Peymann blev konstitueret som kommandant med uindskrænket militær magtbeføjelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peymann blev konstitueret som kommandant med uindskrænket militær magtbeføjelse"

Transkript

1 Forsvarssamarbejdet mellem kanonbåde og landstyrker de otte udfald mod fjenden. Af Henrik Saxtorph Henrik Saxtorph (*1955) er cand.phil. i historie med speciale i Københavns Søforsvar Fra 1990 var han arkivar ved Grønlands Nationalmuseum og derefter administrator, IT-medarbejder og underviser i kirkeministerielt og amtsligt regi. I dag er han fuldmægtig i Undervisningsministeriet. Den 11. august 1807 beordrede Kronprinsen, den senere Frederik VI ( ), en samlet kommando over sø- og landetaten etableret med generalmajor Heinrich Ernst von Peymann som højstkommanderende og generalmajor Carl Frederik von Bielefeldt og kommandør Steen Andersen Bille som kommanderende en second ; men han angav ikke hvilken strategi denne fælles kommando skulle følge. København skulle blot forsvare sig til det yderste, formentlig i håbet om at landstyrkerne vest for Storebælt kunne komme til undsætning. Men 10 dage senere var Sjælland isoleret af den engelske flåde 1, så det lykkedes ikke. Københavns forsvar måtte klare sig selv. Artiklen vil forsøge at karakterisere strategien som denne kommando i praksis synes at have anvendt, især med baggrund i materiale relateret søforsvaret og den engelske flåde. Peymann blev konstitueret som kommandant med uindskrænket militær magtbeføjelse 2, men intet tyder på at han tog initiativ til at udarbejde en strategi for forsvaret 3. Forventningen var i første omgang at englænderne ville angribe fra søsiden som de havde gjort i 1801, og i anden omgang efter englændernes landgang - at København ville blive stormet; derfor koncentrerede man sig om at sikre byen mod storm, og at lade søforsvaret angribe fjendens landsætningsoperation. Da englændernes strategi imidlertid var baseret på et angreb med konventionelt landartilleri opstillet i halvcirkler omkring byen, så forudsatte det at opstillingsarbejdet ikke blev afgørende forsinket af danske angreb. Derfor var danskernes forventning - som i praksis blev til en strategi en fordel for englænderne: så længe danske tropper forblev indenfor byens volde, og den militære ledelse koncentrerede sig om at sikre voldene, kunne englænderne uhindret opstille deres artilleri! Forsvarssamarbejdet de 8 udfald i 1807 Side 1 af 8

2 Kronprinsen havde den 7. august beordret Admiralitetet til hurtigt at opstille et forsvar omkring Københavns havn ved at armere den flydende og den faste defension, hvorimod han ikke fandt det nødvendigt at klargøre flåden. Søforsvaret klargjorde dog også kanonbådsflotillen som blev anvendt offensivt i kombination med den flydende og den faste defension samt havneindløbets stærke befæstning. Gentagne gange blev englænderne engageret i kamp om kontrollen over farvandet nord og øst for havnen. Gambier beskrev i sin journal situationen sådan 4 : respecting the defence of the harbour s mouth [ it] cover[s] the Gun Boats as they advance a considerable distance from the mouth of the harbour, along the shore I regret that from the vast force of the combined defences of the harbour s mouth, our Advanced Squadron cannot act with any effect against them 5. Det var sommer da den første del af den engelske flåde ankom til Øresund den 3. august; varmt og næsten vindstille, så det var svært at manøvrere i modsætning til kanonflotillen som var store robåde. Derfor var søforsvarets angreb farlige for englænderne, og det kunne endvidere forsinke dem så meget at vejret skiftede til efterår med storme som ville gøre det næsten umuligt at få sejlet den danske flåde til England. Gambier var sig denne situation meget bevidst 6. Den oprindelige hensigt med kanonbådsflotillen var at den skulle støtte landstyrkerne. Men derfor kunne landstyrkerne jo godt have været anvendt mere offensivt ved englændernes landgang ved Vedbæk søndag den 16. august. Men det skete ikke, da Peymanns ordre til det udsendte korps på 600 mand var at marchere op til Mølleåen fra Lyngby til Strandmøllen for at observere, men ikke angribe fjenden. Ni dage senere, den 25. august, stod fjenden uden for København i en linje fra Classens Have, på ydersiden af Søerne ad Blegdamsvejen forbi Blågård og Ladegården til Kalvebodstrand. Forsvarssamarbejdet de 8 udfald i 1807 Side 2 af 8

3 Københavns landforsvar foretog syv udfald i august og et i september, som er indtegnet på nedenstående kort 7 : A: 17/8 fra Østerport mod Øster Fælled med en styrke på mand B: 20/8 fra Østerport med 2000 mand mod Svanemøllen; endvidere mand fra Nørreport mod bl.a. Nørrebro for at dække den første kolonnes venstre flanke. C: 25/8 fra Nørreport med mand mod området ved Assistens; D: fra Østerport/Kastellet mod Classens Have 25/8 med et let infanteri 26/8 med mand 31/8 med 2200 mand. E: 5/9 Tømmerpladsen Søndagsslaget: søforsvarets angreb på det fjendtlige batteri ved Svanemøllen søndag den 23/8. Seks af de otte udfald var fælles operationer mellem kanonbåde og landtropper; tre udfald havde Classens Have som mål, og to andre udfald gik igennem dette område, som lå mellem Classensgade, Østerbrogade, Rosenvængets Allé og stranden. Udfaldene før den 25. august skete mod området ved Svanemøllen dels for at hindre fjenden i at trænge frem mod København og især Kastellet, dels for at ødelægge batteristillinger der kunne anvendes mod kanonbådsflotillen. Den 17. august blev udfaldet foretaget af Livjægerne, som imidlertid blev forhindret af fjendens overlegne militærmagt i at nå længere end til en linje som gik fra Vibenshus i vest til stranden i øst 8. Løjtnant J.J. Svenson var kl. 1 blevet beordret at understøtte udfaldet med 3 kanonbåde 9. Den 18. oplyste kanonbådschefen at han havde afsendt en division canoner chalupper ind til Svanemøllen for at assistere vore tropper 10. Det er ikke omtalt i an- Forsvarssamarbejdet de 8 udfald i 1807 Side 3 af 8

4 dre kilder, at der skulle være danske tropper i området den dag, så enten har chefen givet en ordre på et forkert grundlag, eller også skal oplysningen læses sådan at kanonbådene sendtes til Svanemølleområdet for at ødelægge så meget som muligt, før danske tropper angreb i kommende udfald. Men der er ingen tvivl om at ordren er blevet givet. Danskerne gentog udfaldet mod Svanemølleområdet den 20. for at ødelægge batteriet dér som meget hindrede vore bådes bevægelse 11. Nu blev udfaldet gennemført med 2000 mand og til søs understøttet af 9 kanonbåde. Gambier omtalte udfaldene i sin journal, - det er ikke umiddelbart her man forventer at se landtræfninger beskrevet: At daylight observed a warm action take place between the left wing of our army and a considerable force from the town, aided by much artillery as well as by the Gun Boats 12. Formentlig skyldtes omtalen en overraskelse over den danske styrkes størrelse, når landsætningen ved Vedbæk ikke blev imødegået. Og en gentagelse af udfaldet kunne betyde væsentlige forsinkelser for den engelske operation; på dette tidspunkt var de engelske tropper jo stadig under fremrykning. Derfor omtaltes udfaldet, som i øvrigt blev slået tilbage. Der er ingen udfald mellem den 20. og 25. på land. Englænderne rykkede væsentlig nærmere byen, og København havde travlt med at klargøre sit forsvar. Udfaldene fra den 25. skete især fra Kastellet ved Øster Port mod Classens Have. Området var strategisk vigtigt for danskerne da det lå kun en kilometer nord for byen med mulighed for at kontrollere adgangen til Kastellet og Øster Port, samt farvandet ud for havneløbet; ved fare for en fjendtlig storm gjaldt det om at fastholde kontrollen. Men for englænderne kan området ikke have haft strategisk betydning; deres artilleri blev opført i halvcirkler op til 3 kilometer fra byen. Når de så alligevel var i området, skyldtes det formentlig dels at de havde en batteristilling på Trianglen som skulle forsvares, dels et ønske om at holde danskerne inde i byen. Forsvarssamarbejdet de 8 udfald i 1807 Side 4 af 8

5 Den 25., 26. og 31. august angreb danske landtropper og kanonbåde fjenden i Classens Have. Noget tyder på at udfaldet den 31. egentlig var fastsat til 30., men det blev aflyst pga. vejret 13. Udfaldene skete med stadig stigende intensitet. Især udfaldet den 31. omtaltes udførligt af Bille: opgaven lykkedes, idet bygningerne blev brændt og træer fældet, hvilket forhindrede fjenden i at søge dækning, men det var også ved dette udfald at Peymann blev såret af en flintekugle i det venstre lår. Han nægtede dog at afgive sin kommando, men i praksis overtog Bielefeldt mere og mere kommandoen i de følgende dage, imens Bille fortsat var næstkommanderende. Formålet med udfaldene var at forurolige fjenden 14. Da udfaldet lykkedes, og soldaterne kæmpede bravt, er det gået over i historien som et væsentligt, måske endda afgørende udfald. Strategisk var udfaldet imidlertid uden betydning. Udfaldet fra Nørreport den 25. mod Assistens skyldtes efterretninger om at fjenden trængte frem mod området for at bygge artilleristillinger. Det er den eneste gang udfaldene blev rettet mod fjendens bygning af artilleristillinger; intet tyder på at der blev lagt afgørende vægt på at angribe sådanne mål, ligesom heller intet tyder på at udfaldet var koordineret med udfaldet i Classens Have. Englænderne trængte udfaldet tilbage med en overlegen styrke. Forsvarssamarbejdet de 8 udfald i 1807 Side 5 af 8

6 Det sidste udfald den 5. september var vel egentlig slet ikke et udfald, men et forsøg på at redde nogle kanoner på Tømmerpladsen på den inderste del af Kalvebodsbrygge, i dag nær Diamanten. Operationen lykkedes ikke. Men Løjtnant Mangors indberetning fra samme dag afsluttedes med følgende 15 : Kanonbådene, som underholdt en heftig ild på fjendens batteri, gjorde os særdeles god nytte og fortjener efter sædvane at nævnes med berømmelse. Det samtidige kildemateriale vurderer i øvrigt ikke samarbejdet mellem kanonbåde og landtropper. Materialet består hovedsageligt af rapporter, journaler og logbøger, som er beskrivende. Kommandørkaptajn Krieger konstaterede dog i sin rapport for den 20. at kommunikationen var svigtet mellem landtropper og kanonbåde; den kommanderende officer, oberstløjtnant Voigt, blev pålagt ansvaret ved den efterfølgende krigsretssag. Søofficeren, kommandør H.G. Garde har i sin fremstilling Den dansk-norske Sømagts historie fra 1852 derimod vurderet samarbejdet. Han var som sekondløjtnant chef på kanonchaluppen Nestved med i flere af udfaldene. Han giver indtryk af at man overhovedet ikke havde overvejet, hvordan kanonbådene skulle anvendes: Den samme mangel på samvirken, som havde fundet sted ved udfaldet mod Svanemøllen den 20de, gjorde sig desværre også gældende her [i.e. den 31.] og Kanonchaluppernes hjælp måtte indskrænkes til at sende kugler op i Landet, hvor fjenden lod sig se eller var at formode 16 [i.e. den 17.]. Kanonbådene blev også placeret sådan at de udsattes i lang tid uden nytte for den fjendtlige ild i stedet for at man først ved et aftalt signal burde have kaldt dem frem i rette øjeblik. Og det skulle jo selvfølgelig have været før tropperne begyndte at rykke frem. Når det skete samtidig med deres fremrykning, måtte kanonbådene uden at gøre et skud udholde fjendens skjulte batteriers ild for ikke at skyde ind i egne tropper 17. Kritikken er sikkert berettiget, når man husker på at Garde, som i øvrigt var kritisk over for fælles kommandoer mellem søværn og landeværn, befandt sig lige dér, hvor målet for englændernes skud var. Men set i en større sammenhæng var udfaldene den 17., evt. den 18 og den 20. principielt vellykkede. Samarbejdet mellem kanonbåde og Forsvarssamarbejdet de 8 udfald i 1807 Side 6 af 8

7 landtropper var måske ikke ideelt, men med denne kombination kunne danskerne angribe så slagkraftigt at selv den engelske flådechef måtte forholde sig hertil, formentlig fordi gentagelser ville være en væsentlig tidsmæssig hindring for hele operationen. Her til kommer at samarbejdet blev af landtropperne betragtet som populært og effektivt. Men selv om udfaldene mod Classens Have den 25., 26. og 31. også kan hævdes at være vellykkede, idet området jo rent faktisk blev ryddet for fjendens soldater, så var disse udfald uden strategisk betydning. Englænderne havde på dette tidspunkt opnået den kontrol de ønskede. Kronprinsens ordre om en fælles kommando var fremsynet. Den blev i praksis omsat til en strategi bygget på en forventning om at fjenden ville storme byen. Samarbejdet mellem kanonbåde og landtropper havde til formål at bevare kontrollen over kystområdet nord for København og at sinke fjenden. Set i dette perspektiv var strategien vellykket: det lykkedes at bevare kontrollen i hvert fald over Classens Have, kanonbådenes angreb forsinkede fjenden, og samarbejdet fungerede trods alt. Strategien blev imidlertid ikke løbende vurderet i forhold til fjendens faktiske handlinger, og derfor må danskernes strategi karakteriseres som mislykket. 1 Admiral Gambier skrev i sin journal fredag den 21. august at Sjælland med omkringliggende øer og Store Bælt fra Hasteen Bank to the south east end of Femern var i State of Blockade. Se 2 Formuleret i ordren af 11. august: "...De fører overkommandoen over alt militær...". 3 Hvis en overordnet planlægning havde eksisteret, ville oplysninger være at finde i arkivmaterialet. 4 Henrik Saxtorph: Admiral Gambiers vurdering af Københavns Søforsvar 1807 i Krigshistorisk Tidsskrift, Særnummer juni Gambier s Journal 19. og Henrik Saxtorph: Det britiske angreb og Københavns søforsvar 1807 i Marinehistorisk Tidsskrift nr. 3, Skitsen er udfærdiget af artiklens forfatter på baggrund af oplysningerne i Dansk Artilleri i Napoleonstiden af Egon Eriksen og Ole L. Frantzen. Oplysningerne om antallet af soldater ved udfaldet den 20. mod Svanemøllen og den 25. mod Classens Have er fra Billes Journal; om udfaldet mod Tømmerpladsen fra Rockstroh, se note 8. Søndagsslaget er udførligt omtalt i forfatterens artikel Det britiske angreb og Københavns Søforsvar 1807 i Marinehistorisk Tidsskrift nr. 3, Den fiendtl. beleiringshær (markeret med violet på kortet) gælder fra den 25/8. 8 Major Holsteins beretning om udfaldet den 17. i bogen Kongens Livjægerkorps 1807 ved kaptajn K.C. Rockstroh, København Billes Journal den 17/8. se 10 Kommandørkaptajn Kriegers rapport om den 18. Hans rapporter kan læses på 11 Bille 20/8 12 Gambier 20/8 13 Bille 30/8 14 Ibid 31/8 15 Løjtnant Mangors beretning af 5/9, i Rockstroh, se note 8 Forsvarssamarbejdet de 8 udfald i 1807 Side 7 af 8

8 16 Garde hhv. p 439 og p Ibid. p 446. Forsvarssamarbejdet de 8 udfald i 1807 Side 8 af 8

Englene ved Mons. Et essay. Af Jens Ellekær. Englene ved Mons Af Jens Ellekær

Englene ved Mons. Et essay. Af Jens Ellekær. Englene ved Mons Af Jens Ellekær Englene ved Mons Englene ved Mons Et essay Appendiks: novellen Bueskytterne af Arthur Machen. Det første større slag mellem tyske og britiske styrker under Første Verdenskrig fandt sted ved den sydbelgiske

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

A bridge too far. Steen Villarsen

A bridge too far. Steen Villarsen Steen Villarsen A bridge too far The Battles For Oosterbeek and Arnhem Operation Market Garden, The Netherlands, September 1994 Dyb stilhed - Hvordan kunne jeg spille FOW uden denne bog? Inden den kom

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

De danske rådhuse er præget af en vis systematik

De danske rådhuse er præget af en vis systematik 60 HVORFOR SER VORES RÅDHUSE UD SOM DE GØR? Af Pablo Henrik Llambias Socialdemokratiets kulturpolitiske indflydelse har siden 30erne gjort sig gældende ved udformningen af de danske rådhuse. Gør den sig

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Efter den kolde krig: To lange krige. Amerikanske forsvarsvisioner ifølge Quadrennial Defense review 2006.

Efter den kolde krig: To lange krige. Amerikanske forsvarsvisioner ifølge Quadrennial Defense review 2006. Efter den kolde krig: To lange krige. Amerikanske forsvarsvisioner ifølge Quadrennial Defense review 2006. af Bertel Heurlin, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Working Paper Fakultet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Den politiske kriger. Arbejdshæfte til Militær etik og ledelse i praksis

Den politiske kriger. Arbejdshæfte til Militær etik og ledelse i praksis Den politiske kriger Arbejdshæfte til Militær etik og ledelse i praksis Den politiske kriger FORSVARSAKADEMIET 2010 Katrine Nørgaard Den politiske kriger Forsvarsakademiet Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE Oversigter Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY AF LARS B. STRUWE Udskrivningen af karle til den forhadte landmilits og stavnsbåndet har i

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

ET UNDERVISNINGSMATERIALE

ET UNDERVISNINGSMATERIALE ET UNDERVISNINGSMATERIALE Udarbejdet af Dansk Institut for Internationale Studier, Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier For Sandrew Metronome Filmdistribution Udarbejdelse Undervisningsmaterialet

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere