Omsorg Det er vores målsætning, at eleven opøves i at beherske tolerance og fleksibilitet i forhold til sig selv og andre. Det er derfor vigtigt - at eleven oplever forskellige arbejds og samværsformer - at dialogen/samtalen bringes i centrum - at eleven møder begreber som etik og moral. Det er vores målsætning, at eleven opnår større selvværd. Det er derfor vigtigt - at der skabes succesoplevelser - at læreren og forældrene kan give ros - at alle drager omsorg for hinanden. Det er vores målsætning, at eleven oplever at være part i et fællesskab. Dette opnås - gennem fælles oplevelser - ved at vise ansvarlighed og hensyntagen overfor hinanden - gennem dialog - gennem helhed i skole og fritidsdel. Færdigheder. Det er vores målsætning, at eleverne lærer basale færdigheder som at læse, skrive og regne. Det er derfor vigtigt - at eleven befinder sig i et trygt undervisningsmiljø - at metode og materiale er afpasset efter elevens modenhed, kunnen, udviklingstrin, standpunkt og udvikling. Det er vores målsætning, at eleverne lærer at samarbejde. Dette indebærer - at eleven skal lære at være en del af fællesskabet - at eleven skal lære at have respekt for andre - at eleven skal lære at være ansvarlig overfor fællesskabet. Det er vores målsætning, at eleverne behersker samtaler og diskussion. Det er derfor vigtigt - at eleven skal kunne forklare sig og lytte - at eleven har respekt for andres meninger og holdninger. Skolelederen 8

7 1. Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. 2. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte. 3. Skolelederen træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever. 4. Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen vedrørende principper for skolens virksomhed. 5. Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen til skolens budget. 6. Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte. Skolebestyrelsen 1. Skolebestyrelsens sammensætning: Forældrene 7 repræsentanter. Lærere og øvrige medarbejdere 2 repræsentanter. Eleverne 2 repræsentanter. Skolevæsnets Struktur 4. Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler. 5. Skolebestyrelsen godkender skolens budget. 6. Skolebestyrelsen godkender skolens undervisningsmidler. 7. Skolebestyrelsen udarbejder forslag om skolens læseplaner til kommunalbestyrelsen. 8. Skolebestyrelsen afgiver indstilling om forsøgsog udviklingsarbejde, der ligger uden for de fastsatte mål og rammer for skolen. 9. Skolebestyrelsen afgiver indstilling om ansættelser ved skolen. 10. Skolebestyrelsen kan afgive udtalelser til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolen. 11. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelser om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den. 1. Kommunalbestyrelsen fastlægger rammer for skolernes pædagogiske og økonomiske virksomhed. 2. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med skolernes virksomhed. 3. Kommunalbestyrelsen meddeler bevillinger til skolevæsenet. 4. Kommunalbestyrelsen fastlægger de økonomiske rammer for de enkelte skoler. 5. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ledere og lærere. 6. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om skolestrukturen. 7. Kommunalbestyrelsen fastlægger rammerne for undervisningens ordning. 8. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler. 9. Kommunalbestyrelsen godkender skolernes læseplaner. 2. Skolebestyrelsens virksomhed udøves inden for de mål og rammer, kommunalbestyrelsen fastsætter, og den fører i øvrigt til syn med skolens virksomhed. 3. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Kommunalbestyrelsen 10. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvist delegere sine beføjelser til skolebestyrelsen. 11. Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. 9

8 Det pædagogiske råd 1. Ved hver skole dannes et pædagogisk råd, som er rådgivende for skolens leder. 2. Det pædagogiske råd består af alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver eller andre pædagogiske opgaver. Elevrådet Principper for ekskursioner og lejrskoler Der afholdes lejrskoler på 6. og 8. klassetrin. Lejrskolen på 8. klassetrin strækker sig over en uge ( 5 skoledage ), mens lejrskolen på 6. klassetrin tilstræbes at være på 2, maks. 3 dage. Forberedelse og opfølgning foregår i undervisningstiden og der er mødepligt for eleverne. Skolen dækker udgifter til transport og entreer ( 50, kr. pr. elev pr. år ), men ikke udgifter til forplejning. Ud over de ovenfor nævnte beløb er der mulighed for at supplere skolens betaling til aktiviteterne med frivilligt indsamlede midler eller lignende. Skolen afholder ikke skolerejser.. 1. Skolens elevråd dannes af to valgte elevrepræ sentanter fra hver klasse i klasse. 2. Elevrådet deltager i skolebestyrelsesmøderne og desuden i forskellige udvalgsarbejder. Elevrådet mødes ca. en gang om måneden, møderne ligger i forbindelse med skoletiden. Det er vigtigt for arbejdet, at forældre og elever bakker op om elevrådet. Kun derved får vi styrket elevdemokratiet. Definition af lejrskoler : Lejrskoler er en del af den daglige undervisning omfattende mindst én overnatning. Forberedelse og efterbehandling foregår i undervisningstiden, og der er mødepligt for eleverne. Eleverne egenbetaling er fastsat af skolebestyrelsen til 125,- pr. døgn til dækning af udgifterne til elevens forplejning under lejrskoleopholdet. Det skal dog pointeres, at den enkelte elevs deltagelse i lejrskolen ikke kan betinges af erlæggelse af et beløb eller nogen anden ydelse. Definition af ekskursioner : Ekskursioner kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dage, men omfatter ikke overnatning. 10

9 Retningslinjer for brug af skolens computere og netværk Skolens edb-udstyr skal behandles således, at det ikke lider overlast. Enhver brug af computere og netværk, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme, må ikke finde sted. Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne må således bruges i forbindelse med undervisning og andet for undervisningen relevant arbejde. Al anden brug af computerne skal ubetinget vige for arbejde, der har med undervisning at gøre. Brugere af skolens computere skal logge sig på netværket med egen adgangskode. Maskinernes opsætning må ikke ændres. Brugerne må ikke installere egne programmer eller downloade programmer og spil på skolens computere. Brugere af skolens computere må ikke opsøge og udskrive web-sider, der indeholder materiale, som ikke hører hjemme i skolesammenhæng. Den enkelte bruger har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager sig ved computeren samt for de udtalelser, vedkommende fremkommer med. Misbrug af skolens edb-udstyr kan resultere i inddragelse af det personlige password i kortere eller længere tid. Love og regler om ophavsret skal selvfølgelig overholdes. Alle skal overholde god etikette på internettet. 11

10 Forældremøder og skole-hjemsamtaler i skoleåret Forældremøder afholdes efter kl Datoer og tidspunkter vil fremgår af Forældreintra Skole-hjemsamarbejdet foregår i tidrummet kl. 8 og På følgende måder Kontakten kan foregå på Forældreintra. Telefonisk med læreren. På Forældreintra vil det fremgå, hvornår den enkelte lærer har telefontid. Skole-hjemsamtale. Samtalen vil blive afholdt inden kl

11 Praktiske oplysninger Ansvarsforhold Skolerne og Kulturel Forvaltnings skoleafdeling stilles ofte over for erstatningsspørgsmål, hvorfor skoleafdelingen har ladet udarbejde et kompendium vedrørende ansvarsforhold. Elever, som af lærere er sendt i skolens ærinde (f.eks. indkøb til hjemkundskab): Kommunen har ikke ansvar for den overlast, som eleven måtte blive genstand for, medmindre det eleven pålagte hverv er risikabelt set i relation til elevens udvikling. Kommunen har derimod erstatningspligt for skader, som forvoldes af eleven, såfremt eleven kendes erstatningspligtig. Kommunens ansvar over for elever: Kommunen er normalt uden ansvar over for, hvad der hænder en elev i undervisningstimer, f.eks. i gymnastiktimer (medmindre der kan påvises forsømmelighed eller fejl ved modtagelsen ved spring ved de anvendte gymnastikredskaber m.m.), kemitimer, såfremt der ikke kan påvises culpa (skyld, uagtsomhed) Det må dog i hvert enkelt tilfælde undersøges, om eleven selv (normalt forældrenes forsikringsselskab) er ansvarlig efter de almindelige regler om ansvar. En familieforsikring bør tegnes af hvert enkelt hjem. Elever i erhvervspraktik: Ulykkes- og ansvarsrisikoen er dækket af staten. Skader anmeldes til arbejdsformidlingens lokale kontor. Tyveri: Simpelt tyveri vil som regel blive dækket af forældrenes familieforsikring. Kommunen kan ikke tegne en tyveriforsikring, som dækker eleverne. Kommunen erstatter ikke bortkomne ting, uanset om effekterne er låst inde eller hænger fremme i klasselokaler eller gange, og uanset om der er opsyn med tingene eller ej. Kommunen har ej heller ansvar for ting, som f.eks. i en gymnastiktime afgives til lærere til opbevaring. Der er her tale om en service, der ydes uden betaling og ikke om en aftale om opbevaring mod vederlag. Befordring af skoleelever: Under transport af skoleelever til og fra skole (skolebus) har kommunen intet ansvar for hændelser under denne transport for så vidt angår kørselsulykker eller lignende (vognens ansvarsforsikring dækker). Elevers erstatningspligt: Eleverne har ifølge almindelige forsikringsbestemmelser erstatningspligt for skader af enhver art, de volder over for kammerater, disses ejendele, skolens bygninger, inventar og undervisningsmidler. De af skolen udleverede bøger og andet skolemateriale skal behandles med omhu og kræves erstattet ved beskadigelse eller bortkomst. Kommunen kan kun drages til ansvar, hvor der påviseligt er tale om forsømmelse fra skolens side. 13

12 Erhvervspraktik Som et led i skolens uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er eleverne i 9. kl. i erhvervspraktik i uge 36. Eleverne får af skolevejlederen udleveret en ønskeseddel, som skal afleveres i god tid, således at praktikkontoret har mulighed for at finde så gode pladser som muligt. Eleverne må normalt ikke selv skaffe en praktikplads, da praktikkontoret derved får svært ved at styre ordningen, men forældrene er selvfølgelig velkomne til at kontakte skolevejlederen vedrørende praktik. Flytning Meddelelse om flytning sker ved henvendelse til skolens sekretær. Ved flytning afleveres alle bøger og andre lånte materialer på skolebiblioteket. Fravær Uden tvingende nødvendighed må ingen elev udeblive fra skolen. Hvis eleven er syg, skal meddelelse herom senest på 3. sygedag gives skolen. Første mødedag gives skriftlig meddelelse om sygdommens art og varighed. Bekymrende fravær - læs venligst hele pjecen på Hvis man ønsker børnene fritaget for skolegang, skal skolens tilladelse indhentes i god tid. Ønskes fritagelse for idræt i mere end enkelte timer, forlanges lægeattest i henhold til gældende regler. Skolen henstiller, at lægebesøg så vidt muligt lægges uden for skoletiden. Klasseforældreråd Skolen og skolebestyrelsen ser gerne, at der vælges et klasseforældreråd i den enkelte klasse til støtte for klasselæreren i forbindelse med arrangementer af forskellig art og til planlægning af forældremøder. Klasselærerfunktionen Klasselærerne er den helt centrale person i det daglige samarbejde omkring den enkelte klasse. Fra klasselærerne går der forbindelsestråde til den enkelte klasses elever, forældre, samtlige faglærere samt skolens ledelse. Det er klasselærerne, der har det optimale overblik over den enkelte klasses liv og standpunkt. Det er derfor vigtigt, at meldinger på rette tid og sted går til klasselærerne, således at disse har en chance for at udøve deres ansvar. Ferie bør falde sammen med skolens ferieplan. 14

13 Konfirmationsforberedelse Forberedelse til konfirmation foregår som regel i 7. klasse. Tilmeldingsskemaer udleveres af skolen. Undervisningen finder sted i Sct. Peders kirke tirsdage i fra kl Alle aftaler om konfirmation træffer hvert hjem selv med sognepræsterne. Kontaktbog På Hobrovejens Skole bruges der elektroniske kontaktbøger. Den elektroniske kontaktbog findes i Forældreintra Mobiltelefoner og musikafspillere På Hobrovejens skole må du bruge din mobiltelefon og musikafspiller i pauser og fritimer. Vi forventer, at du kun bruger telefonen til ikke krænkende kommunikation. Hvis mobiltelefonen og musikafspiller skal bruges på andre tidspunkter, skal det være efter lærerens eller pædagogens anvisning. I SFO-/Juniorklubben er mobiltelefonen kun tændt efter samråd med en voksen. Såfremt du skulle overtræde følgende, vil din telefon blive inddraget og kan afhentes på kontoret ved dagens afslutning. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR Skolen betjenes af et team fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) bestående af en psykolog, læsekonsulent og en fremskudt socialrådgiver. PPR samarbejder med forældre og skole om at hjælpe elever med behov for særlig støtte. Der er derudover Åben Rådgivning hver mandag klokken to steder i byen. Rådgivningen er et tilbud til forældre med børn og unge, der har problematikker, som det vil være godt at få en samtale om med en psykolog eller konsulent, der i det daglige arbejder med børn/unge problematikker. Forældre kan henvende sig til PPR og få en aftale. 15

14 Randers Ungdomsskole Randers ungdomsskole fungerer i høj grad i et sammenspil mellem dig og dine jævnaldrendes ønsker og behov. Ungdomsskolen er for elever mellem 15 og 18 år. Mange kommer i ungdomsskolen for at udfolde deres kreativitet, andre kommer for at lære eller blive bedre til et eller flere fag. Andre igen gør brug af ungdomsskolens tilbud om ture og rejser til ind- og udland. Der kommer nyt program for skoleåret d. 1. august. Vil du vide mere, så gå ind på: Eller Henvend dig til kontaktlærer Hanne Lynge Ringetider: Teaterring kl lektion: Kl lektion: Kl lektion: Kl lektion: KL Frokostpause: (med tilsyn de første 15 minutter) 5. lektion: Kl lektion: Kl lektion: Kl Skoleboden Vi er glade for, at så mange børn (forældre) bakker op om den. I boden kan der købes forskellige former for sund mad (pastasalat, grovboller m. fyld, pizzasnegle, frugt, vand mm). Der vil også være mulighed for at de større børn kan nyde den købte mad ved hyggeligt anrettede borde. Fra skolens side lægger op til, at boden skal være et supplement til børnenes madpakker. Man kan handle i Skoleboden fra 2.kl. til og med 9. kl. Skolebiblioteket Skolebiblioteket, skolens pædagogiske servicecenter, er en central del af skolens læringsmiljø. Dets fornemste opgave er at fremme elevernes selvaktivitet, lære- og læselyst, styrke og udvikle både pædagogisk nytænkning og eksisterende områder samt yde pædagogisk vejledning til såvel skolens elever som det pædagogiske personale. Skolebiblioteket stimulerer alle sanser. I dagligdagen fungerer det som klasseværelsets forlængede arm, hvor der søges informationer, produceres og præsenteres opgaver samt lånes og læses bøger for læringens, oplevelsens og interessens skyld. Skolebiblioteket integrerer gamle og nye medier, og der ydes vejledning i brug af de forskellige medier. Skolebiblioteket er en aktiv medspiller i skolens samlede mediekultur. Ved skoleårets start bliver der i alle klasser hængt et skema op med skolebibliotekets åbningstider. 16

15 Skolefest Onsdag den 4. februar 2015 Skole/hjem samarbejde I hver klasse afholdes et forældremøde og et socialt arrangement samt 2 samtaler pr. år. Der udsendes jævnligt informationsbreve til klassens forældre Sundhedsplejen Alle vore elever kommer til skolelæge og/eller sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken er også til rådighed, når en klasse/lærer ønsker at få uddybet sociale/ sundhedsmæssige emner. Sundhedsplejersken har tlf: Det er Skolepatruljens opgave at hjælpe især de mindste elever sikkert over vejen ved forgængerovergangen på Rådmands Boulevard. Skolepatruljen har ingen myndighed over for voksne og bilister. Elever til skolepatruljen kan vælges fra 6. klassetrin og opefter. Patruljen arbejder 2 og 2 og står på hver side af boulevarden. Der vil som udgangspunkt være SP ere hver morgen fra 07,50 til efter det har ringet ind. Skolepatruljerne er uddannet til opgaven og tilses af skolens færdselskoordinator. tandklinikken. Snekaos Hvad gør vi som forældre, når sneen vælter ned? Uanset vejr og vind er skolen altid åben. Som forælder kan man stå i den situation, at man ikke mener, at det er ansvarligt at sende sine børn ud. Vejrliget kan gøre det vanskeligt for både personale og elever at nå frem til skolen, men vi vil så vidt muligt gennemføre undervisningen, og under alle omstændigheder er der pasning på skolen. Det er jer, der som forældre tager beslutningen, om I finder det forsvarligt at sende børnene ud. Skolemælk Skolen er tilmeldt Mejeriernes Skolemælksordning. Det betyder, at det er eleverne/forældrene selv, der bestiller og betaler mælken pr. giro. Skolens serviceleder pakker og uddeler mælken, der står parat, når det er spisefrikvarter. Informationsmateriale om skolemælksordningen fås på kontoret. Skolepatruljen Skoletandlæge Vore elever kommer til skoletandlæge på Thors bakke. Tandlægen indkalder eleverne regelmæssigt, men hjemmet/eleven kan også selv henvende sig, hvis der er problemer med tænderne. Hjemmet skal selv aftale med eleven om transport fra skolen til 17

16 Sorgplan Hvis en elev på Hobrovejens Skole mister mor/far, søskende eller anden nærtstående person vil skolens sorgplan blive taget i brug. Planen indeholder også vejledninger om andre kritiske forhold end dødsfald. Sorgplanen kan findes på skolens hjemmeside: Sygdom/tilskadekomst Hvis en elev bliver syg eller kommer til skade på skolen, foretages følgende: Eleven bringes på kontoret. Skolen kontakter forældrene enten i hjemmet eller på arbejdspladsen. Hvis det er umuligt forsøges med bedsteforældre eller evt. naboer og aftaler nærmere. Specialundervisning Specialundervisningsbegrebet er fra skoleåret afløst af en inklusionsstrategi. Onsdage i skoleåret Hver onsdag får alle elever undervisning i Onsdagblokken. Temablokken starter kl og varer resten af skoledagen. Her vil eleverne være sammen med andre elever fra årgangen og en årgang under eller over. 18

17 UU-Vejledning (Ungdommens Uddannelsesvejledning) UUvejlederens opgave er at støtte eleven i valg af fremtidig ungdomsuddannelse og udarbejdning af uddannelsesplan i såvel 8. som 9. klasse. Vejledningen gives klassevis og individuelt og omfatter uddannelses- og erhvervs-orientering og vejledning i valg af fag, som er nødvendige for den videre skolegang. I 7. klasse besøger UU-vejlederen klassen og afholder evt. samtaler med enkelte elever. 8. klasse Introduktion til uddannelsessystemet Eleverne har 2 samtaler med vejleder Eleverne er 2+3 dage på introkurser (i foråret) Eleven udarbejder foreløbig uddannelsesplan sammen med vejleder Der inviteres til Uddannelsesaftner (EUD og gymnasiale uddannelser) Klassen er på fagforeningsbesøg Uu-vejlederen informerer om erhvervspraktik i 9. klasse og indsamler ønsker 9. klasse Eleven er i praktik i uge 36 Der afholdes orienteringsaftner på ungdomsuddannelserne Eleven har 2 samtaler med vejlederen. I efteråret vil vi især se på erfaringer fra introforløbene i 8. klasse og uddannelsesparathed. Det er vigtigt at elever og forældre får en tilbagemelding, hvis elevernes personlige modenhed, faglige niveau eller arbejdsvaner giver problemer i forhold til en uddannelse. Vi vil også snakke om opstramning i enkelte fag i forhold til uddannelsesvalg. Efter jul vil vi rette os mod valg af uddannelse. Vejledningen munder ud i, at tilmelding og endelig uddannelsesplan udfyldes i januar/februar måned. Dette sker via Uddannelsesplanen er elevens personlige dokument og skal bruges i det videre skole- og uddannelsesforløb. Planen er lovpligtig og bl.a. adgangstegn til en ungdomsuddannelse. Planen kan selvfølgelig løbende justeres og tilrettes i samarbejde med en uu-vejleder Uddannelsesplanen skal være indtastet og afsluttet 1. marts. Både elever og forældre er altid velkomne til at kontakte UU-vejlederen og få en snak. UU-vejlederen træffes: Onsdag Fredag , eller på tlf

18 Skolens personale 2014/

19 GM Grethe Lindhard Mortensen Skoleleder SR Søren Rasmussen Viceskoleinspektør sikkerhedsgruppen HP Hanne Lise Paysen Leder af indskolingen, SFO og Juniorklubben Må John Maagaard Andersen AC Annette Cramer AJ Annemette Jonsen AK Annette Kjærgaard AS Annette Sandholdt BC Birthe K. Christensen CA Claus Andersen CH Charlotte Hyldig EH Eva Højmark Bertelsen He Jens Heegaard HJ Helle Jensen HO Louise Holde Petersen 21

20 HU Johanne Husum JO Jens Olesen JW John Witting LO Lotte Olsen LY Hanne Lynge Houmann ME Mette Schütt MI Michael Tang Andersen MJ Martin Jensen MS Mette Stoklund ML Mona Lise Svendgaard Mortensen PT Pernille Tidemand Andersen PR Pernille Rosenkilde TH Thomas Lynge Houmann RG Rikke Gerlach SE Trine Seeberg 22

21 AD Anne Dalby HL Helle Laursen Kirsten W. Kristensen sekretær Britta Damsgaard Kristensen Morgenåbning SFO Poul Erik Nielsen Serviceleder Brian Andersen Servicemedarbejder Hanne Øe Biblioteksmedhjælper 23

22 Skolefritidsordningen 2014 /

23 Skolefritidsordningen ved Hobrovejens Skole Vi er en SFO med 140 børn og 12 voksne. Hanne Lise Paysen er leder og flg. voksne er tilknyttet de 4 klassetrin: bh. kl.: Dorte(souschef), Palle(pæd) og (pæd. studerende) Fra morgen til aften Fritidsordningens åbningstid er fra kl til kl og fra kl til kl Om morgenen bliver fritidsordningen åbnet af en børnehaveklasseleder/og en pæd. Medhjælper. Mulighederne herfor er afpasset efter deres ønsker, alder og formåen. Der er naturligvis mange for-skelige aktiviteter, men nogle af de emner fritidsordningen særlig lægge vægt på er: 1. kl.: Helle(pæd), Vivi(pæd) og Ahmad(pæd.medhjælper) 2. kl.: Rikke(pæd), Susanne(pæd) og Morten(pæd. medhjælper) 3. kl.: Anita(pæd), Jesper(pæd) og (pau-elev) Bh. kl. & 1. kl. er i det lille Hus 2. kl. & 3. kl. er i det store Hus Om morgenen ( ) er alle børnene i det lille hus og i skoleferierne er alle børnene i juniorklubben, dog undtaget uge 29 og 30, hvor de skal være på Nyvangsskolen. Morgenstunden Er stille og hyggelig. Vi læser historier, spiller spil eller leger. Desuden benytter mange forældre morgenen til at give os besked om, hvornår barnet bliver hentet o. lign.. Hvis børnene medbringer morgenmad, kan den nydes i fred og ro indtil kl Aktiviteter Dagligdagen i fritidsordningen består både af fri leg og planlagte ak-tiviteter. Vi synes, det er vigtigt, at børnene får mulighed for at lege, slappe af og holde fri. Dette er der mulighed for både inden- og udendørs. Ligeledes har børnene mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Fysiske udfoldelser i form af udendørs lege og spil, brug af gymnastiksalene til leg, hockey, boldspil o. lign.. Desuden er vi så heldige at kunne tilbyde en rigtig god legeplads på skolen. Værkstedsaktiviteter som er en fælles betegnelse for mange kreative udfoldelser, hvor børnene kan beskæftige sig med at lave smykker, drama, træskibe, billeder, ansigtsmasker og meget, meget mere. Ture ud af huset hvor vi går eller tager bussen til parker, museer, bibliotek, Flad-bro-skoven, eller noget andet spæn-dende. 25

24 Forældresamarbejde Vi prioriterer et godt og åbent samarbejde med forældrene højt. I starten er det vigtigt, at forældre og personale orienterer hinanden om, hvorledes barnet klarer dette at begynde i fritidsordningen. I er altid velkomne til at henvende jer, hvis I ønsker at drøfte noget med os og vi vil meget gerne opfordre til, at der tages kontakt til personalet, såfremt der sker ændringer i hjemmet, fx skilsmisse, flytning, dødsfald eller lignende, da dette kan have stor indflydelse på barnet trivsel. SFO-pædagogerne deltager sammen med klassens lærere i 2 forældremøder og 2 forældresamtaler om året Der vil være nyhedsbreve til jer forældre, som vi forventer I læser og bakker op om. Traditioner I fritidsordningen har vi nogle årlige, tilbagevendende begivenheder og af de mest spændende kan nævnes: Markedsdag I forbindelse med Randersugen holdes der markedsdag på Rådhustorvet for alle skolefritidsordninger. Vi deltager med 3. klasserne. Skolefest Ugen før vinterferien afholdes skolefesten som både lærere og pædagoger deltager i. Red Barnet Vi afholder et stort arrangement til fordel for Red Barnet. I år afholdes det d. 23. Maj. Overnatning I den første uge af skolernes sommerferie tager 3. kl. på koloni i 2-3 dage. Indesko - skiftetøj Alle børnene får deres egen garderobe, hvor deres tøj skal hænge. Her er også plads til hjemmesko, som er obligatorisk, og skiftetøj og regntøj. Garderoben skal tømmes op til efterårs-, jule-, vinter- og sommerferie. Glemt tøj Glemt tøj lægges i fritidsordningens glemmekasse og sendes til genbrug, hvis det ikke er fjernet op til ovennævnte ferier. Børns fravær og sygdom Fritidsordningens personale har tilsynspligt overfor børnene. Det betyder, at vi registrerer deres fremmøde. Husk derfor at give os besked, hvis barnet har været i skole, men ikke kommer i fritidsordningen. Barnet må ikke komme i fritidsordningen, hvis det er sygt eller kan udsætte de andre børn for smittefare. Hjemsendelse Skal jeres barn sendes hjem alene, er det absolut nødvendigt, at der laves en skriftlig aftale. For nemheds skyld vil vi bede om, at barnet skal sendes kl. hel eller kl. halv (det passer også med bybussen). Udmeldelse Barnet kan udmeldes pr. 1. eller 15. i en måned med en måneds varsel. Husk også at udmelde dit barn ved skoleskift. Udmeldelse skal foretages på kommunens hjemmeside. Åbningstider i ferier Fritidsordningen har åbent i skoleferierne på hverdage fra kl til Op til hver skoleferie skal der meldes ferie på I- portalen, så vi kan få et overblik over, hvor mange børn, der møder frem og hvornår, så vi ved hvor meget personale, der er nødvendigt. Vigtig dato i SFO: 23.maj Red Barnet dag!! 26

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Indholdsfortegnelse: Skelund Hovedgade 20, 9560 Hadsund Tlf. 97 11 57 07/51 31 39 72 1 Velkommen til Havbakkeskolens fritidsordning (SFO). Vi er en kommunal

Læs mere

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Nedenstående er udarbejdet i et forsøg på at afhjælpe nogle af de spørgsmål som forældre ofte stiller i forbindelse med en start i Vilstrup Skoles Fritidsordning.

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole.

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi tilbyder børnene en hverdag med voksne, som ser og hører det enkelte barn. Vi

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 54 69 15 50 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 54 69 15 59 eller

Læs mere

FORÆLDRE - INFORMATION. Roslev Skolefritidsordning.

FORÆLDRE - INFORMATION. Roslev Skolefritidsordning. FORÆLDRE - INFORMATION Roslev Skolefritidsordning. Side 2 Til forældre med børn i Roslev SFO. Forældreinformationen indeholder nyttige oplysninger om fritidsordningen. Brug folderen hvis I har brug for

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

Praktiske oplysninger:

Praktiske oplysninger: VELKOMMEN TIL SKOVHUSET Skovhuset er Vrejlev-Hæstrup skoles fritidsordning. Det er et pædagogisk pasningstilbud til børn fra bh-klassen til og med 3. klasse. Man kan vælge fuldtidsplads eller morgenplads.

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Uvelse SFO Information

Uvelse SFO Information Uvelse SFO Information Velkommen til Uvelse SFO. Vi er en skolefritidsordning, som har lokalefællessskab med indskolingen. Det giver os nogle pædagogiske muligheder og et tættere samarbejde omkring børnene,

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

Velkommen til Hals skoles DUS

Velkommen til Hals skoles DUS Velkommen til Hals skoles DUS Skovsgårdsvej 1 9370 Hals Tlf. 99 82 40 38 På siden finder du information om: Ledelsen Åbningstider Takster DUS tilbuddet Personalegruppen Lidt om Dussen En dag i DUS Årsplaner

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 2. årgang ved læreruddannelse Aarhus Lærerseminarium på Hobrovejens Skole

Uddannelsesplan for studerende på 2. årgang ved læreruddannelse Aarhus Lærerseminarium på Hobrovejens Skole Uddannelsesplan for studerende på 2. årgang ved læreruddannelse Aarhus Lærerseminarium på Hobrovejens Skole Kultur og særkende for Hobrovejens Skole Hobrovejens Skole er en af de ældste skoler i Randers

Læs mere

Velkommen til Engblomsten

Velkommen til Engblomsten 2008/2009 Velkommen til Engblomsten Telefonnr. 76 62 05 11 www.englystskolen.dk Vi er en skolefritidsordning, oprettet i september 1992 og pt. Har vi 170 børn. Derudover hører klubben under Engblomsten

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse.

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse. Velkommen til Hylke SFO Denne beskrivelse indeholder oplysninger om hvad vi tilbyder dit barn i løbet af sin SFO tid. Det er her du finder praktiske oplysninger, oplysninger om hvad barnet kan lave og

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere