12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup"

Transkript

1 12-miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup Godkendelsesdato den 25. oktober

2 Registreringsblad Ejendommens navn og beliggenhed Stensager. Forten 18, Vellev, 8860 Ulstrup Matrikelnummer 25c og 26b Vellev By, Vellev CVR-nummer CHR-nummer Ejendomsnummer Ejer af ejendommen Herman Nielsen, Forten 17, Vellev, 8860 Ulstrup Driftsansvarlig Samme Brugstype Malkekvægsbesætning med jerseykøer Skemanummer og versionsnummer Skema 15430, version 5 Godkendelsesbetegnelse 12 Tilsynsmyndighed Favrskov Kommune Sagsbendler Hans-Jakob Sørensen Godkendelsens dato 25. oktober 2012 Næste revurdering

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for godkendelsen Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé Vilkår for afgørelsen Gyldighed Byggeri og beplantning Husdyrholdet og staldindretning Fodring og foderopbevaring Energi- og vandforbrug Affald, olie og brændstof Gødningsproduktion og håndtering Forurening og gener fra husdyrbruget Påvirkning fra arealerne og udbringning af husdyrgødning Driftsforstyrrelser og uheld Egenkontrol Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, afstandskrav m.v Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand og regnvand Affald, olie, og kemikalier Egenkontrol og dokumentation Driftsforstyrrelser eller uheld Husdyrbrugets ophør Gødningsproduktion og - håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Fast gødning Gylleseparation Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt Fluer og skadedyr Støj fra anlæg og maskiner Transport Støv Lys Bedriftens påvirkning af natur og miljø Oversigt over bedriftens udbringningsarealer Grundvand Vandløb Fjord og Hav Ammoniak og natur

4 7.6 Arter med særlige beskyttelseskrav (BILAG IV arter m.m.) Fredede fortidsminder m.v Konsekvensvurdering Bedste tilgængelige teknik Alternative løsninger og 0-alternativet Alternative løsninger alternativet Generelle forhold Meddelelse af miljøgodkendelse af husdyrbruget Forten Meddelelsespligt - arealer og ejerforhold Tilsyn og retsbeskyttelse og retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelse Gyldighed Offentliggørelse Klagevejledning Lovgrundlag og vejledninger Bilag 1: Risikovurdering med hensyn til fosfor Bilag 2: Uddrag af Miljøstyrelsens Notat om Sædskifter og referencesædskifter af (med senere ændringer) Bilag 3: Kort over arealer, hvor markstakke ikke må placeres Bilag 4: Placering af anlægget Bilag 5: Situationsplan Bilag 6: Placering af udspredningsarealer Bilag 7: Kort over transportveje for gylle Bilag 8: Ansøgers BAT- redegørelse Bilag 9: Ansøgers beredskabsplan

5 1. Baggrund for godkendelsen 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse Denne miljøgodkendelse fastsætter de vilkår, der skal gælde for kvægbruget på landbrugsejendommen Stensager, Forten 18, Vellev, 8860 Ulstrup. Godkendelsen er betinget af at vilkårene overholdes. Godkendelsen omfatter miljøgodkendelse af anlægget på Forten 18 og produktionen med CHR-nr Miljøgodkendelsen omfatter en godkendelse af alle ejede og forpagtede arealer under den samlede bedrifts CVR-nr Endelig omfatter godkendelsen et gylleseparationsanlæg, som er bendlet under afsnit 5.4. Herudover er der indgået aftaler om afsætning af husdyrgødning til biogasanlægget OL BioEnergy ApS, Hadstenvej 15, Lerbjerg, 8370 Hadsten (herefter omtalt som OL ), samt til bedriften Pinborgvej 3, 8960 Randers SØ, i Randers Kommune. Vilkårene i denne godkendelse sikrer, at udvidelse og drift af husdyrbruget kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora, fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. Under udarbejdelse af godkendelsen r Favrskov Kommune lavet en miljøteknisk vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse, herunder de stillede vilkår. Udkastet til miljøgodkendelse er udarbejdet på baggrund af ansøgning nr , version 5, indsendt den 26. juni Miljøgodkendelsen vedrører etablering og drift i forhold til husdyrgodkendelsesloven. Det er vigtigt at understrege, at tilladelse og godkendelse, der vedrører anden lovgivning, skal indhentes særskilt. 1.2 Ikke teknisk resumé Ansøgningen Favrskov Kommune modtog den 1. juni 2010 ansøgning om at etablere et nyt staldanlæg på Forten 18. Produktionen Der er søgt om miljøgodkendelse til at etablere en malkekvægsbesætning på 1384,5 dyreenheder. Projektet er at etabelere en Jersey-malkekvægsbesætning på 1200 malkekøer, 40 kvier (22 måneder kælvning, fordelt på 2 staldafsnit) og 10 småkalve fra fødsel til de lovligt kan sælges/flyttes. Bygninger og beliggenhed Der søges om godkendelse til et helt nyt anlæg, der skal bestå af to kostalde med indbygget foderlade, og med en mellemliggende bygning med kælvningsafsnit og malkestald. Disse tre bygninger bliver til sammen ca m². 5

6 Derudover søges der om tre gyllebeholdere på hver m³, en møddingsplads på 600 m², en klovboks på 90 m² og en plansilo på ca m². Endelig søges der om at placere en fodersilo og en kornsilo i tilknytning til foderladen. Der bliver opstillet et separationsanlæg på møddingspladsen, til at separere al gyllen fra ejendommen. Fiberfraktionen bliver opbevaret i en container sammesteds, mens en koncentreret del af gyllen bliver opbevaret i en lille, eksisterende gyllebeholder på ejendommen. Ejendommen ligger i det åbne land ca. 1,8 km sydøst for Hvorslev, der er nærmeste byzone, og ca. 1,8 km sydvest for Vellev. Arealer Der er til bedriften et areal på 461,1 ejet/forpagtet jord. Der afsættes blandet kvæggylle svarende til 117,1 dyreenheder til bedriften Pinborgvej 3 i Randers Kommune. På bedriftens egen arealer afsættes 52,4 dyreenheder af græssende dyr, 342,9 dyreenheder udbringes i form af separeret gylle/rejektorvand, og endelig udbringes der 315 dyreenheder i afgasset gylle fra biogasanlægget i Thorsø. Se i øvrigt kapitel 5 for en mere detaljeret redegørelse. Bedriftens udbringningsarealer ligger i Favrskov Kommune, Silkeborg Kommune, Randers Kommune og Viborg Kommune. Langt hovedparten af arealerne ligger i de to førstnævnte Kommuner. Lugt Nærmeste nabo uden landbrugspligt er ejendommen Lådenhøjvej 5, der ligger ca. 350 meter væk. Nærmeste samlede bebyggelse er Hvorslev, som ligger ca.1800 meter nordvest for staldanlægget. Nærmeste byzone/sommerhusområde er sommerhusområdet Ansedal, der ligger ca. 800 meter mod sydøst. Alle afstande er regnet fra det beregnede lugtcentrum på ejendommen, hvilket vil sige fra et punkt i kælvningsafsnittet. Anlægget overholder dermed lovens lugtgenegrænser for nærmeste enkeltbolig, samlet bebyggelse og by. Konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse er beregnet til 648 m. Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres uden nødvendigvis at være til gene for omkringboende. Bedste tilgængelige teknik Projektet er vurderet i forhold til BAT (kapitel 8), og vurderes at opfylde kravene til dette. Natur og Ammoniak Ansøgningen medfører en ammoniakemission på i alt 7158,67 kg, mod ingen tidligere. Natura 2000 Anlæg Nærmeste Natura2000-område er bitatområde nr. 45 Gudenå og Gjern Bakker, der ligger ca. 10 km sydvest for anlægget. 6

7 Udbringningsarealer Nærmeste Natura2000-område er bitatområde nr. 45 Gudenå og Gjern Bakker, der ligger ca. 2,2 km vest for bedriftens sydligste udbringningsarealer. 7 naturtyper: Anlæg Anlægget ligger ca m fra det nærmeste naturområde beliggende i Favrskov Kommune, der r en bufferzone jævnfør husdyrgodkendelseslovens 7 (herefter benævnt 7-områder ). 3 beskyttet natur: Anlæg Eftersom en merdeposition / totaldeposition på 0,2 kg N//år vurderes at være en ret lille påvirkning af de pågældende naturområder, samt at natur-arealerne i forvejen r en moderat til ringe naturtilstand, stilles der ikke vilkår vedrørende ammoniakdepositionen fra anlægget. Udbringningsarealer Påvirkningen af hede-arealet (nr. 1793, grænsende op til udbringningsareal 2-0) som følge af udbringning af husdyrgødning vurderes at være yderst begrænset, og derfor stilles der ikke vilkår om tiltag udover de lovpligtige regler om udbringning af husdyrgødning. Grundvand De fleste udbringningsarealer ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), mens de øvrige udspredningsarealer ligger i område med drikkevandsinteresse (OD). 182 af udbringningsarealerne ligger i nitratfølsomt indvindingsområde. Der er udarbejdet indsatsplan til beskyttelse af grundvandet for de nordligst beliggende udbringningsarealer, Indsatsplan Bjerringbro Nord og Syd fastsætter ikke vilkår for driften af disse arealer. Der er ikke en indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet for udbringningsarealerne omkring ejendommen. Anlægget ligger ikke nær drikkevandsboringer, men 3 af markerne ligger i indvindingsoplandet til Vellev Vandværk. Kyst og v Udspredningsarealerne udgør 461,1. Alle arealerne afvander til Randers Fjord via Gudenåen. Afvandingen sker for knapt lvdelen af arealet (ca. 46 %) gennem Tange Sø, og for resten via Nørreåen og Gudenåens hovedløb fra Ulstrup. Kvælstof til Randers Fjord: Favrskov Kommune r vurderet projektets påvirkning på Randers Fjord, der er en del af det internationale naturbeskyttelsesområde nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord). 7

8 Projektet medfører ikke, i sig selv eller i kumulation med andre projekter, en væsentlig påvirkning på slutrecipienten. Fosfor til Randers Fjord: Favrskov Kommune r lavet en risikovurdering af udbringningsarealerne (bilag 1). Projektet medfører 0-balance for fosfor på udbringningsarealerne. Det vil sige, at der ikke udbringes mere fosfor end planterne r brug for. Samtidig sker der ingen potentiel merbelastning på Randers Fjord eller Tange Sø. Alternativer herunder 0 alternativet Alternativet til projektet er, at der fortsat ikke er nogen drift på Forten 18, samt at der opretholdes en utidssvarende drift på andre af bedriftens ejendomme. Høring af nabokommuner Silkeborg Kommune, Randers Kommune og Viborg Kommune er blevet hørt i forbindelse med sagsbendlingen. Silkeborg Kommune r bemærket, at der er udbringningsarealer i indvindingsoplandet til Fårvang Vandværk, hvorfor udvaskningen på disse arealer burde nedbringes. Der er dog ikke stillet krav til dette, grundet Miljøstyrelsens udmelding om, at der ikke erstatningsfrit kan stilles vilkår hertil. Randers Kommune r bemærket, at der ikke bør placeres markstakke i den nordlige ende af mark og ikke nærmere end 100 meter fra boliger. Favrskov Kommune r stillet et generelt vilkår (2.7.3) til sidstnævnte forhold.. Samlet vurdering Det er Favrskov Kommunes samlede vurdering, at miljøgodkendelsen, med de pågældende vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske ændringer i dyreholdet, stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udspredningsarealer, aftalearealer eller lignende før ændringen er anmeldt og godkendt af tilsynsmyndigheden. 8

9 2. Vilkår for afgørelsen 2.1 Gyldighed Etableringen skal være påbegyndt inden 2 år fra godkendelsen bliver meddelt Byggeriet og indsætningen af dyreholdet skal følge den tidsplan, der er opstillet i afsnit Er byggeriet og indsætningen af dyreholdet ikke fuldt gennemført indenfor 5 år, vil godkendelsen kun gælde den produktion, der ved udløbet af de 5 år eller i løbet af de 5 år er registreret på ejendommen. Det er en forudsætning for godkendelsen, at byggeriet er opført som angivet i vilkårene 2.2.1, og 2.2.3, samt indrettet og anvendt som beskrevet i vilkår Den driftsansvarlige skal underrette tilsynsmyndigheden når dyreholdet når den godkendte størrelse, og skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt besætningens størrelse 5 år efter godkendelsesdatoen ikke r nået den godkendte størrelse Etableringen og driften af husdyrbruget skal foregå i overensstemmelse med den miljøtekniske redegørelse Inden byggeriet på Forten 18 påbegyndes, skal ansøger underskrive en bindende slutseddel på køb af ejendommene Forten 15 og Forten Godkendelsen er kun gyldig, så længe ansøger ejer ejendommene Forten 15, Forten 16, og Forten 19, eller hvis disse ejendomme nedlægges som boliger 2.2 Byggeri og beplantning Placering og dimensionerne af de nye stalde, gyllebeholdere, siloer, møddingsplads og ensilagesiloer skal være som angivet i bilag Højden af de nye bygninger, inklusive sokkel, må ikke overstige 12 meter, og højden skal regnes fra det omkringliggende terræn (regnet fra kote 86) Der skal etableres og vedligeholdes en skærmende beplantning, som det er beskrevet i afsnit 3.2, og placeret som det er vist på bilag 5. Beplantningen skal senest plantes i det førstkommende efterår efter at staldene og gylletankene er bygget. Beplantningen skal bestå af træer og buske, der er naturligt hjemmehørende i Danmark. Kommunen skal modtage en beplantningsplan sammen med ansøgningen om byggetilladelse, og planen skal godkendes 2.3 Husdyrholdet og staldindretning Årsproduktion Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretning m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor: Staldafsnit nummer (jf. ITansøgningen) Dyrehold og staldtype Vægtinterval Antal årsdyr Nr. på situationsplan, bilag 5 ST Jerseyko, Sengestald med ,97 DE 9

10 spalter (kanal, linespil) ST Kvie/stud, jersey (6 mdr , ,18 kælvning), Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) mdr. ST Jerseyko, Dybstrøelse, lang ,70 ædeplads med spalter (kanal, linespil) ST Kvie/stud, jersey (6 mdr.- 22, ,31 kælvning), Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil) mdr. ST Småkalv, jersey (0-6 mdr.), 0 0,25 mdr ,63 Dybstrøelse (hele arealet) ST Jerseyko, Sengestald med ,71 spalter (kanal, linespil) I alt 1384, I staldafsnit med dybstrøelse skal der strøs lm eller andet tørstof i mængder, der sikrer at dybstrøelsen altid er tør i overfladen 2.4 Fodring og foderopbevaring Foderplaner skal udarbejdes i samarbejde med fodringskonsulent således at fodringen optimeres og næringsstofindholdet i husdyrgødningen nedsættes. Foderplaner skal indeholde oplysninger om indholdet af protein i foderet Endagsfoderkontrol (EFK) skal foretages minimum 2 gange om året. I forbindelse med endagsfoderkontrollen skal indholdet af protein, AAT og PBV beregnes. Foderplanen afpasses efter grovfoderets sammensætning og kvalitet Hvert parti eller slæt af grovfodermidler, der udgør mere end 10 % af FE/ko/dag, skal analyseres for indholdet af råprotein, AAT og PBV. Dette gælder dog ikke frisk græs i sommerperioden. Analyserne skal foretages af et akkrediteret laboratorium 2.5 Energi- og vandforbrug Energiforbrug Elmåleren skal aflæses mindst 1 gang om året, og forbruget skal bogføres Der skal hvert 5. år foretages et energieftersyn på husdyrbruget (dog 1. gang efter 6 år), og der skal udarbejdes en energirapport, der skal foreligge ved tilsyn. Eftersynet skal foretages af en energikonsulent, og eftersynets forbedringsforbedringsforslag skal følges, hvis de er rentable. Alternativt skal driftsherre ved tilsyn kunne begrunde sagligt hvorfor forbedringsforslagene ikke er gennemført Vandforbrug Vandmåleren skal aflæses mindst 1 gang om året, og forbruget skal bogføres 10

11 2.6 Affald, olie og brændstof Gammelt overdækningsmateriale (plastik og lignende) fra ensilagepladser skal løbende, og minimum en gang om ugen, fjernes fra ensilagepladsområdet og opbevares i en container 2.7 Gødningsproduktion og håndtering Flydende gødning Beholdere til husdyrgødning og rejektorvand skal mindst en gang om året tømmes helt, og der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og eventuelle tiltag skal noteres i logbogen Afløbsbrønde og lignende skal sikres, så der ikke ved eventuelle uheld kan afledes gylle til drænsystemet Fast gødning og ensilage Markstakke må ikke placeres nærmere end 100 meter fra beboelser Der må ikke placeres markstakke på den del af mark 2-0, der er angivet på bilag Min 80 % af den samlede mængde dybstrøelsen skal ved udmugning i staldene køres direkte i container. Containeren skal afhentes af OL senest 2 hverdage efter udmugningen. Containeren skal overdækkes med presenning når udmugningen er tilendebragt Gylleseparation Som minimum skal der via fiberfraktionen og koncentrat afsættes kg N og kg P til OL eller andet biogasanlæg, svarende til at ca. 55 % af rågyllens kvælstof og ca. 67 % af rågyllens fosfor frasepareres til fiberfraktionen. Aftalen skal være skriftlig, og skal kunne vises til tilsynsmyndigheden på forlangende. Dokumentation for separatorens effektivitet skal fremsendes til kommunen efter endt testperiode på ikke over 6 måneder og 1 måned inden udbringning af separeret kvæggylle Anlægget til separering af gylle samt container med fiberfraktion skal placeres på et befæstet areal med afløb til fortanken, således eventuel spild løber retur til fortanken Anlægget skal være forsynet med en anordning, der afbryder tilførslen af rågylle til anlægget i tilfælde af driftsstop i gylleseparatoren Der skal etableres minimum to flowmålere med timetæller på anlægget til overvågning og kontrol af volumenstrømmene. Et ved indtag af rågylle og et ved udledning af væskefraktionerne. Resultaterne skal indføres i en driftsjournal eller logges elektronisk Anlægget skal være forsynet med elmåler med timetæller til løbende registrering af elforbruget Der skal jævnligt udføres test og kalibrering af måleinstrumenter Forbruget af syre og base til rengøring af anlægget skal registreres i driftsjournalen Alle driftsstop og årsagen hertil skal noteres i driftsjournalen Resultaterne for anlæggets fordeling af N og P på de forskellige fraktioner rågylle, fastefraktioner og væskefraktioner skal opgøres mindst en gang om hver 3. måned og indføres i driftsjournalen. Års- 11

12 gennemsnittet skal desuden anvendes til udarbejdelse af produktionsselskabets mark- og gødningsplan, samt gødningsregnskab Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at anlægget er mindre effektivt end forudsat i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsen kan tilsynsmyndigheden forlange yderligere prøver og dokumentation for anlæggets effektivitet Der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktioner i form af kvittering for overførsel heraf med modtagerens underskrift. Disse kvitteringer skal opbevares som foreskrevet i reglerne vedrørende gødningsregnskaber og skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende Container til fiberfraktion fra separationsanlæg skal være overdækket med lufttæt materiale i henhold til Miljøministeriets teknologiudredning af den 30. juni Separationsanlægget må kun bendle gylle, der er produceret på anlægget Forten Forurening og gener fra husdyrbruget Støj fra anlæg og maskiner Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet må i intet punkt ved nabobeboelse overskride følgende grænseværdier, markarbejdet er ikke omfattet: Tidsinterval Grænseværdi Midlingstid Mandag fredag Kl db(a) ref. tid 8 timer Lørdage Kl db(a) ref. tid 7 timer Lørdage Kl db(a) ref. tid 4 timer Søn- og helligdage Kl db(a) ref. tid 8 timer Aften Kl db(a) ref. tid 1 time Nat Kl db(a) ref. tid ½ time Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 db(a) ved alle beboelser. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden Fluer, skadedyr og døde dyr Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium Støv Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås Lys 12

13 2.8.5 Udendørs pladsbelysning skal være forsynet med bevægelsessensor, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en lv time ad gangen. Belysning i stalde skal være slukkede mellem kl. 23 og 04, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. Dog er orienteringslys tilladt 2.9 Påvirkning fra arealerne og udbringning af husdyrgødning Mark- og gødningsplan, samt gødningsregnskab Generelt Der må kun udbringes husdyrgødning på de ejede og forpagtede udbringningsarealer, der er angivet i bilag Der må udbringes følgende mængder kvælstof fra husdyrgødning på bedriftens ejede og forpagtede arealer: kg N med krav om minimum 70 % udnyttelse kg N med krav om minimum 80 % udnyttelse kg N ved afgræsning på udbringningsarealet Der må maksimalt udbringes kg fosfor fra husdyrgødning og anden organisk gødning på bedriftens udbringningsarealer Transport af husdyrgødning Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal transportvejene i bilag 7 anvendes 2.10 Driftsforstyrrelser og uheld Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden orienteres indenfor en måned Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld Der skal altid foreligge en revideret beredskabsplan eller driftsforskrift, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Der skal indsendes en revideret plan når byggeriet er bygget og stopner m.v. kan påtegnes tegningerne Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året. Den skal være let tilgængelig og synlig for ansatte og øvrige der færdes på ejendommen og findes i et sprog der kan forstås af de ansatte Beredskabsplanen skal udleveres til indsatsleder / miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, og lignende 2.11 Egenkontrol Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med relevante vilkår Inden bedriftens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. 13

14 Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne. Gyllebeholdere der ikke længere anvendes, skal rengøres og gøres uanvendelige Bedriften skal, i forbindelse med de regelmæssige tilsyn, redegøre for hvad der er indført af renere teknologi siden sidst samt i hvilket omfang der er sket substitution af råvarer og hjælpestoffer til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer 14

15 3. Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 3.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, afstandskrav m.v. Miljøteknisk redegørelse Afstandskrav efter Husdyrgodkendelseslovens 6 og 8, samt husdyrgødningsbekendtgørelsens 16 Ikke-almene vandforsyningsanlæg Krav i meter Målt i meter 25 Ca Almene vandforsyningsanlæg 50 Ca Vandløb/dræn/sø 15 Over 15 Offentlig og privat fællesvej 15 Ca. 20 Levnedsmiddelvirksomhed 25 Over 25 Beboelse på samme ejendom 15 Ca. 35 Nabo-skel 30 Ca. 240 Nabobeboelse 50 Ca. 350 Nabobeboelse, ny gylletank 300 Ca naturtyper, ny gylletank 300 Ca Overordnet beskrivelse af afstande til naboer Husdyrbruget er placeret i landzone, med ca. 350 m til nærmeste beboelse uden landbrugspligt (Lådenhøjvej 5), der ligger nordvest for ejendommen. Den nærmeste nabo med landbrugspligt ligger ca. 550 m syd for ejendommen (Forten 21). Den nærmeste samlede bebyggelse ligger ca. 1,8 km nordvest for ejendommen (Hvorslev), og der er ca. 800 m til nærmeste byzone/sommerhusområde sydøst for ejendommen. Afstandene er målt fra kælvningsafdelingen. I forbindelse med gennemførelsen af projektet opkøbes ejendommene Forten 16, 15 og 19 af ansøger. Herudover opkøbes den mark, hvorpå anlægget er placeret. 15

16 Kort med udpegning af nærmeste naboer. Kort med udpegning af nærmeste samlet bebyggelse og byzone / sommerhusområde. 16

17 Kort over bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger. Stensager ligger udenfor byggelinjer og udenfor fredede områder og fredede fortidsminder. Plansiloanlægget kommer med den nordligste ende til at grænse op til beskyttet jord- og stendige. Kort over 3-naturområder. 17

18 Omkring ejendommene er der flere naturområder beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven. De naturområder, der ligger nærmest Stensager er søer, hede og overdrev der alle ligger over 450 m fra ejendommen. Kommunens bemærkninger og vurdering Husdyrbrugets projekterede anlæg ligger udenfor fredninger, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer og udenfor skov-, vej- og kirkebyggelinjer. Kommunen r konstateret, at alle afstandskrav i henhold til 6 og 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er overholdt. Kommunen vurderer samtidigt, at projektet med overholdelse af afstandene r foretaget den nødvendige geneforebyggelse. 3.2 Placering i landskabet Miljøteknisk redegørelse Generelt Produktionsanlægget ligger i det åbne land ca. 1,8 km sydøst for Hvorslev og ca. 1,8 km sydvest for Vellev, der er de nærmeste landsbyer i området. Området er domineret af landbrugsarealer, landbrugsejendomme, og spredt bebyggelse og beplantning. Kort over terrænhældninger 18

19 Produktionsanlægget og de omkringliggende arealer ligger i et forholdsvis fladt område med 0-6 graders terrænhældning. Kort over diverse udpegninger Ejendommen ligger udenfor beskyttelsesværdige kulturmiljøer og kirkeomgivelser og udenfor særlige beskyttelsesområder. Der er desuden ingen kulturhistoriske interessepunkter nær ejendommen. Nyt byggeri Bygningsmæssigt er der tale om et byggeri af 3 kostalde, en malkeafdeling, en klovboks, et depot, medarbejderfaciliteter, teknikrum og en foderlade på samlet ca m 2 med en maksimal højde på ca. 11,5 m, et plansiloanlæg på ca m 2 med egen opsamlingsbeholder med udsprinkling af regnvand og ensilagesaft på de dyrkede arealer rundt om plansiloen, to siloer placeret udenfor foderladen samt 3 gyllebeholdere på hver m 3 og en møddingsplads på ca. 600 m 2. Herudover opsættes der separationsanlæg på ejendommen. Byggeriet vil blive opført med røde teglsten samt hvide og røde stålplader i gavlene ud mod Forten. Herudover vil der være lyse gardiner til naturlig ventilation - samt røde og hvide stålplader. De nye kostalde bliver ca. 30 meter brede, og får dermed en taghældning på 20 grader. De 3 nye gyllebeholdere vil blive overdækket med grå teltdug. Det forventes, at den maksimale højde for gyllebeholderne inkl. overdækningen er 12 m, med baggrund i 2-2,5 høje betonelementer og en teltoverdækning på 8-10 m. Tegninger er vedhæftet ansøgningen. 19

20 Eksisterende bygninger I de eksisterende bygninger skal der fremover være depot og vareindlevering. En del af det eksisterende staldanlæg er nedbrændt i december På tegningerne fremgår det som nedrives. Stuehuset vil blive stillet til rådighed for medarbejdere. Gyllebeholderen på 500 m 3 vil fortsat blive benyttet. Den vil også fremover være med naturligt flydelag. Det forventes at gyllebeholderen anvendes til koncentrat fra gylleseparationen og at det bliver afhentet herfra af Over Løjstrup BioEnergy ApS. Beplantning Der etableres en skærmende beplantning syd for gyllebeholderne og vest for det samlede anlæg, samt øst for plansiloerne. Det forventes herved at det samlede staldanlæg, opbevaring til husdyrgødning og siloanlæg vil falde mere naturligt ind i landskabet og ikke ve negativ indflydelse på områdets landskabelige udseende. Tegninger med beplantningens princip er vedhæftet ansøgningen. Kommunens bemærkninger og vurdering Det r ifølge forarbejderne til husdyrgodkendelseslovens 22 været hensigten at overføre planlovens regler uændret. Det indebærer som altovervejende udgangspunkt, at Kommunen ikke i medfør af husdyrgodkendelsesloven og med henvisning til landskabelige værdier kan afslå en ansøgning om opførelse af nyt erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri i tilknytning til eksisterende landbrugsanlæg, herunder foretagelse af erhvervsmæssigt nødvendige ændringer af eksisterende landbrugsanlæg. Derimod vil der til ny bebyggelse kunne stilles vilkår om afskærmende beplantning, farve- og materialevalg, udformningen og den præcise beliggenhed af byggeriet, men med respekt for den funktion byggeriet skal opfylde. Sådanne vilkår skal være begrundet i, at byggeriet ellers vil medføre væsentlig påvirkning af landskabelige værdier. Vurderingen skal ske med skyldigt hensyn til, hvad der er økonomisk og funktionelt muligt og forsvarligt. Det nye byggeri bliver omfangsrigt og markant, selvom det opføres i tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen. Det er derfor Favrskov Kommunes opgave at vurdere, om anlægget vil ve en væsentlig negativ indflydelse på det omkringliggende landskab efter udvidelsen. Samtidig skal Kommunen vurdere, om der er foretaget de fornødne overvejelser omkring, hvordan den landskabelige påvirkning kan dæmpes. Placering De nye bygninger på Forten 18 er erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som et landbrug, og de bliver opført i tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen. De nye bygninger vil blive opført nord og nordvest for de eksisterende bygninger på ejendommen, med længdeaksen i de store kostalde placeret næsten vinkelret på Forten, og i retningen øst-vest. 20

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Pumpe, fortank til gyllebeholder

Pumpe, fortank til gyllebeholder Pumpe, fortank til gyllebeholder Opsamlingsplads og malkestald Kompressor, mælketank Fodersiloer, indkøbt foder Lysstofrør under tag Ny kostald Befæstet areal. Vakuumpumpe ca. 12 m til skel Sugetårn ved

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten Afgørelse om anmeldelse af udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærd på ejendommen Buskmosevej 16, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har d. 9. april 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse kvægproduktionen på Pittevej 18, 8881 Thorsø Godkendelsesdato den 7. august 2013

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse kvægproduktionen på Pittevej 18, 8881 Thorsø Godkendelsesdato den 7. august 2013 Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Pittevej 18, 8881 Thorsø Godkendelsesdato den 7. august 2013 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Mosegård Pittevej 18 8881 Thorsø Matrikel

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder.

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder. Thøger Larsen Stjernegårdsvej 4 5772 Kværndrup Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Afgørelse om udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærdskrav

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen på Skovvang, Houlbjergvej 29A, 8870 Langå. Godkendelsesdato den 2. august 2013

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen på Skovvang, Houlbjergvej 29A, 8870 Langå. Godkendelsesdato den 2. august 2013 12-miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Skovvang, Houlbjergvej 29A, 8870 Langå Godkendelsesdato den 2. august 2013 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Jordstykker CVR-nummer P-nummer

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret Kurt Jepsen Randsigvej 50 6855 Outrup Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79947115 Afgørelse på anmeldelse af plansiloanlæg på Randsigvej 50, 6855 Outrup Varde Kommune har afgjort, at der kan bygges

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Nr. 916 af 23. juni 2017 Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) Kapitel 6 Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. 10. Etablering,

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned.

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned. Jørn Mikkelsen Stenhøjvej 4 Søften 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Per Markvart Nielsen Strandvej Højby. Den 4. november Natur, Miljø og Trafik

Per Markvart Nielsen Strandvej Højby. Den 4. november Natur, Miljø og Trafik Per Markvart Nielsen Strandvej 23 4573 Højby Den 4. november 2015 Natur, Miljø og Trafik Etablering af maskinhal på 690 m 2 i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej 23, 4573 Højby. Odsherred

Læs mere

Tillæg til 12-Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup

Tillæg til 12-Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup Tillæg til 12-Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Stensager Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup Godkendelsesdato den 19. februar 2014 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Stensager. Forten

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten Bjarke Refsgaard Hoffman Hadbjergvej 125 Hadbjerg 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Endelig afgørelse om ikke

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Tillæg nr. 19 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2005 J. nr. 8-52-6-2-6-04 Regionplantillæg nr. 19 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015 Miljøgodkendelse Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Tilladelse til opførelse af fortank

Tilladelse til opførelse af fortank Tilladelse til opførelse af fortank Mosegyden 16, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 16. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-260555 Sags nr. 480-2015-88748 Indhold Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej 59 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4,

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4, #split# Henrik Endelt Sørensen Trangetvej 4 9330 Dronninglund Sendt til virksomhedens digitale postkasse via cvr.nr. 23175657 Plan og Miljø Dato: 8. september 2014 Sags. nr.: 09.17.05-G01-1-14 Sagsbeh.:

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Svend Pedersen Sønderbyvej Outrup

Svend Pedersen Sønderbyvej Outrup Svend Pedersen Sønderbyvej 30 6855 Outrup Teknik og Miljø Erhvervscenteretlandbrug Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse på ansøgning om etablering af

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Viborg Kommune, Virksomhedsmiljø, Teknik og Miljø, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg DATABLAD Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 2: Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3: Kvægbrug - Checkskema for på: Fittingvej 19, 6623 Vorbasse Checkskema vedr. ansøgning om godkendelse

Læs mere

26. Maj 2011

26. Maj 2011 Mødets udgangspunkt Odder kommune har besluttet at udarbejde principper/ politik for landbrugsområdet. Planstrategi og kommuneplan undervejs. Byrådet ønsker borgerinddragelse. Berøringsflader landbrug:

Læs mere