Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej Odder. I henhold til 10 i Lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug"

Transkript

1 Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej Odder I henhold til 10 i Lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

2 Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig for markdrift og husdyrproduktion: Husdyrbrugets adresse: Matrikel nr. og ejerlav: Jens Christian Christensen Jens Christian Christensen Grobshulevej 88, 8300 Odder 29g, Torrild By, Torrild Virksomhedens art: Dyrkning af korn (undtagern ris), bælgfrugter og olieholdige frø Svin, produktionsbesætning og Skrabeægshønsehold Ejendomsnummer: CHR-nummer: CVR-nummer / P-nummer: Ansøgers konsulent: Tilsynsmyndighed: LMO Odder Kommune Udkast i høring: Tilladelsesdato: Næste revurdering: 2023 Udarbejdet af: Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder Tlf Dokument nr: Sagsnr:

3 Indholdsfortegnelse: DATABLAD GENERELLE FORHOLD INDLEDNING BAGGRUND AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE OFFENTLIGHED OFFENTLIGGØRELSE AF MILJØTILLADELSEN KLAGEVEJLEDNING BESKRIVELSE AF PROJEKTET /IKKE-TEKNISK RESUMÉ VILKÅR FOR GODKENDELSEN ÅRSPRODUKTION DRIFT OG INDRETNING INFORMATION OG ÆNDRINGER PÅ HUSDYRBRUGET OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING LUGT STØJ STØV LYS TRANSPORT SKADEDYR SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND UHELD OG RISICI UDBRINGNINGSAREALER NITRAT TIL OVERFLADEVAND, HERUNDER NATURA FOSFOR TIL OVERFLADEVAND, HERUNDER NATURA VILKÅR TIL NATUR, 3 OG BILAG IV ARTER OPHØR MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING BELIGGENHED, AFSTANDSKRAV, LOKALISERING, LANDSKAB, KULTURMILJØ MM ÅRSPRODUKTION OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING LUGT STØJ STØV LYS TRANSPORT SKADEDYR SPILDEVAND AFFALD OPLAG AF OLIE OG KEMIKALIER UHELD ELLER RISICI NATUR UDBRINGNINGSAREALER HARMONI- OG AREALKRAV N OG P TILFØRT UDBRINGNINGSAREALERNE NITRAT TIL OVERFLADEVAND NITRAT TIL GRUNDVAND FOSFOR UDBRINGNINGSAREALER OG NATURA UDVASKNING TIL NATURA 2000 OMRÅDER NITRAT FOSFOR

4 4.24 AFSKÆRINGSKRITERIET FOR SÅ VIDT ANGÅR PÅVIRKNING FRA PROJEKTET I KUMULATION MED ANDRE PLANER OG PROJEKTER AFSKÆRINGSKRITERIET FOR SÅ VIDT ANGÅR PÅVIRKNING FRA PROJEKTET I SIG SELV KVÆLSTOF TIL GRUNDVAND FOSFOR TIL OVERFLADEVAND SAMLET KONKLUSION VEDR. UDVASKNING AF KVÆLSTOF OG FOSFOR FRA UDBRINGNINGSAREALERNE I FORHOLD TIL NATURA 2000 OMRÅDERNE ARTER MED SÆRLIGT STRENGE BESKYTTELSESKRAV BILAG IV ARTER Vurdering af den ansøgte drifts påvirkning af bilag IV-arter UDBRINGNINGSAREALER ANDEN PÅVIRKNING AF NATUR BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK BAT-VURDERING SAMLET VURDERING BILAG 1 SITUATIONSPLAN BILAG 2 : UDBRINGNINGSAREALER BILAG 3: NITRATKLASSER OG UDBRINGNINGSAREALER BILAG 4: UDPEGNINGSGRUNDLAG FOR NATURA 2000 OMRÅDET KYSING FJORD OG NATURA 2000 OMRÅDET ÅLBORG BUGT, RANDERS FJORD OG MARIAGER FJORD BILAG 5 ANSØGNINGSSKEMA

5 1 Generelle forhold 1.1 Indledning Denne Miljøtilladelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for udvidelse og omlægning af husdyrholdet på Grobshulevej 88 i Odder Kommune. Miljøtilladelsen er udarbejdet, fordi ansøger ønsker at udvide svineproduktionen. Vilkårene sikrer, at driften af husdyrbruget og arealerne kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. Vilkårene er udarbejdet i henhold til: - Lov nr af 04/12/2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer (husdyrloven) - Bekendtgørelse nr af 8/12/2014 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) - Lov nr. 951 af 3/7/2013 om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) - Bekendtgørelse nr. 408 af 1/5/2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) - Bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2014 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Odder Kommune har udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen om miljøtilladelse, herunder de stillede vilkår, se afsnit Baggrund Jens Christian Christensen har søgt om miljøtilladelse til at ændre dyreholdet fra 2400 slagtesvin, kg, til 2720 slagtesvin, kg på Grobshulevej 88, 8300 Odder. Ansøgningen er modtaget af Odder Kommune den 21. januar I forbindelse med sagsbehandlingen blev det konstateret, at der ikke kunne svares ja til alle 10 spørgsmål i skemaet om miljø, natur, landskab og naboforhold, idet dele af udbringningsarealerne ligger i nitrat- og fosforklasser. En tilladelse til ændring af dyreholdet skal derfor ske på særlige vilkår i henhold til 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøger har med baggrund i ovenstående blevet anmodet om, at ansøgningen blev indsendt gennem husdyrgodkendelse.dk. Ansøgning er indkommet d. 13. maj Afgørelse om miljøtilladelse Odder Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Grobshulevej 88 kan omlægges som ansøgt. Tilladelsen meddeles efter 10 i lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug på en række vilkår i afsnit 3. Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i den efterfølgende miljøtekniske beskrivelse og vurdering i afsnit 4. Tilladelsen meddeles på vilkår der sikrer, at kravene i husdyrloven er opfyldt. Husdyrbruget skal herudover til enhver tid leve op til de øvrige gældende regler i love og bekendtgørelser, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen. 5

6 Eventuelle udvidelser og ændringer af husdyrbrugets anlæg og arealer skal meddeles Odder Kommune, hvis disse afviger fra de oplysninger, der fremgår af miljøtilladelsen. Udvidelse og ændringer skal forinden godkendes af Odder Kommune. 1.4 Offentlighed Høring Miljøtilladelsen er sendt i 3 ugers nabohøring. Naboer er valgt ud fra konsekvensradius for lugt til byzone, som i denne tilladelse er beregnet til 267 m. Udkastet til afgørelse om miljøtilladelse blev sendt i 3 ugers høring hos sagens parter: Navn Adresse By Mail mm. Ansøger Jens Christian Christensen Grobshulevej Odder Konsulent LMO v. Anne Kirkegaard 8300 Odder Forpagtet jord Hundslund menighedsråd v. Bent Lind Bygaden Odder 1a, Torrild By, Torrild Forpagtet jord Simon Terndrup Christensen Bygaden Odder 3b, Torrild By, Torrild Forpagtet jord Herdis M.M.Jensen Bygaden Odder 22r, 21a, Torrild By, Torrild Nabo Anders Bjerregård Pedersen Grobshulevej Odder Nabo Ronni Bech Jensen Grobshulevej Odder Nabo Peter og Britta L. Nielsen Grobshulevej 108 Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 1.5 Offentliggørelse af miljøtilladelsen Miljøtilladelsen annonceres 3. juni 2015 i Odder-Avisen og på Oddernettet.dk. Kopi af afgørelsen er sendt til: Navn Adresse Postn By r. Ansøger Grobshulevej Jens Christain Christensen Odder Ansøgers konsulent LMO, Anne Kirkegaard Forpagter Hundslund Menighedsråd v. Bent Bygaden Odder Lind Forpagter Simon Terndrup Christensen Bygaden Odder Foirpagter Herdis M.M. Jensen Bygaden Odder Nabo Anders Bjerregård Pedersen Grobshulevej 8300 Odder 73 Nabo Ronni Bach Jensen Grobshulevej 8300 Odder 74 Nabo Peter Nielsen og Britta Lippert Grobshulevej 8300 Odder Nielsen 108 Organisationer Danmarks Fiskeriforening mv. Organisationer Danmarks Naturfredningsforening mv. Organisationer Danmarks Naturfredningsforening mv. - lokalafd. Odder Organisationer Danmarks Sportsfiskerforbund mv. Organisationer Dansk Ornitologisk Forening 6

7 mv. Organisationer mv. Organisationer mv. Organisationer mv. Organisationer mv. Sundhedsstyrelsen Dansk Ornitologisk Forening - lokalafd. Odder Det økologiske Råd Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Friluftsrådet Sundhedsstyrelsen v. Embedslægeinstitutionen Århus afd. ' 1.6 Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til 76 i loven om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af ansøger, Miljøministeriet, enhver der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt de klageberettigede organisationer, der fremgår af lovens Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Odder kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være indsendt til klageportalen senest d. senest 1. juli 2015 (4 uger efter offentliggørelsen). I henhold til 81 i husdyrgodkendelsesloven har en klage ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Såfremt ansøger igangsætter projektet, inden afgørelsen foreligger fra klagenævnet, sker det dog for eget ansvar. Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt i henhold til 90 i husdyrbrugloven inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse. På vegne af Odder Kommune Bent H. Mortensen Afdelingsleder i Miljø Stine Wraae Bach Biolog 7

8 2 Beskrivelse af projektet /ikke-teknisk resumé Der søges om tilladelse til udvidelse af en slagtesvinsproduktion fra 2400 stk kg til 2720 stk kg. Udvidelsen gennemføres i eksisterende staldanlæg. Den nuværende produktionstilladelse på ejendommen tillader også et mindre hold af stude. Dette studehold opretholdes ikke i forbindelse med den ansøgte udvidelse. Da størrelsen af det ansøgte husdyrhold overstiger 15 DE, men er mindre end 75 DE, er dyreholdet forpligtet af reglerne om tilladelse efter 10 i husdyrloven. Landskabelige forhold I henhold til kommuneplanen er anlægget ikke beliggende indenfor bygge- og beskyttelseslinier eller i et udpeget område som værende landskabeligt interesseområde mv. Afstandskrav Lovens 6, der omhandler forbudszoner (50 m) i forhold til nabobeboelse uden landbrugspligt, byzone- eller sommerhusområde, blandet bolig og erhverv mv., overholdes. Lovens 8, der omhandler afstandskrav i forhold til vandforsyningsanlæg, vandløb, dræn, søer, offentlig vej, privat fællesvej, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på samme ejendom og til naboskel, overholdes. Lovens 20 og 27 omhandler, at hvis afstanden fra anlægget er mindre end 300 m til bolig uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse eller til byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt boligområde, skal der stilles vilkår, som begrænser risikoen for væsentlige gener for naboerne. Det ansøgte projekt er beliggende mere end 300 m fra de nævnte planforhold. Lugt Ved udvidelse af slagtesvinsproduktionen fra 2400 til 2720 slagtesvin sker der en mindre stigning i lugtemmissionen. I henhold til en lugtberegning i skema id overholdes husdyrbrugslovens 3 lugtgenekrieteret for henholdsvis byzone, samlet bebyggelse og enkel beboelse. Husdyrgødning og arealer Ansøger råder i alt over 66 ha, der kan anvendes til udbringning af husdyrgødning. Heraf udgør 16,3 ha forpagtede arealer. Arealerne drives under samme CVR nr , som dyreholdet. Transport Kørsel til og fra bedriften sker ad Grobshulevej. Med det ansøgte projekt forventer ansøger ikke, at antallet af transporter vil stige. Nitrat overfladevand 15,6 ha afvander til Natura 2000-området Kysing Fjord og ligger i nitratklasse II. Der er indsendt et fiktivt ansøgningsskema som beregner den samlede udvaskning af nitrat på alle arealerne. Idet dele af udbringningsarealerne ligger i nitratklasse 2, er der skærpede vilkår til udvaskningen af nitrat fra disse arealer. Dyretrykket må i gennemsnit for alle arealerne højest være 91,7 % af harmonikravet på 1,4 DE/ha, hvilket svarer til 1,28 DE/ha. Det anvendte dyretryk er dog på 1,14 DE/ha, idet ansøger generelt på sine arealer har et lavere dyretryk. Nitrat grundvand Ansøger har ingen arealer beliggende på nitratfølsomme grundvandsarealer. 8

9 Fosfor Dele af arealerne ligger indenfor de fosforklasseområder, som beskytter søerne omkring Skanderborg. Ejendommens lerjordsarelaer har ifølge ansøgers konsulent et fosfortal under 6, og derfor skal arealerne ikke anbringes i fosforklasse 3. Beskyttet natur Der ligger et større eng- og moseområde ca. 250 m nord for driftsbygningerne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 mod tilstandsændringer. Den ansøgte udvidelse er af mindre størrelse, og Odder Kommune vurderer derfor, at stigningen i ammoniakdeposition i eng- og moseområdet ikke vil have en negativ indflydelse på naturområdet. Dele af udbringningsarealerne ligger op til samme eng- og moseområde. Da driften på udbringningsarealerne ikke ændres, vurderes det at den ansøgte drift ikke vil ændre tilstanden af eng- og mosearealet i en negativ retning. Det nærmeste Natura 2000-område er Fuglebeskyttelsesområde nr. 36; Kysing Fjord som ligger ca. 4,7 km øst for udbringningsområderne. Idet afstanden er 4,7 km, vurderes at det ansøgte ikke vil påvirke sangsvanen, som er den eneste art på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Bilag IV arterne odder, løvfrø, stor vandsalamander og en række flagermus) er registreret i Odder Kommune. Det kan ikke udelukkes, at disse arter kan have yngle- eller rastested enten ved staldanlæggene eller udbringningsarealerne. Da der ikke sker bygningsmæssige eller driftsmæssige ændringer vurderes, at det ansøgte ikke vil have en negativ indflydelse på eventuelle Bilag IV arter. Bedste tilgængelige teknik - BAT Med begrebet bedste tilgængelige teknologi menes den teknik, som mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og som samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter. I forbindelse med etablering, renovering, ændring eller udvidelse af husdyrbruget skal der anvendes den bedst tilgængelige teknik (BAT). Ved tilladelser efter 10 er der ikke krav om, at ansøgeren som udgangspunkt skal redegør for anvendelsen af BAT. Ved overholdelse af den generelle regulering er tilstrækkelig til at opfylde kravet om anvendelse af BAT. Bl.a. skal reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen overholdes. Bekendtgørelsen fastsætter minimumskrav til indretning af stalde, kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg, krav til opbevaring af gødning, spildevand m.v., krav til indretning af afløb og til drift og vedligeholdelse. Udbringning af husdyrgødningen skal følge reglerne i overensstemmelse med Husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvilket anses for BAT. Samlet set vurderer Odder kommunen, at det ansøgte lever op til kravet om anvendelse af BAT. 9

10 3 Vilkår for Godkendelsen 3.1 Årsproduktion 1) Miljøtilladelsen omfatter et dyrehold på maksimalt 2720 stk. slagtesvin ( kg) 2) Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering, effektivitet og ændrede vægtintervaller tillades i mindre grad op til 10 %, så længe det maksimale antal DE og geneafstandene for lugt ikke overskrides. 3.2 Drift og Indretning 3) Husdyrbrugets drift og indretning skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår. 4) Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Grobshulevej 88 med ejede og forpagtede udbringningsarealer indenfor ejendommens cvr-nr ) Miljøtilladelsen bortfalder, hvis ikke den maksimale produktion er opnået senest 5 år efter tilladelsens dato. 6) Hvis miljøtilladelsen herefter ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, som ikke har været udnyttet. 7) Dyreholdet skal placeres som angivet på bilag 1- situationsplan. 3.3 Information og ændringer på husdyrbruget 8) Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til Odder Kommune senest 1. måned efter, de har fundet sted. 9) Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til tilladelsen, skal anmeldes til Odder Kommune inden gennemførelsen. Odder Kommune vurderer derefter, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne miljøtilladelse. 3.4 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 10) Håndtering herunder omrøring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugt og andre gener søges begrænset mest muligt. 3.5 Lugt 11) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at lugtgener udenfor ejendommens skel er væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse med henblik på at begrænse lugtkilder og/eller behandling af afkastluften. Undersøgelsens omfang og efterfølgende krav vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret vurdering af sagen. Lugtundersøgelser kan maksimalt kræves én gang pr. år. Virksomheden afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger. 10

11 3.6 Støj 12) Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet målt ved nabobeboelse i landzone må i intet punkt uden for eget skel overstige følgende grænseværdier, målt 1½ meter over terræn i frit felt: Tidspunkt Støjgrænser Reference tidsrum Dag Hverdage kl db(a) 8 timer Lørdag kl db(a) 7 timer Lørdag kl db(a) 4 timer Søn- og helligdag kl db(a) 8 timer Aften kl db(a) 1 time Nat kl db(a) ½ time Kilde: Miljøstyrelsns vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder Kortvarig sæsonafhængig korntørring i en periode på højst 2 x 3 uger om året er undtaget fra støjgrænserne. Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne. Husdyrbruget skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 3.7 Støv 13) Driften må ikke medføre støvgener uden for ejendommens eget areal, der af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige. 3.8 Lys 14) Husdyrbrugets drift må ikke medføre lysgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige. 3.9 Transport 15) Transport til og fra husdyrbruget skal fortrinsvis foregå i dagtimerne på hverdage mellem kl. 7 og 18. I forbindelse med kortvarige sæsonbetonede arbejder som f.eks. høst og gødningsudkørsel tillades kørsel udenfor dagtimerne. 16) Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal spild minimeres. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles Skadedyr 17) Der skal til enhver tid foretages effektiv og forebyggende fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. 18) Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr herunder rotter. Der skal til enhver tid foretages effektiv og forebyggende skadedyrsbekæmpelse. På forlangende af Odder kommune skal der indgås kontrakt med et autoriseret bekæmpelsesfirma.. 19) Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige fluegener. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at bekæmpelsen ikke er tilstrækkelig kan virksomheden pålægges at udarbej- 11

12 de at handleplan med henblik på at nedbringe generne. Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med et autoriseret bekæmpelsesfirma Spildevand og overfladevand 20) Afledning af overfladevand fra befæstede arealer må ikke kunne give anledning til forurening af vandløb, søer, fjord eller hav Befæstede arealer, vaskepladser, udleveringsramper skal indrettes så der ikke sker sammenblanding af regnvand med husdyrgødning eller sprøjtemiddelrester. Påfyldning og udvendig rengøring af sprøjteudstyr samt al vask af maskiner og gyllevogne skal foregå på en befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder (vaskeplads), hvis det foretages på ejendommen. Indvendig skylning af marksprøjte kan dog foregå, ved at skyllevandet spredes på den mark, der lige er blevet sprøjtet. 21) Gødning og vaskevand fra udleveringsramper skal ledes til opsamlingsbeholder og videre til ajlebeholderen Uheld og risici 22) Ved akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand skal straks meddeles alarmcentralen tlf.: 112. Indtil beredsskabet når frem til ulykkesstedet, skal virksomheden forsøge at stoppe forureningen og begrænse forureningens udbredelse. 23) Opbevaring af kemikalier, olieprodukter, farligt affald m.m. skal ske på fast bund uden mulighed for afløb, og skal opstilles, så oplaget sikres mod påkørsel Udbringningsarealer 24) Der må kun udbringes husdyrgødning på de 67 ha udbringningsarealer, som fremgår af bilag 1 i miljøtilladelsen. Ændringer af udbringningsarealet skal forhåndsanmeldes til Odder kommune efter reglerne i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse Nitrat til overfladevand, herunder Natura ) På bedriftens ejede og forpagtede arealer, må der udbringes husdyrgødning med højest 6345 kg N/år. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation for at vilkåret overholdes gennem gødningsregnskabet Fosfor til overfladevand, herunder Natura ) På bedriftens ejede og forpagtede arealer, må der udbringes husdyrgødning med højest 11,3 kg p/ha/år. Ved tilsyn, skal der foreligge dokumentation for at vilkåret overholdes Vilkår til natur, 3 og bilag IV arter 27) Køreretning ved al jordbearbejdning skal foretages på parallelt i en afstand på mindst 20 m fra åbne vandløb, grøfter og vandhuller. 28) Der må ikke etableres render fra markerne til vandløb og vandhuller Ophør 29) Ved ophør af driften skal tilsynsmyndigheden orienteres. 12

13 30) Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, alle opbevaringsanlæg tømmes og rengøres, affald bortskaffes efter gældende regler, og ejendommen skal fremstå i miljømæssigt god stand. 13

14 4 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering 4.1 Beliggenhed, afstandskrav, lokalisering, landskab, kulturmiljø mm. Husdyrbruget ligger på Grobshulevej 88, 8300 Odder i landzonen lidt udenfor Torrild. Udvidelsen foretages i eksisterende staldanlæg. I henhold til kommuneplanen er anlægget ikke beliggende indenfor bygge- og beskyttelseslinier eller i et udpeget område som værende landskabeligt interesseområde mv. Kort 1: Oversigtskort af anlæg på Grobshulevej 88 Afstandskrav Det ansøgte sker indenfor eksisterende rammer, og alle afstandskrav i forhold til husdyrloven er overholdt. I år 2005 vedtog byrådet i Odder Kommune lokale retningslinjer til udviklingsmuligheder for landbrug og beboelse i Odder Kommune. Det ansøgte projekt vurderes ikke til at være i strid med de vedtagne retningslinjer Årsproduktion Ejendommen Grobshulevej 88, 8300 Odder har på ansøgningstidspunktet en produktionstilladelse til 2400 slagtesvin på kg og 8 stude (6 mdr. til 27 mdr.) svarende til 63,2 DE i alt. Ansøger ønsker at udvide produktionen af slagtesvin til 2720 slagtesvin (33 kg -107 kg) svarende til 75 DE. Produktionen af stude nedlægges. 14

15 4.3 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning På ejendommen er der 2 beholdere som anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning. En 820 m 3 gyllebeholder fra 2002 samt en ajlebeholder på 240 m 3 fra 1993, i alt 1060 m 3. Ansøger anvender flydelag til overdækning af den store beholder, samt et betonlåg til overdækning af den lille beholder. Med den ansøgte produktion produceres der pr. år 1151 m 3 flydende husdyrgødning. Men en samlet opbevaringskapacitet på 1060 m 3 har ansøger mulighed for at opbevare sin flydende husdyrgødning i 11 mdr. Odder Kommune vurderer, at en samlet opbevaringskapacitet på 11 måneder er en tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Der stilles vilkår til håndtering og opbevaring af husdyrgødning, således at lugt og andre gener søges begrænset mest muligt. 4.4 Lugt Lugtgener stammer hovedsageligt fra ventilationen fra staldene og ellers fra opbevaring, transport og udspredning af husdyrgødning. Ifølge beskyttelsesniveauet skal projektet overholde bestemte lugtgeneafstande. Disse afstande afhænger af dyreholdet i de enkelte stalde og de tre forskellige områdetypers lugtfølsomhed. Eksempelvis forventes beboere i landområder med tilknytning til landbrugserhverv at have en højere tolerancetærskel end beboere i byområder. Lugtgeneafstandene beregnes fra staldmidten på hver staldbygning og korrigeres, hvis nogle stalde ligger særligt langt væk fra de øvrige, og hvis der ligger andre husdyrbrug med mere end 75 DE i nærheden af naboerne. Samlet bebyggelse er i husdyrlovgivningen defineret som mindst 8 boliger (uden landbrugspligt og ikke ejet af ansøger) indenfor en radius af 200 m. Der kan anlægges flere forskellige cirkler med samlet bebyggelse. I denne sag viser, at lugtberegningen i skema viser, at lugtgenekriterieret til henholdsvis enkelt beboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt. Se nedenstående skema Beregnet geneafstand fra lugtcentrum (nudrift/ansøgt) Målt afstand Enkelt bolig Samlet Byzone mv. bebyggelse 97 / 107 m 165 / 185 m 249 / 267 m 150 m (nabo uden landbrugspligt, Grobshulevej 74) 750 m (Torrild) 4 km (Odder) Lovens genekriterier indenfor de tre typer er dermed overholdt. Som følge heraf vurderer Odder kommune, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. Der kan dog kunne forekomme lugtgener, når gyllen skal omrøres og bringes ud. Udbringningsperioden skønnes dog at være af så kort varighed, at lugtgenerne her må vurderes at være ikke væsentlige. 15

16 Det forventes derfor ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land. Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener, samt at der kan kræves undersøgelse, hvis Odder Kommune skønner, at lugtgener for omgivelserne er større end det kunne forventes ud fra grundlaget for miljøvurderingen. 4.5 Støj Støj vil forekomme i forbindelse med anvendelse af maskinerne til markdriften f.eks. med forårsarbejde, høst og udbringning af husdyrgødning. Der er ikke oplyst nye støjkilder i forbindelse med den ansøgte omlægning af dyreholdet. Odder Kommune vurderer, at der ikke vil være aktiviteter, som vil medfører væsentlige støjgener. Der fastsættes dog vilkår om støjgrænser i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virkosmheder. 4.6 Støv Der kan forekomme kortvarige støvgener f.eks. i forbindelse med høstarbejde. Odder Kommune vurderer, at der ikke vil være aktiviteter, som vil medføre væsentlige støvgener. Der fastsættes dog vilkår om, at driften ikke må medføre væsentlige støvgener. 4.7 Lys Der er ikke oplyst nye lyskilder i forbindelse med den ansøgte omlægning af dyreholdet. Odder Kommune vurderer, at der ikke vil være aktiviteter, som vil medføre væsentlige lysgener. Der er stillet vilkår om at husdyrbruget ikke må medføre lysgener, som tilsynsmyndigheden vurderer til at være væsentlige udenfor ejendommens skel. 4.8 Transport Kørsel til og fra bedriften sker ad Grobshulevej. Med det ansøgte projekt forventer ansøger ikke, at antallet af transporter vil stige. Odder Kommune vurderer, at transporter til og fra ejendommen ikke vil give anledning til gener der kan betegnes som væsentlige. Der stilles dog vilkår om, at transport af husdyrgødning bør ske på hverdage i tidsrummet mellem 7 og 18, hvor de almindelige støjgrænser ligger højest. Dog kan der i spidsbelastninger forår og efterår forekomme støj udenfor dette tidsrum f.eks. ved udbringning af husdyrgødning og under høstarbejde. Der stilles vilkår om, at hvis der sker spild af husdyrgødning under en transport af husdyrgødning, skal husdyrgødningen straks opsamles. 4.9 Skadedyr Stalde med produktionsdyr og gødningsopbevaringsanlæg kan give vækstbetingelser for fluer. Derfor stilles der vilkår om, at der skal til enhver tid foretages effektiv og forebyggende fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrs- 16

17 laboratorium Endvidere stilles der vilkår om at husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige fluegener. Opbevaring af foder kan give anledning til tilhold af skadedyr herunder rotter. Derfor stilles vilkår til, at opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr herunder rotter, ogat der skal til enhver tid foretages effektiv og forebyggende skadedyrsbekæmpelse, og på forlangende af Odder kommune skal der indgås kontrakt med et autoriseret bekæmpelsesfirma Spildevand Sanitært spildevand Alt sanitært spildevand afledes til privat spildevandsanlæg med nedsivning. Overfladevand og spildevand fra husdyrbruget Afledning af overfladevand fra befæstede arealer må ikke kunne give anledning til forurening af vandløb, søer, fjord eller hav - Der må ikke ske sammenblanding af regnvand med husdyrgødning eller sprøjtemiddelrester. Påfyldning og udvendig rengøring af sprøjteudstyr samt al vask af maskiner og gyllevogne skal foregå på en befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder (vaskeplads), hvis det foretages på ejendommen. Indvendig skylning af marksprøjte kan dog foregå, ved at skyllevandet spredes på den mark, der lige er blevet sprøjtet Gødning og vaskevand fra udleveringsramper skal ledes til opsamlingsbeholder og videre til ajlebeholderen Der gøres opmærksom på, at reglerne for påfyldning og vask af sprøjteudstyr til pesticider i bekendtgørelse nr. 268 af , skal følges Affald På bedriften produceres erhvervsaffald. Der gøres opmærksom på, at erhvervsaffald skal håndteres i overensstemmelse med Odder kommunes til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald med eventuelle tilhørende forskrifter. Regulativet kan ses under Der må ikke opstå uhygiejniske forhold eller gener i forbindelse med håndtering og opbevaring af døde produktionsdyr og animalsk affald. Der gøres opmærksom på reglerne for opbevaring m.m. af døde produktionsdyr fremgår af bekendtgørelse nr. 558 af Oplag af olie og kemikalier På bedriften forefindes diverse oplag af kemikalier, olieprodukter, farligt affald mv. Der gøres opmærksom på reglerne om indretning, etablering og drift af olietanke fremgår af bekendtgørelse nr af (olietanksbekendtgørelsen). Der gøres opmærksom på, at opbevaring og håntering af farligt affald skal håndteres i overensstemmelse med Odder kommunes til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald med eventuelle tilhørende forskrifter - f.eks. skal spildolie afleveres til en godkendt transportør og modtager på kommunens liste. Regulativet kan ses under 17

18 4.13 Uheld eller risici Akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand kan f.eks. ske ved at en gyllevogn vælter og gylle løber i dræn eller i nærmeste vandløb. Forurening af vandmiljøet med gylle kan have en betydelig skadende effekt på fisk og smådyr. Derfor stilles vilkår for at minimere og afgrænse en akut forurenings udbredelse. På bedriften forefindes diverse oplag af kemikalier, olieprodukter, farligt affald mv. Derfor stilles vilkår til ejendommens oplag af olie og kemikalier for at miniere risikoen for uheld og udslip til det nærliggende miljø 4.14 Natur Projektet vil medføre en stigning i ammoniakdeposition fra stald og lager på 207 kg N/år fra 1104 kg N/år til 1313 kg N/år, idet antalet af dyr på ejendommen stiger fra 64 DE til 75 DE. En række naturtyper er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Disse omfatter bl.a. moser, søer, vandløb, overdrev, strandenge og ferske enge. Der er i henhold til naturbeskyttelseslovens 3 forbud mod ændringer af beskyttede naturtypers tilstand. Sådanne påvirkninger kan f.eks. ske som følge af forøget emission af luftbåren kævlstof (ammoniak) fra husdyrbrug. For at sikre, at der ikke sker en sådan påvirknig, stilles der i ansøgningsskemaet om 10 tilladelse, se bilag 7, spørgsmål om, hvorvidt anlægget er beliggende mere end 300 m fra beskyttede naturtyper. Der er i det ansøgte projekt et 3 beskyttet naturområde indenfor 300 m fra staldanlægget. Se nedenstående kortbilag: Kort 2: Oversigt over natur indenfor 300 m fra anlægget. 18

19 Indenfor 300 m fra staldanlægget ligger er en del af et større mose/engområde. Derdover ligger der en lille del af et mindre, ret tilgroet, overdrevsareal. Både mose/engarealet og overdrevet er beskyttet mod tilstandsændringer af naturbesktytelseslovens 3. Det er ikke beregnet, hvor stor en påvirkning, den ansøgte udvidelse vil påvirke det nærliggende naturområde. Men Odder Kommune vurderer, at det er så begrænset en udvidelse på 11 DE, at en eventuel målbar merdeposition vil være under 1 kg N/år. På den baggrund vurderer Odder Kommune, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår til udledningen af ammoniak fra staldanlægget. Natura 2000 vurdering i relation til bedriften Ifølge Habitatbekendtgørelsen er kommunen ved miljøtilladelser forpligtet til at vurdere, hvorvidt projektet kan påvirke Natura 2000 områder eller arter fra Habitatdirektivets Bilag IV.. Det nærmeste Natura 2000-område er Fuglebeskyttelsesområde nr. 36; Kysing Fjord som ligger ca 8 km øst for anlægget. Idet der er en afstand på 8 km fra ejendommen til Natura 2000 området, vurderes det, at det ansøgte ikke vil påvirke områdets udpegningsgrundlag. Fuglearten sangsvanen, er den eneste art på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Der er ingen naturtyper på udpegningsgrundlaget. Sangsvanen er en vintergæst, som under opholdet ved Norsminde Fjord lever af at afgræsse vintergrønne marker. Med denne afstand vurderes det, at der ikke er risiko for nogen påvirkning af fuglebeskyttelsesområdet i forbindelse med udvidelsen af dyreholdet. Bilag IV arter Der er ikke tidligere registreret arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i nærheden af bedriften. Da der ikke sker nogle driftsmæssige ændringer på ejendommen, vurderes det ansøgte ikke at påvirke nogle af de arter som optræder på habitatdirektivets bilag IV i nogen negativ retning. Konklusion ejendommen Det er Odder Kommunes samlede vurdering, at den ansøgte drift er forenelig med Habitatbekendtgørelsen og beskyttelsen af arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Påvirkning af natur fra udbringning af husdyrgødning på udbringningsarealerne er beskrevet i senere afsnit Udbringningsarealer Harmoni- og arealkrav Ansøger råder over 49,3 ha til udbringning af husdyrgødning. Derudover forpagter ansøger 17,7 ha. Et totalt udbringningsareal på 67 ha. Arealerne drives under samme CVR nr. som dyreholdet. Ændringer af udbringningsarealet skal forhåndsanmeldes til Odder Kommune efter reglerne i bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse Plantedirektoratet er tilsynsmyndighed på harmoniforhold generelt N og P tilført udbringningsarealerne I ansøgt drift modtager arealerne 6344,8 kg N og 1669,6 kg P. Der er stillet vilkår om, hvor meget N og P arealerne må modtage. Eventuel brug af slam eller andre affaldsstoffer skal anmeldes til kommunen, indgå i gødningsregnskabet i stedet for husdyrgødning og i øvrigt følge reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelse). 19

20 4.17 Nitrat til overfladevand En mindre del af arelaerne afvandet til Natura 2000 område Kysing Fjord (Norsminde Fjord), som er overbelastet med kvælstof og fosfor. En del af udbringningsarealerne er derfor anbragt i nitratklasse 2, hvilket svarer til en reduktion i dyretrykket på 35 % på disse udbringningsarealer. I gennemsnit på alle arealer svarer dette til en reduktionsprocent på 91,7 %, svarende til et dyretryk på 1,28 DE/ha. Nitratklassens fordeling på udbringningsarealerne fremgår af bilag 2. Ansøger har med elektronisk ansøgningsskema nr vist, at ansøger ligger under den maksimale mængde udbragte husdyrgødning i DE per ha, idet ansøger har en udvaskning på 1,14 De/ha svarende til en udvaskning på 49,5 kg N/ha. For at sikre, at ansøger overholder de skærpede krav til udvaskningen af kvælstof, er der indsat et vilkår om maksimal mængde kvælstof udbragt på udbringningsarealerne Nitrat til grundvand Ansøger har ikke udbringningsarealer indenfor grundvandssårbare arealer Fosfor Norsminde Fjord er et lukket vandområde sårbart overfor fosfor. Af bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at lerjordsarealer beliggende i oplande til vandområder sårbare overfor for fosfor skal anbringes i fosforklasser afhængig af jordens fosfortal. Ligeledes fremgår det, at ved miljøvurderingen af 10 tilladelser skal der kun indgå fosforklasse 2 og 3. Ansøger har ingen udbringningsarealer beliggende på lavbundsjord. Ansøger har ifølge ansøgers konsulent ingen arealer med et fosfortal over 6. Derfor har ansøger ingen arealer beliggende i hverken fosforklasse 2 eller 3. Ansgøger har med elektronisk ansøgningsskema nr beregnet, at der i den ansøgte produktion vil blive bragt 5,1 kg P/ha/år ud på udbringningsarealerne. Mængden af fosfor udbragt på udbringningsarealerne er indsat som et vilkår. Her er der stillet vilkår om, at der maks må bringes 11,3 kg P/har/år ud, idet det er denne værdi, som ansøger maksimalt kan bringe ud i følgle husdyrgodkendelse.dk Udbringningsarealer og Natura 2000 Ansøgningens udbringningsarealer afvander til vandoplandet Norsminde Fjord gennem Stampmøllebækken og videre ud i Odder Å og til vandoplandet; Randers Fjord og Hevring Bugt, gennem gudenåsystemet. Se kortbilag: Se kort 3. Norsminde Fjord indgår i Natura 2000 område nr. 59; Kysing Fjord. Norsminde Fjord er udpeget som fuglebeskyttelsesområde i 1983 for at beskytte sangsvanen. Randers Fjord og Hevring Bugt er en del af Natura 2000 område nr. 14; Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord er både et habitatområde og fuglebeskyttelsesområde (2 fuglebeskyttelsesområder) Natura 2000 området er udpeget for at beskytte de kystnære naturtyper, havet, fjordene og en række vandfugle tilknyttet fjordlandskabet. Se bilag 5 for samtlige habitatnaturtyper og arter, som er på Natura 2000 område Kysing Fjord og Natura 2000 område Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord udpegningsgrundlag. 20

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 28/5 2010 / 1/6 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581 nordfyns kommune Troels Clausen Kellebyvej 20 5471 Søndersø Sendt som mail TEKNIK OG MILJØ Dato: 13. januar 2009 i. nr. 2007060227/ssc Ret. Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere