Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. september Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. september 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05. Lokale 1, Vordingborg Rådhus"

Transkript

1 Erhvervsudvalget Referat Dato 08. september 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Orientering fra formanden - direktøren Orientering om status på turismesamarbejdet "Østersøen plus" Orientering om status på dialog om erhvervshandleplan Halvårsregnskab Erhvervsudvalget Forslag til budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Cykelpuljeprojektet "Sejl til Danmarks vildeste cykeldestination" Kender du Vordingborg Kommune - tema i Sjællandske Potentialeplan for kystturismen på Møn Mobil og bredbånd - Kortlægning af og lånepulje Erhvervsprisen Drøftelse af kommende projekter Salg af areal - LUKKET SAG Eventuelt...19 Bilagsoversigt...20 Underskriftsside...21

3 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Erhvervsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orientering fra formanden - direktøren Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling Formanden og direktøren orienterer om diverse emner: Studietur til fremtidens parcelhus i Nyborg Den 31. august 2014 var der åbent hus i de seks mini CO2 i Nyborg. Husene er bygget af genbrug, de skal ikke vedligeholdes og viser hvordan man kan begrænse CO2-udledningen betydeligt. Husene stod færdigt i juni Det nyeste hus er baseret på de gode erfaringer fra de første fem huse og er et bud på fremtidens parcelhus. Et hus, som er bygget af skrald og genbrug, ikke skal vedligeholdes, kan tilpasses familiens skiftende behov og hjælper med at holde styr på forbruget af energi. Med Typehuset er det således lykkedes at skabe et hus, hvor CO2-udledningen i forhold til et traditionelt typehus er reduceret med hele 45 procent - vel at mærke uden at det koster ekstra. Der var tilmeldt 13 personer på turen både politikere, håndværkere samt arkitekter. Indstilling Til orientering. Beslutning i Erhvervsudvalget den Taget til orientering. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orientering om status på turismesamarbejdet "Østersøen plus" Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Kim Dejbjerg Jensen Sagsfremstilling Udviklingsdirektøren orienterer kort om status på Østersøen plus samarbejdet. Med foreningen De Danske Sydhavskyster er der dannet et nyt destinationssamarbejde mellem det private og det offentlige på Lolland-Falster og Sydsjælland. Foreningen vil i de kommende år danne rammen om den videre turismeudvikling på Sydsjælland og Lolland-Falster. Den 28. august 2014 blev foreningen formelt stiftet. Forud er gået et arbejde, hvor deltagerne er blevet enige om en grundfortælling for området, og om modellen for det fremtidige samarbejde. Samarbejdet består af Lolland, Guldborgsund, Vordingborg og Næstved Kommuner og turismeaktører i området og er åbent for alle, som kan tilslutte sig foreningens grundlag. Det er forventningen, at der allerede fra sæsonen 2015 vil være en synlig styrkelse af områdets markedsføring. Anbefalinger fra arbejdsgruppen bag foreningen bliver præsenteres den 5. september 2014 kl.12 på borgcenteret i Vordingborg, hvor minister Carsten Hansen sammen med borgmestrene fra Vordingborg Knud Larsen, Guldborgsund John Brædder, og fra Lolland Holger Schou Rasmussen samt medlemmer fra både turismearbejdsgruppen og den nystiftede destinationsforening præsentere resultaterne af det forudgående arbejde. Indstilling Administrationen indstiller, at sagen tages til orientering Beslutning i Erhvervsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orientering om status på dialog om erhvervshandleplan Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Kim Dejbjerg Jensen Sagsfremstilling I det følgende orienteres kort om status på erhvervsdialogportalen og på bemanding af arbejdsgrupper i forbindelse med ny erhvervspolitik og erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune. Der er indrykket 2 kvartsides annoncer i Sydsjælland Tidende (hhv. den 20. og den 27. august), hvor det fremgår, at dialogportalen er tilgængelig via vordingborg.dk, og at der etableres 5 tematiske arbejdsgrupper, som arbejder videre med temaer fra erhvervskonferencen. Mødedatoer er fastlagt og der er booket mødelokaler på Rådhuset. Der er direkte billedelinks til portalen fra forsiden af vordingborg.dk og under fanen Erhverv. Der er udarbejdet pressemeddelelse om arbejdsgrupper og dialogportal, som Sydsjællands Tidende har valgt ikke at bringe. Der er oprettet nyhed i vores interne nyhedssystem, som TV2 Øst også feeder på deres side. Erhvervsdialogportalen er oprettet, der er udarbejdet tekster til siden og lagt baggrundsdokumenter op. Siden er i drift, men der er indtil nu kommet meget få indlæg. Vi håber, at der vil komme mere gang i debatten, når arbejdsgruppemøderne går i gang og der begynder at komme referater fra møderne m.m. og deltagerne begynder at reflektere mellem møderne. Der er i skrivende stund tilmeldt 9 personer, udover repræsentanter fra udvalg og administration i Vordingborg Kommune, til de 5 tematiske arbejdsgrupper. Administrationen har taget fornyet kontakt til deltagerne på erhvervskonferencen, ZBC, Væksthus Sjælland, Vordingborg Erhvervsforening, Vordingborg Erhverv A/S, DI Sydsjælland og handelsforeninger i Købstæderne. Indstilling Administrationen indstiller, at sagen tages til orientering. Beslutning i Erhvervsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Halvårsregnskab Erhvervsudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Halvårsregnskabet 2014 for politikområde Erhverv, viser et forventet mindreforbrug på driften på samlet 2,9 mio. kr. i Det samlede mindreforbrug på 2,9 mio. kr. kan henføres til: Da Vordingborg Erhverv A/S først er etableret medio 2014 forventes et mindreforbrug på 1,25 mio. kr. At puljen afsat til projekter i regi af Vordingborg Destinationsudvikling forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. I forlængelse af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings beslutning den 14. april 2014 om, at Vordingborg Destinationsudvikling ikke på nuværende tidspunkt skal ændre lokalitet, forventes der ikke forbrug på kontoen afsat til dette formål. Dette giver et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Som følge af mindre tidsforskydninger i projekterne Oplevelsesbaseret kystturisme samt Udvikling af handelslivet i de 3 købstæder forventes tilskud til projekter at bidrage med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Bilag: 1 Åben Bilag til halvårsregnskab Erhvervsudvalget 94064/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender halvårsregnskabet. Beslutning i Erhvervsudvalget den Indstillingen anbefales. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Forslag til budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomi of Personale - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Procedure og tidsplan for budget Resumé Efter tidsplanen for budget skulle budgetbemærkningerne for Erhvervsudvalgets budget behandles på Erhvervsudvalgets møde i august Men, idet Erhvervsudvalget på mødet den 11. august 2014 behandlede en række sager, som omhandler udvalgets visioner og målsætninger for budget , bl.a. forslag til Erhvervspolitik, besluttede udvalget i stedet, at et udkast til budgetbemærkninger skulle tage udgangspunkt i beslutninger på mødet og udarbejdes umiddelbart efter mødet. Sagsfremstilling Forslag til budgetbemærkninger er nu udarbejdet og fremsendes til behandling i udvalget. Det bemærkes, at forslaget til budgetbemærkninger indgår i budgetmaterialet til budgetseminaret den 4. september 2014 som udkast. Forslaget til budgetbemærkninger er udarbejdet på baggrund af visioner og målsætninger i den nye Erhvervspolitik, og indeholder bl.a. forslag til en overordnet målsætning for Erhvervsudvalgets budget: Vordingborg Kommune skal være en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige rammevilkår bidrager til at øge omsætningen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune, samt de 5 fokusområder: Globalisering og innovation Kompetenceudvikling Virksomheder og iværksættere Detailhandel Turisme Bilag: 1 Åben Forslag til budgetbemærkninger /14 Indstilling Administrationen indstiller, at forslag til budgetbemærkninger godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Næstsidste dot i bilaget under Turisme erstattes med: At Sydsjælland og Møn bliver en af de førende kystdestinationer i Danmark Indstillingen anbefales. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Cykelpuljeprojektet "Sejl til Danmarks vildeste cykeldestination" Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Strategi & Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling Vordingborg Destinationsselskab A/S ansøger om frigivelse af midler fra projektaftalerne i 2015 og 2016 på i alt kr. over 2 år til et cykelprojekt, der skal styrke de kvalitetsmæssige rammer for cykelturismen på Møn. Projektet skal skabe nye temaruter, hvor sejlture med de historiske færger tænkes sammen samt forbedre skiltning og servicefaciliteter for cykelturisterne. Formålet er, at kunne tiltrække flere cykelturister og skabe en større omsætning baseret på cykelturismen. Projektet finansieres af midlerne fra projektaftalen for 2015 og Ifølge den netop vedtagne samarbejdsaftale med Vordingborg Destinationsselskab A/S afsættes en årlig projektpulje på kr. til udviklingsprojekter inden for turismen. Cykelprojektet er et af de beskrevne initiativer i potentialeplanen for Møn, som skal udnytte det store antal cykelturister, der årligt benytter den internationale cykelrute København Berlin. Markedet for cykelturisme er voksende på internationalt plan og det har længe været et ønske fra turismeerhvervet at hæve deres døgnforbrug inden for f.eks. overnatning og bespisning. Et højere døgnforbrug hos cykelturisterne vil smitte positivt af på det lokale handelsliv, turismevirksomhederne samt på driften af de 3 historiske færger (færgerne IDA, Møn og postbåden Røret). Der er givet tilsagn på ekstern finansiering på kr. fra Vejdirektoratet gennem cykelpuljen og Friluftsrådet ansøges ligeledes om kr. Det samlede budget for projektet udgør kr. Vordingborg Kommunes medfinansiering udgør 51,5 % af det samlede budget. Administrationen vurderer, at projektet kan bidrage med et tiltrængt kvalitetsløft for cykelturismen på Møn og på sigt give cykelturisterne et mere attraktivt produkt og muligheden for et højere døgnforbrug. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Projektaftale for hhv og 2016 for Vordingborg Destinationsselskab A/S Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Projektaftale for hhv og 2016 for Vordingborg Destinationsselskab A/S Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budgetforslag 2015 resterer et ikke disponeret beløb på kr. og kr. i 2016 på projektaftalen med Vordingborg Destinationsselskab A/S. Bilag: 1 Åben Budget Cykelpuljeprojektet 95161/14 2 Åben Ansøgning Cykelpuljeprojektet 95158/14 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Åben Tilsagn fra Cykelpuljen 95167/14 Indstilling Administrationen indstiller, at der frigives kr. til projektet, fordelt på kr. i årene 2015 og 2016 fra projektaftalerne, der er knyttet til samarbejdsaftalen med Vordingborg Destinationsselskab A/S. Beslutning i Erhvervsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Kender du Vordingborg Kommune - tema i Sjællandske Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Kim Dejbjerg Jensen Sagsfremstilling Vordingborg Kommune har modtaget henvendelse fra Sjællandske Medier omkring et temanummer om erhvervslivet i Vordingborg Kommune. Temanummeret udkommer den 23. oktober 2014 i alle dagbladets 8 lokalaviser til læsere på Sjælland. Sjællandske tilbød samme mulighed i 2013, hvor Vordingborg Kommune deltog med én helsides annonce for Vordingborg.nu. Derudover var kommunen behjælpelig med at finde gode historier om erhvervslivet i Vordingborg. I lighed med sidste år udarbejder Sjællandske selv artikler til de redaktionelle sider, men er selvfølgelig interesserede i at Vordingborg Kommune supplerer med annoncemateriale. Sjællandske har medsendt et trykt eksemplar fra et temanummer om Slagelse Kommune, som var et 16 siders indstik. Det er administrationens vurdering, at 16 sider er for mange, da budskaberne drukner i alt for meget tekst. Administrationen foreslår i stedet, at der udarbejdes et 4 - eller højest 8 siders indstik til temaudgaven, og at relevante enheder i Vordingborg Kommune, eksterne selskaber, borgcenter, geocenter m.fl. opfordres til at bidrage med egne tekster og billeder. Administrationen har udarbejdet forslag til en bruttoliste over temaer og gode historier, som kunne indgå i indstikket til temanummeret (se bilag). De temaer, som ikke finder plads på kommunens sider, kan videreformidles til Sjællandske som bud på gode historie, sammen med kontaktoplysninger til spændende virksomheder i Vordingborg kommune. Prisen på 1 helside i farver inklusiv opsætning er kr. excl. moms. Prisen på 4 helsider i farver inklusiv opsætning er kr. excl. moms. Prisen for 8 helsider i farve inklusiv opsætning er kr. excl. moms. Bilag: 1 Åben Forslag til temaer i indstik i Sjællandske 2014.docx /14 Indstilling Administrationen indstiller; at at udvalget beslutter, om der skal indrykkes 1 helsides annonce, ligesom i 2013 eller om der skal udarbejdes indstik på 4 eller 8 sider, og udvalget foretager en udvælgelse, blandt de forslag til temaer, som administrationen er fremkommet med (evt. suppleret med andre), således at antallet af temaer passer med antallet af sider (evt. med 2 temaer på hver side). Beslutning i Erhvervsudvalget den Erhvervsudvalget ønsker pt. ikke at indrykke en annonce/et indstik, men ønsker først at få udarbejdet en markedsføringsstrategi for Vordingborg Kommune. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Potentialeplan for kystturismen på Møn Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Strategi & Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling Det nationale Videnscenter for Kystturisme (CKT) udpegede i 2012 Møns Klint som én af 20 turistdestinationer i Danmark med et særligt udviklingspotentiale inden for kystturismen. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede den 7. november 2012, at bevilge kr. i 2013 og 2014 til en fuldtidsmedarbejder til at styre projektet, som den eneste af de 20 destinationer. Denne satsning har bl.a. betydet en langt grundigere inddragelse af de lokale turismeaktører og udarbejdelse en ambitiøs potentialeplan for Kystdestination Møns Klint. I samarbejde med Dansk Bygningsarv, har en bredt sammensat styregruppe udpeget de væsentligste fokuspunkter for kystturismen på Møn frem til Det langsigtede mål i potentialeplanen er at fordoble turismeomsætningen på Møn fra 2012 til Potentialeplanen er vedlagt som bilag. Visionen for Kystdestination Møns Klint er, at Møn skal være kendt som kystdestinationen med Danmarks vildeste natur. Der er 4 overordnede indsatsområder, hvortil der er knyttet en række konkrete initiativer. De 4 overordnede indsatsområder er, Det fysiske miljø Kommunikation & markedsføring Oplevelseskoncept Overnatningskapacitet Af konkrete initiativer i potentialeplanen kan nævnes, Fælles brandplatform og hjemmeside for Møn som kan udbygges til at dække hele kommunen. Møn som første Dark Sky Park i Skandinavien Oprettelse af Møns Klint Academy som tilbyder en række uddannelsestilbud til alle turismeaktører Nye cykelruter og forbedret servicefaciliteter for cykelturismen på Møn (Cykelpuljeprojektet) Højne kvaliteten på Møns Bed & Breakfast steder og opførelse af et nyt feriecenter Potentialeplanens konkrete initiativer er blevet til gennem en bred inddragelse af turismeaktørerne på Møn, og gennem en række analyser af Møns turismemæssige potentialer, styrker og svagheder. Det er vigtigt at slå fast, at mange af initiativerne i potentialeplanen også rummer gevinster for turismevirksomheder uden for Møn. De erfaringer og modeller som potentialeplanen repræsentere vil kunne implementeres andre steder i kommunen og dermed skabe en turismeudvikling, der kommer hele kommunen til gode. Fx vil gennemførelsen af et Møns Klint Academy være gavnligt for udviklingen af alle turismevirksomheder i kommunen. Opgaven er herefter at sikre en videre udfoldelse, implementering og forankring af potentialeplanens initiativer. Potentialeplanen lægger op til implementering på flere niveauer. Udviklingsprojekter der initieres af kommunen og allerede foreslåede aktiviteter kan naturligt forankres i Vordingborg Destinationsudvikling A/S. Siden opstarten i 2012, har Folketinget fulgt anbefalingerne i Vækstplan for dansk turisme ved at opdele organiseringen af turismeudviklingen i to nationale centrer (Vest og Øst). I Øst er Vordingborg Kommune allerede i gang med at arbejde for udviklingen af et Østersø +samarbejde med Lolland og Guldborgsund kommuner. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Sideløbende er der igangsat en forsøgsordning for 10 nye turiststeder i DK, med udvidede dispensationsmuligheder for reglerne omkring bebyggelse inden for strandbeskyttelseslinjen eller kystzonen. Dette skal ses ud fra et politisk ønske om at fremme udvikling af overnatningskapaciteten inden for kystturismen. Bilag: 1 Åben Potentialeplan for kystturismen på Møn 99527/14 Indstilling Administrationen indstiller, at at potentialeplanen godkendes, potentialeplanens initiativer så vidt det er muligt indarbejdes i kommende kommunale planer og strategier. Beslutning i Erhvervsudvalget den Indstillingen anbefales. Erhvervsudvalget anbefaler at en lignende potentialeplan udarbejdes for den øvrige del af kommunen. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Mobil og bredbånd - Kortlægning af og lånepulje Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Anja Valhøj Sagsfremstilling Vordingborg Kommune har gennem foråret 2014 arbejdet sammen med Lolland, Guldborgsund, Odsherred og Vallensbæk kommuner med henblik på at indgå som pilotområde for nye opgørelsesmetoder for mobil- og bredbåndskortlægningen. Derudover har Vordingborg i samarbejde med Lolland og Guldborgsund Kommuner i maj budt ind på den afsatte lånepulje for udbredelse af mobil- og bredbåndsdækning. Status for kortlægningsdelen Det var oprindeligt planen, at der skulle gennemføres forsøg med nye kortlægningsmetoder i sommeren Det har imidlertid ikke vist sig at være hensigtsmæssigt, fordi det på et fælles med leverandører af mobil og bredbånd kom frem, at flere leverandører i august måned gennemfører massive investeringer i forbedringer af dækningen i hele landsdelen. Derfor vil det først være relevant med en indgående kortlægning af forholdene, når disse forbedringer er slået igennem, dvs. fra ca. medio september måned. De planlagte forsøg, hvor Vordingborg Kommune i samarbejde med de øvrige kommuner udpeges som pilotområde, skal dække de dele af kortlægningsarbejdet, som ikke omfattes af allerede eksisterende kortlægningsarbejder. De eksisterende kortlægninger er følgende: Ultimo 2014 udkommer Erhvervsstyrelsen med deres årlige bredbåndskortlægning (fastnet og mobil bredbånd). Kortlægningen baserer sig på leverandørernes oplysninger og har hidtil kunnet vise dækningen på postnummerniveau, hvilket ikke er tilstrækkeligt set i forhold til en kommende kommunal planlægning af udrulningstiltag. Erhvervsstyrelsen har dog meddelt, at den kortlægning, der vil være tilgængelig ultimo 2014, vil være mere detaljeret, idet den på husstandsniveau (eller som minimum på 100 x 100 meter) vil kunne vise dækningen. For at supplere bredbåndskortlægningen med målte hastigheder, er det muligt via bredbåndsmåleren at måle hastigheden hos den enkelte forbruger. Jo flere, som gør brug af bredbåndsmåleren, des mere detaljeret oversigt vil det være muligt at få adgang til. Det vil derfor være afgørende, at så mange som muligt gør brug af den. Det er vurderingen, at disse igangværende kortlægningsmetoder vil bidrage med værdifuld viden. For at opnå et tilstrækkeligt billede af den aktuelle mobil- og bredbåndsdækning, som kan danne grundlag for kommunal prioritering og planlægning af kommende tiltag, vil det dog være givtigt, hvis der suppleres med en måling af den faktiske/oplevede dækning, når det handler om mobil tale og mobilt bredbånd. Det er derfor aftalt med Erhvervsstyrelsen, at Vordingborg Kommune sammen med Odsherred, Guldborgsund og Lolland kommuner kan deltage i et pilotprojekt, hvor der via en app til smartphones foretager registreringer af både signalstyrke og hastighed på telefonens aktuelle netværk. Også her vil det være afgørende at få så mange som muligt til at gøre brug af app en. Tidshorisonten for dette pilotforsøg forventes at være sådan, at test-fase med målinger kan startes op i løbet af september måned. De nærmere forhold skal afklares med Erhvervsstyrelsen indenfor den nærmeste fremtid. Derudover har kommunerne tilbudt at deltage i projekt til registrering af føringsveje til kablet bredbånd, da dette også kan udgøre vigtigt input til planlægning af kommende aktiviteter. Erhvervsstyrelsen overvejer projektets muligheder og vender tilbage, når der foreligger nyt i sagen. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Status for lånepuljen Den samlede tilgængelige ramme for puljen var 50 mio. kr. Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner udarbejdede og fremsendte en fælles ansøgning og opnåede tilsagn på 10 mio.kr. Den opnåede ramme skal anvendes i og Erhvervsstyrelsen har meddelt, at tilbagebetalingstiden er 25 år. Bevillingen er opnået i et fællesskab mellem Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner. Det skal aftales, dels hvordan fordeling af rammen bør foregå og dels hvilke initiativer, det vil være relevant at igangsætte med finansiering fra rammen. Fordelingen af rammen kan foregå på flere måder: 1. en ligelig fordeling af rammen således, at hver kommune opnår 1/3 del af rammen, svarende til 3,33 mio. kr. pr. kommune 2. en fordeling af rammen ud fra fordelingsnøgle, eksempelvis befolkningstal (hvilket i givet fald vil svare til en fordeling på 3 mio. kr. til Vordingborg Kommune, 4,1 mio. kr. til Guldborgsund Kommune og 2,9 mio. kr. til Lolland Kommune) 3. en fordeling af rammen ud fra planlagte aktiviteter, som hver kommune planlægger at igangsætte. Denne model vil forudsætte, at kommunerne hver især udarbejder en plan samt budget for, hvilke aktiviteter, der ønskes igangsat inden den endelige fordeling kan gennemføres. Der skal tages stilling til principper for fordeling af lånepulje på 10 mio. kr., som er opnået til initiativer i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune. Uanset hvilken model for fordeling, som vælges, må det være udgangspunktet, at der vil være mulighed for omfordeling, hvis det viser sig, at en af kommunerne ikke kan realisere planlagte tiltag/anvende den tildelte ramme. Når kortlægningerne er på plads, kan kommunerne planlægge og prioritere konkrete initiativer indenfor rammen af lånepuljen. Det kan eksempelvis være følgende: Mobildækning Opsætning af kommunale master incl. fiberforbindelser til disse ( eksisterende høje bygninger bør overvejes f.eks. kirketårne, høje huse, vindmøller etc.) Nye teknologier, f.eks. såkaldte Femto celler (der anvendes til at forstærke mobildækning indendørs) kombineret med brug af eksisterende dataforbindelser til tale trafik i lokale miljøer Mobilbredbånd Femto celler Brug af eksisterende WIFI i lokale miljøer (åbne routere som Yousee prøvede for et stykke tid siden) Forsøg med midlertidigt (sæsonbestemt) ekstraudstyr Alternativ udstyrsplacering, f.eks. WIFI i havnene Bredbånd Udnyttelse af kommunal overskudskapacitet tilslutning til det kommunale net i yderområder for derved at minimere graveudgifter WIFI i havne Kommunal WIFI i byområder (ud fra en erhvervs-/turismemæssig vinkel) Når kortlægningen er afsluttet udarbejdes forslag til konkrete initiativer i Vordingborg Kommune inden for rammen af lånepuljen. Indstilling Administrationen indstiller, 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget at at at at kommunen deltager i Erhvervsstyrelsens pilotforsøg på mobil tale og mobilt bredbånd Vordingborg Kommune gennemfører markedsføring til borgere og samtidig tilskynder kommunens egne medarbejdere til at deltage i de eksisterende og kommende kortlægningsforsøg (bredbåndsmåler, mobilmåler mv.) med henblik på at sikre, at kortlægningerne baserer sig på et så kvalificeret grundlag som muligt fordelingen af midler fra lånepuljen i første omgang gennemføres ud fra en ligelig fordeling af lånepulje-rammen mellem kommunerne og indgår aftale med de øvrige kommuner om, at der senest den 1. maj 2015 kan aftales eventuel omfordeling, såfremt det viser sig relevant administrationen på baggrund af kortlægningen (dvs. primo 2015) udarbejder forslag til konkrete initiativer, der skal gennemføres indenfor rammen af lånepuljen og med udgangspunkt i de oplistede forslag til konkrete udrulningsinitiativer Beslutning i Erhvervsudvalget den Indstillingen anbefales. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Erhvervsprisen 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Strategi & Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling I lighed med tidligere år uddeler Vordingborg Erhverv A/S Erhvervsprisen 2014 til en virksomhed i Vordingborg Kommune, som en positiv anerkendelse til en lokal virksomhed, der har klaret sig godt og kan tjene som inspiration for andre virksomheder i kommunen. Udvælgelseskriterierne er for kandidater til årets erhvervspris er følgende, en særlig indsats for erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune økonomisk vækst skabelse af arbejdspladser særlige tiltag over for medarbejdere innovation eller internationalisering Erhvervsprisen uddeles 13. november og udgør kr. Udover Vordingborg Kommune sponseres kr. af bl.a. Møns Bank, Sparekassen Lolland, Nordea og Vordingborg Erhvervsforening. Sponsorerne er alle repræsenteret i dommerkomiteen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2014 Drift 35 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift -35 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at der resterer et ikke disponeret beløb på puljen særlige udviklingsinitiativer på kr. Indstilling Administrationen indstiller, at der bevilges kr. fra puljen særlige udviklingsinitiativer til medfinansiering af Erhvervsprisen Beslutning i Erhvervsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Drøftelse af kommende projekter Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Martin Nilsson Sagsfremstilling Formanden ønsker at udvalget drøfter kommende tiltag og projekter. Indstilling Administrationen indstiller at udvalget drøfter kommende projekter Beslutning i Erhvervsudvalget den Indstillingen tiltrådt. Følgende projekter blev drøftet: Iværksætteri og innovation Hotel potentiale analyse Pakkerejser Markedsføringsstrategi Potenitaleplan for turisme i hele Vordingborg Kommune (minus Møn) Wifi i havne og købstæder Møder med VUET (Efterår - Forår) Udvikling af købstæderne 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Salg af areal - LUKKET SAG Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Vordingborg Havn - Sagsbeh: Jan-Jaap Cramer 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling. Beslutning i Erhvervsudvalget den Intet. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Bilagsoversigt 5. Halvårsregnskab Erhvervsudvalget 1. Bilag til halvårsregnskab Erhvervsudvalget (94064/14) 6. Forslag til budgetbemærkninger Erhvervsudvalget 1. Forslag til budgetbemærkninger 2015 (99319/14) 7. Cykelpuljeprojektet "Sejl til Danmarks vildeste cykeldestination" 1. Budget Cykelpuljeprojektet (95161/14) 2. Ansøgning Cykelpuljeprojektet (95158/14) 3. Tilsagn fra Cykelpuljen (95167/14) 8. Kender du Vordingborg Kommune - tema i Sjællandske 1. Forslag til temaer i indstik i Sjællandske 2014.docx (100117/14) 9. Potentialeplan for kystturismen på Møn 1. Potentialeplan for kystturismen på Møn (99527/14) 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Underskriftsside Asger Diness Andersen Laura Sø Thorbjørn Kolbo Mikael Smed Kim Errebo 21

23 Bilag: 5.1. Bilag til halvårsregnskab Erhvervsudvalget Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 08. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94064/14

24 Halvårsregnskab 2014 Erhvervsudvalget Resultat på drift Erhvervsudvalg Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs-% (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Øvrig udvalgsramme % Erhverv og turisme % Vordingborg Erhverv % Driftstilskud/medlemsbidrag % Vordingborg Destinationsudvikling % Projekttilskud % Puljer til fastlagte formål % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Ingen bemærkninger Fagsekretariatchefens redegørelse Samlet konklusion for hele Erhvervsudvalget Ved halvårsregnskabet 2014 udviser det forventede regnskab et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på Erhvervsudvalgets område. Drift 2014 Da Vordingborg Erhverv A/S først er etableret medio 2014 forventes et mindreforbrug på 1,25 mio. kr. på projektpuljen afsat til VE. På puljen afsat til projekter i regi af Vordingborg Destinationsudvikling forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og i forlængelse af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings beslutning den 14. april 2014 om, at Vordingborg Destinationsudvikling ikke på nuværende tidspunkt skal ændre lokalitet, forventes der ikke forbrug på kontoen afsat til dette formål. Dette giver et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Som følge af mindre tidsforskydninger i projekterne Oplevelsesbaseret kystturisme samt Udvikling af handelslivet i de 3 købstæder forventes tilskud til projekter at bidrage med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 30. oktober 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 18:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 17. juni 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet

INDHOLDSFORTEGNELSE. Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet Specifikationer til regnskab Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER: 1)... 3 Drift, statsrefusion og anlæg: Udvalget for Økonomi, Planlægning

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 08. september 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Halvvejshuset, Ringriddervej 36, Ørslev Kim Petersen, Mette

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere