Andelsboligforeningen Gammel Kongevei I 62 A'D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Gammel Kongevei I 62 A'D"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei I 62 A'D Ar 2010, tirsdag den 16. november kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D i fælleskælderen, Gammel Kongevej 162 A-8, 1850 Frederiksberg c. Tilstede på generalforsamlingen var andelshaverne af lejlighederne nr.: 3, 4, 7,8, 9, 1 1, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29 Og 30. Repræsenteret ved fuldmagt var andelshaveren af lejlighed nr.: 24. I alt deltog 18 al28 andelshavere svarende tt64,29%. Som repræsentant for administrator DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION,AJS deltog direktør Steffen Boesdal. Daqsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandensberetning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddetsfordeling. 5. Forslag. a) Bestyrelsen stiller forslag om opgradering af ejendommens kabel-tv anlæg (bilag l). b) Bestyrelsen stiller forslag om opgradering af ejendommens bredbåndsforbindelse (bihg f ). c) Bestyrelsen stiller forslag om, at foreningen udelukkende leverer public service-kanalerne (bilag l). 6. Valg af bestyrelse. 7. Eventuelt valg af administrator og revisor. 8. Eventuelt. Ad 1. Steffen Boesdal valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ingen havde indvendinger herimod. Ad2. Henrik Georg Andersen aflagde formandens beretning, der vedlægges nærværende referat som bilag 2. Generalforsamlingen tog uden bemærkninger beretningen til efterretn ing. Ad 3. Stetfen Boesdal gennemgik årsregnskabet udvisende et overskud på kr ,-, som bestyrelsen foreslår overført til kommende år. Side I

2 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei I 62 A'D I den anbefalede beregning af de maksimale andelsværdier er der i lighed med sidste år foretaget en henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse på kr ,-. Arsregnskabet blev med disse bemærkninger énstemmigt vedtaget' Steffen Boesdal gennemgik budget med samlede boligafgifter på kr ,-. Dette svarer til uændrede boligafgifter i forhold til sidste år. Der er i budgettet kalkuleret med en genudlejning af det ledige erhvervslejemål fra årsskiftet. Dette kommer ikke helt til at holde. Det blev oplyst, at der - som et led i regeringens skattepakke fra sidste àr - fra 1. januar 2011 skal tillægges moms på administrationshonoraret, hvilket medfører en mindre stigning i foreningens udgift hertil. Budget blev énstemmigt vedtaget. Herefter fremlagde Steffen Boesdal bestyrelsens forslag om en pristalsregulering af boligafgiften pr. 1. september2011. Budget blev ligeledes énstemmigt vedtaget. Ad 4. Der var intet at behandle under dette punkt, idet det under ad 3 blev besluttet at overføre overskuddet til kommende år. Ad 5. a) Formanden og Tom F. Jonasson redegjorde i fællesskab for det stillede forslag om en opgradering af ejendommens nuværende kabel-tv anlæ9. Efter besvarelse af en række spørgsmål blev forslaget sat til afstemning med det resultat, at det blev énstemmigt vedtaget. Det forventes, at det nye anlæg er klart omkring 1. april Den månedlige hybridafgift vil blive nedsat, når det nye anlæg er i drift. Der var enighed om, at omkostningerne til etableringen af anlægget skal tages over det løbende budget. b) Forslaget blev gennemgået og begrundet. Efter en kort debat blev også dette forslag sat til afstemning og énstemmigt vedtaget. c) Dette forslag kom ikke til afstemning, idet bestyrelsens første forslag blev vedtaget. Ad 6. Ejnar Estrup Jensen (Gammel Kongevei 162 C, 4' tv.) og Anna Cathy Cecilia Palmer (Gammel Kongevei 162 D, 2' th.) blev begge genvalgt for en 2-årig periode. Helle Nielsen (Gammel Kongevej 162 D, 4. tv.) blev nyvalgt for en 2-årig periode. Side 2

3 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei 1 62 A'D Herudover består bestyrelsen af: Henrik Georg Andersen (Gammel Kongevei 162 C, 2. tv.) og Lene Lund (GammelKongevei 162 A,2.) Som suppleanter valotes følgende for en 1-åriq periode: 1. suppleant Jakob Haahr-Pedersen (GammelKongevei162 D,3. tv.) 2. suppleant: Charlotte Sund Nielsen (GammelKongeveil62 D' 2. tv.) Ad 7. DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION A/S genvalgtes som administrator. Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s genvalgtes som revisor. Ad 8. a) På opfordring af Pia Laulund Møinichen blev det besluttet at rive det gamle legehus i gården ned og bortskaffe dette. Såfremt der er penge til det, vil der blive anskaffet et nyt legehus til foråret. b) Frank Nissen tilbød sin assistance med hensyn til en løbende opdatering af foreningens hjemmeside (www.ql-kongevei162a-d.dk), som i dag desværre lever en lidt for passiv tilværelse. Dirigenten hævede generalforsamlingen kl Helsingør, den 13. december2010 Bilag: Bestyrelsens forslag om kabel-tv og bredbånd. Formandens beretning. Side 3

4 Ø'lK L FoRSLAG TIL Nyr KABELTV oc errneånn Bestyrelsen har siden den ekstraordinære generalforsamling været i dialog med forskellige udbydere aftv og internet. (*-- Der er gennemgående en holdning fra de "mindre" udbydere, fx ComX, Dansk Bredbaand og Dansk kabelw, at foreningen er for lille til selvstændig kabling. Fx ville ComX have mellem i kr. alene for at føre kabler frem til ejendommen, herudover ville der være udgifter til kabling af selve ejendommen og Dansk Bredbånd var slet ikke interesserede i en tilslutning mindre end L00 lejligheder. En mulighed kunne være at oprette en antenneforening i samarbejde med de omkringliggende ejendomme. Dette er dog ikke en løsning, bestyrelsen har forfulgt - og det er også meget tvivlsomt om der ville være en økonomisk fordel for foreningen og den enkelte andelshaver i en sådan løsning' Det er derfor bestyrelsens opfattelse udfra vores situation og behov, at TDC og Yousee vil være den optimale leverandør af w og internet, hvilket afspejles i de følgende forslag. Forslagene skal vedtages eller forkastes hver for sig. Forslag 3 fremsættes udelukkende, såfremt forslag 1 forkastes. Forslag 1: Nyt og bedre kabeltv med valgfri pakke. Bestyrelsen foreslår, at den nuværende erstattes af en ny Yousee-Iøsning, der vil betyde en væsentlig signalforbedring, fleksibelt pakkevalg for den enkelte andelshaver og mulighed for yderligere tílvalg fra Yousee (fx internet). Tilslutningsafgft på kr betales af foreningen. Herefter står det den enkelte andelshaver frit for, om man vil vælge TV fra Yousee eller anden udbyder (Fx gennem teleþnstikket)' Tilbud vedlagt som bilag AL. Yousee giver herudover mulighed for bilag 42. internet, priser vedlagt som (' Begrundelse Ejendommens kabelw har i længere tid været ustabilt og med meget vekslende kvalitet i flere ìejligheder. Endvidere er løsningen utidssvarende [20 år gammelj, flere af de nye udbudte kanaler kan ikke modtages og det er ikke muligt for den enkelte andelshaver at vælge kanalpakke. Det er bestyrelsens opfattelse, at det ikke længere kan betale sig at reparere på den nuværende løsning. Den foreslåede løsning vil betyde, at den enkelte andelshaver frit kan vælge tv-pakke og endda vælge tv helt fra [hvilket ikke er muligt i dag). Bemærk, at kablingen i ejendommen vil være ejet af Yousee og ikke kan opsiges indenfor de første 60 måneder. Herefter kan den opsiges med et varsel på 9 måneder. Det betyder, at man indtil en evt. opsigelse ikke kan vælge andre leverandører [gennem kablingenj end Yousee' Det betyder dog også, at al vedligeholdelse, til- og afslutning udføres af Yousee (og dermed ikke længere vil være foreningens opgave eller ansvarj.

5 Det er ikke bestyrelsens opfattelse, at dette vil være til nogen næ\meværdig gene for foreningen, vores nuværende problemer taget i betragtning; Yousee vil selv med fuldpakken være billigere end den nuværende løsning. Forslag 2: Nyt og hurtigt internet Bestyràlsen foreslår derþr en opgradering af internetþrbindelsen til en fiber-løsning fra TDC' Denne kan etableres for kr, som betales af foreningen Bestyrelsen foreslår samtidig en forøgning af hastigheden til delt 50/50 mbit, som både vil være tidssvarende og fremtidssikret. Fiberløsningen vil endvidere være fuldt skalérbar, hvilket betyder at hastigheden vil kunne øges løbende i takt med behovene' Denne løsning vil betyde en øgning af internetafgtften for den enkelte leilighed fra de nuværende 60 kr. til ca. kr. 175 kr. pr. måned. (ved 25 tilslutninger). Derudover vil der komme en endnu ukendt udgrft til etablering af nyt krydsfeltskab i kælderen. { \-._ - ' Tilbud vedlagt som bilag A3. Begrundelse Ejendommens internet har i et stykke tid være forholdsvis ustabilt med gentagne udfal{ for nogen andelshavere. Den nuværende løsning er meget billig, men hastigheden på fortindelsen (delt B/2 mbit) er utidssvarende og på ingen måde fremtidssikret. Derudover er løsningen ikke fuldt skalérbar, hvilket betyder, at vi ikke kan øge vores hastighed væsentligt i fremtiden. (, Alternativ Vi har ca kr. stående på bredbåndskontoen, som evt. kan bruges til en "indlempning" af den dyrere afgift, eksempelvis kr. 100 det første år, kr. 135 det andet år, hvorefter den fulde pris kr. L75 førstbetales det tredie år' Priser på bredbånd er faldet væsentligt de senere år og det er bestemt en mulighed at prisen på vores løsning derfor også vil falde over de kommende 3 år, således at den fulde pris aldrig nås. [Vi bruger bredbåndskontoen til at vente på en bedre pris). Det skal dog bemærkes at dette aldrig vil kunne garanteres! Forslag 3: Foreningen leverer kun public service kanaler Såfremtforslag 1 íkke vedtages, foreslår bestyrelsen, atforeningen udelukkende leverer public service kanaler. Besrundelse: Dei er bestyrelsens opfattelse, at især den nuværende tv-løsning nu er så ringe, at vi ikke kan stå inde for at opkræve kr. om måneden. Såfremt forslag 1 ikke kan vedtages, foreslår bestyrelsen derfor, at foreningen helt dropper udbud af andre kanaler end public service kanalerne og det må være op til den enkelte andelshaver at indhente tilbud på leverance fra andre udbydere.

6 fit q tn Kontraktændring med anlæg 02. Juli 2010 Etablerinq af YouSee eiet programfordelingsanlæg. Digital programforsyning med Internet og service vedrørende: Anlægsnr': 1569 A/B GAMMEL KONGEVEJ 162 A.D Omfattende følgende adresser: Potentielle Antal forventede se bilao 2 lnstallationsadresser: 29 Tilslutninger: 29 Kunde: /B GAMMEL KONGEVEJ 162 A-D (''l' Nordhavnsvej 1 SOOO HELSINGØR Kontaktoersoner: Se bilaq 1 Aftalen Levering af Digital Grundpakke, Digital Mellempakke og Digital Fuldpakke til Ejendommen/Foreningen fra omfatter: YouSee. Den enkelte husstand kan vælge mellem Digital Grundpakke, Digital Mellempakke eller Digital Fuldpakke' En delmængde af programmerne i programforsyningen leveres indtil videre analogt. De tilsluttede husstande tilbvdes internet via YouSee's net. YouSee udfører seryice, fejlretning og vedligeholdelse pâ anlægget. Følgende priser er gældende: TV/RADIO Enoanosydelser Produkt: Tilslutningsafgift Pris med moms: ,00 Månedlige ydelser Produkt: Pris med moms: Heraf KODA/ Copy- Dan: Grundpakke (pr. tilslutning) 123,95 19,39 Mellempakke (pr. tilslutning) 236,68 21,90 Fuldpakke (pr. tilslutning) 334,67 27,72 YouSee try's Teglholmsgade 1 Salgsafdelingen Teglholmsgade 1 - Dl Telefon: Telefax: lnternet: yousee.dk 09æ København C 0900 København C YouSælVS CVR-nr lgbenhavn DFSIVMMB 2G04.201O Kontraktens side 1 af 1 1

7 3 abel-'r'r.' lie,li:s lrl " lelalbn: Nettoprlslndeks: jull 2009 = 122,3. Betalingsperiode kvafial for månedlige ydelser. Levering af signalforsyning ca. 4 mdr. fra ordredato. I takst fra: ldriftsættelse Af leveringspunkt: Ekisterende Bemærkninger: Tlbuddet er gældende i 3 måneder. (:, Ved underskrift af denne aftale tiltræder parterne de almindelige betingelser, der fremgår af de følgende sider. Datol For Foreningen: Kontraktens side 2 af 1 1

8 S 1 Baggrund Programforsyningen leveres med Digital Grundpakke, Digital Mellempakke og Digital Fuldpakke til Ejendommen/ Foreningen (kaldet Kunden) fra YouSee. Den enkelte husstand kan vælge mellem Digital Grundpakke, Digital Mellempakke eller Digital Fuldpakke, Der foretages fælles afregning for samllige husstande. En delmængde af programmerne i program-forsyningen leveres indtil videre analogt. De lilsluttede husstande tilbydes yderligere adgang til bredbànd, telefoni, programmer og tjenester der afsættes af YouSee, YouSee elablerer et programfordelingsanlæ9, som forbliver YouSee's ejendom. YouSee forestår service på program-fordelingsanlægget efter bestemmelserne i punkt "Anlægget og Service". Der betales tilslutningsafgift og abonnementsafgift som anlørtpit, forsiden med de justeringer, der følger af de nedenfor anførte bestemmelser. $ 2 Afleveringspunkt og Ejererklæring Ejeren af ejendommen giver hermed YouSee ret til at installere eller at have installeret programfordelingsanlæg i ejendommen ved anbringelse af et fordelerskab pr. opgang. Ejeren giver YouSee ret til at anvende anlaegget til distribution af tvprogrammer og andre tjenester i anlæggets tekniske levetid. Denne ejererklæring linglyses på ejendommen efter YouSee's begæring og på YouSee's regning. Ved salg af ejendommen har ejeren pligt til at oplyse køber om YouSee's ret i henhold til denne ejererklæring. YouSee tører Íra fordelerskabene kabler frem til den enkelte bolig i ledningskanaler, som tilhører YouSee. Anden benyttelse af ledningskanalerne må kun ske efter forudgående aftale med YouSee, Placeringen af de nævnte kanaler vil blive planlagt isamarbejde med ejeren eller ejendommens administrator. YouSee skal have adgang til at konlrollere anlægget i boliger, rum og terræn. YouSee modtager derlor mindst én fælles nøgle, som normalt installeres i en nøgleboks, der anbringes i en bygning. Ejeren giver YouSee ret til at opsætte skilt i opgangen om, at ejendommen er tilsluttet YouSee. $ 3 Leverancen Digital Grundpakken, Digital Mellempakken og Digital Fuldpakke. Pakkerne indeholder de såkaldte must carry programmer, som er tv-programmer fra Danmarks radio og TV 2, derudover lnfokanalen samt radio programmer. Saedvanligvis omfatter pakken endvidere de nationale nabolandsprogrammer. For Digital Grundpakken gaelder det at den enkelte husstand derudover tilbydes yderligere adgang til programmer og tjenester der afsættes af YouSee. For Digital Mellempakken gælder det at udbuddet yderligere er suppleret af et begrænset antal kommercielle tv-programmer. Derudover tilbydes den enkelte husstand yderligere adgang til programmer og tienester der afsættes af YouSee. For Digital Fuldpakke gælder det at udbuddet yderligere er suppleret af et antal kommercielle tv-programmer. Derudover tilbydes den enkelle husstand yderligere adgang til programmer og tjenester der afsaetles af YouSee. Som en særlig service og så længe YouSee vurderer at der er et markedsmæssigt behov leveres en delmængde af Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke analogt. Derved bevares de analoge fordele der betyder at husstande kan fâ adgang til tv-programmer i et eller flere rum uden brug af digital modtager. YouSee kan ikke vurdere hvornår det markedsmæssige behov ændres, men behovet for frekvensplads til HD og andre tjenester gør at anlallet af analoge programmer over tid vil blive reduceret, det vil ske således at de mest populære programmer og must carry fjernes sidsl. Vi vurderer p.t., at der i 2020 forsat udsendes analoge Kontraktens side 3 af l1

9 Ã(äbêl-t\t - :ilredþåìld. Telâf$rlr programmer f.eks, must carry. Den ved aftalens indgåelse gældende sammensætning af pakken fremgår af vedlagte Kanaloversigt. Den enkelte husstand kan få ændret signalforsyningen mellem de pakker, der udbydes på anlaegget, med 1 måneds varsel. YouSee opkræver et ændringsgebyr hos Kunden. Pakkernes sammensætning afspejler YouSee's lilsvarende udbud til kunder i YouSee's egne net og justeres fra tid til anden itakt med markedets behov. YouSee kan således ændre programpakkernes sammensætning og antallet af programmer i programpakkerne med forbehold af de begrænsninger, der tølger al ovennævnte samt af gældende lovgivning. YouSee vil, når det er muligt, give et varsel via InfoKanalen på 1 måned ved ændringer af programudbuddet. YouSee er dog berettiget til straks at foretage en sådan ændring, hvis det skyldes forhold, som YouSee ikke har indflydelse på. YouSee vil i nødvendigt omfang levere informalionsmateriale til Kundens repreesentanter, for videre fordeling blandt de titsluttede husstande, f.eks. i forbindelse med ændringer i programudbud, YouSee vil i takt med markedets behov udvide programudbuddet med specialprogrammer og andre tjenester, som henvender sig til større eller mindre kundegrupper. Specialprogrammerne og tjenester vil normalt blive placeret på Digitalt kabel-tv, så interesserede husstande kan modtage disse programmer og tjenester mod individuel betaling. Den enkelte programleverance leveres, med mindre andet er anlørl, på de betingelser, hvorpå YouSee selv har erhvervet rettighederne til distribution. Kunden kan ikke ved denne aftale få en bedre retsst lling over for YouSee, end YouSee selv har over for programleverandøren, og YouSee's ansvar, bortset fra ansvar for fejl og mangler, der skyldes YouSee's feil og forsømmelser, er begrænset til det ansvar, som YouSee selv kan videreføre ovedor programleverandøren' YouSee er aldrig erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance eller andre indirekte tab, som màtte opstå i forbindelse med denne aftale. S 3.1 Leverancen internet Signalforsyningen indeholder datatransport upstream/ downstream (returvej), hvorved de tilsluttede husstande tilbydes internetadgang via en kabelmodemløsning. $ 4 Leveringstid Den angivne leveringstid forudsaetter, at fornødne tilladelser, herunder gravetilladelser mv. foreligger, og at arbejdet i øvrigt kan udføres uhindret. Leveringstiden opgives altid med forbehold for eventuelle forsinkelser, som følge af forhold, der ligger uden for YouSee's kontrol. g 5 Abonnementsafgiften Kunden er ansvarlig for betalingen af alle abonnementsafgifter i henhold til denne aftale, borlset fra betaling i henhold til individuelle abonnementer. Kunden forestår selv opkrævning hos de tilsluttede husstande mv. Afregning af KODA- og COPY-DAN-vederlag vedrørende programleveríng sker i henhold til gældende regler' Ejere af fællesantenneanlæg pr, 31. december, skal hvert år opgøre anlallet af faktiske tilslutninger. Denne opgørelse danner grundlag for indbetaling af vederlag i det efterfølgende år, YouSee opgør herefter antallet af faktiske tilslutninger pr. 31. december i indevaerende år, og opkræver derfor ikke KODA- og COPY-DAN-vederlag'lør efterfølgende år. Abonnementsafgiflen omfatter vederlag til KODA- og COPY-DAN. Kunden opkræver sådanne vederlag hos de tilsluttede husstande, og afregner over for YouSee, som Kontraklens side 4 af 11

10 ffi afregner som anlægsejer over for KODA- og COPY-DAN. tilsvarende bofællesskaber. (.' Abonnemenlsafgiften betales af Kunden kvartalsvis forud, regnet fra førstkommende månedsskifte efter signalforsyningens påbegyndelse i henhold til udsendt faktura med angivelse af betalingsfrist. Hvis betalíng ikke sker inden udløbet af betalingsfristen, udsender YouSee en skriftlig rykker med angivelse af, at signalleverancen vil blive afbrudt, såfremt betaling ikke finder sled inden en angiven frist. Hvis betaling ikke finder sted inden den nye frist, albryder YouSee signalleverancen uden yderligere varsel. Aftalen kan da ophæves af YouSee, jf. punkt "Misligholdelse". Ved forsinket betaling af ethvert beløb i henhold til denne aftale, er YouSee berettiget til at opkræve morarenter efter rentelovens regler. YouSee er endvidere berettigel til at opkræve gebyrer ved udsendelse af rykkerskrivelser. Genoptagelse af signalforsyningen kan først ske, når restancen er betalt. Der opkræves et genåbningsgebyr på den efterfølgende regning. Afbrydelse af signalforsyningen på grund af manglende betaling medlører ingen reduktion i fakturabeløbet. g 6 Prlsregulerlng Abonnementsafgifter eksklusiv eventuelle rabatter reguleres årligt pr. 1. januar i overensstemmelse med den almindelige prisudvikling på markedet. P,t, benyttes nettoprisindekset for juli màned det foregående år, som opgøres og offentliggøres af Danmarks Statistik. YouSee kan dog vælge at regulere i henhold til andet indeks. Der tages forbehold for ændringer i ofentlige afgifter mv. YouSee kan endvidere regulere abonnementsafgiften, i forbindelse med udefra kommende pris- og omkostningsstigninger f ra programleve randør er. g 7 Fordeling og anvendelse af programmerne Programforsyningen må udelukkende dislribueres til private husstande, herunder plejehjem, kollegier og Fordeling af de leverede radio- og tv-programmer skal ske samtidigt og uændret til de tilsluttede husstande mv., der signalforsynes via programfordelingsanlægget. Offentlig fremvisning eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede radio- og tv-programmer er kun tilladt efter særlig aftale med YouSee og rettighedshaverne. g 8 Forpligtelser for Kunden Ved indgåelsen af denne aftale overdrager Kunden en komplet adresse og pakkeliste over samtlige husstande, der er tilsluttet Kundens anlæg. Denne adresseliste vedligeholdes løbende af Kunden og ændringer sendes til YouSee eller sendes på opfordring af YouSee Kunden sikrer YouSee fri adgang til fælles-antenneanlægget på aflâste bygninger eventuelt via nøgleboks, som YouSee opseelter, således al udvidelse/ ombygninger og reparation af installalioner kan ske omgående og uden hindringer. Oplysningerne om antallet af tilsluttede husstande mv. kan kræves attesteret af registreret eller statsautoriseret revisor for Kundens regning. Kunden informerer de relevante husstande om aftalens indgåelse. Kunden opsiger seruiceaftaler vedrørende et eventuelt eksisterende fællesantenneanlæg mv, Det anbefales Kunden at tegne en forsikring, der omfatter lyn og brand, da disse skader ikke dækkes af denne aftale. g 9 Forholdet til rettighedshavere Erstatnings- eller vederlagskrav f ra programleverandørens side som følge af fordeling af programmer fra YouSee, baeres af YouSee. Det er dog en betingelse, at bestemmelserne ipunkt "Fordeling og anvendelse af programmerne" og "Forpligtelser for Kunden" er overholdt af såvel Kunden som de tilsluttede husstande mv. Vederlagskrav, der fremsættes af andre rettighedshavere, Kontraktens side 5 af 1 1

11 leal'z- -bíi "?'f eèitäß.õ- " Tí:ieÍoni, C' er Yousee uvedkommende, herunder krav fra KODA- og COPY-DAN, g 10 Forsyningssikkerhed YouSee afhjaelper alle driftsforstyrrelser på YouSee's eget udstyr til og med afleveringspunktet hurtigst muli$ og således, at forstyrrelsen i almindelighed er fjernet senest dagen efter. Såfremt den samlede programforsyning på grund af driftsforstyrrelser iyousee's eget udstyr har været afbrudt i mere end 48limer, regnet fra fejlmeldingstidspunktet, ydes en forholdsmæssig reduktion i betalingen' Der ydes ikke reduktion, hvis albrydelsen skyldes forhold uden for YouSee's kontrol som neevnt i punkt "Force majeure". S 11 Anlægget Programfordelingsanlægget bliver YouSee's eiendom og serviceres af YouSee efter bestemmelserne i denne aftale. Indgreb i programfordelingsanlægget må kun foretages efter forudgående aftale med YouSee. Alle om-, til- og frakoblinger foretages af YouSee' Bygningsreparationer, herunder maling, pudsning og tapetsering, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af kabler, stikledninger, tilslutningsdäser eller andet materiel i boligen eller bygningen, er YouSee uvedkommende' YouSee skal have adgang til at kontrollere og servicere anlægget i boliger, rum og terræn. YouSee modtager derfor mindst én fællesnøgle som giver adgang til ejendommens fælles arealer, denne installeres normalt i en nøgleboks. programfordelingsanlægget til og med første antennestikdàse i boligen, samt udbedring af de feil' der forekommer under normale driftsforhold, Fejlretning den enkelle husstand efter første antennestik udføres efter aftale med slutkunden og for slulkundens regning. Den enkelte husstand kan tilkalde service inden for de gældende åbningstider. I tilfælde af signaludfald hos mere end tre husstande' søges fejlen normalt udbedret samme dag. Feil hos en enkelt husstand rettes inden for normal arbejdstid, og op lil 78 timer afhængig af art og omfang' Fe lretningstid oplyses ved fejlmelding. Driftsinlormationer kan også oplyses elektronisk for det enkelte postnr., se YouSee udsender via lnfokanalen veiledning til alle tilsluttede husstande med oplysninger om tilkaldelse af service, g 13 Attalens helhed Aftalen udgør den fulde og eneste attale mellem parlerne og erstaller alle tidligere indgåede aftaler mellem parterne herom. Ændringer i aftalen er kun gyldige, når de er aftalt i skriftlig form. g 14Indlvldualitet Såfremt nogen bestemmelse i denne aftale kendes ulovlig eller ugyldig, skal dette kun ramme den pågældende bestemmelse, og de øvrige bestemmelser skal fortsat opretholdes efter deres indhold. g 15 Misligholdelse Aftalen kan itilfælde af en parts væsentlige misligholdelse ophæves uden varsel af den anden part ved skriftlig meddelelse herom. Betaling af elforbruget er YouSee uvedkommende. $ 12 Service YouSee's service omfatter saedvanlig vedligeholdelse af Det anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: - at Kunden efter modlagelse af en rykkerskrivelse fra YouSee ikke betaler det skyldige beløb til den angivne frist, jf. punkt "Abonnementsafgiften", Kontraktens sid 6 af 11

12 -ÉÉ.tr el-i1t " Bv e ðb ä. -ð-' :f tl r'ili i (' - at Kunden fordeler eller anvender programmerne i strid med denne aftale, jf. punkt "Fordeling og anvendelse af programmerne", - at Kunden ikke rettidigt meddeler YouSee ændringer i antallet af husstande, jf, punkt "Forpligtelserfor Kunden", og - at en part bliver insolvent, traeder i betalingstandsning' eller indgår i en kreditorordning med alle eller nogle af sine kreditorer. Ved øvrige former for misligholdelse er den krænkede part berettiget til ved anbefalet brev at tilkendegive misligholdelsen og kræve denne afhjulpel inden 30 dage' Er misligholdelsen ikke afhjulpet inden udløbet af denne frist, er den krænkede part berettiget til at ophæve aftalen uden yderligere varsel ved skriftlig meddelelse herom. g 16 Force majeure En parts brud på denne aftale, der er forårsaget af begivenheder uden for partens kontrol, herunder streiker, satellitsvigl, naturkatastrofer, krig, oprør og uroligheder' indgriben af civile eller militære myndigheder, ændringer i love og anden offentlig regulering, kan ikke påberåbes af den anden part som misligholdelsesgrund. g 17 Opsigelse Begge parter kan opsige aftalen med 9 måneders skriftligt varsel til udløb af en betalingsperiode. Dog kan en aftale tidligst af Kunde opsiges 60 måneder efter påbegyndl betaling. Aftalen kan sâledes ved Kundens opsigelse tidligst ophøre efter 69 måneder. Ved en eventuel fremtidig opsigelse forbliver anlægget YouSee's ejendom. YouSee har ret til at tilbyde de tilsluttede husstande tjenester på individuelle vilkår, jf' vedlagte brochure. g 18 Overdragelse YouSee har ret til at overdrage sine rettigheder og for' pligtelser lil andre selskaber. g 19 Meddelelser Alle meddelelser i henhold til denne altale skal sendes pr' brev til den pågældende parts adresse, som er angivet på aftalens forside. S 20 Voldgift Tvister mellem parterne i anledning af naerværende aftale skal indbringes iførste instans for Københavns Byret eller om muligt for Østre Landsret' Dog skal hver af parterne have ret til at kræve en konkret tvisl afgjod ved voldgift, mod at afholde 2/3 af voldgif tsrettens omkostninger. Såfremt en part ønsker en sag afgjort ved voldgift fremfor ved de ordinaere domstole, skal dette senest gøres gældende i{orbindelse med frem-læggelse af svarskrift. I tilfælde af at en sag henvises til voldgift skal Voldgiftsretten bestå af tre medlemmer, hvoraf hver part udpeger ét medlem. De udpegede medlemmer vælger det tredje medlem, der virker som rettens formand' ltilfælde af uenighed udpeges formanden af Praesidenten for Københavns Byret. Voldgiflsretten skal være nedsat senest en måned efter en af parterne skriftligt har meddelt den anden part ønske om en sags henvisning til voldgift. Ubestr dte betalingskrav skal ikke kræves afgiort ved voldgift, men skal under alle omstændigheder behandles af de ordinære domstole. $ 21 Bilag tilaftalen Til aftalen hører følgende: Bilag 1: Kontaktpersoner i øvrigt Bilag 2: Aftalen omfatter følgende enkeltadresser Bilag 3: Aftalen omfatter følgende programmer Brochure: Den til enhver tid gældende "Kanaloversigt" Brochure: De til enhver tid gældende "Abonnementsvilkår for internetadgang via Kabel-tv hos YouSee" Brochure: De til enhver tid gældende "Abonnementsvilkår for YouSee's iplelefonitjeneste" Kontraktens side 7 af 1 1

13 = Br:e<lÌlåld. Telet'oni- Bilag 1 Kontaktpersoner: Kundeadministrator Jan Rasmussen Gammel Kongevej 162 C, ST TH 1850 FREDERIKSBERG G tff. aften: ( Reg ni ng sko ntakt, e ngangsyde I se r Jan Rasmussen Gammel Kongevej 162 C, ST TH 1850 FREDERIKSBERG C tlf. aften: Reg n i ngskontakt, lø b end e yd elser Jan Rasmussen Gammel Kongevej 162 C, ST TH 1B5O FREDERIKSBERG C tlf. aften: Bestyrelsesmedlem /B GAMMEL KONGEVEJ 162 A - D Bestyrelsesmedlem Tom Ferdinand Jonasson Gammel Kongevej 162 D, STTH 1B5O FREDERIKSBERG C tlf. aften: , tlf, dag: Sagskontakt A/B GAMMEL KONGEVEJ 162 A. D Bestyrelsesmedlem Tom Ferdinand Jonasson Gammel Kongevej 162 D, ST TH 1850 FREDERIKSBERG C tlf. aften: , tlf, dag: Teknisk sagskontakt A/B GAMMEL KONGEVEJ 162 A - D Bestyrelsesmedlem Tom Ferdinand Jonasson Gammel Kongevej '162 D, ST TH 1B5O FREDERIKSBERG G tlf. aften: , tlf, dag: Kontraktens side I af 1 1

14 Tilbudsadresse A/B GAMMEL KONGEVEJ 162 A - D Bestyrelsesmedlem Tom Ferdinand Jonasson Gammel Kongevej 162 D, STTH 1S5O FREDERIKSBERG C tlf. aften: , tlf. dag: (., ( Kontraktens side 9 al 1 1

15 ffi Bilag 2 Aftalen omfatter følgende enkeltadtesser: Gammel Kongevej 162 A, 1, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162A,2,1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 1624,3, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 1624, ST, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 B, 1, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 1628,2 -, 1850 FREDERIKSBERG C (,, Gammel Kongevej 162 B, 3, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162B,4 TH, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162B,4 TV, 1850 FREDERIKSBEBG C Gammel Kongevej 162C,1 TH, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162C,1 TV, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162Q,2 TH, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162C,2 TV, 1850 FBEDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 C,3 TH, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 C, 3 TV, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162C,4 TH, 1850 FREDEBIKSBERG C Gammel Kongevej 162C,4 TV,1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 C, STTH, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 C, STTV, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 D, 1 TH, 1850 FREDERIKSBERG C ( Gammel Kongevej 162D,1 TV,1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162D,2 TH, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162D,2 TV, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 D, 3 TH, 1850 FBEDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 D, 3 TV, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162D,4 TH, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162D,4 ry, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 D, STTH, 1850 FREDERIKSBERG C GammelKongevej 162 D, STTV, 1850 FREDEFIIKSBERG C Kontraktens side 10 af 11

Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002

Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002 II Kabel TV Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002 Ejendommen/Foreningens navn: HF-nr.: 223-001-000 Anlcegsnr.:

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 8 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE 18-19 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær,

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 5 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 18/03-2015 Tid: Kl. 19.00 Sted: Hældagerskolens Samlingssal Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet IT-Lauget Parknet, http://parknet.dk Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget"). 1.2. Laugets formål er at tilrettelægge,

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. Generelle abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder, 1. juli 2009 side

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere

Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen

Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen Inger Olesen Egevej 56 8680 Ry Galten, d. 10. januar 2014 Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen Efter aftale sender jeg hermed et tilbud på etableringen af GE Fibernet til grundejerforeningen

Læs mere