Budgetforslag Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)"

Transkript

1 BUDGET Budgetforslag Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger (SFO) Lørdagsklub for årige med nedsat funktionsevne Rådighedsvagt som alternativ til nattevagt Specialundervisning central pulje Ændret organisering på plejeboligområdet Reduktion i tilskuddet til brugerstyrede centre Ændret organisering af Hjemme- og Sygeplejen Reduktion i den praktiske hjælp Fjerne tilskud til vikingebopladsen Politisk organisering - reduktion af antal samt vederlag Kollektiv trafik Kommunens køretøjer Energibesparelser Samling af beredskaber Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Øget virksomhedsindsats rekruttering af medarbejdere Øget virksomhedsindsats indsats for sygemeldte Fastholde virksomhedsindsats i virksomhedscentre målrettet borgere på kanten af arbejdsmarkedet Cafe Danner integreres som en del af Højagergaards tilbud for beskyttet beskæftigelse Omorganisering af Job & Borgercenter Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Øget indsats forebyggelse af hospitalsindlæggelser Ældrepuljen OPTIMERING AF PERSONALERELATEREDE UDGIFTER Kontorelever Justering af visse personalegoder Arbejdstidsændringer for administrativt personale Vikarbudgetter Tilpasning af administrationens uddannelsesbudgetter SPACE MANAGEMENT Ungdomsboliger til færdigbehandlede unge... 43

2 031 Flytning af Fasangården Afhænd kommunens spejderhytter Afhænd et antal fodboldbaner Nedlæg Græse Gamle Skole og Indvandrehuset Bakkestrædet 1A Nedlæg Rytterskolen St. Rørbæk Samling af Træningsenheden på Solgården og Nordhøj INDKØB OG KONKURRENCE Hjemmepleje udbud af fritvalgsleverandør Tøjvask på plejecentrene Madproduktion, kantinedrift, mad til medarbejdere og borgere TEKNOLOGI Læringscentre i samdrift med folkebiblioteker Øget undervisningsandel for lærere (revideret den 14/9) SBSYS Børne- og ungemodul Digitalisering af helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg FORSLAG TIL UDVIDELSER Digital infrastruktur Etablering af digitale infostandere Etablering af city-wifi til turister Inventar Pedershave/Ombygning/beklædning personale Etablering af tilbud om cykelture Etablering af tilbud om cykelture for beboere på handicapområdet Medlemskab af Fishing Zealand Etablering af akuttelefon i Social Service Udvikling af 85-støtten pilotprojekt vedr. virtuel bostøtte Klubtilbud på specialområdet, Skolen ved Kæret Strategi for socialøkonomiske virksomheder Ansøgning om 2-årig fortsættelse af projekt Muserum (ROMU) Etablering af nye plejeboliger på Tolleruphøj Skadeforebyggelse sikringstiltag Forhøjelse af tilskud til formidling J.F. Willumsens Museum Klimatilpasningsplanen diger (og anden kystsikring) Indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem Omlægning af gårdhaver på Pedershave Nyt tag til Kulturhuset Elværket BESKRIVELSE AF EKSISTERENDE ANLÆG Vinge Byggemodning og salg af grunde/byggeretter Salg af Sydbyen Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole Opdatering af udearealerne ved skolerne

3 069 Skolestruktur Ådalens Skole Børnehuse i Skibby Installation af fibernet i alle børnehuse Ådalen afd. Nord SFO anlægspulje Idrætsfacilitetspuljen ORI omklædning og p-plads ORI Kunstofbane Renovering af svømmehaller Etablering af ungdomssøsportscenter J.F. Willumsens Museum renovering inkl. renovation Borgernes Hus Frederikssund Friluftsscene Boligarealer - Pedershave etape II Servicearealer plejeboliger Pedershave etape Pedershave, udeområde Energimærkninger af bygninger Gadelys tilbagekøb og udskiftning af armaturer Energiinvesteringer Renovering af badebroer Teknisk Udvalgs Anlægspulje Fjordstien Tilslutninger til Fjordforbindelsen Pulje til etablering af cykelstier Istandsættelse af Færgevej Genopretning af fortove frem til Hannelundsvej/Møllevej trafiksikkerhed Møllevej trafiksikkerhed Projektforslag kultur- og havnebad - Frederikssund Projektforslag Kulhuse Havn Projektforslag Frederikssund-Marbæk Havn

4 INDLEDNING Arbejdet med budget 2016 begyndte i oktober 2014 med vedtagelse af budgettet og budgetaftalen. Rammerne var dermed sat for en proces med øget fokus på mulighederne for optimering i de tværgående processer samt på øget inddragelse af borgere og medarbejdere. Direktører og fagchefer brugte en dag sammen i oktober på at drøfte hvilke væsentlige områder, der skulle analyseres nærmere for at finde budgetforbedringer. Der blev derefter nedsat en række tværgående grupper, og derudover har fagcheferne arbejdet med selvstændige forslag indenfor eget fagområde. Der har endvidere været afholdt to dialogmøder i foråret 2015 for at få yderligere ideer til budgetforbedringer. På mødet for repræsentanter fra MED-udvalgene d og på dialogmødet med borgerne d blev der produceret en række ideer ud fra en rammesætning omkring følgende 3 temaer: 1. Fra borger til medborger 2. Optimaludnyttelse af teknologi 3. Bæredygtige tilbud. Ideerne fra dialogmøderne har indgået i det videre arbejde med budget 2016, hvor direktører og fagchefer løbende har vurderet, hvor ideerne kan supplere tiltag vi i forvejen er i gang med og hvordan nye ideer, kan gennemføres og skabe effektiviseringer. Det samlede arbejde har resulteret i dette handlingskatalog, som har været behandlet i fagudvalgene i marts, juni og august måned. I det følgende er først beskrevet en række selvstændige forslag, udarbejdet af fagcheferne indenfor eget fagområde, og derefter præsenteres forslagene fra de tværgående grupper: 1. Optimering af personalerelaterede udgifter 2. Space Management 3. Indkøb og konkurrence 4. Teknologi Efterfølgende er oplistet de af fagudvalgene prioriterede forslag til udvidelser, samt en beskrivelse af samtlige anlæg som er indeholdt i budgetforslagets investeringsoversigt Der har desuden været en budgetproces omkring omstilling af det specialiserede socialområde. Forslagene har haft sin selvstændige høringsperiode, og forventes endeligt vedtaget på byrådsmødet den 10. juni, hvorfor de afledte virkninger er indarbejdet i grundbudgettet for

5 SELVSTÆNDIGE FORSLAG I det følgende er beskrevet en række selvstændige forslag, udarbejdet af fagcheferne indenfor eget fagområde. 5

6 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger (SFO) Belastningsgraden udtrykker, hvor mange børn der er pr. fuldtidsansat voksen. Belastningsgraden for 2015 indeholder ledelse, og udgør henholdsvis 12,35 og 14,00 alt efter om antallet af børn er over eller under 65. Der er for budget 2015 udmeldt 106,32 årsværk inklusiv ledelse. Belastningsgraden vil fra budget 2016 IKKE indeholde ledelse. Det skyldes, at SFO-ledelse er en del af den nye ledelsesstruktur på skoleområdet. Derfor gives ledelse fra budget 2016 særskilt, og belastningsgraden øges til 14,8, for at sikre et uændret samlet antal årsværk til SFO erne. Belastningsgraden vil dermed være ens for alle børn og alle SFO er. Dette er ikke i sig selv en besparelse. Ved samme antal børn som i 2015 vil der forsat blive udmeldt 106,32 årsværk inklusiv ledelse. Såfremt belastningsgraden (excl. ledelse) øges yderligere fra 14,8 til 16,0 fra skoleåret 2016/2017 vil det give en besparelse på 7 årsværk svarende til 6-7%. I 2016 har besparelsen 5/12-dels effekt. Forslaget vil have konsekvens for serviceniveauet på området. Ingen. Forslagets betydning for normeringen i de enkelte SFO er, såfremt børnetallene er som angivet nedenfor: SFO ved Skønnet børnetal 2016 (b 2015) Årsværk excl. ledelse FØR besparelse Årsværksændring Årsværk excl. ledelse EFTER besparelse Skuldelev Skole 61 3,28-0,21 3,07 Solbakkeskolen 114 6,13-0,41 5,72 Marbækskolen 172 9,15-0,60 8,55 Jægerspris Skole ,99-0,87 12,12 Græse Bakkebyskole 182 9,37-0,64 8,73 Falkenborgskolen ,98-0,87 12,11 Ådalens Skole ,86-1,28 17,48 Byvangskolen 178 9,55-0,64 8,91 Lindegårdskolen ,02-0,82 11,20 Modtageklasse Falkenborg 4 0,49-0,03 0,46 Ådalen Special 12 2,09-0,15 1,94 Herudover 0,41-0,41 0,00 I alt ,32-6,93 90,39 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter -1, I alt -1,

7 002 Lørdagsklub for årige med nedsat funktionsevne I serviceloven gives der mulighed for at yde aflastning til forældre med børn og unge med betydeligt funktionsnedsættelse. Pr modtager 64 børn aflastning. Denne aflastning gives i mange tilfælde på aflastningsinstitutionen Granbohus ved Hillerød. Weekendtakst er kr. Der er i 2014 åbnet mulighed for at årige børn kan deltage i en lørdagsklub, tilbuddet drives af Granbohus, dette er et alternativ til aflastningsinstitutionen Granbohus, weekendtakst er ca. 750 kr. Der ønskes i 2015 at udvide dette til en ungdomslørdagsklub for årige. Der påtænkes, at 8-10 unge kan deltage. Nogle af dem vil stadig få aflastning på aflastningsinstitutionen Granbohus men med betydeligt færre døgn. Fordelen er at børnene får sociale kontakter med jævnaldrene i nær miljøet. Lørdagsklubben er pt. på Sælen i Slangerup. Da denne skal afhændes, vil en af kommunens klubber være et oplagt valg. Alternativt kan det foregå på Thorstedlund, der imidlertid ikke rummer de samme faciliteter som en klub. Den konkrete placering af lørdagsklubben, samt den fremtidige benyttelse af Sælen i Slangerup, vil indgå i den tværgående Space Mangement gruppes afdækning. Ingen pladser købes af Granbohus 2. Økonomisk konsekvens: Reduktion på kr. årligt Drift udgifter I alt

8 003 Rådighedsvagt som alternativ til nattevagt Der er etableret rådighedsvagt til at give støtte til anbragte unge på Thorstedlund og Birkevænget. Den nuværende rådighedsvagt omhandler følgende områder: Udvalgte behandlere på Thorstedlund, Birkevænget i weekender Socialrådgiverrådigheds vagt alle ugens dage efter lukketid og indtil kl. 9:00 næste morgen, samt i weekenderne. Skulle der ses på en samlet og fælles ordning, kunne det tænkes at den almindelige døgnvagt/social rådgiver vagten kan tænkes ind. Det vil betyde besparelse på Thorstedlund med døgnvagt og weekend vagter på Birkevænget. Ulempen vil være for både Birkevænget og Thorstedlund, at det vil være ukendte og forskellige medarbejdere, der varetager ordningen. Og at der skal skaffes kontakt via politiet. 2. Økonomisk konsekvens: Birkevænget kan spare 19 timer hver weekend kr. årligt Thorstedlund kan spare kr. årligt I alt en besparelse på kr. Drift udgifter I alt

9 004 Specialundervisning central pulje 1 Kort beskrivelse af forslaget: Ved gennemgang af de elever, som vi har på specialskoler, vil der i 2015 være 10 elever der går ud og 11 elever, der skal i specialskole. Af de 11 elever kommer 6 elever fra specialbørnehaver, 3 fra Heldagsskolen (decentrale pulje) og 2 fra normal børnehaver. I årene 2016 til 2018 er tilgang og afgang af elever samlet i nedenstående skema. Det drejer sig om børn, der går i specialbørnehaver, som vi derfor allerede har kendskab til. Derudover vil der komme et antal elever, som vi endnu ikke kender til - de er tilføjet som nye elever og er skønnet ud fra tidligere års niveau. Elever til og fra specialskoler i perioden akkumuleret 2016 Helårs besparelse 12 elever forventes at forlade skolen 7 kommer fra specialbørnehaver 3 nye elever elever forventes at forlade skolen 7 kommer fra specialbørnehaver nye elever elever forventes at forlade skolen 2 kommer fra specialbørnehaver 5 nye elever elever forventes at forlade skolen 10 nye elever Der er de kommende år store årgange, der forlader skolerne og ikke i samme grad en tilgang på grund af faldende elevtal. Det betyder, at der i 2019 kan spares 12 mio. kr. på kendte elever. Tilgangen af nye elever vurderes at være i størrelsesorden 10 elever, svarende til 5 mio. kr. Tilgangen af nye elever begrundes i, at tendensen er stor tilgang af elever med autisme og elever med ADHD. Det er elever, som vi ikke kender p.t., derfor behøver faldende elevtal ikke at have helt samme effekt på specialundervisning som i normal skolen. Der er budget på 66,8 mio. kr. til specialundervisning i den centrale pulje, hvoraf 11 mio. kr. udgør kørsel. Der er 128 elever pr der modtager specialundervisning fra den centrale pulje. 25% af den beregnede besparelse svarende til 0,5 mio. kr. i 2017, stigende til 1,75 mio. kr. i 2019, foreslås overført til inklusionsindsatsen på almen skolerne. Budgettet forslås på denne baggrund reduceret med i alt 5,25 mio.kr. fra Uændret for det enkelte barn. Ingen 9

10 Nedgang i antallet pladser betyder behov for færre institutionspladser fordelt på institutioner i Frederikssund kommune og øvrige kommuner. 2. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter I alt

11 005 Ændret organisering på plejeboligområdet I ECO-nøgletallene for 2013 ligger omkostningerne for plejeboligområdet på samme niveau, som er gældende for sammenlignelige kommuner, når der sammenlignes med udgifterne for + 65 årige i kommunen. Plejebolighyppigheden i Frederikssund kommune er lavere end i sammenlignelige kommuner. I foråret 2015 er i samarbejde med nabokommunerne gennemført analyser af omkostningerne pr. plejebolig. I disse analyser er en indikation på, at omkostningsniveauet på plejeboligområdet ligger højere end i andre kommuner. På den baggrund foreslås, at der gennemføres en grundig analyse af hele plejeboligområdet, med henblik på afklaring af mulighederne for at reducere udgifterne på området. Det foreslås at analysen gennemføres af et eksternt konsulentfirma, som har erfaring med denne type af analyser fra andre kommuner. Det foreslås, at analysen gennemføres ultimo 2015 og primo Efter analysens gennemførelse vil der være behov for en periode hvor organisationen arbejder med anbefalingerne i analysen. Det forventes at analysen kan medvirke til at reducere udgiftsniveauet i plejeboligområdet med ca. 3 mio. kr. Da en stor del af udgifterne på området er lønudgifter, vil der være en periode på op til 9 måneder, før en besparelse kan realiseres. Samtidig med gennemførelsen af analysen gennemføres en ydelsesbeskrivelse på plejeboligområdet. Det betyder, at når analysen er gennemført og implementeret, vil det være muligt at gennemføre konkurrenceudsættelse af plejeboligområdet. Der vil ikke være konsekvenser for serviceniveauet. Ingen Der vil være personalemæssige konsekvenser. Omfang og art af konsekvenserne vil først være kendt når analysen af området er gennemført. Medarbejderne vil løbende blive inddraget i og orienteret om analysen. 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt 0-1,

12 006 Reduktion i tilskuddet til brugerstyrede centre De brugerstyrede centre i Frederikssund Kommune modtager kommunalt tilskud. Det drejer sig om følgende centre. Det foreslås at der reduceres i tilskuddet til de brugerstyrede centre. Aktiviteterne er et forebyggende tilbud til pensionister over 60 år, til at understøtte et godt funktionsniveau og ikke får behov for hjælp og støtte fra kommunen, eller at behovet udskydes. De brugerstyrede centre får som udgangspunktet lokaler stillet til rådighed, derudover et tilskud til aktiviteter og arrangementer. Nuværende budgetramme: BF I alt Vinkelvej, Brugerstyret aktivitet Jægerspris Tilskud Drift Skibby, Brugerstyret aktivitet Tilskud Lundebjerggård, Brugerstyret aktivitet Tilskud Drift Tolleruphøj, Brugerstyret aktivitet Tilskud Kyndby, Brugerstyret aktivitet Tilskud Kongshøj Selvejende, akt.hus Slangerup Tilskud I budget 2015 blev det besluttet at reducere tilskuddet til Det selvejende aktivitetshus Kongshøj i Slangerup med kr. Der er i sommeren 2015 foretaget en analyse af aktivitetscentrene, herunder antal brugere, aktiviteter, brugerbetaling, hvilke udgifter tilskuddet dækker m.v. Analysens resultat vil indgå i vurderingen af hvordan besparelsen konkret skal udmøntes. En eventuel mulighed kan være at nedlægge et af de brugerstyrede centre. Forslaget vil have konsekvenser for de aktivitetstilbud de brugerstyrede centre kan tilbyde til borgerne. En mulighed kan være at afhænde Vinkelvej i Jægerspris og flytte aktiviteterne til fx De Tre Ege. Dette vil kræve en istandsættelse af det gamle køkken. Anlægsudgiften til dette er ikke beregnet. Ingen. Der er ikke ansat medarbejdere. 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

13 007 Ændret organisering af Hjemme- og Sygeplejen Kommunen leverer praktisk og personlig hjælp samt sygepleje til borgerne. Arbejdet med tidlig opsporing af sygdom, med henblik på at undgå indlæggelser og genindlæggelser på hospitalet kræver tværfagligt samarbejde mellem hjemmeplejen og sygeplejen. Fra 1. Januar 2015 er en ny lov trådt i kraft. Loven pålægger kommunerne at tilbyde hverdagsrehabilitering til alle borgere som modtager hjemmepleje. Hverdagsrehabiliteringsydelsen involverer terapeuter, som i samarbejde med borgerne fastsætter mål for rehabiliteringsindsatsen. Det tværfaglige samarbejde mellem faggrupperne er vigtigt for at løse hele opgaven. På den baggrund gennemføres fra 1. juni 2015 en organisationsændring i Ældre og Sundhed. Organisationsændringen betyder at social- og sundhedshjælpere og assistenter, sygeplejersker og terapeuter, som har fælles opgave i forhold til borgerne samles. Samtidig med organisationsændringen gennemføres en ændring i ledelsesstrukturen i forhold til driften. Ændringen gør det muligt at reducere antallet af afdelingsledere og områdeledere fra 15 til 11. Derved opnås en samlet besparelse på 2,2 mio. kr. fra 2016 og følgende år. Der gennemføres samtidig en ændring i ledelsesstrukturen for gruppeledere/distriktsledere, hvor der ansættes distriktsledere med fagfaglig baggrund. Denne del af organisationsændringen forventes at hvile i sig selv. Forslaget forventes ikke at få negative konsekvenser for serviceniveauet. Ingen Reduktion i antallet af afdelingsledere og områdeledere (fra 15 til 11) 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

14 008 Reduktion i den praktiske hjælp Praktisk hjælp til borgere, rengøring på toilet og bad samt tid til støvsugning, gulvvask og aftørring af støv I januar 2015 var der ca. 790 borgere der modtog rengøring hver 2. uge Der er beregnet på besparelser der kan opnås ved at omlægge rengøring fra én gang hver anden uge til én gang hver tredje uge. Der visiteres til tre forskellige rengøringspakketyper med forskellige minuttal. En rengøringspakke består af forskellige ydelser herunder rengøring på toilet og bad samt tid til støvsugning, gulvvask og aftørring af støv. Der er i beregningen taget udgangspunkt i det antal borgere der i januar måned 2015 var visiteret til en rengøringspakke. For at beregne besparelsespotentialet er der trukket 10 pct. fra for, at korrigere for at enkelte borgere af særlige grunde ikke kan klare sig med rengøring hver 3. uge. Besparelsespotentialet vil med dette forbehold beløbe sig til ca. 1,76 mio. kr. årligt. Antal borgere der pr. januar 2015 modtager rengøring hver 2. uge Rengøringspakke 1 Rengøringspakke 2 Rengøringspakke 3 Total Minutter pr. gang Antal borgere Rengørings- Rengørings- Rengørings- Total Hele kr. pakke 1 pakke 2 pakke 3 Årlig udgift til rengøring hver 2. uge kr kr kr. 542 kr Årlig udgift til rengøring hver 3. uge kr kr kr. 361 kr Årligt besparelse ved omlægning til rengøring hver 3. uge kr. 975 kr. 620 kr. 163 kr Timepriser anvendt: 354 kr. (fritvalgsprisen) for private leverandører og 333 kr. (den interne afregningspris) for hjemmeplejen Der er trukket 10 pct. fra for at korrigere for borgere der af særlige grunde ikke kan klare sig med rengøring hver 3. uge Forslaget har konsekvenser for serviceniveauet for borgerne, som ikke vil få rengøring så ofte i hjemmet. Konsekvenserne vil umiddelbart være størst for de borgere som har rengøringspakke 1, idet disse borgere har det største behov. Ingen Forslaget har personalemæssige konsekvenser. Rengøringsydelser varetages både af den kommunale leverandør (hjemmeplejen) og private leverandører. 14

15 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

16 009 Fjerne tilskud til vikingebopladsen Vikingebopladsen er et område på Kalvøen, hvor man har opført en række bygninger, som viser, hvordan huse o.lign har set ud i vikingetiden. Bopladsen drives som en selvejende institution og Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud. Øvrige foreninger får tilskud et tilskud til børn og unge medlemmer. Vikingebopladsen får et særligt tilskud, som ikke er et lovpligtigt tilskud og derfor muligt at fjerne. Ingen. Ingen. 2. Økonomisk konsekvens: Nuværende budgetramme: kr. Anslået mulige reduktion: kr. Drift udgifter I alt

17 010 Politisk organisering - reduktion af antal samt vederlag Frederikssund Byråd har i dag 23 medlemmer og seks stående udvalg ud over Økonomiudvalget. I 2015 og frem er der i alt afsat et budget på 6,3 mio. kr., der primært består af lønudgifter men også udgifter til møder, rejser og repræsentation samt uddannelse. En række vederlag er obligatoriske, f.eks. borgmestervederlag og fast vederlag til byrådsmedlemmer, mens andre, f.eks. udvalgsvederlag og formandsvederlag, er frivillige. Neden for opgøres besparelsespotentialet ved at afskaffe vederlag, som ikke er obligatoriske samt ved en reduktion i antallet af byrådsmedlemmer. Det bemærkes i den forbindelse, at ændringer i formandsvederlag kræver ændring af styrelsesvedtægten på to byrådsmøder, og ændring af antallet af byrådsmedlemmer kan først træde i kraft i næste byrådsperiode altså fra Besparelse vedr. udvalgsvederlag: 1,1 mio. kr. Kan træde i kraft fra Besparelse vedr. formandsvederlag: 1,2 mio. kr. Kan træde i kraft fra 2016 Besparelse vedr. reduktion af antal byrådsmedlemmer til 19: 0,3 mio. kr. Kan træde i kraft fra Besparelse vedr. vederlag til viceborgmester: 0,1 mio. kr. Kan træde i kraft fra Det bemærkes, at de nævnte besparelser udelukkende vedr. honorar. Ingen. Ingen. Færre byrådsmedlemmer. 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

18 011 Kollektiv trafik Det foreslås at reducere busdriften på tidspunkter med få passagerer. Der vurderes at være mulighed for at opnå en besparelse på f.eks. 1 mio. kr. om året fra Det anbefales at gennemgå afgangene med færrest passagerer og herefter vurdere, hvilke afgange der bedst kan undværes/erstattes med flextur. En afgang i hver retning koster i meget grove tal kr for en hverdagsafgang og kr. for en weekendafgang. Da nogle kørselsbehov knyttet til ruter som nedlægges formentlig vil blive løst med flextur, skal der tages højde herfor i økonomiberegningerne. En anden vej til besparelser kan være at gøre linjerne mere direkte og hurtige. I Frederikssund by er det lykkedes at forbedre bybussens økonomi ved at skabe en hurtig og direkte linje med flere daglige afgange men som så kræver at borgerne går lidt længere til og fra stoppestederne. På landet kunne en tilsvarende tilgang betyde, at man transporterer sig selv (cykler) 2-3 km for at nå bussen. Engangsinvesteringer i bedre adgang til stoppestederne i form af f.eks. cykelstier, cykelparkering og gode venteforhold, vil måske kunne få flere til at tage bussen på landet, hvis de samtidig var sikret en hurtigere forbindelse med flere daglige afgange. Der er i budget 2015 afsat 5 mio. kr. årligt til cykelstier i Hvis der foretages besparelser i busdriften på afgange med få passagerer anbefales det, at der fortsat lægges vægt på at betjene pendlere og adgang til uddannelse og at besparelser derfor fortrinsvis sker på drift på formiddage aftener og i weekender, hvor der er få pendlere og hvor flextur er et hensigtsmæssigt alternativ. I det omfang rammebesparelsen foretages via mere direkte og hurtige linjer vil borgerne skulle transportere sig selv lidt længere for til gengæld at få en hurtigere og mere direkte bus. 2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

19 012 Kommunens køretøjer Det foreslås at iværksætte en analyse af anvendelsen af kommunens egne biler og busser, for at afklare muligheder for at opnå besparelser ved at optimere kørselsmønstre og brugen af køretøjerne. Det er forventningen, at der kan opnås besparelser ved at kommunens køretøjer er fælles og kan benyttes af alle så belægningsprocenten er størst mulig. Det kan overvejes om der ved at samle økonomi og beslutningskompetencer på bilområdet kan opnås yderligere optimering. Ligeledes skal der i analysen være fokus på hvor det er billigere for kommunen at stille bil til rådighed for de ansatte frem for at betale kilometerpenge. Kommunen har ca. 150 biler, 30 minibusser og 2 store busser Det er ca. 1 år siden at Servicekorpset og den private virksomhed Leaseplan overtog administrationen af kommunens bilpark. Der vil derfor snart foreligge data for kommunens anvendelse af bilparken i det første år, der vil kunne indgå i analysearbejdet. Ligeledes arbejder Teknologisk Institut på en analyse af brændstoføkonomien for kommunens bilpark. 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

20 013 Energibesparelser Det foreslås at videreføre et årligt anlægsbudget til energibesparende foranstaltninger og energioptimering af kommunens bygninger. Det er vurderingen at der er bygninger, hvor energiinvesteringer vil kunne give pæne energibesparelser for kommunen med tilbagebetalingstider på skønsmæssigt år. Der blev afgivet en anlægsbevilling på 24,6 mio. kr. i 2011 til energibesparende foranstaltninger. Hidtil er der gennemført energiinvesteringer for godt 17 mio. kr. i kommunen siden Det foreslås, at afsætte 3 mio. kr. årligt i en 5-årig periode når den nuværende anlægsbevilling på 24,6 mio. kr. er fuldt afholdt, forventeligt med udgangen af 2016, svarende til en ny anlægsbevilling på 15 mio. kr. Indarbejdelse af den nye anlægsbevilling vil medføre en nedjustering af allerede afsat rådighedsbeløb med 0,7 mio. kr. i 2017 og indarbejdelse af 3 mio. kr. i anlægsbudgettet herefter. Det er muligt for kommunen at optage lån til 100% af energiinvesteringerne. 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Forventet låneoptagelse* *Der skal beregnes afledte renter og afdrag 20

21 014 Samling af beredskaber I henhold til økonomiaftale for 2015 er det blevet besluttet at arbejde mod en samling af beredskaberne i Hillerød, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Egedal og Furesø i et samlet beredskab. Dette forventes realiseret fra og med 1. januar Samlingen giver anledning til en betydelig besparelse, der pt. vurderes at være i størrelsesorden 10,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem for det samlede beredskab svarende til en besparelse på ca. 20 pct. set i forhold til det nuværende udgiftsniveau. Den samlede besparelse og fordelingen heraf afhænger dog af, hvilken økonomisk model, som kommunerne (politisk) beslutter sig for. Det følgende er således baseret på den økonomiske model (herunder fordelingsmodel), der pt. vurderes mest sandsynlig. I Frederikssund vil samlingen sandsynligvis give anledning til at serviceniveauet vil falde, idet Frederikssund og Halsnæs på nuværende tidspunkt har det højeste serviceniveau, hvorfor en betydelig del af besparelserne sandsynligvis vil blive udmøntet i disse to kommuner. Ganske lille snitflade til administrative funktioner, idet Frederikssund sandsynligvis vil skulle varetage en del administrative opgaver mod betaling for det samlede beredskab. Her tænkes eksempelvis på økonomi og personale, men også IT-opgaver kan komme på tale. I forbindelse med udmøntningen af besparelser i de samlede beredskab vil der sandsynligvis blive lukket en række brandstationer også bygninger som Frederikssund kommunen ejer. Disse vil kunne blive spillet ind i det tværgående projekt vedrørende space management. Samlingen og de tilhørende besparelser vil sandsynligvis give anledning til personalereduktioner herunder i det nuværende 60 selskab mellem Frederikssund og Halsnæs. 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) For Frederikssund medfører ovenstående en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2016 stigende til 2,6 mio. kr. i Besparelsen skal ses i forhold til, at Frederikssund på nuværende tidspunkt udbetaler et årligt nettotilskud til Frederikssund og Halsnæs beredskab på 9,4 mio. kr. (2016-priser) Drift udgifter I alt

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Høring om budget 2016-2019

Høring om budget 2016-2019 Høring om budget 2016-2019 Foto: Kenneth Jensen. Første spadestik i Vinge 26. maj 2015. Det var ikke kun de voksne, der havde gang i spaderne. Øvrige billeder i publikationen er ligeledes taget af Kenneth

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Fastfrysning af takst på hovedret. Navn på institution / forening mv. Favrskov Mad

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere