12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup"

Transkript

1 12-miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup Godkendelsesdato den 25. oktober

2 Registreringsblad Ejendommens navn og beliggenhed Stensager. Forten 18, Vellev, 8860 Ulstrup Matrikelnummer 25c og 26b Vellev By, Vellev CVR-nummer CHR-nummer Ejendomsnummer Ejer af ejendommen Herman Nielsen, Forten 17, Vellev, 8860 Ulstrup Driftsansvarlig Samme Brugstype Malkekvægsbesætning med jerseykøer Skemanummer og versionsnummer Skema 15430, version 5 Godkendelsesbetegnelse 12 Tilsynsmyndighed Favrskov Kommune Sagsbendler Hans-Jakob Sørensen Godkendelsens dato 25. oktober 2012 Næste revurdering

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for godkendelsen Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé Vilkår for afgørelsen Gyldighed Byggeri og beplantning Husdyrholdet og staldindretning Fodring og foderopbevaring Energi- og vandforbrug Affald, olie og brændstof Gødningsproduktion og håndtering Forurening og gener fra husdyrbruget Påvirkning fra arealerne og udbringning af husdyrgødning Driftsforstyrrelser og uheld Egenkontrol Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, afstandskrav m.v Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand og regnvand Affald, olie, og kemikalier Egenkontrol og dokumentation Driftsforstyrrelser eller uheld Husdyrbrugets ophør Gødningsproduktion og - håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Fast gødning Gylleseparation Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt Fluer og skadedyr Støj fra anlæg og maskiner Transport Støv Lys Bedriftens påvirkning af natur og miljø Oversigt over bedriftens udbringningsarealer Grundvand Vandløb Fjord og Hav Ammoniak og natur

4 7.6 Arter med særlige beskyttelseskrav (BILAG IV arter m.m.) Fredede fortidsminder m.v Konsekvensvurdering Bedste tilgængelige teknik Alternative løsninger og 0-alternativet Alternative løsninger alternativet Generelle forhold Meddelelse af miljøgodkendelse af husdyrbruget Forten Meddelelsespligt - arealer og ejerforhold Tilsyn og retsbeskyttelse og retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelse Gyldighed Offentliggørelse Klagevejledning Lovgrundlag og vejledninger Bilag 1: Risikovurdering med hensyn til fosfor Bilag 2: Uddrag af Miljøstyrelsens Notat om Sædskifter og referencesædskifter af (med senere ændringer) Bilag 3: Kort over arealer, hvor markstakke ikke må placeres Bilag 4: Placering af anlægget Bilag 5: Situationsplan Bilag 6: Placering af udspredningsarealer Bilag 7: Kort over transportveje for gylle Bilag 8: Ansøgers BAT- redegørelse Bilag 9: Ansøgers beredskabsplan

5 1. Baggrund for godkendelsen 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse Denne miljøgodkendelse fastsætter de vilkår, der skal gælde for kvægbruget på landbrugsejendommen Stensager, Forten 18, Vellev, 8860 Ulstrup. Godkendelsen er betinget af at vilkårene overholdes. Godkendelsen omfatter miljøgodkendelse af anlægget på Forten 18 og produktionen med CHR-nr Miljøgodkendelsen omfatter en godkendelse af alle ejede og forpagtede arealer under den samlede bedrifts CVR-nr Endelig omfatter godkendelsen et gylleseparationsanlæg, som er bendlet under afsnit 5.4. Herudover er der indgået aftaler om afsætning af husdyrgødning til biogasanlægget OL BioEnergy ApS, Hadstenvej 15, Lerbjerg, 8370 Hadsten (herefter omtalt som OL ), samt til bedriften Pinborgvej 3, 8960 Randers SØ, i Randers Kommune. Vilkårene i denne godkendelse sikrer, at udvidelse og drift af husdyrbruget kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora, fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. Under udarbejdelse af godkendelsen r Favrskov Kommune lavet en miljøteknisk vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse, herunder de stillede vilkår. Udkastet til miljøgodkendelse er udarbejdet på baggrund af ansøgning nr , version 5, indsendt den 26. juni Miljøgodkendelsen vedrører etablering og drift i forhold til husdyrgodkendelsesloven. Det er vigtigt at understrege, at tilladelse og godkendelse, der vedrører anden lovgivning, skal indhentes særskilt. 1.2 Ikke teknisk resumé Ansøgningen Favrskov Kommune modtog den 1. juni 2010 ansøgning om at etablere et nyt staldanlæg på Forten 18. Produktionen Der er søgt om miljøgodkendelse til at etablere en malkekvægsbesætning på 1384,5 dyreenheder. Projektet er at etabelere en Jersey-malkekvægsbesætning på 1200 malkekøer, 40 kvier (22 måneder kælvning, fordelt på 2 staldafsnit) og 10 småkalve fra fødsel til de lovligt kan sælges/flyttes. Bygninger og beliggenhed Der søges om godkendelse til et helt nyt anlæg, der skal bestå af to kostalde med indbygget foderlade, og med en mellemliggende bygning med kælvningsafsnit og malkestald. Disse tre bygninger bliver til sammen ca m². 5

6 Derudover søges der om tre gyllebeholdere på hver m³, en møddingsplads på 600 m², en klovboks på 90 m² og en plansilo på ca m². Endelig søges der om at placere en fodersilo og en kornsilo i tilknytning til foderladen. Der bliver opstillet et separationsanlæg på møddingspladsen, til at separere al gyllen fra ejendommen. Fiberfraktionen bliver opbevaret i en container sammesteds, mens en koncentreret del af gyllen bliver opbevaret i en lille, eksisterende gyllebeholder på ejendommen. Ejendommen ligger i det åbne land ca. 1,8 km sydøst for Hvorslev, der er nærmeste byzone, og ca. 1,8 km sydvest for Vellev. Arealer Der er til bedriften et areal på 461,1 ejet/forpagtet jord. Der afsættes blandet kvæggylle svarende til 117,1 dyreenheder til bedriften Pinborgvej 3 i Randers Kommune. På bedriftens egen arealer afsættes 52,4 dyreenheder af græssende dyr, 342,9 dyreenheder udbringes i form af separeret gylle/rejektorvand, og endelig udbringes der 315 dyreenheder i afgasset gylle fra biogasanlægget i Thorsø. Se i øvrigt kapitel 5 for en mere detaljeret redegørelse. Bedriftens udbringningsarealer ligger i Favrskov Kommune, Silkeborg Kommune, Randers Kommune og Viborg Kommune. Langt hovedparten af arealerne ligger i de to førstnævnte Kommuner. Lugt Nærmeste nabo uden landbrugspligt er ejendommen Lådenhøjvej 5, der ligger ca. 350 meter væk. Nærmeste samlede bebyggelse er Hvorslev, som ligger ca.1800 meter nordvest for staldanlægget. Nærmeste byzone/sommerhusområde er sommerhusområdet Ansedal, der ligger ca. 800 meter mod sydøst. Alle afstande er regnet fra det beregnede lugtcentrum på ejendommen, hvilket vil sige fra et punkt i kælvningsafsnittet. Anlægget overholder dermed lovens lugtgenegrænser for nærmeste enkeltbolig, samlet bebyggelse og by. Konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse er beregnet til 648 m. Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres uden nødvendigvis at være til gene for omkringboende. Bedste tilgængelige teknik Projektet er vurderet i forhold til BAT (kapitel 8), og vurderes at opfylde kravene til dette. Natur og Ammoniak Ansøgningen medfører en ammoniakemission på i alt 7158,67 kg, mod ingen tidligere. Natura 2000 Anlæg Nærmeste Natura2000-område er bitatområde nr. 45 Gudenå og Gjern Bakker, der ligger ca. 10 km sydvest for anlægget. 6

7 Udbringningsarealer Nærmeste Natura2000-område er bitatområde nr. 45 Gudenå og Gjern Bakker, der ligger ca. 2,2 km vest for bedriftens sydligste udbringningsarealer. 7 naturtyper: Anlæg Anlægget ligger ca m fra det nærmeste naturområde beliggende i Favrskov Kommune, der r en bufferzone jævnfør husdyrgodkendelseslovens 7 (herefter benævnt 7-områder ). 3 beskyttet natur: Anlæg Eftersom en merdeposition / totaldeposition på 0,2 kg N//år vurderes at være en ret lille påvirkning af de pågældende naturområder, samt at natur-arealerne i forvejen r en moderat til ringe naturtilstand, stilles der ikke vilkår vedrørende ammoniakdepositionen fra anlægget. Udbringningsarealer Påvirkningen af hede-arealet (nr. 1793, grænsende op til udbringningsareal 2-0) som følge af udbringning af husdyrgødning vurderes at være yderst begrænset, og derfor stilles der ikke vilkår om tiltag udover de lovpligtige regler om udbringning af husdyrgødning. Grundvand De fleste udbringningsarealer ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), mens de øvrige udspredningsarealer ligger i område med drikkevandsinteresse (OD). 182 af udbringningsarealerne ligger i nitratfølsomt indvindingsområde. Der er udarbejdet indsatsplan til beskyttelse af grundvandet for de nordligst beliggende udbringningsarealer, Indsatsplan Bjerringbro Nord og Syd fastsætter ikke vilkår for driften af disse arealer. Der er ikke en indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet for udbringningsarealerne omkring ejendommen. Anlægget ligger ikke nær drikkevandsboringer, men 3 af markerne ligger i indvindingsoplandet til Vellev Vandværk. Kyst og v Udspredningsarealerne udgør 461,1. Alle arealerne afvander til Randers Fjord via Gudenåen. Afvandingen sker for knapt lvdelen af arealet (ca. 46 %) gennem Tange Sø, og for resten via Nørreåen og Gudenåens hovedløb fra Ulstrup. Kvælstof til Randers Fjord: Favrskov Kommune r vurderet projektets påvirkning på Randers Fjord, der er en del af det internationale naturbeskyttelsesområde nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord). 7

8 Projektet medfører ikke, i sig selv eller i kumulation med andre projekter, en væsentlig påvirkning på slutrecipienten. Fosfor til Randers Fjord: Favrskov Kommune r lavet en risikovurdering af udbringningsarealerne (bilag 1). Projektet medfører 0-balance for fosfor på udbringningsarealerne. Det vil sige, at der ikke udbringes mere fosfor end planterne r brug for. Samtidig sker der ingen potentiel merbelastning på Randers Fjord eller Tange Sø. Alternativer herunder 0 alternativet Alternativet til projektet er, at der fortsat ikke er nogen drift på Forten 18, samt at der opretholdes en utidssvarende drift på andre af bedriftens ejendomme. Høring af nabokommuner Silkeborg Kommune, Randers Kommune og Viborg Kommune er blevet hørt i forbindelse med sagsbendlingen. Silkeborg Kommune r bemærket, at der er udbringningsarealer i indvindingsoplandet til Fårvang Vandværk, hvorfor udvaskningen på disse arealer burde nedbringes. Der er dog ikke stillet krav til dette, grundet Miljøstyrelsens udmelding om, at der ikke erstatningsfrit kan stilles vilkår hertil. Randers Kommune r bemærket, at der ikke bør placeres markstakke i den nordlige ende af mark og ikke nærmere end 100 meter fra boliger. Favrskov Kommune r stillet et generelt vilkår (2.7.3) til sidstnævnte forhold.. Samlet vurdering Det er Favrskov Kommunes samlede vurdering, at miljøgodkendelsen, med de pågældende vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske ændringer i dyreholdet, stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udspredningsarealer, aftalearealer eller lignende før ændringen er anmeldt og godkendt af tilsynsmyndigheden. 8

9 2. Vilkår for afgørelsen 2.1 Gyldighed Etableringen skal være påbegyndt inden 2 år fra godkendelsen bliver meddelt Byggeriet og indsætningen af dyreholdet skal følge den tidsplan, der er opstillet i afsnit Er byggeriet og indsætningen af dyreholdet ikke fuldt gennemført indenfor 5 år, vil godkendelsen kun gælde den produktion, der ved udløbet af de 5 år eller i løbet af de 5 år er registreret på ejendommen. Det er en forudsætning for godkendelsen, at byggeriet er opført som angivet i vilkårene 2.2.1, og 2.2.3, samt indrettet og anvendt som beskrevet i vilkår Den driftsansvarlige skal underrette tilsynsmyndigheden når dyreholdet når den godkendte størrelse, og skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt besætningens størrelse 5 år efter godkendelsesdatoen ikke r nået den godkendte størrelse Etableringen og driften af husdyrbruget skal foregå i overensstemmelse med den miljøtekniske redegørelse Inden byggeriet på Forten 18 påbegyndes, skal ansøger underskrive en bindende slutseddel på køb af ejendommene Forten 15 og Forten Godkendelsen er kun gyldig, så længe ansøger ejer ejendommene Forten 15, Forten 16, og Forten 19, eller hvis disse ejendomme nedlægges som boliger 2.2 Byggeri og beplantning Placering og dimensionerne af de nye stalde, gyllebeholdere, siloer, møddingsplads og ensilagesiloer skal være som angivet i bilag Højden af de nye bygninger, inklusive sokkel, må ikke overstige 12 meter, og højden skal regnes fra det omkringliggende terræn (regnet fra kote 86) Der skal etableres og vedligeholdes en skærmende beplantning, som det er beskrevet i afsnit 3.2, og placeret som det er vist på bilag 5. Beplantningen skal senest plantes i det førstkommende efterår efter at staldene og gylletankene er bygget. Beplantningen skal bestå af træer og buske, der er naturligt hjemmehørende i Danmark. Kommunen skal modtage en beplantningsplan sammen med ansøgningen om byggetilladelse, og planen skal godkendes 2.3 Husdyrholdet og staldindretning Årsproduktion Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretning m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor: Staldafsnit nummer (jf. ITansøgningen) Dyrehold og staldtype Vægtinterval Antal årsdyr Nr. på situationsplan, bilag 5 ST Jerseyko, Sengestald med ,97 DE 9

10 spalter (kanal, linespil) ST Kvie/stud, jersey (6 mdr , ,18 kælvning), Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) mdr. ST Jerseyko, Dybstrøelse, lang ,70 ædeplads med spalter (kanal, linespil) ST Kvie/stud, jersey (6 mdr.- 22, ,31 kælvning), Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil) mdr. ST Småkalv, jersey (0-6 mdr.), 0 0,25 mdr ,63 Dybstrøelse (hele arealet) ST Jerseyko, Sengestald med ,71 spalter (kanal, linespil) I alt 1384, I staldafsnit med dybstrøelse skal der strøs lm eller andet tørstof i mængder, der sikrer at dybstrøelsen altid er tør i overfladen 2.4 Fodring og foderopbevaring Foderplaner skal udarbejdes i samarbejde med fodringskonsulent således at fodringen optimeres og næringsstofindholdet i husdyrgødningen nedsættes. Foderplaner skal indeholde oplysninger om indholdet af protein i foderet Endagsfoderkontrol (EFK) skal foretages minimum 2 gange om året. I forbindelse med endagsfoderkontrollen skal indholdet af protein, AAT og PBV beregnes. Foderplanen afpasses efter grovfoderets sammensætning og kvalitet Hvert parti eller slæt af grovfodermidler, der udgør mere end 10 % af FE/ko/dag, skal analyseres for indholdet af råprotein, AAT og PBV. Dette gælder dog ikke frisk græs i sommerperioden. Analyserne skal foretages af et akkrediteret laboratorium 2.5 Energi- og vandforbrug Energiforbrug Elmåleren skal aflæses mindst 1 gang om året, og forbruget skal bogføres Der skal hvert 5. år foretages et energieftersyn på husdyrbruget (dog 1. gang efter 6 år), og der skal udarbejdes en energirapport, der skal foreligge ved tilsyn. Eftersynet skal foretages af en energikonsulent, og eftersynets forbedringsforbedringsforslag skal følges, hvis de er rentable. Alternativt skal driftsherre ved tilsyn kunne begrunde sagligt hvorfor forbedringsforslagene ikke er gennemført Vandforbrug Vandmåleren skal aflæses mindst 1 gang om året, og forbruget skal bogføres 10

11 2.6 Affald, olie og brændstof Gammelt overdækningsmateriale (plastik og lignende) fra ensilagepladser skal løbende, og minimum en gang om ugen, fjernes fra ensilagepladsområdet og opbevares i en container 2.7 Gødningsproduktion og håndtering Flydende gødning Beholdere til husdyrgødning og rejektorvand skal mindst en gang om året tømmes helt, og der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og eventuelle tiltag skal noteres i logbogen Afløbsbrønde og lignende skal sikres, så der ikke ved eventuelle uheld kan afledes gylle til drænsystemet Fast gødning og ensilage Markstakke må ikke placeres nærmere end 100 meter fra beboelser Der må ikke placeres markstakke på den del af mark 2-0, der er angivet på bilag Min 80 % af den samlede mængde dybstrøelsen skal ved udmugning i staldene køres direkte i container. Containeren skal afhentes af OL senest 2 hverdage efter udmugningen. Containeren skal overdækkes med presenning når udmugningen er tilendebragt Gylleseparation Som minimum skal der via fiberfraktionen og koncentrat afsættes kg N og kg P til OL eller andet biogasanlæg, svarende til at ca. 55 % af rågyllens kvælstof og ca. 67 % af rågyllens fosfor frasepareres til fiberfraktionen. Aftalen skal være skriftlig, og skal kunne vises til tilsynsmyndigheden på forlangende. Dokumentation for separatorens effektivitet skal fremsendes til kommunen efter endt testperiode på ikke over 6 måneder og 1 måned inden udbringning af separeret kvæggylle Anlægget til separering af gylle samt container med fiberfraktion skal placeres på et befæstet areal med afløb til fortanken, således eventuel spild løber retur til fortanken Anlægget skal være forsynet med en anordning, der afbryder tilførslen af rågylle til anlægget i tilfælde af driftsstop i gylleseparatoren Der skal etableres minimum to flowmålere med timetæller på anlægget til overvågning og kontrol af volumenstrømmene. Et ved indtag af rågylle og et ved udledning af væskefraktionerne. Resultaterne skal indføres i en driftsjournal eller logges elektronisk Anlægget skal være forsynet med elmåler med timetæller til løbende registrering af elforbruget Der skal jævnligt udføres test og kalibrering af måleinstrumenter Forbruget af syre og base til rengøring af anlægget skal registreres i driftsjournalen Alle driftsstop og årsagen hertil skal noteres i driftsjournalen Resultaterne for anlæggets fordeling af N og P på de forskellige fraktioner rågylle, fastefraktioner og væskefraktioner skal opgøres mindst en gang om hver 3. måned og indføres i driftsjournalen. Års- 11

12 gennemsnittet skal desuden anvendes til udarbejdelse af produktionsselskabets mark- og gødningsplan, samt gødningsregnskab Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at anlægget er mindre effektivt end forudsat i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsen kan tilsynsmyndigheden forlange yderligere prøver og dokumentation for anlæggets effektivitet Der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktioner i form af kvittering for overførsel heraf med modtagerens underskrift. Disse kvitteringer skal opbevares som foreskrevet i reglerne vedrørende gødningsregnskaber og skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende Container til fiberfraktion fra separationsanlæg skal være overdækket med lufttæt materiale i henhold til Miljøministeriets teknologiudredning af den 30. juni Separationsanlægget må kun bendle gylle, der er produceret på anlægget Forten Forurening og gener fra husdyrbruget Støj fra anlæg og maskiner Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet må i intet punkt ved nabobeboelse overskride følgende grænseværdier, markarbejdet er ikke omfattet: Tidsinterval Grænseværdi Midlingstid Mandag fredag Kl db(a) ref. tid 8 timer Lørdage Kl db(a) ref. tid 7 timer Lørdage Kl db(a) ref. tid 4 timer Søn- og helligdage Kl db(a) ref. tid 8 timer Aften Kl db(a) ref. tid 1 time Nat Kl db(a) ref. tid ½ time Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 db(a) ved alle beboelser. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden Fluer, skadedyr og døde dyr Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium Støv Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås Lys 12

13 2.8.5 Udendørs pladsbelysning skal være forsynet med bevægelsessensor, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en lv time ad gangen. Belysning i stalde skal være slukkede mellem kl. 23 og 04, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. Dog er orienteringslys tilladt 2.9 Påvirkning fra arealerne og udbringning af husdyrgødning Mark- og gødningsplan, samt gødningsregnskab Generelt Der må kun udbringes husdyrgødning på de ejede og forpagtede udbringningsarealer, der er angivet i bilag Der må udbringes følgende mængder kvælstof fra husdyrgødning på bedriftens ejede og forpagtede arealer: kg N med krav om minimum 70 % udnyttelse kg N med krav om minimum 80 % udnyttelse kg N ved afgræsning på udbringningsarealet Der må maksimalt udbringes kg fosfor fra husdyrgødning og anden organisk gødning på bedriftens udbringningsarealer Transport af husdyrgødning Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal transportvejene i bilag 7 anvendes 2.10 Driftsforstyrrelser og uheld Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden orienteres indenfor en måned Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld Der skal altid foreligge en revideret beredskabsplan eller driftsforskrift, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Der skal indsendes en revideret plan når byggeriet er bygget og stopner m.v. kan påtegnes tegningerne Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året. Den skal være let tilgængelig og synlig for ansatte og øvrige der færdes på ejendommen og findes i et sprog der kan forstås af de ansatte Beredskabsplanen skal udleveres til indsatsleder / miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, og lignende 2.11 Egenkontrol Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med relevante vilkår Inden bedriftens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. 13

14 Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne. Gyllebeholdere der ikke længere anvendes, skal rengøres og gøres uanvendelige Bedriften skal, i forbindelse med de regelmæssige tilsyn, redegøre for hvad der er indført af renere teknologi siden sidst samt i hvilket omfang der er sket substitution af råvarer og hjælpestoffer til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer 14

15 3. Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 3.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, afstandskrav m.v. Miljøteknisk redegørelse Afstandskrav efter Husdyrgodkendelseslovens 6 og 8, samt husdyrgødningsbekendtgørelsens 16 Ikke-almene vandforsyningsanlæg Krav i meter Målt i meter 25 Ca Almene vandforsyningsanlæg 50 Ca Vandløb/dræn/sø 15 Over 15 Offentlig og privat fællesvej 15 Ca. 20 Levnedsmiddelvirksomhed 25 Over 25 Beboelse på samme ejendom 15 Ca. 35 Nabo-skel 30 Ca. 240 Nabobeboelse 50 Ca. 350 Nabobeboelse, ny gylletank 300 Ca naturtyper, ny gylletank 300 Ca Overordnet beskrivelse af afstande til naboer Husdyrbruget er placeret i landzone, med ca. 350 m til nærmeste beboelse uden landbrugspligt (Lådenhøjvej 5), der ligger nordvest for ejendommen. Den nærmeste nabo med landbrugspligt ligger ca. 550 m syd for ejendommen (Forten 21). Den nærmeste samlede bebyggelse ligger ca. 1,8 km nordvest for ejendommen (Hvorslev), og der er ca. 800 m til nærmeste byzone/sommerhusområde sydøst for ejendommen. Afstandene er målt fra kælvningsafdelingen. I forbindelse med gennemførelsen af projektet opkøbes ejendommene Forten 16, 15 og 19 af ansøger. Herudover opkøbes den mark, hvorpå anlægget er placeret. 15

16 Kort med udpegning af nærmeste naboer. Kort med udpegning af nærmeste samlet bebyggelse og byzone / sommerhusområde. 16

17 Kort over bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger. Stensager ligger udenfor byggelinjer og udenfor fredede områder og fredede fortidsminder. Plansiloanlægget kommer med den nordligste ende til at grænse op til beskyttet jord- og stendige. Kort over 3-naturområder. 17

18 Omkring ejendommene er der flere naturområder beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven. De naturområder, der ligger nærmest Stensager er søer, hede og overdrev der alle ligger over 450 m fra ejendommen. Kommunens bemærkninger og vurdering Husdyrbrugets projekterede anlæg ligger udenfor fredninger, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer og udenfor skov-, vej- og kirkebyggelinjer. Kommunen r konstateret, at alle afstandskrav i henhold til 6 og 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er overholdt. Kommunen vurderer samtidigt, at projektet med overholdelse af afstandene r foretaget den nødvendige geneforebyggelse. 3.2 Placering i landskabet Miljøteknisk redegørelse Generelt Produktionsanlægget ligger i det åbne land ca. 1,8 km sydøst for Hvorslev og ca. 1,8 km sydvest for Vellev, der er de nærmeste landsbyer i området. Området er domineret af landbrugsarealer, landbrugsejendomme, og spredt bebyggelse og beplantning. Kort over terrænhældninger 18

19 Produktionsanlægget og de omkringliggende arealer ligger i et forholdsvis fladt område med 0-6 graders terrænhældning. Kort over diverse udpegninger Ejendommen ligger udenfor beskyttelsesværdige kulturmiljøer og kirkeomgivelser og udenfor særlige beskyttelsesområder. Der er desuden ingen kulturhistoriske interessepunkter nær ejendommen. Nyt byggeri Bygningsmæssigt er der tale om et byggeri af 3 kostalde, en malkeafdeling, en klovboks, et depot, medarbejderfaciliteter, teknikrum og en foderlade på samlet ca m 2 med en maksimal højde på ca. 11,5 m, et plansiloanlæg på ca m 2 med egen opsamlingsbeholder med udsprinkling af regnvand og ensilagesaft på de dyrkede arealer rundt om plansiloen, to siloer placeret udenfor foderladen samt 3 gyllebeholdere på hver m 3 og en møddingsplads på ca. 600 m 2. Herudover opsættes der separationsanlæg på ejendommen. Byggeriet vil blive opført med røde teglsten samt hvide og røde stålplader i gavlene ud mod Forten. Herudover vil der være lyse gardiner til naturlig ventilation - samt røde og hvide stålplader. De nye kostalde bliver ca. 30 meter brede, og får dermed en taghældning på 20 grader. De 3 nye gyllebeholdere vil blive overdækket med grå teltdug. Det forventes, at den maksimale højde for gyllebeholderne inkl. overdækningen er 12 m, med baggrund i 2-2,5 høje betonelementer og en teltoverdækning på 8-10 m. Tegninger er vedhæftet ansøgningen. 19

20 Eksisterende bygninger I de eksisterende bygninger skal der fremover være depot og vareindlevering. En del af det eksisterende staldanlæg er nedbrændt i december På tegningerne fremgår det som nedrives. Stuehuset vil blive stillet til rådighed for medarbejdere. Gyllebeholderen på 500 m 3 vil fortsat blive benyttet. Den vil også fremover være med naturligt flydelag. Det forventes at gyllebeholderen anvendes til koncentrat fra gylleseparationen og at det bliver afhentet herfra af Over Løjstrup BioEnergy ApS. Beplantning Der etableres en skærmende beplantning syd for gyllebeholderne og vest for det samlede anlæg, samt øst for plansiloerne. Det forventes herved at det samlede staldanlæg, opbevaring til husdyrgødning og siloanlæg vil falde mere naturligt ind i landskabet og ikke ve negativ indflydelse på områdets landskabelige udseende. Tegninger med beplantningens princip er vedhæftet ansøgningen. Kommunens bemærkninger og vurdering Det r ifølge forarbejderne til husdyrgodkendelseslovens 22 været hensigten at overføre planlovens regler uændret. Det indebærer som altovervejende udgangspunkt, at Kommunen ikke i medfør af husdyrgodkendelsesloven og med henvisning til landskabelige værdier kan afslå en ansøgning om opførelse af nyt erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri i tilknytning til eksisterende landbrugsanlæg, herunder foretagelse af erhvervsmæssigt nødvendige ændringer af eksisterende landbrugsanlæg. Derimod vil der til ny bebyggelse kunne stilles vilkår om afskærmende beplantning, farve- og materialevalg, udformningen og den præcise beliggenhed af byggeriet, men med respekt for den funktion byggeriet skal opfylde. Sådanne vilkår skal være begrundet i, at byggeriet ellers vil medføre væsentlig påvirkning af landskabelige værdier. Vurderingen skal ske med skyldigt hensyn til, hvad der er økonomisk og funktionelt muligt og forsvarligt. Det nye byggeri bliver omfangsrigt og markant, selvom det opføres i tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen. Det er derfor Favrskov Kommunes opgave at vurdere, om anlægget vil ve en væsentlig negativ indflydelse på det omkringliggende landskab efter udvidelsen. Samtidig skal Kommunen vurdere, om der er foretaget de fornødne overvejelser omkring, hvordan den landskabelige påvirkning kan dæmpes. Placering De nye bygninger på Forten 18 er erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som et landbrug, og de bliver opført i tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen. De nye bygninger vil blive opført nord og nordvest for de eksisterende bygninger på ejendommen, med længdeaksen i de store kostalde placeret næsten vinkelret på Forten, og i retningen øst-vest. 20

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup 12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup Annonceres 2. juli 2015 Klagefristen udløber 30. juli 2015 Fristen for søgsmål udløber 2. januar 2016 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Dyvelsrækkevej 21 Tjekskema vedr. ansøgning

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Dato for godkendelsen: 18. juni 2015 Husdyrbruget: Mosegård CHR-nr. 108469 CVR-nr: 27194303 Matr. nr., ejerlav Husdyrbrugets adresse: Ejer og ansøger

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Vellev Nedergård Skjesbjergvej 34 Vellev 8860 Ulstrup Matrikel nr. CVR. nr.

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af kvægbruget. Esthauge. Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer. Den 1. juni 2011

11 miljøgodkendelse. af kvægbruget. Esthauge. Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer. Den 1. juni 2011 11 miljøgodkendelse af kvægbruget Esthauge Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer Den 1. juni 2011 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro 12 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Godkendelsesdato den 2. oktober 2014 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Matrikelnummer

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK TORSTEN SØNDERGAARD Miljøtilsyn på, Kommune har d. 11. august 2015 gennemført et

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Knudstrup Overgård, Knudstrupvej 26 8870 Langå Matrikel nr. 2c, 4a, 8 og 7, Knudstrup

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af kvægbruget

12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Ørnhøj Drift ApS Nørhedevej 10 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 24.09-2015 Sags

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. 1 Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 stk. 2, på Grønmark 2, Kegnæs, 6470 Sydals, matr. nr. 25 Sønderby ejerlav, Kegnæs,

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 27. april 2015 Haderslev Kommune Datablad Revurdering

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 19-5-2015 Sagsnr.: 15/1176 Dok.nr.: /15 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Christensen Ånumvej 150 6900 Skjern Sagsbehandler Dorthe Juul Direkte telefon 9974 1517 E-post dorthe.juul@rksk.dk Dato Sagsnummer

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler.

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler. Tekstdele_samlet: Ikke teknisk resumé, Prosa skema ogbat redegørelse Vemmingbundvej 19, 6310 Broager Ikke teknisk resumé Dyr og dyreenheder: Der er pt. tilladelse til 70 køer (tung race), 80 kvier (0-28

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup

Miljøgodkendelse af. Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup Udkast til Miljøgodkendelse af Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup - efter 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: xx 2009 Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse. CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbryg 12, stk.

Tillæg til miljøgodkendelse. CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbryg 12, stk. CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tillæg til miljøgodkendelse Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbryg 12, stk. 3 Kvægbruget på Nørreskiftevej 29, 8305 Samsø Dato for gyldighed

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Miljøgodkendelse 1 af

Miljøgodkendelse 1 af Miljøgodkendelse 1 af Malkekvægbruget Kragelundvej 34, 6330 Padborg Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf. 73 76 76 76 1 12, stk. 2 i Lov nr. 1572 af 20. december

Læs mere

11 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 a f 4 / 1 2 2 0 0 9 o m m i l j ø g o d k e n d e l s e m. v. a f hus dyr br ug

11 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 a f 4 / 1 2 2 0 0 9 o m m i l j ø g o d k e n d e l s e m. v. a f hus dyr br ug 11 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 a f 4 / 1 2 2 0 0 9 o m m i l j ø g o d k e n d e l s e m. v. a f hus dyr br ug Kvægbruget Helledivej 34, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse:

Læs mere

Miljøgodkendelse af 15/3-2012

Miljøgodkendelse af 15/3-2012 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Jens Nygaard Tim Kirkevej 39 6980 Tim Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af 15/3-2012 for husdyrbruget Tim Kirkevej 39 6980 Tim

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Høring af miljøgodkendelse på kvægbrug. Sønderladevej 33, 9670 Løgstør

Høring af miljøgodkendelse på kvægbrug. Sønderladevej 33, 9670 Løgstør Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 5. august 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen Fredrik IX's Plads

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. NATUR OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kristiansmindevej 1 Tilhørende Cay Wulff Kristiansmindevej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere