1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende"

Transkript

1 MES 4/ /75/76 /VU Evaluering af de konkurrencemæssige forhold KONKURRENCESTYRELSEN Indledning Bedømmelsen af de konkurrencemæssige forhold foregår ved hjælp af en såkaldt skønhedskonkurrence. 1 Efter 13 i bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder skal ansøger gøre rede for, hvordan ansøger ved sin udførelse af opgaven som gate-keeper vil fremme effektiv konkurrence på det danske tv-marked, samt hvordan ansøger vil sikre, at opgaven udføres på objektive forretningsmæssige betingelser uden hensyn til eventuel ejermæssig tilknytning til eller interesser i virksomheder, der er aktive på det danske tv-marked. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Ansøgerne, Danmarks TV A/S (herefter Danmarks TV), Boxer A/S (herefter Boxer) og Danmarks Digitale TV A/S (herefter DDTV), har forskellig tilknytning til det danske tv-marked og forskellige muligheder for at agere uafhængigt af de moderselskaber og koncerner, som de er forbundne med. I Konkurrencestyrelsens bedømmelse af de enkelte ansøgere indgår en beskrivelse af følgende punkter: 1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende foranstaltninger) 4) De enkelte ansøgere mulige risici for konkurrenceproblemer efter de kompenserende foranstaltninger 5) Yderligere konkurrencefremmende tiltag 6) Samlet vurdering 1. Pointtildeling (forudsætninger) Af udbudsmaterialet fremgår, at ansøgers redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked ved sin udførelse af opgaven som gate-keeper tillægges en vægt med 50 pct. Bedømmelsen heraf sker ved tildeling af point fra 0 til 20. De 20 point gives til den ansøgning eller de ansøgninger, der vurderes at opfylde det pågældende kriterium på udmærket vis, mens 0 gives til den eller de ansøgere, der alene vurderes at opfylde de ufravigelige krav til, at an-

2 2/18 søgningen kan tages i betragtning, men som ikke indeholder elementer, der kan tillægges positiv betydning i henhold til det pågældende kriterium. Tilknytning til aktører med væsentlige markedsandele på det danske tv-marked indebærer uden kompenserende foranstaltninger en større risiko for, at konkurrencen påvirkes uhensigtsmæssigt sammenlignet med ansøgere med begrænset eller slet ingen tilknytning. Ansøgere med tilknytning til det danske tv-marked har imidlertid mulighed for, at tilbyde at indføre en eller flere foranstaltninger til imødegåelse af risikoen for, at konkurrencen begrænses eller forvrides gennem en påvirkning af gate-keepers virksomhed. Sådanne foranstaltninger vægtes positivt i bedømmelsen. Målet i den henseende er, at gate-keeper forretningsmæssigt skal kunne agere uafhængigt af andre medieaktører. Udformningen af de enkelte foranstaltninger har væsentlig betydning for deres effekt. Strukturelle foranstaltninger som frasalg, afhændelse af ejerandele m.v. er den mest virkningsfulde metode til at sikre effektiv konkurrence, fordi de medfører en klar adskillelse og en klar ændring i konkurrencesituationen. 2 Heroverfor står adfærdsmæssige foranstaltninger, hvor en virksomhed forpligter sig til at udvise en særlig fremtidig adfærd (fx afskærmning af adgang til bestemte oplysninger). Adfærdsmæssige foranstaltninger anses som et væsentligt svagere redskab til at sikre effektiv konkurrence. Det skyldes, at de ikke opstiller samme tydelige afskærmning mellem gate-keeper og den pågældende medieaktør, som strukturelle foranstaltninger gør. Når der er tale om adfærdsmæssige tilsagn kan en række faktorer således føre til, at tilsagn om fremover at udvise en særlig adfærd udhules. Der er derfor også et håndhævelsesaspekt, fordi en adfærdsforpligtelse afhænger af, at parterne ikke blot på kort sigt efterlever forpligtelserne, men at de vedvarende lever op hertil. Ved evalueringen af ansøgerne vil adfærdsmæssige foranstaltninger derfor ikke kunne udbedre evt. konstaterede betænkeligheder fuldt ud. Uden strukturelle foranstaltninger vil ansøgere med tilknytning til aktører på det danske tv-marked derfor ikke kunne bringes op på samme pointtal, som kan tildeles ansøgere uden en sådan tilknytning. 2 Det danske tv-marked I bedømmelsen af konkurrencesituationen på det danske tv-marked indgår distributionsmarkedet, indholdsmarkedet (tv-kanaler) og markedet for tv-reklamer. Hertil kommer markedet for indkøb af rettigheder. 3 Væsentlige aktører på det danske tv-marked Distributør Indhold[x] Annonceomsætning YouSee [40-50] MTG [30-40] TV 2 [50-60] Canal Digital (Telenor) [15-25] SBS [15-25] MTG [20-30] Viasat (MTG) [15-25 ] TV 2 [10-20] SBS [5-15] Telia (TeliaSonera) [5-15] Anm. Tallene i skarpe parenteser angiver intervaller for markedsandele opgjort ud fra omsætningen. [x] Indhold, dvs. markedet for produktion og salg af tv-kanaler til abonnenter (betalingskanaler).

3 3/18 Distributionsmarkedet er særligt relevant, fordi den kommende gate-keeper efter hensigten skal fungere som distributør og dermed som direkte konkurrent til de eksisterende distributører på markedet. Koncentrationen på distributionsmarkedet er allerede høj. Herfindahl-Hirschman-indekset (HHi), der, målt i forhold til koncentrationsgraden, angiver, om der kan være tale om konkurrencemæssige problemer på et marked, ligger på Det er en indikator for, at konkurrencen på distributionsmarkedet forud for udpegningen af gate-keeper er utilstrækkelig. 4 Hvis udpegningen af gate-keeper resulterer i en yderligere stigning i HHi på distributionsmarkedet, er det ensbetydende med, at konkurrencesituationen forværres yderligere. Med udgangspunkt i de retningslinier, som følges af Kommissionen og de amerikanske konkurrencemyndigheder, jf. note 4, vil det derfor kunne indebære væsentlige konkurrencemæssige problemer, hvis den ansøger, der udpeges som gatekeeper, indebærer en stigning i HHi på over 250 point (som følge af, at den pågældendes markedsandel udvides i forbindelse med udførelsen af opgaven som gatekeeper). Eventuelle væsentlige stigninger i HHi indgår derfor i den konkurrencemæssige bedømmelse af ansøgerne. Det indebærer samlet, at distributionsmarkedet er det konkurrencemæssigt mest følsomme marked i denne sammenhæng efterfulgt af indholdsmarkedet og til sidst markedet for tv-reklamer. I den konkurrencemæssige bedømmelse skal der imidlertid også tages højde for, at tv-markedet er vertikalt integreret. Det betyder, at et problem på fx distributionsmarkedet vil kunne få følger for indholdsmarkedet og annoncemarkedet. Særligt skal det tillægges betydning, om nogle af ansøgerne er vertikalt integreret på det danske tv-marked dvs. er aktive på flere trin i produktions- og omsætningskæden på samme tid og dermed også har mulighed for at fastsætte eller påvirke forretningsbetingelserne på flere trin i kæden. 3 De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder 3.1 Telenor og DTT Telenor er en norsk ejet tele- og mediekoncern med aktiviteter i flere europæiske lande. Danmarks Digitale TV (DDTV) er 100 pct. ejet af Telenor. I Danmark er Telenor aktiv gennem en række datterselskaber (satellit-distributøren Canal Digital, teleselskabet Sonofon og internetselskabet Cybercity). Disse selskaber er aktive som tv-distributører på de forskellige platforme (bredbånd, mobilt tv). Canal Digital er desuden aktiv som distributør af (andres) kanaler til kabeltvleverandører (antenneforeninger). Telenor har en markedsandel på omkring [15-25] pct. af det samlede danske marked for distribution af betalings-tv. Den største andel stammer fra satellit-distribution via Canal Digital efterfulgt af kabel-tv. Cybercity og Sonofon har kun mindre markedsandele i relation til tv men har betydelige markedsandele på tilstødende produktmarkeder såsom internet (bredbånd) og mobiltelefoni. Telenor er dermed den eneste af ansøgerne, der er til stede på alle platforme, der kan distribuere tv.

4 4/18 Telenor har ikke egne tv-kanaler og er dermed som udgangspunkt ikke aktiv på indholdsmarkedet. Koncernen er imidlertid indirekte aktiv på indholdsmarkedet, idet Telenor indkøber væsentlige rettigheder, herunder især sportsrettigheder til visning med samarbejdende kanaler. Bl.a. har Telenor finansieret væsentlige rettigheder til fodbold sammen med tv-kanalerne DR og SBS (Canal+ og Kanal 5). Tilknytningen mellem Telenor og DDTV kan indebære en række konkurrenceproblemer for tv-markedet, især på distributionsmarkedet, hvis DDTV udpeges som gate-keeper, jf. nedenstående skema. HHi vil stige med over 500, hvilket ligger væsentligt over, hvad der anses som kritisk, jf. note 4. Det understreges, at det i skemaet anførte ikke er udtryk for, hvordan Telenor rent faktisk vil agere på det danske tv-marked, hvis DDTV udpeges som gate-keeper, men derimod en angivelse af, hvordan Telenor kunne agere, hvis DDTV bliver gate-keeper. Opregningen i skemaet er uden inddragelse af de kompenserende foranstaltninger, som Telenor vil indføre, hvis DDTV udpeges som gate-keeper. Mulige risici såfremt DDTV (Telenor) udpeges som gate-keeper Problem Begrundelse Risiko for at Telenor ikke optimerer udviklingen af DTT men tager hensyn til sin øvrige distributionsvirksomhed på tv-markedet Telenor kan skabe barrierer for konkurrerende distributører Det vil være naturligt for Telenor at arbejde for at udvikle og maksimere afkastet af selskabets samlede indsats på det danske distributionsmarked (og ikke kun på DTT). Det vil indebære en risiko for, at selskabet vil konkurrere mindre aggressivt og herunder være tilbageholdende med DTT-initiativer (fx lave priser over for forbrugerne) som vil kunne berøre selskabets investeringer på andre dele af distributionsmarkedet negativt (fx distributionen via satellit). Det vil også kunne indebære en risiko for en langsommere udvikling af DTTplatformen sammenlignet med den udvikling, som en uafhængig gate-keeper ville have interesse i at initiere. Da Telenor er til stede på alle platforme, som kan distribuere tv, bliver Telenor den eneste aktør, der de facto kan tilbyde husstande tv via alle platforme (satellit, kabel, internet, mobiltelefoni og terrestrisk). Det kan have virkninger for andre distributørers adgang til markedet. Telenors markedsstyrke på satellitmarkedet, DTT og til dels også kabelmarkedet vil fx kunne bruges til at opnå eksklusiv ret til at vise tv-kanaler på de pt. mindre platforme som mobil-tv og internet-tv. Telenor vil også kunne målrette rabatter til husstande og antenneforeninger i forhold til, hvor sårbare konkurrenterne er fx ved at tilbyde kunder hos konkurrerende satellitdistributører særlige gunstige rabatter ved at skifte til DTT. Dermed vil Telenor på en gang både kunne styrke sin satellit- og

5 5/18 Telenor vil kunne få adgang til konkurrentoplysninger sin DTT-platform. Der er en risiko for, at Telenor via DTT vil kunne få adgang til oplysninger, der mellem naturlige konkurrenter anses som forretningshemmeligheder. DTT vil på samme måde via Telenor kunne modtage konkurrencemæssigt følsomme oplysninger om Telenors aktiviteter og aftaleforhold. Alle Telenors distributører, herunder DTT, vil skulle indgå aftaler med samme slags aktører (tv-kanaler og forbrugere). Der er derfor risiko for, at Telenor via DDT (og DTT via Telenor) vil opnå et udvidet overblik over oplysninger om kundedatabaser og konkrete priser på tv-kanaler. Telenor/DTT vil kunne udnytte kendskabet i sine forhandlinger med indholdsleverandører (ved at presse dem til lavere priser for deres tv-kanaler eller alternativt give dem gunstige vilkår mod opnåelse af eksklusivitet). Tilsvarende kan Telenor/DTT målrette markedsføringen over for konkurrenternes kunder, jf. ovenfor. 3.2 MTG og DTT MTG (Modern Times Group) er en svenskejet mediekoncern med aktiviteter i en række europæiske lande. Danmarks TV er 100 pct. ejet af MTG. I Danmark er MTG aktiv gennem 100 pct. ejerskab af satellit-distributøren Viasat og som distributør til kabeltv-anlæg (antenneforeninger). Endvidere ejer MTG adskillige tv-kanaler (kanalerne 3 og 3+ og en række sportskanaler m.v., incl. halvdelen af TV 2 Sport A/S). MTG har en markedsandel på [15-25] pct. på det generelle distributionsmarked, hvoraf satellit-distributionen udgør den største del. Herudover har MTG via sine tv-kanaler en betydelig stilling på indholdsmarkedet med en markedsandel på [30-40] pct. MTG indkøber desuden væsentlige rettigheder til visning på egne kanaler, herunder TV 2 Sport, og er herudover aktiv på markedet for tv-reklamer (via koncernens egne kanaler) med en markedsandel på [20-30] pct. målt i annoncekroner. Tilknytningen mellem MTG og Danmarks TV kan indebære en række konkurrenceproblemer for tv-markedet, hvis Danmarks TV udpeges som gate-keeper, jf. nedenstående skema. HHi på distributionsmarkedet vil stige med over 400, hvilket ligger væsentligt over, hvad der anses som kritisk, jf. note 4. Det understreges, at det i skemaet anførte ikke er udtryk for, hvordan MTG rent faktisk vil agere på det danske tv-marked, hvis Danmarks TV udpeges som gate-keeper, men derimod en angivelse af, hvordan MTG kunne agere, hvis Danmarks TV bliver gate-keeper. Opremsningen i skemaet er uden inddragelse af de kompenserende foranstaltninger, som MTG vil indføre, hvis Danmarks TV udpeges som gate-keeper. Mulige risici såfremt Danmarks TV (MTG) udpeges som gate-keeper

6 6/18 Problem Risiko for at MTG ikke optimerer udviklingen af DTT men tager hensyn til sin øvrige distributionsvirksomhed på tv-markedet MTG kan skabe barrierer på indholdsmarkedet MTG kan skabe barrierer på reklamemarkedet MTG kan skabe barrierer for konkurrerende distributører MTG vil kunne få adgang til konkurrentoplysninger på distributions- og indholdsmarkedet Begrundelse Det vil være naturligt for MTG at arbejde for at udvikle og maksimere afkastet af selskabets samlede indsats på det danske distributionsmarked (og ikke kun på DTT). Det vil indebære en risiko for, at selskabet vil konkurrere mindre aggressivt og herunder være tilbageholdende med DTT-initiativer (fx lave priser over for forbrugerne), som vil kunne berøre selskabets investeringer på andre dele af distributionsmarkedet negativt (fx distributionen via satellit). Det vil kunne indebære en risiko for en langsommere udvikling af DTT-platformen sammenlignet med den udvikling, som en uafhængig gate-keeper ville have interesse i at initiere. MTG er til stede på indholdsmarkedet med markant markedsstyrke. Hvis Danmarks TV bliver gate-keeper, vil det være muligt for MTG at holde sine værste konkurrenter blandt øvrige tv-kanaler ude fra DTTs sendeflade til fordel for egne og øvrige kanaler, som ikke anses som en trussel over for MTG. Dette vil ganske vist indebære tab på salgssiden men vil samtidig øge omsætning på reklamemarkedet, jf. lige neden for. På tv-reklamemarkedet kan MTG styrke sin i forvejen væsentlige position. MTG kan via DTT-nettets knap 100 pct. penetration nå ud til hele befolkningen og dermed opnå yderligere udbredelse af egne reklamebærende kanaler. Samtidig vil MTG kunne holde væsentlige konkurrerende reklamefinansierede kanaler bort fra denne nye mulighed for spredning ved at begrænse deres adgang. MTG er til stede på flere platforme, som kan distribuere tv. Det kan få virkninger for andre distributørers adgang til markedet. MTG vil fx kunne målrette rabatter til husstande og antenneforeninger i forhold til, hvor sårbare konkurrenterne er fx ved at tilbyde kunder hos konkurrerende satellitdistributører særlige gunstige rabatter ved at skifte til DTT. Dermed vil MTG på en gang både kunne styrke sin satellit- og sin DTT-platform. Der er en risiko for, at MTG via DTT vil kunne få adgang til oplysninger, der mellem naturlige konkurrenter anses som forretningshemmeligheder. DTT vil på samme måde via MTG kunne modtage konkurrencemæssigt følsomme oplysninger om MTGs aktiviteter og aftaleforhold. MTGs distributører, herunder DDT, vil skulle

7 7/18 indgå aftaler med samme slags aktører (tv-kanaler og forbrugere). Der er derfor risiko for, at MTG via DDT (og DTT via MTG) vil opnå et udvidet overblik over oplysninger om konkrete priser på tv-kanaler og kundekartoteker. Dette vil især være problematisk på indholdsmarkedet, hvor der er en risiko for at MTG via DTT får adgang til oplysninger om priser på tv-kanaler der konkurrerer direkte med MTGs egne tv-kanaler. For at undgå dette, kan disse kanaler alternativt vælge at holde sig ude fra DDTs sendeflade. Det vil kunne svække DTT væsentligt. MTG/DTT vil kunne udnytte kendskabet dels ved prissætningen af sine kanaler på andre distributionsplatforme fx kabel-tv, dels ved prissætningen af andre kanaler på egne distributionsplatforme. Hertil kommer adgang til kundedatabaser på distributionsområdet. Her vil MTG/DTT kunne målrette markedsføringen over for konkurrenternes kunder, jf. ovenfor. 3.3 Boxer og DDT Boxer TV ejes af svenske Boxer TV-Access AB, som fungerer som gate-keeper på det svenske DTT-net. Den svenske stat ejer via infrastrukturselskabet Teracom AB 70 pct. af aktierne i Boxer TV-Acess. Den svenske stat ejer også 37,3 pct. af aktierne i TeliaSonera AB, som er aktiv på det danske distributionsmarked via kabelselskabet Telia Stofa A/S. 5 Der findes efter det oplyste ikke forhold, som giver den svenske stat større indflydelse end aktiebesiddelserne tilsiger, og den svenske stat varetager gennem sin aktiebesiddelse alene overordnede principper og udøver dermed ikke en aktionærs sædvanlige rettigheder. Endvidere er medlemmerne af TeliaSoneras bestyrelse hverken direkte knyttet til den svenske stat eller regering, ligesom der ifølge oplysninger fra Näringsdepartementets Ejer-enhed ikke finder nogen som helst samordning sted af styringen af de helejede og børsnoterede selskaber, hvortil kommer, at der ikke er sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmerne i Teracom og TeliaSonera. Den svenske stats ejerskab i TeliaSonera er nedadgående og den svenske stat regering agter at afhænde aktieposten i TeliaSonera snarest muligt. Som led i denne ambition bortsolgte den svenske stat i pct. af aktierne i TeliaSonera. Det er Boxers opfattelse, at man hverken direkte eller indirekte har tilknytning til TeliaSoneras distributionsaktiviteter i Danmark i den forstand, som det er udtrykt i udbudsbekendtgørelsen. Boxer har derfor ikke fundet det fornødent at afgive tilsagn om indførelse af foranstaltninger, der kan afhjælpe eller neutralisere risikoen for, at konkurrencen påvirkes uhensigtsmæssigt. Den svenske stat er aktionær i både TeliaSonera og Teracom. Herved er der - via den svenske stats aktiebesiddelser i disse selskaber en forbindelse mellem Boxer og Telia Stofa. Denne forbindelse vil i princippet kunne indebære konkurrencepro-

8 8/18 blemer for tv-markedet, hvis Boxer udpeges som gate-keeper, jf. nedenstående skema. Det understreges, at det i skemaet anførte ikke er udtryk for, hvordan den svenske stat rent faktisk vil agere på det danske tv-marked via sine ejerinteresser i Teracom og TeliaSonera, hvis Boxer udpeges som gate-keeper, men derimod en angivelse af, hvordan den svenske stat kunne agere. Mulige risici såfremt Boxer udpeges som gate-keeper Problem Begrundelse Den svenske stat har væsentlige interesser i to konkurrerende virksomheder på distributionsmarkedet Den svenske stat vil i princippet kunne komme i en dobbeltrolle, idet den svenske stat via sine ejerinteresser i Teracom og TeliaSonera hvis Boxer udpeges som gatekeeper vil have afledte ejerinteresser i to konkurrerende distributionsvirksomheder på det danske tv-marked. Fx ville der kunne være en interesse i at søge at opretholde værdien af de aktier, som staten har i TeliaSonera, indtil de er solgt. Det er derfor en potentiel risiko for negativ udvikling af konkurrencen mellem Boxer og Telia. På baggrund af en samlet vurdering af Boxer og dennes ejerkreds, vurderes det, at den tilknytning, der findes mellem Boxer og TeliaStofa på det danske tv-marked er af mere overordnet og indirekte art. Hertil kommer, at den svenske stat ikke har bestemmende flertal i TeliaSonera, idet størrelsen af den svenske stats aktiebesiddelse dog i et vist omfang giver den svenske stat mulighed for at blokere for en række beslutninger. Den indirekte forbindelse mellem Boxer og Telia Stofa, som skabes via den svenske stats aktiebesiddelser i TeliaSonera og Teracom, er i vidt omfang historisk betinget og skal ses i modsætning til, at de øvrige ansøgere indgår som helejede selskaber i henholdsvis Telenor- og MTG-koncernen og dermed er direkte knyttet til kommercielt drevne og kommercielt agerende mediekoncerner. Hvis man ser helt bort fra den svenske stats dobbelte ejerinteresser, vil HHi ikke stige fra det nuværende niveau, hvis Boxer udpeges som gate-keeper. Imidlertid indebærer tilknytningen, at det sandsynligvis undervurderer de potentielle konkurrenceproblemer, der kan opstå. Selv om Boxer således i alle væsentlige henseender anses som konkurrencemæssigt uproblematisk, kan Boxer ikke opnå samme høje antal point, som en konkurrencemæssig fuldt ud uproblematisk gate-keeper ville kunne. 3.4 Delkonklusion Uden kompenserende foranstaltninger ville den konkurrencemæssige prioritering af de enkelte ansøgere være Boxer, DDTV, Danmarks TV (med førstnævnte som den konkurrencemæssigt bedst placerede).

9 9/18 4 De enkelte ansøgere mulige risici for konkurrenceproblemer efter de kompenserende foranstaltninger Danmarks TV og DDTV har afgivet tilsagn om at indføre en række kompenserende foranstaltninger for at afbøde uhensigtsmæssige virkninger af tilknytningen til henholdsvis MTG- og Telenor-koncernen. En bedømmelse af disse foranstaltninger ud fra deres egnethed til at afbøde risikoen for, at konkurrencen påvirkes uhensigtsmæssigt, viser, at der fortsat er en række konkurrencemæssige betænkeligheder i forhold til Danmarks TV og DDTV. 4.1 Telenor og DDTV For at kompensere for tilknytningen til Telenor er DDTV etableret som et selvstændigt selskab 6 og har fået indsat en delvis uafhængig bestyrelse. 7 Desuden er DDTVs generalforsamlings indflydelse på selskabets drift reduceret, 8 ligesom der er opsat begrænsninger for videregivelse af fortrolige oplysninger. 9 Endvidere vil DDTV afstå sit nuværende delejerskab til tv-rettigheder for DRs sportsbegivenheder til moderselskabet i TMCS, 10 samt afholde sig fra selv at agere som indholdsleverandør. På trods de afgivne foranstaltninger vil der dog fortsat være flere konkurrencemæssige betænkeligheder. Mulige risici trods kompenserende foranstaltninger Problem Begrundelse DDTV er økonomisk og teknisk afhængig af Telenor Bestyrelsen er kun delvis uafhængig Det er hensigten, at DDTV skal udnytte eksisterende kreditfaciliteter etableret i Telenor-koncernen, og der er afsat særlige kreditfaciliteter på [X ] mio. kr. Der er ikke angivet et mandat for, hvad DDTVs direktion og bestyrelsen kan råde over i økonomisk henseende uafhængigt af Telenor. Telenor bidrager ifølge ansøgningen endvidere med kompetence vedrørende broadcast, teknik og distribution, stabile ejerforhold samt omkostningseffektiv anvendelse af avanceret teknologi og lang erfaring med informationsindsats og markedsføring. Samlet har Telenor mulighed for at styre DDTV via pengetilførslerne samt for at udøve indflydelse når tilførsel af særlige kompetencer skal udmøntes i konkrete tiltag/aftaler m.v. To ud af fem personer i bestyrelsen har direkte tilknytning til Telenor. Disse bestyrelsesmedlemmer vil være med til at træffe alle overordnede beslutninger vedrørende gate-keepers forhold. Selv om bestyrelsen (med visse modifikationer) ikke må videregive fortrolige oplysninger, vil de ikke-uafhængige medlemmer af bestyrelsen på

10 10/18 Direktøren er ikke uafhængig Telenor kan styre DDTV via generalforsamlingen Konkurrentfølsomme oplysninger kan videregives Intern revision og kontrol det overordnede plan kunne kommunikere med moderselskabet om bestyrelsens arbejde, samt fra Telenorkoncernen modtage konkrete oplysninger om strategien for koncernens øvrige distributionsselskaber. Den nuværende direktør er ansat fra Telenors egne rækker konkret fra den søjle i koncernen, der indeholder Telenors øvrige aktiviteter inden for mediesektoren, herunder tv-distribution i Danmark. Direktøren er i henhold til lovgivningen ansvarlig for den daglige drift. Telenor har via generalforsamlingen et styringsinstrument, der går videre end lovens minimumskrav. 11 Telenor kan yderligere træffe beslutning om overordnede strategiske forhold 12 og skal herunder godkende forretningsplan og budget. Herved har Telenor den overordnede beslutningskompetence i forhold til DDTVs økonomiske forhold. Endvidere kan generalforsamlingen afsætte bestyrelsen og direktion. Oplysninger kan videregives til de ikke-uafhængige bestyrelsesmedlemmer, hvis det er nødvendigt af hensyn til deres tilsynspligt efter aktieselskabsloven. Oplysninger kan også videregives generelt set, hvis det er påkrævet i henhold til lov. Generalforsamlingen (dvs. Telenor) antages at få fornødne oplysninger, så forretningsplan og budget kan godkendes. Endelig ses alle fortrolige oplysninger af den koncerninterne direktør, og selv om direktøren pga. tilsagn som hovedregel ikke må videregive disse, kan det påvirke dispositionerne vedrørende den daglige drift. Der er ikke opsat grænser for DDTVs adgang til at modtage oplysninger fra Telenor. Der er ikke opstillet faste og effektive rammer for, hvordan selskabet internt kontrollerer, at tilsagnet overholdes i form af et compliance program eller en intern revision Sammenfattende sikrer foranstaltningerne ikke DDTV uafhængighed af Telenor ved udøvelse af gate-keeper-funktionen. De fleste foranstaltninger er af adfærdsmæssig karakter, hvilket ikke opstiller samme tydelige afskærmning mellem gatekeeper og den pågældende medieaktør, som strukturelle foranstaltninger ville gøre. Foranstaltningerne imødegår derfor kun i mindre omfang risikoen for, at konkurrencen begrænses eller forvrides som følge af tilknytningen. Telenor har dermed fortsat et væsentligt råderum tilbage, indenfor hvilket Telenor kan udøve indflydelse på DDTV og herunder sikre sig, at DDTV i sin kommercielle ageren ikke handler imod Telenors interesser. 4.2 MTG og Danmarks TV

11 11/18 Danmarks TV har etableret et selvstændigt selskab og indsat en uafhængig bestyrelse og direktion. 13 Desuden har Danmarks TV fastsat regler om generalforsamlingens kompetence således, at generalforsamlingen kun har begrænset indflydelse på selskabets drift, 14 ligesom der er opsat begrænsninger for videregivelse af fortrolige oplysninger. Imidlertid er der trods de afgivne foranstaltninger - fortsat visse konkurrencemæssige betænkeligheder. Mulige risici trods kompenserende foranstaltninger Problemets karakter Begrundelse Danmarks TV er økonomisk og teknisk afhængig af MTG MTG kan styre Danmarks TV via generalforsamlingen Konkurrentfølsomme oplysninger kan videregives Intern revision og kontrol MTG kan udøve indflydelse ved styring af kapitaltilførelse, ressourcetilførelse osv. MTG forpligter sig til at stiller alle nødvendige finansielle ressourcer til rådighed for Danmarks TV, som alene er stiftet med en egenkapital på kr. Dermed er der mulighed for at styre Danmarks TV via pengetilførslerne. MTG forudser endvidere et behov for tilførsel af personale med særlige kompetencer fra MTG. Denne tilknytning placerer Danmarks TV i et vist afhængighedsforhold til MTG. I samarbejdsaftalen mellem Danmarks TV og MTG er det søgt at dæmme op herfor, men samlet giver den finansielle og personalemæssige/tekniske tilknytning til MTG denne mulighed for at udøve indflydelse på driften af Danmarks TV. MTG har via generalforsamlingen et styringsinstrument, der går videre end lovens minimumskrav (se note 11), idet MTG yderligere kan træffe beslutning om overordnede strategiske forhold 15 (excl. godkendelse af forretningsplan og budget). Hertil kommer muligheden for at afsætte bestyrelsen og direktion. Fortrolige oplysninger kan videregives (men da kun til MTG og ikke øvrige koncernforbundne selskaber), hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Dermed er der om end en begrænset - mulighed for at videregive oplysninger til ejerkredsen. Der er ikke opsat grænser for Danmarks TVs adgang til at modtage oplysninger fra MTG. Der er ikke opstillet faste og effektive rammer for, hvordan selskabet internt kontrollerer, at tilsagnet overholdes i form af et compliance program eller en intern revision Sammenfattende sikrer foranstaltningerne ikke, at Danmarks TV som gate-keeper kan agere fuldt ud uafhængigt af MTG. Foranstaltningerne er af adfærdsmæssig karakter, hvilket ikke opstiller samme tydelige afskærmning mellem gate-keeper og

12 12/18 den pågældende medieaktør, som strukturelle foranstaltninger ville gøre. Selv om de tilbudte foranstaltninger i ikke ubetydeligt omfang imødegår risikoen for at konkurrencen begrænses eller forvrides som følge af tilknytningen, har MTG fortsat et mindre råderum tilbage, inden for hvilket MTG kan udøve indflydelse på Danmarks TV og herunder sikre sig, at Danmarks TV i sin kommercielle ageren ikke handler imod MTGs interesser. 4.3 Delkonklusion Efter en vurdering af effekten af de kompenserende foranstaltninger, som Telenor og MTG tilbyder at indføre, kan det konstateres, at MTGs foranstaltninger i et vist omfang imødegår risikoen for, at konkurrencen begrænses eller forvrides som følge af tilknytningen mellem Danmarks TV og MTG. De foranstaltninger, som Telenor har tilbudt at indføre, er derimod ikke særligt vidtgående og giver dermed en ringe sikkerhed for, at DDTV forretningsmæssigt vil agere uafhængigt af Telenor. Fælles for begge ansøgere er, at de tilbudte foranstaltninger er helt overvejende af adfærdsmæssig art, hvilket, jf. ovenfor (pkt. 1), anses som et væsentligt svagere redskab til at sikre effektiv konkurrence end strukturelle foranstaltninger. 5 Yderligere konkurrencefremmende tiltag I den konkurrencemæssige bedømmelse indgår også en bedømmelse af de yderligere konkurrencefremmende tiltag, som de enkelte ansøgere har tilbudt at indføre. For at opnå en positiv bedømmelse, skal et yderligere konkurrencefremmende tiltag have klart gavnlige effekter for konkurrencen. Det fremgår af udbudsmaterialet, at tiltag, som indgår i udbuddets øvrige bedømmelsesgrundlag, fx i forhold til teknik, programudbud osv. ikke kan opnå yderligere honorering i konkurrencemæssige henseende. Endvidere skal et evt. yderligere konkurrencefremmende tiltag kunne implementeres/eksekveres, og manglende implementering skal kunne imødegås. Den foreslåede foranstaltning skal derfor være præcis i formuleringen af, hvordan foranstaltningen vil blive gennemført, ligesom det skal indgå i vurderingen, hvorvidt gennemførelsen kan kontrolleres og en tilsidesættelse kan sanktioneres. Fælles for alle ansøgere er, at de har foreslået en række tiltag, som med henvisning til de anførte betragtninger ikke vil kunne opnå en yderligere positiv bedømmelse. De eneste tiltag, som har indeholdt den fornødne grad af præcision og forpligtende elementer og dermed har kunnet tages i betragtning er følgende: MTG: tilsagn om at gennemføre et udbud vedrørende indholdet af en kommende HDTV-kanal, samt tilsagn om at gennemføre et udbud vedrørende indhold på regional tv-kanal (tilsagn 3.8 og 3.9). Boxer: Tilsagn om at skabe et åbent marked for set-top-bokse (tilsagn 2.1)

13 13/ Delkonklusion Blandt de yderligere konkurrencefremmende tiltag, som parterne har tilbudt at indføre, har alene to tilsagn fra MTG og et tilsagn fra Boxer indeholdt den fornødne grad af præcision og forpligtende elementer til, at tilsagnene har kunnet tillægges positiv betydning i den samlede bedømmelse. 6 Samlet vurdering Boxer, Danmarks TV og DDTV har forskellig tilknytning til det danske tv-marked og forskellige muligheder for at agere uafhængigt af de moderselskaber og koncerner, som de er forbundne med. Udbuddet af DTT gennemføres som en skønhedskonkurrence. Ansøgerne skal derfor bedømmes på, hvem der samlet set må antages bedst at kunne fremme effektiv konkurrence på det danske tv-marked og herunder på, hvordan ansøger vil sikre, at opgaven udføres på objektive forretningsmæssige betingelser uden hensyn til eventuel ejermæssig tilknytning til eller interesser i virksomheder, der er aktive på det danske tv-marked. Af udbudsmaterialet fremgår, at ansøgers redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked ved sin udførelse af opgaven som gate-keeper tillægges en vægt med 50 pct. Bedømmelsen heraf sker ved tildeling af point fra 0 til 20. De 20 point gives til den ansøgning eller de ansøgninger, der vurderes at opfylde det pågældende kriterium på udmærket vis, mens 0 gives til den eller de ansøgere, der alene vurderes at opfylde de ufravigelige krav til, at ansøgningen kan tages i betragtning, men som ikke indeholder elementer, der kan tillægges positiv betydning i henhold til det pågældende kriterium. I bedømmelsen af konkurrencesituationen på det danske tv-marked indgår distributionsmarkedet, indholdsmarkedet (tv-kanaler) og markedet for tv-reklamer. Hertil kommer markedet for indkøb af rettigheder. Distributionsmarkedet er særligt relevant, fordi det er hensigten, at den kommende gate-keeper skal konkurrere direkte med de eksisterende distributører på markedet. Fælles for både Danmarks TV og DDTV er, at de som gate-keeper hver for sig vil indebære en stigning i HHi (Herfindahl-Hirschman koncentrationsindekset) for distributionsmarkedet, der ligger betydeligt over, hvad der anses som konkurrencemæssigt kritisk. Hvis Boxer udpeges som gate-keeper, vil det næppe resultere i en stigning i HHi, der giver anledning til bekymring, idet Boxer alene har overordnet og indirekte tilknytning til distributionsmarkedet via den svenske stats aktiebesiddelser i Teracom og TeliaSonera og herudover ikke har tilknytning til det øvrige danske tv-marked. Selv om Boxer således i alle væsentlige henseender anses som konkurrencemæssigt uproblematisk, indebærer den indirekte tilknytning til distributionsmarkedet, at Boxer ikke kan opnå samme høje antal point, som en konkurrencemæssig fuldt ud uproblematisk gate-keeper ville kunne. Imidlertid er der ikke udover denne overordnede og indirekte tilknytning identificeret problemer ved, at Boxer udpeges som

14 14/18 gate-keeper, hvortil kommer, at et af Boxers tilbud om at indføre yderligere konkurrencefremmende tiltag har kunnet inddrages i den samlede bedømmelse. Boxer kan derfor tildeles 18 point. Her overfor står Danmarks TV (og MTG) og DDTV (og Telenor). MTG og Telenor er forankret med forskellig styrke og på forskellige markeder på det danske tvmarked. Fælles for både Danmarks TV og DDTV er imidlertid, at de hver for sig vurderes at ville kunne rejse en række væsentlige problemer for konkurrencen, hvis en af dem udpeges som gatekeeper. I det følgende vurderes begge aktører uden inddragelse af de kompenserende foranstaltninger, som de har tilbudt at indføre. Det skal understreges, at det anførte i det følgende ikke er udtryk for, hvordan DDTV (Telenor) og Danmarks TV (MTG) rent faktisk vil agere, men derimod er en angivelse af, hvordan de kunne agere, hvis de udpeges som gate-keeper. For både DDTV og Danmarks TV gælder, at deres tilknytning til henholdsvis Telenor-koncernen og MTG- koncernen og disse koncerners væsentlige markedsandele på distributionsmarkedet indebærer en risiko for, at udviklingen af DTT ikke vil blive optimeret, idet der skal tages hensyn til koncernernes øvrige distributionsvirksomhed på tv-markedet. Det vil indebære en risiko for, at gate-keeper og de bagvedliggende koncerner vil konkurrere mindre aggressivt og herunder være tilbageholdende med DTT-initiativer (fx lave priser over for forbrugerne) som vil kunne berøre koncernernes investeringer på andre dele af distributionsmarkedet negativt (fx distributionen via satellit). Det vil også kunne indebære en risiko for en langsommere udvikling af DTT-platformen sammenlignet med den udvikling, som en uafhængig gate-keeper ville have interesse i at initiere. Endvidere vil Telenor- og MTG-koncernen kunne skabe barrierer for konkurrerende distributører. Begge er således i dag aktive satellit-distributører på det danske marked og vil fx kunne målrette rabatter til husstande og antenneforeninger i forhold til, hvor sårbare konkurrenterne er fx ved at tilbyde kunder hos konkurrerende satellitdistributører særlige gunstige rabatter ved at skifte til DTT. Dermed vil Telenor og MTG på en gang både kunne styrke deres satellit- og deres DTTplatform. Hertil kommer, at Telenor bliver den eneste aktør, der de facto kan tilbyde husstande tv via alle platforme (satellit, kabel, internet, mobiltelefoni og terrestrisk). Det kan have virkninger for andre distributørers adgang til markedet, idet Telenors markedsstyrke på satellitmarkedet, DTT og til dels også kabelmarkedet fx vil kunne bruges til at opnå eksklusiv ret til at vise tv-kanaler på de pt. mindre platforme som mobil-tv og internet-tv. MTG er tillige aktiv på indholds- og reklametv-markedet. På indholdsmarkedet vil MTG kunne skabe barrierer ved at holde sine værste konkurrenter blandt øvrige tvkanaler ude fra DTTs sendeflade til fordel for egne og øvrige kanaler, som ikke anses som en trussel over for MTG. Dette vil indebære tab på salgssiden men vil sam-

15 15/18 tidig øge omsætningen på tv-reklamemarkedet. Her kan MTG via DTT-nettets knap 100 pct. penetration nå ud til hele befolkningen og dermed opnå yderligere udbredelse af egne reklamebærende kanaler. Samtidig vil MTG kunne holde væsentlige konkurrerende reklamefinansierede kanaler borte fra denne nye mulighed for spredning ved at begrænse deres adgang til DTT. Herudover er der en risiko for, at Telenor og MTG via DTT vil kunne få adgang til oplysninger, der mellem naturlige konkurrenter anses som forretningshemmeligheder. DTT vil tilsvarende via Telenor og MTG kunne modtage konkurrencemæssigt følsomme oplysninger om Telenors og MTGs aktiviteter og aftaleforhold. Der er derfor risiko for, at Telenor og MTG via DDT (og DTT via Telenor og MTG) vil kunne opnå et udvidet overblik over oplysninger om kundedatabaser og konkrete priser på tv-kanaler og afstemme deres ageren herefter. I forhold til MTG vil dette især være problematisk på indholdsmarkedet, hvor der er en risiko for, at MTG via DTT vil kunne få adgang til oplysninger om priser på tv-kanaler, der konkurrerer direkte med MTGs egne tv-kanaler. For at undgå dette, kan disse kanaler alternativt vælge at holde sig væk fra DDTs sendeflade. Det vil kunne svække DTT væsentligt. For disse to aktører er det derfor vurderingen, at MTG - uden inddragelse af effekten af de kompenserende foranstaltninger som Telenor og MTG er villige til at indføre vil være i stand til at udøve størst indflydelse på konkurrencesituationen på det danske tv-marked, hvis Danmarks TV udpeges som gate-keeper. Det skyldes MTGs væsentlige tilstedeværelse på både distributions-, indholds- og reklamemarkedet. Telenor vil imidlertid også være i stand til at påvirke konkurrencesituationen i væsentligt omfang med henvisning til koncernens stærke tilstedeværelse på distributionsmarkedet og herunder samtlige eksisterende distributionsplatforme. Telenor vil således blive den eneste distributør, som både er på satellit-, kabel-, terrestrisk-, bredbånds- og telemarkedet. Hertil er Telenor aktiv på indkøbsmarkedet for rettighederne, hvilket har betydning for alle de fem anførte distributionsmarkeder. Når effekten af de kompenserende foranstaltninger, som Telenor og MTG har tilbudt at gennemføre, vurderes, kan det konstateres, at MTG via de beskrevne forholdsregler i et vist omfang imødegår risikoen for, at konkurrencen begrænses eller forvrides som følge af Danmarks TVs tilknytning til MTG-koncernen. Derimod er de kompenserende foranstaltninger, som Telenor har tilbudt at indføre, ikke særligt vidtgående og dermed mindre vidtgående end MTGs. Fælles for MTG og Telenor er i den forbindelse, at de tilbudte foranstaltninger helt overvejende er af adfærdsmæssig art, hvilket anses som et svagere redskab til at sikre effektiv konkurrence, end strukturelle foranstaltninger, fordi de ikke opstiller samme tydelige afskærmning mellem gate-keeper og den pågældende medieaktør. Uden strukturelle foranstaltninger vil kandidater som DDTV og Danmarks TV med tilknytning til store veletablerede mediekoncerner derfor ikke kunne bringes op på samme pointtal, som kan tildeles ansøgere uden en sådan tilknytning.

16 16/18 Formålet med at indføre kompenserende foranstaltninger er at imødegå risikoen for, at konkurrencen begrænses eller forvrides. Trods inddragelsen af de kompenserende foranstaltninger vil både DDTV og Danmarks TV imidlertid fortsat være økonomisk og teknisk afhængig af deres moderkoncerner. Endvidere har Telenor og MTG via generalforsamlingen i henholdsvis DDTV og Danmarks TV et styringsinstrument, der går videre end lovens minimumskrav, idet hver koncern har bibeholdt muligheden for at træffe beslutning om en række overordnede strategiske forhold. Herudover kan oplysninger om end i begrænset omfang fortsat videregives fra den eventuelle gate-keeper til moderselskaberne, hvortil kommer, at der ikke er opsat begrænsninger for videregivelse af oplysninger den anden vej; dvs. fra koncernforbundne selskaber til gate-keeper. Hvad angår DDTV er der i modsætning til Danmarks TV endvidere kun er indsat en delvis uafhængig bestyrelse og en ikke-uafhængig direktør. Det indebærer sammenfattende, at der vurderes at være en risiko for, at der vil kunne opstå en række væsentlige problemer for konkurrencen, hvis enten Danmarks TV eller DDTV udpeges som gatekeeper. De konkurrencemæssige problemer, der vil kunne være forbundet med DDTV som gate-keeper, vurderes ud fra en helhedsbedømmelse og efter inddragelse af effekten af de kompenserende foranstaltninger samt de yderligere konkurrencefremmende tiltag, som har kunnet tages i betragtning, at være en anelse større end de konkurrencemæssige problemer, der vil kunne være forbundet med Danmarks TV som gate-keeper. Med denne begrundelse foreslår Konkurrencestyrelsen, at ansøgerne tildeles følgende point: Boxer: 18 point Danmarks TV 12 point DDTV: 11 point 1 Der henvises uddybende til rapporten Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet, april 2007, og Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder (december 2007). 2 I fusionssammenhæng finder Kommissionen, at strukturelle tilsagn i form af afhændelse er at foretrække frem for adfærdsmæssige tilsagn, fordi strukturelle ændringer medfører konstaterbare og umiddelbare ændringer i konkurrencesituationen. Modsat betragtes adfærdsmæssige tilsagn sædvanligvis med skepsis, hvis virksomheden herved påtager sig forpligtelser, som alene vedrører deres fremtidige adfærd. Der henvises til Kommissionens meddelelse om løsninger, der er acceptable i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 og Kommissionens forordning (EF) nr. 447/98 og Kommissionens Merger Remedies Study, Public Version, DG COMP, European Commission, October 2005.

17 3 Der findes også en række fjernere markeder fx markedet for levering af tekniske tjenester, satellitkapacitet m.v. Disse markeder vurderes imidlertid ikke at give anledning til særskilte konkurrencemæssige problemer, og inddrages derfor ikke i det følgende 4 Ifølge Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner (Retningslinier for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser (2004/C 31/03) er det usandsynligt, at der kan påvises konkurrenceproblemer ved en fusion, der hæver HHI mindre end 250 og resulterer i et HHI på , eller ved en fusion, der hæver HHI mindre end 150 og resulterer i et HHI på over Det skal understreges, at HHI-niveauer og ændringer heri alene kan anvendes som et indledende tegn på, hvorvidt der kan være tale om konkurrencemæssige problemer. De giver ikke anledning til en formodning eller konklusioner om, hvorvidt der foreligger sådanne problemer eller ej. Ifølge Horizontal Merger Guidelines, der anvendes af de amerikanske konkurrencemyndigheder, indicerer en HHI på moderat koncentration, mens en HHI på over 1800 indikerer høj koncentration. Fusioner på moderat koncentrerede markeder, der hæver HHI med mere end 100, og fusioner på højt koncentrerede markeder, der hæver HHI med mere end 50, kan vække bekymring for konkurrencen hos de amerikanske myndigheder. 5 Da Televærket blev omdannet til selskabet Telia i 1992 udskiltes tv- og radiovirksomheden i det separate selskab Teracom. Ifølge Boxer var formålet med adskillelsen, at virksomhederne fremover ikke skulle have med hinanden at gøre, hvilket de efter det oplyste heller ikke har haft siden. 6 DDTV er i færd med at blive overført til og vil fremover være ejet 100 pct. af Telenor Media Content Services AS (herefter TMCS). TMCS er igen (via selskabet Telenor Communication II AS) et 100 pct. ejet datterselskab af Telenor ASA. Operativt rapporterer ledelsen i TMCS direkte til koncernchefen i Telenor ASA. Telenors øvrige aktiviteter inden for mediesektoren, herunder tv-distribution i Danmark via selskabet Canal Digital Danmark A/S, er organiseret i en anden søjle af koncernen - via Telenor Broadcasting Holding A/S (TBH), som tilsvarende ejes 100 pct. af Telenor ASA. 7 Bortset fra de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal flertallet (3) af de generalforsamlingsvalgte (5) bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, være uafhængige. Ved uafhængig forstås personer, der ikke har været eller er ansat eller er bestyrelsesmedlem hos Telenor-koncernen eller aktører med interesser på det danske tv-marked, som er forbundet med Telenor-koncernen inden for de sidste 5 år, samt personer, der ikke har erhvervsmæssige eller andre bånd til Telenor-koncernen, herunder nærtstående familiemedlemmer m.v., jf. principperne i forvaltningslovens 3. Disse principper gælder for både bestyrelsesmedlemmer og direktion. To bestyrelsesmedlemmer kan udpeges inden for Telenor-koncernen, men må dog ikke have været ansat i virksomheder med aktivitet på det danske mediemarked inden for de seneste 5 år, og må ikke være ansat i eller bestyrelsesmedlemmer i sådanne virksomheder. Det samme gælder for direktøren. 8 På generalforsamlingen indskrænker eneaktionæren TMCS sig til at træffe beslutninger om DDTVs overordnede strategiske forhold samt forhold, som efter lovgivningen skal afgøres af generalforsamlingen. I øvrigt behandles og afgøres alle spørgsmål vedrørende DDTVs drift af bestyrelse og direktion. 17/18

18 9 Som udgangspunkt videregives fortrolige oplysninger ikke til trediemand. Endvidere har bestyrelsen med undtagelse af formanden ikke indsigt i specifikke oplysninger om priser, kundefortegnelser, markedsplaner osv., men formanden kan i særlige tilfælde tillade, at sådanne specifikke fortrolige oplysninger udleveres til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder de ikke-uafhængige, hvis videregivelsen er nødvendig for varetagelsen af deres tilsynsforpligtelse efter aktieselskabsloven. På generalforsamlingen videregives der alene generelle oplysninger om selskabets drift og markedsstrategi, som er nødvendige for, at generalforsamlingen kan varetage sine funktioner. Fortrolige oplysninger kan dog generelt videregives, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen. 10 Afståelsen vil ske seneste en måned efter tildeling af sendetilladelse. 11 Følgende beslutninger skal i medfør af lov om aktieselskaber træffes af generalforsamlingen: Valg af flertallet af bestyrelsens medlemmer, valg af revisor, godkendelse af årsrapport og beslutning om dispositioner over det positive resultat alternativt dækning af tab ifølge den godkendte årsrapport (generalforsamlingen må ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen), anlæg af erstatningssag mod ledelsen, ændring af vedtægterne, opløsning (likvidation) af selskabet, spaltning og fusion (hvis selskabet ophører fortsætter det, kan bestyrelsen beslutte, men generalforsamlingen kan kræve spm. forelagt under visse betingelser der gælder visse andre særregler) samt omdannelse. Herudover kan generalforsamlingen til enhver tid afsætte de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, ligesom generalforsamlingen (med forbehold for særlige lovkrav eller vedtægter) som selskabets øverste myndighed vil kunne træffe enhver lovlig beslutning vedrørende selskabet. 12 Telenor henregner følgende under strategiske forhold: Stiftelse eller erhvervelse af selskaber/aktiver, salg, fusion eller spaltning af datterselskaber eller dele af DDTV, væsentlige organisatoriske ændringer, indgåelse af konsortie- eller joint ventureaftale samt forretningsplan og budget. 13 Med uafhængig forstås personer, der ikke er eller inden for de seneste 5 år har været ansat eller bestyrelsesmedlem hos MTG eller andre koncernforbundne selskaber og som ikke har erhvervsmæssige eller andre bånd til MTG eller koncernforbundne selskaber. 14 På generalforsamlingen indskrænker MTG sig til at træffe beslutning om Danmarks TVs overordnede strategiske forhold samt forhold, som efter lovgivningen skal afgøres af generalforsamlingen. 15 MTG henregner følgende under overordnede (strategiske) forhold: Stiftelse eller erhvervelse af selskaber/aktiver, salg, fusion eller spaltning af datterselskaber, væsentlige organisatoriske ændringer samt indgåelse af konsortie- eller joint ventureaftaler. 18/18

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder København den 27. marts 2008 Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder Grundlag I henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Bilag 1: Ansøgning 1 Bilag 1: Ansøgning Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Oplysninger i ansøgningen bedes følge rækkefølgen som nedenfor angivet. Det bedes

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

Etableringen af TV2 Sport

Etableringen af TV2 Sport Etableringen af TV2 Sport Journal nr. 4/0120-0401-0010/TUK/MIK/JEM/MEM/VU Rådsmødet den 11. april 2007 1 Resumé 1. TV 2 Danmark A/S (TV 2) og Modern Times Group MTG A/S (MTG) har anmeldt etableringen af

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

Distribution af tv-kanaler

Distribution af tv-kanaler 3. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Distribution af tv-kanaler Pressebriefing PRESSEBRIEFING: DISTRIBUTION AF TV-KANALER Tv-markedet er vigtigt for forbrugerne»danskerne ser tv i 3 timer og 21 minutter hver

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger

Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger Radio- og tv-nævnet 24. juni 2010 Sagsnr: 2009-018391 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV 27-06-2012 VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 3 2 AFGØRELSE... 10 3 SAGSFREMSTILLING... 11 3.1

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Konkurrencera dets afgørelse den 27. september SE's køb af Boxer

Konkurrencera dets afgørelse den 27. september SE's køb af Boxer Konkurrencera dets afgørelse den 27. september 2017 SE's køb af Boxer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Journal nr. 17/02275

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tvnævnets udbud af jordbaserede

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

MODERN TIMES GROUP A/S OVERTAGELSE AF TV 2 SPORT A/S

MODERN TIMES GROUP A/S OVERTAGELSE AF TV 2 SPORT A/S 19-12-2012 12/14719/ HK, AJE, CHJ & KRM MODERN TIMES GROUP A/S OVERTAGELSE AF TV 2 SPORT A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE...

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. I medfør af 11,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 4. februar 2015 Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 Kulturstyrelsen udsendte den 16. december 2014 en høring over modeller

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 16. november 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S (SELSKABET) CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR. 25608925 1. NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr.: 2014-002802 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere