1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende"

Transkript

1 MES 4/ /75/76 /VU Evaluering af de konkurrencemæssige forhold KONKURRENCESTYRELSEN Indledning Bedømmelsen af de konkurrencemæssige forhold foregår ved hjælp af en såkaldt skønhedskonkurrence. 1 Efter 13 i bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder skal ansøger gøre rede for, hvordan ansøger ved sin udførelse af opgaven som gate-keeper vil fremme effektiv konkurrence på det danske tv-marked, samt hvordan ansøger vil sikre, at opgaven udføres på objektive forretningsmæssige betingelser uden hensyn til eventuel ejermæssig tilknytning til eller interesser i virksomheder, der er aktive på det danske tv-marked. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Ansøgerne, Danmarks TV A/S (herefter Danmarks TV), Boxer A/S (herefter Boxer) og Danmarks Digitale TV A/S (herefter DDTV), har forskellig tilknytning til det danske tv-marked og forskellige muligheder for at agere uafhængigt af de moderselskaber og koncerner, som de er forbundne med. I Konkurrencestyrelsens bedømmelse af de enkelte ansøgere indgår en beskrivelse af følgende punkter: 1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende foranstaltninger) 4) De enkelte ansøgere mulige risici for konkurrenceproblemer efter de kompenserende foranstaltninger 5) Yderligere konkurrencefremmende tiltag 6) Samlet vurdering 1. Pointtildeling (forudsætninger) Af udbudsmaterialet fremgår, at ansøgers redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked ved sin udførelse af opgaven som gate-keeper tillægges en vægt med 50 pct. Bedømmelsen heraf sker ved tildeling af point fra 0 til 20. De 20 point gives til den ansøgning eller de ansøgninger, der vurderes at opfylde det pågældende kriterium på udmærket vis, mens 0 gives til den eller de ansøgere, der alene vurderes at opfylde de ufravigelige krav til, at an-

2 2/18 søgningen kan tages i betragtning, men som ikke indeholder elementer, der kan tillægges positiv betydning i henhold til det pågældende kriterium. Tilknytning til aktører med væsentlige markedsandele på det danske tv-marked indebærer uden kompenserende foranstaltninger en større risiko for, at konkurrencen påvirkes uhensigtsmæssigt sammenlignet med ansøgere med begrænset eller slet ingen tilknytning. Ansøgere med tilknytning til det danske tv-marked har imidlertid mulighed for, at tilbyde at indføre en eller flere foranstaltninger til imødegåelse af risikoen for, at konkurrencen begrænses eller forvrides gennem en påvirkning af gate-keepers virksomhed. Sådanne foranstaltninger vægtes positivt i bedømmelsen. Målet i den henseende er, at gate-keeper forretningsmæssigt skal kunne agere uafhængigt af andre medieaktører. Udformningen af de enkelte foranstaltninger har væsentlig betydning for deres effekt. Strukturelle foranstaltninger som frasalg, afhændelse af ejerandele m.v. er den mest virkningsfulde metode til at sikre effektiv konkurrence, fordi de medfører en klar adskillelse og en klar ændring i konkurrencesituationen. 2 Heroverfor står adfærdsmæssige foranstaltninger, hvor en virksomhed forpligter sig til at udvise en særlig fremtidig adfærd (fx afskærmning af adgang til bestemte oplysninger). Adfærdsmæssige foranstaltninger anses som et væsentligt svagere redskab til at sikre effektiv konkurrence. Det skyldes, at de ikke opstiller samme tydelige afskærmning mellem gate-keeper og den pågældende medieaktør, som strukturelle foranstaltninger gør. Når der er tale om adfærdsmæssige tilsagn kan en række faktorer således føre til, at tilsagn om fremover at udvise en særlig adfærd udhules. Der er derfor også et håndhævelsesaspekt, fordi en adfærdsforpligtelse afhænger af, at parterne ikke blot på kort sigt efterlever forpligtelserne, men at de vedvarende lever op hertil. Ved evalueringen af ansøgerne vil adfærdsmæssige foranstaltninger derfor ikke kunne udbedre evt. konstaterede betænkeligheder fuldt ud. Uden strukturelle foranstaltninger vil ansøgere med tilknytning til aktører på det danske tv-marked derfor ikke kunne bringes op på samme pointtal, som kan tildeles ansøgere uden en sådan tilknytning. 2 Det danske tv-marked I bedømmelsen af konkurrencesituationen på det danske tv-marked indgår distributionsmarkedet, indholdsmarkedet (tv-kanaler) og markedet for tv-reklamer. Hertil kommer markedet for indkøb af rettigheder. 3 Væsentlige aktører på det danske tv-marked Distributør Indhold[x] Annonceomsætning YouSee [40-50] MTG [30-40] TV 2 [50-60] Canal Digital (Telenor) [15-25] SBS [15-25] MTG [20-30] Viasat (MTG) [15-25 ] TV 2 [10-20] SBS [5-15] Telia (TeliaSonera) [5-15] Anm. Tallene i skarpe parenteser angiver intervaller for markedsandele opgjort ud fra omsætningen. [x] Indhold, dvs. markedet for produktion og salg af tv-kanaler til abonnenter (betalingskanaler).

3 3/18 Distributionsmarkedet er særligt relevant, fordi den kommende gate-keeper efter hensigten skal fungere som distributør og dermed som direkte konkurrent til de eksisterende distributører på markedet. Koncentrationen på distributionsmarkedet er allerede høj. Herfindahl-Hirschman-indekset (HHi), der, målt i forhold til koncentrationsgraden, angiver, om der kan være tale om konkurrencemæssige problemer på et marked, ligger på Det er en indikator for, at konkurrencen på distributionsmarkedet forud for udpegningen af gate-keeper er utilstrækkelig. 4 Hvis udpegningen af gate-keeper resulterer i en yderligere stigning i HHi på distributionsmarkedet, er det ensbetydende med, at konkurrencesituationen forværres yderligere. Med udgangspunkt i de retningslinier, som følges af Kommissionen og de amerikanske konkurrencemyndigheder, jf. note 4, vil det derfor kunne indebære væsentlige konkurrencemæssige problemer, hvis den ansøger, der udpeges som gatekeeper, indebærer en stigning i HHi på over 250 point (som følge af, at den pågældendes markedsandel udvides i forbindelse med udførelsen af opgaven som gatekeeper). Eventuelle væsentlige stigninger i HHi indgår derfor i den konkurrencemæssige bedømmelse af ansøgerne. Det indebærer samlet, at distributionsmarkedet er det konkurrencemæssigt mest følsomme marked i denne sammenhæng efterfulgt af indholdsmarkedet og til sidst markedet for tv-reklamer. I den konkurrencemæssige bedømmelse skal der imidlertid også tages højde for, at tv-markedet er vertikalt integreret. Det betyder, at et problem på fx distributionsmarkedet vil kunne få følger for indholdsmarkedet og annoncemarkedet. Særligt skal det tillægges betydning, om nogle af ansøgerne er vertikalt integreret på det danske tv-marked dvs. er aktive på flere trin i produktions- og omsætningskæden på samme tid og dermed også har mulighed for at fastsætte eller påvirke forretningsbetingelserne på flere trin i kæden. 3 De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder 3.1 Telenor og DTT Telenor er en norsk ejet tele- og mediekoncern med aktiviteter i flere europæiske lande. Danmarks Digitale TV (DDTV) er 100 pct. ejet af Telenor. I Danmark er Telenor aktiv gennem en række datterselskaber (satellit-distributøren Canal Digital, teleselskabet Sonofon og internetselskabet Cybercity). Disse selskaber er aktive som tv-distributører på de forskellige platforme (bredbånd, mobilt tv). Canal Digital er desuden aktiv som distributør af (andres) kanaler til kabeltvleverandører (antenneforeninger). Telenor har en markedsandel på omkring [15-25] pct. af det samlede danske marked for distribution af betalings-tv. Den største andel stammer fra satellit-distribution via Canal Digital efterfulgt af kabel-tv. Cybercity og Sonofon har kun mindre markedsandele i relation til tv men har betydelige markedsandele på tilstødende produktmarkeder såsom internet (bredbånd) og mobiltelefoni. Telenor er dermed den eneste af ansøgerne, der er til stede på alle platforme, der kan distribuere tv.

4 4/18 Telenor har ikke egne tv-kanaler og er dermed som udgangspunkt ikke aktiv på indholdsmarkedet. Koncernen er imidlertid indirekte aktiv på indholdsmarkedet, idet Telenor indkøber væsentlige rettigheder, herunder især sportsrettigheder til visning med samarbejdende kanaler. Bl.a. har Telenor finansieret væsentlige rettigheder til fodbold sammen med tv-kanalerne DR og SBS (Canal+ og Kanal 5). Tilknytningen mellem Telenor og DDTV kan indebære en række konkurrenceproblemer for tv-markedet, især på distributionsmarkedet, hvis DDTV udpeges som gate-keeper, jf. nedenstående skema. HHi vil stige med over 500, hvilket ligger væsentligt over, hvad der anses som kritisk, jf. note 4. Det understreges, at det i skemaet anførte ikke er udtryk for, hvordan Telenor rent faktisk vil agere på det danske tv-marked, hvis DDTV udpeges som gate-keeper, men derimod en angivelse af, hvordan Telenor kunne agere, hvis DDTV bliver gate-keeper. Opregningen i skemaet er uden inddragelse af de kompenserende foranstaltninger, som Telenor vil indføre, hvis DDTV udpeges som gate-keeper. Mulige risici såfremt DDTV (Telenor) udpeges som gate-keeper Problem Begrundelse Risiko for at Telenor ikke optimerer udviklingen af DTT men tager hensyn til sin øvrige distributionsvirksomhed på tv-markedet Telenor kan skabe barrierer for konkurrerende distributører Det vil være naturligt for Telenor at arbejde for at udvikle og maksimere afkastet af selskabets samlede indsats på det danske distributionsmarked (og ikke kun på DTT). Det vil indebære en risiko for, at selskabet vil konkurrere mindre aggressivt og herunder være tilbageholdende med DTT-initiativer (fx lave priser over for forbrugerne) som vil kunne berøre selskabets investeringer på andre dele af distributionsmarkedet negativt (fx distributionen via satellit). Det vil også kunne indebære en risiko for en langsommere udvikling af DTTplatformen sammenlignet med den udvikling, som en uafhængig gate-keeper ville have interesse i at initiere. Da Telenor er til stede på alle platforme, som kan distribuere tv, bliver Telenor den eneste aktør, der de facto kan tilbyde husstande tv via alle platforme (satellit, kabel, internet, mobiltelefoni og terrestrisk). Det kan have virkninger for andre distributørers adgang til markedet. Telenors markedsstyrke på satellitmarkedet, DTT og til dels også kabelmarkedet vil fx kunne bruges til at opnå eksklusiv ret til at vise tv-kanaler på de pt. mindre platforme som mobil-tv og internet-tv. Telenor vil også kunne målrette rabatter til husstande og antenneforeninger i forhold til, hvor sårbare konkurrenterne er fx ved at tilbyde kunder hos konkurrerende satellitdistributører særlige gunstige rabatter ved at skifte til DTT. Dermed vil Telenor på en gang både kunne styrke sin satellit- og

5 5/18 Telenor vil kunne få adgang til konkurrentoplysninger sin DTT-platform. Der er en risiko for, at Telenor via DTT vil kunne få adgang til oplysninger, der mellem naturlige konkurrenter anses som forretningshemmeligheder. DTT vil på samme måde via Telenor kunne modtage konkurrencemæssigt følsomme oplysninger om Telenors aktiviteter og aftaleforhold. Alle Telenors distributører, herunder DTT, vil skulle indgå aftaler med samme slags aktører (tv-kanaler og forbrugere). Der er derfor risiko for, at Telenor via DDT (og DTT via Telenor) vil opnå et udvidet overblik over oplysninger om kundedatabaser og konkrete priser på tv-kanaler. Telenor/DTT vil kunne udnytte kendskabet i sine forhandlinger med indholdsleverandører (ved at presse dem til lavere priser for deres tv-kanaler eller alternativt give dem gunstige vilkår mod opnåelse af eksklusivitet). Tilsvarende kan Telenor/DTT målrette markedsføringen over for konkurrenternes kunder, jf. ovenfor. 3.2 MTG og DTT MTG (Modern Times Group) er en svenskejet mediekoncern med aktiviteter i en række europæiske lande. Danmarks TV er 100 pct. ejet af MTG. I Danmark er MTG aktiv gennem 100 pct. ejerskab af satellit-distributøren Viasat og som distributør til kabeltv-anlæg (antenneforeninger). Endvidere ejer MTG adskillige tv-kanaler (kanalerne 3 og 3+ og en række sportskanaler m.v., incl. halvdelen af TV 2 Sport A/S). MTG har en markedsandel på [15-25] pct. på det generelle distributionsmarked, hvoraf satellit-distributionen udgør den største del. Herudover har MTG via sine tv-kanaler en betydelig stilling på indholdsmarkedet med en markedsandel på [30-40] pct. MTG indkøber desuden væsentlige rettigheder til visning på egne kanaler, herunder TV 2 Sport, og er herudover aktiv på markedet for tv-reklamer (via koncernens egne kanaler) med en markedsandel på [20-30] pct. målt i annoncekroner. Tilknytningen mellem MTG og Danmarks TV kan indebære en række konkurrenceproblemer for tv-markedet, hvis Danmarks TV udpeges som gate-keeper, jf. nedenstående skema. HHi på distributionsmarkedet vil stige med over 400, hvilket ligger væsentligt over, hvad der anses som kritisk, jf. note 4. Det understreges, at det i skemaet anførte ikke er udtryk for, hvordan MTG rent faktisk vil agere på det danske tv-marked, hvis Danmarks TV udpeges som gate-keeper, men derimod en angivelse af, hvordan MTG kunne agere, hvis Danmarks TV bliver gate-keeper. Opremsningen i skemaet er uden inddragelse af de kompenserende foranstaltninger, som MTG vil indføre, hvis Danmarks TV udpeges som gate-keeper. Mulige risici såfremt Danmarks TV (MTG) udpeges som gate-keeper

6 6/18 Problem Risiko for at MTG ikke optimerer udviklingen af DTT men tager hensyn til sin øvrige distributionsvirksomhed på tv-markedet MTG kan skabe barrierer på indholdsmarkedet MTG kan skabe barrierer på reklamemarkedet MTG kan skabe barrierer for konkurrerende distributører MTG vil kunne få adgang til konkurrentoplysninger på distributions- og indholdsmarkedet Begrundelse Det vil være naturligt for MTG at arbejde for at udvikle og maksimere afkastet af selskabets samlede indsats på det danske distributionsmarked (og ikke kun på DTT). Det vil indebære en risiko for, at selskabet vil konkurrere mindre aggressivt og herunder være tilbageholdende med DTT-initiativer (fx lave priser over for forbrugerne), som vil kunne berøre selskabets investeringer på andre dele af distributionsmarkedet negativt (fx distributionen via satellit). Det vil kunne indebære en risiko for en langsommere udvikling af DTT-platformen sammenlignet med den udvikling, som en uafhængig gate-keeper ville have interesse i at initiere. MTG er til stede på indholdsmarkedet med markant markedsstyrke. Hvis Danmarks TV bliver gate-keeper, vil det være muligt for MTG at holde sine værste konkurrenter blandt øvrige tv-kanaler ude fra DTTs sendeflade til fordel for egne og øvrige kanaler, som ikke anses som en trussel over for MTG. Dette vil ganske vist indebære tab på salgssiden men vil samtidig øge omsætning på reklamemarkedet, jf. lige neden for. På tv-reklamemarkedet kan MTG styrke sin i forvejen væsentlige position. MTG kan via DTT-nettets knap 100 pct. penetration nå ud til hele befolkningen og dermed opnå yderligere udbredelse af egne reklamebærende kanaler. Samtidig vil MTG kunne holde væsentlige konkurrerende reklamefinansierede kanaler bort fra denne nye mulighed for spredning ved at begrænse deres adgang. MTG er til stede på flere platforme, som kan distribuere tv. Det kan få virkninger for andre distributørers adgang til markedet. MTG vil fx kunne målrette rabatter til husstande og antenneforeninger i forhold til, hvor sårbare konkurrenterne er fx ved at tilbyde kunder hos konkurrerende satellitdistributører særlige gunstige rabatter ved at skifte til DTT. Dermed vil MTG på en gang både kunne styrke sin satellit- og sin DTT-platform. Der er en risiko for, at MTG via DTT vil kunne få adgang til oplysninger, der mellem naturlige konkurrenter anses som forretningshemmeligheder. DTT vil på samme måde via MTG kunne modtage konkurrencemæssigt følsomme oplysninger om MTGs aktiviteter og aftaleforhold. MTGs distributører, herunder DDT, vil skulle

7 7/18 indgå aftaler med samme slags aktører (tv-kanaler og forbrugere). Der er derfor risiko for, at MTG via DDT (og DTT via MTG) vil opnå et udvidet overblik over oplysninger om konkrete priser på tv-kanaler og kundekartoteker. Dette vil især være problematisk på indholdsmarkedet, hvor der er en risiko for at MTG via DTT får adgang til oplysninger om priser på tv-kanaler der konkurrerer direkte med MTGs egne tv-kanaler. For at undgå dette, kan disse kanaler alternativt vælge at holde sig ude fra DDTs sendeflade. Det vil kunne svække DTT væsentligt. MTG/DTT vil kunne udnytte kendskabet dels ved prissætningen af sine kanaler på andre distributionsplatforme fx kabel-tv, dels ved prissætningen af andre kanaler på egne distributionsplatforme. Hertil kommer adgang til kundedatabaser på distributionsområdet. Her vil MTG/DTT kunne målrette markedsføringen over for konkurrenternes kunder, jf. ovenfor. 3.3 Boxer og DDT Boxer TV ejes af svenske Boxer TV-Access AB, som fungerer som gate-keeper på det svenske DTT-net. Den svenske stat ejer via infrastrukturselskabet Teracom AB 70 pct. af aktierne i Boxer TV-Acess. Den svenske stat ejer også 37,3 pct. af aktierne i TeliaSonera AB, som er aktiv på det danske distributionsmarked via kabelselskabet Telia Stofa A/S. 5 Der findes efter det oplyste ikke forhold, som giver den svenske stat større indflydelse end aktiebesiddelserne tilsiger, og den svenske stat varetager gennem sin aktiebesiddelse alene overordnede principper og udøver dermed ikke en aktionærs sædvanlige rettigheder. Endvidere er medlemmerne af TeliaSoneras bestyrelse hverken direkte knyttet til den svenske stat eller regering, ligesom der ifølge oplysninger fra Näringsdepartementets Ejer-enhed ikke finder nogen som helst samordning sted af styringen af de helejede og børsnoterede selskaber, hvortil kommer, at der ikke er sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmerne i Teracom og TeliaSonera. Den svenske stats ejerskab i TeliaSonera er nedadgående og den svenske stat regering agter at afhænde aktieposten i TeliaSonera snarest muligt. Som led i denne ambition bortsolgte den svenske stat i pct. af aktierne i TeliaSonera. Det er Boxers opfattelse, at man hverken direkte eller indirekte har tilknytning til TeliaSoneras distributionsaktiviteter i Danmark i den forstand, som det er udtrykt i udbudsbekendtgørelsen. Boxer har derfor ikke fundet det fornødent at afgive tilsagn om indførelse af foranstaltninger, der kan afhjælpe eller neutralisere risikoen for, at konkurrencen påvirkes uhensigtsmæssigt. Den svenske stat er aktionær i både TeliaSonera og Teracom. Herved er der - via den svenske stats aktiebesiddelser i disse selskaber en forbindelse mellem Boxer og Telia Stofa. Denne forbindelse vil i princippet kunne indebære konkurrencepro-

8 8/18 blemer for tv-markedet, hvis Boxer udpeges som gate-keeper, jf. nedenstående skema. Det understreges, at det i skemaet anførte ikke er udtryk for, hvordan den svenske stat rent faktisk vil agere på det danske tv-marked via sine ejerinteresser i Teracom og TeliaSonera, hvis Boxer udpeges som gate-keeper, men derimod en angivelse af, hvordan den svenske stat kunne agere. Mulige risici såfremt Boxer udpeges som gate-keeper Problem Begrundelse Den svenske stat har væsentlige interesser i to konkurrerende virksomheder på distributionsmarkedet Den svenske stat vil i princippet kunne komme i en dobbeltrolle, idet den svenske stat via sine ejerinteresser i Teracom og TeliaSonera hvis Boxer udpeges som gatekeeper vil have afledte ejerinteresser i to konkurrerende distributionsvirksomheder på det danske tv-marked. Fx ville der kunne være en interesse i at søge at opretholde værdien af de aktier, som staten har i TeliaSonera, indtil de er solgt. Det er derfor en potentiel risiko for negativ udvikling af konkurrencen mellem Boxer og Telia. På baggrund af en samlet vurdering af Boxer og dennes ejerkreds, vurderes det, at den tilknytning, der findes mellem Boxer og TeliaStofa på det danske tv-marked er af mere overordnet og indirekte art. Hertil kommer, at den svenske stat ikke har bestemmende flertal i TeliaSonera, idet størrelsen af den svenske stats aktiebesiddelse dog i et vist omfang giver den svenske stat mulighed for at blokere for en række beslutninger. Den indirekte forbindelse mellem Boxer og Telia Stofa, som skabes via den svenske stats aktiebesiddelser i TeliaSonera og Teracom, er i vidt omfang historisk betinget og skal ses i modsætning til, at de øvrige ansøgere indgår som helejede selskaber i henholdsvis Telenor- og MTG-koncernen og dermed er direkte knyttet til kommercielt drevne og kommercielt agerende mediekoncerner. Hvis man ser helt bort fra den svenske stats dobbelte ejerinteresser, vil HHi ikke stige fra det nuværende niveau, hvis Boxer udpeges som gate-keeper. Imidlertid indebærer tilknytningen, at det sandsynligvis undervurderer de potentielle konkurrenceproblemer, der kan opstå. Selv om Boxer således i alle væsentlige henseender anses som konkurrencemæssigt uproblematisk, kan Boxer ikke opnå samme høje antal point, som en konkurrencemæssig fuldt ud uproblematisk gate-keeper ville kunne. 3.4 Delkonklusion Uden kompenserende foranstaltninger ville den konkurrencemæssige prioritering af de enkelte ansøgere være Boxer, DDTV, Danmarks TV (med førstnævnte som den konkurrencemæssigt bedst placerede).

9 9/18 4 De enkelte ansøgere mulige risici for konkurrenceproblemer efter de kompenserende foranstaltninger Danmarks TV og DDTV har afgivet tilsagn om at indføre en række kompenserende foranstaltninger for at afbøde uhensigtsmæssige virkninger af tilknytningen til henholdsvis MTG- og Telenor-koncernen. En bedømmelse af disse foranstaltninger ud fra deres egnethed til at afbøde risikoen for, at konkurrencen påvirkes uhensigtsmæssigt, viser, at der fortsat er en række konkurrencemæssige betænkeligheder i forhold til Danmarks TV og DDTV. 4.1 Telenor og DDTV For at kompensere for tilknytningen til Telenor er DDTV etableret som et selvstændigt selskab 6 og har fået indsat en delvis uafhængig bestyrelse. 7 Desuden er DDTVs generalforsamlings indflydelse på selskabets drift reduceret, 8 ligesom der er opsat begrænsninger for videregivelse af fortrolige oplysninger. 9 Endvidere vil DDTV afstå sit nuværende delejerskab til tv-rettigheder for DRs sportsbegivenheder til moderselskabet i TMCS, 10 samt afholde sig fra selv at agere som indholdsleverandør. På trods de afgivne foranstaltninger vil der dog fortsat være flere konkurrencemæssige betænkeligheder. Mulige risici trods kompenserende foranstaltninger Problem Begrundelse DDTV er økonomisk og teknisk afhængig af Telenor Bestyrelsen er kun delvis uafhængig Det er hensigten, at DDTV skal udnytte eksisterende kreditfaciliteter etableret i Telenor-koncernen, og der er afsat særlige kreditfaciliteter på [X ] mio. kr. Der er ikke angivet et mandat for, hvad DDTVs direktion og bestyrelsen kan råde over i økonomisk henseende uafhængigt af Telenor. Telenor bidrager ifølge ansøgningen endvidere med kompetence vedrørende broadcast, teknik og distribution, stabile ejerforhold samt omkostningseffektiv anvendelse af avanceret teknologi og lang erfaring med informationsindsats og markedsføring. Samlet har Telenor mulighed for at styre DDTV via pengetilførslerne samt for at udøve indflydelse når tilførsel af særlige kompetencer skal udmøntes i konkrete tiltag/aftaler m.v. To ud af fem personer i bestyrelsen har direkte tilknytning til Telenor. Disse bestyrelsesmedlemmer vil være med til at træffe alle overordnede beslutninger vedrørende gate-keepers forhold. Selv om bestyrelsen (med visse modifikationer) ikke må videregive fortrolige oplysninger, vil de ikke-uafhængige medlemmer af bestyrelsen på

10 10/18 Direktøren er ikke uafhængig Telenor kan styre DDTV via generalforsamlingen Konkurrentfølsomme oplysninger kan videregives Intern revision og kontrol det overordnede plan kunne kommunikere med moderselskabet om bestyrelsens arbejde, samt fra Telenorkoncernen modtage konkrete oplysninger om strategien for koncernens øvrige distributionsselskaber. Den nuværende direktør er ansat fra Telenors egne rækker konkret fra den søjle i koncernen, der indeholder Telenors øvrige aktiviteter inden for mediesektoren, herunder tv-distribution i Danmark. Direktøren er i henhold til lovgivningen ansvarlig for den daglige drift. Telenor har via generalforsamlingen et styringsinstrument, der går videre end lovens minimumskrav. 11 Telenor kan yderligere træffe beslutning om overordnede strategiske forhold 12 og skal herunder godkende forretningsplan og budget. Herved har Telenor den overordnede beslutningskompetence i forhold til DDTVs økonomiske forhold. Endvidere kan generalforsamlingen afsætte bestyrelsen og direktion. Oplysninger kan videregives til de ikke-uafhængige bestyrelsesmedlemmer, hvis det er nødvendigt af hensyn til deres tilsynspligt efter aktieselskabsloven. Oplysninger kan også videregives generelt set, hvis det er påkrævet i henhold til lov. Generalforsamlingen (dvs. Telenor) antages at få fornødne oplysninger, så forretningsplan og budget kan godkendes. Endelig ses alle fortrolige oplysninger af den koncerninterne direktør, og selv om direktøren pga. tilsagn som hovedregel ikke må videregive disse, kan det påvirke dispositionerne vedrørende den daglige drift. Der er ikke opsat grænser for DDTVs adgang til at modtage oplysninger fra Telenor. Der er ikke opstillet faste og effektive rammer for, hvordan selskabet internt kontrollerer, at tilsagnet overholdes i form af et compliance program eller en intern revision Sammenfattende sikrer foranstaltningerne ikke DDTV uafhængighed af Telenor ved udøvelse af gate-keeper-funktionen. De fleste foranstaltninger er af adfærdsmæssig karakter, hvilket ikke opstiller samme tydelige afskærmning mellem gatekeeper og den pågældende medieaktør, som strukturelle foranstaltninger ville gøre. Foranstaltningerne imødegår derfor kun i mindre omfang risikoen for, at konkurrencen begrænses eller forvrides som følge af tilknytningen. Telenor har dermed fortsat et væsentligt råderum tilbage, indenfor hvilket Telenor kan udøve indflydelse på DDTV og herunder sikre sig, at DDTV i sin kommercielle ageren ikke handler imod Telenors interesser. 4.2 MTG og Danmarks TV

11 11/18 Danmarks TV har etableret et selvstændigt selskab og indsat en uafhængig bestyrelse og direktion. 13 Desuden har Danmarks TV fastsat regler om generalforsamlingens kompetence således, at generalforsamlingen kun har begrænset indflydelse på selskabets drift, 14 ligesom der er opsat begrænsninger for videregivelse af fortrolige oplysninger. Imidlertid er der trods de afgivne foranstaltninger - fortsat visse konkurrencemæssige betænkeligheder. Mulige risici trods kompenserende foranstaltninger Problemets karakter Begrundelse Danmarks TV er økonomisk og teknisk afhængig af MTG MTG kan styre Danmarks TV via generalforsamlingen Konkurrentfølsomme oplysninger kan videregives Intern revision og kontrol MTG kan udøve indflydelse ved styring af kapitaltilførelse, ressourcetilførelse osv. MTG forpligter sig til at stiller alle nødvendige finansielle ressourcer til rådighed for Danmarks TV, som alene er stiftet med en egenkapital på kr. Dermed er der mulighed for at styre Danmarks TV via pengetilførslerne. MTG forudser endvidere et behov for tilførsel af personale med særlige kompetencer fra MTG. Denne tilknytning placerer Danmarks TV i et vist afhængighedsforhold til MTG. I samarbejdsaftalen mellem Danmarks TV og MTG er det søgt at dæmme op herfor, men samlet giver den finansielle og personalemæssige/tekniske tilknytning til MTG denne mulighed for at udøve indflydelse på driften af Danmarks TV. MTG har via generalforsamlingen et styringsinstrument, der går videre end lovens minimumskrav (se note 11), idet MTG yderligere kan træffe beslutning om overordnede strategiske forhold 15 (excl. godkendelse af forretningsplan og budget). Hertil kommer muligheden for at afsætte bestyrelsen og direktion. Fortrolige oplysninger kan videregives (men da kun til MTG og ikke øvrige koncernforbundne selskaber), hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Dermed er der om end en begrænset - mulighed for at videregive oplysninger til ejerkredsen. Der er ikke opsat grænser for Danmarks TVs adgang til at modtage oplysninger fra MTG. Der er ikke opstillet faste og effektive rammer for, hvordan selskabet internt kontrollerer, at tilsagnet overholdes i form af et compliance program eller en intern revision Sammenfattende sikrer foranstaltningerne ikke, at Danmarks TV som gate-keeper kan agere fuldt ud uafhængigt af MTG. Foranstaltningerne er af adfærdsmæssig karakter, hvilket ikke opstiller samme tydelige afskærmning mellem gate-keeper og

12 12/18 den pågældende medieaktør, som strukturelle foranstaltninger ville gøre. Selv om de tilbudte foranstaltninger i ikke ubetydeligt omfang imødegår risikoen for at konkurrencen begrænses eller forvrides som følge af tilknytningen, har MTG fortsat et mindre råderum tilbage, inden for hvilket MTG kan udøve indflydelse på Danmarks TV og herunder sikre sig, at Danmarks TV i sin kommercielle ageren ikke handler imod MTGs interesser. 4.3 Delkonklusion Efter en vurdering af effekten af de kompenserende foranstaltninger, som Telenor og MTG tilbyder at indføre, kan det konstateres, at MTGs foranstaltninger i et vist omfang imødegår risikoen for, at konkurrencen begrænses eller forvrides som følge af tilknytningen mellem Danmarks TV og MTG. De foranstaltninger, som Telenor har tilbudt at indføre, er derimod ikke særligt vidtgående og giver dermed en ringe sikkerhed for, at DDTV forretningsmæssigt vil agere uafhængigt af Telenor. Fælles for begge ansøgere er, at de tilbudte foranstaltninger er helt overvejende af adfærdsmæssig art, hvilket, jf. ovenfor (pkt. 1), anses som et væsentligt svagere redskab til at sikre effektiv konkurrence end strukturelle foranstaltninger. 5 Yderligere konkurrencefremmende tiltag I den konkurrencemæssige bedømmelse indgår også en bedømmelse af de yderligere konkurrencefremmende tiltag, som de enkelte ansøgere har tilbudt at indføre. For at opnå en positiv bedømmelse, skal et yderligere konkurrencefremmende tiltag have klart gavnlige effekter for konkurrencen. Det fremgår af udbudsmaterialet, at tiltag, som indgår i udbuddets øvrige bedømmelsesgrundlag, fx i forhold til teknik, programudbud osv. ikke kan opnå yderligere honorering i konkurrencemæssige henseende. Endvidere skal et evt. yderligere konkurrencefremmende tiltag kunne implementeres/eksekveres, og manglende implementering skal kunne imødegås. Den foreslåede foranstaltning skal derfor være præcis i formuleringen af, hvordan foranstaltningen vil blive gennemført, ligesom det skal indgå i vurderingen, hvorvidt gennemførelsen kan kontrolleres og en tilsidesættelse kan sanktioneres. Fælles for alle ansøgere er, at de har foreslået en række tiltag, som med henvisning til de anførte betragtninger ikke vil kunne opnå en yderligere positiv bedømmelse. De eneste tiltag, som har indeholdt den fornødne grad af præcision og forpligtende elementer og dermed har kunnet tages i betragtning er følgende: MTG: tilsagn om at gennemføre et udbud vedrørende indholdet af en kommende HDTV-kanal, samt tilsagn om at gennemføre et udbud vedrørende indhold på regional tv-kanal (tilsagn 3.8 og 3.9). Boxer: Tilsagn om at skabe et åbent marked for set-top-bokse (tilsagn 2.1)

13 13/ Delkonklusion Blandt de yderligere konkurrencefremmende tiltag, som parterne har tilbudt at indføre, har alene to tilsagn fra MTG og et tilsagn fra Boxer indeholdt den fornødne grad af præcision og forpligtende elementer til, at tilsagnene har kunnet tillægges positiv betydning i den samlede bedømmelse. 6 Samlet vurdering Boxer, Danmarks TV og DDTV har forskellig tilknytning til det danske tv-marked og forskellige muligheder for at agere uafhængigt af de moderselskaber og koncerner, som de er forbundne med. Udbuddet af DTT gennemføres som en skønhedskonkurrence. Ansøgerne skal derfor bedømmes på, hvem der samlet set må antages bedst at kunne fremme effektiv konkurrence på det danske tv-marked og herunder på, hvordan ansøger vil sikre, at opgaven udføres på objektive forretningsmæssige betingelser uden hensyn til eventuel ejermæssig tilknytning til eller interesser i virksomheder, der er aktive på det danske tv-marked. Af udbudsmaterialet fremgår, at ansøgers redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked ved sin udførelse af opgaven som gate-keeper tillægges en vægt med 50 pct. Bedømmelsen heraf sker ved tildeling af point fra 0 til 20. De 20 point gives til den ansøgning eller de ansøgninger, der vurderes at opfylde det pågældende kriterium på udmærket vis, mens 0 gives til den eller de ansøgere, der alene vurderes at opfylde de ufravigelige krav til, at ansøgningen kan tages i betragtning, men som ikke indeholder elementer, der kan tillægges positiv betydning i henhold til det pågældende kriterium. I bedømmelsen af konkurrencesituationen på det danske tv-marked indgår distributionsmarkedet, indholdsmarkedet (tv-kanaler) og markedet for tv-reklamer. Hertil kommer markedet for indkøb af rettigheder. Distributionsmarkedet er særligt relevant, fordi det er hensigten, at den kommende gate-keeper skal konkurrere direkte med de eksisterende distributører på markedet. Fælles for både Danmarks TV og DDTV er, at de som gate-keeper hver for sig vil indebære en stigning i HHi (Herfindahl-Hirschman koncentrationsindekset) for distributionsmarkedet, der ligger betydeligt over, hvad der anses som konkurrencemæssigt kritisk. Hvis Boxer udpeges som gate-keeper, vil det næppe resultere i en stigning i HHi, der giver anledning til bekymring, idet Boxer alene har overordnet og indirekte tilknytning til distributionsmarkedet via den svenske stats aktiebesiddelser i Teracom og TeliaSonera og herudover ikke har tilknytning til det øvrige danske tv-marked. Selv om Boxer således i alle væsentlige henseender anses som konkurrencemæssigt uproblematisk, indebærer den indirekte tilknytning til distributionsmarkedet, at Boxer ikke kan opnå samme høje antal point, som en konkurrencemæssig fuldt ud uproblematisk gate-keeper ville kunne. Imidlertid er der ikke udover denne overordnede og indirekte tilknytning identificeret problemer ved, at Boxer udpeges som

14 14/18 gate-keeper, hvortil kommer, at et af Boxers tilbud om at indføre yderligere konkurrencefremmende tiltag har kunnet inddrages i den samlede bedømmelse. Boxer kan derfor tildeles 18 point. Her overfor står Danmarks TV (og MTG) og DDTV (og Telenor). MTG og Telenor er forankret med forskellig styrke og på forskellige markeder på det danske tvmarked. Fælles for både Danmarks TV og DDTV er imidlertid, at de hver for sig vurderes at ville kunne rejse en række væsentlige problemer for konkurrencen, hvis en af dem udpeges som gatekeeper. I det følgende vurderes begge aktører uden inddragelse af de kompenserende foranstaltninger, som de har tilbudt at indføre. Det skal understreges, at det anførte i det følgende ikke er udtryk for, hvordan DDTV (Telenor) og Danmarks TV (MTG) rent faktisk vil agere, men derimod er en angivelse af, hvordan de kunne agere, hvis de udpeges som gate-keeper. For både DDTV og Danmarks TV gælder, at deres tilknytning til henholdsvis Telenor-koncernen og MTG- koncernen og disse koncerners væsentlige markedsandele på distributionsmarkedet indebærer en risiko for, at udviklingen af DTT ikke vil blive optimeret, idet der skal tages hensyn til koncernernes øvrige distributionsvirksomhed på tv-markedet. Det vil indebære en risiko for, at gate-keeper og de bagvedliggende koncerner vil konkurrere mindre aggressivt og herunder være tilbageholdende med DTT-initiativer (fx lave priser over for forbrugerne) som vil kunne berøre koncernernes investeringer på andre dele af distributionsmarkedet negativt (fx distributionen via satellit). Det vil også kunne indebære en risiko for en langsommere udvikling af DTT-platformen sammenlignet med den udvikling, som en uafhængig gate-keeper ville have interesse i at initiere. Endvidere vil Telenor- og MTG-koncernen kunne skabe barrierer for konkurrerende distributører. Begge er således i dag aktive satellit-distributører på det danske marked og vil fx kunne målrette rabatter til husstande og antenneforeninger i forhold til, hvor sårbare konkurrenterne er fx ved at tilbyde kunder hos konkurrerende satellitdistributører særlige gunstige rabatter ved at skifte til DTT. Dermed vil Telenor og MTG på en gang både kunne styrke deres satellit- og deres DTTplatform. Hertil kommer, at Telenor bliver den eneste aktør, der de facto kan tilbyde husstande tv via alle platforme (satellit, kabel, internet, mobiltelefoni og terrestrisk). Det kan have virkninger for andre distributørers adgang til markedet, idet Telenors markedsstyrke på satellitmarkedet, DTT og til dels også kabelmarkedet fx vil kunne bruges til at opnå eksklusiv ret til at vise tv-kanaler på de pt. mindre platforme som mobil-tv og internet-tv. MTG er tillige aktiv på indholds- og reklametv-markedet. På indholdsmarkedet vil MTG kunne skabe barrierer ved at holde sine værste konkurrenter blandt øvrige tvkanaler ude fra DTTs sendeflade til fordel for egne og øvrige kanaler, som ikke anses som en trussel over for MTG. Dette vil indebære tab på salgssiden men vil sam-

15 15/18 tidig øge omsætningen på tv-reklamemarkedet. Her kan MTG via DTT-nettets knap 100 pct. penetration nå ud til hele befolkningen og dermed opnå yderligere udbredelse af egne reklamebærende kanaler. Samtidig vil MTG kunne holde væsentlige konkurrerende reklamefinansierede kanaler borte fra denne nye mulighed for spredning ved at begrænse deres adgang til DTT. Herudover er der en risiko for, at Telenor og MTG via DTT vil kunne få adgang til oplysninger, der mellem naturlige konkurrenter anses som forretningshemmeligheder. DTT vil tilsvarende via Telenor og MTG kunne modtage konkurrencemæssigt følsomme oplysninger om Telenors og MTGs aktiviteter og aftaleforhold. Der er derfor risiko for, at Telenor og MTG via DDT (og DTT via Telenor og MTG) vil kunne opnå et udvidet overblik over oplysninger om kundedatabaser og konkrete priser på tv-kanaler og afstemme deres ageren herefter. I forhold til MTG vil dette især være problematisk på indholdsmarkedet, hvor der er en risiko for, at MTG via DTT vil kunne få adgang til oplysninger om priser på tv-kanaler, der konkurrerer direkte med MTGs egne tv-kanaler. For at undgå dette, kan disse kanaler alternativt vælge at holde sig væk fra DDTs sendeflade. Det vil kunne svække DTT væsentligt. For disse to aktører er det derfor vurderingen, at MTG - uden inddragelse af effekten af de kompenserende foranstaltninger som Telenor og MTG er villige til at indføre vil være i stand til at udøve størst indflydelse på konkurrencesituationen på det danske tv-marked, hvis Danmarks TV udpeges som gate-keeper. Det skyldes MTGs væsentlige tilstedeværelse på både distributions-, indholds- og reklamemarkedet. Telenor vil imidlertid også være i stand til at påvirke konkurrencesituationen i væsentligt omfang med henvisning til koncernens stærke tilstedeværelse på distributionsmarkedet og herunder samtlige eksisterende distributionsplatforme. Telenor vil således blive den eneste distributør, som både er på satellit-, kabel-, terrestrisk-, bredbånds- og telemarkedet. Hertil er Telenor aktiv på indkøbsmarkedet for rettighederne, hvilket har betydning for alle de fem anførte distributionsmarkeder. Når effekten af de kompenserende foranstaltninger, som Telenor og MTG har tilbudt at gennemføre, vurderes, kan det konstateres, at MTG via de beskrevne forholdsregler i et vist omfang imødegår risikoen for, at konkurrencen begrænses eller forvrides som følge af Danmarks TVs tilknytning til MTG-koncernen. Derimod er de kompenserende foranstaltninger, som Telenor har tilbudt at indføre, ikke særligt vidtgående og dermed mindre vidtgående end MTGs. Fælles for MTG og Telenor er i den forbindelse, at de tilbudte foranstaltninger helt overvejende er af adfærdsmæssig art, hvilket anses som et svagere redskab til at sikre effektiv konkurrence, end strukturelle foranstaltninger, fordi de ikke opstiller samme tydelige afskærmning mellem gate-keeper og den pågældende medieaktør. Uden strukturelle foranstaltninger vil kandidater som DDTV og Danmarks TV med tilknytning til store veletablerede mediekoncerner derfor ikke kunne bringes op på samme pointtal, som kan tildeles ansøgere uden en sådan tilknytning.

16 16/18 Formålet med at indføre kompenserende foranstaltninger er at imødegå risikoen for, at konkurrencen begrænses eller forvrides. Trods inddragelsen af de kompenserende foranstaltninger vil både DDTV og Danmarks TV imidlertid fortsat være økonomisk og teknisk afhængig af deres moderkoncerner. Endvidere har Telenor og MTG via generalforsamlingen i henholdsvis DDTV og Danmarks TV et styringsinstrument, der går videre end lovens minimumskrav, idet hver koncern har bibeholdt muligheden for at træffe beslutning om en række overordnede strategiske forhold. Herudover kan oplysninger om end i begrænset omfang fortsat videregives fra den eventuelle gate-keeper til moderselskaberne, hvortil kommer, at der ikke er opsat begrænsninger for videregivelse af oplysninger den anden vej; dvs. fra koncernforbundne selskaber til gate-keeper. Hvad angår DDTV er der i modsætning til Danmarks TV endvidere kun er indsat en delvis uafhængig bestyrelse og en ikke-uafhængig direktør. Det indebærer sammenfattende, at der vurderes at være en risiko for, at der vil kunne opstå en række væsentlige problemer for konkurrencen, hvis enten Danmarks TV eller DDTV udpeges som gatekeeper. De konkurrencemæssige problemer, der vil kunne være forbundet med DDTV som gate-keeper, vurderes ud fra en helhedsbedømmelse og efter inddragelse af effekten af de kompenserende foranstaltninger samt de yderligere konkurrencefremmende tiltag, som har kunnet tages i betragtning, at være en anelse større end de konkurrencemæssige problemer, der vil kunne være forbundet med Danmarks TV som gate-keeper. Med denne begrundelse foreslår Konkurrencestyrelsen, at ansøgerne tildeles følgende point: Boxer: 18 point Danmarks TV 12 point DDTV: 11 point 1 Der henvises uddybende til rapporten Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet, april 2007, og Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder (december 2007). 2 I fusionssammenhæng finder Kommissionen, at strukturelle tilsagn i form af afhændelse er at foretrække frem for adfærdsmæssige tilsagn, fordi strukturelle ændringer medfører konstaterbare og umiddelbare ændringer i konkurrencesituationen. Modsat betragtes adfærdsmæssige tilsagn sædvanligvis med skepsis, hvis virksomheden herved påtager sig forpligtelser, som alene vedrører deres fremtidige adfærd. Der henvises til Kommissionens meddelelse om løsninger, der er acceptable i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 og Kommissionens forordning (EF) nr. 447/98 og Kommissionens Merger Remedies Study, Public Version, DG COMP, European Commission, October 2005.

17 3 Der findes også en række fjernere markeder fx markedet for levering af tekniske tjenester, satellitkapacitet m.v. Disse markeder vurderes imidlertid ikke at give anledning til særskilte konkurrencemæssige problemer, og inddrages derfor ikke i det følgende 4 Ifølge Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner (Retningslinier for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser (2004/C 31/03) er det usandsynligt, at der kan påvises konkurrenceproblemer ved en fusion, der hæver HHI mindre end 250 og resulterer i et HHI på , eller ved en fusion, der hæver HHI mindre end 150 og resulterer i et HHI på over Det skal understreges, at HHI-niveauer og ændringer heri alene kan anvendes som et indledende tegn på, hvorvidt der kan være tale om konkurrencemæssige problemer. De giver ikke anledning til en formodning eller konklusioner om, hvorvidt der foreligger sådanne problemer eller ej. Ifølge Horizontal Merger Guidelines, der anvendes af de amerikanske konkurrencemyndigheder, indicerer en HHI på moderat koncentration, mens en HHI på over 1800 indikerer høj koncentration. Fusioner på moderat koncentrerede markeder, der hæver HHI med mere end 100, og fusioner på højt koncentrerede markeder, der hæver HHI med mere end 50, kan vække bekymring for konkurrencen hos de amerikanske myndigheder. 5 Da Televærket blev omdannet til selskabet Telia i 1992 udskiltes tv- og radiovirksomheden i det separate selskab Teracom. Ifølge Boxer var formålet med adskillelsen, at virksomhederne fremover ikke skulle have med hinanden at gøre, hvilket de efter det oplyste heller ikke har haft siden. 6 DDTV er i færd med at blive overført til og vil fremover være ejet 100 pct. af Telenor Media Content Services AS (herefter TMCS). TMCS er igen (via selskabet Telenor Communication II AS) et 100 pct. ejet datterselskab af Telenor ASA. Operativt rapporterer ledelsen i TMCS direkte til koncernchefen i Telenor ASA. Telenors øvrige aktiviteter inden for mediesektoren, herunder tv-distribution i Danmark via selskabet Canal Digital Danmark A/S, er organiseret i en anden søjle af koncernen - via Telenor Broadcasting Holding A/S (TBH), som tilsvarende ejes 100 pct. af Telenor ASA. 7 Bortset fra de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal flertallet (3) af de generalforsamlingsvalgte (5) bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, være uafhængige. Ved uafhængig forstås personer, der ikke har været eller er ansat eller er bestyrelsesmedlem hos Telenor-koncernen eller aktører med interesser på det danske tv-marked, som er forbundet med Telenor-koncernen inden for de sidste 5 år, samt personer, der ikke har erhvervsmæssige eller andre bånd til Telenor-koncernen, herunder nærtstående familiemedlemmer m.v., jf. principperne i forvaltningslovens 3. Disse principper gælder for både bestyrelsesmedlemmer og direktion. To bestyrelsesmedlemmer kan udpeges inden for Telenor-koncernen, men må dog ikke have været ansat i virksomheder med aktivitet på det danske mediemarked inden for de seneste 5 år, og må ikke være ansat i eller bestyrelsesmedlemmer i sådanne virksomheder. Det samme gælder for direktøren. 8 På generalforsamlingen indskrænker eneaktionæren TMCS sig til at træffe beslutninger om DDTVs overordnede strategiske forhold samt forhold, som efter lovgivningen skal afgøres af generalforsamlingen. I øvrigt behandles og afgøres alle spørgsmål vedrørende DDTVs drift af bestyrelse og direktion. 17/18

18 9 Som udgangspunkt videregives fortrolige oplysninger ikke til trediemand. Endvidere har bestyrelsen med undtagelse af formanden ikke indsigt i specifikke oplysninger om priser, kundefortegnelser, markedsplaner osv., men formanden kan i særlige tilfælde tillade, at sådanne specifikke fortrolige oplysninger udleveres til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder de ikke-uafhængige, hvis videregivelsen er nødvendig for varetagelsen af deres tilsynsforpligtelse efter aktieselskabsloven. På generalforsamlingen videregives der alene generelle oplysninger om selskabets drift og markedsstrategi, som er nødvendige for, at generalforsamlingen kan varetage sine funktioner. Fortrolige oplysninger kan dog generelt videregives, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen. 10 Afståelsen vil ske seneste en måned efter tildeling af sendetilladelse. 11 Følgende beslutninger skal i medfør af lov om aktieselskaber træffes af generalforsamlingen: Valg af flertallet af bestyrelsens medlemmer, valg af revisor, godkendelse af årsrapport og beslutning om dispositioner over det positive resultat alternativt dækning af tab ifølge den godkendte årsrapport (generalforsamlingen må ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen), anlæg af erstatningssag mod ledelsen, ændring af vedtægterne, opløsning (likvidation) af selskabet, spaltning og fusion (hvis selskabet ophører fortsætter det, kan bestyrelsen beslutte, men generalforsamlingen kan kræve spm. forelagt under visse betingelser der gælder visse andre særregler) samt omdannelse. Herudover kan generalforsamlingen til enhver tid afsætte de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, ligesom generalforsamlingen (med forbehold for særlige lovkrav eller vedtægter) som selskabets øverste myndighed vil kunne træffe enhver lovlig beslutning vedrørende selskabet. 12 Telenor henregner følgende under strategiske forhold: Stiftelse eller erhvervelse af selskaber/aktiver, salg, fusion eller spaltning af datterselskaber eller dele af DDTV, væsentlige organisatoriske ændringer, indgåelse af konsortie- eller joint ventureaftale samt forretningsplan og budget. 13 Med uafhængig forstås personer, der ikke er eller inden for de seneste 5 år har været ansat eller bestyrelsesmedlem hos MTG eller andre koncernforbundne selskaber og som ikke har erhvervsmæssige eller andre bånd til MTG eller koncernforbundne selskaber. 14 På generalforsamlingen indskrænker MTG sig til at træffe beslutning om Danmarks TVs overordnede strategiske forhold samt forhold, som efter lovgivningen skal afgøres af generalforsamlingen. 15 MTG henregner følgende under overordnede (strategiske) forhold: Stiftelse eller erhvervelse af selskaber/aktiver, salg, fusion eller spaltning af datterselskaber, væsentlige organisatoriske ændringer samt indgåelse af konsortie- eller joint ventureaftaler. 18/18

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Etableringen af TV2 Sport

Etableringen af TV2 Sport Etableringen af TV2 Sport Journal nr. 4/0120-0401-0010/TUK/MIK/JEM/MEM/VU Rådsmødet den 11. april 2007 1 Resumé 1. TV 2 Danmark A/S (TV 2) og Modern Times Group MTG A/S (MTG) har anmeldt etableringen af

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV 27-06-2012 VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 3 2 AFGØRELSE... 10 3 SAGSFREMSTILLING... 11 3.1

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark 1. Indledning har den 28. september 2006 sendt en rapport med analyser af alternative anvendelsesmuligheder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

KONKURRENCE REDEGØRELSE

KONKURRENCE REDEGØRELSE KONKURRENCE REDEGØRELSE 2 KAPITEL 7 TV 7.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Tv-markedet udvikler sig med stor hast. Der er tale om store og attraktive markeder i alle led i værdikæden. Konkurrencen bør derfor være

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv.

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv. Digitalt Tv - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og muligheder ved overgang til digitalt betalings Tv. Digital TV - An analysis of TV providers innovative, competitive

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Vedtægter for den almennyttige fond Mediehus Århus

Vedtægter for den almennyttige fond Mediehus Århus Vedtægter for den almennyttige fond Mediehus Århus 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Fondens navn er Fonden Mediehus Århus. Stk. 2. Fondens hjemsted er Århus Kommune. Stk. 3. Århus Kommune er tilsynsmyndighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere