12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup"

Transkript

1 12-miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup Godkendelsesdato den 25. oktober

2 Registreringsblad Ejendommens navn og beliggenhed Stensager. Forten 18, Vellev, 8860 Ulstrup Matrikelnummer 25c og 26b Vellev By, Vellev CVR-nummer CHR-nummer Ejendomsnummer Ejer af ejendommen Herman Nielsen, Forten 17, Vellev, 8860 Ulstrup Driftsansvarlig Samme Brugstype Malkekvægsbesætning med jerseykøer Skemanummer og versionsnummer Skema 15430, version 5 Godkendelsesbetegnelse 12 Tilsynsmyndighed Favrskov Kommune Sagsbendler Hans-Jakob Sørensen Godkendelsens dato 25. oktober 2012 Næste revurdering

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for godkendelsen Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé Vilkår for afgørelsen Gyldighed Byggeri og beplantning Husdyrholdet og staldindretning Fodring og foderopbevaring Energi- og vandforbrug Affald, olie og brændstof Gødningsproduktion og håndtering Forurening og gener fra husdyrbruget Påvirkning fra arealerne og udbringning af husdyrgødning Driftsforstyrrelser og uheld Egenkontrol Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, afstandskrav m.v Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand og regnvand Affald, olie, og kemikalier Egenkontrol og dokumentation Driftsforstyrrelser eller uheld Husdyrbrugets ophør Gødningsproduktion og - håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Fast gødning Gylleseparation Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt Fluer og skadedyr Støj fra anlæg og maskiner Transport Støv Lys Bedriftens påvirkning af natur og miljø Oversigt over bedriftens udbringningsarealer Grundvand Vandløb Fjord og Hav Ammoniak og natur

4 7.6 Arter med særlige beskyttelseskrav (BILAG IV arter m.m.) Fredede fortidsminder m.v Konsekvensvurdering Bedste tilgængelige teknik Alternative løsninger og 0-alternativet Alternative løsninger alternativet Generelle forhold Meddelelse af miljøgodkendelse af husdyrbruget Forten Meddelelsespligt - arealer og ejerforhold Tilsyn og retsbeskyttelse og retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelse Gyldighed Offentliggørelse Klagevejledning Lovgrundlag og vejledninger Bilag 1: Risikovurdering med hensyn til fosfor Bilag 2: Uddrag af Miljøstyrelsens Notat om Sædskifter og referencesædskifter af (med senere ændringer) Bilag 3: Kort over arealer, hvor markstakke ikke må placeres Bilag 4: Placering af anlægget Bilag 5: Situationsplan Bilag 6: Placering af udspredningsarealer Bilag 7: Kort over transportveje for gylle Bilag 8: Ansøgers BAT- redegørelse Bilag 9: Ansøgers beredskabsplan

5 1. Baggrund for godkendelsen 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse Denne miljøgodkendelse fastsætter de vilkår, der skal gælde for kvægbruget på landbrugsejendommen Stensager, Forten 18, Vellev, 8860 Ulstrup. Godkendelsen er betinget af at vilkårene overholdes. Godkendelsen omfatter miljøgodkendelse af anlægget på Forten 18 og produktionen med CHR-nr Miljøgodkendelsen omfatter en godkendelse af alle ejede og forpagtede arealer under den samlede bedrifts CVR-nr Endelig omfatter godkendelsen et gylleseparationsanlæg, som er bendlet under afsnit 5.4. Herudover er der indgået aftaler om afsætning af husdyrgødning til biogasanlægget OL BioEnergy ApS, Hadstenvej 15, Lerbjerg, 8370 Hadsten (herefter omtalt som OL ), samt til bedriften Pinborgvej 3, 8960 Randers SØ, i Randers Kommune. Vilkårene i denne godkendelse sikrer, at udvidelse og drift af husdyrbruget kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora, fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. Under udarbejdelse af godkendelsen r Favrskov Kommune lavet en miljøteknisk vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse, herunder de stillede vilkår. Udkastet til miljøgodkendelse er udarbejdet på baggrund af ansøgning nr , version 5, indsendt den 26. juni Miljøgodkendelsen vedrører etablering og drift i forhold til husdyrgodkendelsesloven. Det er vigtigt at understrege, at tilladelse og godkendelse, der vedrører anden lovgivning, skal indhentes særskilt. 1.2 Ikke teknisk resumé Ansøgningen Favrskov Kommune modtog den 1. juni 2010 ansøgning om at etablere et nyt staldanlæg på Forten 18. Produktionen Der er søgt om miljøgodkendelse til at etablere en malkekvægsbesætning på 1384,5 dyreenheder. Projektet er at etabelere en Jersey-malkekvægsbesætning på 1200 malkekøer, 40 kvier (22 måneder kælvning, fordelt på 2 staldafsnit) og 10 småkalve fra fødsel til de lovligt kan sælges/flyttes. Bygninger og beliggenhed Der søges om godkendelse til et helt nyt anlæg, der skal bestå af to kostalde med indbygget foderlade, og med en mellemliggende bygning med kælvningsafsnit og malkestald. Disse tre bygninger bliver til sammen ca m². 5

6 Derudover søges der om tre gyllebeholdere på hver m³, en møddingsplads på 600 m², en klovboks på 90 m² og en plansilo på ca m². Endelig søges der om at placere en fodersilo og en kornsilo i tilknytning til foderladen. Der bliver opstillet et separationsanlæg på møddingspladsen, til at separere al gyllen fra ejendommen. Fiberfraktionen bliver opbevaret i en container sammesteds, mens en koncentreret del af gyllen bliver opbevaret i en lille, eksisterende gyllebeholder på ejendommen. Ejendommen ligger i det åbne land ca. 1,8 km sydøst for Hvorslev, der er nærmeste byzone, og ca. 1,8 km sydvest for Vellev. Arealer Der er til bedriften et areal på 461,1 ejet/forpagtet jord. Der afsættes blandet kvæggylle svarende til 117,1 dyreenheder til bedriften Pinborgvej 3 i Randers Kommune. På bedriftens egen arealer afsættes 52,4 dyreenheder af græssende dyr, 342,9 dyreenheder udbringes i form af separeret gylle/rejektorvand, og endelig udbringes der 315 dyreenheder i afgasset gylle fra biogasanlægget i Thorsø. Se i øvrigt kapitel 5 for en mere detaljeret redegørelse. Bedriftens udbringningsarealer ligger i Favrskov Kommune, Silkeborg Kommune, Randers Kommune og Viborg Kommune. Langt hovedparten af arealerne ligger i de to førstnævnte Kommuner. Lugt Nærmeste nabo uden landbrugspligt er ejendommen Lådenhøjvej 5, der ligger ca. 350 meter væk. Nærmeste samlede bebyggelse er Hvorslev, som ligger ca.1800 meter nordvest for staldanlægget. Nærmeste byzone/sommerhusområde er sommerhusområdet Ansedal, der ligger ca. 800 meter mod sydøst. Alle afstande er regnet fra det beregnede lugtcentrum på ejendommen, hvilket vil sige fra et punkt i kælvningsafsnittet. Anlægget overholder dermed lovens lugtgenegrænser for nærmeste enkeltbolig, samlet bebyggelse og by. Konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse er beregnet til 648 m. Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres uden nødvendigvis at være til gene for omkringboende. Bedste tilgængelige teknik Projektet er vurderet i forhold til BAT (kapitel 8), og vurderes at opfylde kravene til dette. Natur og Ammoniak Ansøgningen medfører en ammoniakemission på i alt 7158,67 kg, mod ingen tidligere. Natura 2000 Anlæg Nærmeste Natura2000-område er bitatområde nr. 45 Gudenå og Gjern Bakker, der ligger ca. 10 km sydvest for anlægget. 6

7 Udbringningsarealer Nærmeste Natura2000-område er bitatområde nr. 45 Gudenå og Gjern Bakker, der ligger ca. 2,2 km vest for bedriftens sydligste udbringningsarealer. 7 naturtyper: Anlæg Anlægget ligger ca m fra det nærmeste naturområde beliggende i Favrskov Kommune, der r en bufferzone jævnfør husdyrgodkendelseslovens 7 (herefter benævnt 7-områder ). 3 beskyttet natur: Anlæg Eftersom en merdeposition / totaldeposition på 0,2 kg N//år vurderes at være en ret lille påvirkning af de pågældende naturområder, samt at natur-arealerne i forvejen r en moderat til ringe naturtilstand, stilles der ikke vilkår vedrørende ammoniakdepositionen fra anlægget. Udbringningsarealer Påvirkningen af hede-arealet (nr. 1793, grænsende op til udbringningsareal 2-0) som følge af udbringning af husdyrgødning vurderes at være yderst begrænset, og derfor stilles der ikke vilkår om tiltag udover de lovpligtige regler om udbringning af husdyrgødning. Grundvand De fleste udbringningsarealer ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), mens de øvrige udspredningsarealer ligger i område med drikkevandsinteresse (OD). 182 af udbringningsarealerne ligger i nitratfølsomt indvindingsområde. Der er udarbejdet indsatsplan til beskyttelse af grundvandet for de nordligst beliggende udbringningsarealer, Indsatsplan Bjerringbro Nord og Syd fastsætter ikke vilkår for driften af disse arealer. Der er ikke en indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet for udbringningsarealerne omkring ejendommen. Anlægget ligger ikke nær drikkevandsboringer, men 3 af markerne ligger i indvindingsoplandet til Vellev Vandværk. Kyst og v Udspredningsarealerne udgør 461,1. Alle arealerne afvander til Randers Fjord via Gudenåen. Afvandingen sker for knapt lvdelen af arealet (ca. 46 %) gennem Tange Sø, og for resten via Nørreåen og Gudenåens hovedløb fra Ulstrup. Kvælstof til Randers Fjord: Favrskov Kommune r vurderet projektets påvirkning på Randers Fjord, der er en del af det internationale naturbeskyttelsesområde nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord). 7

8 Projektet medfører ikke, i sig selv eller i kumulation med andre projekter, en væsentlig påvirkning på slutrecipienten. Fosfor til Randers Fjord: Favrskov Kommune r lavet en risikovurdering af udbringningsarealerne (bilag 1). Projektet medfører 0-balance for fosfor på udbringningsarealerne. Det vil sige, at der ikke udbringes mere fosfor end planterne r brug for. Samtidig sker der ingen potentiel merbelastning på Randers Fjord eller Tange Sø. Alternativer herunder 0 alternativet Alternativet til projektet er, at der fortsat ikke er nogen drift på Forten 18, samt at der opretholdes en utidssvarende drift på andre af bedriftens ejendomme. Høring af nabokommuner Silkeborg Kommune, Randers Kommune og Viborg Kommune er blevet hørt i forbindelse med sagsbendlingen. Silkeborg Kommune r bemærket, at der er udbringningsarealer i indvindingsoplandet til Fårvang Vandværk, hvorfor udvaskningen på disse arealer burde nedbringes. Der er dog ikke stillet krav til dette, grundet Miljøstyrelsens udmelding om, at der ikke erstatningsfrit kan stilles vilkår hertil. Randers Kommune r bemærket, at der ikke bør placeres markstakke i den nordlige ende af mark og ikke nærmere end 100 meter fra boliger. Favrskov Kommune r stillet et generelt vilkår (2.7.3) til sidstnævnte forhold.. Samlet vurdering Det er Favrskov Kommunes samlede vurdering, at miljøgodkendelsen, med de pågældende vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske ændringer i dyreholdet, stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udspredningsarealer, aftalearealer eller lignende før ændringen er anmeldt og godkendt af tilsynsmyndigheden. 8

9 2. Vilkår for afgørelsen 2.1 Gyldighed Etableringen skal være påbegyndt inden 2 år fra godkendelsen bliver meddelt Byggeriet og indsætningen af dyreholdet skal følge den tidsplan, der er opstillet i afsnit Er byggeriet og indsætningen af dyreholdet ikke fuldt gennemført indenfor 5 år, vil godkendelsen kun gælde den produktion, der ved udløbet af de 5 år eller i løbet af de 5 år er registreret på ejendommen. Det er en forudsætning for godkendelsen, at byggeriet er opført som angivet i vilkårene 2.2.1, og 2.2.3, samt indrettet og anvendt som beskrevet i vilkår Den driftsansvarlige skal underrette tilsynsmyndigheden når dyreholdet når den godkendte størrelse, og skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt besætningens størrelse 5 år efter godkendelsesdatoen ikke r nået den godkendte størrelse Etableringen og driften af husdyrbruget skal foregå i overensstemmelse med den miljøtekniske redegørelse Inden byggeriet på Forten 18 påbegyndes, skal ansøger underskrive en bindende slutseddel på køb af ejendommene Forten 15 og Forten Godkendelsen er kun gyldig, så længe ansøger ejer ejendommene Forten 15, Forten 16, og Forten 19, eller hvis disse ejendomme nedlægges som boliger 2.2 Byggeri og beplantning Placering og dimensionerne af de nye stalde, gyllebeholdere, siloer, møddingsplads og ensilagesiloer skal være som angivet i bilag Højden af de nye bygninger, inklusive sokkel, må ikke overstige 12 meter, og højden skal regnes fra det omkringliggende terræn (regnet fra kote 86) Der skal etableres og vedligeholdes en skærmende beplantning, som det er beskrevet i afsnit 3.2, og placeret som det er vist på bilag 5. Beplantningen skal senest plantes i det førstkommende efterår efter at staldene og gylletankene er bygget. Beplantningen skal bestå af træer og buske, der er naturligt hjemmehørende i Danmark. Kommunen skal modtage en beplantningsplan sammen med ansøgningen om byggetilladelse, og planen skal godkendes 2.3 Husdyrholdet og staldindretning Årsproduktion Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretning m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor: Staldafsnit nummer (jf. ITansøgningen) Dyrehold og staldtype Vægtinterval Antal årsdyr Nr. på situationsplan, bilag 5 ST Jerseyko, Sengestald med ,97 DE 9

10 spalter (kanal, linespil) ST Kvie/stud, jersey (6 mdr , ,18 kælvning), Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) mdr. ST Jerseyko, Dybstrøelse, lang ,70 ædeplads med spalter (kanal, linespil) ST Kvie/stud, jersey (6 mdr.- 22, ,31 kælvning), Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil) mdr. ST Småkalv, jersey (0-6 mdr.), 0 0,25 mdr ,63 Dybstrøelse (hele arealet) ST Jerseyko, Sengestald med ,71 spalter (kanal, linespil) I alt 1384, I staldafsnit med dybstrøelse skal der strøs lm eller andet tørstof i mængder, der sikrer at dybstrøelsen altid er tør i overfladen 2.4 Fodring og foderopbevaring Foderplaner skal udarbejdes i samarbejde med fodringskonsulent således at fodringen optimeres og næringsstofindholdet i husdyrgødningen nedsættes. Foderplaner skal indeholde oplysninger om indholdet af protein i foderet Endagsfoderkontrol (EFK) skal foretages minimum 2 gange om året. I forbindelse med endagsfoderkontrollen skal indholdet af protein, AAT og PBV beregnes. Foderplanen afpasses efter grovfoderets sammensætning og kvalitet Hvert parti eller slæt af grovfodermidler, der udgør mere end 10 % af FE/ko/dag, skal analyseres for indholdet af råprotein, AAT og PBV. Dette gælder dog ikke frisk græs i sommerperioden. Analyserne skal foretages af et akkrediteret laboratorium 2.5 Energi- og vandforbrug Energiforbrug Elmåleren skal aflæses mindst 1 gang om året, og forbruget skal bogføres Der skal hvert 5. år foretages et energieftersyn på husdyrbruget (dog 1. gang efter 6 år), og der skal udarbejdes en energirapport, der skal foreligge ved tilsyn. Eftersynet skal foretages af en energikonsulent, og eftersynets forbedringsforbedringsforslag skal følges, hvis de er rentable. Alternativt skal driftsherre ved tilsyn kunne begrunde sagligt hvorfor forbedringsforslagene ikke er gennemført Vandforbrug Vandmåleren skal aflæses mindst 1 gang om året, og forbruget skal bogføres 10

11 2.6 Affald, olie og brændstof Gammelt overdækningsmateriale (plastik og lignende) fra ensilagepladser skal løbende, og minimum en gang om ugen, fjernes fra ensilagepladsområdet og opbevares i en container 2.7 Gødningsproduktion og håndtering Flydende gødning Beholdere til husdyrgødning og rejektorvand skal mindst en gang om året tømmes helt, og der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og eventuelle tiltag skal noteres i logbogen Afløbsbrønde og lignende skal sikres, så der ikke ved eventuelle uheld kan afledes gylle til drænsystemet Fast gødning og ensilage Markstakke må ikke placeres nærmere end 100 meter fra beboelser Der må ikke placeres markstakke på den del af mark 2-0, der er angivet på bilag Min 80 % af den samlede mængde dybstrøelsen skal ved udmugning i staldene køres direkte i container. Containeren skal afhentes af OL senest 2 hverdage efter udmugningen. Containeren skal overdækkes med presenning når udmugningen er tilendebragt Gylleseparation Som minimum skal der via fiberfraktionen og koncentrat afsættes kg N og kg P til OL eller andet biogasanlæg, svarende til at ca. 55 % af rågyllens kvælstof og ca. 67 % af rågyllens fosfor frasepareres til fiberfraktionen. Aftalen skal være skriftlig, og skal kunne vises til tilsynsmyndigheden på forlangende. Dokumentation for separatorens effektivitet skal fremsendes til kommunen efter endt testperiode på ikke over 6 måneder og 1 måned inden udbringning af separeret kvæggylle Anlægget til separering af gylle samt container med fiberfraktion skal placeres på et befæstet areal med afløb til fortanken, således eventuel spild løber retur til fortanken Anlægget skal være forsynet med en anordning, der afbryder tilførslen af rågylle til anlægget i tilfælde af driftsstop i gylleseparatoren Der skal etableres minimum to flowmålere med timetæller på anlægget til overvågning og kontrol af volumenstrømmene. Et ved indtag af rågylle og et ved udledning af væskefraktionerne. Resultaterne skal indføres i en driftsjournal eller logges elektronisk Anlægget skal være forsynet med elmåler med timetæller til løbende registrering af elforbruget Der skal jævnligt udføres test og kalibrering af måleinstrumenter Forbruget af syre og base til rengøring af anlægget skal registreres i driftsjournalen Alle driftsstop og årsagen hertil skal noteres i driftsjournalen Resultaterne for anlæggets fordeling af N og P på de forskellige fraktioner rågylle, fastefraktioner og væskefraktioner skal opgøres mindst en gang om hver 3. måned og indføres i driftsjournalen. Års- 11

12 gennemsnittet skal desuden anvendes til udarbejdelse af produktionsselskabets mark- og gødningsplan, samt gødningsregnskab Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at anlægget er mindre effektivt end forudsat i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsen kan tilsynsmyndigheden forlange yderligere prøver og dokumentation for anlæggets effektivitet Der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktioner i form af kvittering for overførsel heraf med modtagerens underskrift. Disse kvitteringer skal opbevares som foreskrevet i reglerne vedrørende gødningsregnskaber og skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende Container til fiberfraktion fra separationsanlæg skal være overdækket med lufttæt materiale i henhold til Miljøministeriets teknologiudredning af den 30. juni Separationsanlægget må kun bendle gylle, der er produceret på anlægget Forten Forurening og gener fra husdyrbruget Støj fra anlæg og maskiner Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet må i intet punkt ved nabobeboelse overskride følgende grænseværdier, markarbejdet er ikke omfattet: Tidsinterval Grænseværdi Midlingstid Mandag fredag Kl db(a) ref. tid 8 timer Lørdage Kl db(a) ref. tid 7 timer Lørdage Kl db(a) ref. tid 4 timer Søn- og helligdage Kl db(a) ref. tid 8 timer Aften Kl db(a) ref. tid 1 time Nat Kl db(a) ref. tid ½ time Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 db(a) ved alle beboelser. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden Fluer, skadedyr og døde dyr Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium Støv Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås Lys 12

13 2.8.5 Udendørs pladsbelysning skal være forsynet med bevægelsessensor, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en lv time ad gangen. Belysning i stalde skal være slukkede mellem kl. 23 og 04, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. Dog er orienteringslys tilladt 2.9 Påvirkning fra arealerne og udbringning af husdyrgødning Mark- og gødningsplan, samt gødningsregnskab Generelt Der må kun udbringes husdyrgødning på de ejede og forpagtede udbringningsarealer, der er angivet i bilag Der må udbringes følgende mængder kvælstof fra husdyrgødning på bedriftens ejede og forpagtede arealer: kg N med krav om minimum 70 % udnyttelse kg N med krav om minimum 80 % udnyttelse kg N ved afgræsning på udbringningsarealet Der må maksimalt udbringes kg fosfor fra husdyrgødning og anden organisk gødning på bedriftens udbringningsarealer Transport af husdyrgødning Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal transportvejene i bilag 7 anvendes 2.10 Driftsforstyrrelser og uheld Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden orienteres indenfor en måned Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld Der skal altid foreligge en revideret beredskabsplan eller driftsforskrift, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Der skal indsendes en revideret plan når byggeriet er bygget og stopner m.v. kan påtegnes tegningerne Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året. Den skal være let tilgængelig og synlig for ansatte og øvrige der færdes på ejendommen og findes i et sprog der kan forstås af de ansatte Beredskabsplanen skal udleveres til indsatsleder / miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, og lignende 2.11 Egenkontrol Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med relevante vilkår Inden bedriftens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. 13

14 Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne. Gyllebeholdere der ikke længere anvendes, skal rengøres og gøres uanvendelige Bedriften skal, i forbindelse med de regelmæssige tilsyn, redegøre for hvad der er indført af renere teknologi siden sidst samt i hvilket omfang der er sket substitution af råvarer og hjælpestoffer til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer 14

15 3. Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 3.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, afstandskrav m.v. Miljøteknisk redegørelse Afstandskrav efter Husdyrgodkendelseslovens 6 og 8, samt husdyrgødningsbekendtgørelsens 16 Ikke-almene vandforsyningsanlæg Krav i meter Målt i meter 25 Ca Almene vandforsyningsanlæg 50 Ca Vandløb/dræn/sø 15 Over 15 Offentlig og privat fællesvej 15 Ca. 20 Levnedsmiddelvirksomhed 25 Over 25 Beboelse på samme ejendom 15 Ca. 35 Nabo-skel 30 Ca. 240 Nabobeboelse 50 Ca. 350 Nabobeboelse, ny gylletank 300 Ca naturtyper, ny gylletank 300 Ca Overordnet beskrivelse af afstande til naboer Husdyrbruget er placeret i landzone, med ca. 350 m til nærmeste beboelse uden landbrugspligt (Lådenhøjvej 5), der ligger nordvest for ejendommen. Den nærmeste nabo med landbrugspligt ligger ca. 550 m syd for ejendommen (Forten 21). Den nærmeste samlede bebyggelse ligger ca. 1,8 km nordvest for ejendommen (Hvorslev), og der er ca. 800 m til nærmeste byzone/sommerhusområde sydøst for ejendommen. Afstandene er målt fra kælvningsafdelingen. I forbindelse med gennemførelsen af projektet opkøbes ejendommene Forten 16, 15 og 19 af ansøger. Herudover opkøbes den mark, hvorpå anlægget er placeret. 15

16 Kort med udpegning af nærmeste naboer. Kort med udpegning af nærmeste samlet bebyggelse og byzone / sommerhusområde. 16

17 Kort over bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger. Stensager ligger udenfor byggelinjer og udenfor fredede områder og fredede fortidsminder. Plansiloanlægget kommer med den nordligste ende til at grænse op til beskyttet jord- og stendige. Kort over 3-naturområder. 17

18 Omkring ejendommene er der flere naturområder beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven. De naturområder, der ligger nærmest Stensager er søer, hede og overdrev der alle ligger over 450 m fra ejendommen. Kommunens bemærkninger og vurdering Husdyrbrugets projekterede anlæg ligger udenfor fredninger, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer og udenfor skov-, vej- og kirkebyggelinjer. Kommunen r konstateret, at alle afstandskrav i henhold til 6 og 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er overholdt. Kommunen vurderer samtidigt, at projektet med overholdelse af afstandene r foretaget den nødvendige geneforebyggelse. 3.2 Placering i landskabet Miljøteknisk redegørelse Generelt Produktionsanlægget ligger i det åbne land ca. 1,8 km sydøst for Hvorslev og ca. 1,8 km sydvest for Vellev, der er de nærmeste landsbyer i området. Området er domineret af landbrugsarealer, landbrugsejendomme, og spredt bebyggelse og beplantning. Kort over terrænhældninger 18

19 Produktionsanlægget og de omkringliggende arealer ligger i et forholdsvis fladt område med 0-6 graders terrænhældning. Kort over diverse udpegninger Ejendommen ligger udenfor beskyttelsesværdige kulturmiljøer og kirkeomgivelser og udenfor særlige beskyttelsesområder. Der er desuden ingen kulturhistoriske interessepunkter nær ejendommen. Nyt byggeri Bygningsmæssigt er der tale om et byggeri af 3 kostalde, en malkeafdeling, en klovboks, et depot, medarbejderfaciliteter, teknikrum og en foderlade på samlet ca m 2 med en maksimal højde på ca. 11,5 m, et plansiloanlæg på ca m 2 med egen opsamlingsbeholder med udsprinkling af regnvand og ensilagesaft på de dyrkede arealer rundt om plansiloen, to siloer placeret udenfor foderladen samt 3 gyllebeholdere på hver m 3 og en møddingsplads på ca. 600 m 2. Herudover opsættes der separationsanlæg på ejendommen. Byggeriet vil blive opført med røde teglsten samt hvide og røde stålplader i gavlene ud mod Forten. Herudover vil der være lyse gardiner til naturlig ventilation - samt røde og hvide stålplader. De nye kostalde bliver ca. 30 meter brede, og får dermed en taghældning på 20 grader. De 3 nye gyllebeholdere vil blive overdækket med grå teltdug. Det forventes, at den maksimale højde for gyllebeholderne inkl. overdækningen er 12 m, med baggrund i 2-2,5 høje betonelementer og en teltoverdækning på 8-10 m. Tegninger er vedhæftet ansøgningen. 19

20 Eksisterende bygninger I de eksisterende bygninger skal der fremover være depot og vareindlevering. En del af det eksisterende staldanlæg er nedbrændt i december På tegningerne fremgår det som nedrives. Stuehuset vil blive stillet til rådighed for medarbejdere. Gyllebeholderen på 500 m 3 vil fortsat blive benyttet. Den vil også fremover være med naturligt flydelag. Det forventes at gyllebeholderen anvendes til koncentrat fra gylleseparationen og at det bliver afhentet herfra af Over Løjstrup BioEnergy ApS. Beplantning Der etableres en skærmende beplantning syd for gyllebeholderne og vest for det samlede anlæg, samt øst for plansiloerne. Det forventes herved at det samlede staldanlæg, opbevaring til husdyrgødning og siloanlæg vil falde mere naturligt ind i landskabet og ikke ve negativ indflydelse på områdets landskabelige udseende. Tegninger med beplantningens princip er vedhæftet ansøgningen. Kommunens bemærkninger og vurdering Det r ifølge forarbejderne til husdyrgodkendelseslovens 22 været hensigten at overføre planlovens regler uændret. Det indebærer som altovervejende udgangspunkt, at Kommunen ikke i medfør af husdyrgodkendelsesloven og med henvisning til landskabelige værdier kan afslå en ansøgning om opførelse af nyt erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri i tilknytning til eksisterende landbrugsanlæg, herunder foretagelse af erhvervsmæssigt nødvendige ændringer af eksisterende landbrugsanlæg. Derimod vil der til ny bebyggelse kunne stilles vilkår om afskærmende beplantning, farve- og materialevalg, udformningen og den præcise beliggenhed af byggeriet, men med respekt for den funktion byggeriet skal opfylde. Sådanne vilkår skal være begrundet i, at byggeriet ellers vil medføre væsentlig påvirkning af landskabelige værdier. Vurderingen skal ske med skyldigt hensyn til, hvad der er økonomisk og funktionelt muligt og forsvarligt. Det nye byggeri bliver omfangsrigt og markant, selvom det opføres i tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen. Det er derfor Favrskov Kommunes opgave at vurdere, om anlægget vil ve en væsentlig negativ indflydelse på det omkringliggende landskab efter udvidelsen. Samtidig skal Kommunen vurdere, om der er foretaget de fornødne overvejelser omkring, hvordan den landskabelige påvirkning kan dæmpes. Placering De nye bygninger på Forten 18 er erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som et landbrug, og de bliver opført i tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen. De nye bygninger vil blive opført nord og nordvest for de eksisterende bygninger på ejendommen, med længdeaksen i de store kostalde placeret næsten vinkelret på Forten, og i retningen øst-vest. 20

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej 1 7280 Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25.

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581 nordfyns kommune Troels Clausen Kellebyvej 20 5471 Søndersø Sendt som mail TEKNIK OG MILJØ Dato: 13. januar 2009 i. nr. 2007060227/ssc Ret. Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere