Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. 12 miljøgodkendelse. Faxmosegård Bals Mark Hornslet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. 12 miljøgodkendelse. Faxmosegård Bals Mark 5 8543 Hornslet"

Transkript

1 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune 12 miljøgodkendelse Faxmosegård Bals Mark Hornslet Dato for gyldighed dato: 27. februar 2013

2 2

3 Indhold Datablad... 1 Indledning Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé Afgørelse om miljøgodkendelse Vilkårskatalog Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Offentlighed Klagevejledning Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Husdyrbrugets beliggenhed Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand, herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion - og håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Fastgødning inkl. dybstrøelse Anden organisk gødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt... 32

4 6.2.2 Kommunens bemærkninger og vurderinger Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Udbragt husdyrgødning Kvælstof og fosfor til fjord & hav Udbringning og natur herunder påvirkning af Bilag IV- arter Kvælstof til grundvand Udbringningsarealer i anden kommune Bedste tilgængelige teknik (BAT) Ansøgers BAT-redegørelse Kommunens vurdering af anvendelse af BAT: Alternative løsninger og 0-alternativet Alternative løsninger alternativ Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Bilag 1 A situationsplan Etape Bilag 1 B- Situationsplan nybyggeri Etape Bilag 2: Oversigt over arealer og transportveje Bilag Arealoversigt og beskyttet natur Bilag 4 Udtalelse fra i Syddjurs Kommune Bilag 5 - Beredskabsplan

5 Datablad Landbrugets navn og beliggenhed Faxmosegård Bals Mark Hornslet Matrikel nr. 2h Estrup Gde., Søby 3e Estrup Gde., Søby 1q Lindå By, Todbjerg 3n Lindå By, Todbjerg 1t Lindå By, Todbjerg 1s Lindå By, Todbjerg Cvr. nr. P-nr. CHR nr Ejer af ejendommen Driftsansvarlig Erik Bredholt Lindå Møllevej Skødstrup Erik Bredholt Rådgiver Gråkjær Miljøcenter, att. Nina Gamby Lundvej Horsens Brugstype Svinebrug Godkendelsesbetegnelse 12 Ansøgning, skemanr Tilsynsmyndighed Aarhus Kommune, sagsnr. NM/02/00178 Godkendelsens dato 27. februar 2013 Tilsyn Kommunen har, som tilsynsmyndighed, ret til på et hvert tidspunkt at kontrollere om vilkårene i godkendelsen overholdes. Næste revurdering af godkendelsen År 2021, hvis der ikke foretages ændringer af produktionen. Frem til dette tidspunkt må kommunen som udgangspunkt ikke ændre vilkårene. Egenkon- 1

6 trol er undtaget fra denne beskyttelse. 2

7 Indledning Når et husdyrbrug med et tilladt husdyrhold over IPPC grænsen (>210 DE for slagtesvin) ønskes udvidet, skal anlægget med tilhørende udbringningsarealer til den producerede husdyrgødning godkendes i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Denne miljøgodkendelse er således udarbejdet efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der har indarbejdet EU's VVM-direktiv 1 og IPPC-direktiv, og erstatter den tidligere godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, 33. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Aarhus Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem, første gang den 1. februar I dialog med ansøger om projektet, er ansøgningen senere ændret og suppleret med yderligere oplysninger. Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysninger indsendt med ansøgningens version 4, som er indsendt den 10. september 2012 samt øvrige supplerende oplysninger indsendt under sagsbehandlingen. I miljøgodkendelsen er der redegjort for miljøkonsekvenserne af at udvide husdyrholdet på bedriften, og for påvirkningen af miljøet i bred forstand. Bedriften har ikke biaktiviteter, der i sig selv er omfattet af IPPCdirektivet. 3 1 Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere ændringer (VVM: Vurdering af Virkninger på Miljøet) 3

8 1 Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse Der ansøges om godkendelse af udvidelse af eksisterende slagtesvineproduktion på ejendommen Faxmosegård, Bals Mark 5, 8543 Hornslet. Ejendommen ejes og drives af Erik Bredholt, Lindå Møllevej 14, 8541 Skødstrup. I dag er der en godkendt produktion på 259,44 DE, beregnet efter nugældende normer. Godkendelse til dette dyrehold blev givet af Aarhus Kommune i 2003, efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Ved denne godkendelse blev der samtidig, af Aarhus amt, udarbejdet VVM redegørelse for projektet, idet husdyrholdet var større end 250 DE. Denne godkendelse indebærer en årlig slagtesvineproduktion svarende til 361,4 DE, baseret på følgende produktion: - Der må årligt produceres slagtesvin fra kg eller slagtesvin fra 30 til 102 kg, begge dele svarende til 361,4 DE. - Slagtesvinene indsættes ved 30 kg indgangsvægt, og udgangsvægten kan svinge mellem 102 og 108 kg, hvilket betyder op til 14 % udsving i antal dyr indenfor de tilladte dyreenheder. - Der kan forventes effektivitetsforbedringer som følge af forbedret genetik og god management. Effektiviteten vil kunne betyde ændringer i foderforbrug og tilvækst. Der ansøges om en godkendelse med en tidshorisont på 5 år. Udvidelsen vil foregå i to etaper: I Etape 1 vil udvidelsen udelukkende foregå i eksisterende stalde. I Etape 2 vil der blive bygget en ny slagtesvinestald, og stald 7 og 8 vil blive taget ud af brug. Udnyttelsesfristen er udvidet for at Erik Bredholt kan opnå den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne i de eksisterende stalde før han bygger nyt. Den nye stald bliver på ca m 2 og kommer til at ligge i umiddelbar tilknytning til de eksisterende stalde. Den nye slagtesvinestald er et moderne og tidssvarende staldbyggeri, der opføres i samme farve, højde og stil som de eksisterende stalde. Der vil endvidere blive opført en ny tårnsilo på 20 m højde ved siden af den eksisterende 20 m silo, i samme størrelse, materialer og farve. Derudover skal der opføres en ca. 200 m 2 tilbygning til den eksisterende foderlade. Der er tilknyttet ca. 298,64 ha i form af ejet og forpagtede arealer til udbringning af husdyrgødning fra produktionen på Bals Mark 5 samt bedriftens øvrige produktionsejendomme. I alt udbringes svinegylle fra 417,14 DE, svarende til 1,4 DE pr. ha. Derudover indgår der i ansøgningen 163,59 ha aftalearealer, som er screenet ift. sårbarhed. En del af husdyrgødningen afgasses desuden på Bånlev biogasanlæg, hvorfra det ikke modtages retur. Kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt, og det er vurderet at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter har en væsentlig påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder. Ammoniakudledningen for Etape 1 mangler at reducere 566 kg N/år for at opnå det vejledende BAT niveau, mens udledningen i Etape 2 overholder BAT niveauet med ca. 46 kg N/år. Kommunen har stillet vilkår om tillægsgodkendelse der sikrer overholdelse af BAT, såfremt Etape 2 ikke bliver implementeret. Der ligger kun få terrestriske naturområder i nærheden af bedriften og dens arealer, og Aarhus kommune har vurderet at den ansøgte drift ikke vil skade tilstanden af områderne. 4

9 Da ejendommen har udbringningsareal beliggende i Syddjurs Kommune og anlægget ligger ca. 700 m fra kommunegrænsen, er projektet i forbindelse med sagsbehandlingen sendt i høring i pågældende kommune. Høringssvaret modtaget fra Syddjurs Kommune er vedlagt som bilag 4. 5

10 1.2 Ikke teknisk resumé Miljøgodkendelsen omfatter slagtesvineproduktionen på Faxmosegård, Bals Mark 5, 8543 Hornslet, med tilhørende udbringningsareal. Der er tilknyttet ca. 298,64 ha i form af ejet og forpagtede arealer til udbringning af husdyrgødning fra produktionen på Bals Mark 5 samt bedriftens øvrige produktionsejendomme. I alt udbringes svinegylle fra 417,14 dyreenheder, svarende til 1,4 dyreenheder pr. ha. Projektet overholder husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 2 beskyttelsesniveauer. Aarhus Kommune har i henhold til bl.a. husdyrbrugloven 3 vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet. I miljøgodkendelsen er der redegjort for miljøkonsekvenserne af at udvide husdyrholdet på bedriften, og for påvirkningen af miljøet i bred forstand, herunder lugt, støj og støv samt landskab. Kommunen har vurderet, at der kan meddeles godkendelse af det ansøgte projekt i henhold til de gældende regler. Miljøgodkendelsen er betinget af, at de fastsatte vilkår overholdes. Ejendommen drives i et driftsfællesskab med Erik Bredholts øvrige 3 ejendomme, beliggende Lindå Møllevej 14, Risvang 2 og Kaløvej 36, alle i Aarhus Kommune. Al den producerede husdyrgødning og samtlige udbringningsarealer behandles i nærværende miljøgodkendelse. Aarhus Kommune vurderer, at der ikke er tale om samdrift jf. 13 i husdyrbrugloven, hvilket betyder at bedriften på Bals Mark 5 kan miljøgodkendes som en selvstændig enhed. Efter udvidelsen vil den samlede produktion blive udvidet til 361,4 dyreenheder. Indgangsvægten vil være 30 kg. Der er ansøgt om fleksibilitet i afgangsvægten som skal ligge fra kg, men indenfor det samme antal dyreenheder. Samtidig godkendes følgende bygningsmæssige ændringer og nyopførelser: - Ny slagtesvinestald på ca m 2 - En ny tårnsilo med en højde på ca. 20 meter, i samme størrelse og materialer som den eksisterende, og placeret ved siden af denne. - En tilbygning til den eksisterende foderlade, på ca. 200 m 2. Placeringen af stalde og øvrige bygninger samt nybyggeri fremgår af situationsplanen vedlagt som bilag 1a og 1b. Miljøgodkendelsen regulerer driften i 8 år, hvorefter den skal revurderes på baggrund af de erfaringer der har været med driften, og den udvikling der har været i metoder til reduktion af miljøpåvirkningen. 6 2 Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. 3 Bekendtgørelse af lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. 6

11 2 Afgørelse om miljøgodkendelse På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Aarhus Kommune hermed godkendelse af Faxmosegård, Bals Mark 5, 8543 Hornslet, på nedenstående vilkår. Det er endvidere Aarhus Kommunes samlede vurdering, at miljøgodkendelsen med de pågældende vilkår ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til husdyrbruglovens 12, stk. 3 samt reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og omfatter de miljømæssige forhold, det vil sige forhold af betydning for det omgivende miljø, som beskrevet i loven og bekendtgørelsen. Med denne afgørelse bortfalder husdyrbrugets miljøgodkendelse af 5. marts Godkendelser og tilladelser i forhold til anden lovgivning (f.eks. Byggeloven, m.v. samt tilladelse til afledning af spilde- og overfladevand) skal søges separat. Ejendommen skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Godkendelsen skal, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i Dyreenheder er beregnet efter de nugældende omregningsfaktorer i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Miljøvurderingerne er gennemført i forhold til antal dyr og den faktiske størrelse og sammensætning af dyreholdet, og miljøgodkendelsen tager derfor afsæt heri, uagtet at der på et senere tidspunkt måtte ske ændringer i beregning af antal dyreenheder. Aarhus Kommune den 27. februar 2013 Mogens Bjørn Nielsen Afdelingschef Karen Damgaard Hansen Miljøsagsbehandler 7

12 2.1 Vilkårskatalog Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af nedenstående vilkår: Læsevejledning: Nummereringen af vilkårene er den samme, som nummereringen af de enkelte afsnit i miljøgodkendelsens afsnit Baggrund for miljøgodkendelsen. Den nærmere beskrivelse og vurdering for fastsættelse af vilkårene kan findes under det samme afsnit Etape 1, som beskrevet i denne godkendelse, skal være udnyttet indenfor 2 år fra datoen for denne godkendelse. Såfremt der er dele af udvidelsen i eksisterende stalde, der ikke er udnyttet indenfor 2 år fra datoen for denne godkendelse, bortfalder den uudnyttede del af godkendelsen Etape 2, som beskrevet i denne godkendelse, skal være påbegyndt inden 4 år fra datoen for denne godkendelse og afsluttet inden der er gået 5 år fra godkendelsesdatoen. Dvs., hvis byggeriet af den nye stald ikke er påbegyndt indenfor de 4 år og afsluttet indenfor 5 år, bortfalder denne del (Etape 2) af godkendelsen Såfremt Etape 1 gennemføres helt eller delvis, men Etape 2 ikke påbegyndes og gennemføres indenfor fristens udløb, skal ansøger gøre Aarhus Kommune opmærksom på dette senest ved fristens udløb, og ansøge om et tillæg til denne godkendelse, hvori det sikres med tiltag, at Etape 1 lever op til BAT krav for ammoniak, som beskrevet i denne godkendelse Bygninger og anlæg skal placeres i overensstemmelse med den vedlagte situationsplan (Bilag 1a og 1b) samt opføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse af byggeriet Bygninger og anlæg må ikke opføres i blanke eller reflekterende materialer Den nye silo skal opføres i samme materialer og mål som den eksisterende silo, således at de fremstår som ens Husdyrbruget tillades drevet med en maksimal årsproduktion på 361,4 DE i slagtesvin, svarende til slagtesvin fra kg. Der tillades fleksibilitet i afgangsvægten, således at afgangsvægten må ligge i intervallet kg, så længe der produceres maksimalt 361,14 DE på årsbasis Ved afvigende vægtklasser skal det tilladte antal dyreenheder beregnes som det antal DE der svarer til slagtesvin ( kg), beregnet efter den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse Før ibrugtagning af den nye stald (ST ), skal der idriftsættes et anlæg til biologisk eller kemisk luftrensning, som skal være godkendt på Miljøstyrelsens teknologiliste Anlægget skal bortrense 65 % af ammoniakken fra staldluften, svarende til 853 kg N/år. Anlægget skal være i drift timer om året Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med vejledning fra producenten af anlægget. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten af anlægget om serviceeftersyn af luftrensningsanlægget. Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten mindst hver 4. måned. 8

13 Tilsynsmyndigheden skal underrettes, hvis anlægget er ude af drift i en periode på mere end 2 uger Logbogen/elektronisk registrering skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. Vilkår skal overholdes såfremt der vælges et anlæg til biologisk luftrensning: Luftrensningsanlægget skal være forsynet med trykmåler, vandmåler samt alarm Før ibrugtagning af anlægget, skal der til tilsynsmyndigheden indsendes følgende oplysninger om anlægget: - Anlæggets type og producent. - Såfremt der er tale om et anlæg med ledningsevnestyring, skal det oplyses til kommunen hvor ledningsevnesensoren placeres. - Hvilken ledningsevne (millisekund/cm) der er påkrævet for at udføre en rensning på 65 % % - Hvilket maksimalt tryktab (pascal) der må være for at udføre en rensning på 65 % Kalibrering af ledningsevnesensoren (såfremt anlægget er ledningsevnebaseret) skal foretages mindst en gang årligt. Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget Der skal føres en logbog over luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres: - Ledningsevnen (som minimum på timebasis) - Luftrensningsanlægets driftstid - Månedlige målinger af tryktabet og vandforbruget - Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre - Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed. Vilkår skal overholdes såfremt der vælges et anlæg til kemisk luftrensning: Luftrensningsanlægget skal forsynes med en trykmåler, vandmåler og ph-måler Før ibrugtagning af anlægget, skal der til tilsynsmyndigheden indsendes følgende oplysninger om anlægget: - Anlæggets type og producent. - Hvilken ph værdi der er påkrævet for det specifikke luftrensningsanlæg, for at anlægget har den ammoniakreducerende effekt. - Hvor mange m3 luft/time der er påkrævet at lede gennem luftrensningsanlægget for at.. udføre en rensning på 65 %. Angives også i procentdel af den samlede ventilations- kapacitet. - Hvilket maksimalt tryktab (pascal) der må være for at udføre en rensning på 65 % Der må kun anvendes svovlsyre i luftrensningsanlægget Der skal føres en logbog over luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres: - Luftrensningsanlægets driftstid - Månedlige målinger af tryktabet og vandfobruget - Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre - Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed. - Fakturaer for indkøbt svovlsyre samt udskrifter af ph målinger skal indsættes i logbogen 9

14 Ventilationsanlæggene skal løbende og mindst 1 gang om året vedligeholdes og renholdes. efter leverandørens anvisninger. Rengøring og vedligeholdelse skal noteres i en driftsjounal Ventilationsanlægget skal mindst 1 gang årligt efterses af en sagkyndig i anlægstypen. Nødvendige justeringer og reparationer skal foretages Elforbruget skal registreres én gang årligt. Elforbruget skal føres ind i et skema, så det kan sammenlignes med tidligere registreringer. Registreringerne skal gemmes i fem år Vandforbruget skal registreres én gang årligt. Vandforbruget skal føres ind i et skema, så det kan sammenlignes med tidligere registreringer. Registreringerne skal gemmes i fem år Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald skal opbevares i overensstemmelse med Aarhus Kommunes Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald, som findes på kommunens hjemmeside Eksternt personale skal være orienteret om ejendommens miljøgodkendelse og beredskabsplan Beredskabsplanens instrukser skal følges ved uheld. Tilsynsmyndigheden skal orienteres følgende hverdag, og der skal efter aftale med tilsynsmyndigheden udarbejdes et notat, hvor der redegøres for hændelsesforløbet, og hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre, at en lignende hændelse sker fremadrettet Der skal ved gylletankene være opsat instruks vedr. overløb af gylle, således at den er let tilgængelig i tilfælde af uheld. Instruksen skal i tilfælde af fremmedsprogede medarbejdere være oversat til det pågældende sprog Overfladevand skal afledes i tætte rør indenfor 15 m fra staldbygninger og opbevaringsanlæg I forbindelse med byggeprojektet skal søges særskilt om tilladelse til afledning af tagvand fra den nye stald og tilbygning til foderladen Støjgrænser: Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i db(a) målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige følgende værdierne angivet i tabel i denne godkendelse Kontrol af støj: Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen Krav til støjmåling: Husdyrbrugets støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder. Ved støjmåling skal denne foretages, når husdyrbruget er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af husdyrbruget Definition af overholdelse af støjgrænser: Grænseværdier for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a). 10

15 Husdyrgødning svarende til 342,2 DE skal hvert år afsættes til biogasanlæg eller tredjemand. Afsætningen skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumenteres i form af underskrevet kontrakt eller lign På bedriften må der maksimalt for hvert planår udbringes svinegylle svarende til gennemsnit lig: - 1,4 DE pr. ha - 120,12 kg total N pr. ha - 26,72 kg P pr. ha Udbringningsarealernes størrelse skal rettes til efter de lovbestemte dyrkningsfrie randzoner langs vandløb og søer, der følger af randzoneloven 4. Der skal indenfor 1 år efter ikrafttræden af denne godkendelse fremsendes en redegørelse for, hvordan vilkår overholdes efter ikrafttrædelse af randzoneloven. Redegørelsen skal vedlægges et revideret kort, der viser udspredningsarealernes nye afgrænsninger efter randzonelovens ikrafttræden Stalde og opbevaringsanlæg til husdyrgødning skal rengøres ved husdyrbrugets ophør. 2.2 Gyldighed Hovedreglen i husdyrbrugloven ( 33, stk. 1) er, at udnyttelsesfristen (fristen for påbegyndelse af byggeriet) ikke fastsættes til senere end to år. Lovens 33 stk. 2 fastsætter, at udnyttelsesfristen kan udvides i op til 5 år, såfremt der er yderligere planlagte udvidelser eller ændringer, der opfylder lovens 14, som bl.a. siger, at der skal foreligge tilstrækkelige oplysninger om disse til, at kommunen kan vurdere forholdene og fastsætte de nødvendige vilkår. Erik Bredholt ønsker en etapevis udnyttelse af godkendelsen. Begrundelsen er, at dette vil give mulighed for at udnytte ressourcerne i de eksisterende stalde til fulde, inden den nye stald føres ud i livet. Etape 1 består således af en opfyldning af de eksisterende stalde, samt fortsat drift af to ældre stalde (stald 7 og 8), som planlægges nedrevet i Etape 2. I Etape 2 nedrives stald 7 og 8 og erstattes af en ny, moderne stald med luftrensning. Såfremt der er dele af udvidelsen i eksisterende stalde (Etape 1), der ikke er udnyttet indenfor 2 år fra datoen for denne godkendelse, bortfalder den uudnyttede del af godkendelsen. Projektets Etape 2 gives en frist for påbegyndelse af byggeprojektet på 4 år, og godkendelsen skal være fuldt udnyttet inden 5 år fra godkendelsesdatoen. Dvs., hvis byggeriet af den nye stald ikke er påbegyndt indenfor de 4 år og afsluttet indenfor 5 år, bortfalder denne del (Etape 2) af godkendelsen. Hvis miljøgodkendelsen efter fuld implementering ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Vilkår: Etape 1, som beskrevet i denne godkendelse, skal være udnyttet indenfor 2 år fra datoen for denne godkendelse. Såfremt der er dele af udvidelsen i eksisterende stalde, der ikke er udnyttet indenfor 2 år fra datoen for denne godkendelse, bortfalder den uudnyttede del af godkendelsen Lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner (træder i kraft den 1. september 2012) 11

16 2.2.2 Etape 2, som beskrevet i denne godkendelse, skal være påbegyndt inden 4 år fra datoen for denne godkendelse og afsluttet inden der er gået 5 år fra godkendelsesdatoen. Dvs., hvis byggeriet af den nye stald ikke er påbegyndt indenfor de 4 år og afsluttet indenfor 5 år, bortfalder denne del (Etape 2) af godkendelsen Såfremt Etape 1 gennemføres helt eller delvis, men Etape 2 ikke påbegyndes og gennemføres indenfor fristens udløb, skal ansøger gøre Aarhus Kommune opmærksom på dette senest ved fristens udløb, og ansøge om et tillæg til denne godkendelse, hvori det sikres med tiltag, at Etape 1 lever op til BAT krav for ammoniak, som beskrevet i denne godkendelse. 2.3 Retsbeskyttelse Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Dato for retsbeskyttelsens udløb er den 27. februar Kommunen kan i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. 40, stk. 2 i husdyrbrugloven. 2.4 Revurdering af miljøgodkendelsen Den første regelmæssige vurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i år Offentlighed Partshøring, Nabohøring Udkastet til miljøgodkendelse blev den 10. januar udsendt i høring hos naboer og skønnede parter i sagen, ansøger selv og organisationer og private, der har anmodet herom med frist for afgivelse af bemærkninger på 3 uger frem til den 4. februar De parter, som har fået udkast til godkendelse i høring er bortforpagtere af udbringningsarealer eller er naboer, defineret som ejere af ejendomme eller bosiddende inden for det såkaldte konsekvensområde. Inden for konsekvensområdet har det erfaringsmæssigt vist sig, at lugt i nogle tilfælde kan registreres. Konsekvensområdets omfang er beregnet af ansøgningssystemet, og er i dette tilfælde beregnet at have en radius på ca. 805 meter. Høringsudkastet gav anledning til spørgsmål fra Lars Peter Sørensen, Lindå Møllevej 4, vedr. transport til og fra ejendommen, samt baggrunden for regulering af lugtgener. Svaret vedrørende transport er tilføjet under afsnit 6.4 om Transport. Offentliggørelse Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på Aarhus Kommunes hjemmeside (www.naturogmiljoe.dk) den 27. februar Følgende har modtaget udkastet samt besked om den endelige afgørelse: Ansøger: Erik Bredholt, Lindå Møllevej 14, 8541 Skødstrup Gråkjær Miljøcenter, Att. Nina Gamby, Naboer: Anni Elgaard Christensen og Gert Bjerregaard Christensen, Lindå Hede 2, 8543 Hornslet Esben Udengård Jensen og Margrethe Elisabeth Jensen, Lindå Hede 1, 8543 Hornslet Lars Peter Sørensen, Lindå Hede 4, 8543 Hornslet Kasper Dandanell, Lindå Hede 6, 8543 Hornslet Ib Damgaard Andersen, Lindå Hede 8, 8543 Hornslet Palle Mårslet Sørensen, Bals Mark 1, 8541 Skødstrup Gustav Verhoff Nielsen og Inge Gerd Nielsen, Kaløvej 48, 8541 Skødstrup 12

17 Margrethe Larsen og Lily Lyngsø Jakobsen, Bals Mark 3, 8541 Skødstrup Lindå-Balle Maskinstation, Bals Mark 2, 8541 Skødstrup Anders Blæsbjerg Bach og Christian Christensen, Bals Mark 4, 8541 Skødstrup Alf Mårslet Sørensen, Bals Mark 2, 8541 Skødstrup Erik Sørensen og Vera Maarslet Sørensen, Vorrevej 30, 8541 Skødstrup Dorthe Helene Larsen og Michael Elkjær Jensen, Bals Mark 7, 8543 Hornslet John Jens Bitsch, Bals Mark 11, 8543 Hornslet Fam. Kowalczyk Bals Mark 11A, 8543 Hornslet Per Baltzer Nielsen og Jonna Sejer Nielsen, Bals Mark 5a, 8543 Hornslet Bortforpagtere af udbringningsaeraler: Christian Bredholt, Lindå Møllevej 7, 8541 Skødstrup Jens Bonne Rasmussen, Lindåhøje 1, 8530 Hjortshøj Myndigheder og organisationer: Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen, Aarhus, Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Midtjylland, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus, Danmarks Sportsfiskerforbund, Det Økologiske Råd, Dansk Ornitologisk Forening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Fiskeriforening, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Friluftsrådet, Århus v. Ole Bøgh Vinther, 2.6 Klagevejledning Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra annonceringens dato. Klageberettigede omfatter ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, som nævnt i husdyrbrugslovens Eventuel skriftlig klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men skal indsendes til Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J eller som sender klagen videre med sagens øvrige oplysninger. Klagen skal være Aarhus Kommune i hænde senest den 27. marts 2013, ved kontortids ophør kl Hvis godkendelsen bliver påklaget, vil det straks blive meddelt ansøger. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at godkendelsen kan tages i brug fra godkendelsens dato, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 mdr. efter godkendelsens dato. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Aarhus Kommune. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 13

18 gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 14

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Torben Sørensen Elstedvej 99, 8520 Lystrup Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter 19

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 15-09-2014 Sagsnr.: 14/26475 Dok.nr.: 15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Det drejer sig om det fiktive ansøgningsskema nr version 3, som sidste gang er indsendt den 17. december 2012.

Det drejer sig om det fiktive ansøgningsskema nr version 3, som sidste gang er indsendt den 17. december 2012. Go-Gris Rødkildevej 3 8660 Skanderborg Teknik og Miljø Naturområdet Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 2012-008612

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Steen Nørgård Langelinie 28 8464 Galten Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Skanderborg Kommune har den 20. marts 2017 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 8/11 2013 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Jammerbugt Kommunes afgørelse...

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 26. september 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 26. september 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 26. september 2014 Furvej 31 7800 Skive - Afgørelse uden nabohøring - Anmeldeordning 27 - Malkeanlæg Skive Kommune har den 2. juli 2014 modtaget

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Plan, Byg og Miljø 3. april 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer til Kalundborgvej 33, 4460 Snertinge Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 26702348 Faurbogaard v. Henrik Petersen

Læs mere

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013 Ole Nannerup Jungetvej 25 7870 Roslev ole@nannerup.net Den 17. juni 2013 Jungetvej 37 7870 Roslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 15. maj 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs.

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs. Jacob Revsbeck Bønnerup Laenvej 50 8586 Ørum Djurs Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 21. august 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/9007 Tillæg

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af ejendommen Korsgård Kalundborgvej 15, 7980 Vils Forlængelse af tidsfrist for udnyttelse af miljøgodkendelsen Tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af 14. september 2011 af Fruerlundvej 2, 8620 Kjellerup

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af 14. september 2011 af Fruerlundvej 2, 8620 Kjellerup Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af 14. september 2011 af Fruerlundvej 2, 8620 Kjellerup Afgørelsesdato 25. januar 2016 Klagefristen udløber den 22. februar 2016 Søgsmålfristen udløber den 25. juli 2016

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. SVEND MØLLER HANSEN HOLDING A/S D S Industrivej 6 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.24-P19-6-16

Læs mere

Aabenraa Kommune imødekommer ansøgningen om forlængelse af udnyttelsesfristen.

Aabenraa Kommune imødekommer ansøgningen om forlængelse af udnyttelsesfristen. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Digital annoncering Tlf. : 73 76 76 76 Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-05-2012 Sagsnr.: 12/26040 Dok.nr.: 8 Kontakt: Susanne Niman

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse:

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Godkendelsesdato / offentliggørelse: 16.12 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen...

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge Per Sten Andersen Dato: 18-07-2012 Bjergbyvej 5 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/34335 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 76 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Jens Peter Jensen Gammel Vodstrupvej 11 Vodstrup 7900 Nykøbing M Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-13262 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse om udvidelse

Læs mere

Afslag på ansøgning om miljøtilladelse

Afslag på ansøgning om miljøtilladelse Jørgen Helles 21-02-2017 Hønebjergvej 22 Sagsnummer.: 16/44440 8543 Hornslet Sagstype: KLE: 09.17.16 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Afslag på ansøgning om miljøtilladelse Syddjurs Kommune

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget, Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget, Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 05-03-2013 Sagsnr.: 13/6483 Dok.nr.: 8 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk. Den 15. marts 2013

Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk. Den 15. marts 2013 Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk Den 15. marts 2013 Grættrupvej 2 7870 Roslev - Afgørelse 19 c - Velfærds tilbygning til minkhaller 2013 Skive Kommune har den

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

Jens Jepsen Jørgensen Viumvej 21 Vium 7870 Roslev Den 26. juni 2013

Jens Jepsen Jørgensen Viumvej 21 Vium 7870 Roslev Den 26. juni 2013 Jens Jepsen Jørgensen Viumvej 21 Vium 7870 Roslev jens@jepsen-jørgensen.dk Den 26. juni 2013 Viumvej 21 7870 Roslev - Afgørelse - Anmeldelse - Kornsilo 19 Skive Kommune har optil den 7. juni 2013 modtaget

Læs mere

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle.

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Niels Boserup Saltoftevej 7 4470 Svebølle DATO 4. november 2008 JOURNAL NR. 326-2008-34384 SAGSANSVARLIG Frederik Lund Weinreich/chso PLAN, BYG OG MILJØ Godkendelse

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Dok. nr Sorø Kommune. Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vanløsevej 24, 4296 St. Merløse

Dok. nr Sorø Kommune. Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vanløsevej 24, 4296 St. Merløse Dok. nr. 340-2015-46501 Sorø Kommune Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vanløsevej 24, 4296 St. Merløse Godkendelsesdato 11. maj 2015 Ikke-teknisk resume Kommunen har den 23. september

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Skovgaard, Røllum Skovvej 36, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Skovgaard, Røllum Skovvej 36, 6200 Aabenraa Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/41174 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Kåre Svendsen Rællingvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Den 15. oktober 2014

Kåre Svendsen Rællingvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Den 15. oktober 2014 Kåre Svendsen Rællingvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Grinderslevmink@hotmail.com Den 15. oktober 2014 Rællingvej 2 7870 Roslev - Afgørelse uden nabohøring - Anmeldeordning 27 - Pelseri - Lagerhal Skive Kommune

Læs mere

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej 102 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde Odder Kommune har den 12. december 2011 modtaget anmeldelse fra Niels Overgaard

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen.

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jacob Nexgaard Andersen Agergårdvej 1 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til bolig

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 10 7870 Roslev - 29 anmeldeordningen - Afgørelse - Vaskeplads - Uden nabo høring Skive Kommune har den

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Henning Holm Christensen Ølufgårdsvej 51 6715 Esbjerg N Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2012 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Sags id 2012-7898 Afgørelse om at maskinhus

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 15. oktober 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 15. oktober 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 15. oktober 2014 Furvej 31 7800 Skive - Anmeldelsesordning 28 - Ensilagesilo - Afgørelse Skive Kommune har den 22. september 2014 modtaget de sidste

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev Bertel Winther Klim Markvej 89 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696 mae@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere