Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej Odder. I henhold til 10 i Lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug"

Transkript

1 Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej Odder I henhold til 10 i Lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

2 Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig for markdrift og husdyrproduktion: Husdyrbrugets adresse: Matrikel nr. og ejerlav: Jens Christian Christensen Jens Christian Christensen Grobshulevej 88, 8300 Odder 29g, Torrild By, Torrild Virksomhedens art: Dyrkning af korn (undtagern ris), bælgfrugter og olieholdige frø Svin, produktionsbesætning og Skrabeægshønsehold Ejendomsnummer: CHR-nummer: CVR-nummer / P-nummer: Ansøgers konsulent: Tilsynsmyndighed: LMO Odder Kommune Udkast i høring: Tilladelsesdato: Næste revurdering: 2023 Udarbejdet af: Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder Tlf Dokument nr: Sagsnr:

3 Indholdsfortegnelse: DATABLAD GENERELLE FORHOLD INDLEDNING BAGGRUND AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE OFFENTLIGHED OFFENTLIGGØRELSE AF MILJØTILLADELSEN KLAGEVEJLEDNING BESKRIVELSE AF PROJEKTET /IKKE-TEKNISK RESUMÉ VILKÅR FOR GODKENDELSEN ÅRSPRODUKTION DRIFT OG INDRETNING INFORMATION OG ÆNDRINGER PÅ HUSDYRBRUGET OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING LUGT STØJ STØV LYS TRANSPORT SKADEDYR SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND UHELD OG RISICI UDBRINGNINGSAREALER NITRAT TIL OVERFLADEVAND, HERUNDER NATURA FOSFOR TIL OVERFLADEVAND, HERUNDER NATURA VILKÅR TIL NATUR, 3 OG BILAG IV ARTER OPHØR MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING BELIGGENHED, AFSTANDSKRAV, LOKALISERING, LANDSKAB, KULTURMILJØ MM ÅRSPRODUKTION OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING LUGT STØJ STØV LYS TRANSPORT SKADEDYR SPILDEVAND AFFALD OPLAG AF OLIE OG KEMIKALIER UHELD ELLER RISICI NATUR UDBRINGNINGSAREALER HARMONI- OG AREALKRAV N OG P TILFØRT UDBRINGNINGSAREALERNE NITRAT TIL OVERFLADEVAND NITRAT TIL GRUNDVAND FOSFOR UDBRINGNINGSAREALER OG NATURA UDVASKNING TIL NATURA 2000 OMRÅDER NITRAT FOSFOR

4 4.24 AFSKÆRINGSKRITERIET FOR SÅ VIDT ANGÅR PÅVIRKNING FRA PROJEKTET I KUMULATION MED ANDRE PLANER OG PROJEKTER AFSKÆRINGSKRITERIET FOR SÅ VIDT ANGÅR PÅVIRKNING FRA PROJEKTET I SIG SELV KVÆLSTOF TIL GRUNDVAND FOSFOR TIL OVERFLADEVAND SAMLET KONKLUSION VEDR. UDVASKNING AF KVÆLSTOF OG FOSFOR FRA UDBRINGNINGSAREALERNE I FORHOLD TIL NATURA 2000 OMRÅDERNE ARTER MED SÆRLIGT STRENGE BESKYTTELSESKRAV BILAG IV ARTER Vurdering af den ansøgte drifts påvirkning af bilag IV-arter UDBRINGNINGSAREALER ANDEN PÅVIRKNING AF NATUR BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK BAT-VURDERING SAMLET VURDERING BILAG 1 SITUATIONSPLAN BILAG 2 : UDBRINGNINGSAREALER BILAG 3: NITRATKLASSER OG UDBRINGNINGSAREALER BILAG 4: UDPEGNINGSGRUNDLAG FOR NATURA 2000 OMRÅDET KYSING FJORD OG NATURA 2000 OMRÅDET ÅLBORG BUGT, RANDERS FJORD OG MARIAGER FJORD BILAG 5 ANSØGNINGSSKEMA

5 1 Generelle forhold 1.1 Indledning Denne Miljøtilladelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for udvidelse og omlægning af husdyrholdet på Grobshulevej 88 i Odder Kommune. Miljøtilladelsen er udarbejdet, fordi ansøger ønsker at udvide svineproduktionen. Vilkårene sikrer, at driften af husdyrbruget og arealerne kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. Vilkårene er udarbejdet i henhold til: - Lov nr af 04/12/2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer (husdyrloven) - Bekendtgørelse nr af 8/12/2014 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) - Lov nr. 951 af 3/7/2013 om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) - Bekendtgørelse nr. 408 af 1/5/2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) - Bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2014 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Odder Kommune har udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen om miljøtilladelse, herunder de stillede vilkår, se afsnit Baggrund Jens Christian Christensen har søgt om miljøtilladelse til at ændre dyreholdet fra 2400 slagtesvin, kg, til 2720 slagtesvin, kg på Grobshulevej 88, 8300 Odder. Ansøgningen er modtaget af Odder Kommune den 21. januar I forbindelse med sagsbehandlingen blev det konstateret, at der ikke kunne svares ja til alle 10 spørgsmål i skemaet om miljø, natur, landskab og naboforhold, idet dele af udbringningsarealerne ligger i nitrat- og fosforklasser. En tilladelse til ændring af dyreholdet skal derfor ske på særlige vilkår i henhold til 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøger har med baggrund i ovenstående blevet anmodet om, at ansøgningen blev indsendt gennem husdyrgodkendelse.dk. Ansøgning er indkommet d. 13. maj Afgørelse om miljøtilladelse Odder Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Grobshulevej 88 kan omlægges som ansøgt. Tilladelsen meddeles efter 10 i lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug på en række vilkår i afsnit 3. Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i den efterfølgende miljøtekniske beskrivelse og vurdering i afsnit 4. Tilladelsen meddeles på vilkår der sikrer, at kravene i husdyrloven er opfyldt. Husdyrbruget skal herudover til enhver tid leve op til de øvrige gældende regler i love og bekendtgørelser, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen. 5

6 Eventuelle udvidelser og ændringer af husdyrbrugets anlæg og arealer skal meddeles Odder Kommune, hvis disse afviger fra de oplysninger, der fremgår af miljøtilladelsen. Udvidelse og ændringer skal forinden godkendes af Odder Kommune. 1.4 Offentlighed Høring Miljøtilladelsen er sendt i 3 ugers nabohøring. Naboer er valgt ud fra konsekvensradius for lugt til byzone, som i denne tilladelse er beregnet til 267 m. Udkastet til afgørelse om miljøtilladelse blev sendt i 3 ugers høring hos sagens parter: Navn Adresse By Mail mm. Ansøger Jens Christian Christensen Grobshulevej Odder Konsulent LMO v. Anne Kirkegaard 8300 Odder Forpagtet jord Hundslund menighedsråd v. Bent Lind Bygaden Odder 1a, Torrild By, Torrild Forpagtet jord Simon Terndrup Christensen Bygaden Odder 3b, Torrild By, Torrild Forpagtet jord Herdis M.M.Jensen Bygaden Odder 22r, 21a, Torrild By, Torrild Nabo Anders Bjerregård Pedersen Grobshulevej Odder Nabo Ronni Bech Jensen Grobshulevej Odder Nabo Peter og Britta L. Nielsen Grobshulevej 108 Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 1.5 Offentliggørelse af miljøtilladelsen Miljøtilladelsen annonceres 3. juni 2015 i Odder-Avisen og på Oddernettet.dk. Kopi af afgørelsen er sendt til: Navn Adresse Postn By r. Ansøger Grobshulevej Jens Christain Christensen Odder Ansøgers konsulent LMO, Anne Kirkegaard Forpagter Hundslund Menighedsråd v. Bent Bygaden Odder Lind Forpagter Simon Terndrup Christensen Bygaden Odder Foirpagter Herdis M.M. Jensen Bygaden Odder Nabo Anders Bjerregård Pedersen Grobshulevej 8300 Odder 73 Nabo Ronni Bach Jensen Grobshulevej 8300 Odder 74 Nabo Peter Nielsen og Britta Lippert Grobshulevej 8300 Odder Nielsen 108 Organisationer Danmarks Fiskeriforening mv. Organisationer Danmarks Naturfredningsforening mv. Organisationer Danmarks Naturfredningsforening mv. - lokalafd. Odder Organisationer Danmarks Sportsfiskerforbund mv. Organisationer Dansk Ornitologisk Forening 6

7 mv. Organisationer mv. Organisationer mv. Organisationer mv. Organisationer mv. Sundhedsstyrelsen Dansk Ornitologisk Forening - lokalafd. Odder Det økologiske Råd Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Friluftsrådet Sundhedsstyrelsen v. Embedslægeinstitutionen Århus afd. ' 1.6 Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til 76 i loven om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af ansøger, Miljøministeriet, enhver der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt de klageberettigede organisationer, der fremgår af lovens Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Odder kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være indsendt til klageportalen senest d. senest 1. juli 2015 (4 uger efter offentliggørelsen). I henhold til 81 i husdyrgodkendelsesloven har en klage ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Såfremt ansøger igangsætter projektet, inden afgørelsen foreligger fra klagenævnet, sker det dog for eget ansvar. Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt i henhold til 90 i husdyrbrugloven inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse. På vegne af Odder Kommune Bent H. Mortensen Afdelingsleder i Miljø Stine Wraae Bach Biolog 7

8 2 Beskrivelse af projektet /ikke-teknisk resumé Der søges om tilladelse til udvidelse af en slagtesvinsproduktion fra 2400 stk kg til 2720 stk kg. Udvidelsen gennemføres i eksisterende staldanlæg. Den nuværende produktionstilladelse på ejendommen tillader også et mindre hold af stude. Dette studehold opretholdes ikke i forbindelse med den ansøgte udvidelse. Da størrelsen af det ansøgte husdyrhold overstiger 15 DE, men er mindre end 75 DE, er dyreholdet forpligtet af reglerne om tilladelse efter 10 i husdyrloven. Landskabelige forhold I henhold til kommuneplanen er anlægget ikke beliggende indenfor bygge- og beskyttelseslinier eller i et udpeget område som værende landskabeligt interesseområde mv. Afstandskrav Lovens 6, der omhandler forbudszoner (50 m) i forhold til nabobeboelse uden landbrugspligt, byzone- eller sommerhusområde, blandet bolig og erhverv mv., overholdes. Lovens 8, der omhandler afstandskrav i forhold til vandforsyningsanlæg, vandløb, dræn, søer, offentlig vej, privat fællesvej, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på samme ejendom og til naboskel, overholdes. Lovens 20 og 27 omhandler, at hvis afstanden fra anlægget er mindre end 300 m til bolig uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse eller til byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt boligområde, skal der stilles vilkår, som begrænser risikoen for væsentlige gener for naboerne. Det ansøgte projekt er beliggende mere end 300 m fra de nævnte planforhold. Lugt Ved udvidelse af slagtesvinsproduktionen fra 2400 til 2720 slagtesvin sker der en mindre stigning i lugtemmissionen. I henhold til en lugtberegning i skema id overholdes husdyrbrugslovens 3 lugtgenekrieteret for henholdsvis byzone, samlet bebyggelse og enkel beboelse. Husdyrgødning og arealer Ansøger råder i alt over 66 ha, der kan anvendes til udbringning af husdyrgødning. Heraf udgør 16,3 ha forpagtede arealer. Arealerne drives under samme CVR nr , som dyreholdet. Transport Kørsel til og fra bedriften sker ad Grobshulevej. Med det ansøgte projekt forventer ansøger ikke, at antallet af transporter vil stige. Nitrat overfladevand 15,6 ha afvander til Natura 2000-området Kysing Fjord og ligger i nitratklasse II. Der er indsendt et fiktivt ansøgningsskema som beregner den samlede udvaskning af nitrat på alle arealerne. Idet dele af udbringningsarealerne ligger i nitratklasse 2, er der skærpede vilkår til udvaskningen af nitrat fra disse arealer. Dyretrykket må i gennemsnit for alle arealerne højest være 91,7 % af harmonikravet på 1,4 DE/ha, hvilket svarer til 1,28 DE/ha. Det anvendte dyretryk er dog på 1,14 DE/ha, idet ansøger generelt på sine arealer har et lavere dyretryk. Nitrat grundvand Ansøger har ingen arealer beliggende på nitratfølsomme grundvandsarealer. 8

9 Fosfor Dele af arealerne ligger indenfor de fosforklasseområder, som beskytter søerne omkring Skanderborg. Ejendommens lerjordsarelaer har ifølge ansøgers konsulent et fosfortal under 6, og derfor skal arealerne ikke anbringes i fosforklasse 3. Beskyttet natur Der ligger et større eng- og moseområde ca. 250 m nord for driftsbygningerne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 mod tilstandsændringer. Den ansøgte udvidelse er af mindre størrelse, og Odder Kommune vurderer derfor, at stigningen i ammoniakdeposition i eng- og moseområdet ikke vil have en negativ indflydelse på naturområdet. Dele af udbringningsarealerne ligger op til samme eng- og moseområde. Da driften på udbringningsarealerne ikke ændres, vurderes det at den ansøgte drift ikke vil ændre tilstanden af eng- og mosearealet i en negativ retning. Det nærmeste Natura 2000-område er Fuglebeskyttelsesområde nr. 36; Kysing Fjord som ligger ca. 4,7 km øst for udbringningsområderne. Idet afstanden er 4,7 km, vurderes at det ansøgte ikke vil påvirke sangsvanen, som er den eneste art på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Bilag IV arterne odder, løvfrø, stor vandsalamander og en række flagermus) er registreret i Odder Kommune. Det kan ikke udelukkes, at disse arter kan have yngle- eller rastested enten ved staldanlæggene eller udbringningsarealerne. Da der ikke sker bygningsmæssige eller driftsmæssige ændringer vurderes, at det ansøgte ikke vil have en negativ indflydelse på eventuelle Bilag IV arter. Bedste tilgængelige teknik - BAT Med begrebet bedste tilgængelige teknologi menes den teknik, som mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og som samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter. I forbindelse med etablering, renovering, ændring eller udvidelse af husdyrbruget skal der anvendes den bedst tilgængelige teknik (BAT). Ved tilladelser efter 10 er der ikke krav om, at ansøgeren som udgangspunkt skal redegør for anvendelsen af BAT. Ved overholdelse af den generelle regulering er tilstrækkelig til at opfylde kravet om anvendelse af BAT. Bl.a. skal reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen overholdes. Bekendtgørelsen fastsætter minimumskrav til indretning af stalde, kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg, krav til opbevaring af gødning, spildevand m.v., krav til indretning af afløb og til drift og vedligeholdelse. Udbringning af husdyrgødningen skal følge reglerne i overensstemmelse med Husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvilket anses for BAT. Samlet set vurderer Odder kommunen, at det ansøgte lever op til kravet om anvendelse af BAT. 9

10 3 Vilkår for Godkendelsen 3.1 Årsproduktion 1) Miljøtilladelsen omfatter et dyrehold på maksimalt 2720 stk. slagtesvin ( kg) 2) Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering, effektivitet og ændrede vægtintervaller tillades i mindre grad op til 10 %, så længe det maksimale antal DE og geneafstandene for lugt ikke overskrides. 3.2 Drift og Indretning 3) Husdyrbrugets drift og indretning skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår. 4) Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Grobshulevej 88 med ejede og forpagtede udbringningsarealer indenfor ejendommens cvr-nr ) Miljøtilladelsen bortfalder, hvis ikke den maksimale produktion er opnået senest 5 år efter tilladelsens dato. 6) Hvis miljøtilladelsen herefter ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, som ikke har været udnyttet. 7) Dyreholdet skal placeres som angivet på bilag 1- situationsplan. 3.3 Information og ændringer på husdyrbruget 8) Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til Odder Kommune senest 1. måned efter, de har fundet sted. 9) Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til tilladelsen, skal anmeldes til Odder Kommune inden gennemførelsen. Odder Kommune vurderer derefter, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne miljøtilladelse. 3.4 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 10) Håndtering herunder omrøring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugt og andre gener søges begrænset mest muligt. 3.5 Lugt 11) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at lugtgener udenfor ejendommens skel er væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse med henblik på at begrænse lugtkilder og/eller behandling af afkastluften. Undersøgelsens omfang og efterfølgende krav vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret vurdering af sagen. Lugtundersøgelser kan maksimalt kræves én gang pr. år. Virksomheden afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger. 10

11 3.6 Støj 12) Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet målt ved nabobeboelse i landzone må i intet punkt uden for eget skel overstige følgende grænseværdier, målt 1½ meter over terræn i frit felt: Tidspunkt Støjgrænser Reference tidsrum Dag Hverdage kl db(a) 8 timer Lørdag kl db(a) 7 timer Lørdag kl db(a) 4 timer Søn- og helligdag kl db(a) 8 timer Aften kl db(a) 1 time Nat kl db(a) ½ time Kilde: Miljøstyrelsns vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder Kortvarig sæsonafhængig korntørring i en periode på højst 2 x 3 uger om året er undtaget fra støjgrænserne. Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne. Husdyrbruget skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 3.7 Støv 13) Driften må ikke medføre støvgener uden for ejendommens eget areal, der af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige. 3.8 Lys 14) Husdyrbrugets drift må ikke medføre lysgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige. 3.9 Transport 15) Transport til og fra husdyrbruget skal fortrinsvis foregå i dagtimerne på hverdage mellem kl. 7 og 18. I forbindelse med kortvarige sæsonbetonede arbejder som f.eks. høst og gødningsudkørsel tillades kørsel udenfor dagtimerne. 16) Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal spild minimeres. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles Skadedyr 17) Der skal til enhver tid foretages effektiv og forebyggende fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. 18) Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr herunder rotter. Der skal til enhver tid foretages effektiv og forebyggende skadedyrsbekæmpelse. På forlangende af Odder kommune skal der indgås kontrakt med et autoriseret bekæmpelsesfirma.. 19) Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige fluegener. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at bekæmpelsen ikke er tilstrækkelig kan virksomheden pålægges at udarbej- 11

12 de at handleplan med henblik på at nedbringe generne. Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med et autoriseret bekæmpelsesfirma Spildevand og overfladevand 20) Afledning af overfladevand fra befæstede arealer må ikke kunne give anledning til forurening af vandløb, søer, fjord eller hav Befæstede arealer, vaskepladser, udleveringsramper skal indrettes så der ikke sker sammenblanding af regnvand med husdyrgødning eller sprøjtemiddelrester. Påfyldning og udvendig rengøring af sprøjteudstyr samt al vask af maskiner og gyllevogne skal foregå på en befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder (vaskeplads), hvis det foretages på ejendommen. Indvendig skylning af marksprøjte kan dog foregå, ved at skyllevandet spredes på den mark, der lige er blevet sprøjtet. 21) Gødning og vaskevand fra udleveringsramper skal ledes til opsamlingsbeholder og videre til ajlebeholderen Uheld og risici 22) Ved akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand skal straks meddeles alarmcentralen tlf.: 112. Indtil beredsskabet når frem til ulykkesstedet, skal virksomheden forsøge at stoppe forureningen og begrænse forureningens udbredelse. 23) Opbevaring af kemikalier, olieprodukter, farligt affald m.m. skal ske på fast bund uden mulighed for afløb, og skal opstilles, så oplaget sikres mod påkørsel Udbringningsarealer 24) Der må kun udbringes husdyrgødning på de 67 ha udbringningsarealer, som fremgår af bilag 1 i miljøtilladelsen. Ændringer af udbringningsarealet skal forhåndsanmeldes til Odder kommune efter reglerne i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse Nitrat til overfladevand, herunder Natura ) På bedriftens ejede og forpagtede arealer, må der udbringes husdyrgødning med højest 6345 kg N/år. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation for at vilkåret overholdes gennem gødningsregnskabet Fosfor til overfladevand, herunder Natura ) På bedriftens ejede og forpagtede arealer, må der udbringes husdyrgødning med højest 11,3 kg p/ha/år. Ved tilsyn, skal der foreligge dokumentation for at vilkåret overholdes Vilkår til natur, 3 og bilag IV arter 27) Køreretning ved al jordbearbejdning skal foretages på parallelt i en afstand på mindst 20 m fra åbne vandløb, grøfter og vandhuller. 28) Der må ikke etableres render fra markerne til vandløb og vandhuller Ophør 29) Ved ophør af driften skal tilsynsmyndigheden orienteres. 12

13 30) Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, alle opbevaringsanlæg tømmes og rengøres, affald bortskaffes efter gældende regler, og ejendommen skal fremstå i miljømæssigt god stand. 13

14 4 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering 4.1 Beliggenhed, afstandskrav, lokalisering, landskab, kulturmiljø mm. Husdyrbruget ligger på Grobshulevej 88, 8300 Odder i landzonen lidt udenfor Torrild. Udvidelsen foretages i eksisterende staldanlæg. I henhold til kommuneplanen er anlægget ikke beliggende indenfor bygge- og beskyttelseslinier eller i et udpeget område som værende landskabeligt interesseområde mv. Kort 1: Oversigtskort af anlæg på Grobshulevej 88 Afstandskrav Det ansøgte sker indenfor eksisterende rammer, og alle afstandskrav i forhold til husdyrloven er overholdt. I år 2005 vedtog byrådet i Odder Kommune lokale retningslinjer til udviklingsmuligheder for landbrug og beboelse i Odder Kommune. Det ansøgte projekt vurderes ikke til at være i strid med de vedtagne retningslinjer Årsproduktion Ejendommen Grobshulevej 88, 8300 Odder har på ansøgningstidspunktet en produktionstilladelse til 2400 slagtesvin på kg og 8 stude (6 mdr. til 27 mdr.) svarende til 63,2 DE i alt. Ansøger ønsker at udvide produktionen af slagtesvin til 2720 slagtesvin (33 kg -107 kg) svarende til 75 DE. Produktionen af stude nedlægges. 14

15 4.3 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning På ejendommen er der 2 beholdere som anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning. En 820 m 3 gyllebeholder fra 2002 samt en ajlebeholder på 240 m 3 fra 1993, i alt 1060 m 3. Ansøger anvender flydelag til overdækning af den store beholder, samt et betonlåg til overdækning af den lille beholder. Med den ansøgte produktion produceres der pr. år 1151 m 3 flydende husdyrgødning. Men en samlet opbevaringskapacitet på 1060 m 3 har ansøger mulighed for at opbevare sin flydende husdyrgødning i 11 mdr. Odder Kommune vurderer, at en samlet opbevaringskapacitet på 11 måneder er en tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Der stilles vilkår til håndtering og opbevaring af husdyrgødning, således at lugt og andre gener søges begrænset mest muligt. 4.4 Lugt Lugtgener stammer hovedsageligt fra ventilationen fra staldene og ellers fra opbevaring, transport og udspredning af husdyrgødning. Ifølge beskyttelsesniveauet skal projektet overholde bestemte lugtgeneafstande. Disse afstande afhænger af dyreholdet i de enkelte stalde og de tre forskellige områdetypers lugtfølsomhed. Eksempelvis forventes beboere i landområder med tilknytning til landbrugserhverv at have en højere tolerancetærskel end beboere i byområder. Lugtgeneafstandene beregnes fra staldmidten på hver staldbygning og korrigeres, hvis nogle stalde ligger særligt langt væk fra de øvrige, og hvis der ligger andre husdyrbrug med mere end 75 DE i nærheden af naboerne. Samlet bebyggelse er i husdyrlovgivningen defineret som mindst 8 boliger (uden landbrugspligt og ikke ejet af ansøger) indenfor en radius af 200 m. Der kan anlægges flere forskellige cirkler med samlet bebyggelse. I denne sag viser, at lugtberegningen i skema viser, at lugtgenekriterieret til henholdsvis enkelt beboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt. Se nedenstående skema Beregnet geneafstand fra lugtcentrum (nudrift/ansøgt) Målt afstand Enkelt bolig Samlet Byzone mv. bebyggelse 97 / 107 m 165 / 185 m 249 / 267 m 150 m (nabo uden landbrugspligt, Grobshulevej 74) 750 m (Torrild) 4 km (Odder) Lovens genekriterier indenfor de tre typer er dermed overholdt. Som følge heraf vurderer Odder kommune, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. Der kan dog kunne forekomme lugtgener, når gyllen skal omrøres og bringes ud. Udbringningsperioden skønnes dog at være af så kort varighed, at lugtgenerne her må vurderes at være ikke væsentlige. 15

16 Det forventes derfor ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land. Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener, samt at der kan kræves undersøgelse, hvis Odder Kommune skønner, at lugtgener for omgivelserne er større end det kunne forventes ud fra grundlaget for miljøvurderingen. 4.5 Støj Støj vil forekomme i forbindelse med anvendelse af maskinerne til markdriften f.eks. med forårsarbejde, høst og udbringning af husdyrgødning. Der er ikke oplyst nye støjkilder i forbindelse med den ansøgte omlægning af dyreholdet. Odder Kommune vurderer, at der ikke vil være aktiviteter, som vil medfører væsentlige støjgener. Der fastsættes dog vilkår om støjgrænser i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virkosmheder. 4.6 Støv Der kan forekomme kortvarige støvgener f.eks. i forbindelse med høstarbejde. Odder Kommune vurderer, at der ikke vil være aktiviteter, som vil medføre væsentlige støvgener. Der fastsættes dog vilkår om, at driften ikke må medføre væsentlige støvgener. 4.7 Lys Der er ikke oplyst nye lyskilder i forbindelse med den ansøgte omlægning af dyreholdet. Odder Kommune vurderer, at der ikke vil være aktiviteter, som vil medføre væsentlige lysgener. Der er stillet vilkår om at husdyrbruget ikke må medføre lysgener, som tilsynsmyndigheden vurderer til at være væsentlige udenfor ejendommens skel. 4.8 Transport Kørsel til og fra bedriften sker ad Grobshulevej. Med det ansøgte projekt forventer ansøger ikke, at antallet af transporter vil stige. Odder Kommune vurderer, at transporter til og fra ejendommen ikke vil give anledning til gener der kan betegnes som væsentlige. Der stilles dog vilkår om, at transport af husdyrgødning bør ske på hverdage i tidsrummet mellem 7 og 18, hvor de almindelige støjgrænser ligger højest. Dog kan der i spidsbelastninger forår og efterår forekomme støj udenfor dette tidsrum f.eks. ved udbringning af husdyrgødning og under høstarbejde. Der stilles vilkår om, at hvis der sker spild af husdyrgødning under en transport af husdyrgødning, skal husdyrgødningen straks opsamles. 4.9 Skadedyr Stalde med produktionsdyr og gødningsopbevaringsanlæg kan give vækstbetingelser for fluer. Derfor stilles der vilkår om, at der skal til enhver tid foretages effektiv og forebyggende fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrs- 16

17 laboratorium Endvidere stilles der vilkår om at husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige fluegener. Opbevaring af foder kan give anledning til tilhold af skadedyr herunder rotter. Derfor stilles vilkår til, at opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr herunder rotter, ogat der skal til enhver tid foretages effektiv og forebyggende skadedyrsbekæmpelse, og på forlangende af Odder kommune skal der indgås kontrakt med et autoriseret bekæmpelsesfirma Spildevand Sanitært spildevand Alt sanitært spildevand afledes til privat spildevandsanlæg med nedsivning. Overfladevand og spildevand fra husdyrbruget Afledning af overfladevand fra befæstede arealer må ikke kunne give anledning til forurening af vandløb, søer, fjord eller hav - Der må ikke ske sammenblanding af regnvand med husdyrgødning eller sprøjtemiddelrester. Påfyldning og udvendig rengøring af sprøjteudstyr samt al vask af maskiner og gyllevogne skal foregå på en befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder (vaskeplads), hvis det foretages på ejendommen. Indvendig skylning af marksprøjte kan dog foregå, ved at skyllevandet spredes på den mark, der lige er blevet sprøjtet Gødning og vaskevand fra udleveringsramper skal ledes til opsamlingsbeholder og videre til ajlebeholderen Der gøres opmærksom på, at reglerne for påfyldning og vask af sprøjteudstyr til pesticider i bekendtgørelse nr. 268 af , skal følges Affald På bedriften produceres erhvervsaffald. Der gøres opmærksom på, at erhvervsaffald skal håndteres i overensstemmelse med Odder kommunes til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald med eventuelle tilhørende forskrifter. Regulativet kan ses under Der må ikke opstå uhygiejniske forhold eller gener i forbindelse med håndtering og opbevaring af døde produktionsdyr og animalsk affald. Der gøres opmærksom på reglerne for opbevaring m.m. af døde produktionsdyr fremgår af bekendtgørelse nr. 558 af Oplag af olie og kemikalier På bedriften forefindes diverse oplag af kemikalier, olieprodukter, farligt affald mv. Der gøres opmærksom på reglerne om indretning, etablering og drift af olietanke fremgår af bekendtgørelse nr af (olietanksbekendtgørelsen). Der gøres opmærksom på, at opbevaring og håntering af farligt affald skal håndteres i overensstemmelse med Odder kommunes til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald med eventuelle tilhørende forskrifter - f.eks. skal spildolie afleveres til en godkendt transportør og modtager på kommunens liste. Regulativet kan ses under 17

18 4.13 Uheld eller risici Akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand kan f.eks. ske ved at en gyllevogn vælter og gylle løber i dræn eller i nærmeste vandløb. Forurening af vandmiljøet med gylle kan have en betydelig skadende effekt på fisk og smådyr. Derfor stilles vilkår for at minimere og afgrænse en akut forurenings udbredelse. På bedriften forefindes diverse oplag af kemikalier, olieprodukter, farligt affald mv. Derfor stilles vilkår til ejendommens oplag af olie og kemikalier for at miniere risikoen for uheld og udslip til det nærliggende miljø 4.14 Natur Projektet vil medføre en stigning i ammoniakdeposition fra stald og lager på 207 kg N/år fra 1104 kg N/år til 1313 kg N/år, idet antalet af dyr på ejendommen stiger fra 64 DE til 75 DE. En række naturtyper er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Disse omfatter bl.a. moser, søer, vandløb, overdrev, strandenge og ferske enge. Der er i henhold til naturbeskyttelseslovens 3 forbud mod ændringer af beskyttede naturtypers tilstand. Sådanne påvirkninger kan f.eks. ske som følge af forøget emission af luftbåren kævlstof (ammoniak) fra husdyrbrug. For at sikre, at der ikke sker en sådan påvirknig, stilles der i ansøgningsskemaet om 10 tilladelse, se bilag 7, spørgsmål om, hvorvidt anlægget er beliggende mere end 300 m fra beskyttede naturtyper. Der er i det ansøgte projekt et 3 beskyttet naturområde indenfor 300 m fra staldanlægget. Se nedenstående kortbilag: Kort 2: Oversigt over natur indenfor 300 m fra anlægget. 18

19 Indenfor 300 m fra staldanlægget ligger er en del af et større mose/engområde. Derdover ligger der en lille del af et mindre, ret tilgroet, overdrevsareal. Både mose/engarealet og overdrevet er beskyttet mod tilstandsændringer af naturbesktytelseslovens 3. Det er ikke beregnet, hvor stor en påvirkning, den ansøgte udvidelse vil påvirke det nærliggende naturområde. Men Odder Kommune vurderer, at det er så begrænset en udvidelse på 11 DE, at en eventuel målbar merdeposition vil være under 1 kg N/år. På den baggrund vurderer Odder Kommune, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår til udledningen af ammoniak fra staldanlægget. Natura 2000 vurdering i relation til bedriften Ifølge Habitatbekendtgørelsen er kommunen ved miljøtilladelser forpligtet til at vurdere, hvorvidt projektet kan påvirke Natura 2000 områder eller arter fra Habitatdirektivets Bilag IV.. Det nærmeste Natura 2000-område er Fuglebeskyttelsesområde nr. 36; Kysing Fjord som ligger ca 8 km øst for anlægget. Idet der er en afstand på 8 km fra ejendommen til Natura 2000 området, vurderes det, at det ansøgte ikke vil påvirke områdets udpegningsgrundlag. Fuglearten sangsvanen, er den eneste art på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Der er ingen naturtyper på udpegningsgrundlaget. Sangsvanen er en vintergæst, som under opholdet ved Norsminde Fjord lever af at afgræsse vintergrønne marker. Med denne afstand vurderes det, at der ikke er risiko for nogen påvirkning af fuglebeskyttelsesområdet i forbindelse med udvidelsen af dyreholdet. Bilag IV arter Der er ikke tidligere registreret arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i nærheden af bedriften. Da der ikke sker nogle driftsmæssige ændringer på ejendommen, vurderes det ansøgte ikke at påvirke nogle af de arter som optræder på habitatdirektivets bilag IV i nogen negativ retning. Konklusion ejendommen Det er Odder Kommunes samlede vurdering, at den ansøgte drift er forenelig med Habitatbekendtgørelsen og beskyttelsen af arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Påvirkning af natur fra udbringning af husdyrgødning på udbringningsarealerne er beskrevet i senere afsnit Udbringningsarealer Harmoni- og arealkrav Ansøger råder over 49,3 ha til udbringning af husdyrgødning. Derudover forpagter ansøger 17,7 ha. Et totalt udbringningsareal på 67 ha. Arealerne drives under samme CVR nr. som dyreholdet. Ændringer af udbringningsarealet skal forhåndsanmeldes til Odder Kommune efter reglerne i bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse Plantedirektoratet er tilsynsmyndighed på harmoniforhold generelt N og P tilført udbringningsarealerne I ansøgt drift modtager arealerne 6344,8 kg N og 1669,6 kg P. Der er stillet vilkår om, hvor meget N og P arealerne må modtage. Eventuel brug af slam eller andre affaldsstoffer skal anmeldes til kommunen, indgå i gødningsregnskabet i stedet for husdyrgødning og i øvrigt følge reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelse). 19

20 4.17 Nitrat til overfladevand En mindre del af arelaerne afvandet til Natura 2000 område Kysing Fjord (Norsminde Fjord), som er overbelastet med kvælstof og fosfor. En del af udbringningsarealerne er derfor anbragt i nitratklasse 2, hvilket svarer til en reduktion i dyretrykket på 35 % på disse udbringningsarealer. I gennemsnit på alle arealer svarer dette til en reduktionsprocent på 91,7 %, svarende til et dyretryk på 1,28 DE/ha. Nitratklassens fordeling på udbringningsarealerne fremgår af bilag 2. Ansøger har med elektronisk ansøgningsskema nr vist, at ansøger ligger under den maksimale mængde udbragte husdyrgødning i DE per ha, idet ansøger har en udvaskning på 1,14 De/ha svarende til en udvaskning på 49,5 kg N/ha. For at sikre, at ansøger overholder de skærpede krav til udvaskningen af kvælstof, er der indsat et vilkår om maksimal mængde kvælstof udbragt på udbringningsarealerne Nitrat til grundvand Ansøger har ikke udbringningsarealer indenfor grundvandssårbare arealer Fosfor Norsminde Fjord er et lukket vandområde sårbart overfor fosfor. Af bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at lerjordsarealer beliggende i oplande til vandområder sårbare overfor for fosfor skal anbringes i fosforklasser afhængig af jordens fosfortal. Ligeledes fremgår det, at ved miljøvurderingen af 10 tilladelser skal der kun indgå fosforklasse 2 og 3. Ansøger har ingen udbringningsarealer beliggende på lavbundsjord. Ansøger har ifølge ansøgers konsulent ingen arealer med et fosfortal over 6. Derfor har ansøger ingen arealer beliggende i hverken fosforklasse 2 eller 3. Ansgøger har med elektronisk ansøgningsskema nr beregnet, at der i den ansøgte produktion vil blive bragt 5,1 kg P/ha/år ud på udbringningsarealerne. Mængden af fosfor udbragt på udbringningsarealerne er indsat som et vilkår. Her er der stillet vilkår om, at der maks må bringes 11,3 kg P/har/år ud, idet det er denne værdi, som ansøger maksimalt kan bringe ud i følgle husdyrgodkendelse.dk Udbringningsarealer og Natura 2000 Ansøgningens udbringningsarealer afvander til vandoplandet Norsminde Fjord gennem Stampmøllebækken og videre ud i Odder Å og til vandoplandet; Randers Fjord og Hevring Bugt, gennem gudenåsystemet. Se kortbilag: Se kort 3. Norsminde Fjord indgår i Natura 2000 område nr. 59; Kysing Fjord. Norsminde Fjord er udpeget som fuglebeskyttelsesområde i 1983 for at beskytte sangsvanen. Randers Fjord og Hevring Bugt er en del af Natura 2000 område nr. 14; Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord er både et habitatområde og fuglebeskyttelsesområde (2 fuglebeskyttelsesområder) Natura 2000 området er udpeget for at beskytte de kystnære naturtyper, havet, fjordene og en række vandfugle tilknyttet fjordlandskabet. Se bilag 5 for samtlige habitatnaturtyper og arter, som er på Natura 2000 område Kysing Fjord og Natura 2000 område Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord udpegningsgrundlag. 20

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Alrøvej 97 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1.1 NATUR, OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND... 4 1. GODKENDELSE... 4 2.1 AFGØRELSE... 4 2.2 REVURDERING

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Miljøgodkendelse til Dyrkningsarealerne tilhørende Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen er meddelt til: Flemming Wulff

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling Odder Kommune Planafdeling Rådhusgade 3 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fornyet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 24 d Torrild by, Torrild Sagens baggrund I forbindelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 19-5-2015 Sagsnr.: 15/1176 Dok.nr.: /15 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Hedemarken 28, 7200 Grindsted

Hedemarken 28, 7200 Grindsted Dato: 26. januar 2015 Tilladelse til hestehold på Hedemarken 28, 7200 Grindsted iht. 10 i Husdyrloven Teknik- & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 80 66 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Rude Havvej 55 8300 Odder I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Udarbejdet af: Odder Kommune Afdelingen for Miljø Rådhusgade

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Erik John Sørensen Gl. Engvej 3 7490 Aulum Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Jf. 11,3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxx 2015 Haderslev Kommune Indhold_Toc410905347

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift Steffenhøj 160 9700 Brønderslev 1 Registreringsblad Titel: Tillæg til miljøgodkendelse til Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev Dato: 20. december 2007

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Fuglsangsvej 7 8300 Odder

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Fuglsangsvej 7 8300 Odder MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Fuglsangsvej 7 8300 Odder I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug UDKAST ODDER KOMMUNE Teknisk Område - Miljø Rådhusgade 3,

Læs mere