Budgetforslag Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)"

Transkript

1 BUDGET Budgetforslag Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger (SFO) Lørdagsklub for årige med nedsat funktionsevne Rådighedsvagt som alternativ til nattevagt Specialundervisning central pulje Ændret organisering på plejeboligområdet Reduktion i tilskuddet til brugerstyrede centre Ændret organisering af Hjemme- og Sygeplejen Reduktion i den praktiske hjælp Fjerne tilskud til vikingebopladsen Politisk organisering - reduktion af antal samt vederlag Kollektiv trafik Kommunens køretøjer Energibesparelser Samling af beredskaber Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Øget virksomhedsindsats rekruttering af medarbejdere Øget virksomhedsindsats indsats for sygemeldte Fastholde virksomhedsindsats i virksomhedscentre målrettet borgere på kanten af arbejdsmarkedet Cafe Danner integreres som en del af Højagergaards tilbud for beskyttet beskæftigelse Omorganisering af Job & Borgercenter Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Øget indsats forebyggelse af hospitalsindlæggelser Ældrepuljen OPTIMERING AF PERSONALERELATEREDE UDGIFTER Kontorelever Justering af visse personalegoder Arbejdstidsændringer for administrativt personale Vikarbudgetter Tilpasning af administrationens uddannelsesbudgetter SPACE MANAGEMENT Ungdomsboliger til færdigbehandlede unge... 43

2 031 Flytning af Fasangården Afhænd kommunens spejderhytter Afhænd et antal fodboldbaner Nedlæg Græse Gamle Skole og Indvandrehuset Bakkestrædet 1A Nedlæg Rytterskolen St. Rørbæk Samling af Træningsenheden på Solgården og Nordhøj INDKØB OG KONKURRENCE Hjemmepleje udbud af fritvalgsleverandør Tøjvask på plejecentrene Madproduktion, kantinedrift, mad til medarbejdere og borgere TEKNOLOGI Læringscentre i samdrift med folkebiblioteker Øget undervisningsandel for lærere (revideret den 14/9) SBSYS Børne- og ungemodul Digitalisering af helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg FORSLAG TIL UDVIDELSER Digital infrastruktur Etablering af digitale infostandere Etablering af city-wifi til turister Inventar Pedershave/Ombygning/beklædning personale Etablering af tilbud om cykelture Etablering af tilbud om cykelture for beboere på handicapområdet Medlemskab af Fishing Zealand Etablering af akuttelefon i Social Service Udvikling af 85-støtten pilotprojekt vedr. virtuel bostøtte Klubtilbud på specialområdet, Skolen ved Kæret Strategi for socialøkonomiske virksomheder Ansøgning om 2-årig fortsættelse af projekt Muserum (ROMU) Etablering af nye plejeboliger på Tolleruphøj Skadeforebyggelse sikringstiltag Forhøjelse af tilskud til formidling J.F. Willumsens Museum Klimatilpasningsplanen diger (og anden kystsikring) Indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem Omlægning af gårdhaver på Pedershave Nyt tag til Kulturhuset Elværket BESKRIVELSE AF EKSISTERENDE ANLÆG Vinge Byggemodning og salg af grunde/byggeretter Salg af Sydbyen Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole Opdatering af udearealerne ved skolerne

3 069 Skolestruktur Ådalens Skole Børnehuse i Skibby Installation af fibernet i alle børnehuse Ådalen afd. Nord SFO anlægspulje Idrætsfacilitetspuljen ORI omklædning og p-plads ORI Kunstofbane Renovering af svømmehaller Etablering af ungdomssøsportscenter J.F. Willumsens Museum renovering inkl. renovation Borgernes Hus Frederikssund Friluftsscene Boligarealer - Pedershave etape II Servicearealer plejeboliger Pedershave etape Pedershave, udeområde Energimærkninger af bygninger Gadelys tilbagekøb og udskiftning af armaturer Energiinvesteringer Renovering af badebroer Teknisk Udvalgs Anlægspulje Fjordstien Tilslutninger til Fjordforbindelsen Pulje til etablering af cykelstier Istandsættelse af Færgevej Genopretning af fortove frem til Hannelundsvej/Møllevej trafiksikkerhed Møllevej trafiksikkerhed Projektforslag kultur- og havnebad - Frederikssund Projektforslag Kulhuse Havn Projektforslag Frederikssund-Marbæk Havn

4 INDLEDNING Arbejdet med budget 2016 begyndte i oktober 2014 med vedtagelse af budgettet og budgetaftalen. Rammerne var dermed sat for en proces med øget fokus på mulighederne for optimering i de tværgående processer samt på øget inddragelse af borgere og medarbejdere. Direktører og fagchefer brugte en dag sammen i oktober på at drøfte hvilke væsentlige områder, der skulle analyseres nærmere for at finde budgetforbedringer. Der blev derefter nedsat en række tværgående grupper, og derudover har fagcheferne arbejdet med selvstændige forslag indenfor eget fagområde. Der har endvidere været afholdt to dialogmøder i foråret 2015 for at få yderligere ideer til budgetforbedringer. På mødet for repræsentanter fra MED-udvalgene d og på dialogmødet med borgerne d blev der produceret en række ideer ud fra en rammesætning omkring følgende 3 temaer: 1. Fra borger til medborger 2. Optimaludnyttelse af teknologi 3. Bæredygtige tilbud. Ideerne fra dialogmøderne har indgået i det videre arbejde med budget 2016, hvor direktører og fagchefer løbende har vurderet, hvor ideerne kan supplere tiltag vi i forvejen er i gang med og hvordan nye ideer, kan gennemføres og skabe effektiviseringer. Det samlede arbejde har resulteret i dette handlingskatalog, som har været behandlet i fagudvalgene i marts, juni og august måned. I det følgende er først beskrevet en række selvstændige forslag, udarbejdet af fagcheferne indenfor eget fagområde, og derefter præsenteres forslagene fra de tværgående grupper: 1. Optimering af personalerelaterede udgifter 2. Space Management 3. Indkøb og konkurrence 4. Teknologi Efterfølgende er oplistet de af fagudvalgene prioriterede forslag til udvidelser, samt en beskrivelse af samtlige anlæg som er indeholdt i budgetforslagets investeringsoversigt Der har desuden været en budgetproces omkring omstilling af det specialiserede socialområde. Forslagene har haft sin selvstændige høringsperiode, og forventes endeligt vedtaget på byrådsmødet den 10. juni, hvorfor de afledte virkninger er indarbejdet i grundbudgettet for

5 SELVSTÆNDIGE FORSLAG I det følgende er beskrevet en række selvstændige forslag, udarbejdet af fagcheferne indenfor eget fagområde. 5

6 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger (SFO) Belastningsgraden udtrykker, hvor mange børn der er pr. fuldtidsansat voksen. Belastningsgraden for 2015 indeholder ledelse, og udgør henholdsvis 12,35 og 14,00 alt efter om antallet af børn er over eller under 65. Der er for budget 2015 udmeldt 106,32 årsværk inklusiv ledelse. Belastningsgraden vil fra budget 2016 IKKE indeholde ledelse. Det skyldes, at SFO-ledelse er en del af den nye ledelsesstruktur på skoleområdet. Derfor gives ledelse fra budget 2016 særskilt, og belastningsgraden øges til 14,8, for at sikre et uændret samlet antal årsværk til SFO erne. Belastningsgraden vil dermed være ens for alle børn og alle SFO er. Dette er ikke i sig selv en besparelse. Ved samme antal børn som i 2015 vil der forsat blive udmeldt 106,32 årsværk inklusiv ledelse. Såfremt belastningsgraden (excl. ledelse) øges yderligere fra 14,8 til 16,0 fra skoleåret 2016/2017 vil det give en besparelse på 7 årsværk svarende til 6-7%. I 2016 har besparelsen 5/12-dels effekt. Forslaget vil have konsekvens for serviceniveauet på området. Ingen. Forslagets betydning for normeringen i de enkelte SFO er, såfremt børnetallene er som angivet nedenfor: SFO ved Skønnet børnetal 2016 (b 2015) Årsværk excl. ledelse FØR besparelse Årsværksændring Årsværk excl. ledelse EFTER besparelse Skuldelev Skole 61 3,28-0,21 3,07 Solbakkeskolen 114 6,13-0,41 5,72 Marbækskolen 172 9,15-0,60 8,55 Jægerspris Skole ,99-0,87 12,12 Græse Bakkebyskole 182 9,37-0,64 8,73 Falkenborgskolen ,98-0,87 12,11 Ådalens Skole ,86-1,28 17,48 Byvangskolen 178 9,55-0,64 8,91 Lindegårdskolen ,02-0,82 11,20 Modtageklasse Falkenborg 4 0,49-0,03 0,46 Ådalen Special 12 2,09-0,15 1,94 Herudover 0,41-0,41 0,00 I alt ,32-6,93 90,39 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter -1, I alt -1,

7 002 Lørdagsklub for årige med nedsat funktionsevne I serviceloven gives der mulighed for at yde aflastning til forældre med børn og unge med betydeligt funktionsnedsættelse. Pr modtager 64 børn aflastning. Denne aflastning gives i mange tilfælde på aflastningsinstitutionen Granbohus ved Hillerød. Weekendtakst er kr. Der er i 2014 åbnet mulighed for at årige børn kan deltage i en lørdagsklub, tilbuddet drives af Granbohus, dette er et alternativ til aflastningsinstitutionen Granbohus, weekendtakst er ca. 750 kr. Der ønskes i 2015 at udvide dette til en ungdomslørdagsklub for årige. Der påtænkes, at 8-10 unge kan deltage. Nogle af dem vil stadig få aflastning på aflastningsinstitutionen Granbohus men med betydeligt færre døgn. Fordelen er at børnene får sociale kontakter med jævnaldrene i nær miljøet. Lørdagsklubben er pt. på Sælen i Slangerup. Da denne skal afhændes, vil en af kommunens klubber være et oplagt valg. Alternativt kan det foregå på Thorstedlund, der imidlertid ikke rummer de samme faciliteter som en klub. Den konkrete placering af lørdagsklubben, samt den fremtidige benyttelse af Sælen i Slangerup, vil indgå i den tværgående Space Mangement gruppes afdækning. Ingen pladser købes af Granbohus 2. Økonomisk konsekvens: Reduktion på kr. årligt Drift udgifter I alt

8 003 Rådighedsvagt som alternativ til nattevagt Der er etableret rådighedsvagt til at give støtte til anbragte unge på Thorstedlund og Birkevænget. Den nuværende rådighedsvagt omhandler følgende områder: Udvalgte behandlere på Thorstedlund, Birkevænget i weekender Socialrådgiverrådigheds vagt alle ugens dage efter lukketid og indtil kl. 9:00 næste morgen, samt i weekenderne. Skulle der ses på en samlet og fælles ordning, kunne det tænkes at den almindelige døgnvagt/social rådgiver vagten kan tænkes ind. Det vil betyde besparelse på Thorstedlund med døgnvagt og weekend vagter på Birkevænget. Ulempen vil være for både Birkevænget og Thorstedlund, at det vil være ukendte og forskellige medarbejdere, der varetager ordningen. Og at der skal skaffes kontakt via politiet. 2. Økonomisk konsekvens: Birkevænget kan spare 19 timer hver weekend kr. årligt Thorstedlund kan spare kr. årligt I alt en besparelse på kr. Drift udgifter I alt

9 004 Specialundervisning central pulje 1 Kort beskrivelse af forslaget: Ved gennemgang af de elever, som vi har på specialskoler, vil der i 2015 være 10 elever der går ud og 11 elever, der skal i specialskole. Af de 11 elever kommer 6 elever fra specialbørnehaver, 3 fra Heldagsskolen (decentrale pulje) og 2 fra normal børnehaver. I årene 2016 til 2018 er tilgang og afgang af elever samlet i nedenstående skema. Det drejer sig om børn, der går i specialbørnehaver, som vi derfor allerede har kendskab til. Derudover vil der komme et antal elever, som vi endnu ikke kender til - de er tilføjet som nye elever og er skønnet ud fra tidligere års niveau. Elever til og fra specialskoler i perioden akkumuleret 2016 Helårs besparelse 12 elever forventes at forlade skolen 7 kommer fra specialbørnehaver 3 nye elever elever forventes at forlade skolen 7 kommer fra specialbørnehaver nye elever elever forventes at forlade skolen 2 kommer fra specialbørnehaver 5 nye elever elever forventes at forlade skolen 10 nye elever Der er de kommende år store årgange, der forlader skolerne og ikke i samme grad en tilgang på grund af faldende elevtal. Det betyder, at der i 2019 kan spares 12 mio. kr. på kendte elever. Tilgangen af nye elever vurderes at være i størrelsesorden 10 elever, svarende til 5 mio. kr. Tilgangen af nye elever begrundes i, at tendensen er stor tilgang af elever med autisme og elever med ADHD. Det er elever, som vi ikke kender p.t., derfor behøver faldende elevtal ikke at have helt samme effekt på specialundervisning som i normal skolen. Der er budget på 66,8 mio. kr. til specialundervisning i den centrale pulje, hvoraf 11 mio. kr. udgør kørsel. Der er 128 elever pr der modtager specialundervisning fra den centrale pulje. 25% af den beregnede besparelse svarende til 0,5 mio. kr. i 2017, stigende til 1,75 mio. kr. i 2019, foreslås overført til inklusionsindsatsen på almen skolerne. Budgettet forslås på denne baggrund reduceret med i alt 5,25 mio.kr. fra Uændret for det enkelte barn. Ingen 9

10 Nedgang i antallet pladser betyder behov for færre institutionspladser fordelt på institutioner i Frederikssund kommune og øvrige kommuner. 2. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter I alt

11 005 Ændret organisering på plejeboligområdet I ECO-nøgletallene for 2013 ligger omkostningerne for plejeboligområdet på samme niveau, som er gældende for sammenlignelige kommuner, når der sammenlignes med udgifterne for + 65 årige i kommunen. Plejebolighyppigheden i Frederikssund kommune er lavere end i sammenlignelige kommuner. I foråret 2015 er i samarbejde med nabokommunerne gennemført analyser af omkostningerne pr. plejebolig. I disse analyser er en indikation på, at omkostningsniveauet på plejeboligområdet ligger højere end i andre kommuner. På den baggrund foreslås, at der gennemføres en grundig analyse af hele plejeboligområdet, med henblik på afklaring af mulighederne for at reducere udgifterne på området. Det foreslås at analysen gennemføres af et eksternt konsulentfirma, som har erfaring med denne type af analyser fra andre kommuner. Det foreslås, at analysen gennemføres ultimo 2015 og primo Efter analysens gennemførelse vil der være behov for en periode hvor organisationen arbejder med anbefalingerne i analysen. Det forventes at analysen kan medvirke til at reducere udgiftsniveauet i plejeboligområdet med ca. 3 mio. kr. Da en stor del af udgifterne på området er lønudgifter, vil der være en periode på op til 9 måneder, før en besparelse kan realiseres. Samtidig med gennemførelsen af analysen gennemføres en ydelsesbeskrivelse på plejeboligområdet. Det betyder, at når analysen er gennemført og implementeret, vil det være muligt at gennemføre konkurrenceudsættelse af plejeboligområdet. Der vil ikke være konsekvenser for serviceniveauet. Ingen Der vil være personalemæssige konsekvenser. Omfang og art af konsekvenserne vil først være kendt når analysen af området er gennemført. Medarbejderne vil løbende blive inddraget i og orienteret om analysen. 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt 0-1,

12 006 Reduktion i tilskuddet til brugerstyrede centre De brugerstyrede centre i Frederikssund Kommune modtager kommunalt tilskud. Det drejer sig om følgende centre. Det foreslås at der reduceres i tilskuddet til de brugerstyrede centre. Aktiviteterne er et forebyggende tilbud til pensionister over 60 år, til at understøtte et godt funktionsniveau og ikke får behov for hjælp og støtte fra kommunen, eller at behovet udskydes. De brugerstyrede centre får som udgangspunktet lokaler stillet til rådighed, derudover et tilskud til aktiviteter og arrangementer. Nuværende budgetramme: BF I alt Vinkelvej, Brugerstyret aktivitet Jægerspris Tilskud Drift Skibby, Brugerstyret aktivitet Tilskud Lundebjerggård, Brugerstyret aktivitet Tilskud Drift Tolleruphøj, Brugerstyret aktivitet Tilskud Kyndby, Brugerstyret aktivitet Tilskud Kongshøj Selvejende, akt.hus Slangerup Tilskud I budget 2015 blev det besluttet at reducere tilskuddet til Det selvejende aktivitetshus Kongshøj i Slangerup med kr. Der er i sommeren 2015 foretaget en analyse af aktivitetscentrene, herunder antal brugere, aktiviteter, brugerbetaling, hvilke udgifter tilskuddet dækker m.v. Analysens resultat vil indgå i vurderingen af hvordan besparelsen konkret skal udmøntes. En eventuel mulighed kan være at nedlægge et af de brugerstyrede centre. Forslaget vil have konsekvenser for de aktivitetstilbud de brugerstyrede centre kan tilbyde til borgerne. En mulighed kan være at afhænde Vinkelvej i Jægerspris og flytte aktiviteterne til fx De Tre Ege. Dette vil kræve en istandsættelse af det gamle køkken. Anlægsudgiften til dette er ikke beregnet. Ingen. Der er ikke ansat medarbejdere. 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

13 007 Ændret organisering af Hjemme- og Sygeplejen Kommunen leverer praktisk og personlig hjælp samt sygepleje til borgerne. Arbejdet med tidlig opsporing af sygdom, med henblik på at undgå indlæggelser og genindlæggelser på hospitalet kræver tværfagligt samarbejde mellem hjemmeplejen og sygeplejen. Fra 1. Januar 2015 er en ny lov trådt i kraft. Loven pålægger kommunerne at tilbyde hverdagsrehabilitering til alle borgere som modtager hjemmepleje. Hverdagsrehabiliteringsydelsen involverer terapeuter, som i samarbejde med borgerne fastsætter mål for rehabiliteringsindsatsen. Det tværfaglige samarbejde mellem faggrupperne er vigtigt for at løse hele opgaven. På den baggrund gennemføres fra 1. juni 2015 en organisationsændring i Ældre og Sundhed. Organisationsændringen betyder at social- og sundhedshjælpere og assistenter, sygeplejersker og terapeuter, som har fælles opgave i forhold til borgerne samles. Samtidig med organisationsændringen gennemføres en ændring i ledelsesstrukturen i forhold til driften. Ændringen gør det muligt at reducere antallet af afdelingsledere og områdeledere fra 15 til 11. Derved opnås en samlet besparelse på 2,2 mio. kr. fra 2016 og følgende år. Der gennemføres samtidig en ændring i ledelsesstrukturen for gruppeledere/distriktsledere, hvor der ansættes distriktsledere med fagfaglig baggrund. Denne del af organisationsændringen forventes at hvile i sig selv. Forslaget forventes ikke at få negative konsekvenser for serviceniveauet. Ingen Reduktion i antallet af afdelingsledere og områdeledere (fra 15 til 11) 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

14 008 Reduktion i den praktiske hjælp Praktisk hjælp til borgere, rengøring på toilet og bad samt tid til støvsugning, gulvvask og aftørring af støv I januar 2015 var der ca. 790 borgere der modtog rengøring hver 2. uge Der er beregnet på besparelser der kan opnås ved at omlægge rengøring fra én gang hver anden uge til én gang hver tredje uge. Der visiteres til tre forskellige rengøringspakketyper med forskellige minuttal. En rengøringspakke består af forskellige ydelser herunder rengøring på toilet og bad samt tid til støvsugning, gulvvask og aftørring af støv. Der er i beregningen taget udgangspunkt i det antal borgere der i januar måned 2015 var visiteret til en rengøringspakke. For at beregne besparelsespotentialet er der trukket 10 pct. fra for, at korrigere for at enkelte borgere af særlige grunde ikke kan klare sig med rengøring hver 3. uge. Besparelsespotentialet vil med dette forbehold beløbe sig til ca. 1,76 mio. kr. årligt. Antal borgere der pr. januar 2015 modtager rengøring hver 2. uge Rengøringspakke 1 Rengøringspakke 2 Rengøringspakke 3 Total Minutter pr. gang Antal borgere Rengørings- Rengørings- Rengørings- Total Hele kr. pakke 1 pakke 2 pakke 3 Årlig udgift til rengøring hver 2. uge kr kr kr. 542 kr Årlig udgift til rengøring hver 3. uge kr kr kr. 361 kr Årligt besparelse ved omlægning til rengøring hver 3. uge kr. 975 kr. 620 kr. 163 kr Timepriser anvendt: 354 kr. (fritvalgsprisen) for private leverandører og 333 kr. (den interne afregningspris) for hjemmeplejen Der er trukket 10 pct. fra for at korrigere for borgere der af særlige grunde ikke kan klare sig med rengøring hver 3. uge Forslaget har konsekvenser for serviceniveauet for borgerne, som ikke vil få rengøring så ofte i hjemmet. Konsekvenserne vil umiddelbart være størst for de borgere som har rengøringspakke 1, idet disse borgere har det største behov. Ingen Forslaget har personalemæssige konsekvenser. Rengøringsydelser varetages både af den kommunale leverandør (hjemmeplejen) og private leverandører. 14

15 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

16 009 Fjerne tilskud til vikingebopladsen Vikingebopladsen er et område på Kalvøen, hvor man har opført en række bygninger, som viser, hvordan huse o.lign har set ud i vikingetiden. Bopladsen drives som en selvejende institution og Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud. Øvrige foreninger får tilskud et tilskud til børn og unge medlemmer. Vikingebopladsen får et særligt tilskud, som ikke er et lovpligtigt tilskud og derfor muligt at fjerne. Ingen. Ingen. 2. Økonomisk konsekvens: Nuværende budgetramme: kr. Anslået mulige reduktion: kr. Drift udgifter I alt

17 010 Politisk organisering - reduktion af antal samt vederlag Frederikssund Byråd har i dag 23 medlemmer og seks stående udvalg ud over Økonomiudvalget. I 2015 og frem er der i alt afsat et budget på 6,3 mio. kr., der primært består af lønudgifter men også udgifter til møder, rejser og repræsentation samt uddannelse. En række vederlag er obligatoriske, f.eks. borgmestervederlag og fast vederlag til byrådsmedlemmer, mens andre, f.eks. udvalgsvederlag og formandsvederlag, er frivillige. Neden for opgøres besparelsespotentialet ved at afskaffe vederlag, som ikke er obligatoriske samt ved en reduktion i antallet af byrådsmedlemmer. Det bemærkes i den forbindelse, at ændringer i formandsvederlag kræver ændring af styrelsesvedtægten på to byrådsmøder, og ændring af antallet af byrådsmedlemmer kan først træde i kraft i næste byrådsperiode altså fra Besparelse vedr. udvalgsvederlag: 1,1 mio. kr. Kan træde i kraft fra Besparelse vedr. formandsvederlag: 1,2 mio. kr. Kan træde i kraft fra 2016 Besparelse vedr. reduktion af antal byrådsmedlemmer til 19: 0,3 mio. kr. Kan træde i kraft fra Besparelse vedr. vederlag til viceborgmester: 0,1 mio. kr. Kan træde i kraft fra Det bemærkes, at de nævnte besparelser udelukkende vedr. honorar. Ingen. Ingen. Færre byrådsmedlemmer. 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

18 011 Kollektiv trafik Det foreslås at reducere busdriften på tidspunkter med få passagerer. Der vurderes at være mulighed for at opnå en besparelse på f.eks. 1 mio. kr. om året fra Det anbefales at gennemgå afgangene med færrest passagerer og herefter vurdere, hvilke afgange der bedst kan undværes/erstattes med flextur. En afgang i hver retning koster i meget grove tal kr for en hverdagsafgang og kr. for en weekendafgang. Da nogle kørselsbehov knyttet til ruter som nedlægges formentlig vil blive løst med flextur, skal der tages højde herfor i økonomiberegningerne. En anden vej til besparelser kan være at gøre linjerne mere direkte og hurtige. I Frederikssund by er det lykkedes at forbedre bybussens økonomi ved at skabe en hurtig og direkte linje med flere daglige afgange men som så kræver at borgerne går lidt længere til og fra stoppestederne. På landet kunne en tilsvarende tilgang betyde, at man transporterer sig selv (cykler) 2-3 km for at nå bussen. Engangsinvesteringer i bedre adgang til stoppestederne i form af f.eks. cykelstier, cykelparkering og gode venteforhold, vil måske kunne få flere til at tage bussen på landet, hvis de samtidig var sikret en hurtigere forbindelse med flere daglige afgange. Der er i budget 2015 afsat 5 mio. kr. årligt til cykelstier i Hvis der foretages besparelser i busdriften på afgange med få passagerer anbefales det, at der fortsat lægges vægt på at betjene pendlere og adgang til uddannelse og at besparelser derfor fortrinsvis sker på drift på formiddage aftener og i weekender, hvor der er få pendlere og hvor flextur er et hensigtsmæssigt alternativ. I det omfang rammebesparelsen foretages via mere direkte og hurtige linjer vil borgerne skulle transportere sig selv lidt længere for til gengæld at få en hurtigere og mere direkte bus. 2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

19 012 Kommunens køretøjer Det foreslås at iværksætte en analyse af anvendelsen af kommunens egne biler og busser, for at afklare muligheder for at opnå besparelser ved at optimere kørselsmønstre og brugen af køretøjerne. Det er forventningen, at der kan opnås besparelser ved at kommunens køretøjer er fælles og kan benyttes af alle så belægningsprocenten er størst mulig. Det kan overvejes om der ved at samle økonomi og beslutningskompetencer på bilområdet kan opnås yderligere optimering. Ligeledes skal der i analysen være fokus på hvor det er billigere for kommunen at stille bil til rådighed for de ansatte frem for at betale kilometerpenge. Kommunen har ca. 150 biler, 30 minibusser og 2 store busser Det er ca. 1 år siden at Servicekorpset og den private virksomhed Leaseplan overtog administrationen af kommunens bilpark. Der vil derfor snart foreligge data for kommunens anvendelse af bilparken i det første år, der vil kunne indgå i analysearbejdet. Ligeledes arbejder Teknologisk Institut på en analyse af brændstoføkonomien for kommunens bilpark. 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

20 013 Energibesparelser Det foreslås at videreføre et årligt anlægsbudget til energibesparende foranstaltninger og energioptimering af kommunens bygninger. Det er vurderingen at der er bygninger, hvor energiinvesteringer vil kunne give pæne energibesparelser for kommunen med tilbagebetalingstider på skønsmæssigt år. Der blev afgivet en anlægsbevilling på 24,6 mio. kr. i 2011 til energibesparende foranstaltninger. Hidtil er der gennemført energiinvesteringer for godt 17 mio. kr. i kommunen siden Det foreslås, at afsætte 3 mio. kr. årligt i en 5-årig periode når den nuværende anlægsbevilling på 24,6 mio. kr. er fuldt afholdt, forventeligt med udgangen af 2016, svarende til en ny anlægsbevilling på 15 mio. kr. Indarbejdelse af den nye anlægsbevilling vil medføre en nedjustering af allerede afsat rådighedsbeløb med 0,7 mio. kr. i 2017 og indarbejdelse af 3 mio. kr. i anlægsbudgettet herefter. Det er muligt for kommunen at optage lån til 100% af energiinvesteringerne. 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Forventet låneoptagelse* *Der skal beregnes afledte renter og afdrag 20

21 014 Samling af beredskaber I henhold til økonomiaftale for 2015 er det blevet besluttet at arbejde mod en samling af beredskaberne i Hillerød, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Egedal og Furesø i et samlet beredskab. Dette forventes realiseret fra og med 1. januar Samlingen giver anledning til en betydelig besparelse, der pt. vurderes at være i størrelsesorden 10,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem for det samlede beredskab svarende til en besparelse på ca. 20 pct. set i forhold til det nuværende udgiftsniveau. Den samlede besparelse og fordelingen heraf afhænger dog af, hvilken økonomisk model, som kommunerne (politisk) beslutter sig for. Det følgende er således baseret på den økonomiske model (herunder fordelingsmodel), der pt. vurderes mest sandsynlig. I Frederikssund vil samlingen sandsynligvis give anledning til at serviceniveauet vil falde, idet Frederikssund og Halsnæs på nuværende tidspunkt har det højeste serviceniveau, hvorfor en betydelig del af besparelserne sandsynligvis vil blive udmøntet i disse to kommuner. Ganske lille snitflade til administrative funktioner, idet Frederikssund sandsynligvis vil skulle varetage en del administrative opgaver mod betaling for det samlede beredskab. Her tænkes eksempelvis på økonomi og personale, men også IT-opgaver kan komme på tale. I forbindelse med udmøntningen af besparelser i de samlede beredskab vil der sandsynligvis blive lukket en række brandstationer også bygninger som Frederikssund kommunen ejer. Disse vil kunne blive spillet ind i det tværgående projekt vedrørende space management. Samlingen og de tilhørende besparelser vil sandsynligvis give anledning til personalereduktioner herunder i det nuværende 60 selskab mellem Frederikssund og Halsnæs. 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) For Frederikssund medfører ovenstående en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2016 stigende til 2,6 mio. kr. i Besparelsen skal ses i forhold til, at Frederikssund på nuværende tidspunkt udbetaler et årligt nettotilskud til Frederikssund og Halsnæs beredskab på 9,4 mio. kr. (2016-priser) Drift udgifter I alt

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale Status pr. 30. juni 2016

Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale Status pr. 30. juni 2016 Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale 06-09 - pr. 30. juni 06 Forslagsnr. Beskrivelse 06 07 Fagudvalg 703 Fra beskyttet beskæftigelse til skånejob på ordinære arbejdspladser -30-60 SUND 706

Læs mere

Optimeringer i Job & Borgercenter

Optimeringer i Job & Borgercenter Job og Borgercenter Optimeringer i Job & Borgercenter Indhold Øget virksomhedsindsats nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud rekruttering af medarbejdere indsats for sygemeldte Fastholde virksomhedsindsats

Læs mere

Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale Status pr. 30. september Rev

Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale Status pr. 30. september Rev Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale 06-09 - pr. 30. september Rev. 3.0.6 Forslagsnr. Beskrivelse 06 07 Fagudvalg 703 Fra beskyttet beskæftigelse til skånejob på ordinære arbejdspladser

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Scenarier for Cafe Danners fremtidige drift

Scenarier for Cafe Danners fremtidige drift Scenarier for Cafe Danners fremtidige drift NOTAT Jobcentret har fremsendt et besparelsesforslag til budget 2016, der indebærer en nedlæggelse af Cafe Danner som beskæftigelsestilbud under lov om Aktiv

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Status på kørselsprojekt

Status på kørselsprojekt NOTAT 3. marts 2017 Journal nr. Status på kørselsprojekt Busdriften er sammen med hovedparten af den øvrige kørsel i kommunen (flextrafik, svømmekørsel o. lign.) omfattet af en årlig besparelse på 9,5

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): 661-01 Dato: 18.09.14 Dok. Id. 214706/14 661-01 Indsatser på anbringelsesområdet Prioriteringsbidraget opstiller følgende mål: Færre børn og unge anbringes udenfor

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side 1010-01 Fast track sygemeldte 2 1010-05 Partnerskab for job og vækst 5 1010-04 Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne 8 1010-03 Reduktion af jobrotation

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere