Hobrovejens Skol e. Informationshæfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015"

Transkript

1 Hobrovejens Skol e Informationshæfte

2 Indhold Velkommen til skoleåret Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler 10 Retningslinjer for brug af skolens Computere og netværk 11 Forældremøder og skole-hjemsamtaler (Foreløbig) 12 Praktiske oplysninger Ansvarsforhold 13 Elevråd 10 Erhvervspraktik 14 Flytning 14 Fravær 14 Klasseforældreråd 14 Klasselærerfunktionen 14 Konfirmationsforberedelse 15 Kontaktbog 14 Lejrskole og studieture 14 Mobbepolitik 14 Mobiltelefoner 15 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 15 Randers Ungdomsskole Vest 16 Ringetider 16 Samværsregler 16 Skolebiblioteket 16 Skoleboden 16 Skolefest 17 Skole/hjem samarbejde 17 Skolelæge 17 Skolemælk 17 Skolepatruljen 17 Skoletandlæge 17 Snekaos 17 Sorgplan 18 Specialundervisning 18 Sygdom/tilskadekomst 18 Temadage 18 UU/vejleder 19 Skolens personale Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen ved Hobrovejens skole 24 Juniorklubben ved Hobrovejens skole 27 SFO - personale 28 Skolebestyrelsen 30 Bestyrelsesrepræsentanter for klasserne 33 Telefontavle 5 4

3 Telefontavle Hobrovejens skole Kontoret er åbent på alm. Skoledage mandag til torsdag. Fredag lukker kontoret kl. 14. Skolefritidsordning Direkte linjer til SFO-afdelinger: BH-klasserne klasserne klasserne klasserne Juniorklubben Skoletandlæge (centralklinik) Skolesundhedsplejerske Skolevejleder Ungdomsskole Vest Skolens adresse: Gethersvej 36, 8900 Randers C 5

4 Velkommen til skoleåret På Hobrovejens skole skal alle børn blive så kloge som muligt. På Hobrovejens skole vil vi udfordre børnene, så de lærer at udnytte deres kompetencer. En udbytterig skolegang er et godt udgangspunkt at bygge videre på, når man skal lære at klare sig senere i livet. Vores mål er at gøre undervisningen interessant og spændende for eleverne med fokus på at højne indlæringsniveauet for den enkelte. Skolen arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang. Det er vores erfaring, at nogle børn lærer bedst gennem bevægelse, andre har fordel af en musisk kreativ tilgang, mens andre lærer bedst ved mere traditionel undervisning. I indskolingen har børnene skoledag til kl Pædagogerne er med i dele af undervisningen. Vi ved, at I som forældre har allerstørst indflydelse på jeres børn, så derfor håber vi meget, at I vil støtte op om jeres barns skolegang ved at hjælpe dem til at møde til tiden og være velforberedte til undervisningen. Samtidig håber vi, at I vil komme, når lærere og pædagoger inviterer til arrangementer på skolen. Til slut vil vi gøre opmærksom på, at I altid er velkomne på skolen, såfremt I har et eller andet, I ønsker at drøfte med os. Grethe Lindhard Mortensen Skoleleder Søren Rasmussen Viceskoleleder Hanne Lise Paysen Leder af indskolingen/sfo 6

5 Værdigrundlag og målsætning Hobrovejens Skole. Værdigrundlag: Hobrovejens Skoles værdigrundlag bygger på den danske folkeskolelov. Sammen med de kommunale målsætninger er det specielt vigtigt for os at tage udgangspunkt i følgende begreber (elementer): v Ansvarlighed v Udvikling v Udfordringer v Omsorg v Færdigheder Kompetencer inden for disse områder er nødvendige forudsætninger for at begå sig i et komplekst samfund. Målsætninger : Ansvarlighed. Det er vores målsætning, at man som forældre vedkender sig et medansvar for sit barns skolegang. Dette indebærer - at man som forældre bakker op om skolens krav og forventninger til elever og forældre - at man som forældre indgår i en aktiv dialog med skolen. Det er vores målsætning, at den enkelte elev tager medansvar for klassens trivsel. Dette gøres bl.a. ved - at man lytter til hinanden - at man kollektivt snakker om problemer - at der stilles krav til den enkelte elev - at eleven tages alvorligt. Det er vores målsætning, at den enkelte elev oplever ligeværd og demokrati. Dette gøres ved - at vise tillid og samarbejdsvilje - at tage del i fællesskabet - at respektere hinanden - at opleve konsekvens. Udvikling Det er vores målsætning, at der hos den enkelte elev udvikles en lyst til at lære. Det er derfor vigtigt - at undervisningen foregår i et udfordrende miljø med engagerede voksne - at undervisningsmaterialerne er tidssvarende - at det lykkes at pirre til barnets forskellige intelligenser. Det er vores målsætning, at den enkelte elev opnår en personlig udvikling. Det er derfor vigtigt - at eleven udvikler tolerance, fleksibilitet og tillid til egne muligheder - at eleven udvikler samarbejdsevne og evne til at kommunikere og til at formulere personlige og sociale mål - at eleven gennem livsoplysning udvikler almindelig sund fornuft. 7

6 Det er vores målsætning, at den enkelte elev opnår et højt fagligt niveau. Dette indebærer - at eleven møder relevante og passende udfordringer - at eleven møder fagligt dygtige voksne - at eleven udviser engagement og nysgerrighed. Udfordringer Det er vores målsætning, at udfordringerne understøtter elevens tillid til egne muligheder. Dette indebærer - at eleven tør/kan/formår at opsøge viden og bruge denne viden i løsningssammenhæng - at eleven gennem udfordringerne udvikler selvværd Det er vores målsætning, at udfordringerne skaber engagerede og nysgerrige elever. Dette indebærer - at udfordringerne må være af en sådan karakter, at elevens nysgerrighed og lyst til at lære forstærkes - at udfordringerne skal opøve eleverne i at diskutere og vurdere. Det er vores målsætning, at den enkelte elev møder personlige udfordringer. Dette indebærer - at udfordringer fra selvstændig stillingtagen over det kreative område til fysisk formåen Omsorg Det er vores målsætning, at eleven opøves i at beherske tolerance og fleksibilitet i forhold til sig selv og andre. Det er derfor vigtigt - at eleven oplever forskellige arbejds og samværsformer - at dialogen/samtalen bringes i centrum - at eleven møder begreber som etik og moral. Det er vores målsætning, at eleven opnår større selvværd. Det er derfor vigtigt - at der skabes succesoplevelser - at læreren og forældrene kan give ros - at alle drager omsorg for hinanden. Det er vores målsætning, at eleven oplever at være part i et fællesskab. Dette opnås - gennem fælles oplevelser - ved at vise ansvarlighed og hensyntagen overfor hinanden - gennem dialog - gennem helhed i skole og fritidsdel. Færdigheder. Det er vores målsætning, at eleverne lærer basale færdigheder som at læse, skrive og regne. Det er derfor vigtigt - at eleven befinder sig i et trygt undervisningsmiljø - at metode og materiale er afpasset efter elevens modenhed, kunnen, udviklingstrin, standpunkt og udvikling. Det er vores målsætning, at eleverne lærer at samarbejde. Dette indebærer - at eleven skal lære at være en del af fællesskabet - at eleven skal lære at have respekt for andre - at eleven skal lære at være ansvarlig overfor fællesskabet. Det er vores målsætning, at eleverne behersker samtaler og diskussion. Det er derfor vigtigt - at eleven skal kunne forklare sig og lytte - at eleven har respekt for andres meninger og holdninger. Skolelederen 8

7 1. Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. 2. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte. 3. Skolelederen træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever. 4. Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen vedrørende principper for skolens virksomhed. 5. Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen til skolens budget. 6. Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte. Skolebestyrelsen 1. Skolebestyrelsens sammensætning: Forældrene 7 repræsentanter. Lærere og øvrige medarbejdere 2 repræsentanter. Eleverne 2 repræsentanter. Skolevæsnets Struktur 4. Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler. 5. Skolebestyrelsen godkender skolens budget. 6. Skolebestyrelsen godkender skolens undervisningsmidler. 7. Skolebestyrelsen udarbejder forslag om skolens læseplaner til kommunalbestyrelsen. 8. Skolebestyrelsen afgiver indstilling om forsøgsog udviklingsarbejde, der ligger uden for de fastsatte mål og rammer for skolen. 9. Skolebestyrelsen afgiver indstilling om ansættelser ved skolen. 10. Skolebestyrelsen kan afgive udtalelser til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolen. 11. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelser om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den. 1. Kommunalbestyrelsen fastlægger rammer for skolernes pædagogiske og økonomiske virksomhed. 2. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med skolernes virksomhed. 3. Kommunalbestyrelsen meddeler bevillinger til skolevæsenet. 4. Kommunalbestyrelsen fastlægger de økonomiske rammer for de enkelte skoler. 5. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ledere og lærere. 6. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om skolestrukturen. 7. Kommunalbestyrelsen fastlægger rammerne for undervisningens ordning. 8. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler. 9. Kommunalbestyrelsen godkender skolernes læseplaner. 2. Skolebestyrelsens virksomhed udøves inden for de mål og rammer, kommunalbestyrelsen fastsætter, og den fører i øvrigt til syn med skolens virksomhed. 3. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Kommunalbestyrelsen 10. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvist delegere sine beføjelser til skolebestyrelsen. 11. Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. 9

8 Det pædagogiske råd 1. Ved hver skole dannes et pædagogisk råd, som er rådgivende for skolens leder. 2. Det pædagogiske råd består af alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver eller andre pædagogiske opgaver. Elevrådet Principper for ekskursioner og lejrskoler Der afholdes lejrskoler på 6. og 8. klassetrin. Lejrskolen på 8. klassetrin strækker sig over en uge ( 5 skoledage ), mens lejrskolen på 6. klassetrin tilstræbes at være på 2, maks. 3 dage. Forberedelse og opfølgning foregår i undervisningstiden og der er mødepligt for eleverne. Skolen dækker udgifter til transport og entreer ( 50, kr. pr. elev pr. år ), men ikke udgifter til forplejning. Ud over de ovenfor nævnte beløb er der mulighed for at supplere skolens betaling til aktiviteterne med frivilligt indsamlede midler eller lignende. Skolen afholder ikke skolerejser.. 1. Skolens elevråd dannes af to valgte elevrepræ sentanter fra hver klasse i klasse. 2. Elevrådet deltager i skolebestyrelsesmøderne og desuden i forskellige udvalgsarbejder. Elevrådet mødes ca. en gang om måneden, møderne ligger i forbindelse med skoletiden. Det er vigtigt for arbejdet, at forældre og elever bakker op om elevrådet. Kun derved får vi styrket elevdemokratiet. Definition af lejrskoler : Lejrskoler er en del af den daglige undervisning omfattende mindst én overnatning. Forberedelse og efterbehandling foregår i undervisningstiden, og der er mødepligt for eleverne. Eleverne egenbetaling er fastsat af skolebestyrelsen til 125,- pr. døgn til dækning af udgifterne til elevens forplejning under lejrskoleopholdet. Det skal dog pointeres, at den enkelte elevs deltagelse i lejrskolen ikke kan betinges af erlæggelse af et beløb eller nogen anden ydelse. Definition af ekskursioner : Ekskursioner kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dage, men omfatter ikke overnatning. 10

9 Retningslinjer for brug af skolens computere og netværk Skolens edb-udstyr skal behandles således, at det ikke lider overlast. Enhver brug af computere og netværk, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme, må ikke finde sted. Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne må således bruges i forbindelse med undervisning og andet for undervisningen relevant arbejde. Al anden brug af computerne skal ubetinget vige for arbejde, der har med undervisning at gøre. Brugere af skolens computere skal logge sig på netværket med egen adgangskode. Maskinernes opsætning må ikke ændres. Brugerne må ikke installere egne programmer eller downloade programmer og spil på skolens computere. Brugere af skolens computere må ikke opsøge og udskrive web-sider, der indeholder materiale, som ikke hører hjemme i skolesammenhæng. Den enkelte bruger har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager sig ved computeren samt for de udtalelser, vedkommende fremkommer med. Misbrug af skolens edb-udstyr kan resultere i inddragelse af det personlige password i kortere eller længere tid. Love og regler om ophavsret skal selvfølgelig overholdes. Alle skal overholde god etikette på internettet. 11

10 Forældremøder og skole-hjemsamtaler i skoleåret Forældremøder afholdes efter kl Datoer og tidspunkter vil fremgår af Forældreintra Skole-hjemsamarbejdet foregår i tidrummet kl. 8 og På følgende måder Kontakten kan foregå på Forældreintra. Telefonisk med læreren. På Forældreintra vil det fremgå, hvornår den enkelte lærer har telefontid. Skole-hjemsamtale. Samtalen vil blive afholdt inden kl

11 Praktiske oplysninger Ansvarsforhold Skolerne og Kulturel Forvaltnings skoleafdeling stilles ofte over for erstatningsspørgsmål, hvorfor skoleafdelingen har ladet udarbejde et kompendium vedrørende ansvarsforhold. Elever, som af lærere er sendt i skolens ærinde (f.eks. indkøb til hjemkundskab): Kommunen har ikke ansvar for den overlast, som eleven måtte blive genstand for, medmindre det eleven pålagte hverv er risikabelt set i relation til elevens udvikling. Kommunen har derimod erstatningspligt for skader, som forvoldes af eleven, såfremt eleven kendes erstatningspligtig. Kommunens ansvar over for elever: Kommunen er normalt uden ansvar over for, hvad der hænder en elev i undervisningstimer, f.eks. i gymnastiktimer (medmindre der kan påvises forsømmelighed eller fejl ved modtagelsen ved spring ved de anvendte gymnastikredskaber m.m.), kemitimer, såfremt der ikke kan påvises culpa (skyld, uagtsomhed) Det må dog i hvert enkelt tilfælde undersøges, om eleven selv (normalt forældrenes forsikringsselskab) er ansvarlig efter de almindelige regler om ansvar. En familieforsikring bør tegnes af hvert enkelt hjem. Elever i erhvervspraktik: Ulykkes- og ansvarsrisikoen er dækket af staten. Skader anmeldes til arbejdsformidlingens lokale kontor. Tyveri: Simpelt tyveri vil som regel blive dækket af forældrenes familieforsikring. Kommunen kan ikke tegne en tyveriforsikring, som dækker eleverne. Kommunen erstatter ikke bortkomne ting, uanset om effekterne er låst inde eller hænger fremme i klasselokaler eller gange, og uanset om der er opsyn med tingene eller ej. Kommunen har ej heller ansvar for ting, som f.eks. i en gymnastiktime afgives til lærere til opbevaring. Der er her tale om en service, der ydes uden betaling og ikke om en aftale om opbevaring mod vederlag. Befordring af skoleelever: Under transport af skoleelever til og fra skole (skolebus) har kommunen intet ansvar for hændelser under denne transport for så vidt angår kørselsulykker eller lignende (vognens ansvarsforsikring dækker). Elevers erstatningspligt: Eleverne har ifølge almindelige forsikringsbestemmelser erstatningspligt for skader af enhver art, de volder over for kammerater, disses ejendele, skolens bygninger, inventar og undervisningsmidler. De af skolen udleverede bøger og andet skolemateriale skal behandles med omhu og kræves erstattet ved beskadigelse eller bortkomst. Kommunen kan kun drages til ansvar, hvor der påviseligt er tale om forsømmelse fra skolens side. 13

12 Erhvervspraktik Som et led i skolens uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er eleverne i 9. kl. i erhvervspraktik i uge 36. Eleverne får af skolevejlederen udleveret en ønskeseddel, som skal afleveres i god tid, således at praktikkontoret har mulighed for at finde så gode pladser som muligt. Eleverne må normalt ikke selv skaffe en praktikplads, da praktikkontoret derved får svært ved at styre ordningen, men forældrene er selvfølgelig velkomne til at kontakte skolevejlederen vedrørende praktik. Flytning Meddelelse om flytning sker ved henvendelse til skolens sekretær. Ved flytning afleveres alle bøger og andre lånte materialer på skolebiblioteket. Fravær Uden tvingende nødvendighed må ingen elev udeblive fra skolen. Hvis eleven er syg, skal meddelelse herom senest på 3. sygedag gives skolen. Første mødedag gives skriftlig meddelelse om sygdommens art og varighed. Bekymrende fravær - læs venligst hele pjecen på Hvis man ønsker børnene fritaget for skolegang, skal skolens tilladelse indhentes i god tid. Ønskes fritagelse for idræt i mere end enkelte timer, forlanges lægeattest i henhold til gældende regler. Skolen henstiller, at lægebesøg så vidt muligt lægges uden for skoletiden. Klasseforældreråd Skolen og skolebestyrelsen ser gerne, at der vælges et klasseforældreråd i den enkelte klasse til støtte for klasselæreren i forbindelse med arrangementer af forskellig art og til planlægning af forældremøder. Klasselærerfunktionen Klasselærerne er den helt centrale person i det daglige samarbejde omkring den enkelte klasse. Fra klasselærerne går der forbindelsestråde til den enkelte klasses elever, forældre, samtlige faglærere samt skolens ledelse. Det er klasselærerne, der har det optimale overblik over den enkelte klasses liv og standpunkt. Det er derfor vigtigt, at meldinger på rette tid og sted går til klasselærerne, således at disse har en chance for at udøve deres ansvar. Ferie bør falde sammen med skolens ferieplan. 14

13 Konfirmationsforberedelse Forberedelse til konfirmation foregår som regel i 7. klasse. Tilmeldingsskemaer udleveres af skolen. Undervisningen finder sted i Sct. Peders kirke tirsdage i fra kl Alle aftaler om konfirmation træffer hvert hjem selv med sognepræsterne. Kontaktbog På Hobrovejens Skole bruges der elektroniske kontaktbøger. Den elektroniske kontaktbog findes i Forældreintra Mobiltelefoner og musikafspillere På Hobrovejens skole må du bruge din mobiltelefon og musikafspiller i pauser og fritimer. Vi forventer, at du kun bruger telefonen til ikke krænkende kommunikation. Hvis mobiltelefonen og musikafspiller skal bruges på andre tidspunkter, skal det være efter lærerens eller pædagogens anvisning. I SFO-/Juniorklubben er mobiltelefonen kun tændt efter samråd med en voksen. Såfremt du skulle overtræde følgende, vil din telefon blive inddraget og kan afhentes på kontoret ved dagens afslutning. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR Skolen betjenes af et team fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) bestående af en psykolog, læsekonsulent og en fremskudt socialrådgiver. PPR samarbejder med forældre og skole om at hjælpe elever med behov for særlig støtte. Der er derudover Åben Rådgivning hver mandag klokken to steder i byen. Rådgivningen er et tilbud til forældre med børn og unge, der har problematikker, som det vil være godt at få en samtale om med en psykolog eller konsulent, der i det daglige arbejder med børn/unge problematikker. Forældre kan henvende sig til PPR og få en aftale. 15

14 Randers Ungdomsskole Randers ungdomsskole fungerer i høj grad i et sammenspil mellem dig og dine jævnaldrendes ønsker og behov. Ungdomsskolen er for elever mellem 15 og 18 år. Mange kommer i ungdomsskolen for at udfolde deres kreativitet, andre kommer for at lære eller blive bedre til et eller flere fag. Andre igen gør brug af ungdomsskolens tilbud om ture og rejser til ind- og udland. Der kommer nyt program for skoleåret d. 1. august. Vil du vide mere, så gå ind på: Eller Henvend dig til kontaktlærer Hanne Lynge Ringetider: Teaterring kl lektion: Kl lektion: Kl lektion: Kl lektion: KL Frokostpause: (med tilsyn de første 15 minutter) 5. lektion: Kl lektion: Kl lektion: Kl Skoleboden Vi er glade for, at så mange børn (forældre) bakker op om den. I boden kan der købes forskellige former for sund mad (pastasalat, grovboller m. fyld, pizzasnegle, frugt, vand mm). Der vil også være mulighed for at de større børn kan nyde den købte mad ved hyggeligt anrettede borde. Fra skolens side lægger op til, at boden skal være et supplement til børnenes madpakker. Man kan handle i Skoleboden fra 2.kl. til og med 9. kl. Skolebiblioteket Skolebiblioteket, skolens pædagogiske servicecenter, er en central del af skolens læringsmiljø. Dets fornemste opgave er at fremme elevernes selvaktivitet, lære- og læselyst, styrke og udvikle både pædagogisk nytænkning og eksisterende områder samt yde pædagogisk vejledning til såvel skolens elever som det pædagogiske personale. Skolebiblioteket stimulerer alle sanser. I dagligdagen fungerer det som klasseværelsets forlængede arm, hvor der søges informationer, produceres og præsenteres opgaver samt lånes og læses bøger for læringens, oplevelsens og interessens skyld. Skolebiblioteket integrerer gamle og nye medier, og der ydes vejledning i brug af de forskellige medier. Skolebiblioteket er en aktiv medspiller i skolens samlede mediekultur. Ved skoleårets start bliver der i alle klasser hængt et skema op med skolebibliotekets åbningstider. 16

15 Skolefest Onsdag den 4. februar 2015 Skole/hjem samarbejde I hver klasse afholdes et forældremøde og et socialt arrangement samt 2 samtaler pr. år. Der udsendes jævnligt informationsbreve til klassens forældre Sundhedsplejen Alle vore elever kommer til skolelæge og/eller sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken er også til rådighed, når en klasse/lærer ønsker at få uddybet sociale/ sundhedsmæssige emner. Sundhedsplejersken har tlf: Det er Skolepatruljens opgave at hjælpe især de mindste elever sikkert over vejen ved forgængerovergangen på Rådmands Boulevard. Skolepatruljen har ingen myndighed over for voksne og bilister. Elever til skolepatruljen kan vælges fra 6. klassetrin og opefter. Patruljen arbejder 2 og 2 og står på hver side af boulevarden. Der vil som udgangspunkt være SP ere hver morgen fra 07,50 til efter det har ringet ind. Skolepatruljerne er uddannet til opgaven og tilses af skolens færdselskoordinator. tandklinikken. Snekaos Hvad gør vi som forældre, når sneen vælter ned? Uanset vejr og vind er skolen altid åben. Som forælder kan man stå i den situation, at man ikke mener, at det er ansvarligt at sende sine børn ud. Vejrliget kan gøre det vanskeligt for både personale og elever at nå frem til skolen, men vi vil så vidt muligt gennemføre undervisningen, og under alle omstændigheder er der pasning på skolen. Det er jer, der som forældre tager beslutningen, om I finder det forsvarligt at sende børnene ud. Skolemælk Skolen er tilmeldt Mejeriernes Skolemælksordning. Det betyder, at det er eleverne/forældrene selv, der bestiller og betaler mælken pr. giro. Skolens serviceleder pakker og uddeler mælken, der står parat, når det er spisefrikvarter. Informationsmateriale om skolemælksordningen fås på kontoret. Skolepatruljen Skoletandlæge Vore elever kommer til skoletandlæge på Thors bakke. Tandlægen indkalder eleverne regelmæssigt, men hjemmet/eleven kan også selv henvende sig, hvis der er problemer med tænderne. Hjemmet skal selv aftale med eleven om transport fra skolen til 17

16 Sorgplan Hvis en elev på Hobrovejens Skole mister mor/far, søskende eller anden nærtstående person vil skolens sorgplan blive taget i brug. Planen indeholder også vejledninger om andre kritiske forhold end dødsfald. Sorgplanen kan findes på skolens hjemmeside: Sygdom/tilskadekomst Hvis en elev bliver syg eller kommer til skade på skolen, foretages følgende: Eleven bringes på kontoret. Skolen kontakter forældrene enten i hjemmet eller på arbejdspladsen. Hvis det er umuligt forsøges med bedsteforældre eller evt. naboer og aftaler nærmere. Specialundervisning Specialundervisningsbegrebet er fra skoleåret afløst af en inklusionsstrategi. Onsdage i skoleåret Hver onsdag får alle elever undervisning i Onsdagblokken. Temablokken starter kl og varer resten af skoledagen. Her vil eleverne være sammen med andre elever fra årgangen og en årgang under eller over. 18

17 UU-Vejledning (Ungdommens Uddannelsesvejledning) UUvejlederens opgave er at støtte eleven i valg af fremtidig ungdomsuddannelse og udarbejdning af uddannelsesplan i såvel 8. som 9. klasse. Vejledningen gives klassevis og individuelt og omfatter uddannelses- og erhvervs-orientering og vejledning i valg af fag, som er nødvendige for den videre skolegang. I 7. klasse besøger UU-vejlederen klassen og afholder evt. samtaler med enkelte elever. 8. klasse Introduktion til uddannelsessystemet Eleverne har 2 samtaler med vejleder Eleverne er 2+3 dage på introkurser (i foråret) Eleven udarbejder foreløbig uddannelsesplan sammen med vejleder Der inviteres til Uddannelsesaftner (EUD og gymnasiale uddannelser) Klassen er på fagforeningsbesøg Uu-vejlederen informerer om erhvervspraktik i 9. klasse og indsamler ønsker 9. klasse Eleven er i praktik i uge 36 Der afholdes orienteringsaftner på ungdomsuddannelserne Eleven har 2 samtaler med vejlederen. I efteråret vil vi især se på erfaringer fra introforløbene i 8. klasse og uddannelsesparathed. Det er vigtigt at elever og forældre får en tilbagemelding, hvis elevernes personlige modenhed, faglige niveau eller arbejdsvaner giver problemer i forhold til en uddannelse. Vi vil også snakke om opstramning i enkelte fag i forhold til uddannelsesvalg. Efter jul vil vi rette os mod valg af uddannelse. Vejledningen munder ud i, at tilmelding og endelig uddannelsesplan udfyldes i januar/februar måned. Dette sker via Uddannelsesplanen er elevens personlige dokument og skal bruges i det videre skole- og uddannelsesforløb. Planen er lovpligtig og bl.a. adgangstegn til en ungdomsuddannelse. Planen kan selvfølgelig løbende justeres og tilrettes i samarbejde med en uu-vejleder Uddannelsesplanen skal være indtastet og afsluttet 1. marts. Både elever og forældre er altid velkomne til at kontakte UU-vejlederen og få en snak. UU-vejlederen træffes: Onsdag Fredag , eller på tlf

18 Skolens personale 2014/

19 GM Grethe Lindhard Mortensen Skoleleder SR Søren Rasmussen Viceskoleinspektør sikkerhedsgruppen HP Hanne Lise Paysen Leder af indskolingen, SFO og Juniorklubben Må John Maagaard Andersen AC Annette Cramer AJ Annemette Jonsen AK Annette Kjærgaard AS Annette Sandholdt BC Birthe K. Christensen CA Claus Andersen CH Charlotte Hyldig EH Eva Højmark Bertelsen He Jens Heegaard HJ Helle Jensen HO Louise Holde Petersen 21

20 HU Johanne Husum JO Jens Olesen JW John Witting LO Lotte Olsen LY Hanne Lynge Houmann ME Mette Schütt MI Michael Tang Andersen MJ Martin Jensen MS Mette Stoklund ML Mona Lise Svendgaard Mortensen PT Pernille Tidemand Andersen PR Pernille Rosenkilde TH Thomas Lynge Houmann RG Rikke Gerlach SE Trine Seeberg 22

21 AD Anne Dalby HL Helle Laursen Kirsten W. Kristensen sekretær Britta Damsgaard Kristensen Morgenåbning SFO Poul Erik Nielsen Serviceleder Brian Andersen Servicemedarbejder Hanne Øe Biblioteksmedhjælper 23

22 Skolefritidsordningen 2014 /

23 Skolefritidsordningen ved Hobrovejens Skole Vi er en SFO med 140 børn og 12 voksne. Hanne Lise Paysen er leder og flg. voksne er tilknyttet de 4 klassetrin: bh. kl.: Dorte(souschef), Palle(pæd) og (pæd. studerende) Fra morgen til aften Fritidsordningens åbningstid er fra kl til kl og fra kl til kl Om morgenen bliver fritidsordningen åbnet af en børnehaveklasseleder/og en pæd. Medhjælper. Mulighederne herfor er afpasset efter deres ønsker, alder og formåen. Der er naturligvis mange for-skelige aktiviteter, men nogle af de emner fritidsordningen særlig lægge vægt på er: 1. kl.: Helle(pæd), Vivi(pæd) og Ahmad(pæd.medhjælper) 2. kl.: Rikke(pæd), Susanne(pæd) og Morten(pæd. medhjælper) 3. kl.: Anita(pæd), Jesper(pæd) og (pau-elev) Bh. kl. & 1. kl. er i det lille Hus 2. kl. & 3. kl. er i det store Hus Om morgenen ( ) er alle børnene i det lille hus og i skoleferierne er alle børnene i juniorklubben, dog undtaget uge 29 og 30, hvor de skal være på Nyvangsskolen. Morgenstunden Er stille og hyggelig. Vi læser historier, spiller spil eller leger. Desuden benytter mange forældre morgenen til at give os besked om, hvornår barnet bliver hentet o. lign.. Hvis børnene medbringer morgenmad, kan den nydes i fred og ro indtil kl Aktiviteter Dagligdagen i fritidsordningen består både af fri leg og planlagte ak-tiviteter. Vi synes, det er vigtigt, at børnene får mulighed for at lege, slappe af og holde fri. Dette er der mulighed for både inden- og udendørs. Ligeledes har børnene mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Fysiske udfoldelser i form af udendørs lege og spil, brug af gymnastiksalene til leg, hockey, boldspil o. lign.. Desuden er vi så heldige at kunne tilbyde en rigtig god legeplads på skolen. Værkstedsaktiviteter som er en fælles betegnelse for mange kreative udfoldelser, hvor børnene kan beskæftige sig med at lave smykker, drama, træskibe, billeder, ansigtsmasker og meget, meget mere. Ture ud af huset hvor vi går eller tager bussen til parker, museer, bibliotek, Flad-bro-skoven, eller noget andet spæn-dende. 25

24 Forældresamarbejde Vi prioriterer et godt og åbent samarbejde med forældrene højt. I starten er det vigtigt, at forældre og personale orienterer hinanden om, hvorledes barnet klarer dette at begynde i fritidsordningen. I er altid velkomne til at henvende jer, hvis I ønsker at drøfte noget med os og vi vil meget gerne opfordre til, at der tages kontakt til personalet, såfremt der sker ændringer i hjemmet, fx skilsmisse, flytning, dødsfald eller lignende, da dette kan have stor indflydelse på barnet trivsel. SFO-pædagogerne deltager sammen med klassens lærere i 2 forældremøder og 2 forældresamtaler om året Der vil være nyhedsbreve til jer forældre, som vi forventer I læser og bakker op om. Traditioner I fritidsordningen har vi nogle årlige, tilbagevendende begivenheder og af de mest spændende kan nævnes: Markedsdag I forbindelse med Randersugen holdes der markedsdag på Rådhustorvet for alle skolefritidsordninger. Vi deltager med 3. klasserne. Skolefest Ugen før vinterferien afholdes skolefesten som både lærere og pædagoger deltager i. Red Barnet Vi afholder et stort arrangement til fordel for Red Barnet. I år afholdes det d. 23. Maj. Overnatning I den første uge af skolernes sommerferie tager 3. kl. på koloni i 2-3 dage. Indesko - skiftetøj Alle børnene får deres egen garderobe, hvor deres tøj skal hænge. Her er også plads til hjemmesko, som er obligatorisk, og skiftetøj og regntøj. Garderoben skal tømmes op til efterårs-, jule-, vinter- og sommerferie. Glemt tøj Glemt tøj lægges i fritidsordningens glemmekasse og sendes til genbrug, hvis det ikke er fjernet op til ovennævnte ferier. Børns fravær og sygdom Fritidsordningens personale har tilsynspligt overfor børnene. Det betyder, at vi registrerer deres fremmøde. Husk derfor at give os besked, hvis barnet har været i skole, men ikke kommer i fritidsordningen. Barnet må ikke komme i fritidsordningen, hvis det er sygt eller kan udsætte de andre børn for smittefare. Hjemsendelse Skal jeres barn sendes hjem alene, er det absolut nødvendigt, at der laves en skriftlig aftale. For nemheds skyld vil vi bede om, at barnet skal sendes kl. hel eller kl. halv (det passer også med bybussen). Udmeldelse Barnet kan udmeldes pr. 1. eller 15. i en måned med en måneds varsel. Husk også at udmelde dit barn ved skoleskift. Udmeldelse skal foretages på kommunens hjemmeside. Åbningstider i ferier Fritidsordningen har åbent i skoleferierne på hverdage fra kl til Op til hver skoleferie skal der meldes ferie på I- portalen, så vi kan få et overblik over, hvor mange børn, der møder frem og hvornår, så vi ved hvor meget personale, der er nødvendigt. Vigtig dato i SFO: 23.maj Red Barnet dag!! 26

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000KOLDING TLF: 79 79 79 90 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK E-MAIL: MUNKEVSKOLE@KOLDING.DK Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! INDHOLD Skoleåret

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole

Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole 2013/2014 Indhold Afsnit Side Generel Vestervang Skole 3 orientering: A-gruppen 4 Skole og hjem samarbejde 5 Selvstyrende team 6 Skolens

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Læs bl.a. om: s. 6 Nyt fra skolebestyrelsen s.22 En tilfældig dag på kontoret s.35 Se skolens ansatte Informationshæftet: udgives til

Læs mere