Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39"

Transkript

1 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Statens Arkiver

2 Indhold Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier: Status på aktivitetsplan Ny aktivitetsplan Tilsyn med regionernes arkivforhold... 4 Forslag til merbevaring hos Forsvaret modtaget... 5 Særlige tilgængelighedsfrister, jf. 27, stk Uhjemlede kassationer... 6 Bevaring af efterretningstjenesternes arkivalier... 6 Praksis vedrørende dispensationer... 7 Tilladelser og afslag... 7 Sagsbehandlingstider... 8 Kommuner og kommunale offentlige arkiver Tyverier fra Statens Arkivers læsesale og ny sikringstiltag Spørgsmål fra Folketingets kulturudvalg og retsudvalg om tilgængelighed til arkivalier Betingelser for størst mulig åbenhed Bilag 1: Tilgængelighedsstatistik Bilag 2: Sagsbehandlingstider - Statens Arkiver (hele året 2012) Bilag 3: Oversigt over antal afgørelser om tilgængelighed i kommunerne Bilag 4: Regester over meddelte afslag på ansøgninger om dispensation Bilag 5: Beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 19. december 2011: Beretning om PETkommissionens beretning, afsnit Bilag 6: Kulturministerens svar på 20-spørgsmål S 3109 om kassation i PETs arkiver Bilag 7: Kulturministerens svar på 20-spørgsmål S 2712 Om digitalisering af tingbøgerne

3 Indledning I henhold til arkivlovens 39, stk. 1, nedsætter kulturministeren et udvalg, som skal vurdere de offentlige arkiver og myndighedernes praksis på tilgængelighedsområdet. Udvalget udøver sin virksomhed på grundlag af en årlig rapport om tilgængelighedspraksis. Rapporten udarbejdes af rigsarkivaren, der kan indhente oplysninger om praksis på tilgængelighedsområdet fra de myndigheder, der er omfattet af arkivloven. Rapporten for 2012 er udarbejdet efter samme principper som rapporterne for de tidligere år. 3

4 Aflevering af papirarkivalier: Status på aktivitetsplan 2012 I 2012 afsluttede Statens Arkiver den aktivitetsplan, som blev indledt i Planen havde til formål at sikre aflevering af bevaringsværdige arkivalier i været ægt hos statslige myndigheder, både på papir og i digital form, så arkivalierne kunne være til rådighed på Statens Arkivers læsesale, når de blev umiddelbart tilgængelige, d.v.s. 20 år gamle. For digitalt skabte arkivalier var formålet endvidere at sikre aflevering, inden arkivalierne blev slettede, og mens det stadig var muligt at tilvejebringe den nødvendige dokumentation. Pr udestod aflevering af papirarkivalier fra 6 ud af 42 myndigheder, som skulle have afleveret i Det drejer sig om følgende myndigheder: Det tidligere Danmarks Pædagogiske Universitet Den tidligere Kunststyrelse Kofoeds Skole Sønderborg Politi Frederikssund Ret Den tidligere politikreds i Grenå Forsinkelserne skyldes manglende prioritering af opgaverne hos de afleverende myndigheder. Alle afleveringer forventes modtaget i løbet af 1. halvår af Ny aktivitetsplan 2012 I 2012 indledte Statens Arkiver en ny aktivitetsplan med et tilsyn med alle statslige myndigheder. Formålet med aktivitetsplanen er det samme, som det var i perioden Formålet med tilsynet er at tilvejebringe oplysninger til brug for udarbejdelsen af den nye aktivitetsplan, som skal dække perioden frem til og med Samtidig blev der udsendt en cirkulæreskrivelse om, hvilke myndigheder der skal aflevere papir arkivalier i 2013, baseret på de ønsker, der var indkommet i Cirkulæreskrivelser om aflevering af digitalt skabte arkivalier i perioden blev publiceret på Statens Arkivers hjemmeside i januar Cirkulæreskrivelse med plan for aflevering af papirarkivalier i perioden forventes udsendt i 2. halvår af 2013, og cirkulæreskrivelse med for plan for aflevering af digitalt skabte arkivalier i perioden forventes udsendt i Tilsyn med regionernes arkivforhold I 2012 afsluttede Statens Arkiver det tilsyn med regionerne og regionernes institutioner, hospitaler og sygehuse, som var blevet indledte i efteråret Tilsynet havde bl.a. til formål at kortlægge, hvilke it-systemer og papirarkivalier regionsmyndighederne har i varetægt, og hvilke planer regionerne har for arkivering af bevaringsværdige arkivalier. Tilsynet viste, at der især på sygehusene findes et meget stort antal forskellige it-systemer. Tilsynet viste også, at der findes 130 kilometer patientjournaler på papir på sygehusene. De ældste stammer fra 1850'erne. Patientjournaler, der er mere end 75 år gamle, er umiddelbart tilgængelige. Regionerne skal aflevere arkivalier, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, og som skal bevares, til et offentligt arkiv. Der kan både være tale om data og dokumenter fra itsystemer, men også om papirarkivalier Afleveringen skal ske senest på det tidspunkt, hvor de 4

5 pågældende oplysninger ellers skulle have været slettet. Et offentligt arkiv kan enten være Statens Arkiver eller et arkiv, som regionen selv opretter. Ingen af regionerne har i dag oprettet egne arkiver. Regionerne kan ligeledes vælge at aflevere arkivalier, der ikke er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, og som skal bevares, til et offentligt arkiv, men kan også vælge selv at beholde dem selv. Hvis regionen vælger selv at beholde arkivalierne, skal den også selv stille dem til rådighed. Statens Arkiver har pålagt regionerne at udarbejde en oversigt over, hvilke af deres it-systemer, som indeholder bevaringsværdige data. Samtidig skal regionerne angive, hvornår data fra systemerne skal arkiveres. Oversigten skal dels sikre, at der bliver arkiveret data, inden der foretages sletninger, og dels hjælpe regionerne med at lægge budget for arkiveringsopgaverne. Forslag til merbevaring hos Forsvaret modtaget Statens Arkiver modtog den forslag til merbevaring af arkivalier hos Forsvaret, skabt før Baggrunden for udarbejdelsen af forslaget er, at pensioneret brigadegeneral Michael Clemmesen i 2008 i dagspressen satte spørgsmålstegn ved de gældende bestemmelser. Det førte til, at Rigsarkivet bad Forsvarskommandoen om at indsende ajourføre og kompletterede oplysninger om, hvilke arkivalier Forsvaret har i varetægt samt indsende et i militær sagkundskab funderet forslag til merbevaring. Sagsbehandlingen af forslaget er endnu ikke afsluttet. Særlige tilgængelighedsfrister, jf. 27, stk. 1 Der er i 2012 fastsat særlige tilgængelighedsfrister i forbindelse med afleveringer fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Dansk Dekommissioneringsanstalt og Politiets Efterretningstjeneste. Fristforlængelsen til Lønmodtagernes Dyrtidsfond er på 60 år og omfatter: Materiale vedrørende Lønmodtagernes Dyrtidsfonds børsnoterede og unoterede investeringssager til og med 2000 Referater fra møder i Lønmodtagernes Dyrtidsfonds forretningsudvalg og bestyrelse til og med 2000 Dansk Dekommissioneringsanstalt anmodede om, at der blev fastsat en særlig, længere tilgængelighedsfrist på 60 år for visse sager i anstaltens esdh-system , nemlig cdms: Strålings- og Nuklear Sikkerhed/Sikring cdms: Affaldshåndtering/Inventory/Særligt affald cdms: Strålings- og Nuklear Sikkerhed/Safeguards cdms: Ledelse/Særligt affald Projektstyring/Tungt vand/afhændelse/opg Canada cdms: Ledelse/Slutdepot/VTU-korrespondance, hvilket rigsarkivaren ved skrivelse af 26. september 2012 tiltrådte. 1 1 Statens Arkivers j.nr

6 Derudover drøftede Statens Arkiver fastsættelse af særlig tilgængelighedsfrist for arkivalier, der afleveres fra Politiets Efterretningstjeneste til Statens Arkiver. Ved årets slutning var det aftalt, at de arkivalier, som Politiets Efterretningstjeneste har afleveret siden den og fremover afleverer til Statens Arkiver, og som indeholder, dokumenter med oplysninger, som kan føre til identifikation af Politiets Efterretningstjenestes humane kilder, dokumenter med oplysninger, som hidrører fra Politiets Efterretningstjenestes udenlandske samarbejdspartnere eller klassificerede dokumenter, som Politiets Efterretningstjeneste har modtaget fra andre myndigheder, først er umiddelbart tilgængelige efter 80 år og indtil dette tidspunkt kun kan benyttes efter dispensation. Aftalen om tilgængelighed er i 2013 underskrevet af kulturministeren og justitsministeren. Uhjemlede kassationer Der er ikke konstateret uhjemlede kassationer hos offentlige myndigheder, som har givet anledning til indberetning til overordnet myndighed, jf. bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed 3, stk. 5. Bevaring af efterretningstjenesternes arkivalier På baggrund af forlydender i dagspressen om makulering af personsager vedr. fremtrædende politikere skrev Statens Arkiver den 19. april til Politiets Efterretningstjeneste og bad om en vurdering af, om aftalen om bevaring af visse sager i Politiets Efterretningstjeneste arkiver, som den blev formuleret i rigsarkivarens brev af 17. december 1965, var blevet overholdt, eller om der havde fundet destruktion sted af sådanne sager, som efter den nævnte aftale måtte forventes bevaret. I aftalen af 17. december.1965 hed det bl.a., at enkeltakter vedrørende personer, der har haft en mere fremtrædende politisk, kulturel, økonomisk eller administrativ position skulle bevares. Politiets Efterretningstjeneste svarede den 10. maj. ved at henvise til sin redegørelse af 17. april til Justitsministeriet og til, at regeringen havde besluttet at iværksætte en udredning af Politiets Efterretningstjenestes makuleringer på det politiske område i perioden fra 1989 til 1998, jf. Folketingets vedtagelse V 53, samlingen , der lød: Folketinget tager justitsministerens redegørelse til efterretning, men konstaterer, at der er skabt tvivl om PET s sletninger af visse sager på det politiske område. Derfor iværksættes en udredning af årsagen til PET s sletninger fra 1989 til Udredningen varetages af en universitetsjurist. Resultatet vil indgå i Folketingets arbejde med Wendler Pedersen-betænkningen. Udredningen blev overladt til professor, dr.jur. Linda Nielsen og forelå i februar Politiets Efterretningstjenestes makuleringspraksis fremkaldte i årets løb en offentlig debat og gav anledning til en række spørgsmål fra Folketingets kulturudvalg til kulturministeren., jf. nedenfor, s. XX. 6

7 Ligeledes på baggrund af forlydender i dagspressen skrev Statens Arkiver den til Forsvarets Efterretningstjeneste og bad om en redegørelse for, om Forsvarets Efterretningstjeneste i forbindelse med overgang til digital arkivering har destrueret arkivmateriale på papir. Med henvisning til Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge, udstedt af Forsvarsministeriet den 12. maj 2010, svarede Forsvarets Efterretningstjeneste den 6. juni 2012, at FE er forpligtet til løbende at vurdere om hensynet til varetagelsen af efterretningstjenestens opgaver fortsat kan begrunde bevaringen af de indhentede personoplysninger. Hvis dette ikke er tilfældet, skal oplysningerne slettes og eventuelle tilknyttede sagsakter destrueres. I 2013 er der gennemført ny lovgivning vedrørende såvel den civile som den militære efterretningstjeneste, hvor det fastsættes, at bevaring og kassation af tjenesternes arkivalier sker efter bestemmelserne i arkivloven. Praksis vedrørende dispensationer Tilladelser og afslag Som i de foregående år har sagsbehandlerne i Statens Arkiver ført statistik, jf. rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit C 2, over de afgørelser, der i årets løb er truffet. For så vidt angår offentlige arkiver, er der efter sagsbehandlernes opgivelser givet i alt 3744 tilladelser og meddelt 24 afslag. Udviklingen i tilladelser og afslag for offentlige arkivalier : Tilladelser i alt Afslag i alt Afslag i % 3,2 3,2 3,5 2,8 2,0 3,3 1,5 1,9 1,5 0,8 0,6 Kilde: Sagsbehandlerindberetninger 2 Instruksen lyder: C: Indberetning af oplysninger 1. Efter arkivlovens 39, stk. 3, skal rigsarkivaren hvert år til kulturministeren afgive rapport om tilgængelighed. 2. Med henblik på udarbejdelse af denne rapport afgiver alle enheder senest 14 dage efter udløbet af hvert kvartal oplysning om behandling og afgørelse af ansøgninger efter arkivlovens 31 efter de tidligere herom udstedte bestemmelser, dog således at indberetningerne nu følger kalenderens kvartaler. 3. Afslag indberettes løbende til rigsarkivaren med kopi af sagens vigtigste dokumenter (ansøgning, svar på samtykkehøring og brev til ansøger). 7

8 Som det ses, er den relative andel af afslag, der i 2011 udgjorde under 1 %, faldet til godt og vel en halv procent. Imidlertid må det understreges, at det næppe kan konkluderes, at denne tendens skyldes en mere liberal praksis end i tidligere år. Fordelingen af dispensationer fra de i eller i medfør af arkivloven fastsatte frister fremgår af bilag 1: Tilgængelighedsstatistik Det fremgår her, at 8 af de i 2012 meddelte afslag på dispensation drejer sig om særlige frister, fastsat i medfør af arkivloven. For 2 af de 8 sager er afslaget begrundet med tilstedeværelsen i arkivenheden af dokumenter, klassificeret fortroligt eller højere, for andre 3 sager af udenrigsolitiske fortrolighedshensyn. Afslagene for de sidste tre sagers vedkommende er derimod givet til ansøgere, der har ønsket adgang til originale kirkebøger (kontraministerialbøger) fra Begrundelsen for disse afslag er, at kirkebøger efter 1925 i en række tilfælde kan indeholde oplysninger om aktive cpr-numre. Som bilag 3 bringes regester over de afslag, der i 2011 er blevet meddelt på ansøgninger om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale i Statens Arkiver. Alle meddelte afslag er givet med ansvisning af ankemulighed, visse private arkivalier dog undtaget, nemlig i de tilfælde, hvor dispensation efter de derom fastsatte bestemmelser ikke kan finde sted før en bestemt, fremtidig dato. I de tilfælde, hvor en myndighed ikke har fundet at kunne meddele samtykke til en ansøgnings imødekommelse, har Statens Arkiver forelagt ansøgeren myndighedens begrundelse og opfordret ansøgeren til at fremsætte eventuelle supplerende eller korrigerende bemærkninger. Hvis ansøgeren ikke inden 30 dage har fremsat sådanne bemærkninger, meddeles et endeligt afslag. Er ansøger fremkommet med bemærkninger, forelægges sagen på ny den afleverende myndighed/ressortmyndigheden med ansmodning om genovervejelse. Sagsbehandlingstider Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om dispensation fra arkivlovens tilgængelighedsfrister i Statens Arkiver opgøres ved hjælp af Statens Arkivers journalsystem. Der foretages tre opgørelser, nemlig for så vidt angår 1) sager, hvori rigsarkivaren eller den, han har bemyndiget hertil, træffer afgørelsen uden ekstern høring, 2) sager, hvor imødekommelse af en ansøgning afhænger af samtykke fra den afleverende myndighed eller ressortmyndigheden, samt 3) henvendelser, der ikke har givet anledning til afgørelse om tilgængelighed, i de fleste tilfælde fordi det materiale, der er søgt om, er umiddelbart tilgængeligt, i andre tilfælde fordi materialet ikke er afleveret til Statens Arkiver eller ikke eksisterer. Arkivlovens 36 fastsætter en svarfrist på maksimalt 15 dage for ansøgninger eller henvendelser om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale. Overholdelse af sagsbehandlingsfristerne er yderligere indskærpet i rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit A. 3 3 Instruksen lyder: 8

9 Opgørelsen for 2012 viser, at i Statens Arkiversom helhed er sagsbehandlingsfristerne overskredet i 10,45 % af de opgjorte tilfælde. I rapporten for 2011 anførtes, at Udviklingen i sagsbehandlingstiderne vil i 2012 blive fulgt tæt, med henblik på at sikre efterlevelse rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit A, og evt. nødvendige ændringer for at sikre rettidig sagsbehandling vil blive mplementeret. For sagsbehandlingen ved Rigsarkivet kan det imidlertid konstateres, at sagsbehandlingsfristerne er overskredet i højere grad, end det i 2011 var tilfældet. I arkivbesluttede sager, dvs. dispensationer fra 75 års fristen efter arkivlovens 23, stk. 1, der udgør langt hovedparten af de behandlede sager, er sagsbehandlingsfristen overskredet i 11,5 % af sagerne. I sager, hvis afgørelse kræver forelæggelse for den afleverende myndighed mv., er overskridelsesprocenten noget højere, men det antallet af sager langt mindre. En del af forsinkelserne er opstået som følge af de sikringsforanstaltning, der indførtes umiddelbart efter konstatering af omfattende tyverier fra Statens Arkivers læsesale, jf. nedenfor. Dette forhold er dog langtfra en forklaring på, at overskridelserne af tidsfristen relativt er steget i forhold til Visse af de konstaterede overskridelser skyldes uensartet praksis i journaliseringen. Journalisering finder i Statens Arkiver sted ved sagsbehandlere. I en række tilfælde er det konstateret, at en sag er blevet afgjort inden for sagsbehandlingsfristen, men det udgående brev med afgørelsen først journaliseret nogle dage senere. Anføres brevdatoen ikke af sagsbehandleren, vil journalsystemet anføre journaliseringsdatoen som brevdatoen; dette resulterer i, at der ved opgørelsen af sagsbehandlingstiderne angives flere overskridelser, end der reelt er tale om. For Rigsarkivets vedkommende søger ledelsen gennem ugentlige opgørelser af modtagne ansøgninger og afgjorte sager at sikre, at sagerne behandles inden for de fastsatte frister. Statens Arkivers ledelse vil fortsat føre et særlig tilsyn med dette område. En opgørelse over sagsbehandlingstiderne findes som bilag 2. A. Svarfrister 1. Ansøgeren skal efter arkivlovens 36 have svar inden 15 dage. Denne frist skal ubetinget overholdes. 2. Fristen regnes fra ansøgningens modtagelse til afsendelse af svar, således at alle kalenderdage regnes med, herunder modtagelsesdagen. Svar skal altså afgå fra Statens Arkiver senest den 15. dag. 3. Svarfristen gælder også i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en afgørelse. I så fald skal Statens Arkiver efter arkivlovens 36 oplyse om grunden hertil, herunder om hvornår svaret kan ventes. 4. Hvis rigsarkivaren eller den, han bemyndiger hertil, træffer afgørelse, vil grunden til senere besvarelse, normalt være, at afgørelsen kræver meget omfattende undersøgelser, eller at der er opstået en så alvorlig tvivl, at sagen er forelagt rigsarkivaren eller afleverende myndighed. 5. Skal der høres om samtykke, skal skrivelse til afleverende myndighed afgå snarest og senest den 15. dag fra og med modtagelse af ansøgningen. 6. Ansøgeren orienteres med kopi af høringsskrivelse. I orienteringen anføres, at svar først kan ventes, når afleverende myndighed har taget stilling til samtykke. 7. I høringsskrivelse mindes afleverende myndighed om, at fristen for svar på samtykke efter arkivloven er 30 dage. 8. Har Statens Arkiver ikke modtaget svar på høring om samtykke inden 30 dage, rykkes afleverende myndighed snarest, dog senest inden 10 dage. 9

10 Kommuner og kommunale offentlige arkiver I lighed med tidligere år har Statens Arkiver gennemført en spørgeskemaundersøgelse af den praksis, der følges af kommuner og kommunale arkivinstitutioner på tilgængelighedsområdet. 13 kommuner har, på trods af gentagne rykkere, ikke indsendt besvarelser. Det drejer sig om Albertslund, Esbjerg, Fredericia, Greve, Halsnæs, Horsens, Ishøj, Køge, Nordfyn, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Thisted og Tønder. De øvrige 85 kommuner har indsendt egentlige besvarelser. Af disse har 47 angivet ikke at have modtaget henvendelser om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale efter arkivlovens bestemmelser. 38 kommuner har modtaget henvendelser om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale, i alt 537. Af disse er 524 blevet fuldt ud imødekommet, idet kommunerne har angivet at 13 er blevet afvist. Det fremgår imidlertid af de begrundelser for afvisning, som kommunerne har angivet, at 7 ansøgninger af i alt 190 til Københavns Stadsarkiv er blevet afvist, da arkivalierne ikke er fysisk tilgængelige. For de øvrige afslags vedkommende er der tale om, at den pågældende kommune ikke har været i besiddelse af det efterspurgte materiale. Der er således ingen anmodninger om arkivadgang hos de kommuner, der indgivet besvarelser, der er afvist med begrundelse i de pågældende dokumenter indhold af oplysninger mv. En oversigt over antallet af henvendelser til de enkelte kommuner, af tilladelser og afslag bringes som bilag 3. Tyverier fra Statens Arkivers læsesale og ny sikringstiltag Den 3. oktober anmeldte Rigsarkivet til Københavns Politi, at der formentlig gennem nogle år var foregået omfattende tyverier fra læsesalene på Landsarkivet for Sjælland og Rigsarkivet. Ved politiets efterforskning konstateredes, at det stjålne for langt hovedparten bestod i arkivalier fra retsopgøret efter den tyske besættelse af Danmark , herunder særligt arkivalier vedrørende retssager mv. mod danske, der havde gjort tjeneste i det tyske militær. I anledning af efterforskningen lukkedes fra sidst i oktober 2012 indtil juni 2013 en række arkivfonds for benyttelse ved publikum, herunder Københavns Byrets afdeling I oktober-november gennemførtes en række midlertidige sikringstiltag i forbindelse med publikums benyttelse af arkivalier, herunder stop for udlån af originale arkivalier til benyttelse på læsesale mv. uden for Statens Arkiver. I 2013 er der gennemført en række permanente sikringstiltag. Spørgsmål fra Folketingets kulturudvalg og retsudvalg om tilgængelighed til arkivalier Som tidligere nævnt gav debatten om Politiets Efterretningstjenestes arkivforhold anledning til en række spørgsmål fra Folketingets kulturudvalg til kulturministeren og justitsministeren. Spørgsmål og besvarelser bringes som bilag 5ff. 10

11 Betingelser for størst mulig åbenhed Ved gennemførelsen af arkivloven var det den politiske målsætning, at bestemmelserne om tilgængelighed skulle forvaltes efter et princip om størst mulig åbenhed og samtidig med respekt for nødvendige fortrolighedshensyn. Statens Arkiver kan i år konstatere, at den relative andel af afslag på ansøgninger fra borgerne og forskningen om dispensation fra arkivlovens tilgængelighedsfristen aldrig har været lavere. Målsætningen om størst mulig åbenhed synes således at være forfulgt af de offentlige arkiver og af de kommunale myndigheder, der har modtaget henvendelser om arkivbenyttelse. For sit eget vedkommende må Statens Arkiver dog konstatere, at det stadig volder besvær at overholde de frister for behandlingen af spørgsmål om dispensation, og at opmærksomheden fortsat må være henvendt på at søge disse forhold bedret. For de kommunale arkiver vedkommende er forholdet her bedre. På spørgsmål om sagsbehandlingstiden har samtlige indberettende arkiver og kommunale forvaltninger meddelt, at alle sager er afgjort inde for de i arkivloven fastsatte frister. Statens Arkiver kan ligeledes med tilfredshed konstatere, at der ikke har været anledning til at indberette tilfælde af uhjemlet kassation af offentlige arkivalier. De omfattende kassationer, der omtales i rapporten for 2011, var for størstedelen betinget af de skader, som blev voldt på en række myndigheders arkivlokaler og arkivalier ved skybruddet i sommeren Den politiske debat om arkivadgang har i 2012 koncentreret sig om den civile og den militære efterretningstjenestes arkiver. Statens Arkiver har drøftet spørgsmål om arkivadgang og tilgængelighedsfrister med begge tjenester, herunder spørgsmålet om de to myndigheders forhold til arkivlovgivningen. Som nævnt måtte Statens Arkiver i 2012 erkende, at sikringsforholdene i forbindelse med arkivbenyttelse i en årrække ikke har været tilstrækkelige, idet omfattende tyverier har kunnet gennemføres, i øvrigt af ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale. De foranstaltninger, som Statens Arkiver umiddelbart traf efter konstateringen af tyverierne, har betydet visse serviceforringelse i forhold til den tidligere praksis, nemlig derved, at Statens Arkiver er ophørt med at låne arkivalier ud til benyttelse ved læsesale uden for Statens Arkiver. Ligeledes er de såkaldte selvbetjeningsmagasiner, hvor en række arkivalier med høj benyttelsesfrekvens umiddelbart kunne tilgås af publikum, nedlagt. Såvidt muligt vil Statens Arkiver styrke den digitaliseringsindsats, der retter sig mod disse højfrekvente arkivalier. Et eksempel herpå er den digitalisering af tingbøger, der har fundet sted ved Domstolsstyrelsens foranstaltning, og som har muliggjort en adgang til dette materiale over nettet. 11

12 Bilag 1: Tilgængelighedsstatistik 2012 TILGÆNGELIGHEDSSTATISTIK Antal tilladelser 2. Antal afslag Tilladelse RA LAO LAV LAÅ EA Samlet Hele SA Dispensationstype meddeles af: A: 22, stk.1 (< 20 år) Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren B: 23, stk. 1 (75 år) Rigsarkivaren C: 27 stk. 1, (fristforlænget) Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren D: 23 stk. 1, jf. 33 (rent private forhold) Datatilsynet / Rigsarkivaren E: 24 (strafferetspleje, yngre end 50 år) Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren F: 25 (50 år, det offentliges retssager) Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren G1: 23, stk. 1,(folketællinger yngre end 75 år) Rigsarkivaren H: 22, stk. 2 (materiale ældre end 20 år, som endnu ikke er afleveret til Statens Arkiver) Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren Offentlige arkiver i alt P1: Privatarkiver Donator P2: Privatarkiver Rigsarkivaren Offentlige og private arkiver tilsammen

13 Bilag 2: Sagsbehandlingstider - Statens Arkiver (hele året 2012) Tilgængelighed - arkivbesluttet: RA-b&k RA- pub.afd Landsarkivet for Landsarkivet for Landsarkivet for Erhvervsarkivet Dansk Data Statens Arkiver Fyn Nørrejylland Sønderjylland Arkiv I alt Antal sager heraf med overholdt tidsfrist heraf med overskreden tidsfrist Antal overskredne i pct - 11,49 13,33 9,75 2,12 3,17-10,45 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid. 0,00 10,86 10,92 9,59 2,80 4,95 0,00 9,95 Tilgængelighed - med høring: Antal sager heraf med overholdt tidsfrist heraf med overskreden tidsfrist Antal overskredne i pct - 14,55 33,33 0, ,52 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid. 0,00 11,87 7,67 6,75 0,00 0,00 0,00 11,34 Tilgængelighed - med afvisningssvar: Antal sager heraf med overholdt tidsfrist heraf med overskreden tidsfrist Antal overskredne i pct - 10,20 32,39 4,85 2,70 50,00-9,56 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid. 0,00 10,17 14,07 7,32 3,59 40,00 0,00 9,55 Kilde: Statens Arkivers journalsystem 13

14 Bilag 3: Oversigt over antal afgørelser om tilgængelighed i kommunerne Antal Tilladelse Afslag Antal Tilladelse Afslag Albertslund - Langeland 0 Allerød 0 Lejre 0 Assens 0 Lemvig Ballerup Lolland Billund 0 Lyngby-Taarbæk 3 3 Bornholm 4 4 Læsø 0 Brøndby 0 Maragerfjord 0 Brønderslev 0 Middelfart 0 Dragør 0 Morsø Egedal 5 5 Norddjurs 0 Esbjerg - Nordfyn - Fanø 0 Nyborg 0 Favrskov 1 1 Næstved 2 2 Faxe 2 2 Odder 0 Fredensborg 0 Odense 8 8 Fredericia - Odsherred 0 Frederiksberg Randers 5 5 Frederikshavn 4 4 Rebild - Frederikssund 3 3 Ringkøbing-Skjern - Furesø 0 Ringsted 3 3 Faaborg-Midtfyn 0 Roskilde Gentofte 0 Rudersdal Gladsaxe 2 2 Rødovre 0 Glostrup 1 1 Samsø 0 Greve - Silkeborg 1 1 Gribskov 2 2 Skanderborg 0 Guldborgsund Skive 0 Haderslev 4 4 Slagelse 0 Halsnæs - Solrød 0 Hedensted 2 1 Sorø 1 1 Helsingør 0 Stevns 1 1 Herlev 0 Struer 1 1 Herning 0 Svendborg 0 Hillerød 2 2 Syddjurs 0 Hjørring Sønderborg 0 Holbæk 0 Thisted - Holstebro 0 Tønder - Horsens - Taarnby 2 2 Hvidovre 0 Vallensbæk 0 Høje-Taastrup Varde 0 Hørsholm 0 Vejen 3 3 Ikast-Brande 0 Vejle 1 1 Ishøj - Vesthimmerland 0 Jammerbugt 1 Viborg 0 Kalundborg 0 Vordingborg 1 1 Kerteminde 0 Ærø 0 Kolding 0 Aabenraa 0 14

15 København Aalborg Køge - Århus 0 Bilag 4: Regester over meddelte afslag på ansøgninger om dispensation A: Arkivenheder, yngre end 20 år, jf. 22, stk. 1, og 33, nr A (RA ) 13. december 2012: Til brug for et projekt ved Kunstakademiets Arkitektskole ønskedes tilladelse til at benytte Danske Statsbaners Elektroniske Tegningsarkiv, Rigsarkivet gav afslag i det Danske Statsbaner ikke gav samtykke. Danske Statsbaners begrundelse for denne afgørelse var at stationerne udgør potentielle mål for terrorangreb, samt at de større stationer er særligt udsatte hvad angår hærværk, graffiti, teknofester o.l. Danske Statsbaner meddelte i samme forbindelse, at hvis ansøger præciserede hvilke stationer/tegninger der var tale om, samt præciserede hvad projektets indhold og formål var, ville man genoverveje afgørelsen. B: Arkivenheder, som indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold, jf. 23, stk B (RA ) 24. januar 2012 ) Til brug for slægtsforskning ønskede ansøger tilladelse til at benytte en dødsattest vedr. ansøgers morfars 2. hustru. Ansøger var ikke i slægt med den nævnte 2. hustru. Rigsarkivet gav afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos afdødes nærmeste familie. 3. B (RA ; 9. februar 2012) Ansøgning fra to søskende om adgang til en dødsattest for en bror, død 1983 som 37-årig, for at styrke eller svække bange anelser om kræfthyppighed i familien. Der er tale om en bortadopteret bror, hvis eksistens var dem ubekendt indtil fornylig. Rigsarkivaren gav afslag, idet dødsattesten indeholder oplysninger om tredjepart, som Rigsarkivaren ikke fandt at kunne videregive af hensynet til privatlivets fred, men det oplystes, at dødsattesten ikke indeholder de ønskede helbredsoplysninger, idet dødsårsagen var selvmord. 4. B ( ; 24. februar 2012) Til brug for personlig oplysning om nærmeste familie ønskede ansøger tilladelse til at benytte sin brors adoptionssag. Ansøger oplyste at broren sidst der var hørt fra ham var syg og boede i udlandet. Rigsarkivet gav afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos broren og hans eventuelle nærmeste familie. 5. B (LAV , 1. marts ) Ansøger ønsker adgang til Århus Domsogns kontraministerialbog for at identificere en eventuel hel- eller halvbror. Afslag gives med den begrundelse, at privatlivets fred for de personer, der i øvrigt er omtalt i kontraministerialbogen, må skønnes at veje tungere end ansøgers interesse i sagen. 6. B (LAÅ jr.nr ) 9. marts 2012) Ansøgning om adgang til sygejournaler, fangestamruller, forhørsprotokol, fangejournal samt fangekort fra Fårhuslejrens arkiv , alt vedrørende ansøgerens mormors fætter og hans svigerfars to brødre. Ansøgeren anførte oplysninger om nærmeste familie og slægtsforskning i almindelighed som formål. Afslag blev givet, fordi mormors fætter og svigerfars brødre ikke med rimelighed kunne siges at falde ind under begrebet nærmeste familie. Oplysninger om sygdom og straffeforhold fandtes dertil af så intim karakter, at de ikke kunne videregives med henblik på slægtsforskning i almindelighed, før de er 75 år gamle. Ansøger har efterfølgende fremskaffet fuldmagt fra sin svigerfar og opnået tilladelse til at se de ønskede arkivalier vedr. dennes afdøde bror (LAÅ jr.nr ; 22. oktober 2012). 7. B:( LAV , 23. april 2012.) Ansøger ønsker adgang til kontraministerialbogen for Nykøbing Mors Sogn , fødte mandkøn og fødte kvindekøn, med henblik på at identificere en fasters bortadopterede barn, idet ansøger yderligere oplyser, at han ønsker at finde frem til de nærmere 15

16 omstændigheder. Afslag gives med den begrundelse, at privatlivets fred både for de i den konkrete sag involverede personer og for de i bogen i øvrigt anførte personer skønnes at måtte veje tungere end ansøgers interesse i den konkrete sag. 8. B (RA ; 8. maj 2012) Ansøgning fra adoptivfader om adgang til adoptionsbevilling fra 1979 for at udnytte dens oplysninger til udenom sin nu myndige adoptivdatter at kontakte datterens biologiske mor, som ikke er nævnt i adoptionsbevillingen. Rigsarkivaren gav afslag, idet adoptionen i sin tid er gennemført med gensidig anonymitet, og arkivlovens beskyttelse af privatlivets fred bl.a. forhindrer netop kontaktforsøg på grundlag af oplysninger i ikke umiddelbart tilgængeligt materiale. Da adoptionslovens hemmelighedsregler imidlertid nu skal vige for barnets ret til oplysninger om sine biologiske forældre, såvidt disse er registreret, bemærkedes det samtidig, at datteren selv vil kunne søge og få adgang efter arkivloven af Statens Arkiver eller rekvirere en fuldstændig udskrift af sin kirkebogsindførsel via bopælssognets kirkekontor eller anmode Statsforvaltningen om aktindsigt, og at med hende som medansøger / fuldmagtsgiver vil ansøgeren selv kunne gøre det samme. 9. B (LAÅ jr.nr ; 6. juni 2012) Ansøgning om adgang til Øsby præstearkiv, begravelsesregistre, kontraministerialbog og Gammel Haderslev præstearkiv, begravelsesregistre, kontraministerialbog. Som formål var anført, at ansøgeren dels ønskede personlige oplysninger om sin far, bedstefar og oldefar, dels ønskede oplysninger til brug for slægtsforskning i almindelighed. Afslaget blev givet med henvisning til den længere tidsfrist for adgang til kirkebøger udskrevet efter 1925, som er administrativt fastsat af rigsarkivaren, jf.arkivlovens 28, stk B (RA ; 28. august 2012) Til brug for personlig oplysning om nærmeste familie; en farbror ønskede ansøger tilladelse til at benytte en sag i Justitsministeriets arkiv vedrørende farbrorens likvidering i Ansøger oplyste at der ikke var familie i linie. Rigsarkivet gav afslag da der var tale materiale af stærk personfølsom karakter om andre end den likviderede (dem der foretog likvideringen). Rigsarkivet begrundede sit afslag med hensynet til beskyttelsen af privatlivets fred hos disse personer og deres eventuelle pårørende. Ansøger fik i øvrigt tilladelse til at benytte en sag vedrørende samme likvidering i Frode Jakobsens arkiv, idet denne sag ikke omhandlede andre end den likviderede. 11. B (LAÅ jr.nr ; 20. sept. 2012) Ansøgning om adgang til en eventuel faderskabssag vedrørende ansøgers mor fra ca Som formål var anført personlige oplysninger om nærmeste familie, nærmere beskrevet som et ønske om at få kendskab til, om ansøger har en søster. Afslaget blev givet under hensyntagen til beskyttelse af privatlivets fred og det forhold, at ansøgeren ikke kan anses som part i sagen. 12. B (RA ) Ansøgning fra et barnebarn om adgang til farfarens skiftesag fra 1981, ifølge ansøgningen søges der sammen med ansøgerens far, der dog ikke navngives. Rigsarkivet kunne ikke give adgang, da formålet med ansøgningen var at finde eventuelle slægtninge. Afslaget blev begrundet i hensynet til privatlivets fred. 13. B:(LAV , 12. november 2012.) Ansøger ønsker adgang til boopgørelsen efter en person, der er død i Randers i Det er oplyst, at det drejer sig om ansøgers biologiske farfar, at ansøgers far var bortadopteret, og at hverken ansøger eller ansøgers far var arving i boet. Endvidere er oplyst, at formålet med den tilsigtede adgang er at få oplysning om afdødes familieforhold. Afslag gives med den begrundelse, at hensynet til privatlivets fred for de i boopgørelsen omtalte personer skønnes at måtte vejere tungere end ansøgers interesse i sagen. 14. B (RA ; 11. december 2012) Ansøgning om adgang til svigermors halvbrors adoptionssag, adopteret Ansøgers formål er at kontakte det bortadopterede barn. Rigsarkivaren gav afslag, idet adoptionssagen indeholder oplysninger om tredjepart, som Rigsarkivaren ikke fandt at kunne videregive af hensyn til privatlivets fred. C: Arkivalier, for hvilke der er fastsat en særlig, længere tilgængelighedsfrist end 20 år, jf. 27, stk

17 15. C (RA ; 11. juni 2012) Til brug for en fremstilling om civilt beredskab ønskedes tilladelse til at benytte Transportministeriets journalkort til beredskabssager. Transportministeriet gav ikke samtykke til materialet. Ministeriet begrundede deres afgørelse med at der var tale om NATO-klassificeret materiale fra andre udstedere end Transportministeriet, som ministeriet ikke havde mulighed for at afklassificere. Rigsarkivet gav derfor afslag. 16. C (RA ; 16. juli 2012) Til brug for en artikel om Danmarks politik i den europæiske afspændingsproces ønskedes tilladelse til at benytte Udenrigspolitisk nævns referater, Rigsarkivet gav afslag da Udenrigsministeriet ikke gav samtykke til det ønskede materiale i sin helhed. Udenrigsministeriet meddelte at man ville foretage en ny vurdering, hvis ansøger fremsendte en fornyet ansøgning med en mere præcis emnemæssig og eventuelt tidsmæssig afgrænsning, således at ministeriet kunne tage stilling til adgang til enkeltstående dagsordenspunkter.det gjorde ansøger derefter, hvorefter der blev givet samtykke og tilladelse til enkeltstående dagsordenspunkter. 17. C (RA ) 14. august 2012) Til brug for en fremstilling om dansk afspændingspolitik i 1970erne ønskedes tilladelse til at benytte bl.a. Udenrigsministeriets MIK 2:4, j.nr. 5.B.55/10 og 5.B.55/11 med bilag. Udenrigsministeriet afklassificerede og gav samtykke til de dokumenter, ministeriet selv havde udstedt, men ikke andre myndigheders udstedelser. Ministeriet begrundede dette i, at man ikke kunne give samtykke til at gøre fremmede magters og internationale organisationers dokumenter offentlige tilgængelige uden udstedernes tilladelse; ministeriet havde i dette tilfælde vurderet, at forsøg på at indhente fremmede magters og internationale organisationers tilladelse, ville være en tidskrævende proces, som ikke harmonerede med den tidshorisont for benyttelsen, der var angivet i ansøgers ansøgning. Rigsarkivet gav derfor afslag til det materiale, Udenrigsministeriet ikke kunne give samtykke til. 18. C (RA ) 6. september 2012) Til brug for en artikel om dansk sikkerheds- og udenrigspolitik i perioden ønskedes tilladelse til at benytte en række enkeltdokumenter i Udenrigsministeriets gruppe 105. Udenrigsministeriet gav ikke samtykke til fem dokumenter fra Ministeriet begrundede denne afgørelse i beskyttelseshensynet til rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige organisationer. Rigsarkivet gav derfor afslag idet Udenrigsministeriet ikke gav samtykke. 19. C (RA ) 14. november 2012Til brug for en artikel om dansk sikkerheds- og udenrigspolitik i perioden ønskedes tilladelse til at benytte en række enkeltdokumenter i Udenrigsministeriets gruppe 104 og 105. Udenrigsministeriet gav ikke samtykke til to dokumenter fra Ministeriet begrundede denne afgørelse i beskyttelseshensynet til rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige organisationer. Rigsarkivet gav derfor afslag idet Udenrigsministeriet ikke gav samtykke. 20. C (LAV ; 20. november 2012 ) Ansøger ønsker adgang til Skive Sogns kontraministerialbog, fødte mænd Formålet med den tilsigtede adgang er at få oplysninger om en fætter. Kontraministerialbogen omfatter perioden På grund af kirkebøgernes indhold af oplysninger om aktive cpr-numre er der af rigsarkivaren fastsat en tilgængelighedsfrist på 100 år for originale ministerialbøger, der er udskrevet senere end Til formålet slægtsforskning dispenseres ikke fra denne frist, idet formålet kan forfølges ved hjælp af de ministerialbøger, der er publiceret på nettet. 21. C (LAV ; 15. november 2012.) Ansøger ønsker adgang til Holstebro Sogns kontraministerialbog, døde Formålet med den tilsigtede adgang er dels personlig oplysning om nærmeste familie, dels slægtsforskning i almindelighed. Kontraministerialbogen omfatter døde i perioden Ansøger oplyses om, at der er sket fristforlængelse for ministerialbøger efter 1925, herunder også for selvstændige begravelsesregistre, der omfatter perioden efter Afslag gives med henvisning til Statens Arkivers generelle politik, at der ikke gives adgang med henblik på slægtsforskning, når det drejer sig om ministerialbøger omfattende døde, der er udskrevet efter 1970, da disse kan indeholde oplysninger om aktive cpr-numre. 17

18 22. C (LAV ; 28. november ) Ansøger ønsker adgang til kontraministerialbogen for Lyngby Sogn, Sønder Djurs Herred, konfirmerede mandkøn Formålet med den tilsigtede adgang er at få oplysninger om ansøgers bedstefars brors konfirmation. Kontraministerialbogen omfatter perioden Ansøger oplyses om, at der er sket fristforlængelse for ministerialbøger efter Afslag gives med henvisning til Statens Arkivers generelle politik, at der ikke gives adgang med henblik på slægtsforskning, når det drejer sig om ministerialbøger, der ikke er udskrevet for mere end 50 år siden. 18

19 E: Sager inden for strafferetsplejen, jf E (LAV ; 25. januar 2012.) Ansøger ønsker adgang til Århus Politis dokumenter i en sag om drab, foregået i Århus Politikreds Sagen har bl. a. været genstand for megen debat i medierne. Ansøger oplyser i sin ansøgning, at han ønsker at få et førstehåndsindblik i sagens efterforskning og kriminalpolitiets arbejde med samme med henblik på at kunne fremstille dette endnu ikke belyste, men yderst vigtige perspektiv til forståelse af sagen og dens efterforskning. Landsarkivet er bekendt med, at ikke alt materialet vedrørende sagen er afleveret til landsarkivet. Der indhentes høringssvar vedrørende det til landsarkivet afleverede materiale. Østjyllands Politi nægter samtykke med den begrundelse, at dette er nødvendigt af hensyn til beskyttelse af forurettede, vidner og andre implicerede parter samt deres pårørende. Private arkivalier 24. PDO (RA februar 2012) Til brug for udarbejdelse af speciale om fangeforhold i KZ-lejren Stutthof ønskedes tilladelse til at benytte materiale i Frihedsfondens arkiv. Rigsarkivet gav afslag da en eventuel adgangsdispensation kun gives til seriøse formål; det betyder at man for at komme i betragtning skal besidde en uddannelse på minimum cand.phil.-niveau. 25. PDO ( marts 2012) Til brug for en roman ønskedes tilladelse til at benytte Kongehuset arkiver; nemlig kong Christian Xs dagbøger fra perioden under besættelsen. Rigsarkivet imødekom ikke ansøgningen idet der efter de aftaler, der er indgået med Kongehuset om adgang til dets arkiver, ikke er praksis for at give tilladelse til kong Christian Xs arkiv. Ansøger henvendte sig derefter til Kabinetssekretæren som derefter anbefalede at ansøger fik tilladelse til at benytte materialet. Rigsarkivet gav derefter den ønskede tilladelse. 26. PDO (RA oktober 2012) Til brug for udarbejdelse af speciale om udbetaling af erstatning til besættelsestidens ofre ønskedes tilladelse til at benytte materiale i Frihedsfondens arkiv. Rigsarkivet gav afslag da en eventuel adgangsdispensation kun gives til seriøse formål; det betyder at man for at komme i betragtning skal besidde en uddannelse på minimum cand.phil.-niveau. 27. PDO (RA oktober 2012) Til brug for udarbejdelse af speciale om udbetaling af erstatning til besættelsestidens ofre ønskedes tilladelse til at benytte materiale i Frihedsfondens arkiv. Rigsarkivet gav afslag da en eventuel adgangsdispensation kun gives til seriøse formål; det betyder at man for at komme i betragtning skal besidde en uddannelse på minimum cand.phil.-niveau. 28. PDO ( december 2012) Til brug for et speciale om skandinavisk ægteskab og dansk udenrigspolitik ønskedes tilladelse til at benytte Kongehuset arkiver; nemlig materiale i Frederik VIIIs arkiv. I overensstemmelse med hidtidig praksis imødekom Rigsarkivet ikke ansøgningen, men ansøger henvendte sig derefter til kabinetssekretæren, hvorefter ansøgningen blev imødekommet. 19

20 Bilag 5: Beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 19. december 2011: Beretning om PET-kommissionens beretning, afsnit PET-kommissionen har med udgangspunkt i beskrivelsen af PET s virksomhed bidraget til at belyse aspekter af såvel den ældre som den nyere danske historie. Udvalget finder dog grund til at påpege skævheden i, at en stor del af det, der er offentliggjort i PETkommissionens beretning og i den bog, som nogle af deltagerne i kommissionens arbejde efterfølgende har udgivet bygger på materiale, som de omtalte personer og organisationer og andreforskere ikke kan få adgang til, fordi kommissionens beretning og bogen især bygger på kilder i PET, men også på samtaler, vidneforklaringer og dokumenter fra ministerier. Der er således ved brug af dette materiale ikke tale om almindelig historisk forskning, der kan udsættes for kritisk gennemgang af andre forskere ud fra en kildekritisk tilgang. Dette indebærer, at det samlede resultat især belyser PET s opfattelse af forskellige personer, organisationer og begivenheder. Historieskrivningen er generelt set af væsentlig betydning for et samfund og er navnlig en opgave for forskere. Udvalget har den principielle holdning, at der på den ene side bør være størst mulig åbenhed med hensyn til statens arkivmateriale, men at åbenheden på den anden side ikke børskade de registrerede personers interesser. Arkivloven afspejler denne afvejning. Loven bygger således på et udgangspunkt om mest mulig åbenhed. Omvendt må den, der får adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale, ikke offentliggøre fortrolige oplysninger, som den pågældende har fået kendskab til gennem arkivadgangen. En overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. Det er endvidere ifølge Rigsarkivet fast praksis, at derved meddelelse af arkivadgang fastsættes vilkår om, at op-lysninger om enkeltpersoners private forhold ikke videre-bringes, at der ikke må rettes henvendelse til personer, som er nævnt i det materiale, der gives adgang til, og at dokumenter m.v. ikke må gengives i deres helhed eller kopieres. Overtrædes et vilkår, kan dette straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. Der er således snævre rammer for, hvad en forsker lovligt kan bruge personoplysninger til. Særlig i forhold til PET s arkivalier kan der imidlertid være grund til at overveje den registreredes stilling, når forskere gives indsigt i PET s arkivmateriale. Udvalget er opmærksomt på, at der kan være meget væsentlige forhold, der taler imod, at en person, som er registreret af PET, får kendskab hertil. Udvalget finder imidlertid, at det navnlig i forhold til nulevende personer kan forekomme paradoksalt, hvis en person først får kendskab til oplysninger, som PET har registreret om vedkommende, når en forsker offentliggør oplysningerne. Udvalget er derfor meget tilfreds med, at Justitsministeriet har tilkendegivet, at PET, når der til brug for offentliggørelse af forskningsprojekter sker afklassificering af oplysninger i en personsag, som en forsker har fået adgang til, samtidig giver den person, som sagen omhandler, adgang til det afklassificerede materiale. 20

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere