Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej Odder. I henhold til 10 i Lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug"

Transkript

1 Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej Odder I henhold til 10 i Lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

2 Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig for markdrift og husdyrproduktion: Husdyrbrugets adresse: Matrikel nr. og ejerlav: Jens Christian Christensen Jens Christian Christensen Grobshulevej 88, 8300 Odder 29g, Torrild By, Torrild Virksomhedens art: Dyrkning af korn (undtagern ris), bælgfrugter og olieholdige frø Svin, produktionsbesætning og Skrabeægshønsehold Ejendomsnummer: CHR-nummer: CVR-nummer / P-nummer: Ansøgers konsulent: Tilsynsmyndighed: LMO Odder Kommune Udkast i høring: Tilladelsesdato: Næste revurdering: 2023 Udarbejdet af: Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder Tlf Dokument nr: Sagsnr:

3 Indholdsfortegnelse: DATABLAD GENERELLE FORHOLD INDLEDNING BAGGRUND AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE OFFENTLIGHED OFFENTLIGGØRELSE AF MILJØTILLADELSEN KLAGEVEJLEDNING BESKRIVELSE AF PROJEKTET /IKKE-TEKNISK RESUMÉ VILKÅR FOR GODKENDELSEN ÅRSPRODUKTION DRIFT OG INDRETNING INFORMATION OG ÆNDRINGER PÅ HUSDYRBRUGET OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING LUGT STØJ STØV LYS TRANSPORT SKADEDYR SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND UHELD OG RISICI UDBRINGNINGSAREALER NITRAT TIL OVERFLADEVAND, HERUNDER NATURA FOSFOR TIL OVERFLADEVAND, HERUNDER NATURA VILKÅR TIL NATUR, 3 OG BILAG IV ARTER OPHØR MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING BELIGGENHED, AFSTANDSKRAV, LOKALISERING, LANDSKAB, KULTURMILJØ MM ÅRSPRODUKTION OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING LUGT STØJ STØV LYS TRANSPORT SKADEDYR SPILDEVAND AFFALD OPLAG AF OLIE OG KEMIKALIER UHELD ELLER RISICI NATUR UDBRINGNINGSAREALER HARMONI- OG AREALKRAV N OG P TILFØRT UDBRINGNINGSAREALERNE NITRAT TIL OVERFLADEVAND NITRAT TIL GRUNDVAND FOSFOR UDBRINGNINGSAREALER OG NATURA UDVASKNING TIL NATURA 2000 OMRÅDER NITRAT FOSFOR

4 4.24 AFSKÆRINGSKRITERIET FOR SÅ VIDT ANGÅR PÅVIRKNING FRA PROJEKTET I KUMULATION MED ANDRE PLANER OG PROJEKTER AFSKÆRINGSKRITERIET FOR SÅ VIDT ANGÅR PÅVIRKNING FRA PROJEKTET I SIG SELV KVÆLSTOF TIL GRUNDVAND FOSFOR TIL OVERFLADEVAND SAMLET KONKLUSION VEDR. UDVASKNING AF KVÆLSTOF OG FOSFOR FRA UDBRINGNINGSAREALERNE I FORHOLD TIL NATURA 2000 OMRÅDERNE ARTER MED SÆRLIGT STRENGE BESKYTTELSESKRAV BILAG IV ARTER Vurdering af den ansøgte drifts påvirkning af bilag IV-arter UDBRINGNINGSAREALER ANDEN PÅVIRKNING AF NATUR BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK BAT-VURDERING SAMLET VURDERING BILAG 1 SITUATIONSPLAN BILAG 2 : UDBRINGNINGSAREALER BILAG 3: NITRATKLASSER OG UDBRINGNINGSAREALER BILAG 4: UDPEGNINGSGRUNDLAG FOR NATURA 2000 OMRÅDET KYSING FJORD OG NATURA 2000 OMRÅDET ÅLBORG BUGT, RANDERS FJORD OG MARIAGER FJORD BILAG 5 ANSØGNINGSSKEMA

5 1 Generelle forhold 1.1 Indledning Denne Miljøtilladelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for udvidelse og omlægning af husdyrholdet på Grobshulevej 88 i Odder Kommune. Miljøtilladelsen er udarbejdet, fordi ansøger ønsker at udvide svineproduktionen. Vilkårene sikrer, at driften af husdyrbruget og arealerne kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. Vilkårene er udarbejdet i henhold til: - Lov nr af 04/12/2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer (husdyrloven) - Bekendtgørelse nr af 8/12/2014 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) - Lov nr. 951 af 3/7/2013 om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) - Bekendtgørelse nr. 408 af 1/5/2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) - Bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2014 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Odder Kommune har udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen om miljøtilladelse, herunder de stillede vilkår, se afsnit Baggrund Jens Christian Christensen har søgt om miljøtilladelse til at ændre dyreholdet fra 2400 slagtesvin, kg, til 2720 slagtesvin, kg på Grobshulevej 88, 8300 Odder. Ansøgningen er modtaget af Odder Kommune den 21. januar I forbindelse med sagsbehandlingen blev det konstateret, at der ikke kunne svares ja til alle 10 spørgsmål i skemaet om miljø, natur, landskab og naboforhold, idet dele af udbringningsarealerne ligger i nitrat- og fosforklasser. En tilladelse til ændring af dyreholdet skal derfor ske på særlige vilkår i henhold til 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøger har med baggrund i ovenstående blevet anmodet om, at ansøgningen blev indsendt gennem husdyrgodkendelse.dk. Ansøgning er indkommet d. 13. maj Afgørelse om miljøtilladelse Odder Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Grobshulevej 88 kan omlægges som ansøgt. Tilladelsen meddeles efter 10 i lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug på en række vilkår i afsnit 3. Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i den efterfølgende miljøtekniske beskrivelse og vurdering i afsnit 4. Tilladelsen meddeles på vilkår der sikrer, at kravene i husdyrloven er opfyldt. Husdyrbruget skal herudover til enhver tid leve op til de øvrige gældende regler i love og bekendtgørelser, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen. 5

6 Eventuelle udvidelser og ændringer af husdyrbrugets anlæg og arealer skal meddeles Odder Kommune, hvis disse afviger fra de oplysninger, der fremgår af miljøtilladelsen. Udvidelse og ændringer skal forinden godkendes af Odder Kommune. 1.4 Offentlighed Høring Miljøtilladelsen er sendt i 3 ugers nabohøring. Naboer er valgt ud fra konsekvensradius for lugt til byzone, som i denne tilladelse er beregnet til 267 m. Udkastet til afgørelse om miljøtilladelse blev sendt i 3 ugers høring hos sagens parter: Navn Adresse By Mail mm. Ansøger Jens Christian Christensen Grobshulevej Odder Konsulent LMO v. Anne Kirkegaard 8300 Odder Forpagtet jord Hundslund menighedsråd v. Bent Lind Bygaden Odder 1a, Torrild By, Torrild Forpagtet jord Simon Terndrup Christensen Bygaden Odder 3b, Torrild By, Torrild Forpagtet jord Herdis M.M.Jensen Bygaden Odder 22r, 21a, Torrild By, Torrild Nabo Anders Bjerregård Pedersen Grobshulevej Odder Nabo Ronni Bech Jensen Grobshulevej Odder Nabo Peter og Britta L. Nielsen Grobshulevej 108 Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 1.5 Offentliggørelse af miljøtilladelsen Miljøtilladelsen annonceres 3. juni 2015 i Odder-Avisen og på Oddernettet.dk. Kopi af afgørelsen er sendt til: Navn Adresse Postn By r. Ansøger Grobshulevej Jens Christain Christensen Odder Ansøgers konsulent LMO, Anne Kirkegaard Forpagter Hundslund Menighedsråd v. Bent Bygaden Odder Lind Forpagter Simon Terndrup Christensen Bygaden Odder Foirpagter Herdis M.M. Jensen Bygaden Odder Nabo Anders Bjerregård Pedersen Grobshulevej 8300 Odder 73 Nabo Ronni Bach Jensen Grobshulevej 8300 Odder 74 Nabo Peter Nielsen og Britta Lippert Grobshulevej 8300 Odder Nielsen 108 Organisationer Danmarks Fiskeriforening mv. Organisationer Danmarks Naturfredningsforening mv. Organisationer Danmarks Naturfredningsforening mv. - lokalafd. Odder Organisationer Danmarks Sportsfiskerforbund mv. Organisationer Dansk Ornitologisk Forening 6

7 mv. Organisationer mv. Organisationer mv. Organisationer mv. Organisationer mv. Sundhedsstyrelsen Dansk Ornitologisk Forening - lokalafd. Odder Det økologiske Råd Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Friluftsrådet Sundhedsstyrelsen v. Embedslægeinstitutionen Århus afd. ' 1.6 Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til 76 i loven om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af ansøger, Miljøministeriet, enhver der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt de klageberettigede organisationer, der fremgår af lovens Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Odder kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være indsendt til klageportalen senest d. senest 1. juli 2015 (4 uger efter offentliggørelsen). I henhold til 81 i husdyrgodkendelsesloven har en klage ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Såfremt ansøger igangsætter projektet, inden afgørelsen foreligger fra klagenævnet, sker det dog for eget ansvar. Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt i henhold til 90 i husdyrbrugloven inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse. På vegne af Odder Kommune Bent H. Mortensen Afdelingsleder i Miljø Stine Wraae Bach Biolog 7

8 2 Beskrivelse af projektet /ikke-teknisk resumé Der søges om tilladelse til udvidelse af en slagtesvinsproduktion fra 2400 stk kg til 2720 stk kg. Udvidelsen gennemføres i eksisterende staldanlæg. Den nuværende produktionstilladelse på ejendommen tillader også et mindre hold af stude. Dette studehold opretholdes ikke i forbindelse med den ansøgte udvidelse. Da størrelsen af det ansøgte husdyrhold overstiger 15 DE, men er mindre end 75 DE, er dyreholdet forpligtet af reglerne om tilladelse efter 10 i husdyrloven. Landskabelige forhold I henhold til kommuneplanen er anlægget ikke beliggende indenfor bygge- og beskyttelseslinier eller i et udpeget område som værende landskabeligt interesseområde mv. Afstandskrav Lovens 6, der omhandler forbudszoner (50 m) i forhold til nabobeboelse uden landbrugspligt, byzone- eller sommerhusområde, blandet bolig og erhverv mv., overholdes. Lovens 8, der omhandler afstandskrav i forhold til vandforsyningsanlæg, vandløb, dræn, søer, offentlig vej, privat fællesvej, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på samme ejendom og til naboskel, overholdes. Lovens 20 og 27 omhandler, at hvis afstanden fra anlægget er mindre end 300 m til bolig uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse eller til byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt boligområde, skal der stilles vilkår, som begrænser risikoen for væsentlige gener for naboerne. Det ansøgte projekt er beliggende mere end 300 m fra de nævnte planforhold. Lugt Ved udvidelse af slagtesvinsproduktionen fra 2400 til 2720 slagtesvin sker der en mindre stigning i lugtemmissionen. I henhold til en lugtberegning i skema id overholdes husdyrbrugslovens 3 lugtgenekrieteret for henholdsvis byzone, samlet bebyggelse og enkel beboelse. Husdyrgødning og arealer Ansøger råder i alt over 66 ha, der kan anvendes til udbringning af husdyrgødning. Heraf udgør 16,3 ha forpagtede arealer. Arealerne drives under samme CVR nr , som dyreholdet. Transport Kørsel til og fra bedriften sker ad Grobshulevej. Med det ansøgte projekt forventer ansøger ikke, at antallet af transporter vil stige. Nitrat overfladevand 15,6 ha afvander til Natura 2000-området Kysing Fjord og ligger i nitratklasse II. Der er indsendt et fiktivt ansøgningsskema som beregner den samlede udvaskning af nitrat på alle arealerne. Idet dele af udbringningsarealerne ligger i nitratklasse 2, er der skærpede vilkår til udvaskningen af nitrat fra disse arealer. Dyretrykket må i gennemsnit for alle arealerne højest være 91,7 % af harmonikravet på 1,4 DE/ha, hvilket svarer til 1,28 DE/ha. Det anvendte dyretryk er dog på 1,14 DE/ha, idet ansøger generelt på sine arealer har et lavere dyretryk. Nitrat grundvand Ansøger har ingen arealer beliggende på nitratfølsomme grundvandsarealer. 8

9 Fosfor Dele af arealerne ligger indenfor de fosforklasseområder, som beskytter søerne omkring Skanderborg. Ejendommens lerjordsarelaer har ifølge ansøgers konsulent et fosfortal under 6, og derfor skal arealerne ikke anbringes i fosforklasse 3. Beskyttet natur Der ligger et større eng- og moseområde ca. 250 m nord for driftsbygningerne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 mod tilstandsændringer. Den ansøgte udvidelse er af mindre størrelse, og Odder Kommune vurderer derfor, at stigningen i ammoniakdeposition i eng- og moseområdet ikke vil have en negativ indflydelse på naturområdet. Dele af udbringningsarealerne ligger op til samme eng- og moseområde. Da driften på udbringningsarealerne ikke ændres, vurderes det at den ansøgte drift ikke vil ændre tilstanden af eng- og mosearealet i en negativ retning. Det nærmeste Natura 2000-område er Fuglebeskyttelsesområde nr. 36; Kysing Fjord som ligger ca. 4,7 km øst for udbringningsområderne. Idet afstanden er 4,7 km, vurderes at det ansøgte ikke vil påvirke sangsvanen, som er den eneste art på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Bilag IV arterne odder, løvfrø, stor vandsalamander og en række flagermus) er registreret i Odder Kommune. Det kan ikke udelukkes, at disse arter kan have yngle- eller rastested enten ved staldanlæggene eller udbringningsarealerne. Da der ikke sker bygningsmæssige eller driftsmæssige ændringer vurderes, at det ansøgte ikke vil have en negativ indflydelse på eventuelle Bilag IV arter. Bedste tilgængelige teknik - BAT Med begrebet bedste tilgængelige teknologi menes den teknik, som mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og som samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter. I forbindelse med etablering, renovering, ændring eller udvidelse af husdyrbruget skal der anvendes den bedst tilgængelige teknik (BAT). Ved tilladelser efter 10 er der ikke krav om, at ansøgeren som udgangspunkt skal redegør for anvendelsen af BAT. Ved overholdelse af den generelle regulering er tilstrækkelig til at opfylde kravet om anvendelse af BAT. Bl.a. skal reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen overholdes. Bekendtgørelsen fastsætter minimumskrav til indretning af stalde, kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg, krav til opbevaring af gødning, spildevand m.v., krav til indretning af afløb og til drift og vedligeholdelse. Udbringning af husdyrgødningen skal følge reglerne i overensstemmelse med Husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvilket anses for BAT. Samlet set vurderer Odder kommunen, at det ansøgte lever op til kravet om anvendelse af BAT. 9

10 3 Vilkår for Godkendelsen 3.1 Årsproduktion 1) Miljøtilladelsen omfatter et dyrehold på maksimalt 2720 stk. slagtesvin ( kg) 2) Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering, effektivitet og ændrede vægtintervaller tillades i mindre grad op til 10 %, så længe det maksimale antal DE og geneafstandene for lugt ikke overskrides. 3.2 Drift og Indretning 3) Husdyrbrugets drift og indretning skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår. 4) Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Grobshulevej 88 med ejede og forpagtede udbringningsarealer indenfor ejendommens cvr-nr ) Miljøtilladelsen bortfalder, hvis ikke den maksimale produktion er opnået senest 5 år efter tilladelsens dato. 6) Hvis miljøtilladelsen herefter ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, som ikke har været udnyttet. 7) Dyreholdet skal placeres som angivet på bilag 1- situationsplan. 3.3 Information og ændringer på husdyrbruget 8) Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til Odder Kommune senest 1. måned efter, de har fundet sted. 9) Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til tilladelsen, skal anmeldes til Odder Kommune inden gennemførelsen. Odder Kommune vurderer derefter, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne miljøtilladelse. 3.4 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 10) Håndtering herunder omrøring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugt og andre gener søges begrænset mest muligt. 3.5 Lugt 11) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at lugtgener udenfor ejendommens skel er væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse med henblik på at begrænse lugtkilder og/eller behandling af afkastluften. Undersøgelsens omfang og efterfølgende krav vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret vurdering af sagen. Lugtundersøgelser kan maksimalt kræves én gang pr. år. Virksomheden afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger. 10

11 3.6 Støj 12) Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet målt ved nabobeboelse i landzone må i intet punkt uden for eget skel overstige følgende grænseværdier, målt 1½ meter over terræn i frit felt: Tidspunkt Støjgrænser Reference tidsrum Dag Hverdage kl db(a) 8 timer Lørdag kl db(a) 7 timer Lørdag kl db(a) 4 timer Søn- og helligdag kl db(a) 8 timer Aften kl db(a) 1 time Nat kl db(a) ½ time Kilde: Miljøstyrelsns vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder Kortvarig sæsonafhængig korntørring i en periode på højst 2 x 3 uger om året er undtaget fra støjgrænserne. Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne. Husdyrbruget skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 3.7 Støv 13) Driften må ikke medføre støvgener uden for ejendommens eget areal, der af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige. 3.8 Lys 14) Husdyrbrugets drift må ikke medføre lysgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige. 3.9 Transport 15) Transport til og fra husdyrbruget skal fortrinsvis foregå i dagtimerne på hverdage mellem kl. 7 og 18. I forbindelse med kortvarige sæsonbetonede arbejder som f.eks. høst og gødningsudkørsel tillades kørsel udenfor dagtimerne. 16) Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal spild minimeres. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles Skadedyr 17) Der skal til enhver tid foretages effektiv og forebyggende fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. 18) Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr herunder rotter. Der skal til enhver tid foretages effektiv og forebyggende skadedyrsbekæmpelse. På forlangende af Odder kommune skal der indgås kontrakt med et autoriseret bekæmpelsesfirma.. 19) Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige fluegener. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at bekæmpelsen ikke er tilstrækkelig kan virksomheden pålægges at udarbej- 11

12 de at handleplan med henblik på at nedbringe generne. Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med et autoriseret bekæmpelsesfirma Spildevand og overfladevand 20) Afledning af overfladevand fra befæstede arealer må ikke kunne give anledning til forurening af vandløb, søer, fjord eller hav Befæstede arealer, vaskepladser, udleveringsramper skal indrettes så der ikke sker sammenblanding af regnvand med husdyrgødning eller sprøjtemiddelrester. Påfyldning og udvendig rengøring af sprøjteudstyr samt al vask af maskiner og gyllevogne skal foregå på en befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder (vaskeplads), hvis det foretages på ejendommen. Indvendig skylning af marksprøjte kan dog foregå, ved at skyllevandet spredes på den mark, der lige er blevet sprøjtet. 21) Gødning og vaskevand fra udleveringsramper skal ledes til opsamlingsbeholder og videre til ajlebeholderen Uheld og risici 22) Ved akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand skal straks meddeles alarmcentralen tlf.: 112. Indtil beredsskabet når frem til ulykkesstedet, skal virksomheden forsøge at stoppe forureningen og begrænse forureningens udbredelse. 23) Opbevaring af kemikalier, olieprodukter, farligt affald m.m. skal ske på fast bund uden mulighed for afløb, og skal opstilles, så oplaget sikres mod påkørsel Udbringningsarealer 24) Der må kun udbringes husdyrgødning på de 67 ha udbringningsarealer, som fremgår af bilag 1 i miljøtilladelsen. Ændringer af udbringningsarealet skal forhåndsanmeldes til Odder kommune efter reglerne i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse Nitrat til overfladevand, herunder Natura ) På bedriftens ejede og forpagtede arealer, må der udbringes husdyrgødning med højest 6345 kg N/år. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation for at vilkåret overholdes gennem gødningsregnskabet Fosfor til overfladevand, herunder Natura ) På bedriftens ejede og forpagtede arealer, må der udbringes husdyrgødning med højest 11,3 kg p/ha/år. Ved tilsyn, skal der foreligge dokumentation for at vilkåret overholdes Vilkår til natur, 3 og bilag IV arter 27) Køreretning ved al jordbearbejdning skal foretages på parallelt i en afstand på mindst 20 m fra åbne vandløb, grøfter og vandhuller. 28) Der må ikke etableres render fra markerne til vandløb og vandhuller Ophør 29) Ved ophør af driften skal tilsynsmyndigheden orienteres. 12

13 30) Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, alle opbevaringsanlæg tømmes og rengøres, affald bortskaffes efter gældende regler, og ejendommen skal fremstå i miljømæssigt god stand. 13

14 4 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering 4.1 Beliggenhed, afstandskrav, lokalisering, landskab, kulturmiljø mm. Husdyrbruget ligger på Grobshulevej 88, 8300 Odder i landzonen lidt udenfor Torrild. Udvidelsen foretages i eksisterende staldanlæg. I henhold til kommuneplanen er anlægget ikke beliggende indenfor bygge- og beskyttelseslinier eller i et udpeget område som værende landskabeligt interesseområde mv. Kort 1: Oversigtskort af anlæg på Grobshulevej 88 Afstandskrav Det ansøgte sker indenfor eksisterende rammer, og alle afstandskrav i forhold til husdyrloven er overholdt. I år 2005 vedtog byrådet i Odder Kommune lokale retningslinjer til udviklingsmuligheder for landbrug og beboelse i Odder Kommune. Det ansøgte projekt vurderes ikke til at være i strid med de vedtagne retningslinjer Årsproduktion Ejendommen Grobshulevej 88, 8300 Odder har på ansøgningstidspunktet en produktionstilladelse til 2400 slagtesvin på kg og 8 stude (6 mdr. til 27 mdr.) svarende til 63,2 DE i alt. Ansøger ønsker at udvide produktionen af slagtesvin til 2720 slagtesvin (33 kg -107 kg) svarende til 75 DE. Produktionen af stude nedlægges. 14

15 4.3 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning På ejendommen er der 2 beholdere som anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning. En 820 m 3 gyllebeholder fra 2002 samt en ajlebeholder på 240 m 3 fra 1993, i alt 1060 m 3. Ansøger anvender flydelag til overdækning af den store beholder, samt et betonlåg til overdækning af den lille beholder. Med den ansøgte produktion produceres der pr. år 1151 m 3 flydende husdyrgødning. Men en samlet opbevaringskapacitet på 1060 m 3 har ansøger mulighed for at opbevare sin flydende husdyrgødning i 11 mdr. Odder Kommune vurderer, at en samlet opbevaringskapacitet på 11 måneder er en tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Der stilles vilkår til håndtering og opbevaring af husdyrgødning, således at lugt og andre gener søges begrænset mest muligt. 4.4 Lugt Lugtgener stammer hovedsageligt fra ventilationen fra staldene og ellers fra opbevaring, transport og udspredning af husdyrgødning. Ifølge beskyttelsesniveauet skal projektet overholde bestemte lugtgeneafstande. Disse afstande afhænger af dyreholdet i de enkelte stalde og de tre forskellige områdetypers lugtfølsomhed. Eksempelvis forventes beboere i landområder med tilknytning til landbrugserhverv at have en højere tolerancetærskel end beboere i byområder. Lugtgeneafstandene beregnes fra staldmidten på hver staldbygning og korrigeres, hvis nogle stalde ligger særligt langt væk fra de øvrige, og hvis der ligger andre husdyrbrug med mere end 75 DE i nærheden af naboerne. Samlet bebyggelse er i husdyrlovgivningen defineret som mindst 8 boliger (uden landbrugspligt og ikke ejet af ansøger) indenfor en radius af 200 m. Der kan anlægges flere forskellige cirkler med samlet bebyggelse. I denne sag viser, at lugtberegningen i skema viser, at lugtgenekriterieret til henholdsvis enkelt beboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt. Se nedenstående skema Beregnet geneafstand fra lugtcentrum (nudrift/ansøgt) Målt afstand Enkelt bolig Samlet Byzone mv. bebyggelse 97 / 107 m 165 / 185 m 249 / 267 m 150 m (nabo uden landbrugspligt, Grobshulevej 74) 750 m (Torrild) 4 km (Odder) Lovens genekriterier indenfor de tre typer er dermed overholdt. Som følge heraf vurderer Odder kommune, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. Der kan dog kunne forekomme lugtgener, når gyllen skal omrøres og bringes ud. Udbringningsperioden skønnes dog at være af så kort varighed, at lugtgenerne her må vurderes at være ikke væsentlige. 15

16 Det forventes derfor ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land. Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener, samt at der kan kræves undersøgelse, hvis Odder Kommune skønner, at lugtgener for omgivelserne er større end det kunne forventes ud fra grundlaget for miljøvurderingen. 4.5 Støj Støj vil forekomme i forbindelse med anvendelse af maskinerne til markdriften f.eks. med forårsarbejde, høst og udbringning af husdyrgødning. Der er ikke oplyst nye støjkilder i forbindelse med den ansøgte omlægning af dyreholdet. Odder Kommune vurderer, at der ikke vil være aktiviteter, som vil medfører væsentlige støjgener. Der fastsættes dog vilkår om støjgrænser i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virkosmheder. 4.6 Støv Der kan forekomme kortvarige støvgener f.eks. i forbindelse med høstarbejde. Odder Kommune vurderer, at der ikke vil være aktiviteter, som vil medføre væsentlige støvgener. Der fastsættes dog vilkår om, at driften ikke må medføre væsentlige støvgener. 4.7 Lys Der er ikke oplyst nye lyskilder i forbindelse med den ansøgte omlægning af dyreholdet. Odder Kommune vurderer, at der ikke vil være aktiviteter, som vil medføre væsentlige lysgener. Der er stillet vilkår om at husdyrbruget ikke må medføre lysgener, som tilsynsmyndigheden vurderer til at være væsentlige udenfor ejendommens skel. 4.8 Transport Kørsel til og fra bedriften sker ad Grobshulevej. Med det ansøgte projekt forventer ansøger ikke, at antallet af transporter vil stige. Odder Kommune vurderer, at transporter til og fra ejendommen ikke vil give anledning til gener der kan betegnes som væsentlige. Der stilles dog vilkår om, at transport af husdyrgødning bør ske på hverdage i tidsrummet mellem 7 og 18, hvor de almindelige støjgrænser ligger højest. Dog kan der i spidsbelastninger forår og efterår forekomme støj udenfor dette tidsrum f.eks. ved udbringning af husdyrgødning og under høstarbejde. Der stilles vilkår om, at hvis der sker spild af husdyrgødning under en transport af husdyrgødning, skal husdyrgødningen straks opsamles. 4.9 Skadedyr Stalde med produktionsdyr og gødningsopbevaringsanlæg kan give vækstbetingelser for fluer. Derfor stilles der vilkår om, at der skal til enhver tid foretages effektiv og forebyggende fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrs- 16

17 laboratorium Endvidere stilles der vilkår om at husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige fluegener. Opbevaring af foder kan give anledning til tilhold af skadedyr herunder rotter. Derfor stilles vilkår til, at opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr herunder rotter, ogat der skal til enhver tid foretages effektiv og forebyggende skadedyrsbekæmpelse, og på forlangende af Odder kommune skal der indgås kontrakt med et autoriseret bekæmpelsesfirma Spildevand Sanitært spildevand Alt sanitært spildevand afledes til privat spildevandsanlæg med nedsivning. Overfladevand og spildevand fra husdyrbruget Afledning af overfladevand fra befæstede arealer må ikke kunne give anledning til forurening af vandløb, søer, fjord eller hav - Der må ikke ske sammenblanding af regnvand med husdyrgødning eller sprøjtemiddelrester. Påfyldning og udvendig rengøring af sprøjteudstyr samt al vask af maskiner og gyllevogne skal foregå på en befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder (vaskeplads), hvis det foretages på ejendommen. Indvendig skylning af marksprøjte kan dog foregå, ved at skyllevandet spredes på den mark, der lige er blevet sprøjtet Gødning og vaskevand fra udleveringsramper skal ledes til opsamlingsbeholder og videre til ajlebeholderen Der gøres opmærksom på, at reglerne for påfyldning og vask af sprøjteudstyr til pesticider i bekendtgørelse nr. 268 af , skal følges Affald På bedriften produceres erhvervsaffald. Der gøres opmærksom på, at erhvervsaffald skal håndteres i overensstemmelse med Odder kommunes til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald med eventuelle tilhørende forskrifter. Regulativet kan ses under Der må ikke opstå uhygiejniske forhold eller gener i forbindelse med håndtering og opbevaring af døde produktionsdyr og animalsk affald. Der gøres opmærksom på reglerne for opbevaring m.m. af døde produktionsdyr fremgår af bekendtgørelse nr. 558 af Oplag af olie og kemikalier På bedriften forefindes diverse oplag af kemikalier, olieprodukter, farligt affald mv. Der gøres opmærksom på reglerne om indretning, etablering og drift af olietanke fremgår af bekendtgørelse nr af (olietanksbekendtgørelsen). Der gøres opmærksom på, at opbevaring og håntering af farligt affald skal håndteres i overensstemmelse med Odder kommunes til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald med eventuelle tilhørende forskrifter - f.eks. skal spildolie afleveres til en godkendt transportør og modtager på kommunens liste. Regulativet kan ses under 17

18 4.13 Uheld eller risici Akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand kan f.eks. ske ved at en gyllevogn vælter og gylle løber i dræn eller i nærmeste vandløb. Forurening af vandmiljøet med gylle kan have en betydelig skadende effekt på fisk og smådyr. Derfor stilles vilkår for at minimere og afgrænse en akut forurenings udbredelse. På bedriften forefindes diverse oplag af kemikalier, olieprodukter, farligt affald mv. Derfor stilles vilkår til ejendommens oplag af olie og kemikalier for at miniere risikoen for uheld og udslip til det nærliggende miljø 4.14 Natur Projektet vil medføre en stigning i ammoniakdeposition fra stald og lager på 207 kg N/år fra 1104 kg N/år til 1313 kg N/år, idet antalet af dyr på ejendommen stiger fra 64 DE til 75 DE. En række naturtyper er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Disse omfatter bl.a. moser, søer, vandløb, overdrev, strandenge og ferske enge. Der er i henhold til naturbeskyttelseslovens 3 forbud mod ændringer af beskyttede naturtypers tilstand. Sådanne påvirkninger kan f.eks. ske som følge af forøget emission af luftbåren kævlstof (ammoniak) fra husdyrbrug. For at sikre, at der ikke sker en sådan påvirknig, stilles der i ansøgningsskemaet om 10 tilladelse, se bilag 7, spørgsmål om, hvorvidt anlægget er beliggende mere end 300 m fra beskyttede naturtyper. Der er i det ansøgte projekt et 3 beskyttet naturområde indenfor 300 m fra staldanlægget. Se nedenstående kortbilag: Kort 2: Oversigt over natur indenfor 300 m fra anlægget. 18

19 Indenfor 300 m fra staldanlægget ligger er en del af et større mose/engområde. Derdover ligger der en lille del af et mindre, ret tilgroet, overdrevsareal. Både mose/engarealet og overdrevet er beskyttet mod tilstandsændringer af naturbesktytelseslovens 3. Det er ikke beregnet, hvor stor en påvirkning, den ansøgte udvidelse vil påvirke det nærliggende naturområde. Men Odder Kommune vurderer, at det er så begrænset en udvidelse på 11 DE, at en eventuel målbar merdeposition vil være under 1 kg N/år. På den baggrund vurderer Odder Kommune, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår til udledningen af ammoniak fra staldanlægget. Natura 2000 vurdering i relation til bedriften Ifølge Habitatbekendtgørelsen er kommunen ved miljøtilladelser forpligtet til at vurdere, hvorvidt projektet kan påvirke Natura 2000 områder eller arter fra Habitatdirektivets Bilag IV.. Det nærmeste Natura 2000-område er Fuglebeskyttelsesområde nr. 36; Kysing Fjord som ligger ca 8 km øst for anlægget. Idet der er en afstand på 8 km fra ejendommen til Natura 2000 området, vurderes det, at det ansøgte ikke vil påvirke områdets udpegningsgrundlag. Fuglearten sangsvanen, er den eneste art på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Der er ingen naturtyper på udpegningsgrundlaget. Sangsvanen er en vintergæst, som under opholdet ved Norsminde Fjord lever af at afgræsse vintergrønne marker. Med denne afstand vurderes det, at der ikke er risiko for nogen påvirkning af fuglebeskyttelsesområdet i forbindelse med udvidelsen af dyreholdet. Bilag IV arter Der er ikke tidligere registreret arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i nærheden af bedriften. Da der ikke sker nogle driftsmæssige ændringer på ejendommen, vurderes det ansøgte ikke at påvirke nogle af de arter som optræder på habitatdirektivets bilag IV i nogen negativ retning. Konklusion ejendommen Det er Odder Kommunes samlede vurdering, at den ansøgte drift er forenelig med Habitatbekendtgørelsen og beskyttelsen af arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Påvirkning af natur fra udbringning af husdyrgødning på udbringningsarealerne er beskrevet i senere afsnit Udbringningsarealer Harmoni- og arealkrav Ansøger råder over 49,3 ha til udbringning af husdyrgødning. Derudover forpagter ansøger 17,7 ha. Et totalt udbringningsareal på 67 ha. Arealerne drives under samme CVR nr. som dyreholdet. Ændringer af udbringningsarealet skal forhåndsanmeldes til Odder Kommune efter reglerne i bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse Plantedirektoratet er tilsynsmyndighed på harmoniforhold generelt N og P tilført udbringningsarealerne I ansøgt drift modtager arealerne 6344,8 kg N og 1669,6 kg P. Der er stillet vilkår om, hvor meget N og P arealerne må modtage. Eventuel brug af slam eller andre affaldsstoffer skal anmeldes til kommunen, indgå i gødningsregnskabet i stedet for husdyrgødning og i øvrigt følge reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelse). 19

20 4.17 Nitrat til overfladevand En mindre del af arelaerne afvandet til Natura 2000 område Kysing Fjord (Norsminde Fjord), som er overbelastet med kvælstof og fosfor. En del af udbringningsarealerne er derfor anbragt i nitratklasse 2, hvilket svarer til en reduktion i dyretrykket på 35 % på disse udbringningsarealer. I gennemsnit på alle arealer svarer dette til en reduktionsprocent på 91,7 %, svarende til et dyretryk på 1,28 DE/ha. Nitratklassens fordeling på udbringningsarealerne fremgår af bilag 2. Ansøger har med elektronisk ansøgningsskema nr vist, at ansøger ligger under den maksimale mængde udbragte husdyrgødning i DE per ha, idet ansøger har en udvaskning på 1,14 De/ha svarende til en udvaskning på 49,5 kg N/ha. For at sikre, at ansøger overholder de skærpede krav til udvaskningen af kvælstof, er der indsat et vilkår om maksimal mængde kvælstof udbragt på udbringningsarealerne Nitrat til grundvand Ansøger har ikke udbringningsarealer indenfor grundvandssårbare arealer Fosfor Norsminde Fjord er et lukket vandområde sårbart overfor fosfor. Af bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at lerjordsarealer beliggende i oplande til vandområder sårbare overfor for fosfor skal anbringes i fosforklasser afhængig af jordens fosfortal. Ligeledes fremgår det, at ved miljøvurderingen af 10 tilladelser skal der kun indgå fosforklasse 2 og 3. Ansøger har ingen udbringningsarealer beliggende på lavbundsjord. Ansøger har ifølge ansøgers konsulent ingen arealer med et fosfortal over 6. Derfor har ansøger ingen arealer beliggende i hverken fosforklasse 2 eller 3. Ansgøger har med elektronisk ansøgningsskema nr beregnet, at der i den ansøgte produktion vil blive bragt 5,1 kg P/ha/år ud på udbringningsarealerne. Mængden af fosfor udbragt på udbringningsarealerne er indsat som et vilkår. Her er der stillet vilkår om, at der maks må bringes 11,3 kg P/har/år ud, idet det er denne værdi, som ansøger maksimalt kan bringe ud i følgle husdyrgodkendelse.dk Udbringningsarealer og Natura 2000 Ansøgningens udbringningsarealer afvander til vandoplandet Norsminde Fjord gennem Stampmøllebækken og videre ud i Odder Å og til vandoplandet; Randers Fjord og Hevring Bugt, gennem gudenåsystemet. Se kortbilag: Se kort 3. Norsminde Fjord indgår i Natura 2000 område nr. 59; Kysing Fjord. Norsminde Fjord er udpeget som fuglebeskyttelsesområde i 1983 for at beskytte sangsvanen. Randers Fjord og Hevring Bugt er en del af Natura 2000 område nr. 14; Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord er både et habitatområde og fuglebeskyttelsesområde (2 fuglebeskyttelsesområder) Natura 2000 området er udpeget for at beskytte de kystnære naturtyper, havet, fjordene og en række vandfugle tilknyttet fjordlandskabet. Se bilag 5 for samtlige habitatnaturtyper og arter, som er på Natura 2000 område Kysing Fjord og Natura 2000 område Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord udpegningsgrundlag. 20

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

10 Tilladelse til kvægbedriften Houårde Blichersvej 23 8300 Odder

10 Tilladelse til kvægbedriften Houårde Blichersvej 23 8300 Odder 10 Tilladelse til kvægbedriften Houårde Blichersvej 23 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Hougårde

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

26. Maj 2011

26. Maj 2011 Mødets udgangspunkt Odder kommune har besluttet at udarbejde principper/ politik for landbrugsområdet. Planstrategi og kommuneplan undervejs. Byrådet ønsker borgerinddragelse. Berøringsflader landbrug:

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Tilladelse til opførelse af kornsilo

Tilladelse til opførelse af kornsilo Tilladelse til opførelse af kornsilo Efter 28 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gyrupvej 14, 7752 Snedsted 26. maj 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 27 i Bekendtgørelse

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned.

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned. Jørn Mikkelsen Stenhøjvej 4 Søften 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved

Læs mere

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording Miljøtilladelse af husdyrbruget Trekanten 2, 7441 Bording - efter 10 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse meddelt den 11. november 2015 1 Jakob Gammelgaard Munklindevej

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted Dato: 30-09-2015 Billund Kommune har den 21. august 2015, via Elna Mortensen, Kopenhagen Fur,

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af opførelse af maskinhus og tilbygning til eksisterende kostald på kvægbrug beliggende Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 23. oktober 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej 102 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde Odder Kommune har den 12. december 2011 modtaget anmeldelse fra Niels Overgaard

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Dato: 16-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 16 MILJØGODKENDELSE Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 16 Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Dato for gyldighed: 12.

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3,

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3, TJØRNTVED A/S Skovsbovej 14 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 23-03-2016 J. nr. 16/2926

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Jens Peter Jensen Gammel Vodstrupvej 11 Vodstrup 7900 Nykøbing M Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-13262 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse om udvidelse

Læs mere

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 TILLADELSE Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til etablering af husdyrbruget på ejendommen... 3 Vilkår... 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej 28 6800 Varde I henhold til 12 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Godkendt 5. september 2016

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på Brædstrupvej 20, Åle, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på Brædstrupvej 20, Åle, 7160 Tørring Annelise Hansen og Jens Peter Pedersen Brædstrupvej 20 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 5 Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Brattingsborg Gods har d. 2. august

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Lars Poulsen Grumstrupvej 14 8732 Hovedgård Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune har d. 21. februar 2014 modtaget en ansøgning om tillæg

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-05-2016 Sagsnr.: 16/19272 Dok.nr.: 14 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

I/S Skovgård v/ib Skovgaard Rohde Yttrupvej 9 7870 Roslev. leneogib@gmail.com. Den 30. november 2015

I/S Skovgård v/ib Skovgaard Rohde Yttrupvej 9 7870 Roslev. leneogib@gmail.com. Den 30. november 2015 I/S Skovgård v/ib Skovgaard Rohde Yttrupvej 9 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 30. november 2015 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Anmeldeordning 27 ændret anvendelse af kvægstald - uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Alrøvej 97 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1.1 NATUR, OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND... 4 1. GODKENDELSE... 4 2.1 AFGØRELSE... 4 2.2 REVURDERING

Læs mere

Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Flarupvej 9, 7760 Hurup 25. november 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Jens-Erik Sørensen 09-08-2016 Molsvej 88 Sagsnummer.: 16/18253 8400 Ebeltoft Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Billund Kommune har den 3. juli 2013 via Niels Danielsen, Skala Arkitekter A/S, modtaget anmeldelse om tilladelse

Læs mere

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej 8 5610 Assens 30-06-2016 Sags id: 16/10644 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning Mygindgård, Mygindvej 8, 5610 Assens (luftfoto 2016) Kontaktperson:

Læs mere

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Munkbro I/S Munkbrovej 8 7500 Holstebro Dato: 28-08-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-13-15 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 92 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk.

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk. Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Ole Christensen Bøgelyvej 14 6920 Videbæk Sagsbehandler Frank Boddum Direkte telefon 9974 1849 E-post frank.boddum@rksk.dk Dato

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere