Apoteker - historie og processer. Teknik og Administration Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apoteker - historie og processer. Teknik og Administration Nr. 5 2003"

Transkript

1 Apoteker - historie og processer Teknik og Administration Nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af branchen Branchedefinition og afgrænsning Lovgivning Brancheorganisation Branchens strukturelle udvikling Anvendte stoffer og kemikalier Antal virksomheder og beskæftigede Processer, teknologi og miljø Procesbeskrivelse Virksomhedsindretning Arbejdsmetoder og miljøbelastning Arbejde i støvelaboratoriet Arbejde i damplaboratoriet Arbejde i tabletlaboratoriet Arbejde i det analytiske og det aseptiske laboratorium Arbejde i skylleriet Opbevaringsrum Sammenfatning Litteraturliste Ordliste Bilag Ordliste 2

3 1. Indledning Forord Denne beskrivelse om apoteker er udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Amternes Videncenter for Jordforurening. Udarbejdelsen af beskrivelsen er blevet fulgt af en følgegruppe bestående af: Anette Faarbæk, Ribe Amt Lillin Villadsen, Ribe Amt Gert Lajer, Viborg Amt. Herudover har Apotekerforeningen bidraget med bemærkninger til beskrivelsens kapitel 2 og 3. Baggrund Baggrunden for beskrivelsen er, at der hersker usikkerhed om, hvilke forureningskilder og hvilke forureningskomponenter der kan forekomme på lokaliteter med apoteker. Denne usikkerhed gør det vanskeligt at vurdere, hvorvidt apoteker bør kortlægges på Vidensniveau 1 i henhold til Lov om forurenet jord. Viborg Amt har, som et af de eneste amter, udført forureningsundersøgelser på apoteker. På enkelte apoteker blev der konstateret forurening med kviksølv og chlorerede kulbrinter, samt spor af arsen og zink. Kilderne til forureningen kunne dog ikke fastlægges. Amtet valgte på den baggrund at kortlægge alle apoteker i amtet på hhv. Vidensniveau 1 og 2. Ribe Amt har modsat valgt ikke at kortlægge apoteker på Vidensniveau 1, mens flere amter ikke har taget stilling til for eller imod. Denne beskrivelsen er lavet med henblik på at give amterne et redskab til at vurdere en eventuel V1-kortlægning af apoteker. I beskrivelsen er apoteksbranchens strukturelle udvikling samt udviklingen i arbejdsprocesser og miljøbelastning gennemgået fra midten af 1500-tallet og frem til i dag. Med baggrund i viden om processer og anvendte materialer er mulige forureningskilder på et apotek herefter udpeget. Det har ikke været muligt at finde oplysninger om mængderne af de potentielt forurenende stoffer, der har været anvendt på apotekerne. 3

4 Formål Formålet med beskrivelsen er at give en generel indsigt i branchens produktions- og miljøforhold, med særligt henblik på at give et overblik over aktiviteter, der kan indebære belastning af jord og grundvand. 4

5 2. Generel beskrivelse af branchen 2.1. Branchedefinition og afgrænsning Apotekssektoren omfatter/omfattede en række forskellige enheder i relation til udlevering af medicin: apoteket, sygehusapoteket, filialapoteket, hjælpeapoteket, apoteksfilialen, apoteksudsalget, håndkøbsudsalget og medicinudleveringsstedet. Af disse apoteksenheder har kun få apoteker og sygehusapoteker i dag mulighed for selv at fremstille lægemidler, mens de øvrige udelukkende ekspederer recepter og/eller forhandler lægemidler. Tidligere har filialapoteket og hjælpeapoteket (enheder, der ikke har eksisteret siden 1926) også haft mulighed for at fremstille lægemidler. Alle filial- og hjælpeapoteker blev efterhånden omdannet til selvstændige apoteker. Ca. halvdelen af de apoteksfilialer, der eksisterer i dag, er omdannelser af tidligere selvstændige apoteker. Ved apoteker forstås i denne sammenhæng enheder, der har eller har haft laboratorium, dvs. steder med mulighed for fremstilling af lægemidler mv., herunder sygehusapoteker, filialapoteker, hjælpeapoteker og apoteksfilialer. Det vurderes i tilknytning til ovenstående, at der ikke er en relevant miljøbelastning tilknyttet selve forhandlingen af lægemidler og dermed til enhederne apoteksudsalget, håndkøbsudsalget og medicinudleveringsstedet. Apoteker var opført under branchekode før 1993 og er efter 1993 opført under branchekode : Apoteker i Danmarks Statistik. Virksomheder opført i Danmarks Statistik er momsregistrerede virksomheder Lovgivning Lægemiddelstyrelsen, der blev oprettet i 1997 under Sundhedsstyrelsen varetager funktionen som tilsynsførende, rådgivende og regulerende myndighed i forhold vedrørende apoteker /5/. Der foretages visitats af apotekerne gennemsnitligt hvert tredje til fjerde år, hvor en visitator fra Lægemiddelstyrelsen, evt. sammen med embedslægen, fører tilsyn med, at den nye Lov om apoteksvirksomhed fra 1995, senest ændret 2002, overholdes /5/. Området er reguleret af Miljøbeskyttelsesloven og af Lov om kemiske stoffer og produkter fra 1996 med tilhørende bekendtgørelser, der beskriver reglerne omkring klassificering, mærkning, salg og opbevaring af farlige, kemiske stoffer og produkter. 5

6 Affaldsbortskaffelse I 1976 udstedes, med hjemmel i Lov om bortskaffelse mv. af olie- og kemikalieaffald, Bekendtgørelse om kemikalieaffald, der skal sikre en mere kontrolleret opbevaring, transport og bortskaffelse af kemikalieaffald. Herefter skal virksomheder, der frembringer kemikalieaffald, aflevere dette på et af kommunalbestyrelsen anvist sted, medmindre kommunalbestyrelsen foranstalter afhentning. Fra modtagestationerne transporteres kemikalieaffaldet til Kommune Kemi A/S, Nyborg, der siden 1976 har kunne modtage og behandle så godt som alt kemikalieaffald i Danmark. I 1992 blev Lov om bortskaffelse m.v. af olie- og kemikalieaffald ophævet og afløst af Miljøbeskyttelsesloven. Ud over at apotekerne selv producerer/producerede affald i forbindelse med fremstillingen af lægemidler, rengøringen af redskaber mv., skal apotekerne også modtage medicinrester fra forbrugere og medicinalpersoner, der skal opbevares og sendes videre til destruktion hos Kommunekemi A/S. Apoteksfilialer, -udsalg og håndkøbsudsalg modtager ligeledes medicinrester, men afleverer efterfølgende disse til det apotek, de er tilknyttet, og som derefter står for videresendelsen til Kommunekemi A/S. Indtil der kom en egentlig lovgivning omkring, hvordan farligt affald skal bortskaffes, blev fast affald sandsynligvis bortskaffet til de lokale lossepladser, hældt ud på jorden eller evt. brændt af, mens flydende affald blev hældt i kloakken. Der har ifølge /3/ ikke været krav til rensning af udsugningsluft fra stinkskabe eller støvelaboratorier, og der har heller ikke været krav til rensning af processpildevand /3/ Brancheorganisation Apotekerne er organiseret i Danmarks Apotekerforening, Bredgade 54, 1017 København K Branchens strukturelle udvikling I 1546 blev apoteksvæsenet for første gang indarbejdet i den statslige lovgivning. Umiddelbart herefter blev den første kongelige apotekerbevilling udstedt, og det første apotek åbnede i København /3/, /4/. Tre år efter kom det første apotek i provinsen, og herefter steg antallet støt med ca. et nyt apotek hvert femte år. I 1672 var der 24 apoteker i Danmark, og antallet toppede i 1961 med 354 /5/. De første apoteker solgte, ud over lægemidler, specialvarer som krydderier, konfekt, chokolade mv. samt f.eks. tjære, tømmer og korn. Apotekerne havde 6

7 endvidere bevilling til at drive udskænkningssted. Desuden var apoteket en større virksomhed med eget laboratorium, hvor der blev fremstillet piller, miksturer og andre typer medicin /3/. Med medicinalordningen i 1672 fik apotekerne eneret til at fremstille og forhandle lægemidler. Dette blev ændret med en ny Apotekerlov i Med den ny Apotekerlov havde apotekerne ret til at fremstille og forhandle lægemidler, men ikke eneret. En stor del af produktionen blev herefter overtaget af medicinalvirksomheder og efterhånden kunne det ikke betale sig for apotekerne selv at fremstille lægemidler /3/. Medicinalvirksomhedernes andel af den samlede omsætning af receptpligtige lægemidler steg fra ca. 1 % i 1919 til ca. 40 % i 1939 /12/. En tilsvarende udvikling var tidligere foregået inden for håndkøbsmedicinen /12/. Indtil 1980 erne fandtes der dog en betydelig produktion af lægemidler mv., men med vedtagelse af den første Lov om apoteksvirksomhed i 1984 imødekom man medicinindustriens argumentation om det uheldige i, at apotekerne både producerede og forhandlede lægemidler. Loven resulterede i, at apoteksproduktionen ophørte i 1990, bortset fra fremstillingen af magistrelle lægemidler /1/. I dag finder der kun en egentlig produktion sted på to apoteker i Danmark: Glostrup Apotek og Skanderborg Apotek /10/. Disse apoteker fremstiller lægemidler, der ikke umiddelbart kan leveres af medicinalfabrikkerne. Det kan f.eks. være sjældent forekommende lægemidler eller specielt sammensatte præparater. Apotekerne er leverandører til landets øvrige apoteker, når kunder som læger, dyrlæger, tandlæger og patienter efterspørger specielle produkter /11/ Anvendte stoffer og kemikalier Allerede i Middelalderen var man begyndt at anvende renfremstillede kemiske stoffer i stedet for naturstoffer, bl.a. kviksølv- og sølvsalte i lægemidler til udvortes brug. I midten af 1500-tallet begyndte man at anvende kemiske stoffer, f.eks. antimon, arsen, kobber, kviksølv og svovl i lægemidler til indvortes brug /5/. Kviksølv blev anvendt i salver helt op til 1970 erne /10/. Apotekerne har solgt alt lige fra varer som plantegifte, desinfektionsmidler, kemikalier til teknisk brug og kosmetik /13/. Dette har betydet, at apoteket har haft et særdeles velassorteret lager. I /8/ er der givet eksempler på blandinger, som en apoteksassistent kunne komme ud for at skulle fremstille. Heraf fremgår det, at bl.a. cyclohexanol, trichlorethylen, tetrachlormethan og paraffin har været anvendt /8/. Det fremgår ligeledes af /13/, at der har været anvendt tetrachlormethan, men den nærmere anvendelse er ikke præciseret. 7

8 Tetrachlorkulstof og trichlorethylen blev ifølge /13/ ligeledes anvendt til slukning af småbrande, f.eks. i stinkskabe. Ifølge /10/ har der været anvendt forskellige flygtige væsker til affedtning af særlig fedtet eller olieret apparatur. Det vurderes, at der kan have været tale om såvel kulbrinter som chlorerede kulbrinter og vandblandbare kulbrinter. Tidligere farmaceut, Jens Løn, oplyser, at der primært blev anvendt æter og sprit til rengøring af apparatur, men at der ligeledes blev anvendt forskellige alkalier og syrer, f.eks. natriumhydroxid og kromsyresvovlsyre /16/. Indtil 1960 erne blev æter endvidere hyppigt anvendt i forbindelse med fremstilling af tabletter. Men da man i slutningen af 1960 erne blev mere opmærksom på helbredsskader, og da æterulykker var særligt hyppige, begyndte man så småt at substituere med mindre farlige opløsningsmidler /12/. Apotekerforeningen oplyser, at der ingen opgørelser er over apotekernes forbrug af de forskellige stoffer og kemikalier /10/ Antal virksomheder og beskæftigede Da apotekssektoren er en vigtig del af den primære sundhedstjeneste, er den underlagt en indgående, offentlig regulering. Det er således myndighederne, der bestemmer, hvor mange apoteker og apoteksfilialer, der skal være, og hvor de skal ligge. Antallet af apoteker og ansatte i branchen har været svagt faldende gennem de senere år, som følge af effektivisering af sektoren /3/. Ud fra et lighedsprincip skal alle danskere have forholdsvis kort afstand til et apotek /3/, og dette er sandsynligvis årsag til, at antallet af apoteker i dag er forholdsvis konstant. I 1546 åbnede det første apotek i København, og herefter steg antallet støt med ca. et nyt apotek hvert femte år indtil 1787, hvorefter udviklingen gik hurtigere. I 1961, hvor antallet af apoteker toppede var der 354 apoteker i Danmark. Antallet var reduceret til 329 i I 2001 var der, ud over apotekerne, i alt apoteksudsalg, håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder /3/. Udviklingen i antallet af apoteker, herunder filialapoteker, hjælpeapoteker og apoteksfilialer i Danmark, fremgår af figur

9 Antal apoteker i Danmark Figur 2.1: Antal apoteker i Danmark , inkl. Sønderjylland /5/. Ifølge Danmarks Statistik fordelte antallet af apoteker i 1999 sig på de enkelte amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner, som det er angivet på figur 2.2. Nordjyllands Amt Viborg Amt Århus Amt Ringkøbing Amt Vejle Amt Ribe Amt Sønderjyllands Amt Fyns Amt Storstrøms Amt Vestsjællands Amt Roskilde Amt Frederiksborg Amt Københavns Amt Frederiksberg København Kommune Antal apoteker Figur 2.2 Fordeling af apoteker i Danmark i

10 Opgørelserne over apoteker i Danmarks Statistik omfatter både apoteker og apoteksfilialer, hvor sidstnævnte i gennemsnit udgør omkring 14 % af det samlede antal. Hvordan den nøjagtige fordeling af apoteksfilialer er på landsplan, fremgår ikke af databasen. Der er i dag ca ansatte på de danske apoteker /3/. Dette antal har været stabilt gennem 1990 erne. Ifølge Danmarks Statistiks opgørelser var der omkring ansatte i midten af 1980 erne og ca midt i 1990 erne. Det vurderes, at Danmarks Statistiks opgørelser også omfatter ansatte i apoteksfilialerne. 10

11 3. Processer, teknologi og miljø 3.1. Procesbeskrivelse På et apotek udføres der en række forskellige arbejdsopgaver, hvoraf de vigtigste i dag er lægemiddelsalg samt rådgivning og information i forbindelse hermed. Indtil 1980 erne fandtes også en betydelig produktion af lægemidler mv., der dog siden 1993 er blevet centraliseret og næsten helt udskilt /1/. I relation til potentielle miljøbelastninger er kun arbejdet i forbindelse med produktionen af lægemidler mv. relevant. I det følgende beskrives delprocesserne på laboratoriet og benyttes herefter som udgangspunkt for en beskrivelse af miljøbelastningen, som apoteket potentielt udgør for jord, luft og grundvand. Først med den stigende miljødebat i starten af 1970 erne indså man inden for apoteksvæsenet nødvendigheden af at begrænse affaldet og opdele det efter egenskaber for at opnå den mest effektive destruktion /12/. Før dette vurderes det, at flydende affald primært blev bortskaffet via kloaksystemet og fast affald blev bortskaffet på lokale lossepladser, hældt ud på jorden eller evt. brændt af. Ud over det deciderede arbejde på apoteket er det ligeledes apotekets opgave at modtage medicinrester og f.eks. knuste termometre samt at bortskaffe disse til Kommune Kemi A/S. I et enkeltstående tilfælde har en autoophugger i Brønderslev oplyst, at kviksølvkontakter, der findes i enkelte af de modtagne biler, blev afleveret på apoteket. Dette er evt. et lokalt tilfælde, men det kan ikke udelukkes, at der også er indleveret kviksølvkontakter på andre apoteker i landet Virksomhedsindretning På figur 3.1 er vist et konkret eksempel på indretningen af et apotek: København Svane Apotek i I det følgende er de forskellige afsnit i apoteket beskrevet nærmere. 11

12 Figur 3.1: Indretning af København Svane Apotek i 1944 /13/.

13 I officinet, i dag betegnet publikumsrummet, afleveres recepten, og samme sted opbevares og udleveres den færdige medicin. I officinet var der tidligere borde og vægskabe med talrige skuffer indeholdende lægemidler. Over skabene fandtes reoler, hvor bøsser, krukker og flasker, kaldet standbeholdere og ligeledes indeholdende lægemidler, var opstillet. Standbeholdere blev anvendt til opbevaring af lægemidler indtil 1960 erne, hvor apotekerne af rationaliserings- og sikkerhedshensyn gik over til at opbevare varerne i de hjemkøbte emballager /5/. Officinet er principielt et ekspeditionslokale, men har på mindre apoteker ligeledes indeholdt recepturens og defekturens funktioner, se beskrivelse af receptur og defektur nedenfor. Figur 3.2 og 3.3 viser eksempler på hhv. indretning af et officin og et publikumsrum. Figur 3.2: Eksempel på indretning af officin i slutningen af 1800-tallet; Elefant Apoteket i København /5/.

14 Figur 3.3: Eksempel på indretning af publikumsrum ca /14/. Recepturen skal være indrettet i nærheden af officinet, og på de mindre apoteker var/er recepturen ofte indrettet i et hjørne af officinet. Recepturen er stedet, hvor de indleverede recepter ekspederes. Hvis lægemidlet forelå som lagervare uden at være færdigpakket, måtte pakningen til kunden fremstilles af lagerbeholdningen ved påfyldning. Drejede det sig om et magistrelt lægemiddel, måtte lægemidlet fremstilles uden forudgående forberedelse i recepturen. De vigtigste arbejdsredskaber i recepturen var morteren og pistillen, figur 3.4, samt vægtene og lodderne. Desuden anvendtes et pillebræt til trilning af piller, figur 3.4. I recepturen var der ofte en kogeplads, en vask samt evt. et stinkskab og et tørreskab /6/, /13/. 14

15 Figur 3.4: Morter med pistil /6/ (tv) og pillebræt /5/. I recepturen var endvidere gift- og morfinskab samt hylder med diverse krukker, standflasker og glas /13/. På nogle apoteker har der været en affaldsskakt fra recepturen, der førte ned til fyrrummet, hvor affaldet blev brændt i ovnen. Disse affaldsskakte var beregnet til papiraffald /13/. Figur 3.5 og figur 3.6 viser eksempler på indretning af recepturer. Figur 3.5: Eksempel på indretning af receptur i 1940 erne /12/ (tv) og i 1952; Løve Apoteket, Århus /5/. 15

16 Figur 3.6 Eksempel på indretning af receptur ca /14/. Hvor færdigholdte påfyldninger af lægemidler, som apoteket producerede i mindre mængder, ofte blev fremstillet i officinet og recepturen, foregik større påfyldningsarbejder i defekturen. Defekturen var et tilstødende lokale med særligt påfyldningsapparatur. Figur 3.7 viser eksempel på indretning af defektur. Figur 3.7: Eksempel på indretning af defektur i 1952; Løve Apoteket, Århus /5/. 16

17 Mens officin, receptur og defektur ofte lå i tilknytning til hinanden, var apotekets øvrige lokaler, så som laboratorier, skylleri, materialkammer og materialkælder placeret afsides, ofte på andre etager /5/. I laboratoriet fremstilledes alle lægemidler, som blev produceret i større skala og/eller krævede større apparatur. Oprindeligt var laboratoriet ét lokale, se figur 3.8, men blev efterhånden, som laboratoriearbejdet blev udspecialiseret, opdelt i støvelaboratorium, damplaboratorium, tabletlaboratorium, aseptisk laboratorium og analytisk laboratorium /5/. Figur 3.8: Eksempel på indretning af laboratorium i 1897, Kalundborg Svane Apotek /6/. Støvelaboratoriet benyttedes til støvende arbejde, bl.a. til omhældning af støvende kemikalier og droger samt til findeling, sigtning og blanding af kemikalier med skæreapparater, rivemaskiner, kværne, mortere, møller og sigter /5/, /13/. Støvelaboratoriet kaldes også for blande- og granuleringslokale /12/. Sommetider har støvelaboratoriet blot været et støvekammer tilknyttet recepturen /13/. Støvelaboratoriet har ofte været forsynet med udsugning /13/. I damplaboratoriet blev der fremstillet destilleret vand, ekstrakter, urteudtræk og kemiske præparater. I damplaboratoriet var der opstillet perkolatorer, som er apparatur til produktion af væsker gennem udtræk og presser til fremstilling af urteudtræk, dampanlæg til kogning og destillation, svingkedler, emulsionsmaskine, tørreovne/-skabe og vakuumapparater /5/, /12/. En del af dette apparatur blev først almindeligt i det 20. århundrede. I 1800-tallet var det f.eks. almindeligt, at glasbeholderne hang rundt om det åbne ildsted, og der var direkte fyring under destillationskedlen. Temperaturfølsomme lægemidler blev typisk fremstillet i apotekets kælder /5/. 17

18 Figur 3.9 viser eksempler på indretning af damplaboratorier. Figur 3.9: Eksempel på indretning af damplaboratorier i 1932, Hvide Hest Apotek, Horsens /5/ (tv) og ca. 1957, Christianshavns Apotek /15/. I tabletlaboratoriet fremstilledes tabletter, piller, afdelte pulvere og granuleringer ved hjælp at hånddrevne og motordrevne maskiner. Ud over tabletmaskiner fandtes der i tabletlaboratoriet blandemaskiner, granuleringsmaskiner, granulattørreskabe og dragekedler /5/. Fra 1890 erne anvendtes tabletmaskinen til udstempling af tabletter /2/. I starten af 1920 erne var der kun få laboratorier, der havde tabletmaskiner, og først fra 1930 erne var der installeret tabletmaskiner på de fleste laboratorier /5/. Disse apparater anvendtes frem til 1960 erne /2/. Figur 3.10: Eksempel på arbejde i tabletlaboratoriet ca. 1984, Løve Apoteket, Randers /7/. 18

19 Efter 1933 blev de første aseptiske laboratorier indrettet til fremstilling af injektionsmedicin, der tidligere blot var simple opløsninger af lægemidler i destilleret vand. Kravene til sterilitet blev efterhånden større, og omkring 1970 begyndte man at anvende mindre separate ren-rumsområder, Laminar Air Flow-kabinetter, såkaldte LAF-bænke, hvori den aseptiske forberedelse kunne gennemføres i sterilfiltreret luft. Vandige opløsninger blev efterfølgende varmebehandlet, f.eks. ved autoklavering /5/. I de aseptiske laboratorier var der præparationsrum, hvor udelukkende præparationen fandt sted, mens vask, vægt, autoklave, skabe mv. var udenfor. Disse rum blev inden anvendelse afvasket med desinficerende væske, så som kloraminopløsning eller karbolvand. I præparationsrummet var det et krav, at gulvet skulle have fald til afløb. Figur 3.11: Eksempel på arbejde i det aceptiske laboratorium ca. 1984, Løve Apoteket, Randers /7/. Det analytiske laboratorium ligger ofte i tilknytning til damplaboratoriet og blev anvendt til kemiske undersøgelser, herunder fremstilling af reagenser og titrervæsker, kemisk identitets- og renhedskontrol af hjemkøbte råvarer og bulkvarer, styrkebestemmelse, massevariationsafprøvning mv. /5/. Derudover blev der foretaget fysiske undersøgelser som bestemmelse af reaktion, optisk drejning og brydning, frysepunkt, kogepunkt, smeltepunkt og størkningspunkt samt vægtfylde- og viskositetsbestemmelse. Der blev yderligere foretaget kliniske analyser, f.eks. urinanalyser og tekniske analyser, f.eks. tørve- og træanalyser /13/. 19

20 Figur 3.12: Eksempel på arbejde i det analytiske laboratorium ca. 1984, Løve Apoteket, Randers /7/. Op til 1940 erne blev der i det analytiske laboratorium ligeledes fremstillet injektionsmedicin, da ikke alle apoteker havde aseptiske laboratorier /13/. Af inventar i det analytiske laboratorium kan nævnes autoklave, tør-sterilisator, rystemaskine til fremstilling af opløsninger af tungtopløselige stoffer, centrifuge, stinkskab og vask /13/. Det fremgår af /13/, at der ofte var afløb direkte fra stinkskabet, men at dette ikke var nødvendigt, såfremt vasken var lige ved siden af selve stinkskabet. Figur 3.13 viser et eksempel på indretning af et analytisk laboratorium i Figur 3.13: Eksempel på indretning af analytisk laboratorium i 1936, Dyveke Apotek, København /5/. I skylleriet blev brugte arbejdsredskaber, tømte standbeholdere samt returnerede medicinflasker og medicinglas rengjorte. Af apparatur i skylleriet kan næv- 20

21 nes vandturbinen /6/. Efterfølgende blev flasker og lignende tørret i en flasketørreovn /5/. Gulvet i skylleriet er pga. meget vand typisk belagt med fliser eller klinker. I materialkammeret og materialkælderen, se figur 3.14, blev henholdsvis de tørre og de våde droger, kemikalier og færdige lægemidler opbevaret /5/. I materialkammeret kunne der endvidere være stinkskab og tørreskab /6/. Gulvene i kældrene har typisk været cementpuds og senere støbeasfalt evt. med cementmaling /13/. Støbeasfalt tåler ikke olie /13/. Figur 3.14: Eksempel på indretning af materialkammer i 1952, Løve Apoteket, Århus (tv) og materialkælder i 1936, Dyveke Apotek, København /5/. Apoteket havde typisk også en syrekælder, et giftrum samt et brandsikkert rum. I sidstnævnte rum blev der opbevaret spiritus, æter, benzin og lignende /6/. På et middelstort apotek blev der i 1940 erne opbevaret ca forskellige droger i mængder på 0,5-10 liter og ca forskellige kemikalier, halvdelen i mængder på under 0,5 liter og halvdelen i mængder på ca. 0,5-6 liter /13/. Til opvarmningsformål anvendtes fyringsolie, gas eller elektricitet Arbejdsmetoder og miljøbelastning I de følgende afsnit beskrives de enkelte delprocesser på et apotek samt den dertil relaterede miljøbelastning. 21

22 Arbejde i støvelaboratoriet Arbejdsmetoder I støvelaboratoriet blev der foretaget omhældning af støvende kemikalier og droger samt findeling og blanding af kemikalier med skæreapparater, rivemaskiner, kværne, mortere og sigter. Miljøbelastning I relation til jord- og grundvandsforurening kan arbejdet i støvelaboratoriet medføre følgende miljøbelastning: I forbindelse med udsugning fra støvelaboratoriet kan der ske deposition af partikler på udendørs arealer. Partikler, der afsættes på tag, vil, når det regner, blive transporteret til jordoverfladen og evt. kloaksystemet Arbejde i damplaboratoriet Arbejdsmetode Ved hjælp af dampanlæg, svingkedler, perkolatorer, presser, tørreovne/-skabe og vakuumapparater blev der fremstillet destilleret vand, ekstrakter, tinkturer og kemiske præparater. Miljøbelastning I relation til jord- og grundvandsforurening kan arbejdet i damplaboratoriet medføre følgende miljøbelastning: Uheld eller spild på gulv og evt. afløb til kloak i forbindelse med håndtering og oplag af kemikalier og præparater. Bortskaffelse af mislykkede præparater. Var der tale om farligt affald, blev dette bortskaffet til Kommune Kemi A/S, dog først efter Før dette blev fast affald sandsynligvis deponeret på de lokale lossepladser, hældt ud på jorden eller evt. brændt af, mens flydende affald blev hældt i kloakken Arbejde i tabletlaboratoriet Arbejdsmetoder I /12/ er givet en beskrivelse af, hvordan man producerede tabletter på et apotek i Jylland sidst i 1960 erne: De forskellige stoffer, der skal indgå i tabletterne findeles først i støvelaboratoriet. Herefter opløses f.eks. et eller flere af stofferne i æter (f.eks. 4 kg æter til 22

23 20 g granulat). Denne æteropløsning anvendes derefter til løbende fugtning af det resterende granulat. Den fugtede masse blandes derefter i en blandemaskine og skovles efterfølgende over i en granuleringsmaskine /12/. Dette arbejde foregik i tabletrummet, der ikke var ventileret på anden måde end med en ventilator anbragt under loftet /12/. Ifølge /16/ har der som opløsnings- og fugtningsmiddel ligeledes været brugt vandig gelatineopløsning, spritholdig gelatine eller ren sprit. Miljøbelastning I relation til jord- og grundvandsforurening kan arbejdet i tabletlaboratoriet medføre følgende miljøbelastning: Uheld eller spild på gulv og evt. afløb til kloak i forbindelse med håndtering og oplag af opløsningsmidler, så som æter og sprit. Der har sandsynligvis ikke været decideret fast affald af betydende mængde, ud over mislykkede portioner af tabletmasse. Var der tale om farligt affald blev dette bortskaffet til Kommune Kemi A/S, dog først efter Før dette blev fast affald sandsynligvis deponeret på de lokale lossepladser, hældt ud på jorden eller evt. brændt af, mens flydende affald blev hældt i kloakken Arbejde i det analytiske og det aseptiske laboratorium Det vil være for omfattende her at beskrive alle de forskellig arbejdsopgaver, der udføres i det analytiske laboratorium. Fælles for arbejdet er dog, at der er tale om analyser af forholdsvis små mængder materiale, hvorfor det vurderes, at miljøbelastningen relateret hertil er minimal. I det aseptiske laboratorium blev der fremstillet injektionsmedicin samt foretaget påfyldning af ampuller. Arbejdet i det aseptiske laboratorium vurderes derfor heller ikke at give nogen væsentlige belastninger af miljøet, da arbejdet foregår med mindre portioner af færdige medicinblandinger, hvor spild mv. formodes at holdes på det minimale Arbejde i skylleriet Arbejdsmetode Ifølge /13/ foregik rensningen af gummihætter til hætteglas med destilleret vand og sæbesprit, mens ampuller blot blev renset med destilleret vand. Injek- 23

24 tionsflasker blev renset med f.eks. en blanding af vand, vinaand og acetone /13/. Apotekerforeningen oplyser, at der blev anvendt forskellige flygtige væsker til affedtning af særligt fedtet eller olieret apparatur /10/. Der blev ifølge /16/ primært anvendt æter og sprit til rengøring af apparatur. Til rengøring af glasapparatur til analytisk brug blev der anvendt kromsyresvovlsyre. Derudover blev der anvendt alkaliske uorganiske vaskemidler, primært soda og natriumhydroxid samt organiske vaskemidler som sæbe og syntetiske fedtalkoholsulfonater. Desuden blev der brugt syre i en vis udstrækning /16/. Ifølge /16/ blev der ikke anvendt andre chlorerede opløsningsmidler end chloroform og det i begrænset omfang. Hospitalssprit indeholdt indtil starten af 1970 erne omkring 3 % chloroform. Af /13/ fremgår det, at man i 1940 erne anvendte tetrachlorkulstof, men den nærmere anvendelse er ikke præciseret. Miljøbelastning I relation til jord- og grundvandsforurening kan arbejdet i skylleriet medføre følgende miljøbelastning: Bortskaffelse af rensemiddel, flydende affald samt mindre mængder fast affald til kloakken Opbevaringsrum I opbevaringsrummene materialkammeret og kælderen, syrekælderen, giftrummet samt det brandsikre rum opbevaredes droger, kemikalier og færdige lægemidler. Miljøbelastning I relation til jord- og grundvandsforurening kan opbevaringen af kemikalier mv. have medført følgende miljøbelastning: Uheld eller spild på gulv og evt. afløb til kloak i forbindelse med håndtering og oplag af kemikalier mv. 24

25 4. Sammenfatning Apoteker, hvor der er en potentiel risiko for forurening af jord og grundvand, er de steder, der har eller har haft mulighed for fremstilling af lægemidler mv., herunder sygehusapoteker, filialapoteker, hjælpeapoteker og apoteksfilialer. Steder, der udelukkende har forestået forhandling af lægemidler, herunder apoteksudsalg, håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder, vurderes således ikke at skulle kortlægges. Det fremgår af beskrivelsen, at apotekerne har anvendt og/eller solgt et utal af forskellige stoffer og kemikalier, herunder syrer og alkalier, tungmetaller som kviksølv, arsen, kobber og antimon, chlorerede opløsningsmidler som trichlorethylen og tetrachlormethan samt vandblandbare opløsningsmidler som æter og sprit. Det har ikke været muligt at sætte mængder på. Apotekerforeningen og tidligere farmaceut, Jens Løn, vurderer, at affaldet på apotekerne har været af begrænset omfang, da økonomien har givet de ansatte incitament til at være omhyggelige, undgå spild og så vidt muligt opsamle og genbruge spildt materiale. Flydende mislykkede produktioner blev dog ifølge /16/ hældt i kloakken og faste mislykkede produktioner blev formentlig bortskaffet til den lokale losseplads. Bl.a. bortskaffelse af syrer via kloakken kan have medført ekstraordinær tæring af rørene, med deraf følgende større risiko for lækager. Derudover skal det tages i betragtning, at rensning af diverse apparaturer og overflader har været foretaget med forskellige opløsningsmidler, og at den brugte rensevæske efterfølgende er blevet bortskaffet via kloakken. Der har indtil videre kun været udført få undersøgelser på de danske apoteker. Viborg Amt har undersøgt seks apoteker og har i forbindelse med undersøgelserne analyseret jord-, grundvands- og poreluftprøver for kulbrinter, vandblandbare kulbrinter, chlorerede kulbrinter og tungmetaller. Der er på en enkelt lokalitet konstateret forurening med kviksølv og på en enkelt lokalitet konstateret forurening med chlorerede kulbrinter. Kilden til de konstaterede forureninger har ikke kunnet fastlægges med sikkerhed. Derudover er der fundet spor af kviksølv, arsen, zink og/eller chlorerede kulbrinter på de resterende fem lokaliteter. Kilderne til disse spor kunne ikke fastlægges. I forbindelse med vurderingen af om det enkelte apotek skal V1-kortlægges, er det væsentligt at undersøge, hvilke stoffer det enkelte apotek i praksis har anvendt, og i hvilke mængder stofferne har været anvendt. Apotekerforeningen oplyser, at der ikke findes et samlet arkiv over stoffer og mængder anvendt på apotekerne, men at lokalhistorisk arkiv ofte ligger inde med de gamle journaler. 25

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold I medfør af 4, stk. 2, 6, stk. 4, 11, stk. 1, nr. 12, 12, stk. 4, 33, stk. 1, 38, 41 a, stk. 2, 43, 72, stk. 1, nr. 2,

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold BEK nr 922 af 26/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juli 2015 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2015070001 Senere ændringer til

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af apotekerloven (Friere adgang til oprettelse m.v.

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD

INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD 1 INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD Velkommen til den særlige ordning for indsamling af farligt affald. Din hjælp

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT DENMARK A/S Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere