S AXO OG C ARDANUS YDERST MOD NORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S AXO OG C ARDANUS YDERST MOD NORDEN"

Transkript

1 S AXO OG C ARDANUS YDERST MOD NORDEN Af Sigurður Pétursson Saxo and Cardanus in the far North: Due to the influence of a rich landowner named Magnús Jónsson ( ) a lively literary activity flourished in the last decades of the 17th century on the small island of Vigur located in Ísafjarðardjúp, the largest fiord in the inclement northwestern part of Iceland. Magnús Jónsson never finished the regular Latin school curriculum nor held any public offices, but he utilized his advantageous economical situation to pursue his diverse literary interests, which were mainly focused on various aspects of Icelandic literature. In a manuscript partly written by Magnús Jónsson himself, the author ponders, among other things, whether the stylistic device of hyperbole should be permitted in historical writing. In support of the affirmative answer, Magnús quotes the humanist writer Hieronymus Cardanus ( ) who claims that the renowned Danish historian Saxo Grammaticus reaped much praise for the exaggerations in his Gesta Danorum. Thus, in a location quite remote from the learned world of Europe, Magnús Jónsson introduces as authorities both a Humanist writer and a medieval Latin author into a short treatise composed in Icelandic and devoted to a literary topic likely to foster diverging opinions. I den Arnamagnæanske samling findes der et håndskrift, AM 148 8vo, hvis indhold har givet anledning til at det populært kaldes Kvæðabók úr Vigur, d.v.s. en digtsamling fra øen Vigur, der ligger i den fjord på Islands nordvestkyst som kaldes Ísafjarðardjúp. 1 Af håndskriftets titelside fremgår det at bogen er skrevet af stormanden Magnús Jónsson digri (den digre) på Vigur. En almindelig læser undrer sig vel over at man på en lille ø i det barske Nordvestisland har siddet og nedskrevet digte og i det hele taget beskæftiget sig med litteratur af forskellig art. Er man derimod kendt med de historiske forhold, må det betragtes som ganske naturligt at der netop dér er affattet et skrift som AM 148 8vo. Magnús Jónsson ( ) nedstammede fra en meget velhavende slægt i Island, der i generationer havde haft en ledende stilling indenfor mange sektorer af landets styrelse. Denne position var blevet yderligere styrket ved indgåelsen af ægteskaber med medlemmer af de 1 Faksimileudgave i Helgason (ed.) 1955.

2 dominerende gejstlige slægter, hvilket resulterede i at Magnús Jónsson og hans nærmeste familie befandt sig så at sige midt i et tæt knyttet net af mægtige forbindelser af forskellig art. Endvidere kendetegnedes disse familier af en dyb og omfattende interesse for lærdom og litterære sysler, som muliggjorde at enkelte medlemmer af slægten kunne hellige sig deres åndelige interesser selvom de ikke beklædte nogen offentlige embeder. Magnús Jónsson er et udmærket eksempel på denne levevis og indstilling. Hans oldefar og navnefælle Magnús Jónsson (ca ) prúði (den ærværdige) var ikke alene en af Islands førende stormænd i 1500-tallet, men udviste også udpræget humanistiske interesser. Magnús den digres farmoder, Kristín Guðbrandsdóttir ( ) var datter af biskop Guðbrandur Þorláksson ( ) på Hólar, en af Islands mest markante personligheder i mere end et halvt århundrede, medens hans moder, Hólmfríður Sigurðardóttir ( ), var en sønnedatter af biskop Oddur Einarsson ( ) på Skálholt, en af sin tids lærdeste mænd i Island. Magnús Jónssons familiære og kulturelle baggrund dannede således de bedst mulige forudsætninger for et liv præget af økonomisk tryghed og studier som udfoldede sig i forskellige aktiviteter. 2 Blandt de mange skrifter som Magnús Jónsson selv affattede eller lod nedskrive er det nysnævnte AM 148 8vo, som er skrevet i anden halvdel af 1600-tallet, størstedelen formentlig i årene Skriftet har oprindelig været 347 sider, hvoraf 332 stadigvæk er bevarede foruden 11 løse sedler. Det indeholder primært digte og stof der vedrører digtekunsten i vid forstand, samt nogle mindre afhandlinger af historisk art. Foruden Magnús selv er der adskillige skrivere der har bidraget til det kompilationsarbejde som håndskriftet må anses for at være. På side 30v finder vi titlen Nú kemur um skáldskapinn að tala (Nu skal der tales om digtekunsten), som indleder en kortfattet afhandling om digtekunsten i al almindelighed. Den strækker sig til side 34r, hvor den efterfølges af en lignende afhandling Um sama efni (Om samme stof), som fortsætter til side 38v. Man mener at det er Magnús der selv har forfattet disse stykker, og af håndskriften at dømme er det ham der har nedskrevet dem. Det er det første af disse to små litterære arbejder som vores opmærksomhed rettes mod. 3 Afhandlingens hovedemne er brugen af hyperbler, som forfatteren kalder ýkjur paa islandsk, hvilket betydningsmæssigt svarer til overdrivelser på dansk. Efter først at have befattet sig ganske kortfattet med tropens forekomst indenfor poesien, dens karakter og de menneskelige og personlige grunde der til tider har forårsaget at digtere foretrak at dølge sandheden med 2 3 Springborg 1977, passim. Helgason (ed.) 1955 A, 30v-34r; B, 34. SIDE 2 AF 7

3 alskens forsiringer og fortielser, går forfatteren over til at forsvare brugen af dette stilistiske fænomen indenfor historieskrivningen. På side 31v-32r står der skrevet: Að nú soddan sagnanna ýkjur leyfast stundum (en þó mjög sparlega, forsjállega og kænlega) í sögurnar inn að færa, sérdeilis það sem stoðar til heiðarlegs framferðis og lesarann gjörir hygginn og vitran, sem og einnig hygginna manna geðsmuni hýra og hressa, glaða og listuga gjöra, því vantar þá ekki sem með stuðningi eftirdæma og myndugleika mikils háttar sagnameistara það almennilega halda og keppa að slík áðurnefnd stýlingaraðferð megi fram fara á meðal hverra er Hieronymus Cardanus, hvers orð svo hljóða í 80. Cap. 15. bókar De rerum varietate. Ekki er það lastlegt fyrir sagnameistarann þó hann prýði söguna með skreytni og ýkjum þar hún er í sér annars tómleg og langsamleg, þó að Titus Livius hafi þar við spornast, en Saxo Grammaticus þar af lofast. (Hvad det angaar at det til tider er tilladt (men dog i meget begrænset omfang og med fornuft og kløgt) at indføre den slags historiske overdrivelser i beretningerne, især dem der tjener til en hæderlig opførsel og gør læseren forstandig og klog, og som også gør fornuftige menneskers sind lunt og raskt, glad og lystigt, skorter det ikke på dem som ved hjælp af betydningsfulde historieskriveres forbilleder og autoritet lægger denne mening for dagen og bestræber sig for at denne førnævnte stilistiske metode kommer til udfoldelse. Blandt disse er Hieronymus Cardanus, hvis ord lyder således i De rerum varietate, 15. bog, 80. kapitel: det lægges ikke en historieskriver til last hvis han udsmykker sin historie med pynt og overdrivelser, hvor den ellers virker tom i sig selv og langsommelig, selv om Titus Livius satte sig derimod, mens Saxo Grammaticus roses for det). 4 Ser man efter i De rerum varietate viser det sig med det samme at henvisningen til den italienske humanist Hieronymus Cardanus ( ) er en ret nøjagtig gengivelse af den latinske tekst med et par undtagelser. Cardanus siger: Neque vitiosum historico, sed ubi historia (ut dixi) per se sterilis sit, licet iocis ac fabulis eam exornare. Quamobrem & jure ab his Titus Livius abstinuit, & Herodotus justè damnatur, & Saxo Grammaticus laudatur. 5 (Og dette anses ikke for en fejl hos en historieskriver, men hvor historien (som jeg allerede har sagt) er gold i sig selv, er det tilladt at udsmykke den med lystige indslag og fortællinger. Derfor afholdt Titus Livius sig med 4 Margrét Eggertsdóttir og Guðvarður Már Gunnlaugsson takker jeg for hjælp og gode råd ved gengivelsen af Magnús Jónssons tekst. 5 Jeg er Peter Zeeberg tak skyldig for at have skaffet mig et nøjagtigt citat fra to udgivelser af De rerum varietate (Basel 1557, s. 993; Basel 1581, s. 974). SIDE 3 AF 7

4 rette fra dette, Herodot fordømmes med god grund medens Saxo Grammaticus roses derfor). Selvom meningen stort set er den samme, er det tydeligt at den islandske forfatter har fundet det svært at oversætte enkelte begreber. Sterilis oversætter han således med to ord, tómlegur (som virker tom) og langsamlegur (langsommelig), hvilket på en gang viser os hvordan han opfattede sterilis i overført betydning, og hans vanskelighed ved at finde et dækkende udtryk paa islandsk. Iocis oversætter han med substantivet skreytni på islandsk, der gerne bruges om det fænomen naar én tyr til løgne for at pynte på en historie. Derved synes han at give betydningen af iocus en ret personlig drejning. At oversætte fabulis med ýkjur (overdrivelser) lader sig derimod bedre forsvare ifølge normal islandsk sprogbrug. Endelig undlader han helt og holdent at nævne Herodot, uvist af hvilken grund, men muligvis fordi han selv har haft et begrænset kendskab til den græske forfatter, eller måske fordi han ikke har betragtet det som formålstjenligt i et skrift beregnet for en islandsk læserkreds ikke mindst fordi bemærkningen om Herodot snarere ville underminere hans hensigt med selve afhandlingen end det modsatte. Disse unøjagtigheder såvel som selve henvisningen til Cardanus og derved også til Livius og Saxo stiller uvægerligt visse spørgsmål angående Magnús Jónssons viden om bemeldte forfattere og i det hele taget hans kundskaber i latin. Så vidt man ved, blev Magnús Jónsson ikke student. Han var dog antagelig elev et stykke tid i latinskolen på Skálholt på Sydisland, af hvilken grund han må antages at have haft et vist kendskab til latin. Hvor omfattende hans færdighed i dette sprog var, er ikke til at fastslå, blandt andet fordi hans litterære interesser primært lå indenfor den norrøne og islandske litteratur. Følgelig henstår det i det uvisse om hans ideer om latinsk litteratur beroede på et førstehåndskendskab eller skyldtes andres behandling af emnet. At han har kendt navne som Saxo og Cardanus, kan ikke betragtes som noget specielt for en mand af hans stand der berskæftigede sig med litteratur. Saxo havde været kendt i Island længe før Magnús Jónsson skrev sin afhandling. Hans oldefader, biskop Guðbrandur, skriver således i et brev til biskop Poul Madsen ( ) i 1576 at han har modtaget Saxo, og at han takker ham derfor. 6 I skriftet Qualiscunque Descriptio Islandiae, som menes affattet ca. 1588, nævnes Saxo tre gange og Arngrímur Jónsson ( ), Islands store humanist, henviser i sine skrifter adskillige gange til Saxo Grammaticus hvilket biskopperne Þorlákur Skúlason ( ), Gísli Oddson ( ) og Brynjólfur Sveinsson ( ) også gør. 7 Denne interes- 6 7 Þorláksson , Burg 1928, 9, 26, 34, 85. Jónsson , passim. Þorlákur Skúlason: Benediktsson 1943, 3. Oddsson 1917, 77. Brynjólfur Sveinsson: Benediktsson 1943, 23, 24, 28, 34. SIDE 4 AF 7

5 se for Saxo skyldes vel først og fremmest den blomstrende aktivitet inden for historiske studier der udfoldede sig blandt islandske lærde som en del af den diskussion om de nordiske folks oprindelse der fandt sted indenfor Norden i denne periode. I Arngrímur Jónssons skrifter henvises der også til Cardanus, men i alle tilfælde til hans værk De subtilitate. I det litterære miljø som Magnús Jónsson synes at have skabt på øen Vigur, har Arngrímur Jónssons værker naturligvis været kendte. Magnús kendskab til Saxo og Cardanus har dog ikke udelukkende skyldtes disse værker som ovenanførte citat fra Cardanus De rerum varietate tydeligt viser. Han må have haft et nærmere og mere indgående kendskab, om det så har været direkte eller beroet på sekundære kilder. Muligheden for at De varietate fandtes paa Vigur, foreligger, og den er måske slet ikke så fjern som man kunne fristes til at tro, idet der tit var direkte forbindelser mellem Vestfjordene på Island og udlandet. Beviser findes der imidlertid ikke. Derimod ved man med sikkerhed at både De subtilitate og De rerum varietate fandtes på Island i Magnús Jónssons tid. I året 1674 lod nemlig biskop Brynjólfur Sveinsson på Skálholt en liste udfærdige over en del af sine bøger på hvilken begge værker findes. 8 På grundlag af denne reelle oplysning har fantasien ret frit spil. Magnús Jónsson kan have lånt De rerum varietate af sin slægtning og faders gode ven, biskop Brynjólfur, og selv læst den, ladet kapitler afskrive eller excerpere, eller måske også stiftet bekendtskab med den i den tid han opholdt sig på Skálholt i sine unge år. Hvorom alting er, kan man af disse omstændigheder slutte at der i denne periode fandtes en livlig litterær aktivitet i Island med stærke forbindelser til den internationalt dannede omverden. Som før antydet, vidner de ovenanførte eksempler på henvisninger til Saxo om den vigtige rolle han spillede i nordisk historieskrivning og i de lærdes bevidsthed. I det tekststykke af Cardanus som Magnús Jónsson citerer, henvises der til Saxo i et helt andet øjemed. Der benyttes han som en autoritet for at retfærdiggøre at man ikke alene indenfor poesiens rammer kan tillade sig brugen af hyperbler og underholdende indslag, men også på historieskrivningens område, såfremt det er gjort i en positiv og belærende hensigt. Om Magnús Jónsson har været den første til at inddrage Saxo i de lærde Islændinges verden på denne måde, er usikkert, men det er næppe en tilfældighed at han ved sin brug af Cardanus humanistiske værk vælger Nordens store og kendte historieskriver som auctoritas for at tilføre sine ord større vægt blandt islandske læsere. Set i en større sammenhæng er Magnús Jónssons emnevalg særdeles interessant. I det syttende århundrede tog lærde studier på Island mest sigte på 8 Helgason 1948, 116. SIDE 5 AF 7

6 historiske værker med islandsk indhold og deres kildeværdi, hvilket blandt andet fremgår meget tydeligt af de humanistiskprægede værker der blev skrevet på latin i det tidsrum. Henimod slutningen af århundredet spores der imidlertid en udvikling af denne aktivitet, som nu i højere grad end før kom til at omfatte både poesi og litteraturhistorie. Dette gav sig blandt andet udslag i lovmanden Páll Vídalíns ( ) værk på latin om islandske digtere og forfattere, Recensus poetarum et scriptorum Islandorum, det første af fire værker af litteraturhistorisk art der blev skrevet om islandsk litteratur i de efterfølgende hundrede år. 9 At Páll Vídalín var Magnús Jónssons svigersøn kan være en tilfældighed, men det kan vel også forstås som et tegn på betydningen af det litterære miljø som Magnús Jónsson og flere lærde i så høj grad havde bidraget til at skabe i det nordvestlige Island. Magnús Jónssons afhandling og hans henvisning til Cardanus er et eksempel på hvordan latinsk humanistisk litteratur i fællesskab med et nordisk middelalderværk på latin gjorde sig gældende i en lærd islandsk 1600-tals diskussion om stilistiske begreber. Litteraturliste Benediktsson, Jakob (ed.) 1943, Two Treatises on Iceland from the Seventeenth Century. Bibliotheca Arnamagnæana, vol. 3, København. Database of Nordic Neo-Latin Literature, Einarsson, Hálfdan 1777, Sciagraphia Historiae Literariae Islandicae Autorum et Scriptorum tum Editorum tum Ineditorum Indicem Exhibens, Havniae. Helgason, Jón 1948, Bókasafn Brynjólfs biskups, Árbók Landsbókasafns Íslands , Reykjavík, Jónsson, Arngrímur , Arngrimi Jonae Opera Latine Conscripta, 1-4, Edited by Jakob Benediktsson, København (Bibliotheca Arnamagnæana, vols. 9-12). Helgason, Jón (ed.), Kvæðabók úr Vigur AM 148, 8vo. A Ljósprentaður texti [faksimile], B Inngangur eftir Jón Helgason [indledning], Kaupmannahöfn. Oddsson, Gísli 1917, Annalium in Islandia Farrago; De Mirabilibus Islandiae, Edited by Halldór Hermannsson, Ithaca, New York (Islandica, vol. 10). 9 Vídalín Jón Þorkelsson Thorkillius ( ), Specimen Islandiæ Non- Barbaræ. GKS to. Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi. Jón Ólafsson ( ), Apparatus ad Historiam Literariam Is-landicam. Add. 3 fol. Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi. Hálfdan Einarsson ( ): Einarsson SIDE 6 AF 7

7 Burg, Fritz (ed.) 1928, Qualiscunque Descriptio Islandiae, Hamburg (Veröffentlichungen aus der Hamburger Staats- und Universitäts- Bibliothek, vol 1). Springborg, Peter 1969, Gammelt og nyt fra Snæfjallaströnd, Afmælisrit Jóns Helgasonar, Reykjavík, Springborg, Peter 1977, Antiqvæ Historiæ Lepores Om renæssancen i den islandske håndskriftproduktion i 1600-tallet, Gardar VIII. Årsbok för Samfundet Sverige-Island i Lund Malmö, Reykjavík, Þorláksson, Guðbrandur , Bréfabók Guðbrands byskups Þorlákssonar, Reykjavík. Vídalín, Pàll 1985, Recensus poetarum et scriptorum hujus et superioris seculi. Reykjavík. SIDE 7 AF 7

Vandmærker på Island 1640-44.

Vandmærker på Island 1640-44. Vandmærker på Island 1640-44. Brynjolf Sveinssons Ramuskommentar Kbhvn. AM 814, 4'o. af Fritz S. Pedersen Brynjólfur Sveinsson (1605 Holt, NV-Island - 1675 Skálholt) blev 1623 dimitteret fra Skálholt skole

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

thi all vores lærdom er dog mesten halfverk og stumpeviis : en islandsk litteraturhistorie fra det 18. århundrede

thi all vores lærdom er dog mesten halfverk og stumpeviis : en islandsk litteraturhistorie fra det 18. århundrede thi all vores lærdom er dog mesten halfverk og stumpeviis : en islandsk litteraturhistorie fra det 18. århundrede Guðrún Ingólfsdóttir og Þórunn Sigurðardóttir I det 18. århundredes indledende årtier begynder

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Nordatlanten 18. november 1006

Nordatlanten 18. november 1006 Nordatlanten 18. november 1006 Góðir gestir Havet er nært forbundet med Island s historie og med nationens selvopfattelse i vor egen tid. I Landnámabók, som fortæller om optakten til bosættelsen i Island

Læs mere

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser Spil og leg 14 Læsebog side 40 41 Opgavebog side 68 Tegund: Samtalsæfing Form: Hópleikur Markmið: Að þjálfa orðaforða sem snýr að tilfinningum, persónueinkennum og útliti. Undirbúningur: Prenta út opgaveblad

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Først og fremmest vil jeg sige tak, tak for de mange smukke ord fra Per og Inger

Læs mere

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard Boeck Universitets-Jubilæets danske Samfund

Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard Boeck Universitets-Jubilæets danske Samfund 2011 Danske Studier Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard Boeck Universitets-Jubilæets danske Samfund Danske Studier 2011, 106. bind, niende række 10. bind

Læs mere

Tjenestedelingen i menigheden

Tjenestedelingen i menigheden Tjenestedelingen i menigheden 1 Tim 2,11-12: 11 En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. 12 Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal

Læs mere

De tre forskningsprojekter, som bliver præsenteret fra Island, er:

De tre forskningsprojekter, som bliver præsenteret fra Island, er: De tre forskningsprojekter, som bliver præsenteret fra Island, er: 1. Lensforvaltningen i Island 1550 til 1682 og lensarkivet. numer to. Præsters og provsters arkiver i Nationalarkivet, et projekt som

Læs mere

Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07

Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07 Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07 Praktisk information: Du kan få svar på praktiske spørgsmål enten ved at besøge universitetets hjemmeside www.lu.se eller henvende dig til studenterekspeditionen.

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Fortolkning af Mark 2,13-17

Fortolkning af Mark 2,13-17 Fortolkning af Mark 2,13-17 Af Jonhard Jógvansson, stud. theol. 13 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 Καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Sagaernes ø - Islands kulturelle fortid Foredrag af Ármann Jakobsson på Nesjavellir 29. juli 2006

Sagaernes ø - Islands kulturelle fortid Foredrag af Ármann Jakobsson på Nesjavellir 29. juli 2006 Sagaernes ø - Islands kulturelle fortid Foredrag af Ármann Jakobsson på Nesjavellir 29. juli 2006 Sagaerne og Islands kulturelle fortid er ikke noget let tema. Det er en kendsgerning, at sagaerne og faktisk

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Humanisten Arngrímur Jónssons brug af Methodus ad facilem historiarum cognitionem (Paris 1566).

Humanisten Arngrímur Jónssons brug af Methodus ad facilem historiarum cognitionem (Paris 1566). JEAN BODIN PÅ ISLAND Humanisten Arngrímur Jónssons brug af Methodus ad facilem historiarum cognitionem (Paris 1566). Af Gottskálk Jensson, Islands universitet Præsten Arngrímur den lærde Jónsson (1568-1648)

Læs mere

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22- Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-33. Se om mennesker, der tilsyneladende kan overkomme alt og som ikke løber ind i modgang siger man undertiden, at de kan gå

Læs mere

Boganmeldelser. Einsteins univers

Boganmeldelser. Einsteins univers Boganmeldelser Einsteins univers Einsteins univers - en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh 154 sider Aarhus Universitetsforlag, 2008 198 kr Som fysiker skilte Albert Einstein (1879-1955)

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål. Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel,

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tæpper: en videnskab og en lidenskab En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tekst & foto: JAN ANDERSEN Det er en videnskab og en lidenskab. Så kort kan kærligheden til

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Kan det betale sig? Hvad får vi ud af det? Giver det overskud? Hvad koster det?

Kan det betale sig? Hvad får vi ud af det? Giver det overskud? Hvad koster det? 1 28. dec. kl. 16.30 Julesøndag 118 Julen har englelyd 123 Her kommer Jesus dine små 117 En rose så jeg skyde 125 - Mit hjerte altid vanker 111 - Hør hvor englesangen toner Der er en ting, jeg mangler

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang Denne første samling handler om det store billede: Guds mission. Hvad er Guds mission og plan med verden? Og hvordan passer integreret mission ind i denne frelsesplan? Luk 4,14-21 Hvordan vil I opsummere

Læs mere

Dispensationsansøgning vedr. holddeling, aldersintegration og differentiering på

Dispensationsansøgning vedr. holddeling, aldersintegration og differentiering på Dispensationsansøgning vedr. holddeling, aldersintegration og differentiering på August 2012 Målet med udviklingstiltaget og beskrivelse af de pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for ansøgningen:

Læs mere

Index to Manuscript References

Index to Manuscript References Index to Manuscript References Denmark Den arnamagnæanske samling, Nordisk forskningsinstitut, Københavns universitet, København: AM 544 4to (Hauksbók), 448, AM 702 4to, 88fn13 Rask 68 4to, 417fn16 Det

Læs mere

Undervisningsforløb til billedbogen: De forbandede dukker land, Kim Fupz Aakeson

Undervisningsforløb til billedbogen: De forbandede dukker land, Kim Fupz Aakeson Forløbet er bygget op efter Thomas Illum Hansens: Ind i værket inde i værket ud af værket. Forslag til undervisningen: Opgaverne kan løses på forskellige devices. Her er specifikt medtaget ideer og forslag

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb + kirkekaffe) Tema: God forvaltning Salmer: 749, 683, 448; 728, 375 Evangelium: Luk. 16,1-9 Sikke en svindler vi hører om i dag! Han har snydt sin herre, og nu hvor det er ved

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 23. Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem.

Julemandens arv. Kapitel 23. Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem. Kapitel 23 Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem. Goddag og velkommen Hr. Branzoo sagde hun henvendt til Johnny. Hun vendte sig om mod Jenny med et spørgende blik.

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister Bilag 1 Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister 26 YRKESCIRKULATION BLANDT JURISTER Af byretsdommer MAGNÚS THORODDSEN, Reykjavik I. Når man tager i betragtning at dette forhandlingsemne kun

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

kapitler af nordens litteratur i oldtid og middelalder

kapitler af nordens litteratur i oldtid og middelalder kapitler af nordens litteratur i oldtid og middelalder Preben Meulengracht Sørensen kapitler af nordens litteratur i oldtid og middelalder Redigeret af Judith Jesch og Jørgen Højgaard Jørgensen A A R H

Læs mere

Prædiken 2. søndag efter påske

Prædiken 2. søndag efter påske Prædiken 2. søndag efter påske Salmer: Indgangssalme: DDS 662: Hvad kan os komme til for nød Salme mellem læsningerne: DDS 51: Jeg er i Herrens hænder Salme før prædikenen: DDS 233: Jesus lever, graven

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Ordet særudgave 3/2012 Bogreceptionen i Malmø 27.11.2012 Helge Krarup Vi tog vores nye lokaler i brug med denne bogreception, hvor vores medlemmer

Læs mere

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Eleverne skal nu tilpasse sig mellemtrinsniveauet i engelsk. for engelsk foreskriver at eleverne efter 4. klassetrin kan: - Deltage i korte og enkle samtaler om konkrete

Læs mere

ORDET 2 / 2015. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap

ORDET 2 / 2015. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap ORDET 2 / 2015 Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Dansk-Svensk Forfatterselskab havde inviteret til møde mellem to danske og to svenske forfattere: Christel Wiinblad, Kristian

Læs mere

Eksamen nr. 2. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 2. Forberedelsestid: 30 min. STX Oldtidskundskab Eksamen nr. 2 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 2 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Kære Henrik Lund. Jeg tror også, at Sct. Sørens kirkes status som

Kære Henrik Lund. Jeg tror også, at Sct. Sørens kirkes status som Kære Henrik Lund Da du blev ansat her i 2006 stak du faktisk hånden direkte ind i en hvepserede. Der var to konkurrerende menigheder i sognet og lige inden din tiltræden var formanden for menighedsrådet

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund

Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund 6. sept. 2012 Henrik Rye Møller Jeg vil omtale følgende punkter Studieteknisk råd: Kør ad to spor, når du

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Egil Skallagrímsson. Sønnetabet ca. 980

Egil Skallagrímsson. Sønnetabet ca. 980 Egil Skallagrímsson Sønnetabet ca. 980 1. Tungt og trægt tungen løftes, min sangs vægt sorg nedtynger; Vidurs rov ej venter jeg så snart strømmer af sjælsdybet. 2. Ikkun tungvindt af tankens hus mørk kummer

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

Stipendium til håndskriftstudier ved Den Arnamagnæanske Samling:

Stipendium til håndskriftstudier ved Den Arnamagnæanske Samling: Stipendium til håndskriftstudier ved Den Arnamagnæanske Samling: Stipendiater siden 1989 Guðvarður Már Gunnlaugsson 1989: 6 måneder; 1990: 4 måneder; 1991: 5 måneder. Undersøgelse af håndskriftoverleveringen

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 Studieområdet Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761683557 Forfatter(e) Barbara Kjær-Hansen, Kasper Asklund Analyse af kultur

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Ordbogsmanuskripter og et historiskt ordbogsarbejde Guðrún Kvaran Kilde: Nordiska Studier i Lexikografi 11, 2012, s. 377-384 Rapport från Konferens om

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Foredraget gik godt. Tilhørerne spillede med i retssalsmiljøet, og alt fungerede endnu bedre end Johanne havde turde håbe.

Foredraget gik godt. Tilhørerne spillede med i retssalsmiljøet, og alt fungerede endnu bedre end Johanne havde turde håbe. Kapitel 4 4.december 2013 Denne aften var Johanne på med sit længe forberedte foredrag. Christine sad nede bagerst, så Johanne ikke rigtigt kunne se hende. Det var efter Johannes ønske, da hun åbent og

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými.

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými. Notkun FHF gólfhitagrindin er notuð til að stjórna vatnsrennsli í gólfhitakerfum. Hvert rör í kerfinu er tengt gólfhitagrindinni sem gerir kleift að stjórna vatnsrennsli í hverri rás og hita í hverju rými

Læs mere

Storytelling motiv til en kommune

Storytelling motiv til en kommune Storytelling motiv til en kommune Mit navn er Vitus. Jeg er opkaldt efter den berømte søfarer og opdagelsesrejsende Vitus Bering, som blev født i Horsens. Det var i 1681. Vitus Bering lod sig hverve til

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin kl og Engesvang

Prædiken til 11. s. e. trin kl og Engesvang 1 Prædiken til 11. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang 411 Hyggelig, rolig 31 Til himlene rækker 523 Min nåde er mig nok 27 Du gav os efter dit behag 245 v. 5 af Opstandne Herre 57 Herre, fordi du Sidste

Læs mere

Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir

Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir Det islandske ordklasseopmærkede korpus Oversigt over foredraget: Hvor stammer projektet fra? Hvad er et ordklasseopmærket korpus? Hvordan

Læs mere

Respekt! Jeg frygter Gud! -2

Respekt! Jeg frygter Gud! -2 Respekt! Jeg frygter Gud! -2 Jeg siger undskyld. Mål: Børnene ser værdien og vigtigheden i at sige undskyld til Gud. De lærer, at der altid er en vej tilbage, når de har fejlet. Bibeltekst: Jonas Bog 2,

Læs mere

Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara

Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara 09/06/13 Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara FRIHED: At borgerne frit kan deltage og bidrage med deres egne ønsker og ressourcer 5l projektets ak5viteter, når de har lyst og mulighed for det 1 VISIONER

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

Tid til Nærvær. Time2be

Tid til Nærvær. Time2be Tid til Nærvær Time2be forord»...om middagen - når alt er dysset i søvn af varmen. Tid til Nærvær Så bliver verden gennemsigtig. Som en flod, forstår du? - Man kan se helt ned til bunden... der ligger

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen!

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 28. september 2008 19.s.e. Trinitatis Johs. 1, 35-51 Salmer: 402 299 449 331 596 729 1 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Du må ikke gøre dig

Læs mere