Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle"

Transkript

1 Husorden: Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne og børn - til daglig vil gøre en indsats for at tage hensyn til andre og værne om de fælles ting, kan man fortsat have en god bebyggelse. Skån de grønne områder Lejligheden: Bad og toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir, duftbeholdere og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Ved tilstopning af afløbsrør, som er forårsaget af forkert brug, hæfter beboerne altid økonomisk for udbedringen. Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes til afdelingsinspektøren. Vandhaner og cisterner Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort - og fordyrende - merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Sådanne forhold anmeldes straks til afdelingsinspektøren. Afdelingen sørger for udskiftning af skadede/ituslåede kummer, hvor skaden skyldes ælde eller lignende. Ituslåede kummer, der skyldes uforsvarlig adfærd, erstattes af skadevolderen. Tekniske installationer i lejlighederne For at få fuld udnytte af de tekniske installationer såsom komfurer og køle/fryseskabe, skal brugsanvisningerne nøje følges. I tvivlstilfælde kan man rådføre sig med afdelingsinspektøren. Normal drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer betales af afdelingen, såfremt disse er installeret af boligforeningen eller af en beboer i forbindelse med dennes udnyttelse af råderetsbestemmelserne (jf. lov om leje af almene boliger). Skader, som måtte skyldes forkert betjening eller misbrug betales af beboerne. Vinduer Afdelingen sørger for udskiftning af punkterede/ituslåede ruder, hvor skaden skyldes ælde eller lignende. Ituslåede ruder, der skyldes uforsvarlig adfærd, erstattes af skadevolderen og beboeren hæfter for sådanne skader sket indefra. Vask og tøjtørring Ved vask og tøjtørring indendørs skal der foretages rigelig udluftning for at undgå fugtskader. Ved indendørs forstås også de lukkede afsnit af altaner og terrasser.

2 På såvel de lukkede som de åbne afsnit af altaner og terrasser må tøjtørring kun foregå ved brug af fritstående, lave tørrestativer. Det er således ikke tilladt at trække snore til brug for tøjtørring. I haver må fritstående tørrestativer af paraplymodel anvendes, når de nedtages efter endt brug. I øvrigt henvises til de seks fællesvaskeriers effektive tørretumblere. Udluftning af lejligheden For at undgå fugtdannelse og de deraf opståede fugtskader skal der foretages effektiv udluftning gennem vinduer og døre, helst flere gange dagligt, f.eks minutter af gangen. Tørretumblere og emhætter Disse husholdningshjælpemidler må under ingen omstændigheder tilsluttes udsugningsventilerne i badeværelse eller køkken, idet disse ventiler indgår i et nøje afstemt selvstændigt system for alle lejlighederne. Ligeledes må der heller ikke ske tilslutning til luftindtagningsventilerne i køkkenet. Derfor må der kun installeres tumblere af kondens-typen i lejlighederne og ligeledes må der kun opsættes emhætter med kulfilter. Ændring af lejligheden Ændringer af lejligheden må kun ske i henhold til råderets bestemmelserne i Lov om leje af almene boliger med tilhørende bekendtgørelser samt afdelingens positivliste (bilag til denne husorden). Ved henvendelse på boligforeningens kontor udleveres materiale. Beskadigelser Utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommens inventar skal straks anmeldes til afdelingsinspektøren eller boligforeningens kontor. Støj og larm Slagboremaskiner og andet støjende elektrisk værktøj må benyttes hverdage fra kl til kl samt lørdage fra kl til kl Brug af radio, fjernsyn og lignende samt musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Efter kl må De vise særlig hensyn til naboer ved at dæmpe ned, så De ikke forstyrrer disses nattero. I særlige tilfælde bør De sikre, at naboerne er indforståede med støj efter kl Antenner Alle lejligheder er tilsluttet fællesantenneanlægget. Tilslutning til fællesantenne må kun foretages med originale HF-tætte kabler og stik, som fås hos autoriserede radio/tvspecialforretninger eller hos antenneforeningens serviceleverandør. Tal eventuelt med afdelingsinspektøren herom. Parabolantenner må ikke opsættes på afdelingens bygninger eller dele heraf, og heller ikke fastgøres på rækværk, blomsterkummer og lignende.

3 Opstilling af paraboler på åbne altaner, terrasser og i haver må kun ske på fritstående fod og kun i en højde på 100 cm op til parabolens øverste kant. Anden anbringelse af paraboler skal holdes inden døre bag glas. Før eventuel installation af antenner til brug af Walkie-talkiebrugere og radioamatører, skal der altid ansøges skriftligt herom hos afdelingsbestyrelsen. Intet arbejde må påbegyndes før der er givet skriftlig tilladelse med påtegning af godkendelse fra ejendomskontoret. Særlig vejledning kan eventuelt fås hos afdelingsinspektøren. Opgangene: Trappevask Rengøring af trapper foretages af et rengøringsfirma. Dog beder vi beboerne om at hjælpe til med at holde trapperne rene. Fodtøj, barnevogne, cykler og lignende må ikke henstilles i trappeopgangene, der har status af brandflugtveje Skiltning Navneskilte på døre må kun opsættes af ejendomskontoret. Det er forbudt at opklæbe eller opsætte anden form for skiltning på entredør og postkasser hverken af politisk, religiøs eller reklamemæssig art. Kun ejendomskontoret har tilladelse til at montere noget på vægge eller døre i trappeopgangene. Afvigelser herfra må kun forekomme i særlige tilfælde efter skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen med påtegning af og godkendelse fra afdelingsinspektøren. Opslagstavlerne i opgangene må kun benyttes til henvendelser i boligforeningens regi. Altaner, terrasser og haver Der må ikke foretages farveændringer på eksisterende bygningsdele. Dette gælder således også åbne altaner og terrasser. De lukkede afsnit skal holdes i pastelfarver, det vil sige lyse dæmpede farver. Der må ikke bores for opsætning af skruer, kroge, bolte, hyldeknægte eller lignende i aluminiumssektionerne eller i murfladerne på de åbne altaner. Disse flader er forseglet mod vejrligsskader. Det henstilles til beboerne ikke at anbringe papkasser, tøj og lignende på altaner og terrasser, af hensyn til risiko for fugtskader. Hække, som omgrænser havens areal, skal holdes af beboeren på indvendig og udvendig side og må ikke overstige en højde af 180 cm. Endvidere må hækken ikke klippes ned til en højde under 100 cm. Beplantning i haverne må ikke have en væksthøjde, der overstiger 200 cm. I afdelingen skal haver, terrasser og altaner fremstå rene og pæne. Det er forbudt at opsætte foderbrætter og lignende af hensyn til forurening og rotteforekomster.

4 Kælderhalse - kælderrum Alle kælderrum skal være aflåste, også selv om de ikke benyttes. Det påhviler beboeren at sætte lås på døren. Kun det absolut nødvendige må henstå i rummene, som skal være ryddelige. Der må ikke henstilles affald eller andet i kældergangene. Fælles områder: Affald Husholdningsaffald skal være indpakket. Affald skal sorteres således, at husholdningsaffaldet smides i de opstillede containere. Papiraffald smides i papircontainere. Flasker og glas i flaskecontainere. Kemikalieaffald, olie, batterier og lignende skal afleveres hos afdelingsinspektøren. Andet og større affald skal i containergården på p-pladsen og sorteres efter skiltningen. Der må ikke henstilles affald andre steder. Barnevogne, knallerter30/45, cykler og legeredskaber Disse skal henstilles, således de ikke er til gene for andre. Tingene skal henstilles på de pladser og i de rum, der er indrettet dertil. Nævnte ting må ikke henstå i trappeopgangene, der har status af brandflugtveje. I barnevognsrummene må der aldrig parkeres benzindrevne køretøjer. Vaskerier Ved brug af fællesvaskerierne skal de opslåede regler nøje overholdes. Der skal altid anvendes den af ejendomskontoret udleverede vaskelås, med lejlighedsnummer indgraveret, til reservation af vasketid. Vasketid kan maksimalt reserveres 8 dage før. Vaskelås fjernes efter endt vask. Låse uden nummer må ikke anvendes. Låse uden nummer samt låse, der ikke følger 8- dages-reglen vil blive fjernet uden varsel. Er en vasketur ikke påbegyndt 15 minutter efter det reserverede tidspunkt, må turen overtages af andre beboere. Vaskeriet og dets inventar skal efterlades i rengjort stand. Fejl ved maskinerne skal straks meddeles til afdelingsinspektøren samtidigt med, at man lægger en skriftlig besked på den fejlbehæftede maskine. Generelt: Forurening og skader

5 Er en beboer eller nogen i dennes husstand skyld i forurening eller skade på ejendommens trapper, haveanlæg, legepladser eller inventar, bærer beboeren det fulde økonomiske ansvar Beskadigelser Utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommens inventar skal straks anmeldes til afdelingsinspektøren eller boligforeningens kontor. Husdyr Det er tilladt at holde én hund eller én kat pr. husstand. Dog er det ikke tilladt at anskaffe sig kamphunde, ligesom ejerne af kamphunde risikerer at få deres lejemål sagt op. Lejere som er registreret med en kamphund før d. 1. juli 2008 må fortsat beholde den forudsat den føres i snor Husdyret skal registres hos afdelingsinspektøren. Hunde og katte skal føres i bånd og må under ingen omstændigheder gå løs. Endvidere er beboerne pligtige til at efterfølge afdelingens husdyrreglement, som udleveres af afdelingsinspektøren ved registrering af husdyret. Overtrædelse af reglerne vil medføre, at husdyret kræves afhændet. Leg og boldspil Leg og ophold på trapper, i kældre, gadedøre og andre steder, hvor det kan være til gene for beboerne, må ikke finde sted. Det er forbudt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk og på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Beboeren kan drages til økonomisk ansvar for sådanne skader gennem selskabets advokat. Boldspil henvises til dertil indrettede pladser. Udover de skydevåben der er omfattet af våbenloven, er det også forbudt at skyde med genstande, der betragtes som legetøj. Parkering og motorkørsel Parkering af personbiler og motorcykler udenfor de etablerede parkeringspladser er forbudt. Lastvogne må ikke henstilles i boligområdet. Campingvogne og trailere må kun henstilles på de af afdelingen, anviste pladser ved stamvejene. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmoder vi beboerne om at køre med forsigtighed på boligvejene. Kørsel hen over de grønne områder er ikke tilladt. Kørsel på boligvejene er kun tilladt i forbindelse med af- og pålæsning ved boligblokkene. Parkering af motorkøretøjer på brandvejene er, som det fremgår af skiltene forbudt. Disse veje er forbeholdt brandvæsenet samt ambulancer. Overtrædelse af disse forhold vil blive anmeldt til politiet

6 Forsikringer Afdelingens bygninger har en ejendomsforsikring. Vi gør Dem opmærksom på, at skader på indbo ikke er dækket af afdelingens forsikringer. Skader på indbo skal dækkes af beboerens egen indboforsikring. Indbo opbevaret i kælderrum, skal hæves 10 cm fra jorden, for at Deres indboforsikring dækker eventuelle skader. Klager Alle klager skal indgives skriftligt til afdelingsbestyrelsen. Vi hjælper Dem gerne Som det fremgår af det, De netop har læst, vil De i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos afdelingsinspektøren. Ejendomskontoret Aggersundvej Aalborg Øst De er naturligvis også velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen eller boligforeningens kontor, hvis der skulle opstå problemer som afdelingsinspektøren ikke kan hjælpe Dem med. Afdelingsbestyrelsens kontors adresse er: Afdelingsbestyrelsen Globen Aggersundvej Aalborg Ø Boligforeningens adresse er: Boligforeningen Vanggården Postboks 721 Nylandsvej Aalborg Tlf Vedtaget på afd. 8's ordinære afdelingsmøde den 11. juni Ændringer vedtaget på afd. 8's ordinære afdelingsmøde den 7. juni 2004.

7 Positivliste i relation til råderet. Haver Der må opsættes hegn i de til stuelejlighederne hørende haver. Hegnets udseende og udformning skal overholde de af afdelingen fastsatte regler. Hegnet må kun opsættes på den indvendige side af havens afgrænsning i form af hækbeplantning. Hegnstypen skal være trådhegn med grøn pvc-belægning, i op til 120 cm's højde, monteret på dertilhørende solide hegnspæle i aluminium eller galvaniseret udførelse. Anvendelige hegnsmaterialer kan være: ITN - havehegn nr. 4203, 4204 eller 4205 og ITN - hegnspæle nr eller 4180 fra f.eks. Harald Nyborg, City Syd. De hegn, som der mod forudgående ansøgning til afdelingsbestyrelsen, er givet tilladelse til, på langs af blokken foran den åbne terrasse og én sektion ud fra terrassen, må højst udstrække sig til en længde på 280 cm og må højst være 120 cm høje. Disse hegn skal være af typen Skagen-stakit eller Fyn-forhavehegn i naturfarve, imprægneringsgrøn, hvid eller svenskrød. Det er ikke tilladt at lade sådanne hegn dække ind over de farvede, lodrette aluminiumsprofiler, der strækker sig ned på hver side af terrassen eller indover mursten og alu-sålbænke. Ved øvrige opsætning af hegn skal der altid først ansøges herom hos afdelingsbestyrelsen, med henvisning til råderettens bestemmelser. Disse kan rekvireres hos afdelingsinspektøren. Vedrørende hække og beplantning i haverne henvises til afdelingens husorden. Der kan ikke yde godtgørelse for ovennævnte, iværksatte tiltag.

8 Ovenstående må først iværksættes efter skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen med påtegning af og godkendelse fra afdelingsinspektøren. Baderum Der må foretages ressourcebesparende foranstaltninger. Herunder toiletter, blandingsbatterier, brusehoveder og lignende. Disse ressourcebesparende foranstaltninger, skal være af de af afdelingen fastsatte typer. Badekar må fjernes, på betingelse af at der etableres vægge og gulve i korrekt håndværksmæssig stand og at der efter fjernelsen etableres nye badeforanstaltninger, som opfylder afdelingens krav til disse. Der ydes ikke godtgørelse for ovennævnte iværksatte tiltag. Ovenstående må først iværksættes efter skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen med påtegning af og godkendelse fra afdelingsinspektøren. Køkken Der må foretages ressourcebesparende foranstaltninger. Herunder blandingsbatterier, køle/fryseelementer og komfurer. Der må opsættes emhætter med kulfiltre. Der må foretages udskiftning af køkkenelementer. Ved udskiftning af disse skal de af afdelingen fastsatte typer anvendes og det skal være udført i håndværksmæssig korrekt stand. Der ydes godtgørelse for ovennævnte iværksatte tiltag. Ovenstående må først iværksættes efter skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen med påtegning af og godkendelse fra afdelingsinspektøren.

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere