Hobrovejens Skol e. Informationshæfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015"

Transkript

1 Hobrovejens Skol e Informationshæfte

2 Indhold Velkommen til skoleåret Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler 10 Retningslinjer for brug af skolens Computere og netværk 11 Forældremøder og skole-hjemsamtaler (Foreløbig) 12 Praktiske oplysninger Ansvarsforhold 13 Elevråd 10 Erhvervspraktik 14 Flytning 14 Fravær 14 Klasseforældreråd 14 Klasselærerfunktionen 14 Konfirmationsforberedelse 15 Kontaktbog 14 Lejrskole og studieture 14 Mobbepolitik 14 Mobiltelefoner 15 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 15 Randers Ungdomsskole Vest 16 Ringetider 16 Samværsregler 16 Skolebiblioteket 16 Skoleboden 16 Skolefest 17 Skole/hjem samarbejde 17 Skolelæge 17 Skolemælk 17 Skolepatruljen 17 Skoletandlæge 17 Snekaos 17 Sorgplan 18 Specialundervisning 18 Sygdom/tilskadekomst 18 Temadage 18 UU/vejleder 19 Skolens personale Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen ved Hobrovejens skole 24 Juniorklubben ved Hobrovejens skole 27 SFO - personale 28 Skolebestyrelsen 30 Bestyrelsesrepræsentanter for klasserne 33 Telefontavle 5 4

3 Telefontavle Hobrovejens skole Kontoret er åbent på alm. Skoledage mandag til torsdag. Fredag lukker kontoret kl. 14. Skolefritidsordning Direkte linjer til SFO-afdelinger: BH-klasserne klasserne klasserne klasserne Juniorklubben Skoletandlæge (centralklinik) Skolesundhedsplejerske Skolevejleder Ungdomsskole Vest Skolens adresse: Gethersvej 36, 8900 Randers C 5

4 Velkommen til skoleåret På Hobrovejens skole skal alle børn blive så kloge som muligt. På Hobrovejens skole vil vi udfordre børnene, så de lærer at udnytte deres kompetencer. En udbytterig skolegang er et godt udgangspunkt at bygge videre på, når man skal lære at klare sig senere i livet. Vores mål er at gøre undervisningen interessant og spændende for eleverne med fokus på at højne indlæringsniveauet for den enkelte. Skolen arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang. Det er vores erfaring, at nogle børn lærer bedst gennem bevægelse, andre har fordel af en musisk kreativ tilgang, mens andre lærer bedst ved mere traditionel undervisning. I indskolingen har børnene skoledag til kl Pædagogerne er med i dele af undervisningen. Vi ved, at I som forældre har allerstørst indflydelse på jeres børn, så derfor håber vi meget, at I vil støtte op om jeres barns skolegang ved at hjælpe dem til at møde til tiden og være velforberedte til undervisningen. Samtidig håber vi, at I vil komme, når lærere og pædagoger inviterer til arrangementer på skolen. Til slut vil vi gøre opmærksom på, at I altid er velkomne på skolen, såfremt I har et eller andet, I ønsker at drøfte med os. Grethe Lindhard Mortensen Skoleleder Søren Rasmussen Viceskoleleder Hanne Lise Paysen Leder af indskolingen/sfo 6

5 Værdigrundlag og målsætning Hobrovejens Skole. Værdigrundlag: Hobrovejens Skoles værdigrundlag bygger på den danske folkeskolelov. Sammen med de kommunale målsætninger er det specielt vigtigt for os at tage udgangspunkt i følgende begreber (elementer): v Ansvarlighed v Udvikling v Udfordringer v Omsorg v Færdigheder Kompetencer inden for disse områder er nødvendige forudsætninger for at begå sig i et komplekst samfund. Målsætninger : Ansvarlighed. Det er vores målsætning, at man som forældre vedkender sig et medansvar for sit barns skolegang. Dette indebærer - at man som forældre bakker op om skolens krav og forventninger til elever og forældre - at man som forældre indgår i en aktiv dialog med skolen. Det er vores målsætning, at den enkelte elev tager medansvar for klassens trivsel. Dette gøres bl.a. ved - at man lytter til hinanden - at man kollektivt snakker om problemer - at der stilles krav til den enkelte elev - at eleven tages alvorligt. Det er vores målsætning, at den enkelte elev oplever ligeværd og demokrati. Dette gøres ved - at vise tillid og samarbejdsvilje - at tage del i fællesskabet - at respektere hinanden - at opleve konsekvens. Udvikling Det er vores målsætning, at der hos den enkelte elev udvikles en lyst til at lære. Det er derfor vigtigt - at undervisningen foregår i et udfordrende miljø med engagerede voksne - at undervisningsmaterialerne er tidssvarende - at det lykkes at pirre til barnets forskellige intelligenser. Det er vores målsætning, at den enkelte elev opnår en personlig udvikling. Det er derfor vigtigt - at eleven udvikler tolerance, fleksibilitet og tillid til egne muligheder - at eleven udvikler samarbejdsevne og evne til at kommunikere og til at formulere personlige og sociale mål - at eleven gennem livsoplysning udvikler almindelig sund fornuft. 7

6 Det er vores målsætning, at den enkelte elev opnår et højt fagligt niveau. Dette indebærer - at eleven møder relevante og passende udfordringer - at eleven møder fagligt dygtige voksne - at eleven udviser engagement og nysgerrighed. Udfordringer Det er vores målsætning, at udfordringerne understøtter elevens tillid til egne muligheder. Dette indebærer - at eleven tør/kan/formår at opsøge viden og bruge denne viden i løsningssammenhæng - at eleven gennem udfordringerne udvikler selvværd Det er vores målsætning, at udfordringerne skaber engagerede og nysgerrige elever. Dette indebærer - at udfordringerne må være af en sådan karakter, at elevens nysgerrighed og lyst til at lære forstærkes - at udfordringerne skal opøve eleverne i at diskutere og vurdere. Det er vores målsætning, at den enkelte elev møder personlige udfordringer. Dette indebærer - at udfordringer fra selvstændig stillingtagen over det kreative område til fysisk formåen Omsorg Det er vores målsætning, at eleven opøves i at beherske tolerance og fleksibilitet i forhold til sig selv og andre. Det er derfor vigtigt - at eleven oplever forskellige arbejds og samværsformer - at dialogen/samtalen bringes i centrum - at eleven møder begreber som etik og moral. Det er vores målsætning, at eleven opnår større selvværd. Det er derfor vigtigt - at der skabes succesoplevelser - at læreren og forældrene kan give ros - at alle drager omsorg for hinanden. Det er vores målsætning, at eleven oplever at være part i et fællesskab. Dette opnås - gennem fælles oplevelser - ved at vise ansvarlighed og hensyntagen overfor hinanden - gennem dialog - gennem helhed i skole og fritidsdel. Færdigheder. Det er vores målsætning, at eleverne lærer basale færdigheder som at læse, skrive og regne. Det er derfor vigtigt - at eleven befinder sig i et trygt undervisningsmiljø - at metode og materiale er afpasset efter elevens modenhed, kunnen, udviklingstrin, standpunkt og udvikling. Det er vores målsætning, at eleverne lærer at samarbejde. Dette indebærer - at eleven skal lære at være en del af fællesskabet - at eleven skal lære at have respekt for andre - at eleven skal lære at være ansvarlig overfor fællesskabet. Det er vores målsætning, at eleverne behersker samtaler og diskussion. Det er derfor vigtigt - at eleven skal kunne forklare sig og lytte - at eleven har respekt for andres meninger og holdninger. Skolelederen 8

7 1. Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. 2. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte. 3. Skolelederen træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever. 4. Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen vedrørende principper for skolens virksomhed. 5. Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen til skolens budget. 6. Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte. Skolebestyrelsen 1. Skolebestyrelsens sammensætning: Forældrene 7 repræsentanter. Lærere og øvrige medarbejdere 2 repræsentanter. Eleverne 2 repræsentanter. Skolevæsnets Struktur 4. Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler. 5. Skolebestyrelsen godkender skolens budget. 6. Skolebestyrelsen godkender skolens undervisningsmidler. 7. Skolebestyrelsen udarbejder forslag om skolens læseplaner til kommunalbestyrelsen. 8. Skolebestyrelsen afgiver indstilling om forsøgsog udviklingsarbejde, der ligger uden for de fastsatte mål og rammer for skolen. 9. Skolebestyrelsen afgiver indstilling om ansættelser ved skolen. 10. Skolebestyrelsen kan afgive udtalelser til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolen. 11. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelser om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den. 1. Kommunalbestyrelsen fastlægger rammer for skolernes pædagogiske og økonomiske virksomhed. 2. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med skolernes virksomhed. 3. Kommunalbestyrelsen meddeler bevillinger til skolevæsenet. 4. Kommunalbestyrelsen fastlægger de økonomiske rammer for de enkelte skoler. 5. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ledere og lærere. 6. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om skolestrukturen. 7. Kommunalbestyrelsen fastlægger rammerne for undervisningens ordning. 8. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler. 9. Kommunalbestyrelsen godkender skolernes læseplaner. 2. Skolebestyrelsens virksomhed udøves inden for de mål og rammer, kommunalbestyrelsen fastsætter, og den fører i øvrigt til syn med skolens virksomhed. 3. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Kommunalbestyrelsen 10. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvist delegere sine beføjelser til skolebestyrelsen. 11. Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. 9

8 Det pædagogiske råd 1. Ved hver skole dannes et pædagogisk råd, som er rådgivende for skolens leder. 2. Det pædagogiske råd består af alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver eller andre pædagogiske opgaver. Elevrådet Principper for ekskursioner og lejrskoler Der afholdes lejrskoler på 6. og 8. klassetrin. Lejrskolen på 8. klassetrin strækker sig over en uge ( 5 skoledage ), mens lejrskolen på 6. klassetrin tilstræbes at være på 2, maks. 3 dage. Forberedelse og opfølgning foregår i undervisningstiden og der er mødepligt for eleverne. Skolen dækker udgifter til transport og entreer ( 50, kr. pr. elev pr. år ), men ikke udgifter til forplejning. Ud over de ovenfor nævnte beløb er der mulighed for at supplere skolens betaling til aktiviteterne med frivilligt indsamlede midler eller lignende. Skolen afholder ikke skolerejser.. 1. Skolens elevråd dannes af to valgte elevrepræ sentanter fra hver klasse i klasse. 2. Elevrådet deltager i skolebestyrelsesmøderne og desuden i forskellige udvalgsarbejder. Elevrådet mødes ca. en gang om måneden, møderne ligger i forbindelse med skoletiden. Det er vigtigt for arbejdet, at forældre og elever bakker op om elevrådet. Kun derved får vi styrket elevdemokratiet. Definition af lejrskoler : Lejrskoler er en del af den daglige undervisning omfattende mindst én overnatning. Forberedelse og efterbehandling foregår i undervisningstiden, og der er mødepligt for eleverne. Eleverne egenbetaling er fastsat af skolebestyrelsen til 125,- pr. døgn til dækning af udgifterne til elevens forplejning under lejrskoleopholdet. Det skal dog pointeres, at den enkelte elevs deltagelse i lejrskolen ikke kan betinges af erlæggelse af et beløb eller nogen anden ydelse. Definition af ekskursioner : Ekskursioner kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dage, men omfatter ikke overnatning. 10

9 Retningslinjer for brug af skolens computere og netværk Skolens edb-udstyr skal behandles således, at det ikke lider overlast. Enhver brug af computere og netværk, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme, må ikke finde sted. Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne må således bruges i forbindelse med undervisning og andet for undervisningen relevant arbejde. Al anden brug af computerne skal ubetinget vige for arbejde, der har med undervisning at gøre. Brugere af skolens computere skal logge sig på netværket med egen adgangskode. Maskinernes opsætning må ikke ændres. Brugerne må ikke installere egne programmer eller downloade programmer og spil på skolens computere. Brugere af skolens computere må ikke opsøge og udskrive web-sider, der indeholder materiale, som ikke hører hjemme i skolesammenhæng. Den enkelte bruger har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager sig ved computeren samt for de udtalelser, vedkommende fremkommer med. Misbrug af skolens edb-udstyr kan resultere i inddragelse af det personlige password i kortere eller længere tid. Love og regler om ophavsret skal selvfølgelig overholdes. Alle skal overholde god etikette på internettet. 11

10 Forældremøder og skole-hjemsamtaler i skoleåret Forældremøder afholdes efter kl Datoer og tidspunkter vil fremgår af Forældreintra Skole-hjemsamarbejdet foregår i tidrummet kl. 8 og På følgende måder Kontakten kan foregå på Forældreintra. Telefonisk med læreren. På Forældreintra vil det fremgå, hvornår den enkelte lærer har telefontid. Skole-hjemsamtale. Samtalen vil blive afholdt inden kl

11 Praktiske oplysninger Ansvarsforhold Skolerne og Kulturel Forvaltnings skoleafdeling stilles ofte over for erstatningsspørgsmål, hvorfor skoleafdelingen har ladet udarbejde et kompendium vedrørende ansvarsforhold. Elever, som af lærere er sendt i skolens ærinde (f.eks. indkøb til hjemkundskab): Kommunen har ikke ansvar for den overlast, som eleven måtte blive genstand for, medmindre det eleven pålagte hverv er risikabelt set i relation til elevens udvikling. Kommunen har derimod erstatningspligt for skader, som forvoldes af eleven, såfremt eleven kendes erstatningspligtig. Kommunens ansvar over for elever: Kommunen er normalt uden ansvar over for, hvad der hænder en elev i undervisningstimer, f.eks. i gymnastiktimer (medmindre der kan påvises forsømmelighed eller fejl ved modtagelsen ved spring ved de anvendte gymnastikredskaber m.m.), kemitimer, såfremt der ikke kan påvises culpa (skyld, uagtsomhed) Det må dog i hvert enkelt tilfælde undersøges, om eleven selv (normalt forældrenes forsikringsselskab) er ansvarlig efter de almindelige regler om ansvar. En familieforsikring bør tegnes af hvert enkelt hjem. Elever i erhvervspraktik: Ulykkes- og ansvarsrisikoen er dækket af staten. Skader anmeldes til arbejdsformidlingens lokale kontor. Tyveri: Simpelt tyveri vil som regel blive dækket af forældrenes familieforsikring. Kommunen kan ikke tegne en tyveriforsikring, som dækker eleverne. Kommunen erstatter ikke bortkomne ting, uanset om effekterne er låst inde eller hænger fremme i klasselokaler eller gange, og uanset om der er opsyn med tingene eller ej. Kommunen har ej heller ansvar for ting, som f.eks. i en gymnastiktime afgives til lærere til opbevaring. Der er her tale om en service, der ydes uden betaling og ikke om en aftale om opbevaring mod vederlag. Befordring af skoleelever: Under transport af skoleelever til og fra skole (skolebus) har kommunen intet ansvar for hændelser under denne transport for så vidt angår kørselsulykker eller lignende (vognens ansvarsforsikring dækker). Elevers erstatningspligt: Eleverne har ifølge almindelige forsikringsbestemmelser erstatningspligt for skader af enhver art, de volder over for kammerater, disses ejendele, skolens bygninger, inventar og undervisningsmidler. De af skolen udleverede bøger og andet skolemateriale skal behandles med omhu og kræves erstattet ved beskadigelse eller bortkomst. Kommunen kan kun drages til ansvar, hvor der påviseligt er tale om forsømmelse fra skolens side. 13

12 Erhvervspraktik Som et led i skolens uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er eleverne i 9. kl. i erhvervspraktik i uge 36. Eleverne får af skolevejlederen udleveret en ønskeseddel, som skal afleveres i god tid, således at praktikkontoret har mulighed for at finde så gode pladser som muligt. Eleverne må normalt ikke selv skaffe en praktikplads, da praktikkontoret derved får svært ved at styre ordningen, men forældrene er selvfølgelig velkomne til at kontakte skolevejlederen vedrørende praktik. Flytning Meddelelse om flytning sker ved henvendelse til skolens sekretær. Ved flytning afleveres alle bøger og andre lånte materialer på skolebiblioteket. Fravær Uden tvingende nødvendighed må ingen elev udeblive fra skolen. Hvis eleven er syg, skal meddelelse herom senest på 3. sygedag gives skolen. Første mødedag gives skriftlig meddelelse om sygdommens art og varighed. Bekymrende fravær - læs venligst hele pjecen på Hvis man ønsker børnene fritaget for skolegang, skal skolens tilladelse indhentes i god tid. Ønskes fritagelse for idræt i mere end enkelte timer, forlanges lægeattest i henhold til gældende regler. Skolen henstiller, at lægebesøg så vidt muligt lægges uden for skoletiden. Klasseforældreråd Skolen og skolebestyrelsen ser gerne, at der vælges et klasseforældreråd i den enkelte klasse til støtte for klasselæreren i forbindelse med arrangementer af forskellig art og til planlægning af forældremøder. Klasselærerfunktionen Klasselærerne er den helt centrale person i det daglige samarbejde omkring den enkelte klasse. Fra klasselærerne går der forbindelsestråde til den enkelte klasses elever, forældre, samtlige faglærere samt skolens ledelse. Det er klasselærerne, der har det optimale overblik over den enkelte klasses liv og standpunkt. Det er derfor vigtigt, at meldinger på rette tid og sted går til klasselærerne, således at disse har en chance for at udøve deres ansvar. Ferie bør falde sammen med skolens ferieplan. 14

13 Konfirmationsforberedelse Forberedelse til konfirmation foregår som regel i 7. klasse. Tilmeldingsskemaer udleveres af skolen. Undervisningen finder sted i Sct. Peders kirke tirsdage i fra kl Alle aftaler om konfirmation træffer hvert hjem selv med sognepræsterne. Kontaktbog På Hobrovejens Skole bruges der elektroniske kontaktbøger. Den elektroniske kontaktbog findes i Forældreintra Mobiltelefoner og musikafspillere På Hobrovejens skole må du bruge din mobiltelefon og musikafspiller i pauser og fritimer. Vi forventer, at du kun bruger telefonen til ikke krænkende kommunikation. Hvis mobiltelefonen og musikafspiller skal bruges på andre tidspunkter, skal det være efter lærerens eller pædagogens anvisning. I SFO-/Juniorklubben er mobiltelefonen kun tændt efter samråd med en voksen. Såfremt du skulle overtræde følgende, vil din telefon blive inddraget og kan afhentes på kontoret ved dagens afslutning. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR Skolen betjenes af et team fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) bestående af en psykolog, læsekonsulent og en fremskudt socialrådgiver. PPR samarbejder med forældre og skole om at hjælpe elever med behov for særlig støtte. Der er derudover Åben Rådgivning hver mandag klokken to steder i byen. Rådgivningen er et tilbud til forældre med børn og unge, der har problematikker, som det vil være godt at få en samtale om med en psykolog eller konsulent, der i det daglige arbejder med børn/unge problematikker. Forældre kan henvende sig til PPR og få en aftale. 15

14 Randers Ungdomsskole Randers ungdomsskole fungerer i høj grad i et sammenspil mellem dig og dine jævnaldrendes ønsker og behov. Ungdomsskolen er for elever mellem 15 og 18 år. Mange kommer i ungdomsskolen for at udfolde deres kreativitet, andre kommer for at lære eller blive bedre til et eller flere fag. Andre igen gør brug af ungdomsskolens tilbud om ture og rejser til ind- og udland. Der kommer nyt program for skoleåret d. 1. august. Vil du vide mere, så gå ind på: Eller Henvend dig til kontaktlærer Hanne Lynge Ringetider: Teaterring kl lektion: Kl lektion: Kl lektion: Kl lektion: KL Frokostpause: (med tilsyn de første 15 minutter) 5. lektion: Kl lektion: Kl lektion: Kl Skoleboden Vi er glade for, at så mange børn (forældre) bakker op om den. I boden kan der købes forskellige former for sund mad (pastasalat, grovboller m. fyld, pizzasnegle, frugt, vand mm). Der vil også være mulighed for at de større børn kan nyde den købte mad ved hyggeligt anrettede borde. Fra skolens side lægger op til, at boden skal være et supplement til børnenes madpakker. Man kan handle i Skoleboden fra 2.kl. til og med 9. kl. Skolebiblioteket Skolebiblioteket, skolens pædagogiske servicecenter, er en central del af skolens læringsmiljø. Dets fornemste opgave er at fremme elevernes selvaktivitet, lære- og læselyst, styrke og udvikle både pædagogisk nytænkning og eksisterende områder samt yde pædagogisk vejledning til såvel skolens elever som det pædagogiske personale. Skolebiblioteket stimulerer alle sanser. I dagligdagen fungerer det som klasseværelsets forlængede arm, hvor der søges informationer, produceres og præsenteres opgaver samt lånes og læses bøger for læringens, oplevelsens og interessens skyld. Skolebiblioteket integrerer gamle og nye medier, og der ydes vejledning i brug af de forskellige medier. Skolebiblioteket er en aktiv medspiller i skolens samlede mediekultur. Ved skoleårets start bliver der i alle klasser hængt et skema op med skolebibliotekets åbningstider. 16

15 Skolefest Onsdag den 4. februar 2015 Skole/hjem samarbejde I hver klasse afholdes et forældremøde og et socialt arrangement samt 2 samtaler pr. år. Der udsendes jævnligt informationsbreve til klassens forældre Sundhedsplejen Alle vore elever kommer til skolelæge og/eller sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken er også til rådighed, når en klasse/lærer ønsker at få uddybet sociale/ sundhedsmæssige emner. Sundhedsplejersken har tlf: Det er Skolepatruljens opgave at hjælpe især de mindste elever sikkert over vejen ved forgængerovergangen på Rådmands Boulevard. Skolepatruljen har ingen myndighed over for voksne og bilister. Elever til skolepatruljen kan vælges fra 6. klassetrin og opefter. Patruljen arbejder 2 og 2 og står på hver side af boulevarden. Der vil som udgangspunkt være SP ere hver morgen fra 07,50 til efter det har ringet ind. Skolepatruljerne er uddannet til opgaven og tilses af skolens færdselskoordinator. tandklinikken. Snekaos Hvad gør vi som forældre, når sneen vælter ned? Uanset vejr og vind er skolen altid åben. Som forælder kan man stå i den situation, at man ikke mener, at det er ansvarligt at sende sine børn ud. Vejrliget kan gøre det vanskeligt for både personale og elever at nå frem til skolen, men vi vil så vidt muligt gennemføre undervisningen, og under alle omstændigheder er der pasning på skolen. Det er jer, der som forældre tager beslutningen, om I finder det forsvarligt at sende børnene ud. Skolemælk Skolen er tilmeldt Mejeriernes Skolemælksordning. Det betyder, at det er eleverne/forældrene selv, der bestiller og betaler mælken pr. giro. Skolens serviceleder pakker og uddeler mælken, der står parat, når det er spisefrikvarter. Informationsmateriale om skolemælksordningen fås på kontoret. Skolepatruljen Skoletandlæge Vore elever kommer til skoletandlæge på Thors bakke. Tandlægen indkalder eleverne regelmæssigt, men hjemmet/eleven kan også selv henvende sig, hvis der er problemer med tænderne. Hjemmet skal selv aftale med eleven om transport fra skolen til 17

16 Sorgplan Hvis en elev på Hobrovejens Skole mister mor/far, søskende eller anden nærtstående person vil skolens sorgplan blive taget i brug. Planen indeholder også vejledninger om andre kritiske forhold end dødsfald. Sorgplanen kan findes på skolens hjemmeside: Sygdom/tilskadekomst Hvis en elev bliver syg eller kommer til skade på skolen, foretages følgende: Eleven bringes på kontoret. Skolen kontakter forældrene enten i hjemmet eller på arbejdspladsen. Hvis det er umuligt forsøges med bedsteforældre eller evt. naboer og aftaler nærmere. Specialundervisning Specialundervisningsbegrebet er fra skoleåret afløst af en inklusionsstrategi. Onsdage i skoleåret Hver onsdag får alle elever undervisning i Onsdagblokken. Temablokken starter kl og varer resten af skoledagen. Her vil eleverne være sammen med andre elever fra årgangen og en årgang under eller over. 18

17 UU-Vejledning (Ungdommens Uddannelsesvejledning) UUvejlederens opgave er at støtte eleven i valg af fremtidig ungdomsuddannelse og udarbejdning af uddannelsesplan i såvel 8. som 9. klasse. Vejledningen gives klassevis og individuelt og omfatter uddannelses- og erhvervs-orientering og vejledning i valg af fag, som er nødvendige for den videre skolegang. I 7. klasse besøger UU-vejlederen klassen og afholder evt. samtaler med enkelte elever. 8. klasse Introduktion til uddannelsessystemet Eleverne har 2 samtaler med vejleder Eleverne er 2+3 dage på introkurser (i foråret) Eleven udarbejder foreløbig uddannelsesplan sammen med vejleder Der inviteres til Uddannelsesaftner (EUD og gymnasiale uddannelser) Klassen er på fagforeningsbesøg Uu-vejlederen informerer om erhvervspraktik i 9. klasse og indsamler ønsker 9. klasse Eleven er i praktik i uge 36 Der afholdes orienteringsaftner på ungdomsuddannelserne Eleven har 2 samtaler med vejlederen. I efteråret vil vi især se på erfaringer fra introforløbene i 8. klasse og uddannelsesparathed. Det er vigtigt at elever og forældre får en tilbagemelding, hvis elevernes personlige modenhed, faglige niveau eller arbejdsvaner giver problemer i forhold til en uddannelse. Vi vil også snakke om opstramning i enkelte fag i forhold til uddannelsesvalg. Efter jul vil vi rette os mod valg af uddannelse. Vejledningen munder ud i, at tilmelding og endelig uddannelsesplan udfyldes i januar/februar måned. Dette sker via Uddannelsesplanen er elevens personlige dokument og skal bruges i det videre skole- og uddannelsesforløb. Planen er lovpligtig og bl.a. adgangstegn til en ungdomsuddannelse. Planen kan selvfølgelig løbende justeres og tilrettes i samarbejde med en uu-vejleder Uddannelsesplanen skal være indtastet og afsluttet 1. marts. Både elever og forældre er altid velkomne til at kontakte UU-vejlederen og få en snak. UU-vejlederen træffes: Onsdag Fredag , eller på tlf

18 Skolens personale 2014/

19 GM Grethe Lindhard Mortensen Skoleleder SR Søren Rasmussen Viceskoleinspektør sikkerhedsgruppen HP Hanne Lise Paysen Leder af indskolingen, SFO og Juniorklubben Må John Maagaard Andersen AC Annette Cramer AJ Annemette Jonsen AK Annette Kjærgaard AS Annette Sandholdt BC Birthe K. Christensen CA Claus Andersen CH Charlotte Hyldig EH Eva Højmark Bertelsen He Jens Heegaard HJ Helle Jensen HO Louise Holde Petersen 21

20 HU Johanne Husum JO Jens Olesen JW John Witting LO Lotte Olsen LY Hanne Lynge Houmann ME Mette Schütt MI Michael Tang Andersen MJ Martin Jensen MS Mette Stoklund ML Mona Lise Svendgaard Mortensen PT Pernille Tidemand Andersen PR Pernille Rosenkilde TH Thomas Lynge Houmann RG Rikke Gerlach SE Trine Seeberg 22

21 AD Anne Dalby HL Helle Laursen Kirsten W. Kristensen sekretær Britta Damsgaard Kristensen Morgenåbning SFO Poul Erik Nielsen Serviceleder Brian Andersen Servicemedarbejder Hanne Øe Biblioteksmedhjælper 23

22 Skolefritidsordningen 2014 /

23 Skolefritidsordningen ved Hobrovejens Skole Vi er en SFO med 140 børn og 12 voksne. Hanne Lise Paysen er leder og flg. voksne er tilknyttet de 4 klassetrin: bh. kl.: Dorte(souschef), Palle(pæd) og (pæd. studerende) Fra morgen til aften Fritidsordningens åbningstid er fra kl til kl og fra kl til kl Om morgenen bliver fritidsordningen åbnet af en børnehaveklasseleder/og en pæd. Medhjælper. Mulighederne herfor er afpasset efter deres ønsker, alder og formåen. Der er naturligvis mange for-skelige aktiviteter, men nogle af de emner fritidsordningen særlig lægge vægt på er: 1. kl.: Helle(pæd), Vivi(pæd) og Ahmad(pæd.medhjælper) 2. kl.: Rikke(pæd), Susanne(pæd) og Morten(pæd. medhjælper) 3. kl.: Anita(pæd), Jesper(pæd) og (pau-elev) Bh. kl. & 1. kl. er i det lille Hus 2. kl. & 3. kl. er i det store Hus Om morgenen ( ) er alle børnene i det lille hus og i skoleferierne er alle børnene i juniorklubben, dog undtaget uge 29 og 30, hvor de skal være på Nyvangsskolen. Morgenstunden Er stille og hyggelig. Vi læser historier, spiller spil eller leger. Desuden benytter mange forældre morgenen til at give os besked om, hvornår barnet bliver hentet o. lign.. Hvis børnene medbringer morgenmad, kan den nydes i fred og ro indtil kl Aktiviteter Dagligdagen i fritidsordningen består både af fri leg og planlagte ak-tiviteter. Vi synes, det er vigtigt, at børnene får mulighed for at lege, slappe af og holde fri. Dette er der mulighed for både inden- og udendørs. Ligeledes har børnene mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Fysiske udfoldelser i form af udendørs lege og spil, brug af gymnastiksalene til leg, hockey, boldspil o. lign.. Desuden er vi så heldige at kunne tilbyde en rigtig god legeplads på skolen. Værkstedsaktiviteter som er en fælles betegnelse for mange kreative udfoldelser, hvor børnene kan beskæftige sig med at lave smykker, drama, træskibe, billeder, ansigtsmasker og meget, meget mere. Ture ud af huset hvor vi går eller tager bussen til parker, museer, bibliotek, Flad-bro-skoven, eller noget andet spæn-dende. 25

24 Forældresamarbejde Vi prioriterer et godt og åbent samarbejde med forældrene højt. I starten er det vigtigt, at forældre og personale orienterer hinanden om, hvorledes barnet klarer dette at begynde i fritidsordningen. I er altid velkomne til at henvende jer, hvis I ønsker at drøfte noget med os og vi vil meget gerne opfordre til, at der tages kontakt til personalet, såfremt der sker ændringer i hjemmet, fx skilsmisse, flytning, dødsfald eller lignende, da dette kan have stor indflydelse på barnet trivsel. SFO-pædagogerne deltager sammen med klassens lærere i 2 forældremøder og 2 forældresamtaler om året Der vil være nyhedsbreve til jer forældre, som vi forventer I læser og bakker op om. Traditioner I fritidsordningen har vi nogle årlige, tilbagevendende begivenheder og af de mest spændende kan nævnes: Markedsdag I forbindelse med Randersugen holdes der markedsdag på Rådhustorvet for alle skolefritidsordninger. Vi deltager med 3. klasserne. Skolefest Ugen før vinterferien afholdes skolefesten som både lærere og pædagoger deltager i. Red Barnet Vi afholder et stort arrangement til fordel for Red Barnet. I år afholdes det d. 23. Maj. Overnatning I den første uge af skolernes sommerferie tager 3. kl. på koloni i 2-3 dage. Indesko - skiftetøj Alle børnene får deres egen garderobe, hvor deres tøj skal hænge. Her er også plads til hjemmesko, som er obligatorisk, og skiftetøj og regntøj. Garderoben skal tømmes op til efterårs-, jule-, vinter- og sommerferie. Glemt tøj Glemt tøj lægges i fritidsordningens glemmekasse og sendes til genbrug, hvis det ikke er fjernet op til ovennævnte ferier. Børns fravær og sygdom Fritidsordningens personale har tilsynspligt overfor børnene. Det betyder, at vi registrerer deres fremmøde. Husk derfor at give os besked, hvis barnet har været i skole, men ikke kommer i fritidsordningen. Barnet må ikke komme i fritidsordningen, hvis det er sygt eller kan udsætte de andre børn for smittefare. Hjemsendelse Skal jeres barn sendes hjem alene, er det absolut nødvendigt, at der laves en skriftlig aftale. For nemheds skyld vil vi bede om, at barnet skal sendes kl. hel eller kl. halv (det passer også med bybussen). Udmeldelse Barnet kan udmeldes pr. 1. eller 15. i en måned med en måneds varsel. Husk også at udmelde dit barn ved skoleskift. Udmeldelse skal foretages på kommunens hjemmeside. Åbningstider i ferier Fritidsordningen har åbent i skoleferierne på hverdage fra kl til Op til hver skoleferie skal der meldes ferie på I- portalen, så vi kan få et overblik over, hvor mange børn, der møder frem og hvornår, så vi ved hvor meget personale, der er nødvendigt. Vigtig dato i SFO: 23.maj Red Barnet dag!! 26

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

sfo saxo ellekilde skolen

sfo saxo ellekilde skolen sfo saxo ellekilde skolen personalet i sfo 1 og sfo 2 LEDELSE Mariann Stidsen: Louise Birch: SFO-leder Stedfortræder v. leders fravær SAXO, SFO2 Benjamin Rasmussen: Anita Krøll: Anna Mette Larsen: Daniel

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013

Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013 Dus 1 Dus med Naturen, Grindsted skole Skoleåret 2012/2013 Personale i Dus med Naturen Ledelsen Vibeke Henriksen; Dus-leder Helle Thrysøe, afd. leder, primært tilknyttet Dus 1. Børnehaven Helene Balzer

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB Pedel Skoleleder Administration Souschef Mødelokale Psykolog Afdelingsleder Pæd.værksted Pæd. værksted Fys/ergo Personalerum MHB MHC FC MHA FB YA FA ÆB ÆC UA YE YB Administration Møde lokale sundhedsplejerske

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Principkatalog Korskildeskolen

Principkatalog Korskildeskolen Principkatalog Korskildeskolen 1 VÆRDIGRUNDLAG KORSKILDESKOLEN Respekt: For Korskildeskolen betyder det, at respekten er bærende i samarbejdet mellem elever, forældre og personale. Vi anerkender hinandens

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Praktik 2010/11 Vipperød Skole

Praktik 2010/11 Vipperød Skole Praktik 2010/11 Vipperød Skole Denne lille folder er tænkt som en introduktion til skolen, den indeholder de praktiske ting, der er rare at vide, når man starter på skolen som studerende. Skolens historie

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk Spireloppen Praktiske oplysninger fra SFO Personale: Lene Pedersen (morgenåbning) Nina Kirk Fødselsdage: Når I inviterer klassen til fødselsdag i SFO-tiden,

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere