TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 14, Lange Obligationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 14, Lange Obligationer"

Transkript

1 TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 14, Lange Obligationer

2 . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Vi erklærer endvidere, at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer. Fondskode DK DK (ex-kupon), Taastrup, den 15. juni Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest jf. side 5 (løbende emission) i nærværende prospekt samt vedtægternes 11. Efter afholdelse af investeringsforeningens ordinære generalforsamling vil investeringsforeningsandele tegnet under fondskode DK være identiske med andele tegnet under fondskode DK Pr. 5. maj 2004 er nærværende afdeling 14, Lange Obligationer fusioneret med Investeringsforeningen Sparinvest, afdeling 5, Europæiske Obligationer(fondskode DK ), med afdeling 14, Lange Obligationer som den fortsættende afdeling. Registreringsnr. i Finanstilsynet CVR nr. CVR-nr SE-nr. SE-nr Betaling Betaling for de tegnede investeringsandele erlægges mod registrering i Værdipapircentralen. Afdelingen afholder samtlige de med registrering i Værdipapircentralen forbundne omkostninger. Foreningens stiftelse og dato for prospektets offentliggørelse Investeringsforeningen Sparinvest er stiftet 10. marts 1979 og har hjemsted i Randers kommune. Foreningen er opdelt i afdelinger. Afdelingen er stiftet i januar Tegningsprospektet for afdelingen er offentliggjort den 18. juni Foreningens vedtægter udgør en bestanddel af dette prospekt. Foreningens formål Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med afsnit

3 IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Bestyrelsens kompetence Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Afdelingens investeringspolitik Afdelingen omfatter investering i danske obligationer,som skal være omfattet af følgende: 1) Obligationer eller gældsbreve udstedt af ellergaranteret af regeringer eller regionale myndighederi zone A, jf. Lov om forsikringsvirksomhed. 2) Børsnoterede obligationer udstedt af internationaleorganisationer, der som medlem har mindstet af medlemslandene i Den Europæiske Union. 3) Realkreditobligationer efter realkreditlovens 1,stk. 4, samt andre obligationer udstedt her ilandet eller i lande omfattet af zone A, og somfrembyder tilsvarende sikkerhed. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut,jfr. Lov om investeringsforeninger og specialforeningersamt andre kollektive investeringsordningerm.v., 88 stk. 1. Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer,præmieobligationer eller konvertible obligationer. Investeringsmål Afdelingen investerer i danske obligationer, som skal være omfattet af følgende: 1) Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndighederi zone A, jf. Lov om forsikringsvirksomhed. 2) Børsnoterede obligationer udstedt af internationale organisationer, der som medlem har mindstet af medlemslandene i Den Europæiske Union. 3) Realkreditobligationer efter realkreditlovens 1, stk. 4, samt andre obligationer udstedt her ilandet eller i lande omfattet af zone A, og som frembyder tilsvarende sikkerhed. Der investeres ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen koncentrerer sig om investering i to former for danske obligationer, nemlig de almindelige realkredit-og statsobligationer, med sigte på at opnå det bedst mulige afkast via konstant overvågning ogomlægning. Lejlighedsvis handles også de såkaldt sjældne obligationer, som pga. af lav omsætning indimellem handler til meget favorable priser, og som er mindre følsomme over for markedssving og derforkan være en stabiliseringsfaktor i perioder med faldende kurser og stigende renter. I sammensætningen af porteføljen spiller asset allocation en stor rolle, da gode afkast primært skyldesden valgte fordeling mellem statsobligationer og realkreditobligationer og deres placering på rentekurven. Med udgangspunkt i at skabe relativ performance skal anbefalinger foretages på en sådan måde, at densamlede korrigerede porteføljevarighed fastholdes på 6 9 år. Målsætningen er at tilsidesætte kortsigtede trends og fokusere på langsigtede holdbare løsninger. De langsigtedetrends, der kan vise sig at påvirke obligationsmarkedet bliver hver måned og hvert kvartal taget optil revision på strategimøder og i Sparinvest s investeringskomite. Der foretages omlægninger efter omfattende beregninger af risiko og forventet afkast. Disse sker typisk påoverordnet niveau mellem de forskellige obligationstyper, og kun sjældent indenfor samme segment. Dennestrategi fører til relativt få omlægninger.

4 Det typiske medlem, som afdelingen henvender sig til, er private kunder og institutionelle investorer. Afdelingen er udloddende. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er noteret på OMX Københavns Fondsbørs. Benchmark Afdelingens benchmark er pr. 1. september 2005: 37,5 % Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index, og 62,5 % Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bond Index Benchmark består af en vægtning af de toneangivende lange danske statsobligationer. Benchmark giver et godt og konsistent sammenligningsgrundlag i relation til at give et billede af udviklingen på den lange del af det danske obligationsmarked. Det bemærkes, at afdelingens benchmark frem til 31. august 2005 har været EFFAS Finansielle instrumenter Afdelingen kan benytte sig af finansielle instrumenter på dækket basis i henhold til bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Rådgivere Der er indgået investeringsrådgivningsaftale med: Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S Kingosvej Taastrup Sparinvest Fondsmæglerselskab s hovedvirksomhed er investeringsrådgivning til investeringsforeninger samt portfoliomanagement til pengeinstitutter. Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S er koncernforbundet med afdelingens investeringsforvaltningsselskab ID-Sparinvest A/S. I henhold til den mellem afdelingen og Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S indgåede rådgivningsaftale skal Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S yde afdelingen investeringsrådgivning og vejledning med hensyn til afdelingens investeringspolitik. Rådgivning og vejledning skal vedrøre afdelingens investeringsobjekter og skal respektere afdelingens investeringspolitik, risikoprofil, investeringsformål og de af afdelingen fastsatte investeringsrestriktioner. Rådgivningsaftalen kan af rådgiver opsiges med tre måneders varsel til den 1. i en måned. Foreningen kan dog opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis det er i foreningens interesse, jf. lov om finansiel virksomhed 104, stk. 2. Vederlag for investeringsrådgivningen udgør 0,20%p.a., målt på afdelingens gennemsnitlige formue ogbetales månedsvis bagud. Rådgivningsaftalen kan af rådgiver opsiges med tre måneders varsel til den 1. i en måned. Foreningen kan dog opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis det er i foreningens interesse, jf. lov om finansiel virksomhed 104, stk. 2. Vederlaget for investeringsrådgivningen udgør en del af den opkrævningprocent og det beløb, som er angivet under afsnittet "Vederlag til investeringsforvaltningsselskab". Markedsføringsaftale Foreningen har indgået aftale om markedsføring af foreningens andele med Sparinvest Holding A/S. Ifølge aftalen varetager Sparinvest Holding A/S visse markedsføringsopgaver herunder annoncering, brochurer og designopgaver. Sparinvest Holding A/S varetager endvidere opgaver af

5 uddannelsesmæssig og juridisk karakter. I forhold til markedsføring medvirker Sparinvest Holding A/S i denne forbindelse til fremme af salg og profilering af foreningen, som primært sker via samarbejde med pengeinstitutter, der har indgået aftale med ID-Sparinvest A/S om formidling af investeringsbeviser. Sparinvest Holding A/S modtager herfor et samlet vederlag i henhold til aftalen for alle foreninger, der administreres af ID-Sparinvest A/S. Det samlede vederlag for alle foreninger udregnes som 0,06% af den gennemsnitlige formue i foreningerne. Aftalen kan af Sparinvest Holding A/S opsiges med tre måneders varsel og af foreningen med øjeblikkeligt varsel. Skatte- og afgiftsregler Som udbytteudloddende skal afdelingen ikke betale skat, men afdelingen er forpligtet til at udlodde udbytte i henhold til reglerne i vedtægternes 25. I udlodningen indgår, efter fradrag af administrationsomkostninger, de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster. Udlodningen opfylder de i Ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Beskatning af medlemmer Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven. Er der tale om frie midler, sker beskatningen af gevinst eller tab ved salg af andele i afdelingen efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, mens beskatningen af udbytte sker efter reglerne i personskatteloven/selskabsskatteloven. Opsplitning af udbytte på kapitalindkomst, aktieindkomst og evt. skattefri indkomst bliver foretaget af foreningen og meddelt medlemmerne hvert år i årsrapporten og medlemsbladet, og bliver automatisk indberettet til skattevæsenet. Hvis der er tale om børneopsparingsmidler bliver investeringsafkastet ikke beskattet i bindingsperioden. Investering af midler henhørende under virksomhedsskatteordningen, i foreningsandele betragtes som hævning af et tilsvarende beløb fra ordningen. Det vil sige, at midler under virksomhedsskatteordningen ikke må investeres i afdelingens andele. Yderligere information kan ses på hjemmesiden eller ved kontakt til foreningen. Andelsstørrelse Investeringsforeningsandele udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. à kr. 100 eller multipla heraf. Der er ingen minimumstegning. Formue Investeringsforeningens samlede formue var pr. 31.december 2006 på t.kr Afdelingens formue var pr. 31. december 2006 på t.kr Udbytte Afdelingen er udbytteudloddende, idet nettooverskuddet opgjort efter ovenfor anførte regler udbetales til indehaverne af investeringsforeningsandelene efter vedtagelse på den årlige, ordinære generalforsamling. I perioden fra primo januar og indtil den ordinære generalforsamling udstedes der andele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, jf. vedtægternes 11. Seneste 5 års performance

6 De seneste fem års performance for benchmark ser ud som følger: 2002: 11,13% 2003: 5,20% 2004: 10,00% 2005: 7,05% 2006: -0,22% Afdelingens performance i samme periode ser ud somfølger: 2002: 10,27% 2003: 4,70% 2004: 8,55% 2005: 4,79% 2006: -0,63% Afdelingens risici Volatilitet (5 år): 3,48% Sharpe Ratio (5 år): 0,78 Afdelingen investerer i en bred vifte af danske obligationer, hvilket giver et relativt stabilt afkast. Denlange porteføljevarighed kan dog bevirke udsving i afkastet, hvorfor afdelingen anbefales til investorermed en tidshorisont på minimum 3 år. Det største risikoelement er en stigende rente, som primært bliver påvirket af de globale konjunkturer.valutarisikoen for en dansk investor er meget begrænset, da alle obligationer udstedes i DKK. Udstederrisikoener relativt beskeden da udstederne hovedsageligt består af den danske stat og danske realkreditinstitutter. Foreningen bestræber sig på at fastholde en så konstant risikoprofil som muligt gennem aktiv overvågningaf investeringskoncepterne og tilpasning af investeringerne. Yderligere information vil kunne findes på Afdelingens hidtidige resultat For de nedenfor anførte regnskabsår kan afdelingens resultat pr. investeringsforeningsandel á kr. 100,00 opgøres som følger: 2002: kr. 10, : kr. 3,04 (incl. fusioneret afdeling) 2004: kr. 7, : kr. 4, : kr. -0,37 De ovenfor anførte resultater pr. andel á kr. 100,00 er alene udtryk for afdelingens hidtidige resultater, og der kan således ikke på baggrund af disse hidtidige resultater drages slutninger om det kommende resultat for Opbevaring af investeringsforeningsandele Det er gratis at få andele opbevaret i depot hos depotselskabet eller andre danske pengeinstitutter. Dog betales almindelige VP-gebyrer. Tegning Løbende emission Investeringsforeningsandelene udbydes i løbende emission til indre værdi og med kutymemæssige handelsomkostninger. Emissionsprisen beregnes til enhver tid som afdelingens formue divideret med

7 den nominelle værdi af de tegnede andele, hvortil lægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved udstedelsen af investeringsforeningsandele, hvilket beløb maximalt udgør 0,10% af indre værdi, fordelt på følgende poster: Handelsomkostninger: 0,10% Markedsføringsomkostninger m.v.,inkl. offentlige afgifter 0,00% Herudover ydes en tegningsprovision på op til 1,00% af kursværdien til de pengeinstitutter, der har underskrevet en samarbejdsaftale med ID-Sparinvest A/S. Tegningsprovisionen betales via market maker ordningen. Der er ikke maksimum for hvor mange investeringsforeningsandele, der må udstedes i afdelingen. Tegningssted Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telf Fax Samtlige Andelskasser i Sammenslutningen Danske Andelskasser kan ekspedere en tegning. Bestillinger kan desuden foregå gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Investeringsforeningsandelenes rettigheder Notering på navn Investeringsforeningsandele udstedes til ihændehaver i værdipapircentralen, men kan noteres på navn i foreningens bøger. Navnenotering finder sted gennem indehaverens kontoførende institut. Aktiebogsfører er VP Services A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup. Aktieudstedende institut Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Medlemmernes stemmeret Afdelingens medlemmer har én stemme for hver kr. 100 pålydende investeringsforeningsandele. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Ethvert medlem har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret, og kan ikke gives for længere tid end et år. Ingen ejer af investeringsforeningsandele kan, for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt, afgive stemme for mere end 2% af det samlede på- lydende af de til enhver tid cirkulerende investeringsforeningsandele for den afdeling, afstemningen vedrører, eller 2% af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemninger om foreningens fælles anliggender. Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. Indløsning og omsættelighed Investeringsforeningsandelene er frit omsættelige og negotiable. Intet medlem er pligtig til at lade sine investeringsforeningsandele indløse helt eller delvist. Foreningen er pligtig til at indløse investeringsforeningsandele, hvis et medlem ønsker det. Indløsningsprisen udregnes på tidspunktet for indløsningen, som afdelingens formue divideret med den nominelle værdi af de tegnede andele. Herfra trækkes udgifter ved eventuelt salg af værdipapirer samt nødvendige omkostninger ved indløsningen.

8 Indløsningsprisen skønnes at udgøre 0,10% af dagskursen. Såfremt investeringsforeningsandele i afdelingen, tegnet i perioden primo januar og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes, efter at foreningen har realiseret de til indløsning af andelene nødvendige aktiver. Såfremt foreningen udsætter indløsningen, skal foreningen drage omsorg for senest otte dage efter udsættelsen at give meddelelse herom til Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemslande i Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og hvor foreningen markedsfører sine andele. Flytning fra en afdeling til en anden afdeling Såfremt medlemmet på et givent tidspunkt måtte ønske at flytte sin investering fra afdelingen til en anden investeringsforening eller afdeling, kan dette ske ved, at medlemmet giver meddelelse om, at investeringsforeningsandelene ønskes indløst. Der er, som det fremgår under punktet "indløsning og omsættelighed", jfr. ovenfor, omkostninger forbundet med en sådan indløsning, idet der fra indløsningsprisen fratrækkes udgifter ved eventuelt salg af værdipapirer og nødvendige omkostninger i forbindelse med indløsningen. Medlemmets erhvervelse af andele i en ny investeringsforening/specialforening eller ny afdeling sker på de for den pågældende investeringsforening/specialforening eller afdeling gældende regler for løbende emission. Erhvervelse af andele er ligeledes forbundet med omkostninger, idet emissionsprisen tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Beslutning om opløsning af afdelingen Generalforsamlingen kan beslutte at opløse afdelingen, såfremt mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og såfremt beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst tre ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. Oplysning om kurser og indre værdi Afdelingens andele vil fremgå af OMX Københavns Fondsbørsofficielle kursliste. Kursen vil endvidere dagligtblive offentliggjort i udvalgte dagblade. Kursen vil fremgå af listen over noterede investeringsforeninger. Oplysning om emissions- og indløsningspris kan fåsved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab ID-Sparinvest A/S. Værdipapircentralen Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for indehaverens andel af den nominelle værdi af de tegnede foreningsandele i afdelingen. Ledelse og administration Investeringsforvaltningsselskab ID-Sparinvest A/S Søndergade 3, 3. sal 8900 Randers

9 Telefon: Telefax: Direktion i investeringsforvaltningsselskabet Direktør Peter Møller Lassen 8900 Randers Bestyrelse Formand Professor, cand. jur., Ole Jul Bjørn Ansættelsesadresse KPMG Borups Allé Frederiksberg Næstformand Købmand, cand.merc., Niels Fog Ansættelsesadresse Fog Fødevarer A/S Jernbanevej Præstø Gårdejer, cand.polit., Verner Puggaard Ansættelsesadresse, (Egen gård) Slebsagervej 5, Jyllerup 6818 Årre Cand. polit., Flemming Skov Jensen Marienlyst Allé Helsingør Advokat Jørgen Kjældgaard Ansættelsesadresse Advokatfirmaet Mazanti-Andersen Korsø Jensen & Partnere St. Kongensgade København K Professor, dr.jur., Linda Nielsen Ansættelsesadresse Københavns Universitet Nørregade København K Direktør Holger Dock Vejlesøparken 6, 3.tv Holte Depotselskab Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele I henhold til depotaftalen skal Danske Andelskassers Bank A/S levere følgende ydelser: 1. modtage afdelingens værdipapirer i depot, 2. indkræve aktieudbytter, rente af obligationer og indløsning af udtrukne obligationer, 3. ansøge om og indkræve tilbageholdt udbytte- og renteskat fra lande, hvor Danmark har dobbelt beskatningsaftale. 4. informere om tilgodehavende udbytte af aktier, 5. varetage funktionerne, som aktieudstedende og kontoførende institut af afdelingens andele overfor Værdipapircentralen.

10 Danske Andelskassers Bank A/S skal endvidere påse, at afdelingens udstedelse og indløsning af medlemsandele foretages i overensstemmelse med reglerne i Lov om Investeringsforeninger og Specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og vedtægterne, at værdipapirer, der sælges på afdelingens vegne kun udleveres mod, at salgssummen (modydelsen) indbetales til depotselskabet, at betaling for værdipapirer, der købes for afdelingens regning kun finder sted mod levering af disse til depotselskabet, at udbetaling af udbytte eller henlæggelse af overskud til forøgelse af formuen foregår i overensstemmelse med vedtægternes regler herom, at værdiansættelse af afdelingens beholdning af pantebreve sker i overensstemmelse med reglerne herom, at afdelingens køb og salg af værdipapirer sker i overensstemmelse med Lov om Investerings Investeringsforeninger og Specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 46 og, at køb og salg af andre værdipapirer, herunder pantebreve, sker til priser, der ikke er mindre fordelagtige end priserne i handel og vandel. For sin funktion som depotbank modtager Danske Andelskassers Bank A/S 0,04% p.a., målt på gennemsnitsformuen pr. måned i afdelingen. Depotaftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel. Vederlaget til depotselskabet udgør en del af denopkrævningsprocent og det beløb, som er angivetunder afsnittet Vederlag til investeringsforvaltningsselskab. Prisstillelse af afdelingens investeringsforeningsandele Foreningen har med market maker indgået aftale om, at market maker i bl.a. OMX Københavns Fondsbørs handelssystemer løbende med forbehold for særlige situationer stiller priser i afdelingernes investeringsforeningsandele med det formål at fremme likviditeten ved handel med beviserne. Prisstillelsen skal ske med såvel købs- som salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. For denne ydelse og den dermed forbundne risiko modtager market maker et vederlag på op til 0,05 % af indre værdi. Rådgivningsprovision Foreningen har endvidere indgået aftale med diverse pengeinstitutter samt foreningens depotbank (Danske Andelskassers Bank A/S) om rådgivning og formidling af andele i Sparinvest foreningerne. Efter aftalen markedsfører og formidler pengeinstituttet salg af foreningens andele samt opbevarer investeringsandele, når ejerne ønsker det. Aftalen skal sikre pengeinstituttets kunder et investeringsforeningsprodukt, der tilfredsstiller kundens behov, sikre pengeinstituttet andel i indtjeningen som led i den løbende formuepleje samt sikre foreningen et fundament for kompetent afsætning af foreningens investeringsandele. Pengeinstituttet modtager for disse ydelser en rådgivningsprovision fra foreningen, der opgøres ud fra den gennemsnitlige kursværdi af afdelingens investeringsforeningsandele. Provisionen udgør en del af den opkrævningsprocent og det beløb, som er angivet under afsnittet Vederlag til investeringsforvaltningsselskab" nedenfor. Satsen for afdelingen er op til 0,70% p.a. Revisorer Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

11 Tagensvej København N Statsaut. revisor Carsten Collin Års-/halvårsrapport Afdelingens års- og halvårsrapport samt vedtægter kan rekvireres på foreningens adresser eller hos depotbanken. Regnskabsresultat Foreningens regnskabsmæssige resultat opgøres efter de retningslinier, der er fastsat i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforening og specialforeninger m.v, og regnskabsåret følger kalenderåret. Administrationsomkostninger Afdelingen afholder sine egne omkostninger. Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne i forhold til deres gennemsnitlige formueværdi i regnskabsåret. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Ved fællesomkostninger forstås de omkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger, herunder blandt andet honorar til bestyrelse og direktion eller investeringsforvaltningsselskab. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 2,00% af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret. Investeringsforeningen har indgået samarbejdsaftale med diverse pengeinstitutter om formidling af salg af andele i investeringsforeningens afdelinger. Pengeinstitutterne fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salget af investeringsforeningsandele. ID-Sparinvest A/S kan sideløbende hermed iværksætte egen markedsføring. Som honorar herfor betaler hver afdeling en provision, beregnet ud fra den gennemsnitlige kursværdi af afdelingens investeringsforeningsandele. Satsen for afdelingen er op til 0,70% p.a. Provisionen udgør en del af den opkrævningsprocent og det beløb, som er angivet under afsnittet Vederlag til investeringsforvaltningsselskab nedenfor. Tidligere års administrationsomkostninger De seneste fem år har afdelingens omkostningsprocent (samlede administrationsomkostninger angivet i procent af gennemsnitsformuen) set ud som følger: 2002: 0,87% 2003: 0,87% 2004: 0,85% 2005: 0,80% 2006: 0,80% Vederlag til investeringsforvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet ID-Sparinvest A/S forventes i 2007 at opkræve 0,74% p.a. i afdelingen, målt på gennemsnitsformuen pr. måned. Beløbet betales månedsvis forud. Opkrævede administrationsomkostninger i alt i afdelingen udgjorde i 2006 kr ,00.

12 Vederlag til bestyrelse Det samlede vederlag til bestyrelsen i Investeringsforeningen beregnes som et fast beløb, der godkendes af generalforsamlingen. Vederlaget for Investeringsforeningen udgjorde i 2006 kr ,00. Vederlag til depotselskab Vederlag til depotselskabet for afdelingen forventesat udgøre 0,025% p.a., målt på den gennemsnitligeformue pr. måned. Vederlaget for afdelingen udgjorde i 2006 kr ,00 (incl. fusioneret afdeling). Som nævnt tidligere, udgør vederlaget til depotselskabeten del af den opkrævningsprocent og det beløb,som er angivet under afsnittet Vederlag til investeringsforvaltningsselskab. Vederlag til Finanstilsynet Vederlag til Finanstilsynet betales én gang årligt efter regning. Vederlaget udgjorde i 2006 kr ,00 for Investeringsforeningen Sparinvest (incl. fusionerede afdelinger). Vederlaget til Finanstilsynet udgør en del af den opkrævningsprocent og det beløb, som er angivet under afsnittet Vederlag til investeringsforvaltningsselskab. Udbetaling til medlemmerne De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via indehaverens konto i det kontoførende pengeinstitut. Tilbagesalg eller indløsning af andelene kan til enhver tid ske gennem depotselskabet. Oplysning om investeringsforeningen og afdelingen Nærmere oplysninger om investeringsforeningen eller afdelingen kan fås ved henvendelse til investeringsforeningens investeringsforvaltningsselskab, ID-Sparinvest A/S, Søndergade 1-3, 3. sal, 8900 Randers, telefon Foreningens adresse m.v. Investeringsforeningen Sparinvest Kingosvej Taastrup Telefon Telefax Jyllandskontor: Investeringsforeningen Sparinvest Søndergade 1-3, 3. sal 8900 Randers Telefon Telefax Underskrifter Taastrup, den 15. juni 2007,

13 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 14, Lange Obligationer Ole Jul Bjørn Formand, Flemming Skov Jensen Holger Dock Jørgen Kjældgaard Verner Puggaard Linda Nielsen Niels Fog

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder, Afdeling 2, Sparinvest Nye Obligationsmarkeder

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder, Afdeling 2, Sparinvest Nye Obligationsmarkeder TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder, Afdeling 2, Sparinvest Nye Obligationsmarkeder . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 24, OMX C20 Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 24, OMX C20 Aktier TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 24, OMX C20 Aktier . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 18, Eurostoxx 50

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 18, Eurostoxx 50 TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 18, Eurostoxx 50 . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 16, Cumulus Value

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 16, Cumulus Value TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 16, Cumulus Value . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Tegningsprospekt Afdeling Bolig

Tegningsprospekt Afdeling Bolig Tegningsprospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 5 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 7 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 7, Korte Obligationer

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 7, Korte Obligationer TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 7, Korte Obligationer . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 7, Korte Obligationer

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 7, Korte Obligationer TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 7, Korte Obligationer . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 9, Europæiske Finansielle Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 9, Europæiske Finansielle Aktier TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 9, Europæiske Finansielle Aktier . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 16, Cumulus Value

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 16, Cumulus Value TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 16, Cumulus Value . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 15, S&P 500

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 15, S&P 500 TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 15, S&P 500 . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT for

TEGNINGSPROSPEKT for TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 25, High Yield Value Bonds Udb . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 3, US Small Cap Index

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 3, US Small Cap Index TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 3, US Small Cap Index . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Offentliggjort

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 16, Cumulus Value

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 16, Cumulus Value TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 16, Cumulus Value . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK SEPTEMBER 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fællesprospekt for 17 afdelinger

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fællesprospekt for 17 afdelinger Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fællesprospekt for 17 afdelinger Indhold Afsnit I - Foreningen... 2 Afsnit II - Afdelingerne... 4 Obligationsafdelinger... 5 Afdeling 7 Korte Obligationer...

Læs mere

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest S.A.

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest S.A. Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest S.A. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen Nordea Invest

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Fondsbørsmeddelelse af 8. marts 2007. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparindex. Fællesprospekt for 12 afdelinger

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparindex. Fællesprospekt for 12 afdelinger Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparindex Fællesprospekt for 12 afdelinger Indhold Afsnit I - Foreningen... 2 Afsnit II - Afdelingerne... 4 Afd. 1, US Growth Index... 4 Afd. 2, US Value Index...

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST, DANSKE OBLIGATIONER PROSPEKT 21. maj 2007 G4:Users:steno:Desktop:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ProspektObligationer070521final.doc . Afdeling Etik

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig 15. maj 2009 2 Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig FT nr. 11.116 CVR nr. 21 81 89 33 15. maj 2009 Navn og hjemsted 1 Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

2. Afdelingerne 6 Risiko Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension

2. Afdelingerne 6 Risiko Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 6. november 2008 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Offentliggjort

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere