Apoteker - historie og processer. Teknik og Administration Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apoteker - historie og processer. Teknik og Administration Nr. 5 2003"

Transkript

1 Apoteker - historie og processer Teknik og Administration Nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af branchen Branchedefinition og afgrænsning Lovgivning Brancheorganisation Branchens strukturelle udvikling Anvendte stoffer og kemikalier Antal virksomheder og beskæftigede Processer, teknologi og miljø Procesbeskrivelse Virksomhedsindretning Arbejdsmetoder og miljøbelastning Arbejde i støvelaboratoriet Arbejde i damplaboratoriet Arbejde i tabletlaboratoriet Arbejde i det analytiske og det aseptiske laboratorium Arbejde i skylleriet Opbevaringsrum Sammenfatning Litteraturliste Ordliste Bilag Ordliste 2

3 1. Indledning Forord Denne beskrivelse om apoteker er udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Amternes Videncenter for Jordforurening. Udarbejdelsen af beskrivelsen er blevet fulgt af en følgegruppe bestående af: Anette Faarbæk, Ribe Amt Lillin Villadsen, Ribe Amt Gert Lajer, Viborg Amt. Herudover har Apotekerforeningen bidraget med bemærkninger til beskrivelsens kapitel 2 og 3. Baggrund Baggrunden for beskrivelsen er, at der hersker usikkerhed om, hvilke forureningskilder og hvilke forureningskomponenter der kan forekomme på lokaliteter med apoteker. Denne usikkerhed gør det vanskeligt at vurdere, hvorvidt apoteker bør kortlægges på Vidensniveau 1 i henhold til Lov om forurenet jord. Viborg Amt har, som et af de eneste amter, udført forureningsundersøgelser på apoteker. På enkelte apoteker blev der konstateret forurening med kviksølv og chlorerede kulbrinter, samt spor af arsen og zink. Kilderne til forureningen kunne dog ikke fastlægges. Amtet valgte på den baggrund at kortlægge alle apoteker i amtet på hhv. Vidensniveau 1 og 2. Ribe Amt har modsat valgt ikke at kortlægge apoteker på Vidensniveau 1, mens flere amter ikke har taget stilling til for eller imod. Denne beskrivelsen er lavet med henblik på at give amterne et redskab til at vurdere en eventuel V1-kortlægning af apoteker. I beskrivelsen er apoteksbranchens strukturelle udvikling samt udviklingen i arbejdsprocesser og miljøbelastning gennemgået fra midten af 1500-tallet og frem til i dag. Med baggrund i viden om processer og anvendte materialer er mulige forureningskilder på et apotek herefter udpeget. Det har ikke været muligt at finde oplysninger om mængderne af de potentielt forurenende stoffer, der har været anvendt på apotekerne. 3

4 Formål Formålet med beskrivelsen er at give en generel indsigt i branchens produktions- og miljøforhold, med særligt henblik på at give et overblik over aktiviteter, der kan indebære belastning af jord og grundvand. 4

5 2. Generel beskrivelse af branchen 2.1. Branchedefinition og afgrænsning Apotekssektoren omfatter/omfattede en række forskellige enheder i relation til udlevering af medicin: apoteket, sygehusapoteket, filialapoteket, hjælpeapoteket, apoteksfilialen, apoteksudsalget, håndkøbsudsalget og medicinudleveringsstedet. Af disse apoteksenheder har kun få apoteker og sygehusapoteker i dag mulighed for selv at fremstille lægemidler, mens de øvrige udelukkende ekspederer recepter og/eller forhandler lægemidler. Tidligere har filialapoteket og hjælpeapoteket (enheder, der ikke har eksisteret siden 1926) også haft mulighed for at fremstille lægemidler. Alle filial- og hjælpeapoteker blev efterhånden omdannet til selvstændige apoteker. Ca. halvdelen af de apoteksfilialer, der eksisterer i dag, er omdannelser af tidligere selvstændige apoteker. Ved apoteker forstås i denne sammenhæng enheder, der har eller har haft laboratorium, dvs. steder med mulighed for fremstilling af lægemidler mv., herunder sygehusapoteker, filialapoteker, hjælpeapoteker og apoteksfilialer. Det vurderes i tilknytning til ovenstående, at der ikke er en relevant miljøbelastning tilknyttet selve forhandlingen af lægemidler og dermed til enhederne apoteksudsalget, håndkøbsudsalget og medicinudleveringsstedet. Apoteker var opført under branchekode før 1993 og er efter 1993 opført under branchekode : Apoteker i Danmarks Statistik. Virksomheder opført i Danmarks Statistik er momsregistrerede virksomheder Lovgivning Lægemiddelstyrelsen, der blev oprettet i 1997 under Sundhedsstyrelsen varetager funktionen som tilsynsførende, rådgivende og regulerende myndighed i forhold vedrørende apoteker /5/. Der foretages visitats af apotekerne gennemsnitligt hvert tredje til fjerde år, hvor en visitator fra Lægemiddelstyrelsen, evt. sammen med embedslægen, fører tilsyn med, at den nye Lov om apoteksvirksomhed fra 1995, senest ændret 2002, overholdes /5/. Området er reguleret af Miljøbeskyttelsesloven og af Lov om kemiske stoffer og produkter fra 1996 med tilhørende bekendtgørelser, der beskriver reglerne omkring klassificering, mærkning, salg og opbevaring af farlige, kemiske stoffer og produkter. 5

6 Affaldsbortskaffelse I 1976 udstedes, med hjemmel i Lov om bortskaffelse mv. af olie- og kemikalieaffald, Bekendtgørelse om kemikalieaffald, der skal sikre en mere kontrolleret opbevaring, transport og bortskaffelse af kemikalieaffald. Herefter skal virksomheder, der frembringer kemikalieaffald, aflevere dette på et af kommunalbestyrelsen anvist sted, medmindre kommunalbestyrelsen foranstalter afhentning. Fra modtagestationerne transporteres kemikalieaffaldet til Kommune Kemi A/S, Nyborg, der siden 1976 har kunne modtage og behandle så godt som alt kemikalieaffald i Danmark. I 1992 blev Lov om bortskaffelse m.v. af olie- og kemikalieaffald ophævet og afløst af Miljøbeskyttelsesloven. Ud over at apotekerne selv producerer/producerede affald i forbindelse med fremstillingen af lægemidler, rengøringen af redskaber mv., skal apotekerne også modtage medicinrester fra forbrugere og medicinalpersoner, der skal opbevares og sendes videre til destruktion hos Kommunekemi A/S. Apoteksfilialer, -udsalg og håndkøbsudsalg modtager ligeledes medicinrester, men afleverer efterfølgende disse til det apotek, de er tilknyttet, og som derefter står for videresendelsen til Kommunekemi A/S. Indtil der kom en egentlig lovgivning omkring, hvordan farligt affald skal bortskaffes, blev fast affald sandsynligvis bortskaffet til de lokale lossepladser, hældt ud på jorden eller evt. brændt af, mens flydende affald blev hældt i kloakken. Der har ifølge /3/ ikke været krav til rensning af udsugningsluft fra stinkskabe eller støvelaboratorier, og der har heller ikke været krav til rensning af processpildevand /3/ Brancheorganisation Apotekerne er organiseret i Danmarks Apotekerforening, Bredgade 54, 1017 København K Branchens strukturelle udvikling I 1546 blev apoteksvæsenet for første gang indarbejdet i den statslige lovgivning. Umiddelbart herefter blev den første kongelige apotekerbevilling udstedt, og det første apotek åbnede i København /3/, /4/. Tre år efter kom det første apotek i provinsen, og herefter steg antallet støt med ca. et nyt apotek hvert femte år. I 1672 var der 24 apoteker i Danmark, og antallet toppede i 1961 med 354 /5/. De første apoteker solgte, ud over lægemidler, specialvarer som krydderier, konfekt, chokolade mv. samt f.eks. tjære, tømmer og korn. Apotekerne havde 6

7 endvidere bevilling til at drive udskænkningssted. Desuden var apoteket en større virksomhed med eget laboratorium, hvor der blev fremstillet piller, miksturer og andre typer medicin /3/. Med medicinalordningen i 1672 fik apotekerne eneret til at fremstille og forhandle lægemidler. Dette blev ændret med en ny Apotekerlov i Med den ny Apotekerlov havde apotekerne ret til at fremstille og forhandle lægemidler, men ikke eneret. En stor del af produktionen blev herefter overtaget af medicinalvirksomheder og efterhånden kunne det ikke betale sig for apotekerne selv at fremstille lægemidler /3/. Medicinalvirksomhedernes andel af den samlede omsætning af receptpligtige lægemidler steg fra ca. 1 % i 1919 til ca. 40 % i 1939 /12/. En tilsvarende udvikling var tidligere foregået inden for håndkøbsmedicinen /12/. Indtil 1980 erne fandtes der dog en betydelig produktion af lægemidler mv., men med vedtagelse af den første Lov om apoteksvirksomhed i 1984 imødekom man medicinindustriens argumentation om det uheldige i, at apotekerne både producerede og forhandlede lægemidler. Loven resulterede i, at apoteksproduktionen ophørte i 1990, bortset fra fremstillingen af magistrelle lægemidler /1/. I dag finder der kun en egentlig produktion sted på to apoteker i Danmark: Glostrup Apotek og Skanderborg Apotek /10/. Disse apoteker fremstiller lægemidler, der ikke umiddelbart kan leveres af medicinalfabrikkerne. Det kan f.eks. være sjældent forekommende lægemidler eller specielt sammensatte præparater. Apotekerne er leverandører til landets øvrige apoteker, når kunder som læger, dyrlæger, tandlæger og patienter efterspørger specielle produkter /11/ Anvendte stoffer og kemikalier Allerede i Middelalderen var man begyndt at anvende renfremstillede kemiske stoffer i stedet for naturstoffer, bl.a. kviksølv- og sølvsalte i lægemidler til udvortes brug. I midten af 1500-tallet begyndte man at anvende kemiske stoffer, f.eks. antimon, arsen, kobber, kviksølv og svovl i lægemidler til indvortes brug /5/. Kviksølv blev anvendt i salver helt op til 1970 erne /10/. Apotekerne har solgt alt lige fra varer som plantegifte, desinfektionsmidler, kemikalier til teknisk brug og kosmetik /13/. Dette har betydet, at apoteket har haft et særdeles velassorteret lager. I /8/ er der givet eksempler på blandinger, som en apoteksassistent kunne komme ud for at skulle fremstille. Heraf fremgår det, at bl.a. cyclohexanol, trichlorethylen, tetrachlormethan og paraffin har været anvendt /8/. Det fremgår ligeledes af /13/, at der har været anvendt tetrachlormethan, men den nærmere anvendelse er ikke præciseret. 7

8 Tetrachlorkulstof og trichlorethylen blev ifølge /13/ ligeledes anvendt til slukning af småbrande, f.eks. i stinkskabe. Ifølge /10/ har der været anvendt forskellige flygtige væsker til affedtning af særlig fedtet eller olieret apparatur. Det vurderes, at der kan have været tale om såvel kulbrinter som chlorerede kulbrinter og vandblandbare kulbrinter. Tidligere farmaceut, Jens Løn, oplyser, at der primært blev anvendt æter og sprit til rengøring af apparatur, men at der ligeledes blev anvendt forskellige alkalier og syrer, f.eks. natriumhydroxid og kromsyresvovlsyre /16/. Indtil 1960 erne blev æter endvidere hyppigt anvendt i forbindelse med fremstilling af tabletter. Men da man i slutningen af 1960 erne blev mere opmærksom på helbredsskader, og da æterulykker var særligt hyppige, begyndte man så småt at substituere med mindre farlige opløsningsmidler /12/. Apotekerforeningen oplyser, at der ingen opgørelser er over apotekernes forbrug af de forskellige stoffer og kemikalier /10/ Antal virksomheder og beskæftigede Da apotekssektoren er en vigtig del af den primære sundhedstjeneste, er den underlagt en indgående, offentlig regulering. Det er således myndighederne, der bestemmer, hvor mange apoteker og apoteksfilialer, der skal være, og hvor de skal ligge. Antallet af apoteker og ansatte i branchen har været svagt faldende gennem de senere år, som følge af effektivisering af sektoren /3/. Ud fra et lighedsprincip skal alle danskere have forholdsvis kort afstand til et apotek /3/, og dette er sandsynligvis årsag til, at antallet af apoteker i dag er forholdsvis konstant. I 1546 åbnede det første apotek i København, og herefter steg antallet støt med ca. et nyt apotek hvert femte år indtil 1787, hvorefter udviklingen gik hurtigere. I 1961, hvor antallet af apoteker toppede var der 354 apoteker i Danmark. Antallet var reduceret til 329 i I 2001 var der, ud over apotekerne, i alt apoteksudsalg, håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder /3/. Udviklingen i antallet af apoteker, herunder filialapoteker, hjælpeapoteker og apoteksfilialer i Danmark, fremgår af figur

9 Antal apoteker i Danmark Figur 2.1: Antal apoteker i Danmark , inkl. Sønderjylland /5/. Ifølge Danmarks Statistik fordelte antallet af apoteker i 1999 sig på de enkelte amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner, som det er angivet på figur 2.2. Nordjyllands Amt Viborg Amt Århus Amt Ringkøbing Amt Vejle Amt Ribe Amt Sønderjyllands Amt Fyns Amt Storstrøms Amt Vestsjællands Amt Roskilde Amt Frederiksborg Amt Københavns Amt Frederiksberg København Kommune Antal apoteker Figur 2.2 Fordeling af apoteker i Danmark i

10 Opgørelserne over apoteker i Danmarks Statistik omfatter både apoteker og apoteksfilialer, hvor sidstnævnte i gennemsnit udgør omkring 14 % af det samlede antal. Hvordan den nøjagtige fordeling af apoteksfilialer er på landsplan, fremgår ikke af databasen. Der er i dag ca ansatte på de danske apoteker /3/. Dette antal har været stabilt gennem 1990 erne. Ifølge Danmarks Statistiks opgørelser var der omkring ansatte i midten af 1980 erne og ca midt i 1990 erne. Det vurderes, at Danmarks Statistiks opgørelser også omfatter ansatte i apoteksfilialerne. 10

11 3. Processer, teknologi og miljø 3.1. Procesbeskrivelse På et apotek udføres der en række forskellige arbejdsopgaver, hvoraf de vigtigste i dag er lægemiddelsalg samt rådgivning og information i forbindelse hermed. Indtil 1980 erne fandtes også en betydelig produktion af lægemidler mv., der dog siden 1993 er blevet centraliseret og næsten helt udskilt /1/. I relation til potentielle miljøbelastninger er kun arbejdet i forbindelse med produktionen af lægemidler mv. relevant. I det følgende beskrives delprocesserne på laboratoriet og benyttes herefter som udgangspunkt for en beskrivelse af miljøbelastningen, som apoteket potentielt udgør for jord, luft og grundvand. Først med den stigende miljødebat i starten af 1970 erne indså man inden for apoteksvæsenet nødvendigheden af at begrænse affaldet og opdele det efter egenskaber for at opnå den mest effektive destruktion /12/. Før dette vurderes det, at flydende affald primært blev bortskaffet via kloaksystemet og fast affald blev bortskaffet på lokale lossepladser, hældt ud på jorden eller evt. brændt af. Ud over det deciderede arbejde på apoteket er det ligeledes apotekets opgave at modtage medicinrester og f.eks. knuste termometre samt at bortskaffe disse til Kommune Kemi A/S. I et enkeltstående tilfælde har en autoophugger i Brønderslev oplyst, at kviksølvkontakter, der findes i enkelte af de modtagne biler, blev afleveret på apoteket. Dette er evt. et lokalt tilfælde, men det kan ikke udelukkes, at der også er indleveret kviksølvkontakter på andre apoteker i landet Virksomhedsindretning På figur 3.1 er vist et konkret eksempel på indretningen af et apotek: København Svane Apotek i I det følgende er de forskellige afsnit i apoteket beskrevet nærmere. 11

12 Figur 3.1: Indretning af København Svane Apotek i 1944 /13/.

13 I officinet, i dag betegnet publikumsrummet, afleveres recepten, og samme sted opbevares og udleveres den færdige medicin. I officinet var der tidligere borde og vægskabe med talrige skuffer indeholdende lægemidler. Over skabene fandtes reoler, hvor bøsser, krukker og flasker, kaldet standbeholdere og ligeledes indeholdende lægemidler, var opstillet. Standbeholdere blev anvendt til opbevaring af lægemidler indtil 1960 erne, hvor apotekerne af rationaliserings- og sikkerhedshensyn gik over til at opbevare varerne i de hjemkøbte emballager /5/. Officinet er principielt et ekspeditionslokale, men har på mindre apoteker ligeledes indeholdt recepturens og defekturens funktioner, se beskrivelse af receptur og defektur nedenfor. Figur 3.2 og 3.3 viser eksempler på hhv. indretning af et officin og et publikumsrum. Figur 3.2: Eksempel på indretning af officin i slutningen af 1800-tallet; Elefant Apoteket i København /5/.

14 Figur 3.3: Eksempel på indretning af publikumsrum ca /14/. Recepturen skal være indrettet i nærheden af officinet, og på de mindre apoteker var/er recepturen ofte indrettet i et hjørne af officinet. Recepturen er stedet, hvor de indleverede recepter ekspederes. Hvis lægemidlet forelå som lagervare uden at være færdigpakket, måtte pakningen til kunden fremstilles af lagerbeholdningen ved påfyldning. Drejede det sig om et magistrelt lægemiddel, måtte lægemidlet fremstilles uden forudgående forberedelse i recepturen. De vigtigste arbejdsredskaber i recepturen var morteren og pistillen, figur 3.4, samt vægtene og lodderne. Desuden anvendtes et pillebræt til trilning af piller, figur 3.4. I recepturen var der ofte en kogeplads, en vask samt evt. et stinkskab og et tørreskab /6/, /13/. 14

15 Figur 3.4: Morter med pistil /6/ (tv) og pillebræt /5/. I recepturen var endvidere gift- og morfinskab samt hylder med diverse krukker, standflasker og glas /13/. På nogle apoteker har der været en affaldsskakt fra recepturen, der førte ned til fyrrummet, hvor affaldet blev brændt i ovnen. Disse affaldsskakte var beregnet til papiraffald /13/. Figur 3.5 og figur 3.6 viser eksempler på indretning af recepturer. Figur 3.5: Eksempel på indretning af receptur i 1940 erne /12/ (tv) og i 1952; Løve Apoteket, Århus /5/. 15

16 Figur 3.6 Eksempel på indretning af receptur ca /14/. Hvor færdigholdte påfyldninger af lægemidler, som apoteket producerede i mindre mængder, ofte blev fremstillet i officinet og recepturen, foregik større påfyldningsarbejder i defekturen. Defekturen var et tilstødende lokale med særligt påfyldningsapparatur. Figur 3.7 viser eksempel på indretning af defektur. Figur 3.7: Eksempel på indretning af defektur i 1952; Løve Apoteket, Århus /5/. 16

17 Mens officin, receptur og defektur ofte lå i tilknytning til hinanden, var apotekets øvrige lokaler, så som laboratorier, skylleri, materialkammer og materialkælder placeret afsides, ofte på andre etager /5/. I laboratoriet fremstilledes alle lægemidler, som blev produceret i større skala og/eller krævede større apparatur. Oprindeligt var laboratoriet ét lokale, se figur 3.8, men blev efterhånden, som laboratoriearbejdet blev udspecialiseret, opdelt i støvelaboratorium, damplaboratorium, tabletlaboratorium, aseptisk laboratorium og analytisk laboratorium /5/. Figur 3.8: Eksempel på indretning af laboratorium i 1897, Kalundborg Svane Apotek /6/. Støvelaboratoriet benyttedes til støvende arbejde, bl.a. til omhældning af støvende kemikalier og droger samt til findeling, sigtning og blanding af kemikalier med skæreapparater, rivemaskiner, kværne, mortere, møller og sigter /5/, /13/. Støvelaboratoriet kaldes også for blande- og granuleringslokale /12/. Sommetider har støvelaboratoriet blot været et støvekammer tilknyttet recepturen /13/. Støvelaboratoriet har ofte været forsynet med udsugning /13/. I damplaboratoriet blev der fremstillet destilleret vand, ekstrakter, urteudtræk og kemiske præparater. I damplaboratoriet var der opstillet perkolatorer, som er apparatur til produktion af væsker gennem udtræk og presser til fremstilling af urteudtræk, dampanlæg til kogning og destillation, svingkedler, emulsionsmaskine, tørreovne/-skabe og vakuumapparater /5/, /12/. En del af dette apparatur blev først almindeligt i det 20. århundrede. I 1800-tallet var det f.eks. almindeligt, at glasbeholderne hang rundt om det åbne ildsted, og der var direkte fyring under destillationskedlen. Temperaturfølsomme lægemidler blev typisk fremstillet i apotekets kælder /5/. 17

18 Figur 3.9 viser eksempler på indretning af damplaboratorier. Figur 3.9: Eksempel på indretning af damplaboratorier i 1932, Hvide Hest Apotek, Horsens /5/ (tv) og ca. 1957, Christianshavns Apotek /15/. I tabletlaboratoriet fremstilledes tabletter, piller, afdelte pulvere og granuleringer ved hjælp at hånddrevne og motordrevne maskiner. Ud over tabletmaskiner fandtes der i tabletlaboratoriet blandemaskiner, granuleringsmaskiner, granulattørreskabe og dragekedler /5/. Fra 1890 erne anvendtes tabletmaskinen til udstempling af tabletter /2/. I starten af 1920 erne var der kun få laboratorier, der havde tabletmaskiner, og først fra 1930 erne var der installeret tabletmaskiner på de fleste laboratorier /5/. Disse apparater anvendtes frem til 1960 erne /2/. Figur 3.10: Eksempel på arbejde i tabletlaboratoriet ca. 1984, Løve Apoteket, Randers /7/. 18

19 Efter 1933 blev de første aseptiske laboratorier indrettet til fremstilling af injektionsmedicin, der tidligere blot var simple opløsninger af lægemidler i destilleret vand. Kravene til sterilitet blev efterhånden større, og omkring 1970 begyndte man at anvende mindre separate ren-rumsområder, Laminar Air Flow-kabinetter, såkaldte LAF-bænke, hvori den aseptiske forberedelse kunne gennemføres i sterilfiltreret luft. Vandige opløsninger blev efterfølgende varmebehandlet, f.eks. ved autoklavering /5/. I de aseptiske laboratorier var der præparationsrum, hvor udelukkende præparationen fandt sted, mens vask, vægt, autoklave, skabe mv. var udenfor. Disse rum blev inden anvendelse afvasket med desinficerende væske, så som kloraminopløsning eller karbolvand. I præparationsrummet var det et krav, at gulvet skulle have fald til afløb. Figur 3.11: Eksempel på arbejde i det aceptiske laboratorium ca. 1984, Løve Apoteket, Randers /7/. Det analytiske laboratorium ligger ofte i tilknytning til damplaboratoriet og blev anvendt til kemiske undersøgelser, herunder fremstilling af reagenser og titrervæsker, kemisk identitets- og renhedskontrol af hjemkøbte råvarer og bulkvarer, styrkebestemmelse, massevariationsafprøvning mv. /5/. Derudover blev der foretaget fysiske undersøgelser som bestemmelse af reaktion, optisk drejning og brydning, frysepunkt, kogepunkt, smeltepunkt og størkningspunkt samt vægtfylde- og viskositetsbestemmelse. Der blev yderligere foretaget kliniske analyser, f.eks. urinanalyser og tekniske analyser, f.eks. tørve- og træanalyser /13/. 19

20 Figur 3.12: Eksempel på arbejde i det analytiske laboratorium ca. 1984, Løve Apoteket, Randers /7/. Op til 1940 erne blev der i det analytiske laboratorium ligeledes fremstillet injektionsmedicin, da ikke alle apoteker havde aseptiske laboratorier /13/. Af inventar i det analytiske laboratorium kan nævnes autoklave, tør-sterilisator, rystemaskine til fremstilling af opløsninger af tungtopløselige stoffer, centrifuge, stinkskab og vask /13/. Det fremgår af /13/, at der ofte var afløb direkte fra stinkskabet, men at dette ikke var nødvendigt, såfremt vasken var lige ved siden af selve stinkskabet. Figur 3.13 viser et eksempel på indretning af et analytisk laboratorium i Figur 3.13: Eksempel på indretning af analytisk laboratorium i 1936, Dyveke Apotek, København /5/. I skylleriet blev brugte arbejdsredskaber, tømte standbeholdere samt returnerede medicinflasker og medicinglas rengjorte. Af apparatur i skylleriet kan næv- 20

21 nes vandturbinen /6/. Efterfølgende blev flasker og lignende tørret i en flasketørreovn /5/. Gulvet i skylleriet er pga. meget vand typisk belagt med fliser eller klinker. I materialkammeret og materialkælderen, se figur 3.14, blev henholdsvis de tørre og de våde droger, kemikalier og færdige lægemidler opbevaret /5/. I materialkammeret kunne der endvidere være stinkskab og tørreskab /6/. Gulvene i kældrene har typisk været cementpuds og senere støbeasfalt evt. med cementmaling /13/. Støbeasfalt tåler ikke olie /13/. Figur 3.14: Eksempel på indretning af materialkammer i 1952, Løve Apoteket, Århus (tv) og materialkælder i 1936, Dyveke Apotek, København /5/. Apoteket havde typisk også en syrekælder, et giftrum samt et brandsikkert rum. I sidstnævnte rum blev der opbevaret spiritus, æter, benzin og lignende /6/. På et middelstort apotek blev der i 1940 erne opbevaret ca forskellige droger i mængder på 0,5-10 liter og ca forskellige kemikalier, halvdelen i mængder på under 0,5 liter og halvdelen i mængder på ca. 0,5-6 liter /13/. Til opvarmningsformål anvendtes fyringsolie, gas eller elektricitet Arbejdsmetoder og miljøbelastning I de følgende afsnit beskrives de enkelte delprocesser på et apotek samt den dertil relaterede miljøbelastning. 21

22 Arbejde i støvelaboratoriet Arbejdsmetoder I støvelaboratoriet blev der foretaget omhældning af støvende kemikalier og droger samt findeling og blanding af kemikalier med skæreapparater, rivemaskiner, kværne, mortere og sigter. Miljøbelastning I relation til jord- og grundvandsforurening kan arbejdet i støvelaboratoriet medføre følgende miljøbelastning: I forbindelse med udsugning fra støvelaboratoriet kan der ske deposition af partikler på udendørs arealer. Partikler, der afsættes på tag, vil, når det regner, blive transporteret til jordoverfladen og evt. kloaksystemet Arbejde i damplaboratoriet Arbejdsmetode Ved hjælp af dampanlæg, svingkedler, perkolatorer, presser, tørreovne/-skabe og vakuumapparater blev der fremstillet destilleret vand, ekstrakter, tinkturer og kemiske præparater. Miljøbelastning I relation til jord- og grundvandsforurening kan arbejdet i damplaboratoriet medføre følgende miljøbelastning: Uheld eller spild på gulv og evt. afløb til kloak i forbindelse med håndtering og oplag af kemikalier og præparater. Bortskaffelse af mislykkede præparater. Var der tale om farligt affald, blev dette bortskaffet til Kommune Kemi A/S, dog først efter Før dette blev fast affald sandsynligvis deponeret på de lokale lossepladser, hældt ud på jorden eller evt. brændt af, mens flydende affald blev hældt i kloakken Arbejde i tabletlaboratoriet Arbejdsmetoder I /12/ er givet en beskrivelse af, hvordan man producerede tabletter på et apotek i Jylland sidst i 1960 erne: De forskellige stoffer, der skal indgå i tabletterne findeles først i støvelaboratoriet. Herefter opløses f.eks. et eller flere af stofferne i æter (f.eks. 4 kg æter til 22

23 20 g granulat). Denne æteropløsning anvendes derefter til løbende fugtning af det resterende granulat. Den fugtede masse blandes derefter i en blandemaskine og skovles efterfølgende over i en granuleringsmaskine /12/. Dette arbejde foregik i tabletrummet, der ikke var ventileret på anden måde end med en ventilator anbragt under loftet /12/. Ifølge /16/ har der som opløsnings- og fugtningsmiddel ligeledes været brugt vandig gelatineopløsning, spritholdig gelatine eller ren sprit. Miljøbelastning I relation til jord- og grundvandsforurening kan arbejdet i tabletlaboratoriet medføre følgende miljøbelastning: Uheld eller spild på gulv og evt. afløb til kloak i forbindelse med håndtering og oplag af opløsningsmidler, så som æter og sprit. Der har sandsynligvis ikke været decideret fast affald af betydende mængde, ud over mislykkede portioner af tabletmasse. Var der tale om farligt affald blev dette bortskaffet til Kommune Kemi A/S, dog først efter Før dette blev fast affald sandsynligvis deponeret på de lokale lossepladser, hældt ud på jorden eller evt. brændt af, mens flydende affald blev hældt i kloakken Arbejde i det analytiske og det aseptiske laboratorium Det vil være for omfattende her at beskrive alle de forskellig arbejdsopgaver, der udføres i det analytiske laboratorium. Fælles for arbejdet er dog, at der er tale om analyser af forholdsvis små mængder materiale, hvorfor det vurderes, at miljøbelastningen relateret hertil er minimal. I det aseptiske laboratorium blev der fremstillet injektionsmedicin samt foretaget påfyldning af ampuller. Arbejdet i det aseptiske laboratorium vurderes derfor heller ikke at give nogen væsentlige belastninger af miljøet, da arbejdet foregår med mindre portioner af færdige medicinblandinger, hvor spild mv. formodes at holdes på det minimale Arbejde i skylleriet Arbejdsmetode Ifølge /13/ foregik rensningen af gummihætter til hætteglas med destilleret vand og sæbesprit, mens ampuller blot blev renset med destilleret vand. Injek- 23

24 tionsflasker blev renset med f.eks. en blanding af vand, vinaand og acetone /13/. Apotekerforeningen oplyser, at der blev anvendt forskellige flygtige væsker til affedtning af særligt fedtet eller olieret apparatur /10/. Der blev ifølge /16/ primært anvendt æter og sprit til rengøring af apparatur. Til rengøring af glasapparatur til analytisk brug blev der anvendt kromsyresvovlsyre. Derudover blev der anvendt alkaliske uorganiske vaskemidler, primært soda og natriumhydroxid samt organiske vaskemidler som sæbe og syntetiske fedtalkoholsulfonater. Desuden blev der brugt syre i en vis udstrækning /16/. Ifølge /16/ blev der ikke anvendt andre chlorerede opløsningsmidler end chloroform og det i begrænset omfang. Hospitalssprit indeholdt indtil starten af 1970 erne omkring 3 % chloroform. Af /13/ fremgår det, at man i 1940 erne anvendte tetrachlorkulstof, men den nærmere anvendelse er ikke præciseret. Miljøbelastning I relation til jord- og grundvandsforurening kan arbejdet i skylleriet medføre følgende miljøbelastning: Bortskaffelse af rensemiddel, flydende affald samt mindre mængder fast affald til kloakken Opbevaringsrum I opbevaringsrummene materialkammeret og kælderen, syrekælderen, giftrummet samt det brandsikre rum opbevaredes droger, kemikalier og færdige lægemidler. Miljøbelastning I relation til jord- og grundvandsforurening kan opbevaringen af kemikalier mv. have medført følgende miljøbelastning: Uheld eller spild på gulv og evt. afløb til kloak i forbindelse med håndtering og oplag af kemikalier mv. 24

25 4. Sammenfatning Apoteker, hvor der er en potentiel risiko for forurening af jord og grundvand, er de steder, der har eller har haft mulighed for fremstilling af lægemidler mv., herunder sygehusapoteker, filialapoteker, hjælpeapoteker og apoteksfilialer. Steder, der udelukkende har forestået forhandling af lægemidler, herunder apoteksudsalg, håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder, vurderes således ikke at skulle kortlægges. Det fremgår af beskrivelsen, at apotekerne har anvendt og/eller solgt et utal af forskellige stoffer og kemikalier, herunder syrer og alkalier, tungmetaller som kviksølv, arsen, kobber og antimon, chlorerede opløsningsmidler som trichlorethylen og tetrachlormethan samt vandblandbare opløsningsmidler som æter og sprit. Det har ikke været muligt at sætte mængder på. Apotekerforeningen og tidligere farmaceut, Jens Løn, vurderer, at affaldet på apotekerne har været af begrænset omfang, da økonomien har givet de ansatte incitament til at være omhyggelige, undgå spild og så vidt muligt opsamle og genbruge spildt materiale. Flydende mislykkede produktioner blev dog ifølge /16/ hældt i kloakken og faste mislykkede produktioner blev formentlig bortskaffet til den lokale losseplads. Bl.a. bortskaffelse af syrer via kloakken kan have medført ekstraordinær tæring af rørene, med deraf følgende større risiko for lækager. Derudover skal det tages i betragtning, at rensning af diverse apparaturer og overflader har været foretaget med forskellige opløsningsmidler, og at den brugte rensevæske efterfølgende er blevet bortskaffet via kloakken. Der har indtil videre kun været udført få undersøgelser på de danske apoteker. Viborg Amt har undersøgt seks apoteker og har i forbindelse med undersøgelserne analyseret jord-, grundvands- og poreluftprøver for kulbrinter, vandblandbare kulbrinter, chlorerede kulbrinter og tungmetaller. Der er på en enkelt lokalitet konstateret forurening med kviksølv og på en enkelt lokalitet konstateret forurening med chlorerede kulbrinter. Kilden til de konstaterede forureninger har ikke kunnet fastlægges med sikkerhed. Derudover er der fundet spor af kviksølv, arsen, zink og/eller chlorerede kulbrinter på de resterende fem lokaliteter. Kilderne til disse spor kunne ikke fastlægges. I forbindelse med vurderingen af om det enkelte apotek skal V1-kortlægges, er det væsentligt at undersøge, hvilke stoffer det enkelte apotek i praksis har anvendt, og i hvilke mængder stofferne har været anvendt. Apotekerforeningen oplyser, at der ikke findes et samlet arkiv over stoffer og mængder anvendt på apotekerne, men at lokalhistorisk arkiv ofte ligger inde med de gamle journaler. 25

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Svar til høring over bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold m.v. (Lægemidler i selvvalg m.v.)

Svar til høring over bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold m.v. (Lægemidler i selvvalg m.v.) Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 HISTORISK REDEGØRELSE Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 Udført af: Carl Bro as Forfatter: SBM For Århus Amt Dato: Marts 2006 Århus Amt: Lokalitetsnr.733-0174, Hornbjergvej

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Baggrund og lovgrundlag Opbevaring af olier og kemikalier giver ofte anledning til jord- og grundvandsforurening. En

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 2. version 1 udgave til 2. version 4. udgave af DDKM for apoteker

Bilag 1 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 2. version 1 udgave til 2. version 4. udgave af DDKM for apoteker Bilag 1 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 2. version 1 udgave til 2. version 4. udgave af DDKM for apoteker Dette rettelsesblad viser hvilke ændringer er der sket fra 2. version 1 udgave til 2.

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Introduktion til Lovforståelse

Introduktion til Lovforståelse Introduktion til Lovforståelse Forfatter: Annette Friis Olsen Indledning I dette bilag kan du læse om faget Lovforståelse. Du kan finde information om, hvad faget drejer sig om, og hvorfor det er en del

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.02.2017 CVR-nummer 14337334 P-nummer 1000724613 e-doc journal nr. 13/027112 Virksomhed Werks Grafiske Hus A/S

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. 2. Apotekerne har udnyttet sit monopol og forringet tilgængeligheden til lægemidler ved at

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold I medfør af 4, stk. 2, 6, stk. 4, 11, stk. 1, nr. 12, 12, stk. 4, 33, stk. 1, 38, 41 a, stk. 2, 43, 72, stk. 1, nr. 2,

Læs mere

Vedr. Farmakomonforeningens klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse af 19. november 2013 om nedlæggelse af Apoteket Bryggergården i Odense

Vedr. Farmakomonforeningens klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse af 19. november 2013 om nedlæggelse af Apoteket Bryggergården i Odense Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Farmakonomforeningen, Att.: Susanne Engstrøm jw@farmakonom.dk se@farmakonom.dk ff@farmakonom.dk Dato: 13. december

Læs mere

Årsrapport for inspektion af salg af håndkøbslægemidler i detailhandlen

Årsrapport for inspektion af salg af håndkøbslægemidler i detailhandlen Årsrapport for inspektion af salg af håndkøbslægemidler i detailhandlen 2008-9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Baggrund...1 1.1. Kort om reglerne...2 1.2. Udvikling i antallet af virksomheder...2

Læs mere

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Indledning I Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11.02.2016 CVR-nummer 29207518 P-nummer - Virksomhed HYDRO-X A/S Adresse Trekærvej 1 Postnummer og by 8541 Skødstrup

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold BEK nr 922 af 26/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juli 2015 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2015070001 Senere ændringer til

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Uldvask Anvendelse: Til tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1960 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald

Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald Denne vejledning giver retningslinier for sortering af det affald, der typisk opstår i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje af patienter. Alt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Lægemiddelforsyningsstrukturen omkring Vinderup Apotek

Lægemiddelforsyningsstrukturen omkring Vinderup Apotek Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Sundhedsstyrelsen khm@dkma.dk sst@sst.dk Dato: 2. april 2012 Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMSAH Sags nr.: 1201866

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

Forurenet jord. hvad, hvorfor og hvordan. JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1

Forurenet jord. hvad, hvorfor og hvordan. JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1 hvad, hvorfor og hvordan JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1 Forurenings typer: Tungmetaller. Kulbrinter. Chloredeforbindelser Gifte(pesticider). Mekanisk(byggeaffald mv.) JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 2 Gældende

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven 2014/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

Apotekssektoren. Samfundsfarmaceutisk Kompendium Lovforståelse 2.9 Apotekssektoren Side 1 af 55 Pharmakon, version 4

Apotekssektoren. Samfundsfarmaceutisk Kompendium Lovforståelse 2.9 Apotekssektoren Side 1 af 55 Pharmakon, version 4 Apotekssektoren Samfundsfarmaceutisk Kompendium Lovforståelse 2.9 Apotekssektoren Side 1 af 55 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Apotekets tilgængelighed... 3 Apoteket... 4 Priser... 4 Apotekets åbningstider

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 179, SUU Alm.del Bilag 529 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 179, SUU Alm.del Bilag 529 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 179, SUU Alm.del Bilag 529 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald.

Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald. Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald. De overordnede retningslinjer/regler for bortskaffelse af radioaktivt affald kan findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse 954 bilag 8. Denne

Læs mere

Clopico 650-129 5 liter

Clopico 650-129 5 liter AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Importør: 5 liter Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005,

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005, SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Sachtoklar 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Sachtoklar Varenr.: 4218 PR-nr.: Varetype: Sachtoklar Nødtelefon:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.01.2016 CVR-nummer 87358011 P-nummer 1002769622 Journal nr. 13/027890 Virksomhed Dansk Klæberulle Industri

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15. september 2016 CVR-nummer 55 13 30 18 edoc TS-journal nr. edoc GS-journal nr. 13/020988 (Miljøsagsnr.: 2968

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12. oktober 2016, kl. 14.30 Sagsnr. 13/029201 CVR-nummer 26097754 P.nr. 1002376149 Virksomhed Adresse Bagers Tømrer-

Læs mere

Apoteket. Januar 2008

Apoteket. Januar 2008 Apoteket Januar 2008 Indholdsfortegnelse Apoteket og dets opgaver i samfundet...1 Et apotek er mange ting...1 Apoteket...3 Apoteksfilialen...3 Apoteksudsalget...4 HåndkøbsudsaIget...4 Medicinudleveringsstedet...7

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE INDHOLD HVORFOR SKAL KLINISK RISKOAFFALD INDSAMLES?... 3 HVEM ER OMFATTET?... 4 ANMELDELSE TIL KOMMUNEN... 4 HVAD ER KLINISK RISIKOAFFALD?...

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 424 Offentligt Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne

Læs mere

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Rustfri DK Hjulsporet 4 CVR-nr: 20995033 P-nr: 1007951465 Tilsynsdato: 16.06.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk,

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.03.2016 CVR-nummer 27507395 P-nummer 1002956532 Virksomhed Ødum Smede & Maskinfabrik A/S Adresse Sønderskovvej

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Retningslinjer. Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Retningslinjer. Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Retningslinjer Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier 2 1. Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er, at olie og kemikalier til erhvervsmæssig brug opbevares og håndteres

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

EU-SIKKERHEDSDATABLAD iht. 1907/2006/EF, art. 31 og bilag II. 1. Identifikation af stoffet / blandingen og virksomheden: 2. Fareidentifikation:

EU-SIKKERHEDSDATABLAD iht. 1907/2006/EF, art. 31 og bilag II. 1. Identifikation af stoffet / blandingen og virksomheden: 2. Fareidentifikation: Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / blandingen og virksomheden: 1.1 Handelsnavn: Super Silan Bearbejdet den: 04.06.2014 Erstatter udgivelsen af den: Trykdato: 07.02.2017 1.2 Anvendelse af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-05-2009 Revision: 14-05-2009 / HBN Erstatter den:

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Danmarks Apotekerforening Analyse 14. januar 2015 Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Over 200.000 danskere i mindre byer og landdistrikter risikerer

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven 2010/1 LSF 119 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. Fremsat den 27. januar 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen E-mail: andi@forsyningen.dk Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Planteolie sæbe. Anvendelse: Til hånd og kropsvask. Vare nr. 3958 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler BEK nr 450 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1500612 Senere ændringer til

Læs mere

Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr

Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne har 3,8 km til nærmeste apotek, og det er 90 procent af danskerne tilfredse

Læs mere