S AXO OG C ARDANUS YDERST MOD NORDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S AXO OG C ARDANUS YDERST MOD NORDEN"

Transkript

1 S AXO OG C ARDANUS YDERST MOD NORDEN Af Sigurður Pétursson Saxo and Cardanus in the far North: Due to the influence of a rich landowner named Magnús Jónsson ( ) a lively literary activity flourished in the last decades of the 17th century on the small island of Vigur located in Ísafjarðardjúp, the largest fiord in the inclement northwestern part of Iceland. Magnús Jónsson never finished the regular Latin school curriculum nor held any public offices, but he utilized his advantageous economical situation to pursue his diverse literary interests, which were mainly focused on various aspects of Icelandic literature. In a manuscript partly written by Magnús Jónsson himself, the author ponders, among other things, whether the stylistic device of hyperbole should be permitted in historical writing. In support of the affirmative answer, Magnús quotes the humanist writer Hieronymus Cardanus ( ) who claims that the renowned Danish historian Saxo Grammaticus reaped much praise for the exaggerations in his Gesta Danorum. Thus, in a location quite remote from the learned world of Europe, Magnús Jónsson introduces as authorities both a Humanist writer and a medieval Latin author into a short treatise composed in Icelandic and devoted to a literary topic likely to foster diverging opinions. I den Arnamagnæanske samling findes der et håndskrift, AM 148 8vo, hvis indhold har givet anledning til at det populært kaldes Kvæðabók úr Vigur, d.v.s. en digtsamling fra øen Vigur, der ligger i den fjord på Islands nordvestkyst som kaldes Ísafjarðardjúp. 1 Af håndskriftets titelside fremgår det at bogen er skrevet af stormanden Magnús Jónsson digri (den digre) på Vigur. En almindelig læser undrer sig vel over at man på en lille ø i det barske Nordvestisland har siddet og nedskrevet digte og i det hele taget beskæftiget sig med litteratur af forskellig art. Er man derimod kendt med de historiske forhold, må det betragtes som ganske naturligt at der netop dér er affattet et skrift som AM 148 8vo. Magnús Jónsson ( ) nedstammede fra en meget velhavende slægt i Island, der i generationer havde haft en ledende stilling indenfor mange sektorer af landets styrelse. Denne position var blevet yderligere styrket ved indgåelsen af ægteskaber med medlemmer af de 1 Faksimileudgave i Helgason (ed.) 1955.

2 dominerende gejstlige slægter, hvilket resulterede i at Magnús Jónsson og hans nærmeste familie befandt sig så at sige midt i et tæt knyttet net af mægtige forbindelser af forskellig art. Endvidere kendetegnedes disse familier af en dyb og omfattende interesse for lærdom og litterære sysler, som muliggjorde at enkelte medlemmer af slægten kunne hellige sig deres åndelige interesser selvom de ikke beklædte nogen offentlige embeder. Magnús Jónsson er et udmærket eksempel på denne levevis og indstilling. Hans oldefar og navnefælle Magnús Jónsson (ca ) prúði (den ærværdige) var ikke alene en af Islands førende stormænd i 1500-tallet, men udviste også udpræget humanistiske interesser. Magnús den digres farmoder, Kristín Guðbrandsdóttir ( ) var datter af biskop Guðbrandur Þorláksson ( ) på Hólar, en af Islands mest markante personligheder i mere end et halvt århundrede, medens hans moder, Hólmfríður Sigurðardóttir ( ), var en sønnedatter af biskop Oddur Einarsson ( ) på Skálholt, en af sin tids lærdeste mænd i Island. Magnús Jónssons familiære og kulturelle baggrund dannede således de bedst mulige forudsætninger for et liv præget af økonomisk tryghed og studier som udfoldede sig i forskellige aktiviteter. 2 Blandt de mange skrifter som Magnús Jónsson selv affattede eller lod nedskrive er det nysnævnte AM 148 8vo, som er skrevet i anden halvdel af 1600-tallet, størstedelen formentlig i årene Skriftet har oprindelig været 347 sider, hvoraf 332 stadigvæk er bevarede foruden 11 løse sedler. Det indeholder primært digte og stof der vedrører digtekunsten i vid forstand, samt nogle mindre afhandlinger af historisk art. Foruden Magnús selv er der adskillige skrivere der har bidraget til det kompilationsarbejde som håndskriftet må anses for at være. På side 30v finder vi titlen Nú kemur um skáldskapinn að tala (Nu skal der tales om digtekunsten), som indleder en kortfattet afhandling om digtekunsten i al almindelighed. Den strækker sig til side 34r, hvor den efterfølges af en lignende afhandling Um sama efni (Om samme stof), som fortsætter til side 38v. Man mener at det er Magnús der selv har forfattet disse stykker, og af håndskriften at dømme er det ham der har nedskrevet dem. Det er det første af disse to små litterære arbejder som vores opmærksomhed rettes mod. 3 Afhandlingens hovedemne er brugen af hyperbler, som forfatteren kalder ýkjur paa islandsk, hvilket betydningsmæssigt svarer til overdrivelser på dansk. Efter først at have befattet sig ganske kortfattet med tropens forekomst indenfor poesien, dens karakter og de menneskelige og personlige grunde der til tider har forårsaget at digtere foretrak at dølge sandheden med 2 3 Springborg 1977, passim. Helgason (ed.) 1955 A, 30v-34r; B, 34. SIDE 2 AF 7

3 alskens forsiringer og fortielser, går forfatteren over til at forsvare brugen af dette stilistiske fænomen indenfor historieskrivningen. På side 31v-32r står der skrevet: Að nú soddan sagnanna ýkjur leyfast stundum (en þó mjög sparlega, forsjállega og kænlega) í sögurnar inn að færa, sérdeilis það sem stoðar til heiðarlegs framferðis og lesarann gjörir hygginn og vitran, sem og einnig hygginna manna geðsmuni hýra og hressa, glaða og listuga gjöra, því vantar þá ekki sem með stuðningi eftirdæma og myndugleika mikils háttar sagnameistara það almennilega halda og keppa að slík áðurnefnd stýlingaraðferð megi fram fara á meðal hverra er Hieronymus Cardanus, hvers orð svo hljóða í 80. Cap. 15. bókar De rerum varietate. Ekki er það lastlegt fyrir sagnameistarann þó hann prýði söguna með skreytni og ýkjum þar hún er í sér annars tómleg og langsamleg, þó að Titus Livius hafi þar við spornast, en Saxo Grammaticus þar af lofast. (Hvad det angaar at det til tider er tilladt (men dog i meget begrænset omfang og med fornuft og kløgt) at indføre den slags historiske overdrivelser i beretningerne, især dem der tjener til en hæderlig opførsel og gør læseren forstandig og klog, og som også gør fornuftige menneskers sind lunt og raskt, glad og lystigt, skorter det ikke på dem som ved hjælp af betydningsfulde historieskriveres forbilleder og autoritet lægger denne mening for dagen og bestræber sig for at denne førnævnte stilistiske metode kommer til udfoldelse. Blandt disse er Hieronymus Cardanus, hvis ord lyder således i De rerum varietate, 15. bog, 80. kapitel: det lægges ikke en historieskriver til last hvis han udsmykker sin historie med pynt og overdrivelser, hvor den ellers virker tom i sig selv og langsommelig, selv om Titus Livius satte sig derimod, mens Saxo Grammaticus roses for det). 4 Ser man efter i De rerum varietate viser det sig med det samme at henvisningen til den italienske humanist Hieronymus Cardanus ( ) er en ret nøjagtig gengivelse af den latinske tekst med et par undtagelser. Cardanus siger: Neque vitiosum historico, sed ubi historia (ut dixi) per se sterilis sit, licet iocis ac fabulis eam exornare. Quamobrem & jure ab his Titus Livius abstinuit, & Herodotus justè damnatur, & Saxo Grammaticus laudatur. 5 (Og dette anses ikke for en fejl hos en historieskriver, men hvor historien (som jeg allerede har sagt) er gold i sig selv, er det tilladt at udsmykke den med lystige indslag og fortællinger. Derfor afholdt Titus Livius sig med 4 Margrét Eggertsdóttir og Guðvarður Már Gunnlaugsson takker jeg for hjælp og gode råd ved gengivelsen af Magnús Jónssons tekst. 5 Jeg er Peter Zeeberg tak skyldig for at have skaffet mig et nøjagtigt citat fra to udgivelser af De rerum varietate (Basel 1557, s. 993; Basel 1581, s. 974). SIDE 3 AF 7

4 rette fra dette, Herodot fordømmes med god grund medens Saxo Grammaticus roses derfor). Selvom meningen stort set er den samme, er det tydeligt at den islandske forfatter har fundet det svært at oversætte enkelte begreber. Sterilis oversætter han således med to ord, tómlegur (som virker tom) og langsamlegur (langsommelig), hvilket på en gang viser os hvordan han opfattede sterilis i overført betydning, og hans vanskelighed ved at finde et dækkende udtryk paa islandsk. Iocis oversætter han med substantivet skreytni på islandsk, der gerne bruges om det fænomen naar én tyr til løgne for at pynte på en historie. Derved synes han at give betydningen af iocus en ret personlig drejning. At oversætte fabulis med ýkjur (overdrivelser) lader sig derimod bedre forsvare ifølge normal islandsk sprogbrug. Endelig undlader han helt og holdent at nævne Herodot, uvist af hvilken grund, men muligvis fordi han selv har haft et begrænset kendskab til den græske forfatter, eller måske fordi han ikke har betragtet det som formålstjenligt i et skrift beregnet for en islandsk læserkreds ikke mindst fordi bemærkningen om Herodot snarere ville underminere hans hensigt med selve afhandlingen end det modsatte. Disse unøjagtigheder såvel som selve henvisningen til Cardanus og derved også til Livius og Saxo stiller uvægerligt visse spørgsmål angående Magnús Jónssons viden om bemeldte forfattere og i det hele taget hans kundskaber i latin. Så vidt man ved, blev Magnús Jónsson ikke student. Han var dog antagelig elev et stykke tid i latinskolen på Skálholt på Sydisland, af hvilken grund han må antages at have haft et vist kendskab til latin. Hvor omfattende hans færdighed i dette sprog var, er ikke til at fastslå, blandt andet fordi hans litterære interesser primært lå indenfor den norrøne og islandske litteratur. Følgelig henstår det i det uvisse om hans ideer om latinsk litteratur beroede på et førstehåndskendskab eller skyldtes andres behandling af emnet. At han har kendt navne som Saxo og Cardanus, kan ikke betragtes som noget specielt for en mand af hans stand der berskæftigede sig med litteratur. Saxo havde været kendt i Island længe før Magnús Jónsson skrev sin afhandling. Hans oldefader, biskop Guðbrandur, skriver således i et brev til biskop Poul Madsen ( ) i 1576 at han har modtaget Saxo, og at han takker ham derfor. 6 I skriftet Qualiscunque Descriptio Islandiae, som menes affattet ca. 1588, nævnes Saxo tre gange og Arngrímur Jónsson ( ), Islands store humanist, henviser i sine skrifter adskillige gange til Saxo Grammaticus hvilket biskopperne Þorlákur Skúlason ( ), Gísli Oddson ( ) og Brynjólfur Sveinsson ( ) også gør. 7 Denne interes- 6 7 Þorláksson , Burg 1928, 9, 26, 34, 85. Jónsson , passim. Þorlákur Skúlason: Benediktsson 1943, 3. Oddsson 1917, 77. Brynjólfur Sveinsson: Benediktsson 1943, 23, 24, 28, 34. SIDE 4 AF 7

5 se for Saxo skyldes vel først og fremmest den blomstrende aktivitet inden for historiske studier der udfoldede sig blandt islandske lærde som en del af den diskussion om de nordiske folks oprindelse der fandt sted indenfor Norden i denne periode. I Arngrímur Jónssons skrifter henvises der også til Cardanus, men i alle tilfælde til hans værk De subtilitate. I det litterære miljø som Magnús Jónsson synes at have skabt på øen Vigur, har Arngrímur Jónssons værker naturligvis været kendte. Magnús kendskab til Saxo og Cardanus har dog ikke udelukkende skyldtes disse værker som ovenanførte citat fra Cardanus De rerum varietate tydeligt viser. Han må have haft et nærmere og mere indgående kendskab, om det så har været direkte eller beroet på sekundære kilder. Muligheden for at De varietate fandtes paa Vigur, foreligger, og den er måske slet ikke så fjern som man kunne fristes til at tro, idet der tit var direkte forbindelser mellem Vestfjordene på Island og udlandet. Beviser findes der imidlertid ikke. Derimod ved man med sikkerhed at både De subtilitate og De rerum varietate fandtes på Island i Magnús Jónssons tid. I året 1674 lod nemlig biskop Brynjólfur Sveinsson på Skálholt en liste udfærdige over en del af sine bøger på hvilken begge værker findes. 8 På grundlag af denne reelle oplysning har fantasien ret frit spil. Magnús Jónsson kan have lånt De rerum varietate af sin slægtning og faders gode ven, biskop Brynjólfur, og selv læst den, ladet kapitler afskrive eller excerpere, eller måske også stiftet bekendtskab med den i den tid han opholdt sig på Skálholt i sine unge år. Hvorom alting er, kan man af disse omstændigheder slutte at der i denne periode fandtes en livlig litterær aktivitet i Island med stærke forbindelser til den internationalt dannede omverden. Som før antydet, vidner de ovenanførte eksempler på henvisninger til Saxo om den vigtige rolle han spillede i nordisk historieskrivning og i de lærdes bevidsthed. I det tekststykke af Cardanus som Magnús Jónsson citerer, henvises der til Saxo i et helt andet øjemed. Der benyttes han som en autoritet for at retfærdiggøre at man ikke alene indenfor poesiens rammer kan tillade sig brugen af hyperbler og underholdende indslag, men også på historieskrivningens område, såfremt det er gjort i en positiv og belærende hensigt. Om Magnús Jónsson har været den første til at inddrage Saxo i de lærde Islændinges verden på denne måde, er usikkert, men det er næppe en tilfældighed at han ved sin brug af Cardanus humanistiske værk vælger Nordens store og kendte historieskriver som auctoritas for at tilføre sine ord større vægt blandt islandske læsere. Set i en større sammenhæng er Magnús Jónssons emnevalg særdeles interessant. I det syttende århundrede tog lærde studier på Island mest sigte på 8 Helgason 1948, 116. SIDE 5 AF 7

6 historiske værker med islandsk indhold og deres kildeværdi, hvilket blandt andet fremgår meget tydeligt af de humanistiskprægede værker der blev skrevet på latin i det tidsrum. Henimod slutningen af århundredet spores der imidlertid en udvikling af denne aktivitet, som nu i højere grad end før kom til at omfatte både poesi og litteraturhistorie. Dette gav sig blandt andet udslag i lovmanden Páll Vídalíns ( ) værk på latin om islandske digtere og forfattere, Recensus poetarum et scriptorum Islandorum, det første af fire værker af litteraturhistorisk art der blev skrevet om islandsk litteratur i de efterfølgende hundrede år. 9 At Páll Vídalín var Magnús Jónssons svigersøn kan være en tilfældighed, men det kan vel også forstås som et tegn på betydningen af det litterære miljø som Magnús Jónsson og flere lærde i så høj grad havde bidraget til at skabe i det nordvestlige Island. Magnús Jónssons afhandling og hans henvisning til Cardanus er et eksempel på hvordan latinsk humanistisk litteratur i fællesskab med et nordisk middelalderværk på latin gjorde sig gældende i en lærd islandsk 1600-tals diskussion om stilistiske begreber. Litteraturliste Benediktsson, Jakob (ed.) 1943, Two Treatises on Iceland from the Seventeenth Century. Bibliotheca Arnamagnæana, vol. 3, København. Database of Nordic Neo-Latin Literature, Einarsson, Hálfdan 1777, Sciagraphia Historiae Literariae Islandicae Autorum et Scriptorum tum Editorum tum Ineditorum Indicem Exhibens, Havniae. Helgason, Jón 1948, Bókasafn Brynjólfs biskups, Árbók Landsbókasafns Íslands , Reykjavík, Jónsson, Arngrímur , Arngrimi Jonae Opera Latine Conscripta, 1-4, Edited by Jakob Benediktsson, København (Bibliotheca Arnamagnæana, vols. 9-12). Helgason, Jón (ed.), Kvæðabók úr Vigur AM 148, 8vo. A Ljósprentaður texti [faksimile], B Inngangur eftir Jón Helgason [indledning], Kaupmannahöfn. Oddsson, Gísli 1917, Annalium in Islandia Farrago; De Mirabilibus Islandiae, Edited by Halldór Hermannsson, Ithaca, New York (Islandica, vol. 10). 9 Vídalín Jón Þorkelsson Thorkillius ( ), Specimen Islandiæ Non- Barbaræ. GKS to. Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi. Jón Ólafsson ( ), Apparatus ad Historiam Literariam Is-landicam. Add. 3 fol. Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi. Hálfdan Einarsson ( ): Einarsson SIDE 6 AF 7

7 Burg, Fritz (ed.) 1928, Qualiscunque Descriptio Islandiae, Hamburg (Veröffentlichungen aus der Hamburger Staats- und Universitäts- Bibliothek, vol 1). Springborg, Peter 1969, Gammelt og nyt fra Snæfjallaströnd, Afmælisrit Jóns Helgasonar, Reykjavík, Springborg, Peter 1977, Antiqvæ Historiæ Lepores Om renæssancen i den islandske håndskriftproduktion i 1600-tallet, Gardar VIII. Årsbok för Samfundet Sverige-Island i Lund Malmö, Reykjavík, Þorláksson, Guðbrandur , Bréfabók Guðbrands byskups Þorlákssonar, Reykjavík. Vídalín, Pàll 1985, Recensus poetarum et scriptorum hujus et superioris seculi. Reykjavík. SIDE 7 AF 7

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Sagaernes ø - Islands kulturelle fortid Foredrag af Ármann Jakobsson på Nesjavellir 29. juli 2006

Sagaernes ø - Islands kulturelle fortid Foredrag af Ármann Jakobsson på Nesjavellir 29. juli 2006 Sagaernes ø - Islands kulturelle fortid Foredrag af Ármann Jakobsson på Nesjavellir 29. juli 2006 Sagaerne og Islands kulturelle fortid er ikke noget let tema. Det er en kendsgerning, at sagaerne og faktisk

Læs mere

Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard Boeck Universitets-Jubilæets danske Samfund

Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard Boeck Universitets-Jubilæets danske Samfund 2011 Danske Studier Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard Boeck Universitets-Jubilæets danske Samfund Danske Studier 2011, 106. bind, niende række 10. bind

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

ISLEX - Islandsk-skandinavisk webordbog

ISLEX - Islandsk-skandinavisk webordbog Sammenfatning ISLEX er et elektronisk ordbogsværk hvor kildesproget er islandsk og målsprogene er dansk, svensk og norsk (både nynorsk og bokmål). Ordbogen genspejler islandsk sprogbrug i samtiden og den

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

ISLEX. Islandsk-skandinavisk webordbog. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. 1.

ISLEX. Islandsk-skandinavisk webordbog. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. 1. MÁLFRÍÐUR 11 ISLEX Islandsk-skandinavisk webordbog Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier Projektet er for det meste finansieret af de fire landes

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Automatiske metoder til excerpering af nye ord

Automatiske metoder til excerpering af nye ord Automatiske metoder til excerpering af nye ord Kristín Bjarnadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson Seminar om sprogrøgt og sprogteknologi København 29. oktober 2007 Foredragets emne Prototype af et værktøj for

Læs mere

DEN VESTNORDISKE DIMENSION I DET GLOBALE ARKTIS

DEN VESTNORDISKE DIMENSION I DET GLOBALE ARKTIS DEN VESTNORDISKE DIMENSION I DET GLOBALE ARKTIS Islands Præsident Ólafur Ragnar Grimssons tale på 30 års jubilæumsmøde i Det vestnordiske Råd Thorshavn, Færøerne 11. august 2015 Færøernes Lagmand Grønlands

Læs mere

Lyd, litteratur og musik

Lyd, litteratur og musik Lyd, litteratur og musik Lyd, litteratur og musik Gestus i kunstoplevelsen Birgitte Stougaard pedersen Aarhus Universitetsforlag a Lyd, litteratur og musik Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2008

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

DET SPROGLIGE SAMMENSTØD

DET SPROGLIGE SAMMENSTØD Háskóli Íslands Hugvísindasvið Norðurlandafræði DET SPROGLIGE SAMMENSTØD En undersøgelse af sproglige problemer i kommunikationen mellem udlændinge og danskere i Danmark og udlændinge og islændinge i Island

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Haskoli Islands og studiemiljø

Haskoli Islands og studiemiljø Island Reykjavik Byen er spækket med store farverige malerier på husenes vægge, abstrakt kunst og tage i forskellige farver. De mennesker der bor i Reykjavik er venlige og nysgerrige, så du kan roligt

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Félag dönskukennara Aðalfundur 15. febrúar 2011. Brynhildur Anna Ragnarsdóttir

Félag dönskukennara Aðalfundur 15. febrúar 2011. Brynhildur Anna Ragnarsdóttir Félag dönskukennara Aðalfundur 15. febrúar 2011 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir Tungumálatorg Initiativ fra Islands undervisnings- og kulturministerium I samarbejde med Islands Universitet School of Education

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

106 Rezensionen. Britta Olrik Frederiksen. alvíssmál 10 (2001): 106 10

106 Rezensionen. Britta Olrik Frederiksen. alvíssmál 10 (2001): 106 10 106 Rezensionen indtryk at forskningen ikke har bedre bud på hvordan man tolker et navn, end et tilfældigt opslag i en ordbog, eller bedre bud på hvordan man øver tekstkritik og om muligt rekonstruerer

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden.

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Studentertale 2014. Kære studenter Vores tidligere statsminister Poul Nyrup har engang sagt at Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Det

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Trafiksikkerhed i Island. NVF Trafiksikkerhed Årsmøde i Silkeborg 3 juni 2015 Audur Thora Arnadottir, formand NVF-Trafiksikkerhed i Island

Trafiksikkerhed i Island. NVF Trafiksikkerhed Årsmøde i Silkeborg 3 juni 2015 Audur Thora Arnadottir, formand NVF-Trafiksikkerhed i Island Trafiksikkerhed i Island NVF Trafiksikkerhed Årsmøde i Silkeborg 3 juni 2015 Audur Thora Arnadottir, formand NVF-Trafiksikkerhed i Island Trafiksikkerhed - Status 4 personer døde i trafikken i 2014 1,2

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 START Spil og leg 1 Spil og leg 1 Hvem er jeg? Hvad hedder du? Læsebog side 3 Opgavebog side Tegund: Samtals- og hreyfileikur Form: Hópleikur Markmið: Að læra að kynna sig. Undirbúningur: Finna bolta eða

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

10 Historien som værk

10 Historien som værk Forord Tænkning er work in progress. Det er tænkningens væsen at være uden punktum, at fortsætte i det uendelige, ikke have nogen afslutning. I denne forstand er den i stadig fremdrift, in progress. Men

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Athugaðu að prófið er 9 blaðsiður. Lestu vel öll fyrirmæli og vandaðu frágang!

Athugaðu að prófið er 9 blaðsiður. Lestu vel öll fyrirmæli og vandaðu frágang! Fjölbrautaskólinn við Ármúla Lokapróf - Dagskóli Haustönn 2005 Miðvikudaginn 7. desember Kl. 13:00 14:30 DAN 102 NAFN: KENNARI: Leyfð hjálpargögn eru engin! A. Ólesinn texti 20% B. Lesinn texti 20% C.

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. juli 2013 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb Databaser Undervisningsgangen har til formål, at give de studerende en forståelse for, hvad databaser er og hvad de kan bidrage med. Dette gøres ved at afprøve simple databaser i Word og på nettet. På

Læs mere