Fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid 24. maj kl Frokost fra kl Jobcenter Sekretariat Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro Aalborg Init.: ME Sted Nordkraft, 6. niveau, mødelokale 6.8 Deltagere Beskæftigelsesudvalget Mai-Britt Iversen (A), formand John G. Nielsen (V), næstformand Anne Honoré Østergaard (V), medlem Mariann Nørgaard (V), medlem Lasse Frimand Jensen (A), medlem Per Clausen (Ø), medlem Bjarne Sørensen (A), medlem Det Lokale Beskæftigelsesråd Kim Jacobsen, LO, formand Jesper F. Clausen, LO Mette Lyndgaard Pedersen, LO afbud Rikke Thomsen, Erhverv Norddanmark Allan Harbo, Kooperationen Anders Dahl, DH Jonna Thomsen, PLO Peter Thomsen, VEU-Center Aalborg/Himmerland Rafi Rahimzai, Integrationsrådet Dan Oxholm, A-kasserne Poul Buus, FTF Stig Magnussen, AC Tonny Skovsted Thorup, Business Aalborg Mai-Britt Iversen, Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Arne Lund Kristensen, direktør Jørgen Christensen, vicedirektør Birgitte Welling, kontorchef Jesper Dahlgaard, jobcenterchef Netta Ben-Yedidia, konsulent Morten Erbs, konsulent Sagsnr./Dok.nr /

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes. 2. Statistik for indsatsen ved Jobcenter Aalborg pr. maj Bilag: Statistik for indsatsen ved Jobcenter Aalborg pr. maj Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at statistikken for indsatsen ved Jobcenter Aalborg tages til orientering. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har udarbejdet vedlagte statistik med nøgletal på beskæftigelsesområdet. Formålet er at give Beskæftigelsesudvalget en status for udviklingen på beskæftigelsesområdet. Statistikken viser, at der er en positiv udvikling på nogle områder, mens der på andre områder pt. er en række udfordringer. De væsentligste resultater er: Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland er primo højere end primo 2015, hvorfor Aalborgs tab på beskæftigelsestilskuddet er stigende. Antallet af forsikrede ledige er steget primo ift. ultimo 2015, men ligger væsentligt lavere end primo Antallet af borgere på uddannelseshjælp er primo fortsat på et højt niveau. Tilgangen til førtidspension er faldet og antallet af borgere på førtidspension er faldet markant. Antallet af langtidsledige er faldet lidt ift. ultimo Der er en positiv udvikling i antallet af placeringer i private virksomheder. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er faldende. Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er steget ift. ultimo 2015, mens det er faldet svagt for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er faldet med 3,5 % fra februar 2015 til februar. I forhold til besparelsespotentialet er resultatet for Aalborg 212,8 mio. kr. bedre end forventet ifølge den model, der ligger bag beregningen af besparelsespotentialet på jobindsats.dk (ekskl. A-dagpenge). I den seneste opgørelse er der fuldtidspersoner færre på offentlig forsørgelse i Aalborg Kommune (inkl. A-dagpenge) end forventet ifølge modellen. På en flere områder er der i lyset af resultaterne taget en række initiativer, der skal bidrage til at forbedre udviklingen: Der er i efteråret 2015 iværksat en handlingsplan for at nedbringe antallet af forsikrede ledige, og det er forventningen, at den vil reducere udgifterne til forsørgelse af forsikrede ledige med 16 mio. kr. i. Jobcenter Aalborg vil øge aktiveringsgraden for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Jobcenter Aalborg har styrket den virksomhedsvendte indsats, og det kan allerede ses, at antallet af placeringer i de private virksomheder stiger. Da en privat virksomhedsplacering erfaringsmæssigt er et af de mest effektive redskaber forventes det bredt at forbedre resultaterne på længere sigt. Og investeringsmodellen på området i budget vil yderligere forstærke denne effekt. Der er igangsat en handleplan på sygedagpengeområdet, der forventes at reducere sagsantallet på sygedagpengeområdet i. I 2. og 3. kvartal vil Jobcenter Aalborg have særligt fokus på at vurdere ressourceforløbssager. Jobcentret følger fortsat udviklingen og de igangsatte initiativer nøje. 2/6

3 3. Oplæg om FremKom3-analysens vigtigste resultater Bilag: Oplægget uddeles på mødet. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at oplægget tages til orientering Jobcenterchef Jesper Dahlgaard giver en orientering om FremKom3 analysens vigtigste resultater i forhold til indsatsen i Aalborg Kommune. 4. Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøget Bilag: Den nordjyske fællesansøgning om at blive frikommunenetværk Det nordjyske udkast til et ide-kataloget Forvaltningens forslag til forsøg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter ansøgningen om deltagelse i frikommuneforsøget og idé-kataloget med forslag til konkrete forsøg. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil indledningsvist præsentere det nordjyske ide-katalog og herunder pege på, hvilke ideer forvaltningen vurderer vil kunne være relevante under et frikommuneforsøg. Baggrund KKR og Byrådet har på møde henholdsvis d. 15. april og 26. april godkendt en nordjysk fællesansøgning til frikommuneforsøg under temaet En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også indsats for flygtninge. Regeringen og KL har i økonomiaftalen for aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden Her vil udvalgte kommunenetværk får frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Ansøgningsfristen er 1. juni. Social og Indenrigsministeriet vil efterfølgende og senest i starten af september udvælge op til 7 frikommunenetværk med op til 6 kommuner i hvert netværk. Netværkene kan dannes inden for mange af de kommunale velfærdsområder, herunder også beskæftigelsesområdet. De nordjyske kommuner har valgt at gå sammen om en fællesansøgning, selvom dette ligger uden for rammen på de 6 kommuner. Begrundelsen for at alle kommuner søger sammen skal ses i lyset af de særlige udfordringer, som regionen tilsammen har med at fastholde og bibeholde en arbejdsstyrke, der matcher behovene hos virksomhederne, og som dermed kan være grundlag for, at regionens virksomheder kan vækste og udvikle sig til gavn for Nordjylland. Dertil lægges der i ansøgningen vægt på de stærke traditioner kommunerne i Nordjylland har omkring samarbejde. Der lægges i ansøgningen op til, at såfremt ikke alle 11 nordjyske kommuner kan deltage i netværket qua begrænsningen på de 6 kommuner, vil 6 nordjyske kommuner gerne deltage. Det er fortsat ved at blive afklaret, hvilke 6 kommuner det i så fald vil være. De nordjyske kommuner har aftalt, at den enkelte kommuner forpligtiger sig til at deltage i det antal forsøg der ønskes, ligesom den enkelte kommune kan beslutte ikke selvstændigt at igangsætte forsøg. Endelig er det besluttet, at Aalborg Kommune vil være den netværksansvarlige kommune, der har kontakten til ministeriet og koordinerer med de øvrige kommuner. Det forventes, at alle kommuner i netværket vil få mulighed for at anvende de lempelser, der gives i frikommunelovgivningen. Dette er dog ikke ensbetydende med at kommunerne vil vælge dette. Såfremt Social og indenrigsministeriet vælger i starten af september, at give positiv tilsagn til et helt eller delvist nordjysk forsøgsnetværk, vil kommunerne senest d. 1. november skulle fremsende konkrete forsøgsansøgninger til Social- og Indenrigsministeriet, der efterfølgende vil vurdere og 3/6

4 forhåbentlig godkende ansøgningerne. Derefter skal forsøgene indskrives i en frikommunelovgivning. De første forsøg forventes at have lovhjemmel til at starte i maj Kommunerne i netværket kan vælge at køre forsøgene alene eller at gå sammen i større eller mindre klynger. Dette afgøres, når det tydeliggøres, hvilke forsøg de enkelte udvalg/kommunalbestyrelser ønsker at arbejde med. Ideer til forsøg Fra at kommunerne forhåbentligt får et positivt tilsagn om at være udtaget til at være forsøgsnetværk og til de første ansøgninger skal fremsendes senest 1. november, vil der kun være små to måneder. Derfor indstiller forvaltningen, at Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd allerede på fællesmødet i maj drøfter, hvilke forslag og ideer, der er til konkrete forsøg. I forbindelse med udfærdigelsen af ansøgningen vedr. frikommunenetværk, blev der udarbejdet et ide-katalog med forsøgs-ideer fra de forskellige nordjyske kommuner. Kataloget er på ingen både udtømmende eller nødvendigvis dækkende for de interesser og ønsker Aalborg Kommune kunne have til kommende forsøg. Det er et brutto-katalog, der kan anvendes til inspiration. Dertil kommer at beskæftigelsesudvalget allerede i februar drøftede ideer til forsøg. Konkret var der tale om forslag om iværksætterplan til ledige og forsøg med mikrolån. Disse ideer er nævnt i ansøgningen, uden det dog betyder, at der allerede nu ansøges om disse to forsøg. De to ideer fra Beskæftigelsesudvalgets drøftelse i februar vil sammen med de ideer, der kommer på fællesmødet eller som udtages af ide-kataloget indgå i en netto-liste over forsøgsideer, som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil arbejde videre med internt og forelægge såvel jobcentret som AMU Jobcenter. Hvis tilsagnet kommer i september, vil ideerne blive indarbejdet i konkrete ansøgninger, der sendes i høring hos LBR og godkendes i Beskæftigelsesudvalget. Tidsplan Da frikommuneforsøg dels skal behandles og godkendes internt i Aalborg Kommune, og dels skal koordineres med de øvrige nordjyske kommuner, påbegyndes processen allerede foråret. Tidsplanen frem mod 1. november, hvor de første forsøgsansøgninger forhåbentlig skal fremsendes, er derfor følgende: Dato Hvem Indhold 23. maj Forretningsudvalg for beskæftigelsesdirektørerne mødes, drøfter bl.a. frikommuneforsøget 24. maj Fællesmøde mellem BSU og LBR drøftelse af ideer til konkrete forsøg 1.juni Ansøgning om at blive frikommunenetværk fremsendes til Socialog Indenrigsministeriet () Drøfte frikommuneforsøget på tværs status Indstilling med fokus på; Ideer/temaer, ide-kataloget sendes med som inspiration. Output af mødet er fra bruttoliste til nettoliste med ideer/forslag Tidsplan præsenteres BSU og LBR s rolle beskrives (LBR høres, BSU Godkender) Fællesansøgningen fremsendes på vegne af alle kommunerne. Aalborg Kommune sørger for det, og sætter de øvrige på cc. 10. juni JC ledermøde Indstillingen præsenterer nettolisten efter mødet d. 24. maj med BSU/LBR. Ledergruppen drøfter ideerne/forslagene og supplerer evt. med yderligere 13. juni AMU Jobcenter Indstillingen præsenterer nettolisten efter mødet d. 24. maj med BSU/LBR. AMU drøfter ideerne/forslagene og supplerer evt. med yderligere. 4/6

5 Dato Hvem Indhold Jesper orienter om ledergruppens drøftelse 23. juni Møde med alle nordjyske jobcenterchefer Start september September 12. september 16. september 30. september Tilbagemelding fra Udarbejdelse af de konkrete ansøgninger om forsøgsideer Koordinering med de øvrige kommuner Orientering til AMU Orientering til ledergruppen JC Ledergruppen ansøgninger godkendes til FL og BSUbehandling FL ansøgninger godkendes til BSU-behandling Drøfte Aalborgs Netto-liste og ideerne. Finde ud af, hvor de andre kommuner er og hvem der løber med hvad. Det afgøres om kommunerne er med eller ej. Evt. tage stilling til hvilke 6 kommuner der skal med, hvis kun 6 kommuner; Pt. vil Thisted og Jammerbugt gerne. Forventer også Aalborg vil. Der skal koordineres med andre kommuner, hvis Aalborg vælger forsøg som andre kommuner også vil med i. AMU orienteres om evt. tilsagn og de konkrete ansøgninger Ledergruppen orienteres om evt. tilsagn og de konkrete ansøgninger De konkrete ansøgninger godkendes 5. oktober De konkrete ansøgninger godkendes Uge 41 Høring af LBR De konkrete ansøgninger sendes til høring hos LBR 25. oktober BSU ansøgninger godkendes De konkrete ansøgninger med LBRs bemærkninger behandles og godkendes 1.november Ansøgning/ansøgninger sendes til Ansøgninger fra alle kommuner fremsendes via Aalborg til Foråret 2017 Ansøgning/ansøgninger sendes til Ansøgninger fra alle kommuner fremsendes via Aalborg til Efteråret 2017 Ansøgning/ansøgninger sendes til Ansøgninger fra alle kommuner fremsendes via Aalborg til Foråret 2018 Ansøgning/ansøgninger sendes til Ansøgninger fra alle kommuner fremsendes via Aalborg til Efteråret 2018 Ansøgning/ansøgninger sendes til Ansøgninger fra alle kommuner fremsendes via Aalborg til 5. Omprioriteringsbidraget og budgetproces Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at statussen tages til orientering Rådmand Mai-Britt Iversen giver en status for omprioriteringsbidraget og budgetprocessen vedr. Budget Procesplan for beskæftigelsesplanen for 2017 Bilag: Procesplan for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at procesplanen godkendes Indspil fra dagens fællesmøde vil indgå i arbejdet med beskæftigelsesplanen for Beskæftigelsesplanen skal godkendes af byrådet i december og vil blive udarbejdet efter vedlagte procesplan. Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd vil blive inddraget i processen. 5/6

6 7. Orientering Bilag: Projektbeskrivelse vedr. Fokus Agro Notat om arbejdsmarkedsydelse (omdeles på mødet) Opfølgning på investeringsmodellen (omdeles på mødet) Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til orientering På mødet vil Jesper Dahlgaard orientere om: At Daghøjskolen Fokus ønsker at etablere en socialøkonomisk virksomhed på Egholm. At forsøgsordningen, som giver private virksomheder mulighed for at dispensere fra rimelighedskravet for førtidspensionister i løntilskudsjob, forlænges til udgangen af Det er resultatet af en ny aftale, som arbejdsmarkedets parter (LO, DA, KL) har indgået. Aftalen betyder blandt andet, at førtidspensionister, der er ansat i løntilskud i socialøkonomiske virksomheder som følge af forsøgsordningen, nu kan fortsætte deres ansættelse. Samtidig har virksomhederne mulighed for at ansætte nye førtidspensionister i løntilskud med dispensation fra rimelighedskravet, så endnu flere kan få glæde af ordningen. Den tre årlige forlængelse af forsøgsordningen skal også sikre, at der er tilstrækkelig tid til at analysere og udarbejde en mere permanent løsning for førtidspensionister i løntilskud. Parterne er med aftalen her enige om en række grundprincipper, hvor der blandt andet lægges op til, at løsningen skal indebære en markant lempelse af rimelighedskravet for førtidspensionister i løntilskud ansat ved registrerede socialøkonomiske virksomheder. Aktivering af borgere på arbejdsmarkedsydelse. Notat herom uddeles på mødet. Opfølgning på investeringsmodellen for forsikrede ledige. Notat herom uddeles på mødet. 6/6

Fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd

Fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid , kl Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal

Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid , kl Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid 02-03-2016, kl. 14.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Jobcenter Aalborg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12 9000 Aalborg Init.: ASWK Deltagere

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 26. april 2017 samt opsamling fra fællesmødet d. 23. maj 2017

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 26. april 2017 samt opsamling fra fællesmødet d. 23. maj 2017 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 20. juni 2017 kl. 14:00 Sted Deltagere Sønderbro 12, mødelokale A i kælderen Kim

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:20 Fraværende: Morten Kamstrup Mikkelsen, Peter Thomsen, Katharina Hauge Antonsen og Kurt Alling Nielsen

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 28.11.2017 kl. 09.00-10.30 Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 17. december 2015 kl. 12.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 17. december 2015 kl. 12. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 17. december 2015 kl. 12.30 Der serveres frokost til mødet. Sted Sønderbro 12, mødelokale

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 26. april 2017 kl. 14:00.

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 26. april 2017 kl. 14:00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 26. april 2017 kl. 14:00 Sted Deltagere Sønderbro 12, 3. sal, mødelokale E Kim Jacobsen,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Vedhæftede filer:

Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Vedhæftede filer: Fra: Jane Redder Sendt: 23. juni 2017 13:40 Til: Anne Honoré Østergaard; Hans Thorup; Helle Frederiksen; Jens Toft-Nielsen; Mai- Britt Iversen; Per Clausen; Rose Marie Sloth Hansen; Anna Kirsten Olesen;

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde

Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde Punkt 5. Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde 2016-011266 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Ansøgning om Rehabiliteringsteam

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 06.04.2017 kl. 12.00-10.00 Egholm Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om tidsplan for behandling af

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg,

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, 10.01.2014 v/jobcenterchef Arne Lund Kristensen Kerneydelser og nogle tal Kerneydelser og

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Rådssalen, Jobhuset, Vestre Havnepromenade 15, Aalborg

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Rådssalen, Jobhuset, Vestre Havnepromenade 15, Aalborg Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 23.01.2018 kl. 08.30-11.30 Rådssalen, Jobhuset, Vestre Havnepromenade 15, Aalborg Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

2. Orientering om arbejdet med socialøkonomiske virksomheder i Aalborg Kommune ved Frida Tarp, socialøkonomisk konsulent ved Business Aalborg

2. Orientering om arbejdet med socialøkonomiske virksomheder i Aalborg Kommune ved Frida Tarp, socialøkonomisk konsulent ved Business Aalborg #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 5. september 2016 kl. 14.00 Sted Deltagere Sønderbro 12, mødelokale A Kim Jacobsen,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 23.08.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 23. august 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr.30 Tirsdag den 8.5 2012 kl. 16.30-18.30

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Beskæftigelsesudvalget. Mødet den , kl. 09:00 til Mødelokale E, Sønderbro 12, 9000 Aalborg

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Beskæftigelsesudvalget. Mødet den , kl. 09:00 til Mødelokale E, Sønderbro 12, 9000 Aalborg AALBORG BYRÅD Mødet den 23.09.2014, til 11.00 Mødelokale E, Sønderbro 12, 9000 Aalborg 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan for 2015.... 2 3. Statistisk opfølgning

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat Møde den 10. december 2013 kl. 15.00 17.00 Mødelokale 1 på Rådhuset Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Status på

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl. 10.30 12.00 Mødet afholdt på Cafe Danner Slotsgården 11, 3630 Jægerspris. Efter mødet var der fælles frokost

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Kære Beskæftigelsesudvalg

Kære Beskæftigelsesudvalg Fra: Ann-Sofie Wagner Thomsen Sendt: 28. marts 2017 08:07 Til: Mai-Britt Iversen; Anna Kirsten Olesen; Lasse Frimand Jensen; Per Clausen; Mariann Nørgaard; John Gregers Nielsen; Anne Honoré Østergaard

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring Fraværende: Hans Rønnau, Jesper F. Clausen og Katharina Hauge Antonsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 14.05.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2010...3 2. Resultatrevision for indsatsåret 2008...5

Læs mere

Ansøgning om frikommunenetværk

Ansøgning om frikommunenetværk Ansøgning om frikommunenetværk Frikommunenetværk med de 11 nordjyske kommuner De 11 nordjyske kommuner har på KKR-møde den 12. februar 2016 besluttet at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om at blive

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

5. Status for tidlig og koordineret indsats til borgere, der er sygemeldt pga. rygsmerter

5. Status for tidlig og koordineret indsats til borgere, der er sygemeldt pga. rygsmerter #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 7. december 2017 kl. 12:30 Sted Deltagere Sønderbro 12, mødelokale A Kim Jacobsen,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Orientering om status på handleplaner for jobparate ledige og uddannelsesparate unge

Orientering om status på handleplaner for jobparate ledige og uddannelsesparate unge Punkt 5. Orientering om status på handleplaner for jobparate ledige og uddannelsesparate unge 2018-014654 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering en status

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 15. maj 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Musiksalen,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Musiksalen, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 24.08.2016 kl. 12.30-15.00 Musiksalen, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Nyt Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 20. maj 2010 kl. 9.

BRØNDBY KOMMUNE. Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 20. maj 2010 kl. 9. BRØNDBY KOMMUNE Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde torsdag den 20. maj 2010 kl. 9.00 i mødelokale 1 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 40. Ydelser og arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 04-05-2009 Dato 4. maj 2009 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen I forlængelse af mødet afholdes fokusgruppeinterviews. Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse af dagsorden 3 26 Beskæftigelsesplan 2018 - Kommentering 4 27

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Aalborg Byråd. Beskæftigelsesudvalget. Mødet den , kl. 09:00-14:30 - Nordkraft 6. sal

Aalborg Byråd. Beskæftigelsesudvalget. Mødet den , kl. 09:00-14:30 - Nordkraft 6. sal AALBORG BYRÅD Mødet den 25.03.2014, - 14:30 - Nordkraft 6. sal Ordinært møde fra kl. 9:00-10:30 Temadrøftelse fra kl. 10:30-12:00 Frokost i Den Grønne Cafe fra kl. 12:00-12:45, 4. sal i Nordkraft Fællesmøde

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Mandag den 04.12.06 kl. 18.30 i Job- og Erhvervsservice 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Præsentationsrunde...3 2. Godkendelse af forretningsorden...4

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.06.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Status på LBR-støttede projekter og aktiviteter...3 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar

Sammenfatning af høringssvar #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Aalborg byråd Kopi til Indtast Kopi til Fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sagsnr./Dok.nr. 2016-023289 / 2016-023289-49 Jobcenter

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 30. maj 2011 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 30. maj 2011 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 157 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 158 ORIENTERING FRA FORMANDEN...

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 20. maj 2010 kl i mødelokale 1

BRØNDBY KOMMUNE. Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 20. maj 2010 kl i mødelokale 1 BRØNDBY KOMMUNE Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets møde torsdag den 20. maj 2010 kl. 9.00 i mødelokale 1 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 40. Ydelser og arbejdsmarkedsforanstaltninger for forsikrede

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 19. august 2010 kl. 9.

BRØNDBY KOMMUNE. Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 19. august 2010 kl. 9. BRØNDBY KOMMUNE Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde torsdag den 19. august 2010 kl. 9.00 i mødelokale 2 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 65. Tilsyn med kommunernes administration

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 13.06.2017 kl. 09.00-11.15 Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

FAMILIE OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN. Høringssvar og ændringsforslag til Handleplan for nedbringelse af antallet af forsikrede ledige

FAMILIE OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN. Høringssvar og ændringsforslag til Handleplan for nedbringelse af antallet af forsikrede ledige FAMILIE OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Høringssvar og ændringsforslag til Handleplan for nedbringelse af antallet af forsikrede ledige Høringssvar fra ekstraordinært LBR-møde d. 25. august Indledningsvis

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg

Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg Indholdsfortegnelse Indhold 100. Åbent - Godkendelse af dagsorden... 106 101. Åbent Orientering fra formand

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Referat Torsdag den 04.12.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Tilbudsvifte for forsikrede ledige...4 2. Plan for LBR s virksomhedsrettede

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Referat med beslutningsgrundlag

Referat med beslutningsgrundlag Side 1 af 13 Referat med beslutningsgrundlag for møde i Beskæftigelsesudvalget, torsdag den 3. oktober 2013, kl. 17.30 Udvalgslokale 390 Åbent referat 1. Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus 2.

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016

Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016 Punkt 5. Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016 2017-002748 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at målet for effekten af indsatsen i 2017

Læs mere