Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39"

Transkript

1 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Statens Arkiver

2 Indhold Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier: Status på aktivitetsplan Ny aktivitetsplan Tilsyn med regionernes arkivforhold... 4 Forslag til merbevaring hos Forsvaret modtaget... 5 Særlige tilgængelighedsfrister, jf. 27, stk Uhjemlede kassationer... 6 Bevaring af efterretningstjenesternes arkivalier... 6 Praksis vedrørende dispensationer... 7 Tilladelser og afslag... 7 Sagsbehandlingstider... 8 Kommuner og kommunale offentlige arkiver Tyverier fra Statens Arkivers læsesale og ny sikringstiltag Spørgsmål fra Folketingets kulturudvalg og retsudvalg om tilgængelighed til arkivalier Betingelser for størst mulig åbenhed Bilag 1: Tilgængelighedsstatistik Bilag 2: Sagsbehandlingstider - Statens Arkiver (hele året 2012) Bilag 3: Oversigt over antal afgørelser om tilgængelighed i kommunerne Bilag 4: Regester over meddelte afslag på ansøgninger om dispensation Bilag 5: Beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 19. december 2011: Beretning om PETkommissionens beretning, afsnit Bilag 6: Kulturministerens svar på 20-spørgsmål S 3109 om kassation i PETs arkiver Bilag 7: Kulturministerens svar på 20-spørgsmål S 2712 Om digitalisering af tingbøgerne

3 Indledning I henhold til arkivlovens 39, stk. 1, nedsætter kulturministeren et udvalg, som skal vurdere de offentlige arkiver og myndighedernes praksis på tilgængelighedsområdet. Udvalget udøver sin virksomhed på grundlag af en årlig rapport om tilgængelighedspraksis. Rapporten udarbejdes af rigsarkivaren, der kan indhente oplysninger om praksis på tilgængelighedsområdet fra de myndigheder, der er omfattet af arkivloven. Rapporten for 2012 er udarbejdet efter samme principper som rapporterne for de tidligere år. 3

4 Aflevering af papirarkivalier: Status på aktivitetsplan 2012 I 2012 afsluttede Statens Arkiver den aktivitetsplan, som blev indledt i Planen havde til formål at sikre aflevering af bevaringsværdige arkivalier i været ægt hos statslige myndigheder, både på papir og i digital form, så arkivalierne kunne være til rådighed på Statens Arkivers læsesale, når de blev umiddelbart tilgængelige, d.v.s. 20 år gamle. For digitalt skabte arkivalier var formålet endvidere at sikre aflevering, inden arkivalierne blev slettede, og mens det stadig var muligt at tilvejebringe den nødvendige dokumentation. Pr udestod aflevering af papirarkivalier fra 6 ud af 42 myndigheder, som skulle have afleveret i Det drejer sig om følgende myndigheder: Det tidligere Danmarks Pædagogiske Universitet Den tidligere Kunststyrelse Kofoeds Skole Sønderborg Politi Frederikssund Ret Den tidligere politikreds i Grenå Forsinkelserne skyldes manglende prioritering af opgaverne hos de afleverende myndigheder. Alle afleveringer forventes modtaget i løbet af 1. halvår af Ny aktivitetsplan 2012 I 2012 indledte Statens Arkiver en ny aktivitetsplan med et tilsyn med alle statslige myndigheder. Formålet med aktivitetsplanen er det samme, som det var i perioden Formålet med tilsynet er at tilvejebringe oplysninger til brug for udarbejdelsen af den nye aktivitetsplan, som skal dække perioden frem til og med Samtidig blev der udsendt en cirkulæreskrivelse om, hvilke myndigheder der skal aflevere papir arkivalier i 2013, baseret på de ønsker, der var indkommet i Cirkulæreskrivelser om aflevering af digitalt skabte arkivalier i perioden blev publiceret på Statens Arkivers hjemmeside i januar Cirkulæreskrivelse med plan for aflevering af papirarkivalier i perioden forventes udsendt i 2. halvår af 2013, og cirkulæreskrivelse med for plan for aflevering af digitalt skabte arkivalier i perioden forventes udsendt i Tilsyn med regionernes arkivforhold I 2012 afsluttede Statens Arkiver det tilsyn med regionerne og regionernes institutioner, hospitaler og sygehuse, som var blevet indledte i efteråret Tilsynet havde bl.a. til formål at kortlægge, hvilke it-systemer og papirarkivalier regionsmyndighederne har i varetægt, og hvilke planer regionerne har for arkivering af bevaringsværdige arkivalier. Tilsynet viste, at der især på sygehusene findes et meget stort antal forskellige it-systemer. Tilsynet viste også, at der findes 130 kilometer patientjournaler på papir på sygehusene. De ældste stammer fra 1850'erne. Patientjournaler, der er mere end 75 år gamle, er umiddelbart tilgængelige. Regionerne skal aflevere arkivalier, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, og som skal bevares, til et offentligt arkiv. Der kan både være tale om data og dokumenter fra itsystemer, men også om papirarkivalier Afleveringen skal ske senest på det tidspunkt, hvor de 4

5 pågældende oplysninger ellers skulle have været slettet. Et offentligt arkiv kan enten være Statens Arkiver eller et arkiv, som regionen selv opretter. Ingen af regionerne har i dag oprettet egne arkiver. Regionerne kan ligeledes vælge at aflevere arkivalier, der ikke er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, og som skal bevares, til et offentligt arkiv, men kan også vælge selv at beholde dem selv. Hvis regionen vælger selv at beholde arkivalierne, skal den også selv stille dem til rådighed. Statens Arkiver har pålagt regionerne at udarbejde en oversigt over, hvilke af deres it-systemer, som indeholder bevaringsværdige data. Samtidig skal regionerne angive, hvornår data fra systemerne skal arkiveres. Oversigten skal dels sikre, at der bliver arkiveret data, inden der foretages sletninger, og dels hjælpe regionerne med at lægge budget for arkiveringsopgaverne. Forslag til merbevaring hos Forsvaret modtaget Statens Arkiver modtog den forslag til merbevaring af arkivalier hos Forsvaret, skabt før Baggrunden for udarbejdelsen af forslaget er, at pensioneret brigadegeneral Michael Clemmesen i 2008 i dagspressen satte spørgsmålstegn ved de gældende bestemmelser. Det førte til, at Rigsarkivet bad Forsvarskommandoen om at indsende ajourføre og kompletterede oplysninger om, hvilke arkivalier Forsvaret har i varetægt samt indsende et i militær sagkundskab funderet forslag til merbevaring. Sagsbehandlingen af forslaget er endnu ikke afsluttet. Særlige tilgængelighedsfrister, jf. 27, stk. 1 Der er i 2012 fastsat særlige tilgængelighedsfrister i forbindelse med afleveringer fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Dansk Dekommissioneringsanstalt og Politiets Efterretningstjeneste. Fristforlængelsen til Lønmodtagernes Dyrtidsfond er på 60 år og omfatter: Materiale vedrørende Lønmodtagernes Dyrtidsfonds børsnoterede og unoterede investeringssager til og med 2000 Referater fra møder i Lønmodtagernes Dyrtidsfonds forretningsudvalg og bestyrelse til og med 2000 Dansk Dekommissioneringsanstalt anmodede om, at der blev fastsat en særlig, længere tilgængelighedsfrist på 60 år for visse sager i anstaltens esdh-system , nemlig cdms: Strålings- og Nuklear Sikkerhed/Sikring cdms: Affaldshåndtering/Inventory/Særligt affald cdms: Strålings- og Nuklear Sikkerhed/Safeguards cdms: Ledelse/Særligt affald Projektstyring/Tungt vand/afhændelse/opg Canada cdms: Ledelse/Slutdepot/VTU-korrespondance, hvilket rigsarkivaren ved skrivelse af 26. september 2012 tiltrådte. 1 1 Statens Arkivers j.nr

6 Derudover drøftede Statens Arkiver fastsættelse af særlig tilgængelighedsfrist for arkivalier, der afleveres fra Politiets Efterretningstjeneste til Statens Arkiver. Ved årets slutning var det aftalt, at de arkivalier, som Politiets Efterretningstjeneste har afleveret siden den og fremover afleverer til Statens Arkiver, og som indeholder, dokumenter med oplysninger, som kan føre til identifikation af Politiets Efterretningstjenestes humane kilder, dokumenter med oplysninger, som hidrører fra Politiets Efterretningstjenestes udenlandske samarbejdspartnere eller klassificerede dokumenter, som Politiets Efterretningstjeneste har modtaget fra andre myndigheder, først er umiddelbart tilgængelige efter 80 år og indtil dette tidspunkt kun kan benyttes efter dispensation. Aftalen om tilgængelighed er i 2013 underskrevet af kulturministeren og justitsministeren. Uhjemlede kassationer Der er ikke konstateret uhjemlede kassationer hos offentlige myndigheder, som har givet anledning til indberetning til overordnet myndighed, jf. bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed 3, stk. 5. Bevaring af efterretningstjenesternes arkivalier På baggrund af forlydender i dagspressen om makulering af personsager vedr. fremtrædende politikere skrev Statens Arkiver den 19. april til Politiets Efterretningstjeneste og bad om en vurdering af, om aftalen om bevaring af visse sager i Politiets Efterretningstjeneste arkiver, som den blev formuleret i rigsarkivarens brev af 17. december 1965, var blevet overholdt, eller om der havde fundet destruktion sted af sådanne sager, som efter den nævnte aftale måtte forventes bevaret. I aftalen af 17. december.1965 hed det bl.a., at enkeltakter vedrørende personer, der har haft en mere fremtrædende politisk, kulturel, økonomisk eller administrativ position skulle bevares. Politiets Efterretningstjeneste svarede den 10. maj. ved at henvise til sin redegørelse af 17. april til Justitsministeriet og til, at regeringen havde besluttet at iværksætte en udredning af Politiets Efterretningstjenestes makuleringer på det politiske område i perioden fra 1989 til 1998, jf. Folketingets vedtagelse V 53, samlingen , der lød: Folketinget tager justitsministerens redegørelse til efterretning, men konstaterer, at der er skabt tvivl om PET s sletninger af visse sager på det politiske område. Derfor iværksættes en udredning af årsagen til PET s sletninger fra 1989 til Udredningen varetages af en universitetsjurist. Resultatet vil indgå i Folketingets arbejde med Wendler Pedersen-betænkningen. Udredningen blev overladt til professor, dr.jur. Linda Nielsen og forelå i februar Politiets Efterretningstjenestes makuleringspraksis fremkaldte i årets løb en offentlig debat og gav anledning til en række spørgsmål fra Folketingets kulturudvalg til kulturministeren., jf. nedenfor, s. XX. 6

7 Ligeledes på baggrund af forlydender i dagspressen skrev Statens Arkiver den til Forsvarets Efterretningstjeneste og bad om en redegørelse for, om Forsvarets Efterretningstjeneste i forbindelse med overgang til digital arkivering har destrueret arkivmateriale på papir. Med henvisning til Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge, udstedt af Forsvarsministeriet den 12. maj 2010, svarede Forsvarets Efterretningstjeneste den 6. juni 2012, at FE er forpligtet til løbende at vurdere om hensynet til varetagelsen af efterretningstjenestens opgaver fortsat kan begrunde bevaringen af de indhentede personoplysninger. Hvis dette ikke er tilfældet, skal oplysningerne slettes og eventuelle tilknyttede sagsakter destrueres. I 2013 er der gennemført ny lovgivning vedrørende såvel den civile som den militære efterretningstjeneste, hvor det fastsættes, at bevaring og kassation af tjenesternes arkivalier sker efter bestemmelserne i arkivloven. Praksis vedrørende dispensationer Tilladelser og afslag Som i de foregående år har sagsbehandlerne i Statens Arkiver ført statistik, jf. rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit C 2, over de afgørelser, der i årets løb er truffet. For så vidt angår offentlige arkiver, er der efter sagsbehandlernes opgivelser givet i alt 3744 tilladelser og meddelt 24 afslag. Udviklingen i tilladelser og afslag for offentlige arkivalier : Tilladelser i alt Afslag i alt Afslag i % 3,2 3,2 3,5 2,8 2,0 3,3 1,5 1,9 1,5 0,8 0,6 Kilde: Sagsbehandlerindberetninger 2 Instruksen lyder: C: Indberetning af oplysninger 1. Efter arkivlovens 39, stk. 3, skal rigsarkivaren hvert år til kulturministeren afgive rapport om tilgængelighed. 2. Med henblik på udarbejdelse af denne rapport afgiver alle enheder senest 14 dage efter udløbet af hvert kvartal oplysning om behandling og afgørelse af ansøgninger efter arkivlovens 31 efter de tidligere herom udstedte bestemmelser, dog således at indberetningerne nu følger kalenderens kvartaler. 3. Afslag indberettes løbende til rigsarkivaren med kopi af sagens vigtigste dokumenter (ansøgning, svar på samtykkehøring og brev til ansøger). 7

8 Som det ses, er den relative andel af afslag, der i 2011 udgjorde under 1 %, faldet til godt og vel en halv procent. Imidlertid må det understreges, at det næppe kan konkluderes, at denne tendens skyldes en mere liberal praksis end i tidligere år. Fordelingen af dispensationer fra de i eller i medfør af arkivloven fastsatte frister fremgår af bilag 1: Tilgængelighedsstatistik Det fremgår her, at 8 af de i 2012 meddelte afslag på dispensation drejer sig om særlige frister, fastsat i medfør af arkivloven. For 2 af de 8 sager er afslaget begrundet med tilstedeværelsen i arkivenheden af dokumenter, klassificeret fortroligt eller højere, for andre 3 sager af udenrigsolitiske fortrolighedshensyn. Afslagene for de sidste tre sagers vedkommende er derimod givet til ansøgere, der har ønsket adgang til originale kirkebøger (kontraministerialbøger) fra Begrundelsen for disse afslag er, at kirkebøger efter 1925 i en række tilfælde kan indeholde oplysninger om aktive cpr-numre. Som bilag 3 bringes regester over de afslag, der i 2011 er blevet meddelt på ansøgninger om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale i Statens Arkiver. Alle meddelte afslag er givet med ansvisning af ankemulighed, visse private arkivalier dog undtaget, nemlig i de tilfælde, hvor dispensation efter de derom fastsatte bestemmelser ikke kan finde sted før en bestemt, fremtidig dato. I de tilfælde, hvor en myndighed ikke har fundet at kunne meddele samtykke til en ansøgnings imødekommelse, har Statens Arkiver forelagt ansøgeren myndighedens begrundelse og opfordret ansøgeren til at fremsætte eventuelle supplerende eller korrigerende bemærkninger. Hvis ansøgeren ikke inden 30 dage har fremsat sådanne bemærkninger, meddeles et endeligt afslag. Er ansøger fremkommet med bemærkninger, forelægges sagen på ny den afleverende myndighed/ressortmyndigheden med ansmodning om genovervejelse. Sagsbehandlingstider Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om dispensation fra arkivlovens tilgængelighedsfrister i Statens Arkiver opgøres ved hjælp af Statens Arkivers journalsystem. Der foretages tre opgørelser, nemlig for så vidt angår 1) sager, hvori rigsarkivaren eller den, han har bemyndiget hertil, træffer afgørelsen uden ekstern høring, 2) sager, hvor imødekommelse af en ansøgning afhænger af samtykke fra den afleverende myndighed eller ressortmyndigheden, samt 3) henvendelser, der ikke har givet anledning til afgørelse om tilgængelighed, i de fleste tilfælde fordi det materiale, der er søgt om, er umiddelbart tilgængeligt, i andre tilfælde fordi materialet ikke er afleveret til Statens Arkiver eller ikke eksisterer. Arkivlovens 36 fastsætter en svarfrist på maksimalt 15 dage for ansøgninger eller henvendelser om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale. Overholdelse af sagsbehandlingsfristerne er yderligere indskærpet i rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit A. 3 3 Instruksen lyder: 8

9 Opgørelsen for 2012 viser, at i Statens Arkiversom helhed er sagsbehandlingsfristerne overskredet i 10,45 % af de opgjorte tilfælde. I rapporten for 2011 anførtes, at Udviklingen i sagsbehandlingstiderne vil i 2012 blive fulgt tæt, med henblik på at sikre efterlevelse rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit A, og evt. nødvendige ændringer for at sikre rettidig sagsbehandling vil blive mplementeret. For sagsbehandlingen ved Rigsarkivet kan det imidlertid konstateres, at sagsbehandlingsfristerne er overskredet i højere grad, end det i 2011 var tilfældet. I arkivbesluttede sager, dvs. dispensationer fra 75 års fristen efter arkivlovens 23, stk. 1, der udgør langt hovedparten af de behandlede sager, er sagsbehandlingsfristen overskredet i 11,5 % af sagerne. I sager, hvis afgørelse kræver forelæggelse for den afleverende myndighed mv., er overskridelsesprocenten noget højere, men det antallet af sager langt mindre. En del af forsinkelserne er opstået som følge af de sikringsforanstaltning, der indførtes umiddelbart efter konstatering af omfattende tyverier fra Statens Arkivers læsesale, jf. nedenfor. Dette forhold er dog langtfra en forklaring på, at overskridelserne af tidsfristen relativt er steget i forhold til Visse af de konstaterede overskridelser skyldes uensartet praksis i journaliseringen. Journalisering finder i Statens Arkiver sted ved sagsbehandlere. I en række tilfælde er det konstateret, at en sag er blevet afgjort inden for sagsbehandlingsfristen, men det udgående brev med afgørelsen først journaliseret nogle dage senere. Anføres brevdatoen ikke af sagsbehandleren, vil journalsystemet anføre journaliseringsdatoen som brevdatoen; dette resulterer i, at der ved opgørelsen af sagsbehandlingstiderne angives flere overskridelser, end der reelt er tale om. For Rigsarkivets vedkommende søger ledelsen gennem ugentlige opgørelser af modtagne ansøgninger og afgjorte sager at sikre, at sagerne behandles inden for de fastsatte frister. Statens Arkivers ledelse vil fortsat føre et særlig tilsyn med dette område. En opgørelse over sagsbehandlingstiderne findes som bilag 2. A. Svarfrister 1. Ansøgeren skal efter arkivlovens 36 have svar inden 15 dage. Denne frist skal ubetinget overholdes. 2. Fristen regnes fra ansøgningens modtagelse til afsendelse af svar, således at alle kalenderdage regnes med, herunder modtagelsesdagen. Svar skal altså afgå fra Statens Arkiver senest den 15. dag. 3. Svarfristen gælder også i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en afgørelse. I så fald skal Statens Arkiver efter arkivlovens 36 oplyse om grunden hertil, herunder om hvornår svaret kan ventes. 4. Hvis rigsarkivaren eller den, han bemyndiger hertil, træffer afgørelse, vil grunden til senere besvarelse, normalt være, at afgørelsen kræver meget omfattende undersøgelser, eller at der er opstået en så alvorlig tvivl, at sagen er forelagt rigsarkivaren eller afleverende myndighed. 5. Skal der høres om samtykke, skal skrivelse til afleverende myndighed afgå snarest og senest den 15. dag fra og med modtagelse af ansøgningen. 6. Ansøgeren orienteres med kopi af høringsskrivelse. I orienteringen anføres, at svar først kan ventes, når afleverende myndighed har taget stilling til samtykke. 7. I høringsskrivelse mindes afleverende myndighed om, at fristen for svar på samtykke efter arkivloven er 30 dage. 8. Har Statens Arkiver ikke modtaget svar på høring om samtykke inden 30 dage, rykkes afleverende myndighed snarest, dog senest inden 10 dage. 9

10 Kommuner og kommunale offentlige arkiver I lighed med tidligere år har Statens Arkiver gennemført en spørgeskemaundersøgelse af den praksis, der følges af kommuner og kommunale arkivinstitutioner på tilgængelighedsområdet. 13 kommuner har, på trods af gentagne rykkere, ikke indsendt besvarelser. Det drejer sig om Albertslund, Esbjerg, Fredericia, Greve, Halsnæs, Horsens, Ishøj, Køge, Nordfyn, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Thisted og Tønder. De øvrige 85 kommuner har indsendt egentlige besvarelser. Af disse har 47 angivet ikke at have modtaget henvendelser om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale efter arkivlovens bestemmelser. 38 kommuner har modtaget henvendelser om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale, i alt 537. Af disse er 524 blevet fuldt ud imødekommet, idet kommunerne har angivet at 13 er blevet afvist. Det fremgår imidlertid af de begrundelser for afvisning, som kommunerne har angivet, at 7 ansøgninger af i alt 190 til Københavns Stadsarkiv er blevet afvist, da arkivalierne ikke er fysisk tilgængelige. For de øvrige afslags vedkommende er der tale om, at den pågældende kommune ikke har været i besiddelse af det efterspurgte materiale. Der er således ingen anmodninger om arkivadgang hos de kommuner, der indgivet besvarelser, der er afvist med begrundelse i de pågældende dokumenter indhold af oplysninger mv. En oversigt over antallet af henvendelser til de enkelte kommuner, af tilladelser og afslag bringes som bilag 3. Tyverier fra Statens Arkivers læsesale og ny sikringstiltag Den 3. oktober anmeldte Rigsarkivet til Københavns Politi, at der formentlig gennem nogle år var foregået omfattende tyverier fra læsesalene på Landsarkivet for Sjælland og Rigsarkivet. Ved politiets efterforskning konstateredes, at det stjålne for langt hovedparten bestod i arkivalier fra retsopgøret efter den tyske besættelse af Danmark , herunder særligt arkivalier vedrørende retssager mv. mod danske, der havde gjort tjeneste i det tyske militær. I anledning af efterforskningen lukkedes fra sidst i oktober 2012 indtil juni 2013 en række arkivfonds for benyttelse ved publikum, herunder Københavns Byrets afdeling I oktober-november gennemførtes en række midlertidige sikringstiltag i forbindelse med publikums benyttelse af arkivalier, herunder stop for udlån af originale arkivalier til benyttelse på læsesale mv. uden for Statens Arkiver. I 2013 er der gennemført en række permanente sikringstiltag. Spørgsmål fra Folketingets kulturudvalg og retsudvalg om tilgængelighed til arkivalier Som tidligere nævnt gav debatten om Politiets Efterretningstjenestes arkivforhold anledning til en række spørgsmål fra Folketingets kulturudvalg til kulturministeren og justitsministeren. Spørgsmål og besvarelser bringes som bilag 5ff. 10

11 Betingelser for størst mulig åbenhed Ved gennemførelsen af arkivloven var det den politiske målsætning, at bestemmelserne om tilgængelighed skulle forvaltes efter et princip om størst mulig åbenhed og samtidig med respekt for nødvendige fortrolighedshensyn. Statens Arkiver kan i år konstatere, at den relative andel af afslag på ansøgninger fra borgerne og forskningen om dispensation fra arkivlovens tilgængelighedsfristen aldrig har været lavere. Målsætningen om størst mulig åbenhed synes således at være forfulgt af de offentlige arkiver og af de kommunale myndigheder, der har modtaget henvendelser om arkivbenyttelse. For sit eget vedkommende må Statens Arkiver dog konstatere, at det stadig volder besvær at overholde de frister for behandlingen af spørgsmål om dispensation, og at opmærksomheden fortsat må være henvendt på at søge disse forhold bedret. For de kommunale arkiver vedkommende er forholdet her bedre. På spørgsmål om sagsbehandlingstiden har samtlige indberettende arkiver og kommunale forvaltninger meddelt, at alle sager er afgjort inde for de i arkivloven fastsatte frister. Statens Arkiver kan ligeledes med tilfredshed konstatere, at der ikke har været anledning til at indberette tilfælde af uhjemlet kassation af offentlige arkivalier. De omfattende kassationer, der omtales i rapporten for 2011, var for størstedelen betinget af de skader, som blev voldt på en række myndigheders arkivlokaler og arkivalier ved skybruddet i sommeren Den politiske debat om arkivadgang har i 2012 koncentreret sig om den civile og den militære efterretningstjenestes arkiver. Statens Arkiver har drøftet spørgsmål om arkivadgang og tilgængelighedsfrister med begge tjenester, herunder spørgsmålet om de to myndigheders forhold til arkivlovgivningen. Som nævnt måtte Statens Arkiver i 2012 erkende, at sikringsforholdene i forbindelse med arkivbenyttelse i en årrække ikke har været tilstrækkelige, idet omfattende tyverier har kunnet gennemføres, i øvrigt af ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale. De foranstaltninger, som Statens Arkiver umiddelbart traf efter konstateringen af tyverierne, har betydet visse serviceforringelse i forhold til den tidligere praksis, nemlig derved, at Statens Arkiver er ophørt med at låne arkivalier ud til benyttelse ved læsesale uden for Statens Arkiver. Ligeledes er de såkaldte selvbetjeningsmagasiner, hvor en række arkivalier med høj benyttelsesfrekvens umiddelbart kunne tilgås af publikum, nedlagt. Såvidt muligt vil Statens Arkiver styrke den digitaliseringsindsats, der retter sig mod disse højfrekvente arkivalier. Et eksempel herpå er den digitalisering af tingbøger, der har fundet sted ved Domstolsstyrelsens foranstaltning, og som har muliggjort en adgang til dette materiale over nettet. 11

12 Bilag 1: Tilgængelighedsstatistik 2012 TILGÆNGELIGHEDSSTATISTIK Antal tilladelser 2. Antal afslag Tilladelse RA LAO LAV LAÅ EA Samlet Hele SA Dispensationstype meddeles af: A: 22, stk.1 (< 20 år) Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren B: 23, stk. 1 (75 år) Rigsarkivaren C: 27 stk. 1, (fristforlænget) Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren D: 23 stk. 1, jf. 33 (rent private forhold) Datatilsynet / Rigsarkivaren E: 24 (strafferetspleje, yngre end 50 år) Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren F: 25 (50 år, det offentliges retssager) Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren G1: 23, stk. 1,(folketællinger yngre end 75 år) Rigsarkivaren H: 22, stk. 2 (materiale ældre end 20 år, som endnu ikke er afleveret til Statens Arkiver) Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren Offentlige arkiver i alt P1: Privatarkiver Donator P2: Privatarkiver Rigsarkivaren Offentlige og private arkiver tilsammen

13 Bilag 2: Sagsbehandlingstider - Statens Arkiver (hele året 2012) Tilgængelighed - arkivbesluttet: RA-b&k RA- pub.afd Landsarkivet for Landsarkivet for Landsarkivet for Erhvervsarkivet Dansk Data Statens Arkiver Fyn Nørrejylland Sønderjylland Arkiv I alt Antal sager heraf med overholdt tidsfrist heraf med overskreden tidsfrist Antal overskredne i pct - 11,49 13,33 9,75 2,12 3,17-10,45 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid. 0,00 10,86 10,92 9,59 2,80 4,95 0,00 9,95 Tilgængelighed - med høring: Antal sager heraf med overholdt tidsfrist heraf med overskreden tidsfrist Antal overskredne i pct - 14,55 33,33 0, ,52 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid. 0,00 11,87 7,67 6,75 0,00 0,00 0,00 11,34 Tilgængelighed - med afvisningssvar: Antal sager heraf med overholdt tidsfrist heraf med overskreden tidsfrist Antal overskredne i pct - 10,20 32,39 4,85 2,70 50,00-9,56 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid. 0,00 10,17 14,07 7,32 3,59 40,00 0,00 9,55 Kilde: Statens Arkivers journalsystem 13

14 Bilag 3: Oversigt over antal afgørelser om tilgængelighed i kommunerne Antal Tilladelse Afslag Antal Tilladelse Afslag Albertslund - Langeland 0 Allerød 0 Lejre 0 Assens 0 Lemvig Ballerup Lolland Billund 0 Lyngby-Taarbæk 3 3 Bornholm 4 4 Læsø 0 Brøndby 0 Maragerfjord 0 Brønderslev 0 Middelfart 0 Dragør 0 Morsø Egedal 5 5 Norddjurs 0 Esbjerg - Nordfyn - Fanø 0 Nyborg 0 Favrskov 1 1 Næstved 2 2 Faxe 2 2 Odder 0 Fredensborg 0 Odense 8 8 Fredericia - Odsherred 0 Frederiksberg Randers 5 5 Frederikshavn 4 4 Rebild - Frederikssund 3 3 Ringkøbing-Skjern - Furesø 0 Ringsted 3 3 Faaborg-Midtfyn 0 Roskilde Gentofte 0 Rudersdal Gladsaxe 2 2 Rødovre 0 Glostrup 1 1 Samsø 0 Greve - Silkeborg 1 1 Gribskov 2 2 Skanderborg 0 Guldborgsund Skive 0 Haderslev 4 4 Slagelse 0 Halsnæs - Solrød 0 Hedensted 2 1 Sorø 1 1 Helsingør 0 Stevns 1 1 Herlev 0 Struer 1 1 Herning 0 Svendborg 0 Hillerød 2 2 Syddjurs 0 Hjørring Sønderborg 0 Holbæk 0 Thisted - Holstebro 0 Tønder - Horsens - Taarnby 2 2 Hvidovre 0 Vallensbæk 0 Høje-Taastrup Varde 0 Hørsholm 0 Vejen 3 3 Ikast-Brande 0 Vejle 1 1 Ishøj - Vesthimmerland 0 Jammerbugt 1 Viborg 0 Kalundborg 0 Vordingborg 1 1 Kerteminde 0 Ærø 0 Kolding 0 Aabenraa 0 14

15 København Aalborg Køge - Århus 0 Bilag 4: Regester over meddelte afslag på ansøgninger om dispensation A: Arkivenheder, yngre end 20 år, jf. 22, stk. 1, og 33, nr A (RA ) 13. december 2012: Til brug for et projekt ved Kunstakademiets Arkitektskole ønskedes tilladelse til at benytte Danske Statsbaners Elektroniske Tegningsarkiv, Rigsarkivet gav afslag i det Danske Statsbaner ikke gav samtykke. Danske Statsbaners begrundelse for denne afgørelse var at stationerne udgør potentielle mål for terrorangreb, samt at de større stationer er særligt udsatte hvad angår hærværk, graffiti, teknofester o.l. Danske Statsbaner meddelte i samme forbindelse, at hvis ansøger præciserede hvilke stationer/tegninger der var tale om, samt præciserede hvad projektets indhold og formål var, ville man genoverveje afgørelsen. B: Arkivenheder, som indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold, jf. 23, stk B (RA ) 24. januar 2012 ) Til brug for slægtsforskning ønskede ansøger tilladelse til at benytte en dødsattest vedr. ansøgers morfars 2. hustru. Ansøger var ikke i slægt med den nævnte 2. hustru. Rigsarkivet gav afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos afdødes nærmeste familie. 3. B (RA ; 9. februar 2012) Ansøgning fra to søskende om adgang til en dødsattest for en bror, død 1983 som 37-årig, for at styrke eller svække bange anelser om kræfthyppighed i familien. Der er tale om en bortadopteret bror, hvis eksistens var dem ubekendt indtil fornylig. Rigsarkivaren gav afslag, idet dødsattesten indeholder oplysninger om tredjepart, som Rigsarkivaren ikke fandt at kunne videregive af hensynet til privatlivets fred, men det oplystes, at dødsattesten ikke indeholder de ønskede helbredsoplysninger, idet dødsårsagen var selvmord. 4. B ( ; 24. februar 2012) Til brug for personlig oplysning om nærmeste familie ønskede ansøger tilladelse til at benytte sin brors adoptionssag. Ansøger oplyste at broren sidst der var hørt fra ham var syg og boede i udlandet. Rigsarkivet gav afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos broren og hans eventuelle nærmeste familie. 5. B (LAV , 1. marts ) Ansøger ønsker adgang til Århus Domsogns kontraministerialbog for at identificere en eventuel hel- eller halvbror. Afslag gives med den begrundelse, at privatlivets fred for de personer, der i øvrigt er omtalt i kontraministerialbogen, må skønnes at veje tungere end ansøgers interesse i sagen. 6. B (LAÅ jr.nr ) 9. marts 2012) Ansøgning om adgang til sygejournaler, fangestamruller, forhørsprotokol, fangejournal samt fangekort fra Fårhuslejrens arkiv , alt vedrørende ansøgerens mormors fætter og hans svigerfars to brødre. Ansøgeren anførte oplysninger om nærmeste familie og slægtsforskning i almindelighed som formål. Afslag blev givet, fordi mormors fætter og svigerfars brødre ikke med rimelighed kunne siges at falde ind under begrebet nærmeste familie. Oplysninger om sygdom og straffeforhold fandtes dertil af så intim karakter, at de ikke kunne videregives med henblik på slægtsforskning i almindelighed, før de er 75 år gamle. Ansøger har efterfølgende fremskaffet fuldmagt fra sin svigerfar og opnået tilladelse til at se de ønskede arkivalier vedr. dennes afdøde bror (LAÅ jr.nr ; 22. oktober 2012). 7. B:( LAV , 23. april 2012.) Ansøger ønsker adgang til kontraministerialbogen for Nykøbing Mors Sogn , fødte mandkøn og fødte kvindekøn, med henblik på at identificere en fasters bortadopterede barn, idet ansøger yderligere oplyser, at han ønsker at finde frem til de nærmere 15

16 omstændigheder. Afslag gives med den begrundelse, at privatlivets fred både for de i den konkrete sag involverede personer og for de i bogen i øvrigt anførte personer skønnes at måtte veje tungere end ansøgers interesse i den konkrete sag. 8. B (RA ; 8. maj 2012) Ansøgning fra adoptivfader om adgang til adoptionsbevilling fra 1979 for at udnytte dens oplysninger til udenom sin nu myndige adoptivdatter at kontakte datterens biologiske mor, som ikke er nævnt i adoptionsbevillingen. Rigsarkivaren gav afslag, idet adoptionen i sin tid er gennemført med gensidig anonymitet, og arkivlovens beskyttelse af privatlivets fred bl.a. forhindrer netop kontaktforsøg på grundlag af oplysninger i ikke umiddelbart tilgængeligt materiale. Da adoptionslovens hemmelighedsregler imidlertid nu skal vige for barnets ret til oplysninger om sine biologiske forældre, såvidt disse er registreret, bemærkedes det samtidig, at datteren selv vil kunne søge og få adgang efter arkivloven af Statens Arkiver eller rekvirere en fuldstændig udskrift af sin kirkebogsindførsel via bopælssognets kirkekontor eller anmode Statsforvaltningen om aktindsigt, og at med hende som medansøger / fuldmagtsgiver vil ansøgeren selv kunne gøre det samme. 9. B (LAÅ jr.nr ; 6. juni 2012) Ansøgning om adgang til Øsby præstearkiv, begravelsesregistre, kontraministerialbog og Gammel Haderslev præstearkiv, begravelsesregistre, kontraministerialbog. Som formål var anført, at ansøgeren dels ønskede personlige oplysninger om sin far, bedstefar og oldefar, dels ønskede oplysninger til brug for slægtsforskning i almindelighed. Afslaget blev givet med henvisning til den længere tidsfrist for adgang til kirkebøger udskrevet efter 1925, som er administrativt fastsat af rigsarkivaren, jf.arkivlovens 28, stk B (RA ; 28. august 2012) Til brug for personlig oplysning om nærmeste familie; en farbror ønskede ansøger tilladelse til at benytte en sag i Justitsministeriets arkiv vedrørende farbrorens likvidering i Ansøger oplyste at der ikke var familie i linie. Rigsarkivet gav afslag da der var tale materiale af stærk personfølsom karakter om andre end den likviderede (dem der foretog likvideringen). Rigsarkivet begrundede sit afslag med hensynet til beskyttelsen af privatlivets fred hos disse personer og deres eventuelle pårørende. Ansøger fik i øvrigt tilladelse til at benytte en sag vedrørende samme likvidering i Frode Jakobsens arkiv, idet denne sag ikke omhandlede andre end den likviderede. 11. B (LAÅ jr.nr ; 20. sept. 2012) Ansøgning om adgang til en eventuel faderskabssag vedrørende ansøgers mor fra ca Som formål var anført personlige oplysninger om nærmeste familie, nærmere beskrevet som et ønske om at få kendskab til, om ansøger har en søster. Afslaget blev givet under hensyntagen til beskyttelse af privatlivets fred og det forhold, at ansøgeren ikke kan anses som part i sagen. 12. B (RA ) Ansøgning fra et barnebarn om adgang til farfarens skiftesag fra 1981, ifølge ansøgningen søges der sammen med ansøgerens far, der dog ikke navngives. Rigsarkivet kunne ikke give adgang, da formålet med ansøgningen var at finde eventuelle slægtninge. Afslaget blev begrundet i hensynet til privatlivets fred. 13. B:(LAV , 12. november 2012.) Ansøger ønsker adgang til boopgørelsen efter en person, der er død i Randers i Det er oplyst, at det drejer sig om ansøgers biologiske farfar, at ansøgers far var bortadopteret, og at hverken ansøger eller ansøgers far var arving i boet. Endvidere er oplyst, at formålet med den tilsigtede adgang er at få oplysning om afdødes familieforhold. Afslag gives med den begrundelse, at hensynet til privatlivets fred for de i boopgørelsen omtalte personer skønnes at måtte vejere tungere end ansøgers interesse i sagen. 14. B (RA ; 11. december 2012) Ansøgning om adgang til svigermors halvbrors adoptionssag, adopteret Ansøgers formål er at kontakte det bortadopterede barn. Rigsarkivaren gav afslag, idet adoptionssagen indeholder oplysninger om tredjepart, som Rigsarkivaren ikke fandt at kunne videregive af hensyn til privatlivets fred. C: Arkivalier, for hvilke der er fastsat en særlig, længere tilgængelighedsfrist end 20 år, jf. 27, stk

17 15. C (RA ; 11. juni 2012) Til brug for en fremstilling om civilt beredskab ønskedes tilladelse til at benytte Transportministeriets journalkort til beredskabssager. Transportministeriet gav ikke samtykke til materialet. Ministeriet begrundede deres afgørelse med at der var tale om NATO-klassificeret materiale fra andre udstedere end Transportministeriet, som ministeriet ikke havde mulighed for at afklassificere. Rigsarkivet gav derfor afslag. 16. C (RA ; 16. juli 2012) Til brug for en artikel om Danmarks politik i den europæiske afspændingsproces ønskedes tilladelse til at benytte Udenrigspolitisk nævns referater, Rigsarkivet gav afslag da Udenrigsministeriet ikke gav samtykke til det ønskede materiale i sin helhed. Udenrigsministeriet meddelte at man ville foretage en ny vurdering, hvis ansøger fremsendte en fornyet ansøgning med en mere præcis emnemæssig og eventuelt tidsmæssig afgrænsning, således at ministeriet kunne tage stilling til adgang til enkeltstående dagsordenspunkter.det gjorde ansøger derefter, hvorefter der blev givet samtykke og tilladelse til enkeltstående dagsordenspunkter. 17. C (RA ) 14. august 2012) Til brug for en fremstilling om dansk afspændingspolitik i 1970erne ønskedes tilladelse til at benytte bl.a. Udenrigsministeriets MIK 2:4, j.nr. 5.B.55/10 og 5.B.55/11 med bilag. Udenrigsministeriet afklassificerede og gav samtykke til de dokumenter, ministeriet selv havde udstedt, men ikke andre myndigheders udstedelser. Ministeriet begrundede dette i, at man ikke kunne give samtykke til at gøre fremmede magters og internationale organisationers dokumenter offentlige tilgængelige uden udstedernes tilladelse; ministeriet havde i dette tilfælde vurderet, at forsøg på at indhente fremmede magters og internationale organisationers tilladelse, ville være en tidskrævende proces, som ikke harmonerede med den tidshorisont for benyttelsen, der var angivet i ansøgers ansøgning. Rigsarkivet gav derfor afslag til det materiale, Udenrigsministeriet ikke kunne give samtykke til. 18. C (RA ) 6. september 2012) Til brug for en artikel om dansk sikkerheds- og udenrigspolitik i perioden ønskedes tilladelse til at benytte en række enkeltdokumenter i Udenrigsministeriets gruppe 105. Udenrigsministeriet gav ikke samtykke til fem dokumenter fra Ministeriet begrundede denne afgørelse i beskyttelseshensynet til rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige organisationer. Rigsarkivet gav derfor afslag idet Udenrigsministeriet ikke gav samtykke. 19. C (RA ) 14. november 2012Til brug for en artikel om dansk sikkerheds- og udenrigspolitik i perioden ønskedes tilladelse til at benytte en række enkeltdokumenter i Udenrigsministeriets gruppe 104 og 105. Udenrigsministeriet gav ikke samtykke til to dokumenter fra Ministeriet begrundede denne afgørelse i beskyttelseshensynet til rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige organisationer. Rigsarkivet gav derfor afslag idet Udenrigsministeriet ikke gav samtykke. 20. C (LAV ; 20. november 2012 ) Ansøger ønsker adgang til Skive Sogns kontraministerialbog, fødte mænd Formålet med den tilsigtede adgang er at få oplysninger om en fætter. Kontraministerialbogen omfatter perioden På grund af kirkebøgernes indhold af oplysninger om aktive cpr-numre er der af rigsarkivaren fastsat en tilgængelighedsfrist på 100 år for originale ministerialbøger, der er udskrevet senere end Til formålet slægtsforskning dispenseres ikke fra denne frist, idet formålet kan forfølges ved hjælp af de ministerialbøger, der er publiceret på nettet. 21. C (LAV ; 15. november 2012.) Ansøger ønsker adgang til Holstebro Sogns kontraministerialbog, døde Formålet med den tilsigtede adgang er dels personlig oplysning om nærmeste familie, dels slægtsforskning i almindelighed. Kontraministerialbogen omfatter døde i perioden Ansøger oplyses om, at der er sket fristforlængelse for ministerialbøger efter 1925, herunder også for selvstændige begravelsesregistre, der omfatter perioden efter Afslag gives med henvisning til Statens Arkivers generelle politik, at der ikke gives adgang med henblik på slægtsforskning, når det drejer sig om ministerialbøger omfattende døde, der er udskrevet efter 1970, da disse kan indeholde oplysninger om aktive cpr-numre. 17

18 22. C (LAV ; 28. november ) Ansøger ønsker adgang til kontraministerialbogen for Lyngby Sogn, Sønder Djurs Herred, konfirmerede mandkøn Formålet med den tilsigtede adgang er at få oplysninger om ansøgers bedstefars brors konfirmation. Kontraministerialbogen omfatter perioden Ansøger oplyses om, at der er sket fristforlængelse for ministerialbøger efter Afslag gives med henvisning til Statens Arkivers generelle politik, at der ikke gives adgang med henblik på slægtsforskning, når det drejer sig om ministerialbøger, der ikke er udskrevet for mere end 50 år siden. 18

19 E: Sager inden for strafferetsplejen, jf E (LAV ; 25. januar 2012.) Ansøger ønsker adgang til Århus Politis dokumenter i en sag om drab, foregået i Århus Politikreds Sagen har bl. a. været genstand for megen debat i medierne. Ansøger oplyser i sin ansøgning, at han ønsker at få et førstehåndsindblik i sagens efterforskning og kriminalpolitiets arbejde med samme med henblik på at kunne fremstille dette endnu ikke belyste, men yderst vigtige perspektiv til forståelse af sagen og dens efterforskning. Landsarkivet er bekendt med, at ikke alt materialet vedrørende sagen er afleveret til landsarkivet. Der indhentes høringssvar vedrørende det til landsarkivet afleverede materiale. Østjyllands Politi nægter samtykke med den begrundelse, at dette er nødvendigt af hensyn til beskyttelse af forurettede, vidner og andre implicerede parter samt deres pårørende. Private arkivalier 24. PDO (RA februar 2012) Til brug for udarbejdelse af speciale om fangeforhold i KZ-lejren Stutthof ønskedes tilladelse til at benytte materiale i Frihedsfondens arkiv. Rigsarkivet gav afslag da en eventuel adgangsdispensation kun gives til seriøse formål; det betyder at man for at komme i betragtning skal besidde en uddannelse på minimum cand.phil.-niveau. 25. PDO ( marts 2012) Til brug for en roman ønskedes tilladelse til at benytte Kongehuset arkiver; nemlig kong Christian Xs dagbøger fra perioden under besættelsen. Rigsarkivet imødekom ikke ansøgningen idet der efter de aftaler, der er indgået med Kongehuset om adgang til dets arkiver, ikke er praksis for at give tilladelse til kong Christian Xs arkiv. Ansøger henvendte sig derefter til Kabinetssekretæren som derefter anbefalede at ansøger fik tilladelse til at benytte materialet. Rigsarkivet gav derefter den ønskede tilladelse. 26. PDO (RA oktober 2012) Til brug for udarbejdelse af speciale om udbetaling af erstatning til besættelsestidens ofre ønskedes tilladelse til at benytte materiale i Frihedsfondens arkiv. Rigsarkivet gav afslag da en eventuel adgangsdispensation kun gives til seriøse formål; det betyder at man for at komme i betragtning skal besidde en uddannelse på minimum cand.phil.-niveau. 27. PDO (RA oktober 2012) Til brug for udarbejdelse af speciale om udbetaling af erstatning til besættelsestidens ofre ønskedes tilladelse til at benytte materiale i Frihedsfondens arkiv. Rigsarkivet gav afslag da en eventuel adgangsdispensation kun gives til seriøse formål; det betyder at man for at komme i betragtning skal besidde en uddannelse på minimum cand.phil.-niveau. 28. PDO ( december 2012) Til brug for et speciale om skandinavisk ægteskab og dansk udenrigspolitik ønskedes tilladelse til at benytte Kongehuset arkiver; nemlig materiale i Frederik VIIIs arkiv. I overensstemmelse med hidtidig praksis imødekom Rigsarkivet ikke ansøgningen, men ansøger henvendte sig derefter til kabinetssekretæren, hvorefter ansøgningen blev imødekommet. 19

20 Bilag 5: Beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 19. december 2011: Beretning om PET-kommissionens beretning, afsnit PET-kommissionen har med udgangspunkt i beskrivelsen af PET s virksomhed bidraget til at belyse aspekter af såvel den ældre som den nyere danske historie. Udvalget finder dog grund til at påpege skævheden i, at en stor del af det, der er offentliggjort i PETkommissionens beretning og i den bog, som nogle af deltagerne i kommissionens arbejde efterfølgende har udgivet bygger på materiale, som de omtalte personer og organisationer og andreforskere ikke kan få adgang til, fordi kommissionens beretning og bogen især bygger på kilder i PET, men også på samtaler, vidneforklaringer og dokumenter fra ministerier. Der er således ved brug af dette materiale ikke tale om almindelig historisk forskning, der kan udsættes for kritisk gennemgang af andre forskere ud fra en kildekritisk tilgang. Dette indebærer, at det samlede resultat især belyser PET s opfattelse af forskellige personer, organisationer og begivenheder. Historieskrivningen er generelt set af væsentlig betydning for et samfund og er navnlig en opgave for forskere. Udvalget har den principielle holdning, at der på den ene side bør være størst mulig åbenhed med hensyn til statens arkivmateriale, men at åbenheden på den anden side ikke børskade de registrerede personers interesser. Arkivloven afspejler denne afvejning. Loven bygger således på et udgangspunkt om mest mulig åbenhed. Omvendt må den, der får adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale, ikke offentliggøre fortrolige oplysninger, som den pågældende har fået kendskab til gennem arkivadgangen. En overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. Det er endvidere ifølge Rigsarkivet fast praksis, at derved meddelelse af arkivadgang fastsættes vilkår om, at op-lysninger om enkeltpersoners private forhold ikke videre-bringes, at der ikke må rettes henvendelse til personer, som er nævnt i det materiale, der gives adgang til, og at dokumenter m.v. ikke må gengives i deres helhed eller kopieres. Overtrædes et vilkår, kan dette straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. Der er således snævre rammer for, hvad en forsker lovligt kan bruge personoplysninger til. Særlig i forhold til PET s arkivalier kan der imidlertid være grund til at overveje den registreredes stilling, når forskere gives indsigt i PET s arkivmateriale. Udvalget er opmærksomt på, at der kan være meget væsentlige forhold, der taler imod, at en person, som er registreret af PET, får kendskab hertil. Udvalget finder imidlertid, at det navnlig i forhold til nulevende personer kan forekomme paradoksalt, hvis en person først får kendskab til oplysninger, som PET har registreret om vedkommende, når en forsker offentliggør oplysningerne. Udvalget er derfor meget tilfreds med, at Justitsministeriet har tilkendegivet, at PET, når der til brug for offentliggørelse af forskningsprojekter sker afklassificering af oplysninger i en personsag, som en forsker har fået adgang til, samtidig giver den person, som sagen omhandler, adgang til det afklassificerede materiale. 20

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007 Frister for adgang til arkiverne Vejledning 1. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse I. Generelt... 3 Arkivadgang og aktindsigt... 3 Offentlighedslovens sammenhæng med arkivloven... 3 Hvilke frister findes der?...

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2011 2012 1 Indledning... 3 Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier... 4 Digital bevaring...

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Statens Arkiver februar 2011 Statens Arkiver, j.nr. 2010-014829 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Fremgangsmåde og tilsynets forløb...

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere