Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast"

Transkript

1 Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan skal der ske en centralisering af spildevandsrensningen i kommunen, således at der fremover kun er Ikast, Brande og Nørre Snede Renseanlæg. Navn og adresse på bygherre Klovborg Renseanlæg forventes nedlagt og afskåret til Nørre Snede Renseanlæg primo Overførslen af spildevandet fra Klovborg til Nørre Snede, medfører at spildevandet overføres fra et hovedvandopland til et andet, nemlig fra Randers Fjord til Ringkøbing Fjord. Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bygherres kontaktperson og telefonnr. Tlf: Navn: Kenn H. Lange Tlf: Projektets placering Som bygherres rådgiver: Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S Tlf: Der er udarbejdet tillæg til spildevandsplanen i forbindelse med etableringen af transportledningen fra Klovborg til Krondal. I den forbindelse er der ansøgt om en ny revideret udledningstilladelse til Nørre Snede Renseanlæg, pga. udvidelsen af kloakopladet. Kloakopland 3G skal, med den reviderede udledningstilladelse, inkluderes i oplandene til Nørre Snede Renseanlæg. Spildevandet fra Krondal afskæres allerede i dag til Nørre Snede Renseanlæg via den eksisterende transportledning mellem Krondal og Nørre Snede.

2 Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort i målestok Ikast-Brande Kommune Kortbilag i målestok Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 15. Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt december 2010 Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 15. december 2010: Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVMreglerne og skal derfor ikke screenes. Projektet er omfattet af bilag 2 pkt. 14. Ikke Ja Bør Nej Tekst relevant undersøges

3 Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: Arealbehovet ændres ikke i forbindelse med udvidelsen af oplandet til Nørre Snede Renseanlæg. 2. Er der andre ejere end Bygherre?: 3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 Uændret, da der ikke sker fysiske tiltag på renseanlægget. 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: Uændret, da der ikke sker fysiske tiltag på renseanlægget. 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Færdigvarer type og mængde: Råstoffer type og mængde: Den godkendte kapacitet på Nørre Snede Renseanlæg er PE, svarende til 582 kg BI5/døgn med en hydraulisk belastning på ca m³/d. Anlæggets nuværende kapacitet dækker således også den fremtidige belastning. Mellemprodukter type og mængde: Anlægget behandler urenset husspildevand. Færdigvarer type og mængde: Biologisk slam årligt ved fuld udnyttelse vil andrage ca. 190 t TS/år. 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: Projektet medfører ikke ændringer i dimensionering eller placering af eksisterende indløbsog udløbsinstallationer og derfor er punktet ikke relevant. Ingen ændring I anlægsfasen: Ingen I driftsfasen: Ingen 9. Behov for vand kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: I anlægsfasen: Nej I driftsfasen: Nej 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:

4 Farligt affald: Andet affald: Spildevand: Farligt affald: Der fremkommer ikke farligt affald Andet affald: De fremtidige affaldsmængder kan håndteres på eksisterende anlæg. Overskudsslammet afvandes i dekanter og bortskaffes ved udbringning på landbrugsjord. Såfremt det er muligt vil det afvandede slam bortskaffes til landbrug kan det mod forventning ikke overholde grænseværdier til udbringning på landbrugsjord vil bortskaffelse ske på anden vis (eksempelvis forbrænding). Sand og ristegods opsamles og bortskaffes efter gældende regler. Spildevand: Renseanlægget renser spildevandet så det overholder gældende miljøkrav, grænseværdier og normer. 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: Ja den gældende udledningstilladelse for Nørre Snede Renseanlæg skal revideres. 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: 16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: Der er ansøgt om ny udledningstilladelse på udvidelse af kloakoplandet til Nørre Snede Renseanlæg. Generelt forventes anlægget ikke at ville give anledning til lugtgener. Men da det er spildevand kan det ikke afvises, at der i sjældne situationer kan forekomme lugtgener eksempelvis ved reparationer eller driftsforstyrrelser. Ændringen vurderes ikke at medføre en øget risiko for lugtgener. 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: Anlæggets placering 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: Renseanlægget har udstyr til driftsstyring/-overvågning, hvor der udsendes alarmer til driftspersonalet ved eksempelvis udfald af en blæser eller lignende. Hermed minimeres risikoen for udledning af urenset spildevand til et absolut minimum. 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: Der er sideløbende med projektet blevet udarbejdet en revidering af den oprindelige lokalplan, således at den forventede nedlæggelse og afskæring af Klovborg Renseanlæg er inddraget i den reviderede lokalplan. Projektet forudsætter således ikke yderligere ændringer af lokalplaner.

5 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: Selve udvidelsen af oplandet til Nørre Snede Renseanlæg udløser ikke en ændring af kommuneplanen, da nedlæggelsen af Klovborg Renseanlæg indgår i kommuneplanen. 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: Der er ingen råstoffer/grundvandsinteresser, hvor Nørre Snede Renseanlæg er placeret. 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: Udløbet fra renseanlægget er blevet flyttet fra Bjørnskov Bæk og pumpes nu til Holtum Å for at mindske påvirkningen af sårbare vandområder. Overløb til Bjørnskov Bæk vil forsat ske indtil oplandet er separat- eller spildevandskloakeret. Maksimalt 5 gange årligt. En detaljeret vurdering af potentielle påvirkninger af vådområder er gennemgået i baggrundsnotatet fra COWI dateret Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 27. Forudsætter anlægget rydning af skov: 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker. Der er tale om en udvidelse af kloakoplandet til et eksisterende renseanlæg indenfor de gældende rammer og der vil således ikke inddrages yderligere arealer. 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter: 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft): Da projektet omfatter udledning af renset spildevand, vil det kunne påvirke vandkvaliteten i Holtum Å og potentielt også i Skjern Å. Udledningens effekter er vurderet i baggrundsnotat fra COWI dateret , hvor det er konkluderet, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder. Projektet vil ikke medføre tilstandsændring i 3-beskyttet natur. Af notatet fremgår det ligeledes, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af bilag IV-arter eller rødlistede arter. Overfladevand: Ja, næringsstofkoncentrationerne i Ringkøbing Fjord er allerede overskredet, men påvirkning vil modsvares af en reduktion i næringsstofudledningen fra regnbetingede udledninger. Projektet er således led i den generelle forbedring af spildevandsrensningen og dermed med til at mindske den samlede næringsstofpåvirkning af havmiljøet. Påvirkninger af overfladevand er gennemgået i baggrundsnotatet. Grundvand: Nej Naturområder: Nej, se pkt. 30 Boligområder (støj/lys og Luft): Nej

6 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: Udledningen sker i kanten af Natura 2000-område nr. 76, men vurderes ikke at kunne medføre en væsentlig påvirkning af gunstig bevaringsstatus for arter eller naturtyper i denne del af Natura 2000-området eller i Natura 2000-området i det hele taget. Se detaljeret gennemgang i baggrundsnotatet fra COWI, som er en Natura 2000 væsentlighedsvurdering. Potentielle øvrige miljøpåvirkninger reguleres af miljømyndigheden via vilkårene i en ny udledningstilladelse. 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): Merudledningen skal vurderes sammen med den eksisterende udledning fra Nørre Snede Renseanlæg samt i forhold til regnbetingede udledninger, der også vil belaste vandområderne med næringsstoffer og organisk stof. Projektet omfatter separatkloakering i oplande til Nørre Snede Renseanlæg og dermed reduceres den regnbetingede udledning således, at de kumulative effekter ikke er væsentligt forskellige fra den nuværende påvirkning. 36. Er der andre kumulative forhold? 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: Udledningen sker til Holtum Å, men den kan påvirke længere nedstrøms i vandløbssystemet til Skjern Å og Ringkøbing Fjord. Effekterne heraf er gennemgået i baggrundsnotatet. Det forventes ikke at projektet vil medføre miljøpåvirkninger af personer. Evt. lugtgener i forbindelse med reparationer eller driftsforstyrrelser (pkt. 17) vil være midlertidige og da renseanlægget er placeret i åbent land, vil det kun kunne påvirke få personer. 40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/mc s område: Se punkt 38. Det vil sige, at punkt 40 er undersøgt nærmere. Det er vurderet, at ændringen ikke er væsentlig.

7 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Enkeltvis: Eller samlet: 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: Miljøpåvirkningerne forventes ikke at være væsentlige - hverken enkeltvis eller samlet. 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: Ja, den samlede udledning vil medføre en miljøpåvirkning, men merudledningen vil modvirkes af en reduktion i belastningen fra regnbetingede udledninger som følge af separatkloakering og derfor vurderes projektets miljøpåvirkning ikke at være væsentlig. 45. Er påvirkningen af miljøet Varig: Hyppig: Reversibel: Miljøpåvirkningen vil bestå i udledningstilladelsens varighed, men når udledningens omfang tages i betragtning vurderes påvirkningen at være reversibel. Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: Det vurderes på ovenstående baggrund, at projektet kun medføre en lille påvirkning af miljøet og at påvirkningen ikke må antages at være væsentlig. Der er således ikke pligt til at udarbejde VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg. Dato: 28/ Sagsbehandler: Miriam Holsegård

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej 100 8520 Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: mel@navitasraadgivning.dk 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27.

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 6

T I L L Æ G N R. 1 6 T I L L Æ G N R. 1 6 Olielager ved Rugsted TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag Forslag godkendt i Byrådet d. 19.09.2012 Offentligt fremlagt fra d. 29.10.2012

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune med retningslinje for containerterminal til håndtering af containere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere