i6g BARKEN N O R D L Y S E T"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i6g BARKEN N O R D L Y S E T""

Transkript

1 i6g Model af barken Nordlyset", bygget til Handels- og Søfartsmuseet 1961 af konservator Chr. Nielsen i skala 1 : 48 på grundlag af arkitekt J. Friis-Pedersens opmålinger, foretaget i 1928, medens skibet lå oplagt i København, samt for rigningens og sejlføringens vedkommende en ældre sejltegning i museets eje. Model (scale 1 :48) of the bark "Nordlyset", built, 1852 for the Greenland Tråde Department. BARKEN N O R D L Y S E T" I juni 1850 lagde man hos J. H. Løve og søn i Helsingør kølen til barkskibet Nordlyset". Det løb først af stabelen i 1852 og indviedes til bølgerne" af sognepræst ved St. Olai kirke, J. C. Johansen, som døbte det. Det er forøvrigt ret enestående, at et skib døbes ved kirkelig medvirken. Det var da et prægtigt skib på 265 ts., det største man havde bygget på værftet. Det var tømret af eg fra omegnens skove. Samme år solgtes det til den kgl. Grønlandske Handel og tjente dette selskab lige til Nordlyset" stod ud på sin første rejse i Den gik til Umanak og Upernavik og varede godt 5 måneder. Fører på denne rejse var Magnus Bang.

2 170 Nordlyset" kom aldrig ud for noget nævneværdigt havari, ligesom, det heller aldrig overvintrede ved Grønland. Antallet af rejser var ialt 111, idet man i 36 år kunne foretage to rejser pr. sæson, ellers kun én rejse på én sommer. De fleste af disse rejser foregik meget hurtigt. Skibet satte forøvrigt hastighedsrekord for datidens rejser tii Grønland. Skibstømreren Julius Rasmussen fortæller herom fra en rejse i 1897 med kapt. H. V. Bang som fører: Vi sejlede til Grønland, lastede og var tilbage i København på nøjagtig 55 dage. På hjemrejsen passerede vi Skagen og Kronborg ved nat, så der var ingen, der observerede os, og da vi lagde til i København, kom de springende oppe fra kontoret og spurgte, om vi ikke var nået til Grønland. Joe", sagde kapt. Bang roligt. Vi har da lasten fuld af tran og skind, så det må da have været Grønland, vi har besøgt." " Rejsen kunne dog også byde på betydelige forsinkelser, forbundne med hårde prøvelser for skibet såvel som for mandskabet. Kaptajn G. W. Søeby førte Nordlyset" i 1899 og beretter om rejsen denne sommer. Det var en anstrengende tur. Alene rejsen op til bestemmelsesstedet, Julianehåb, tog over 5 måneder. Datidens sejlskibe var naturligvis offer for vindens luner og forgodtbefindende, og dårlige vindforhold var da også skyld i, at Nordlyset" allerede på rejsens første dag måtte ankre op på Helsingørs red for at afvente roligere vejr. Der gik derefter 14 dage, før det efter gentagne forsøg lykkedes at komme op gennem Kattegat og runde Skagen. Kapt. Søeby siger i sin beretning: Ja, tålmodig må man være, når man sejler med sejlskibe, og det kniber ofte med at holde humøret oppe, når man ser den ene damper efter den anden køre forbi. Det er særligt om nætterne, at man kan blive gal i hovedet, når disse grinende koøjne ligesom blinker til sejleren med et skadefro grin, som om de ville sige : Ha, min ven, du tager dig nu godt ud, som du ligger der og stamper op og ned ligesom en træsko i en vandpyt, når drengene laver søgang." " Da man så nærmede sig Grønland og måske endog fik land i sigte, forenede vinden sig med drivis og strøm. Således gik det også på denne rejse i I fiere måneder lå man og krydsede i farvandet, før forholdene tillod passage ind til Julianehåb. Til gengæld varede hjemrejsen til København kun 29 dage. Dette var Nordlyset"s længste rejse; den tog ialt 90 dage. Herefter kommer rejserne i 1901 og 1918, begge med 181 dage til Ritenbenk og Umanak. Rejsens længde i 1918 skyldtes dog, at det var et krigsår, og alle skib'e måtte da af hensyn til farezonen sejle ad en længere rute. Skibet har også gjort flere rejser til Umanak og derfra med kul til Julianehåb med godt held. I 1925 brugte man således 94 dage til hele denne rundrejse og tilbage til København. Ud fra rejsernes varighed lader det sig dog ikke gøre at få noget pålideligt kendskab til skibets egenskaber som sejlskib, idet selv en meget hurtig rejse over Atlanterhavet ofte blev sinket af ishindringer ved Grønlands kyst. Efter hjemkomsten i 1926 blev Nordlyset" udrangeret og lagt op, og i juli 1928 overtog Marineministeriet skibet. Man havde dengang planer om at benytte det som skoleskib. Uvist af hvilken grund blev disse planer dog aldrig

3 lyi Barken Nordlyset"s gallionsfigur på Handels- og Søfartsmuseet, en fakkelbærende mandsperson, der skal være et billede på nordlyset. Da museet modtog figuren, var den hvid, men under en gennemgribende restaurering for få år siden fjernede man det tykke lag maling og fandt frem til, at den oprindelig havde været gul, og således fremtræder den nu. Det viste sig ved en nærmere undersøgelse, at den gule farve for gallionsfigurer netop havde været modefarve for en kort periode ved forrige århundredes midte. Figurehead of the bark "Nordlyset". ført ud i virkeligheden, og Nordlyset" blev solgt til Sverige til ophugning. Det lykkedes dog forinden ved Marineministeriets velvilje at redde gallionsfiguren til Handels, og Søfartsmuseet, hvor den stadig opbevares. Ophugningen foregik på den måde, at man borttog alt, hvad der nogenlunde let lod sig fjerne. Derefter blev vraget strandet" på klippekysten ved Torekov nord

4 172 for Kullen, hvor det så endelig lykkedes havet at få bugt med den ellers så stolte sejler. Medens Nordlyset" lå oplagt i København, foretog arkitekt Jens Friis- Pedersen i 1928 meget nøjagtige og værdifulde opmålinger af skibet og dets aptering og udarbejdede herefter et komplet sæt tegninger. Til grund for linietegningen ligger dog en original klodsmodel af skibet fra dets bygning, dateret 7. juni 1852, som er i museets eje. Med disse tegninger som grundlag har museets konservator Chr. Nielsen bygget den smukke model af Nordlyset", der ses på. billedet. KOGEHUSE Blandt alle de mange farer, som truede sømand og skib, var især i træskibenes tid - ildebrand anset som en af de værste. Udbrød der ild ombord. i et træskib, var der ikke meget håb om at få den slukket, såsnart den greb lidt om sig. Op igennem tiden har det derfor været indskærpet i talrige skibsartikler og bestemmelser, at det var forbudt at have åben ild ombord ; lys skulle altid være i lanterne, ilden i kabyssen skulle være slukket, når der ikke blev lavet mad, og rygning var enten helt forbudt eller var henvist til ganske bestemte steder på øverste dæk foran stormasten eller på bakken, men aldrig mellem dækkene. Der skulle være hætte på piben. På engelske orlogsskibe forlangtes det, at man kun måtte ryge over en balje med vand i. Straffene for at forstøde sig mod disse regler var alvorlige, enten råspring, tamp eller hensætning i bøjen på vand og brød - men selvfølgelig var det også meget risikabelt. Folk var ofte letsindige dengang som nu. Man har eksempler på, at man gik ind i krudtkammeret med åbent lys, hvad der havde de mest katastrofale følger. Når skibene lå i havn, var forbudet endnu, skarpere, for da var det ofte aldeles forbudt at have nogen som helst form for ild og lys. Ikke mindst når havnen lå tæt pakket med skibe i vinteroplægning-, kunne det være katastrofalt, om der udbrød ild i et af dem, idet de andre i så fald tit var redningsløst fortabte. Slukningsmulighederne var jo ret begrænsede. Ilden kunne også nemt gribe over på byens huse og volde uoverskuelige ulykker. Christian IV siger i sin forordning af 15/8 1618, at der i Københavns havn daglig er stor uagtsomhed med ild ombord på de der liggende skibe, og for at der ikke skal komme ulykke over byen, vil han strengeligen have forbudt, at der tamdes eller holdes ild eller lue, til hvad brug det sig være kan, og dette forbud holdt sig langt op i tiden. Som bekendt var det i begyndelsen dampskibene forbudt at løbe ind i Københavns havn med ild under kedlerne. Først ved plakaten af 3/ blev forbudet hævet, dog under iagttagelse af visse forholdsregler: der skulle dag og nat være brandvagt ombord, ilden på kabyssen måtte kun være tændt mellem kl. 5 og 18 (om vinteren kl. 7-18), de ovne, som var ombord til opvarmning og det var ikke alle skibe, der havde en sådan luksus - skulle være forsynet med brandfri beklædning, asken skulle opbevares i metal-

5 A3 Det endnu bevarede kogehus fra i Assens havn, hvor der blev lavet mad og kogt beg i sejlskibenes tid, da brugen af ild og lys var forbudt i havnen. Fot. pastor O. Kure, Assens. "Cooking-house" in Assens, built spande med låg, og lys måtte kun haves i lanterne, forsynet med olielampe o.sir. I andre byer og lande, hvor man ligeledes havde strenge bestemmelser om lys og ild, holdt man på de gamle forbud meget længere, i Rusland således helt op til omkr Når det var forbudt at tænde kabyssen, måtte man finde på andre muligheder for at lave mad. Undertiden måtte man henvende sig til lodsens eller havnebetjentens kone eller andre privatfolk i havnen, der ville stille deres

6 174 køkken til rådighed, men i mange havnebyer lod myndighederne dog opføre små kogehuse", der var beregnet specielt til søfolkenes brug; her kunne de lave deres mad, koge beg o.s.v. Sådanne kogehuse kendes bl.a. fra Middelhavsog Østersølandene. I Danmark står der flere af dem endnu, f.eks. i Dragør (nu nødtørftshus), Fåborg (det indgik senere i Rasmus Møllers værft som beghus, se årbog 1959, s. 27), Ærøskøbing (nu havnefyr) og Assens. De små praktiske bygninger var ikke pretentiøse, men var overmåde hyggelige at se på og kunne opnå en vis monumentalitet, som f. eks. det her afbildede kogehus fra Assens, bygget af murermester Borre, formet i sekskant og med et morsomt svejfet barokt tag af zink med vejrfløj i toppen over den skjulte skorsten. Indvendig bag den svære jerndør hviler en kæmpestor jernplade med tre kogehuller på det murede ildsted, og i muren, sidder kroge til kogegrejerne. Gulvet foran komfuret er slidt ved mange års brug. Huset skulle 1953 have været nedrevet, da havnen skulle udvides, men takket være en sjælden pietetsfølelse lykkedes det at få det bevaret og flyttet nogle få meter fra sin gamle plads på Kogehusmolen. Det er så givet en af Assens' seværdigheder, og det er da også fredet i klasse B. Livet i kogehusene kunne være broget nok, når der var mange skibskokke samlet, voksne og drenge. Snakken kunne gå muntert mellem folkene fra de forskellige skibe, og der var lunt og varmt. Men der var også rig mulighed for uenighed og slagsmål, og man skulle passe på, at de andre ikke stjal maden ud af gryden fra én, elier endog mad og kogekar på én gang. VOTIVTAVLER I mange katolske kirker i kystbyerne findes der votivtavler, votivskibe og andre votivgaver } som er skænket af søfarende, der har været i havsnød og i farens stund har lovet Vorherre en eller anden gave til kirken, dersom de blev reddet. At man også i protestantisk tid har kendt lignende votivgaver, har vi mange beviser på; i en tidligere årbog er der givet en lang række eksempler på søfarendes votivgaver til danske kirker (årbog 1950, s ). Kirken Notre-Dame de Bon Port i byen Antibes på den franske middelhavskyst mellem Cannes og Nice er en typisk lille sømandskirke. I den findes en rigdom af votivgaver, 7 modeller og godt 60 votivtavler, gående helt tilbage til 1500'erne, langt de fleste dog fra 1800-tallet. Sådanne tableaux ex-voto" viser i reglen i maleri eller farvelagt tegning den farefulde situation, giveren har befundet sig i; ofte er jomfru Maria, Vor Frue af Godhavn" kirkens værneheigeninde malet i skyerne med Jesus-barnet på skødet, og nedenunder er der en tekst, som fortæller om begivenheden og om giverne. Mange af dem er selvfølgelig ret primitive i deres udførelse. En af Handels- og Søfartsmuseets venner, den i 1954 afdøde franske orlogskaptajn J. M. Brossard, der var interesseret i museets arbejde med sømandstraditioner votivgaver og kirkeskibe, forfattede et trykt katalog over disse tavler (Catalogue descriptif illustre des principaux ex-voto marins offerts å

7 i?5 Barken Faders Minde" af København redder mandskabet fra den forliste franske skonnert Les deux Pierre et Euphrosine" i Middelhavet 2. dec Kopi af J. M. Brossard efter votivtavle i Antibes. Bark "Faders Minde" of Copenhagen saving the crew of the French goelette "Les deux Pierre ei Euphrosine" in the Mediterranean, Ex-voto painting in Antibes. Notre-Dame de Bon Port du XVIe siécle å nos jours, Antibes 1953), med fyldige beskrivelser af dem. Samtidig forærede han museet en af ham selv tegnet og farvelagt kopi efter en af disse tavler, som havde stor interesse for Danmark, idet den viser et dansk skib, som udfører en redningsdåd i Middelhavet. Det drejer sig om barken Faders Minde" af København, dér den 2. dec. 1872, kl. 4 eftermiddag reddede mandskabet fra den lille franske goelette (skonnert) Les deux Pierre et Euphrosine", der havde lidt skibbrud mellem Sardinien og Afrika. Til tak for deres redning gav kaptajnen Eleanor Pons. og hans styrmand, Edward Damséis, denne tavle til kirken; Damseis havde selv malet den. På billedet ser man til højre den synkende goelette, hvis mandskab reddes over til barken, som ligger opbrast til venstre. På selve tavlen - ikke medtaget på kopien - er jomfru Maria aftegnet som den, der har iscenesat redningsdåden. Begivenheden synes ikke at have vakt større opmærksomhed i Danmark. Såvidt det kan ses, har den slet ikke været omtalt i pressen herhjemme. Barken Faders Minde" var bygget i 1859 af skibsbygmester P. Petersen, Nyborg, af eg, 145 clstr. Den tilhørte en af Nyborgs matadorer, etatsråd, konsul, købmand og skibsreder J.Krause. Han solgte den 1872 for rdlr.

8 6 til et interessentskab, ved skibsreder H. S. Hansen, Kbh. Fører blev kapt. A. V. Berg, som må være den, der foretog redningsdåden. Senere omtakledes den til barkentine og solgtes 1897 til Sverige for kroner. BOMBEBØSSE OG FASTELAVNSBÅD Ved ordet Bombebøsse tænker man som oftest på Peder Norden Søllings Bombebøsse, den gamle sømandsstiftelse i København (se Handels-og Søfartsmuseets årbog 1948, s. 144). Imidlertid findes der også andre selskaber med samme navn andetsteds i Danmark. Således oprettede man 1857 en Bombebøsse i Nykøbing Mors og 1861 en i Thisted. Randers Bombebøsse er noget ældre, idet den er stiftet 24/ af byens i 1780 oprettede Skipperlaug. Endnu holder lavet sine sammenkomster efter det oprindelige lavsceremoniel, ligesom det har bevaret flere gamle lavsgenstande, bl. a. lavsladen og den originale, som pengebøsse monterede bombe, samt flere solide jernbøsser, som skulle samle penge ind, bl.a. på. de i byen hjemmehørende skibe. Det mærkelige navn for en social forening skyldes, at man efter mønstret i København indrettede en rigtig bombe til indsamlingsformål, - ligesom man endnu i mange havnebyer ser hornminer fra 1. verdenskrig opstillet som pengebøsser. Bombebøsserne var sociale sømandsorganisationer af stor betydning 1 ældre tid, som ikke kendte sociallovgivning og folkepension. For at skaffe midler til at støtte forliste søfolk og trængende enker trådte organisationen frem for offentligheden hver fastelavn, idet den foranstaltede et optog gennem byen med fastelavnsbåden" eller sluppen". I Randers skete det på følgende måde : En udsmykket båd blev sat på en hestetrukken fladvogn. I den sad kusken, musikanterne, en pligthugger, en bådsmand og fire gaster, samt den flotte admiral" i uniform og med trekantet hat. På skødet bar han den afbildede bøsse til de indsamlede større beløb i sedler. Båden blev ledsaget af talrige fanebærere og raslere i sømandsfestdragt: sorte bukser, hvide busseronner og røde skærf, samt af morsomme klovner og andre lystige figurer. Under et højtideligt ceremoniel sejlede" sluppen byen rundt, og overalt blev der raslet, råbt hurra og lavet løjer. Den ældste beretning fra Randers er fra 1840'erne, men skikken er ældre. Endnu går fastelavnsbåden ud hver fastelavn, og Bombebøssen har efterhånden erhvervet sig en betydelig formue, hvis renter stadig bruges til det oprindelige formål indsamledes 61 rdl. 3 mark 3 skill., - nu drejer det sig om større summer. Forøvrigt kendes lignende fastelavnsoptog i veldædigt øjemed fra langt de fleste danske søkøbstæder. Indsamlingsbøsse fra Randers Skipperlaug og Bombebøsse", med indskrift: Skjenker Dig Søen Verdslige Goder - Husk Du har mangen trængende Broder". - Original på Randers museum. Collecting box from the "Skippers' Guild" in Randers.

9 sg6i Soq.iy ci

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Undervisningsmateriale 4.-6.

Undervisningsmateriale 4.-6. SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by Undervisningsmateriale 4.-6. KYSTMUSEET Skagen www.kystmuseet.dk 2016 Om undervisningsmaterialet: Undervisningsmaterialet er til brug under et besøg

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Jan Nordens beretning om flugten

Jan Nordens beretning om flugten Jan Nordens beretning om flugten Jan Norden flygtede i 1943 sammen med sin storebror Arthur ("Ati") med en fiskerbåd fra Dragør. Muligvis sejlede de med kutteren "Elisabeth", der i dag tilhører Museum

Læs mere

De hellige druknede Langs Øresunds, Kattegats og Issefjordens kyster.

De hellige druknede Langs Øresunds, Kattegats og Issefjordens kyster. De hellige druknede Langs Øresunds, Kattegats og Issefjordens kyster. Af Carsten Carstensen Kender du sagnet om Helene Kilde? Det siges at kilden er opkaldt efter den Hellige Helena af Skövde. Hun blev

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Kokosnødbæger fra Dansk Vestindien, udskåret af Jens Peter Schaar 1826. Handels- og Søfartsmuseet.

Kokosnødbæger fra Dansk Vestindien, udskåret af Jens Peter Schaar 1826. Handels- og Søfartsmuseet. J 55 Kokosnødbæger fra Dansk Vestindien, udskåret af Jens Peter Schaar 1826. Handels- og Søfartsmuseet. Som et humørfyldt minde fra Dansk Vestindien ejer Handels- og Søfartsmuseet en puncheske og et par

Læs mere

Dystløb i Nyborg østerhavn 30. januar 1866. Træsnit efter tegning af Knud Gamborg i Illustreret Tidende 1865 66.

Dystløb i Nyborg østerhavn 30. januar 1866. Træsnit efter tegning af Knud Gamborg i Illustreret Tidende 1865 66. 147 Dystløb i Nyborg østerhavn 30. januar 1866. Træsnit efter tegning af Knud Gamborg i Illustreret Tidende 1865 66. SØMANDSFASTELAVNSF ESTER I sejlskibsperiodens tid lå skibsfarten stille i vintermånederne,

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge Historien om Den lille Færge Tøf - tøf, sagde færgen lystigt, da den lagde fra ved anløbsbroen ud for dens hvileplads på søen

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu dankinkbh.dk - Danmark-Norge fortsat som kongerige eller en del af Sverige? 2 Vaskekonen fra Vestergade Jeg sad og vaskede en masse tøj i køknet

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn FtSF - Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Af Mette Brask og Kaj Madsen Langs Danmarks lange kyst har fiskeri været en vigtig næringsvej

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE AUGUST 2014. Piffissaqmi nal. ak./tidspunkt : 13.00 14.00

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE AUGUST 2014. Piffissaqmi nal. ak./tidspunkt : 13.00 14.00 AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE AUGUST 2014 Piffissaqmi nal. ak./tidspunkt : 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: Tirsdag den 12. august 2014 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: Oqaatsit

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed PROFIL Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har besluttet at profilere sig på følgende tre områder. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed Historisk og kulturel

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Renæssancehavnen i Kerteminde

Renæssancehavnen i Kerteminde Renæssancehavnen i Kerteminde 1 indholdsfortegnelse Områdeafgrænsning...4 Havnens historiske lag...7 Havnens rum - havnens scene...9 En rejse gennem tiden...11 Forside billede Skitse af Niels Larsen ca.

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 6. juni 2014 Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på, særligt i Italien, startede renæssancen

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

A57. Dæksinteriør fra h/s Skirner". - Laveret tuschtegning af Chr. Blache på Handels- og Søfartsmuseet.

A57. Dæksinteriør fra h/s Skirner. - Laveret tuschtegning af Chr. Blache på Handels- og Søfartsmuseet. A57 Dæksinteriør fra h/s Skirner". - Laveret tuschtegning af Chr. Blache på Handels- og Søfartsmuseet. De fleste skibsportrætter er ret stereotype, idet de viser skibenes exteriører set mod styrbords eller

Læs mere

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015 Klassisk Nr. 124 Maj 2015 120 år Anakonda sejler endnu Kom og mød de andre hurtige i Helsingør 1 Gaffelriggeren Anakonda I sidste nummer sendte bestyrelsen en jubilæumshilsen til alle jubilerende medlemsbåde

Læs mere

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på.

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. Dengang der var isvintre til.. Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. I vinteren 1962/1963 var der rigtig isvinter endda en af de mere længerevarende.

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet.

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. J 77 Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. 1806 udsendtes i London et farvelagt akvatintastik af J. Hill efter G. Webster, forestillende det danske

Læs mere

Afstand: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 2-4 Esrum Hillerød. Esrum Kloster. Esrum Hillerød 18 km

Afstand: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 2-4 Esrum Hillerød. Esrum Kloster. Esrum Hillerød 18 km Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 2-4 Esrum Hillerød Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden Askepot De brødrene Grimm - KHM 021 D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde: Bliv ved at være from og god, min lille

Læs mere

Et besøg på Håndværktøjsmuseet

Et besøg på Håndværktøjsmuseet Et besøg på Håndværktøjsmuseet Vi benyttede søndag den 15. juni til et besøg på Håndværktøjsmuseet i Hørsholm. Når det lige blev den dag, er årsagen den, at den 3 søndag i juni er Mølledag overalt i landet,

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Galsklint Camping 2010

Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping ved Middelfart på Fyn Vi tog hjemmefra onsdag middag og slog lige vejen indenfor Skanderborg på vejen for til campingpladsen. Vi havde fundet et fotostativ i den

Læs mere

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Trekantshandlen var en handelsrute mellem Europa, Afrika og Amerika. Danmark tog del i handlen ved hjælp af sine kolonibesiddelser på den afrikanske vestkyst

Læs mere

Boudigaard.dk. Fotograf: Worm Photo, Skive Layout og tryk: Thorvig Tryk A/S, Skive

Boudigaard.dk. Fotograf: Worm Photo, Skive Layout og tryk: Thorvig Tryk A/S, Skive Fotograf: Worm Photo, Skive Layout og tryk: Thorvig Tryk A/S, Skive Hanstholm fyr Hanstholm Fyr blev oprindeligt opført 1842, men konstruktionen var for svag og slog revner. Murermester Sibbern rev for

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

SCENE 6 ET STED I ARNES INDRE (Tre kinesere står med lænker om fødderne i en mine og graver. To flodheste holde vagt.)

SCENE 6 ET STED I ARNES INDRE (Tre kinesere står med lænker om fødderne i en mine og graver. To flodheste holde vagt.) SCENE 6 ET STED I S INDRE (Tre kinesere står med lænker om fødderne i en mine og graver. To flodheste holde vagt.) FLODHEST 1 Jeg keder mig FLODHEST 2 Det er snart overstået. Han gør det i nat. FLODHEST

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

William Gourdon finder sig ene tilbage med Jens Munk og hans dødssyge nevø. Resolut griber han sin riffel og skyder sig selv på dækket af skibet.

William Gourdon finder sig ene tilbage med Jens Munk og hans dødssyge nevø. Resolut griber han sin riffel og skyder sig selv på dækket af skibet. SYNOPSIS Året er 1619. Den danske konge, Kong Christian IV, og det nydannede Ostindiske Handelskompagni har blot én enkelt ekspedition bag sig. En ekspedition ledet af Ove Gjedde, som ikke har givet livstegn

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Polen 2009. En tur til Gdansk Del 3

Polen 2009. En tur til Gdansk Del 3 Polen 2009 En tur til Gdansk Del 3 Portene fra havnefronten ind til byen Sanne på vej ind i byen Gdansk er en helt utrolig flot og velplejet by. Overalt er der rent og pænt, og alle slags butikker forefindes

Læs mere

Område 1 Område 2. Område 1 Område 2

Område 1 Område 2. Område 1 Område 2 Område 1 Område 2 Område 1 Område 2 Jeg elsker vandpytter Du er et sentimentalt stykke af kvæg på et hospital Du er et stykke parfumeret overtro Og når dette

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar.

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. 1 Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. Vi skal bare væk fra den gård, sagde Tue. Så langt som muligt, sagde

Læs mere

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden.

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden. FACITLISTE At sætte tegn, side 17 A. Det regner(,) så jeg går hjem nu. B. Jeg går hjem nu(,) fordi det regner. C. Fordi det regnede, gad vi ikke mere. D. Vi løb(,) da regnen begyndte. E. Vil du ringe(,)

Læs mere

Vi besøger farmor og farfar

Vi besøger farmor og farfar Vi besøger farmor og farfar Vi sidder alle omkring bordet og spiser aftensmad. Far, mor, Ulrik, mig og mejeristeleven, som bor oppe på det lille værelse oppe under taget på mejeriet. - Hvad med at køre

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Restaurering af stuehusdør på Lumby mølle Af Anders Andersen & Jesper Jacobsen

Restaurering af stuehusdør på Lumby mølle Af Anders Andersen & Jesper Jacobsen Restaurering af stuehusdør på Lumby mølle Af Anders Andersen & Jesper Jacobsen Lidt historie Drømmen om en stor Hollandsk vejrmølle fik mølleren Rasmus Pedersen til at købe grunden af gaardmanden Jeppe

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Colobusabe Lige som vi mennesker bruger colobusaber i høj grad deres ansigt til at kommunikere med. Man kan altså se på deres ansigtsudtryk,

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Sandvig Batteri ca. 1810 Bornholms Museum FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Den gamle rådstue i Sandvig Tæt op af en af de mange bornholmske skanser, helt

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Seks sfinkser fra taget på Det Kongelige Teater

Seks sfinkser fra taget på Det Kongelige Teater Seks sfinkser fra taget på Det Kongelige Teater Det nuværende Kongelige Teater blev opført i årene 1872-74 i klassicistisk byggestil. Teaterbygningen er udsmykket med seks godt to meter høje sfinkser,

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

På havnen ventede en modtagelseskomite på os anført af Lise Brogaard.

På havnen ventede en modtagelseskomite på os anført af Lise Brogaard. 1 Tirsdag, den 4. august 2009 var der rigtig mange datastuefolk med færgen på vej til Marstal - målet for vores sommerudflugt. På færgen hyggede vi os sammen med kaffe og rundstykker og en tur på dækket

Læs mere

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen 725-10-787 Valdemarsgudstjeneste. 15/6-07. 20.30. Johs. 3,16. Jørgen Christensen Læsning: Johannes 3,16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke

Læs mere

Velkommen ombord på Tunø Færgen

Velkommen ombord på Tunø Færgen Velkommen ombord på Tunø Færgen I Hou elsker vi synet af den lille, røde Trunte af en færge, når den pløjer sig gesvindt gennem bølgerne og forbinder Tunø med fastlandet et par gange om dagen. Men hvordan

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Bedsteforældrene Rasmus og Anne Marie (side 1) Jeg holdt meget af at gå tur med mor om eftermiddagen, hver uge var vi en tur i Dronningensgade. Vi gik altid

Læs mere