Andelsboligforeningen Gammel Kongevei I 62 A'D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Gammel Kongevei I 62 A'D"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei I 62 A'D Ar 2010, tirsdag den 16. november kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D i fælleskælderen, Gammel Kongevej 162 A-8, 1850 Frederiksberg c. Tilstede på generalforsamlingen var andelshaverne af lejlighederne nr.: 3, 4, 7,8, 9, 1 1, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29 Og 30. Repræsenteret ved fuldmagt var andelshaveren af lejlighed nr.: 24. I alt deltog 18 al28 andelshavere svarende tt64,29%. Som repræsentant for administrator DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION,AJS deltog direktør Steffen Boesdal. Daqsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandensberetning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddetsfordeling. 5. Forslag. a) Bestyrelsen stiller forslag om opgradering af ejendommens kabel-tv anlæg (bilag l). b) Bestyrelsen stiller forslag om opgradering af ejendommens bredbåndsforbindelse (bihg f ). c) Bestyrelsen stiller forslag om, at foreningen udelukkende leverer public service-kanalerne (bilag l). 6. Valg af bestyrelse. 7. Eventuelt valg af administrator og revisor. 8. Eventuelt. Ad 1. Steffen Boesdal valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ingen havde indvendinger herimod. Ad2. Henrik Georg Andersen aflagde formandens beretning, der vedlægges nærværende referat som bilag 2. Generalforsamlingen tog uden bemærkninger beretningen til efterretn ing. Ad 3. Stetfen Boesdal gennemgik årsregnskabet udvisende et overskud på kr ,-, som bestyrelsen foreslår overført til kommende år. Side I

2 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei I 62 A'D I den anbefalede beregning af de maksimale andelsværdier er der i lighed med sidste år foretaget en henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse på kr ,-. Arsregnskabet blev med disse bemærkninger énstemmigt vedtaget' Steffen Boesdal gennemgik budget med samlede boligafgifter på kr ,-. Dette svarer til uændrede boligafgifter i forhold til sidste år. Der er i budgettet kalkuleret med en genudlejning af det ledige erhvervslejemål fra årsskiftet. Dette kommer ikke helt til at holde. Det blev oplyst, at der - som et led i regeringens skattepakke fra sidste àr - fra 1. januar 2011 skal tillægges moms på administrationshonoraret, hvilket medfører en mindre stigning i foreningens udgift hertil. Budget blev énstemmigt vedtaget. Herefter fremlagde Steffen Boesdal bestyrelsens forslag om en pristalsregulering af boligafgiften pr. 1. september2011. Budget blev ligeledes énstemmigt vedtaget. Ad 4. Der var intet at behandle under dette punkt, idet det under ad 3 blev besluttet at overføre overskuddet til kommende år. Ad 5. a) Formanden og Tom F. Jonasson redegjorde i fællesskab for det stillede forslag om en opgradering af ejendommens nuværende kabel-tv anlæ9. Efter besvarelse af en række spørgsmål blev forslaget sat til afstemning med det resultat, at det blev énstemmigt vedtaget. Det forventes, at det nye anlæg er klart omkring 1. april Den månedlige hybridafgift vil blive nedsat, når det nye anlæg er i drift. Der var enighed om, at omkostningerne til etableringen af anlægget skal tages over det løbende budget. b) Forslaget blev gennemgået og begrundet. Efter en kort debat blev også dette forslag sat til afstemning og énstemmigt vedtaget. c) Dette forslag kom ikke til afstemning, idet bestyrelsens første forslag blev vedtaget. Ad 6. Ejnar Estrup Jensen (Gammel Kongevei 162 C, 4' tv.) og Anna Cathy Cecilia Palmer (Gammel Kongevei 162 D, 2' th.) blev begge genvalgt for en 2-årig periode. Helle Nielsen (Gammel Kongevej 162 D, 4. tv.) blev nyvalgt for en 2-årig periode. Side 2

3 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei 1 62 A'D Herudover består bestyrelsen af: Henrik Georg Andersen (Gammel Kongevei 162 C, 2. tv.) og Lene Lund (GammelKongevei 162 A,2.) Som suppleanter valotes følgende for en 1-åriq periode: 1. suppleant Jakob Haahr-Pedersen (GammelKongevei162 D,3. tv.) 2. suppleant: Charlotte Sund Nielsen (GammelKongeveil62 D' 2. tv.) Ad 7. DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION A/S genvalgtes som administrator. Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s genvalgtes som revisor. Ad 8. a) På opfordring af Pia Laulund Møinichen blev det besluttet at rive det gamle legehus i gården ned og bortskaffe dette. Såfremt der er penge til det, vil der blive anskaffet et nyt legehus til foråret. b) Frank Nissen tilbød sin assistance med hensyn til en løbende opdatering af foreningens hjemmeside (www.ql-kongevei162a-d.dk), som i dag desværre lever en lidt for passiv tilværelse. Dirigenten hævede generalforsamlingen kl Helsingør, den 13. december2010 Bilag: Bestyrelsens forslag om kabel-tv og bredbånd. Formandens beretning. Side 3

4 Ø'lK L FoRSLAG TIL Nyr KABELTV oc errneånn Bestyrelsen har siden den ekstraordinære generalforsamling været i dialog med forskellige udbydere aftv og internet. (*-- Der er gennemgående en holdning fra de "mindre" udbydere, fx ComX, Dansk Bredbaand og Dansk kabelw, at foreningen er for lille til selvstændig kabling. Fx ville ComX have mellem i kr. alene for at føre kabler frem til ejendommen, herudover ville der være udgifter til kabling af selve ejendommen og Dansk Bredbånd var slet ikke interesserede i en tilslutning mindre end L00 lejligheder. En mulighed kunne være at oprette en antenneforening i samarbejde med de omkringliggende ejendomme. Dette er dog ikke en løsning, bestyrelsen har forfulgt - og det er også meget tvivlsomt om der ville være en økonomisk fordel for foreningen og den enkelte andelshaver i en sådan løsning' Det er derfor bestyrelsens opfattelse udfra vores situation og behov, at TDC og Yousee vil være den optimale leverandør af w og internet, hvilket afspejles i de følgende forslag. Forslagene skal vedtages eller forkastes hver for sig. Forslag 3 fremsættes udelukkende, såfremt forslag 1 forkastes. Forslag 1: Nyt og bedre kabeltv med valgfri pakke. Bestyrelsen foreslår, at den nuværende erstattes af en ny Yousee-Iøsning, der vil betyde en væsentlig signalforbedring, fleksibelt pakkevalg for den enkelte andelshaver og mulighed for yderligere tílvalg fra Yousee (fx internet). Tilslutningsafgft på kr betales af foreningen. Herefter står det den enkelte andelshaver frit for, om man vil vælge TV fra Yousee eller anden udbyder (Fx gennem teleþnstikket)' Tilbud vedlagt som bilag AL. Yousee giver herudover mulighed for bilag 42. internet, priser vedlagt som (' Begrundelse Ejendommens kabelw har i længere tid været ustabilt og med meget vekslende kvalitet i flere ìejligheder. Endvidere er løsningen utidssvarende [20 år gammelj, flere af de nye udbudte kanaler kan ikke modtages og det er ikke muligt for den enkelte andelshaver at vælge kanalpakke. Det er bestyrelsens opfattelse, at det ikke længere kan betale sig at reparere på den nuværende løsning. Den foreslåede løsning vil betyde, at den enkelte andelshaver frit kan vælge tv-pakke og endda vælge tv helt fra [hvilket ikke er muligt i dag). Bemærk, at kablingen i ejendommen vil være ejet af Yousee og ikke kan opsiges indenfor de første 60 måneder. Herefter kan den opsiges med et varsel på 9 måneder. Det betyder, at man indtil en evt. opsigelse ikke kan vælge andre leverandører [gennem kablingenj end Yousee' Det betyder dog også, at al vedligeholdelse, til- og afslutning udføres af Yousee (og dermed ikke længere vil være foreningens opgave eller ansvarj.

5 Det er ikke bestyrelsens opfattelse, at dette vil være til nogen næ\meværdig gene for foreningen, vores nuværende problemer taget i betragtning; Yousee vil selv med fuldpakken være billigere end den nuværende løsning. Forslag 2: Nyt og hurtigt internet Bestyràlsen foreslår derþr en opgradering af internetþrbindelsen til en fiber-løsning fra TDC' Denne kan etableres for kr, som betales af foreningen Bestyrelsen foreslår samtidig en forøgning af hastigheden til delt 50/50 mbit, som både vil være tidssvarende og fremtidssikret. Fiberløsningen vil endvidere være fuldt skalérbar, hvilket betyder at hastigheden vil kunne øges løbende i takt med behovene' Denne løsning vil betyde en øgning af internetafgtften for den enkelte leilighed fra de nuværende 60 kr. til ca. kr. 175 kr. pr. måned. (ved 25 tilslutninger). Derudover vil der komme en endnu ukendt udgrft til etablering af nyt krydsfeltskab i kælderen. { \-._ - ' Tilbud vedlagt som bilag A3. Begrundelse Ejendommens internet har i et stykke tid være forholdsvis ustabilt med gentagne udfal{ for nogen andelshavere. Den nuværende løsning er meget billig, men hastigheden på fortindelsen (delt B/2 mbit) er utidssvarende og på ingen måde fremtidssikret. Derudover er løsningen ikke fuldt skalérbar, hvilket betyder, at vi ikke kan øge vores hastighed væsentligt i fremtiden. (, Alternativ Vi har ca kr. stående på bredbåndskontoen, som evt. kan bruges til en "indlempning" af den dyrere afgift, eksempelvis kr. 100 det første år, kr. 135 det andet år, hvorefter den fulde pris kr. L75 førstbetales det tredie år' Priser på bredbånd er faldet væsentligt de senere år og det er bestemt en mulighed at prisen på vores løsning derfor også vil falde over de kommende 3 år, således at den fulde pris aldrig nås. [Vi bruger bredbåndskontoen til at vente på en bedre pris). Det skal dog bemærkes at dette aldrig vil kunne garanteres! Forslag 3: Foreningen leverer kun public service kanaler Såfremtforslag 1 íkke vedtages, foreslår bestyrelsen, atforeningen udelukkende leverer public service kanaler. Besrundelse: Dei er bestyrelsens opfattelse, at især den nuværende tv-løsning nu er så ringe, at vi ikke kan stå inde for at opkræve kr. om måneden. Såfremt forslag 1 ikke kan vedtages, foreslår bestyrelsen derfor, at foreningen helt dropper udbud af andre kanaler end public service kanalerne og det må være op til den enkelte andelshaver at indhente tilbud på leverance fra andre udbydere.

6 fit q tn Kontraktændring med anlæg 02. Juli 2010 Etablerinq af YouSee eiet programfordelingsanlæg. Digital programforsyning med Internet og service vedrørende: Anlægsnr': 1569 A/B GAMMEL KONGEVEJ 162 A.D Omfattende følgende adresser: Potentielle Antal forventede se bilao 2 lnstallationsadresser: 29 Tilslutninger: 29 Kunde: /B GAMMEL KONGEVEJ 162 A-D (''l' Nordhavnsvej 1 SOOO HELSINGØR Kontaktoersoner: Se bilaq 1 Aftalen Levering af Digital Grundpakke, Digital Mellempakke og Digital Fuldpakke til Ejendommen/Foreningen fra omfatter: YouSee. Den enkelte husstand kan vælge mellem Digital Grundpakke, Digital Mellempakke eller Digital Fuldpakke' En delmængde af programmerne i programforsyningen leveres indtil videre analogt. De tilsluttede husstande tilbvdes internet via YouSee's net. YouSee udfører seryice, fejlretning og vedligeholdelse pâ anlægget. Følgende priser er gældende: TV/RADIO Enoanosydelser Produkt: Tilslutningsafgift Pris med moms: ,00 Månedlige ydelser Produkt: Pris med moms: Heraf KODA/ Copy- Dan: Grundpakke (pr. tilslutning) 123,95 19,39 Mellempakke (pr. tilslutning) 236,68 21,90 Fuldpakke (pr. tilslutning) 334,67 27,72 YouSee try's Teglholmsgade 1 Salgsafdelingen Teglholmsgade 1 - Dl Telefon: Telefax: lnternet: yousee.dk 09æ København C 0900 København C YouSælVS CVR-nr lgbenhavn DFSIVMMB 2G04.201O Kontraktens side 1 af 1 1

7 3 abel-'r'r.' lie,li:s lrl " lelalbn: Nettoprlslndeks: jull 2009 = 122,3. Betalingsperiode kvafial for månedlige ydelser. Levering af signalforsyning ca. 4 mdr. fra ordredato. I takst fra: ldriftsættelse Af leveringspunkt: Ekisterende Bemærkninger: Tlbuddet er gældende i 3 måneder. (:, Ved underskrift af denne aftale tiltræder parterne de almindelige betingelser, der fremgår af de følgende sider. Datol For Foreningen: Kontraktens side 2 af 1 1

8 S 1 Baggrund Programforsyningen leveres med Digital Grundpakke, Digital Mellempakke og Digital Fuldpakke til Ejendommen/ Foreningen (kaldet Kunden) fra YouSee. Den enkelte husstand kan vælge mellem Digital Grundpakke, Digital Mellempakke eller Digital Fuldpakke, Der foretages fælles afregning for samllige husstande. En delmængde af programmerne i program-forsyningen leveres indtil videre analogt. De lilsluttede husstande tilbydes yderligere adgang til bredbànd, telefoni, programmer og tjenester der afsættes af YouSee, YouSee elablerer et programfordelingsanlæ9, som forbliver YouSee's ejendom. YouSee forestår service på program-fordelingsanlægget efter bestemmelserne i punkt "Anlægget og Service". Der betales tilslutningsafgift og abonnementsafgift som anlørtpit, forsiden med de justeringer, der følger af de nedenfor anførte bestemmelser. $ 2 Afleveringspunkt og Ejererklæring Ejeren af ejendommen giver hermed YouSee ret til at installere eller at have installeret programfordelingsanlæg i ejendommen ved anbringelse af et fordelerskab pr. opgang. Ejeren giver YouSee ret til at anvende anlaegget til distribution af tvprogrammer og andre tjenester i anlæggets tekniske levetid. Denne ejererklæring linglyses på ejendommen efter YouSee's begæring og på YouSee's regning. Ved salg af ejendommen har ejeren pligt til at oplyse køber om YouSee's ret i henhold til denne ejererklæring. YouSee tører Íra fordelerskabene kabler frem til den enkelte bolig i ledningskanaler, som tilhører YouSee. Anden benyttelse af ledningskanalerne må kun ske efter forudgående aftale med YouSee, Placeringen af de nævnte kanaler vil blive planlagt isamarbejde med ejeren eller ejendommens administrator. YouSee skal have adgang til at konlrollere anlægget i boliger, rum og terræn. YouSee modtager derlor mindst én fælles nøgle, som normalt installeres i en nøgleboks, der anbringes i en bygning. Ejeren giver YouSee ret til at opsætte skilt i opgangen om, at ejendommen er tilsluttet YouSee. $ 3 Leverancen Digital Grundpakken, Digital Mellempakken og Digital Fuldpakke. Pakkerne indeholder de såkaldte must carry programmer, som er tv-programmer fra Danmarks radio og TV 2, derudover lnfokanalen samt radio programmer. Saedvanligvis omfatter pakken endvidere de nationale nabolandsprogrammer. For Digital Grundpakken gaelder det at den enkelte husstand derudover tilbydes yderligere adgang til programmer og tjenester der afsættes af YouSee. For Digital Mellempakken gælder det at udbuddet yderligere er suppleret af et begrænset antal kommercielle tv-programmer. Derudover tilbydes den enkelte husstand yderligere adgang til programmer og tienester der afsættes af YouSee. For Digital Fuldpakke gælder det at udbuddet yderligere er suppleret af et antal kommercielle tv-programmer. Derudover tilbydes den enkelle husstand yderligere adgang til programmer og tjenester der afsaetles af YouSee. Som en særlig service og så længe YouSee vurderer at der er et markedsmæssigt behov leveres en delmængde af Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke analogt. Derved bevares de analoge fordele der betyder at husstande kan fâ adgang til tv-programmer i et eller flere rum uden brug af digital modtager. YouSee kan ikke vurdere hvornår det markedsmæssige behov ændres, men behovet for frekvensplads til HD og andre tjenester gør at anlallet af analoge programmer over tid vil blive reduceret, det vil ske således at de mest populære programmer og must carry fjernes sidsl. Vi vurderer p.t., at der i 2020 forsat udsendes analoge Kontraktens side 3 af l1

9 Ã(äbêl-t\t - :ilredþåìld. Telâf$rlr programmer f.eks, must carry. Den ved aftalens indgåelse gældende sammensætning af pakken fremgår af vedlagte Kanaloversigt. Den enkelte husstand kan få ændret signalforsyningen mellem de pakker, der udbydes på anlaegget, med 1 måneds varsel. YouSee opkræver et ændringsgebyr hos Kunden. Pakkernes sammensætning afspejler YouSee's lilsvarende udbud til kunder i YouSee's egne net og justeres fra tid til anden itakt med markedets behov. YouSee kan således ændre programpakkernes sammensætning og antallet af programmer i programpakkerne med forbehold af de begrænsninger, der tølger al ovennævnte samt af gældende lovgivning. YouSee vil, når det er muligt, give et varsel via InfoKanalen på 1 måned ved ændringer af programudbuddet. YouSee er dog berettiget til straks at foretage en sådan ændring, hvis det skyldes forhold, som YouSee ikke har indflydelse på. YouSee vil i nødvendigt omfang levere informalionsmateriale til Kundens repreesentanter, for videre fordeling blandt de titsluttede husstande, f.eks. i forbindelse med ændringer i programudbud, YouSee vil i takt med markedets behov udvide programudbuddet med specialprogrammer og andre tjenester, som henvender sig til større eller mindre kundegrupper. Specialprogrammerne og tjenester vil normalt blive placeret på Digitalt kabel-tv, så interesserede husstande kan modtage disse programmer og tjenester mod individuel betaling. Den enkelte programleverance leveres, med mindre andet er anlørl, på de betingelser, hvorpå YouSee selv har erhvervet rettighederne til distribution. Kunden kan ikke ved denne aftale få en bedre retsst lling over for YouSee, end YouSee selv har over for programleverandøren, og YouSee's ansvar, bortset fra ansvar for fejl og mangler, der skyldes YouSee's feil og forsømmelser, er begrænset til det ansvar, som YouSee selv kan videreføre ovedor programleverandøren' YouSee er aldrig erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance eller andre indirekte tab, som màtte opstå i forbindelse med denne aftale. S 3.1 Leverancen internet Signalforsyningen indeholder datatransport upstream/ downstream (returvej), hvorved de tilsluttede husstande tilbydes internetadgang via en kabelmodemløsning. $ 4 Leveringstid Den angivne leveringstid forudsaetter, at fornødne tilladelser, herunder gravetilladelser mv. foreligger, og at arbejdet i øvrigt kan udføres uhindret. Leveringstiden opgives altid med forbehold for eventuelle forsinkelser, som følge af forhold, der ligger uden for YouSee's kontrol. g 5 Abonnementsafgiften Kunden er ansvarlig for betalingen af alle abonnementsafgifter i henhold til denne aftale, borlset fra betaling i henhold til individuelle abonnementer. Kunden forestår selv opkrævning hos de tilsluttede husstande mv. Afregning af KODA- og COPY-DAN-vederlag vedrørende programleveríng sker i henhold til gældende regler' Ejere af fællesantenneanlæg pr, 31. december, skal hvert år opgøre anlallet af faktiske tilslutninger. Denne opgørelse danner grundlag for indbetaling af vederlag i det efterfølgende år, YouSee opgør herefter antallet af faktiske tilslutninger pr. 31. december i indevaerende år, og opkræver derfor ikke KODA- og COPY-DAN-vederlag'lør efterfølgende år. Abonnementsafgiflen omfatter vederlag til KODA- og COPY-DAN. Kunden opkræver sådanne vederlag hos de tilsluttede husstande, og afregner over for YouSee, som Kontraklens side 4 af 11

10 ffi afregner som anlægsejer over for KODA- og COPY-DAN. tilsvarende bofællesskaber. (.' Abonnemenlsafgiften betales af Kunden kvartalsvis forud, regnet fra førstkommende månedsskifte efter signalforsyningens påbegyndelse i henhold til udsendt faktura med angivelse af betalingsfrist. Hvis betalíng ikke sker inden udløbet af betalingsfristen, udsender YouSee en skriftlig rykker med angivelse af, at signalleverancen vil blive afbrudt, såfremt betaling ikke finder sled inden en angiven frist. Hvis betaling ikke finder sted inden den nye frist, albryder YouSee signalleverancen uden yderligere varsel. Aftalen kan da ophæves af YouSee, jf. punkt "Misligholdelse". Ved forsinket betaling af ethvert beløb i henhold til denne aftale, er YouSee berettiget til at opkræve morarenter efter rentelovens regler. YouSee er endvidere berettigel til at opkræve gebyrer ved udsendelse af rykkerskrivelser. Genoptagelse af signalforsyningen kan først ske, når restancen er betalt. Der opkræves et genåbningsgebyr på den efterfølgende regning. Afbrydelse af signalforsyningen på grund af manglende betaling medlører ingen reduktion i fakturabeløbet. g 6 Prlsregulerlng Abonnementsafgifter eksklusiv eventuelle rabatter reguleres årligt pr. 1. januar i overensstemmelse med den almindelige prisudvikling på markedet. P,t, benyttes nettoprisindekset for juli màned det foregående år, som opgøres og offentliggøres af Danmarks Statistik. YouSee kan dog vælge at regulere i henhold til andet indeks. Der tages forbehold for ændringer i ofentlige afgifter mv. YouSee kan endvidere regulere abonnementsafgiften, i forbindelse med udefra kommende pris- og omkostningsstigninger f ra programleve randør er. g 7 Fordeling og anvendelse af programmerne Programforsyningen må udelukkende dislribueres til private husstande, herunder plejehjem, kollegier og Fordeling af de leverede radio- og tv-programmer skal ske samtidigt og uændret til de tilsluttede husstande mv., der signalforsynes via programfordelingsanlægget. Offentlig fremvisning eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede radio- og tv-programmer er kun tilladt efter særlig aftale med YouSee og rettighedshaverne. g 8 Forpligtelser for Kunden Ved indgåelsen af denne aftale overdrager Kunden en komplet adresse og pakkeliste over samtlige husstande, der er tilsluttet Kundens anlæg. Denne adresseliste vedligeholdes løbende af Kunden og ændringer sendes til YouSee eller sendes på opfordring af YouSee Kunden sikrer YouSee fri adgang til fælles-antenneanlægget på aflâste bygninger eventuelt via nøgleboks, som YouSee opseelter, således al udvidelse/ ombygninger og reparation af installalioner kan ske omgående og uden hindringer. Oplysningerne om antallet af tilsluttede husstande mv. kan kræves attesteret af registreret eller statsautoriseret revisor for Kundens regning. Kunden informerer de relevante husstande om aftalens indgåelse. Kunden opsiger seruiceaftaler vedrørende et eventuelt eksisterende fællesantenneanlæg mv, Det anbefales Kunden at tegne en forsikring, der omfatter lyn og brand, da disse skader ikke dækkes af denne aftale. g 9 Forholdet til rettighedshavere Erstatnings- eller vederlagskrav f ra programleverandørens side som følge af fordeling af programmer fra YouSee, baeres af YouSee. Det er dog en betingelse, at bestemmelserne ipunkt "Fordeling og anvendelse af programmerne" og "Forpligtelser for Kunden" er overholdt af såvel Kunden som de tilsluttede husstande mv. Vederlagskrav, der fremsættes af andre rettighedshavere, Kontraktens side 5 af 1 1

11 leal'z- -bíi "?'f eèitäß.õ- " Tí:ieÍoni, C' er Yousee uvedkommende, herunder krav fra KODA- og COPY-DAN, g 10 Forsyningssikkerhed YouSee afhjaelper alle driftsforstyrrelser på YouSee's eget udstyr til og med afleveringspunktet hurtigst muli$ og således, at forstyrrelsen i almindelighed er fjernet senest dagen efter. Såfremt den samlede programforsyning på grund af driftsforstyrrelser iyousee's eget udstyr har været afbrudt i mere end 48limer, regnet fra fejlmeldingstidspunktet, ydes en forholdsmæssig reduktion i betalingen' Der ydes ikke reduktion, hvis albrydelsen skyldes forhold uden for YouSee's kontrol som neevnt i punkt "Force majeure". S 11 Anlægget Programfordelingsanlægget bliver YouSee's eiendom og serviceres af YouSee efter bestemmelserne i denne aftale. Indgreb i programfordelingsanlægget må kun foretages efter forudgående aftale med YouSee. Alle om-, til- og frakoblinger foretages af YouSee' Bygningsreparationer, herunder maling, pudsning og tapetsering, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af kabler, stikledninger, tilslutningsdäser eller andet materiel i boligen eller bygningen, er YouSee uvedkommende' YouSee skal have adgang til at kontrollere og servicere anlægget i boliger, rum og terræn. YouSee modtager derfor mindst én fællesnøgle som giver adgang til ejendommens fælles arealer, denne installeres normalt i en nøgleboks. programfordelingsanlægget til og med første antennestikdàse i boligen, samt udbedring af de feil' der forekommer under normale driftsforhold, Fejlretning den enkelle husstand efter første antennestik udføres efter aftale med slutkunden og for slulkundens regning. Den enkelte husstand kan tilkalde service inden for de gældende åbningstider. I tilfælde af signaludfald hos mere end tre husstande' søges fejlen normalt udbedret samme dag. Feil hos en enkelt husstand rettes inden for normal arbejdstid, og op lil 78 timer afhængig af art og omfang' Fe lretningstid oplyses ved fejlmelding. Driftsinlormationer kan også oplyses elektronisk for det enkelte postnr., se YouSee udsender via lnfokanalen veiledning til alle tilsluttede husstande med oplysninger om tilkaldelse af service, g 13 Attalens helhed Aftalen udgør den fulde og eneste attale mellem parlerne og erstaller alle tidligere indgåede aftaler mellem parterne herom. Ændringer i aftalen er kun gyldige, når de er aftalt i skriftlig form. g 14Indlvldualitet Såfremt nogen bestemmelse i denne aftale kendes ulovlig eller ugyldig, skal dette kun ramme den pågældende bestemmelse, og de øvrige bestemmelser skal fortsat opretholdes efter deres indhold. g 15 Misligholdelse Aftalen kan itilfælde af en parts væsentlige misligholdelse ophæves uden varsel af den anden part ved skriftlig meddelelse herom. Betaling af elforbruget er YouSee uvedkommende. $ 12 Service YouSee's service omfatter saedvanlig vedligeholdelse af Det anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: - at Kunden efter modlagelse af en rykkerskrivelse fra YouSee ikke betaler det skyldige beløb til den angivne frist, jf. punkt "Abonnementsafgiften", Kontraktens sid 6 af 11

12 -ÉÉ.tr el-i1t " Bv e ðb ä. -ð-' :f tl r'ili i (' - at Kunden fordeler eller anvender programmerne i strid med denne aftale, jf. punkt "Fordeling og anvendelse af programmerne", - at Kunden ikke rettidigt meddeler YouSee ændringer i antallet af husstande, jf, punkt "Forpligtelserfor Kunden", og - at en part bliver insolvent, traeder i betalingstandsning' eller indgår i en kreditorordning med alle eller nogle af sine kreditorer. Ved øvrige former for misligholdelse er den krænkede part berettiget til ved anbefalet brev at tilkendegive misligholdelsen og kræve denne afhjulpel inden 30 dage' Er misligholdelsen ikke afhjulpet inden udløbet af denne frist, er den krænkede part berettiget til at ophæve aftalen uden yderligere varsel ved skriftlig meddelelse herom. g 16 Force majeure En parts brud på denne aftale, der er forårsaget af begivenheder uden for partens kontrol, herunder streiker, satellitsvigl, naturkatastrofer, krig, oprør og uroligheder' indgriben af civile eller militære myndigheder, ændringer i love og anden offentlig regulering, kan ikke påberåbes af den anden part som misligholdelsesgrund. g 17 Opsigelse Begge parter kan opsige aftalen med 9 måneders skriftligt varsel til udløb af en betalingsperiode. Dog kan en aftale tidligst af Kunde opsiges 60 måneder efter påbegyndl betaling. Aftalen kan sâledes ved Kundens opsigelse tidligst ophøre efter 69 måneder. Ved en eventuel fremtidig opsigelse forbliver anlægget YouSee's ejendom. YouSee har ret til at tilbyde de tilsluttede husstande tjenester på individuelle vilkår, jf' vedlagte brochure. g 18 Overdragelse YouSee har ret til at overdrage sine rettigheder og for' pligtelser lil andre selskaber. g 19 Meddelelser Alle meddelelser i henhold til denne altale skal sendes pr' brev til den pågældende parts adresse, som er angivet på aftalens forside. S 20 Voldgift Tvister mellem parterne i anledning af naerværende aftale skal indbringes iførste instans for Københavns Byret eller om muligt for Østre Landsret' Dog skal hver af parterne have ret til at kræve en konkret tvisl afgjod ved voldgift, mod at afholde 2/3 af voldgif tsrettens omkostninger. Såfremt en part ønsker en sag afgjort ved voldgift fremfor ved de ordinaere domstole, skal dette senest gøres gældende i{orbindelse med frem-læggelse af svarskrift. I tilfælde af at en sag henvises til voldgift skal Voldgiftsretten bestå af tre medlemmer, hvoraf hver part udpeger ét medlem. De udpegede medlemmer vælger det tredje medlem, der virker som rettens formand' ltilfælde af uenighed udpeges formanden af Praesidenten for Københavns Byret. Voldgiflsretten skal være nedsat senest en måned efter en af parterne skriftligt har meddelt den anden part ønske om en sags henvisning til voldgift. Ubestr dte betalingskrav skal ikke kræves afgiort ved voldgift, men skal under alle omstændigheder behandles af de ordinære domstole. $ 21 Bilag tilaftalen Til aftalen hører følgende: Bilag 1: Kontaktpersoner i øvrigt Bilag 2: Aftalen omfatter følgende enkeltadresser Bilag 3: Aftalen omfatter følgende programmer Brochure: Den til enhver tid gældende "Kanaloversigt" Brochure: De til enhver tid gældende "Abonnementsvilkår for internetadgang via Kabel-tv hos YouSee" Brochure: De til enhver tid gældende "Abonnementsvilkår for YouSee's iplelefonitjeneste" Kontraktens side 7 af 1 1

13 = Br:e<lÌlåld. Telet'oni- Bilag 1 Kontaktpersoner: Kundeadministrator Jan Rasmussen Gammel Kongevej 162 C, ST TH 1850 FREDERIKSBERG G tff. aften: ( Reg ni ng sko ntakt, e ngangsyde I se r Jan Rasmussen Gammel Kongevej 162 C, ST TH 1850 FREDERIKSBERG C tlf. aften: Reg n i ngskontakt, lø b end e yd elser Jan Rasmussen Gammel Kongevej 162 C, ST TH 1B5O FREDERIKSBERG C tlf. aften: Bestyrelsesmedlem /B GAMMEL KONGEVEJ 162 A - D Bestyrelsesmedlem Tom Ferdinand Jonasson Gammel Kongevej 162 D, STTH 1B5O FREDERIKSBERG C tlf. aften: , tlf, dag: Sagskontakt A/B GAMMEL KONGEVEJ 162 A. D Bestyrelsesmedlem Tom Ferdinand Jonasson Gammel Kongevej 162 D, ST TH 1850 FREDERIKSBERG C tlf. aften: , tlf, dag: Teknisk sagskontakt A/B GAMMEL KONGEVEJ 162 A - D Bestyrelsesmedlem Tom Ferdinand Jonasson Gammel Kongevej '162 D, ST TH 1B5O FREDERIKSBERG G tlf. aften: , tlf, dag: Kontraktens side I af 1 1

14 Tilbudsadresse A/B GAMMEL KONGEVEJ 162 A - D Bestyrelsesmedlem Tom Ferdinand Jonasson Gammel Kongevej 162 D, STTH 1S5O FREDERIKSBERG C tlf. aften: , tlf. dag: (., ( Kontraktens side 9 al 1 1

15 ffi Bilag 2 Aftalen omfatter følgende enkeltadtesser: Gammel Kongevej 162 A, 1, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162A,2,1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 1624,3, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 1624, ST, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 B, 1, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 1628,2 -, 1850 FREDERIKSBERG C (,, Gammel Kongevej 162 B, 3, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162B,4 TH, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162B,4 TV, 1850 FREDERIKSBEBG C Gammel Kongevej 162C,1 TH, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162C,1 TV, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162Q,2 TH, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162C,2 TV, 1850 FBEDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 C,3 TH, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 C, 3 TV, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162C,4 TH, 1850 FREDEBIKSBERG C Gammel Kongevej 162C,4 TV,1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 C, STTH, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 C, STTV, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 D, 1 TH, 1850 FREDERIKSBERG C ( Gammel Kongevej 162D,1 TV,1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162D,2 TH, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162D,2 TV, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 D, 3 TH, 1850 FBEDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 D, 3 TV, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162D,4 TH, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162D,4 ry, 1850 FREDERIKSBERG C Gammel Kongevej 162 D, STTH, 1850 FREDERIKSBERG C GammelKongevej 162 D, STTV, 1850 FREDEFIIKSBERG C Kontraktens side 10 af 11

16 Ka iel- v ^ Fredbård. "?-elefo li Bilag 3 Aftalen omfatter følgende programmer: Der henvises til den til enhver tid gældende Kanaloversigt. /'-' (. Konlraklens side 11 af 11

17 Udskrevet af HGA ßìuaçtg Priser og hastigheder Print Prise 'og hastigheder Bestiller du Bredbånd online, får du 100 kr. i onlinerabat - det betyder, at oprettelsen er 0 kr. ipri9g f9 predbånd lhastighgd (down/up) i8 vþjt/1,mþjt ij'qmþjgamþl'j,æ_uþjs 44þ{ Mb iop elte!ee igø l-+_ iãei -*---:--- õèlv-installation ifs $F.er; installatip iskift hastighed iskjft t!!. en højere hastighed isk!ft lil en lavere hastighed Pris/md.i - rgg.:--'-'.--_] ki.ì 249kr.i 299 kr.l s+ö kr,l 3óe ki.i ( '-'i Bredbånd I' lnkl, onlinerabat i 0 kr.i.,''.] 6eé ki.i Pris. 0 kr. 99 kr.i (. Priser vt køb på yousee.dk. Web-tv, som indeholder op til42 kanaler, og YouSee P,lay er inkluderet gieobåno fra YouSee og giver, mens man er kunde, brugsret til musik til eget private brug downloadet fra dele af YouSee Play. Download via YouSee Play i ud.landet er it e titla t,yderligere information om YouSee Play og vilkår findes på yousee.dk/musik Abonnementet bðtales kvañalsvis forud. Priser er ved betaling via BS. Ved giroindbetaling betales et gebyr på 39 kr. Inkl. i din abonnementspris er leje af modem. Abonnementet kan opsiges med en måneds varsel. Bredbånd fra YouSee forudsætter, at du modtager tv- *ignãt fra YouSee (i antenne-/boligforeninger skat anleeg være ombygget til Bredbånd)' For 30 MbiU3 Mbit og 50 Mb t/5 Mbit har YouSee indført en fair-use-grænse. Kun kunder med et månedligt forbrug på mere end 200 GB pr. måned vil være omfattet af fair-usegrænsen. Med fãir-use-grænsen har YouSee ret til at gribe ind overfor kunder, hvis iorbruget i en måned ovêrstiger 200 GB. Hvis YouSee vurderer, at forbruget for den e.nkelte kunde er uforholdsmæssigt ñøjt, forbeholder YouSee sig ret til at begrænse kundens brug af tjenesten, Alle priser er inkl. moms. Forbehold for fejl og ændringer' http ://yousee. dkæredbaand/priser. aspx 0s

18 ßi.l.r^ts Fra: Jakob Siggaard Sendt: 7. september Til: Tom Ferdinand Jonasson Emne: SV: TDC fiber Hej Tom Her er prisen på foc nye fiber produkt ('- Oprettelse 4995,- Hastished 25 Mbit 50 Mbit 75 Mbit 100Mbit pr. md xmoms inkl B-16 service 3495,- pr. md xmoms inkl 8-16 service pr. md xmoms inkl 8-16 service 4095,- pr. md xmoms inkl B-16 service Døgnservice koster kr pr, måned uansel hastigheden. Forbindelsen leveres inkl, 1 Statisk IP adresse, flere kan tilkøbes. B Statiske IP adresser koster pr' måned og 800'- i oprettelse' Der skal indgåes en 2årig aftale. Venlig hilsen Jakob Siggaard!!-- Salgskonsulent f ' CI - direl<te 7A ^ fa>< TDC A/S Outbou ncl Telehøjen Odense SØ

19 ß.t.q?- GENERALFORSAMTING DEN 16. NOVEMBER 2O1O Andelsforeningen Gl. Kongevei 162 A-D Formandens beretning Nye beboere Først og fremmest vil jeg gerne byde velkommen til foreningens nye andelshavere: - Malene Ravn og Bjarne Bo Berthels en, 1624,3' - Linda Feder og Frank Nissen, 1'628,2. - Anne Gerhardt og Thomas Tulinius, 162C,?'th - Charlotte Sund Nielsen, L62D,2.w Leiesager.Äret der er gået har været begivenhedsrigt, ikke mindst i forhold til vores lejere. Som bekendt valgte Konservativ Vælgerforening at opsige deres mangeårige lejemål efter en huslejestigning, på trods afat den indgåede aftale var baseret på deres eget kompromisforslag. Det betød at vi skulle forsøge at finde en ny lejer - men også at lejemålet skulle gøres i en stand, der vil være "udlejningsværdig". Bestyrelsen var i kontakt med flere ejendomsmæglere og valgte at indgå formidlingsaftale med Nybolig. Parallelt med mæglerens arbejde har istandsættelsen af lejligheden været i gang og er endnu ikke afsluttet. Nybolig har fremvist lejligheden for flere potentielle lejere, som dog alle har tilkendegivet at lejligheden sættes i en bedre stand, end det oprindeligt var bestyrelsens plan. Vi valgte derfor at "udvide" renoveringen [blandt andet med istandsættelse af toilet og badeværelse), men vi holder os dog stadig indenfor det budget, som vi fik godkendt på den ekstraordinære generalforsamling i maj' Aktuelt ligger vi i forhandling med én interesseret lejer, og det er Nyboligs vurdering, at vi er meget tæt på en lejekontralit. Lejligheden bliver derudover pænere dag for dag, og det er bestyrelsens plan at invitere alle foreningens beboere til fremvisning af lejligheden når den er færdigrenoveret. Vi vil hænge et opslag op, når vi er klar'

20 Med hensyn til apoteket har vi siden husleje-varslingen ligget i forhandlinger med den nye apoteker. Det har været vores advokats råd, at vi skulle undgå en dyr retssag, som vi ikke kunne være sikre på udfaldet af. Derfor har målet med forhandlingerne været at finde en løsning, som begge parter kunne være tilfreds med. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, men vi er formentlig tæt på at kunne indgå en ny lejekontrakt. Det er selvsagt bestyrelsens fokus at få afsluttet begge lejesager hurtigst muligt' TV og internet.äret har også budt på gentagne problemer med vores tv og internet, som Tom har gjort sit bedste for at udbedre. Tak for det. Det er bestyrelsens opfattelse, at det ikke længere kan betale sig at lappe de gamle løsninger længere - og vi har derfor valgt at fremsætte forslag på begge dele, som vi skal tale om senere' Gennemførte projekter I årets løb er kælderen blevet istandsat og der er gjort indsatser for bekæmpe fugten i kælderen. Derudover er fælleskælderen blevet sat i flot stand. Endeligt har vi fået gennemført et 5-års eftersyn af vores altaner' Kommende proiekter Af kommende projekter planlægger bestyrelsen at få udskiftet linoleum i A og B-opgangen og få istandsat og malet indgangsdørene til alle opgange. Derudover skal vi have skiftet 2 tommers vandrørene i kælderen, da de er gennemtæret' Husregler Jeg vil gerne opfordre alle til at overholde ejendommens regler, blandt andet at holde opgangene fri for skrald og aviser. Vi har en flot ejendom og nogle flotte opgange - men personligt bliver jeg lidt ærgerlig, når jeg kommer hjem og ser en bunke aviser og reklamer ligge og flyde. Derudover udgør det også en brandrisiko' Hvis man ikke er interesseret i aviser og reklamer, har Postdanmark en ganske udmærket løsning til at undgå det!

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevei I 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevei I 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevei I 62 A-D Ar 2010, torsdag den 20. maj kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling iandelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG 2 Hovedemner: Velkommen til generalforsamlingen Ændring af regnskabsår i vedtægterne Resultat af bestyrelsens arbejde med den fremtidige forsyning

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003 - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet - Aftalen er med returvej og service - Anlægget er et stikledningsanlæg uden at

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Parknet F.M.B.A. Vedtaget den 28. maj 2015 og den 10. juni 2015

Vedtægter for Parknet F.M.B.A. Vedtaget den 28. maj 2015 og den 10. juni 2015 Vedtægter for Parknet F.M.B.A. Vedtaget den 28. maj 2015 og den 10. juni 2015 Navn og formål 1 Foreningens navn er Parknet F.M.B.A. (herefter Parknet). Binavne er IT-Lauget Parknet F.M.B.A. og Parknet.dk

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Omfattendefølgendeadresser: Sebilag2 N Kundenr.:5045697 26.Marts2015 GrundejerforeningenTisvildelund Potentielle Antalforventede Ystadvej5 Kunde: Installationsadresser:67 Tilslutninger: 67 Aftalen omfatter:leveringafdigitalgrundpakkesomstandardtilejendommen/foreningenfrayousee.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1.

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1. Side 1 af 5 1.1 Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014 Navn & Hjemsted 1. Foreningens navn er Sundbynet, dens hjemsted er Sundby postdistrikt 2300, og blev oprindeligt dannet

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Vedtægter for Taulov Antenneforening

Vedtægter for Taulov Antenneforening Vedtægter for Taulov Antenneforening Foreningens navn er Taulov Antenneforening (Antenneforening Taulov Syd - af 23/9 1970). 1 2 Foreningens hjemsted er Taulov i Fredericia kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002

Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002 II Kabel TV Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002 Ejendommen/Foreningens navn: HF-nr.: 223-001-000 Anlcegsnr.:

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bestyrelsens beretning 2007-08 Status for Svebølle Antenneforening. 860 (+7) medlemmer. Årets resultat blev

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Bredballe Antennelaug

Vedtægter for Bredballe Antennelaug Vedtægter for Bredballe Antennelaug 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn: Bredballe Antennelaug 1.2 Foreningens hjemsted: 7120 Vejle Øst 1.3 Forsyningsområde: Bredballe 2 Formål 2.1 Foreningens primære

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB Abonnement på isposer og sportstape med ubegrænset genopfyldning! Træt af at det er dyrt at købe isposer og sportstape? Få et abonnement på isposer og sportstape

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vedtægter for Østbirk Antenneforening

Vedtægter for Østbirk Antenneforening Vedtægter for Østbirk Antenneforening 1 Foreningens navn er Østbirk Antenneforening. 2 Foreningens interesseområde er Østbirk by og nærmeste omegn. Nærmeste omegn defineres ud fra foreningens økonomiske

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Forslag 8.4.2014 til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Navn, Hjemsted og Formål. Stk.2. 1 Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg.

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Referat Laugsforsamling 2016.

Referat Laugsforsamling 2016. Hvalsø den 31. marts 2016. Referat Laugsforsamling 2016. I henhold til Hvalsø NV Antennelaugs vedtægter 8, indkaldes der hermed til Laugsforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00 i Vangkildegårds

Læs mere

VEDDELEV ANTENNELAUG. 3. Bestyrelsens beretning for 2016 og planer tor 2OL7 v/ formanden.

VEDDELEV ANTENNELAUG. 3. Bestyrelsens beretning for 2016 og planer tor 2OL7 v/ formanden. Referat af den ordinær generalforsamling i Veddelev Antennelaug Torsdag d. 23 mafts 2OL7 kl. 19.30 ivsb klubhus på havnen. 13 deltagere incl. bestyrelsen Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Fiberbredbånd 2014. Hastigheder og priser:

Fiberbredbånd 2014. Hastigheder og priser: Fiberbredbånd 2014 5 Hastigheder og priser: 2/2 Mbit/s 99,-/mdr. 20/20 Mbit/s. 169,-/mdr. 50/50 Mbit/s. 219,-/mdr. 60/60 Mbit/s. 249,-/mdr. 90/90 Mbit/s. 349,-/mdr. 250/250 M/bit 449,-/mdr. 500/500 M/bits.

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere