Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser hvad for en fisk? Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser hvad for en fisk? Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri"

Transkript

1 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser hvad for en fisk? Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri

2 Program i dag Hvor og hvad er Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser? Lidt om Region H og afd. M Centrets personale og opgaver Udviklingsprojekter i KFD Forskningsprojekter i KFD Kan man bruge os til noget?

3 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Lille, selvstændig forsknings- og udviklingsenhed under centerledelsen på PC Sct. Hans Arbejder med rådgivning, forskning, udvikling og koordinering og formidling Om dobbeltdiagnose: Målgruppe, behandling og behandlingstilbud, organisering I krydsfeltet mellem region og kommune; mellem behandlingspsykiatri, socialpsykiatri og misbrugsbehandling

4 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri

5 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri

6 Definition Dobbeltdiagnose: Den samtidige forekomst af en psykisk lidelse og et misbrug af alkohol og/eller stoffer Omtales også som dobbeltbelastede, ko-morbiditet m.m. Der er tale om en meget heterogen gruppe Dele af målgruppen vil typisk også have sociale, økonomiske, boligmæssige, somatiske, juridiske m.m. problemer

7 Behandlingsanbefalinger Behandlingsanbefalingerne i litteraturen peger på integreret behandling dvs. samtidig behandling i samme behandlingsinstitution af både misbrug og psykisk lidelse I Danmark findes der kun få egentlige behandlingspladser, der tilbyder integreret behandling Integreret behandling kan dog dække over meget, men spørgsmålet om adgang til behandling, når der er flere samtidige problemstillinger, kan ses som det centrale

8 Region Hovedstadens Psykiatri Dannet i 2007 og har ansatte og ca patienter Der er 9 psykiatriske centre, 2 retspsykiatriske afdelinger og 2 enheder med særligt fokus på dobbeltdiagnosebehandling

9 Psykiatriske centre i Region H

10 Afd. M og Specialambulatoriet Afdeling M er Region Hovedstadens tilbud til patienter med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug Tre sengeafsnit på Sct. Hans i Roskilde (M20, M21 og M22) med 26 enestuer hver Integreret behandling med afsæt i kognitiv adfærdsterapi Planlagte behandlingsforløb, tværfagligt personale, kombination af medicinsk og psykosocial behandling mange tilbud i grupper

11 Afd. M og Specialambulatoriet

12 Afd. M og Specialambulatoriet

13 Afd. M og Specialambulatoriet Region H s ambulante tilbud til de hårdt belastede Dagtilbud (25 pladser) Opsøgende indsats (80 pladser) Udlevering af medicin fra ambulatoriet Optag fra København og Frederiksberg Målgruppe: personer med en psykotisk lidelse, omfattende misbrug og kaotisk adfærd

14 Afd. M og Specialambulatoriet + afd. R Sct. Hans rummer også en større retspsykiatrisk afdeling R: R1 - lukket, 9 pt., udsl. R2 - lukket, 9 pt., stabil. R3 - lukket, 10 pt., misbr. R4 - åbent, 19 pt., rehab. R6 - lukket, 9 pt., stabil. R7 - lukket, 10 pt., struktur R8 - lukket, 9 pt., udadr. R9 - lukket, 10 pt., intens. R10 - lukket, 10 pt., intensiv Der er en udvidelse af retspsykiatrien på Sct. Hans i gang

15 Afd. M og Specialambulatoriet + afd. R

16 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - mission At skabe, samle og formidle viden, som er anvendelsesorienteret, tværdisciplinær og på et højt fagligt niveau til gavn for mennesker med en dobbeltdiagnose At samarbejde med og inddrage perspektiver fra brugere/patienter, pårørende, praktikere, forskere og beslutningstagere i Kompetencecenterets arbejde At skabe refleksion og debat om indsatser og organisering indenfor dobbeltdiagnoseområdet

17 Kompetencecenter For Dobbeltdiagnoser - ansatte Baggrund hos de ansatte: Antropologi Psykologi Folkesundhedsvidenskab Sociologi Se mere på: eller søg på kompetencecenter for dobbeltdiagnoser

18 Dobbeltdiagnose - forekomst Vi har dårlige tal i en dansk sammenhæng bl.a. på grund af: Underdiagnosticering af misbrug i psykiatrien Manglende diagnosticering af psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen og tidligere manglende central registrering Generel underrapportering fra borgernes side i begge systemer Eks: Hvor mange patienter, der i journalen har fået identificeret et misbrug, bliver også registreret under en misbrugsdiagnose?

19 Dobbeltdiagnose - forekomst Slide fjernet Kilde: Satspuljeprojektet måling efteråret Se

20 Dobbeltdiagnose - forekomst Projekt Bedre Udredning fra Århus kommune fra fandt at mindst 40 % af brugerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling også havde en psykiatrisk diagnose (Frederiksen 2009) er stofafhængige 75 % har samtidig psykisk sygdom (Tal fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med præsentationen af de Koordinerende indsatsplaner sep. 2015) har alkoholafhængighed 50 % har også psykisk sygdom (Flensborg-Madsen et al. 2008) Nyt dansk registerstudier for perioden peger på en prævalens på ca. 30 % blandt patienter med kontakt med psykiatrien. Heraf langt de fleste med et misbrug af alkohol (Toftdahl et al. 2015)

21 Toftdahl et al. 2015: Fordeling af de forskellige misbrugsstoffer på diagnoser Toftdahl, N. G., Nordentoft, M., & Hjorthoj, C. (2015). Prevalence of substance use disorders in psychiatric patients: A nationwide danish population-based study. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. doi: /s

22 Cases Lars 49 år Paranoid skizofreni og misbrugsdiagnose, førtidspension Svært misbrug, kriminalitet Samboende, kontanthjælp Skilsmisse 1. botilbud: Alkohol,isolation, indlæggelser Alder Vold, omsorgssvigt Flytter, stoffrihed Får datter Alkoholmisbrug, angst, paranoia, isolation Medicinering 2. botilbud: Periodisk alkohol og isolation stillestående, somatisk dårlig

23 Cases Johnni 25 år Psyk.udredning: Paranoid skizofreni, vurderes dårligt begavet Typisk situation fra 8 års fødselsdag Efterskole, starter misbrug primært hash! Botilbud m/dagdækning, stoffri, psykoterapi, motion Tilbagefald Planlagt indlæggelse, med. justering Alder Førtidspension 25 Misbrugende far, psykisk syg mor, tidligt voksen Far stoffri Dropper ud Egen lejlighed, HF, hash + psykose Medicinering Flytter ud af byen, god kontakt til fader, starter med HF-fag

24 Udfordringer ved cases Lars Kunne man have fanget ham tidligere? Bedre sammenhæng mellem behandlingspsykiatri, botilbud og somatisk sygehus Bedre forståelse for konsekvenserne af den psykiske lidelse, for eksempel initiativløshed Johnni Hurtigere opmærksomhed på misbruget En tættere og udviklingsorienteret psykosocial indsats En god vej tilbage på uddannelsessporet gerne med stabil støtte efter behov

25 Hvad er problemerne? System/organisering I Få integrerede pladser de fleste skal behandles i forløb, der kræver tværsektorielt samarbejde Traditionelt forholdsvis store kulturforskelle mellem psykiatri og misbrugsbehandling (og socialpsykiatri) Området er også splittet lovgivningsmæssigt og mellem myndigheder Der har kun været få tværsektorielle initiativer og retningslinjer og kun vage beskrivelser af behandlingsansvar Psykiatrien har haft en tendens til at kun at se misbruget misbrugsbehandlingen har tilsvarende haft tendens til kun at se den psykiske lidelse

26 Hvad er problemerne? System/organisering II Manglende viden og behandlingsmæssige kompetencer i de to systemer Traditionelt en opfattelse i psykiatrien af, at man ikke kan diagnosticere og behandle mennesker, der også har et misbrug Afvisning i visitation, CVI Det øgede fokus på specialiserede tilbud i psykiatrien (f.eks. pakkeforløb) presser dobbeltdiagnosepatienterne ud Tilsvarende retningslinjer om afslutning efter kun få udeblivelser

27 Hvad er problemerne? System/organisering III Hvem skal løfte den psykiatriske behandling for de mennesker med en dobbeltdiagnose, der ikke hører til i den hospitalsbaserede psykiatri? Hvordan får man inddraget og forpligtet primærsektoren (privatpraktiserende læger, psykiatere og psykologer)? Skal kommunerne opgraderer på det psykiatriske område (og hvordan)? Der er stor, geografisk forskel på typen af og mængden af tilbud Der mangler gode, systematiske erfaringsopsamlinger på tværs af projekter

28 Hvad er problemerne? Menneskene De to problemområder forstærker hinanden Dårligere forløb/prognose Flere og sværere symptomer Dårligere komplians Ofte yderligere komplicerende forhold (somatik, sociale forhold, økonomi ) Ofte behov for langvarige og opsøgende indsatser For nogle mennesker også adfærdsmæssige problemer, der gør det vanskeligt at passe ind i behandlingssammenhæng Bl.a. på grund af ovenstående opleves gruppen også som vanskelig af personalet

29 Hvis vi skal gøre dette bedre, hvad skal der så ske? Gode forskningsprojekter vi har behov for mere viden om: Mennesker med en dobbeltdiagnose Behandlingstiltag Behandlingsorganisering og huller i denne Tiltag i forhold til pårørende Grundige, systematiske erfaringsopsamlinger på tværs af projekter og initiativer Flere integrerede behandlingstilbud eller en væsentlig stærkere understøttelse af samarbejde Koordinerende indsatsplaner? Forløbsprogrammer?

30 Hvis vi skal gøre dette bedre, hvad skal der så ske? Oversigt over diversiteten i projekter, som helt eller delvist er målrettet DD-patienter/-borgere:

31 Dobbeltdiagnose-projekter afsluttede Projekt Socialsygepleje i psykiatrien (satspulje) KABS, PC Glostrup og PC Nordsjælland, Hillerød Projekt Integreret Indsats (satspulje) Ballerup Kommune, Egedal Kommune og PC Ballerup Klinik for misbrug og ikke-psykotiske sindslidelser (Region H) PC Glostrup, KABS, Blå Kors, Lænken og kommuner Kilde: /2015-kora-omdd_tvaersektorieltsamarbejde_dd-diagnoser.pdf

32 Dobbeltdiagnose-projekter igangværende Psykiatrisk Gadeplansteam (Region H) PC Hvidovre/PC Amager og Københavns Kommune Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne (satspulje) Region Hovedstadens Psykiatri Fælles tværsektorielt team for borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug på socialpsykiatriske botilbud PC Amager og Københavns Kommune Udrulning af de Koordinerende Indsatsplaner (Region H) RHP, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune (+ kommunerne i PC Ballerups optageområde)

33 Dobbeltdiagnose-projekter igangværende og planlagte Illness Management and Recovery (IMR) Manualbaseret gruppebehandling. PC Ballerup + Gladsaxe Kommune og Ballerup Kommune F-ACT-projektet PC Nordsjælland, PC København Projekt bedre udredning på Frederiksberg (Region H) NADA-afprøvning på PC Frederiksberg Psykiatriens hus Københavns Kommune og RHP

34 Hvis vi skal gøre dette bedre, hvad skal der så ske? En karakteristik af området Projekt-domineret og begrænset læring på tværs af projekterne Til dels båret af ildsjæle og/eller lokale og historiske samarbejdsrelationer (tilfældigheder) Snarere end en systematisk analyse af behov og hensigtsmæssighed i organiseringen, Og stærke beskrivelser af ansvar og principper for samarbejde

35 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - udviklingsprojekter Satspuljeprojektet: En styrket indsats for Dobbeltdiagnosticerede voksne Et (efter forlængelse) 5-årigt projekt med et større budget Involverer 10 (nu 9) Psykiatriske Centre i Region H Formål: At styrke behandlingsindsatsen for dobbeltdiagnosticerede voksne på hovedfunktionsniveau ved at implementere evidensbaseret behandling af dobbeltdiagnose- patienter. Kilde: Oprindelig projektbeskrivelse

36 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - udviklingsprojekter (Satspuljeprojektet) KfD har arvet projektet og har været tovholder de sidste godt halvandet år. Projektet udløber ved årsskiftet. Eksempler på aktiviteter: Kursusforløb for personale (RP er) i: Kognitiv terapi/miljøterapi Motivational Interviewing Generelt Dobbeltdiagnosekursus med afsæt i afd. M På centerniveau Lokale handleplaner, flere årlige opfølgninger på milepæle Audits årligt med fokus på udredning, diagnosticering og behandlingstilbud

37 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - udviklingsprojekter (Satspuljeprojektet) Forskningsaktiviteter: Tilknyttet ph.d.: Pernille Pinderup, som vist har holdt oplæg for Selskab for Misbrugspsykologi før... Undersøger om uddannelse af personale i ddproblematikker forbedrer indsatsen for patienterne Afhandling ventes i 2017

38 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - udviklingsprojekter De Koordinerende Indsatsplaner En opgave givet af Sundhedsstyrelsen Formål: Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige indsatser, der er omkring borgere med en dobbeltdiagnose. I den koordinerende indsatsplan samler man de forskellige behandlings- og handleplaner, der er udarbejdet for den enkelte, og der laves en prioritering af hvilke mål og indsatser, der for nuværende skal arbejdes med.

39 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - udviklingsprojekter (Koordinerende...)

40 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - udviklingsprojekter (Koordinerende...) De koordinerende indsatsplaner skal rulles ud i hele landet, men er afprøvet i Fællesteamet Gadeplansteamet PC Amager/misbrugsbehandlingen på Amager Og er nu på vej i Københavns og Frederiksberg Kommune Derefter Ballerup, Gladsaxe, Herlev, m.v. Planernes målgruppe Er mennesker med dobbeltdiagnoser, som ikke modtager et integreret tilbud, og hvor der er et væsentligt behov for en koordinerende indsats dvs. ikke alle med DD

41 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - forskningsprojekter Titel: Kunsten at blive 60 år gammel - en undesøgelse af modstandskraft (resilience) hos mænd, som lever med psykisk sygdom og kriminalitet Baggrund: Overdødelighed: middellevetiden er 57 for mennesker med skizofreni Megen fokus på hvad der går galt men hvad går godt? Hvad beskriver informanterne selv som vigtigt for at de har overkommet udfordringer i livet?

42 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - forskningsprojekter (Kunsten at blive...) Kvantitativ del: Udgangspunkt i metropolitkohorten mænd født i hovedstadsområdet i 53 (N=12.270) Data fra: Fødselsattester Skoleinterviews om f.eks. drømme for fremtiden Familieinterviews om opdragelsesstil, social forhold Sessionsoplysninger, intelligens m.m. Spørgeskema fra 2004 om sundhedsadfærd, familie, sygdom

43 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - forskningsprojekter (Kunsten at blive...) Kvalitativ del: Interview med 20 personer, som er blevet 60 og har levet med DD, evt. kriminalitet Rekrutteres f.eks. via afd. M, psykiatriske plejehjem, botilbud m.v. Status: Tilladelse er i hus Afventer registerdata Interviews planlagt til forår 2017 Medarbejdere: Antropolog, folkesundhedsvidenskab,?

44 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - forskningsprojekter Titel: Hvem er mennesker med DD, og hvordan går det dem? Baggrund: Der mangler viden om dobbeltdiagnose patienter og deres psykiatriske, sociale og somatiske prognose Afd. M har indsamlet data gennem 10 år: Robson SCQ, Beck Anxiety inventory, Beck depression inventory, Drugcheck

45 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - forskningsprojekter Formål: Klarlægge incidens og prævalens af DD, gerne med belastningskategorier Hvordan går det pt. erne ift. arbejdsmarked, bolig, familiedannelse, kriminalitet? To populationer: 1) Alle identificerbare DD-patienter 2) Patienter fra M Kan vi identificere prognostiske faktorer ift. død, genindlæggelser, sundhedskontakter? Status: Finde konkrete samarbejdspartnere, protokol, søge midler

46 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - forskningsprojekter Titel: Bæltefiksering og dobbeltdiagnose Opdrag pba. RHPs handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer (2014): Patienter med en samtidig psykisk lidelse og et misbrug (dobbeltdiagnose) udgør en særlig udfordring. Påvirkningen af euforiserende stoffer forværrer patienternes tilstand og gør det desuden vanskeligt for personalet at vurdere og håndtere konkrete situationer. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser får derfor til opgave at udarbejde forslag til, hvordan der kan arbejdes forebyggende med denne patientgruppe ift. at nedbringe antallet af bæltefikseringer

47 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - forskningsprojekter (Bæltefiksering...) Formål: På hvilken måde udgør dobbeltdiagnosepatienter en særlig udfordring? Hvilke udfordringer oplever patienter og personale i forhold til problemkomplekset bæltefikseringer og dobbeltdiagnose? Er der behov for særlige forslag i forhold til patienter med en dobbeltdiagnose, hvis bæltefikseringer skal forebygges eller dækkes denne patientgruppe ind af de generelle anbefalinger?

48 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - forskningsprojekter (Bæltefiksering...) Metode: Litteratursøgning og gennemgang Interview med personale Interview med patienter Registerbaseret analyse af bæltefikseringer med fokus på dobbeltdiagnose Medarbejdere: antropologer, folkesundhedsvidenskab, sociolog Endelig afrapportering primo 2017

49 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - forskningsprojekter Titel: Cannabis-projektet: Et kvalitativt studie af mixed messages Baggrund: Cannabis er det mest brugte illegale rusmiddel blandt patienter i psykosespektret Klinisk erfaring og almindelig logik indikerer, at der foregår mange sociale påvirkninger omhandlende brug af stoffer udenfor behandlingsrummet Vi ved kun lidt om, hvilken viden og know-how om cannabis-brug, patienter med psykose møder udenfor sundhedsvæsenet

50 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - forskningsprojekter (Cannabis-projektet) Spørgsmål: Hvordan bliver viden og know-how om cannabisbrug formet, vedligeholdt og modificeret? Hvordan kan vi forstå, hvorfor noget viden bliver betydningsfuld, mens anden viden ikke gør nogen forskel? Hvilke konkrete situationer udspiller disse processer sig i, og hvordan adskiller de sig kvalitativt fra hinanden? Hvordan kan vi forstå, hvorfor noget viden opleves mere personligt relevant end anden viden?

51 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - forskningsprojekter (Cannabis-projektet) Metoden: Gentagne interviews med 20 informanter gennem et år (unge med psykoselidelse, cannabis-brug) Perioder med smartphone-dagbog mellem interviews Feltarbejde i situationer med cannabis anskaffelse og -brug Gennemgang af teorier om misbrug, udvikling af DD, eksisterende behandlingsprogrammer Kobling til teorier om tillid, læring, social navigation

52 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - forskningsprojekter (Cannabis-projektet) Udbytte? Eksplorativt studie, men kan f.eks. bidrage til: Forbedret tilrettelæggelse af behandlingsprogrammer Bidrage til diskussionen om, hvordan DD-området er struktureret Italesætte en skjult del af patienternes liv, som potentielt har meget stor betydning for behandlingsudfald

53 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - kan man bruge os til noget? Afgrænsning: KfD har en udviklingsforpligtelse ift. Region H, hvilket kan (og bør) involvere i hvert fald tværsektorielt samarbejde KfD har en forskningsforpligtelse, som principielt kan involvere tværregionalt samarbejde udover tværsektorielt samarbejde

54 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - kan man bruge os til noget? Men ressourcer er et issue: KfD kan ikke trække læsset i eksterne forskningsprojekter, men vi kan: Sparre Rådgive... Måske løfte delaspekter Hvis der er huller i systemet: Giv os et praj vi kan undersøge om det er et mere generelt problem Hvis det er, så kan vi dokumentere og tage det med videre

55 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - kan man bruge os til noget? Savner du viden om et DD-relateret område? Hvis det har bredere relevans, så kan vi afsætte tid til at undersøge området og lave et notat Eksempler: Arbejdsnotat om cannabis/alkohol-rettede tilbud til ikke-psykotiske psykiatriske patienter Arbejdsnotat om nyere viden om integrerede behandlingstilbud under døgnforanstaltning til retspsykiatriske patienter, der har misbrugsproblemer

56 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser - kontakt Find os på nettet:

57 Aktuelle opmærksomhedspunkter: Udmelding fra Sundheds- og ældreministeriet:

58 Aktuelle opmærksomhedspunkter:

59 Aktuelle opmærksomhedspunkter:

60 Aktuelle opmærksomhedspunkter: En ny type institution?

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug Psykiatribrugere med misbrug Socialpædagogik i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen 1 Lille, selvstændig forsknings- og udviklingsenhed under centerledelsen på PC Sct. Hans Arbejder med rådgivning,

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Den koordinerende indsatsplan KKR konference 30.3 2016 v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Koordinerende indsatsplaner Retningslinjer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i fælleskab i

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4065 Dato: 7. august 2012 Udarbejdet af: Heidi Hougaard og Jette Dalsgaard Andersen E-mail: jette.dalsgaard.andersen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 24988027 Notat

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D.

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Misbrug og dobbeltdiagnoser Hvad er problemet? Alkohol Det er

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Dobbeltdiagnoser. Hvordan giver koordinering bedre behandlingseffekt?

Dobbeltdiagnoser. Hvordan giver koordinering bedre behandlingseffekt? Dobbeltdiagnoser Hvordan giver koordinering bedre behandlingseffekt? Misbrug fylder mest Definition af dobbeltdiagnose Kaotisk misbrug Moderate psykiatriske lidelser, Affektive, ADHD personlighedsforstyrrelser,

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Det korte svar. Fordi vi ikke har råd til andet.

Det korte svar. Fordi vi ikke har råd til andet. Det korte svar Fordi vi ikke har råd til andet. Borgere med dobbeltdiagnoser er det et nyt fænomen? Nej ikke et nyt fænomen - har vel været kendt i mindst 20-30 år! Første gang berørt i KL regi på misbrugskonferencen

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed?

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Anna Paldam Folker, forskningschef, seniorrådgiver, ph.d. anpf@si-folkesundhed.dk Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Om sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Session om

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6.

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. februar 2009 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetencesenter

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager APH Team 12 14 Bostedsteamet Gl. Kongevej 14 30 Distriktspsykiatri Gammel Kongevej 23 45 Distriktspsykiatrisk team

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri

Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri Oplæg ved vicedirektør Peter Treufeldt 31. august 2012 i Region Syddanmark Dagsorden 1. Baggrund for implementering

Læs mere

Bilag 1 Social og lægelig behandling for stofmisbrug i KABS

Bilag 1 Social og lægelig behandling for stofmisbrug i KABS Bilag 1 Social og lægelig behandling for stofmisbrug i KABS 1. Mission, værdigrundlag og målsætninger.... 2 2. Organisering.... 3 2.1 Behandling af opiatafhængige:... 3 2.2 Behandling af hash- og stimulantbrugere:...

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Til drøftelse og prioritering på politisk dialogmøde den 12. oktober OKTOBER 2016 Psykiatritemaer til indarbejdelse i KKR-mål for sundhed

Til drøftelse og prioritering på politisk dialogmøde den 12. oktober OKTOBER 2016 Psykiatritemaer til indarbejdelse i KKR-mål for sundhed Til drøftelse og prioritering på politisk dialogmøde den 12. oktober 2016 6. OKTOBER 2016 Psykiatritemaer til indarbejdelse i KKR-mål for sundhed Formål På mødets første del skal deltagerne drøfte, hvad

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Fælles faglig retning

Fælles faglig retning SOCIALPÆDAGOGEN 21 DOBBELTDIAGNOSE Det er altså ikke nok, at enten psykiatrien eller kommunen byder ind begge instanser er nødt til at komme på banen og indgå i et koordineret samarbejde med og omkring

Læs mere

INDSATSER TIL MENNESKER MED DOBBELTDIAGNOSE

INDSATSER TIL MENNESKER MED DOBBELTDIAGNOSE INDSATSER TIL MENNESKER MED DOBBELTDIAGNOSE Inspirationskatalog Den 31. marts 2016 afholdt Gladsaxe og Ballerup Kommuner på vegne af KKR Hovedstaden en konference om mennesker med dobbeltdiagnoser - børn,

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere