dertrykkeise af farvede til fordel for de hvide'. Vor Tids Fremmedord, 1943, angiver: I udgaven fra 1972 tilføjes:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dertrykkeise af farvede til fordel for de hvide'. Vor Tids Fremmedord, 1943, angiver: I udgaven fra 1972 tilføjes:"

Transkript

1 1991/1. marts Racisme og racist I forbindelse med en retssag blev Dansk Sprognævn i slutningen af 1990 bedt om at udtale sig om betydningen af ordene racisme og racist. Forespørgslen til Sprognævnet bestod afi alt 5 spørgsmål, formuleret som spørgsmål et»tillæg til spørgetema«. Spørgsmålene blev behandlet af Dansk Sprognævns arbejdsudvalg og blev besvaret i et brev af fra Sprognævnet. Nævnets svar er siden blevet refereret i flere dagblade. Nedenfor bringes Sprognævnets svar i sin helhed. Spørgsmål 1:»Hvorledes opfattes betydningen af ordet»racisme«i nutidig almindelig sprogbrug?«betydningen af et ord fremgår af den måde et ord bliver brugt på. På basis af brugen af ordet bliver det defineret fx i fremmedordbøger og andre ordbøger som oplyser om betydningen, og ordbøgers behandling af et ord er derfor en vigtig kilde til indkredsning af dets betydning. Ordet racisme (og de tilhørende ord racist og racistisk) er defineret i Nudansk Ordbog første gang i 1964 således: 'teori om, at en nations racerenhed bør bevares'.

2 I udgaven fra 1972 tilføjes: 'tro på en bestemt races overlegenhed'. I udgaven fra 1977 og fremefter er yderligere tilføjet: 'og medfødte ret til at herske'. Gyldendals Fremmedordbog udkommer første gang i 1960, og den definerer således: 'teori som går ud på at bevare en nations racerenhed; især om nationalsocialismens racelære'. I 1971-udgaven ændres det til: 'troen på visse racers overlegenhed og medfødte ret til at herske; især om nazismens»racelære«og dens følger for jøderne'. I udgaven fra 1979 tilføjes som et nyt ord ordet racist: 'modstander affarvede; bekæmper af indvandring af farvede'. Herefter er beskrivelsen uændret. I Inger Bang og Jørgen Bang: Fremmedordbog kommer ordet med i udgaven fra 1943, og der står:, den nationalsocialistiske Racelære'. I udgaven fra 1976 tilføjes 'racediskrimination', som på alfabetisk plads forklares som 'forskelsbehandling, isærun- 2 dertrykkeise af farvede til fordel for de hvide'. Vor Tids Fremmedord, 1943, angiver: 'Racelære efter tysk nationalsocialistisk Forbillede'. Denne betydning ændres ikke indholdsmæssigt i de senere udgaver, og sidste udgave er fra Politikens Fremmedordbog udkommer i 1985, og den oplyser: 'den tro at visse racer (spec. den race man selv tilhører) er andre overlegne; det at man vurderer og behandler mennesker forskelligt efter deres race'. Gjellerups Fremmedordbog udkommer i 1988, og her står: 'den overbevisning at visse racer er bedre end andre og har ret til at herske over dem; det at man behandler mennesker forskelligt efter deres race'. Som man kan se er de tidligste bet ydningsangivelser nært knyttet til den nationalsocialistiske racelære, og først i 1970'erne udvides eller revideres betydningen i de forskellige ordbøger til at omfatte feirskelsbehandling mellem sorte og hvide, her de hvides undertrykkelse af de sorte eller farvede (fx i lande som USA og Sydafrika). I de to nye ordbøger, Politikens Fremmedordbog, 1985, og Gjellernps Fremmedordbog, 1988, er en ny bet yd- Nyt fra Sprognævnet

3 ning med: 'det at man (vurderer og) behandler mennesker forskelligt efter deres race'. Heri angives det at ordet racisme også benyttes om mere almen forskelsbehandling mellem racer, ikke blot i den nazistiske racelæres ideologi eller ved hvides undertrykkelse af sorte. Herfra er der sprogligt ikke langt til en nyere brug af ordet som kunne karakteriseres som 'undertrykkelse eller forskelsbehandling af gruppe af mennesker', en betydning som fremgår af citater i Sprognævnets samling, hvorfra vi vil give nogle eksempler: Hvor kirken før absorberede de bange og bigotte og gav dem ståsted, står køns-»racisme«åben for anti-bedøvelsesfolk. (Politiken ). Han beskæftiger sig med den stadig eksisterende lille racisme over for skuespillerne. (Berlingske Tidende ). Vi er mange kvinder, der er imod racisme mod mænd. Men jeg kan se, at det nødig skulle gå sådan, at hver gang vi laver vore egne grupper, så skal det opfattes som en sammensværgelse mod mændene. (Information ). det er en form for racisme at hævde, at»kvindelitteratur«absolut bør anmeldes af kvindelige kritikere. (Information ). en debatkampagne med det formål at bekæmpe»spirende tendenser til racisme og frygt for fremmede«(og) forbedre flygtningenes og indvandrernes situation. (Jyllands-Posten 1987). fælles mødested for danske og udenlandske kvinder og deres børn. Formålet var og er at forebygge racisme og forskelsbehandling ved at fremme forståelsen mellem indvandrerne og danskerne. (Femina ). I en artikel fra Kristeligt Dagblad som er trykt i tidsskriftet Folkeskolen , advares der mod brugen af ordet racisme i den betydning som eksemplerne ovenfor har, og advarslen viser dermed at betydningsglidningen er sket: Diskrimination råber man, når en togforbindelse nedlægges. Racisme siger provo lærerne når de i et dagblad.. kaldes sjuskede.. personer... De to eksempler nævnes her kun som illustration af den vildtvoksende brug af to aftidens oprindeligt kraftige ord... Efterhånden bruges de om hvad som helst når som helst. Ud fra ordbogs oplysningerne og citaterne kan vi konkludere at man normalt i nutidig sprogbrug kan forstå ordet racisme på flere måder: l) en betydning der relaterer sig til nazismens racelære og dens følger for jøderne 2) en betydning som går ud på en races overlegenhed over andre, dog 3

4 især med henblik på forholdet mellem sorte og hvide 3) en betydning hvor ordet betoner forskelsbehandling og undertrykkelse eller blot afstandtagen fra grupper af mennesker som godt kan være af samme race som en selv. Spørgsmål 2:»Er det i almindelig sprogbrug normalt at omtale en person, der er modstander af indvandrere eller flygtninge, som racist?«hvad der er sagt ovenfor om betydningen af racisme, gælder også for ordet racist, dog således at racist betegner personen der går ind for racisme. Ud fra de ovennævnte betydninger af racisme skulle der ikke være noget i vejen for at betegne personer der er tilhængere af holdninger som de tre betydninger udtrykker, med ordet racist. Men det er svært at afgøre hvad der er normalt i denne forbindelse. For langt de fleste mennesker er holdninger som disse negative, og ordet racist kan derfor også have karakter af skældsord, jf. fx»mange, der for altid vil have det sådan, at racist er det værste, man kan kalde et andet menneske«(flygtningenyt, feb. 1990). Om ordet bliver brugt som et skældsord eller som en karakteriserende betegnelse, kan Sprognævnet ikke afgøre i de enkelte tilfælde, men vil dog gerne nævne følgende eksempler på ordet i brug: racisternes.. paastand: at visse grupper af mennesker af naturen adskiller sig fra den øvrige menneskehed. (Barrows Dunham: Fordomme og Myter i Nutiden, 1948). at udraabe H. til racist og nazist. (Information ).. Indsættelse af unionstropper mod genstridige hvide racister i sydstaterne (i USA). (Information ). Ford og Nixon var ikke racister i ordets aggressive betydning. Racister betød blot, at de ikke havde nogen forståelse for farvede folks problemer. (Information ). danske racister, såkaldte grønjakker.. en del sammenstød mellem unge danske racister og flygtninge fra asylcentret. (Ekstra Bladet ). Alle racister? Hvad så med dem, som er født ind i den jødiske religion og i varierende grad observerer dens traditioner?.. er vi per definition alle racister? (Jødisk Orientering, aug. 1986). Spørgsmål 3:»Er det i almindelig sprogbrug normalt at omtale en person, der omtaler personer fra den tredje verden i negative vendinger, som racist?«her gælder det samme som under spørgsmål 2. 4

5 Spørgsmål 4:»Når en person omtales som racist, forstås dette i almindelig sprogbrug da normalt således, at personen mener, visse racer er andre overlegne?«idet der henvises til de betydnings opdelinger som er foretaget under ordet racisme, kan nævnet svare at en person der omtales som racist, vil få tillagt den holdning at vedkommende mener at visse racer er andre overlegne, jf. betydning log 2 under racisme. Men det kan heller ikke udelukkes at andre vil tillægge vedkommende den holdning at han/hun er modstander af en nærmere bestemt gruppe mennesker, jf. betydning 3 under racisme. universitetsansatte akademikere godt kender den nyere betydning. Note I forhold til det oprindelige svarbrev er der foretaget nogle rent redaktionelle ændringer, specielt mht. opstilling og citatmarkering. Red. Tillæg til spørgetema:»hvorledes opfattes betydningen af ordet»racisme«blandt ældre, universitetsansatte akademikere?«der er ingen tvivl om at ordet racisme i betydning 3 er nyere end de to andre betydninger. Det kan derfor godt tænkes at ældre dårligt eller slet ikke kender denne betydning. Dog må man sige at universitetsansatte akademikere i kraft af deres lange uddannelse og virke i et miljø som i almindelighed stiller krav til deres opmærksomhed over for hvad der sker i samfundet, må tænkes at lægge mere mærke til også ordenes bet ydningsglidninger end mange andre ældre. Det er derfor ikke usandsynligt at ældre 5

6 KLASSIKEREN Det kan diskuteres hvor mange år et sprogrigtighedsproblem skal have på bagen for at man kan kalde det en klassiker. Men når det drejer sig om brugen af sin over for deres i sætninger som fx»børnene skyndte sig at spise sin/deres mad«, så er der ikke tvivl om at klassiker er det rette ord. Siden middelalderen har vi i dansk haft problemer med brugen af sin over for deres ved henvisning til et flertalsgrundled, og den usikkerhed der stadig er på dette punkt, tyder ikke på at vi slipper af med problemerne de første par generationer. Sin eller deres? Af Henrik Galberg Jacobsen Spørgsmålet om brugen af sin over for deres hører til dem, Sprognævnet regelmæssigt får stillet, både i telefon og pr. brev. Og det hører også til dem, der jævnligt bringes frem i avisernes spalter. Et læserbrev For et par år siden kunne man i et læserbrev i et dagblad læse følgende: 6 Er det blevet 'godt dansk' at bruge ordene 'sin', 'sit', 'hans', 'hendes', 'sine', 'deres', som det passer en (læs: i flæng). Eller er det 'omsiggribende' roderi med disse udmærkede ord 'bare' et tegn på, at dansk er et sprog i forfald (som så meget andet)? Man læser i aviser - og hører i radio/tv - gang på gang sætninger i retning af det skræmmende skoleeksempel: 'Han tog hans hat og gik hans vej'. I dag læser jeg også i en annonce: '... alle aromastofferne kommer til sin ret' - det hedder vel for søren 'deres ret' al den stund det er flertal. Og et svar Spørgsmålene i læserbrevet kan besvares sådan her: Det første spørgsmål er, om det er blevet»godt dansk«at bruge ordene sin, sit, hans, hendes, sine, deres i flæng. - Nej, det er det bestemt ikke. Der er stadig nogle regler, som man gør klogt i at følge. Det hedder fx»peter spiste sin mad«, hvis det er Peters mad, det drejer sig om, og»peter spiste hans mad«, hvis det er en andens mad. Sådan siger de fleste rigsmålstalende - og sådan anbefaler Dansk Sprognævn også, at man taler og skriver. Og lige så klart anbefaler Sprognævnet»De spiste deres mad«frem for»de spiste sin mad«, og»alle aromastofferne kommer til deres ret«frem for»alle aromastofferne kommer til sin ret«. Her er grundleddet flertal, og så bruger man deres og ikke sin. Ganske vist bliver det mere og mere almindeligt at bruge sin i den slags tilfælde, men udviklingen er endnu ikke kommet så langt, at det går an at sige god for den.

7 l/s. Tågerup -stenen. Der er ikke noget nyt i at bruge sin, når man skal henvise til et flertalsord. Tværtimod var det oprindelig sin og ikke deres, man brugte i den slags tilfælde. Det kan man bl.a. se på den ca år gamle Tågerup-runesten fra Lolland. Stenen, der er rejst over Spærle, søn af en viking ved navn Eystein (Østen), har denne indskrift:»eysteins sønner rejste denne sten efter sin bror Spærle, skipper hos Esbern Næb«. - Illustrationen er gengivet efter Ludv. F.A. Wimmer: De danske Runemindesmærker, bind 2, , s. 413 (afbildning: J. Magnus Petersen). 7

8 Er det omsiggribende roderi med sin, hans osv. et tegn på, at dansk er et sprog i forfald, spørger indsenderen videre. Ja, det kan man godt sige, men det er et forfald, der har været i gang i næsten 1000 år. Da vikingen Eysteins (Østens) søn Spærle døde, rejste hans brødre en runesten efter ham, og på den skrev de: Eysteins sønner rejste denne sten efter sin bror Spærle. Sproget bliver altså ikke spor dårligere, hvis sin helt vinder over deres i den slags sætninger. Men så vidt er det ikke kommet endnu. Når man skal henvise til et grundled i flertal, gør man stadig klogt i at bruge deres og ikke sin:»alle aromastofferne kommer til deres retk Henrik Galberg Jacobsen (f. 1944) er seniorforsker i Dansk Sprognævn. Det var den almindelige måde at bruge sin på i vikingetiden, men i løbet af middelalderen begyndte deres at fortrænge sin. Og i de sidste år har så deres været det dominerende i skriftsproget. Men sin har aldrig været helt ude af billedet. Rasmus Rask gik fx ind for, at man skulle skelne mellem»de tog sine sager og gik«(om deres egne sager) og»de tog deres sager og gik«(om andres sager). Og H.C. Andersen skriver i eventyret Årets Historie, at»piletræerne havde uldvanter om sine blomster«. I grunden er det også noget rod med deres. Man siger jo»de forspiste sig«og ikke»de forspiste dem«. Hvorfor så ikke også sige»de spiste sin mad«i stedet for»de spiste deres mad«, som vi gjorde i gamle dage, og som man stadig gør i norsk og i svensk? Så kunne vi også skelne imellem»de tog sine sager«og»de tog deres sager«, som allerede Rasmus Rask foreslog det. Og samtidig ville den danske grammatik blive en smule mere systematisk og regelmæssig. 8

9 NYEORD Hvalsafari Af Pia Jarvad En gang imellem bliver Sprognævnet bedt om at give et forslag til et nyt ord. Oftest er det når en ny ting eller et nyt fænomen fra udlandet dukker op herhjemme - med det udenlandske ord for det. En dansker, som er bosat i Island, har således spurgt om hvad man kan kalde den aktivitet som på engelsk kaldes whale watching. Den består i at folk i mindre skibe tages ud til steder hvor hvaler nogenlunde sikkert opholder sig, for at betragte dem i deres eget miljø. Spørgeren oplyste at Verdensnaturfonden WWF i de skandinaviske lande nu har deltaget i et vellykket projekt, og aktiviteten har været kaldt hvalsafari både i Danmark og Norge. I Island skal man i gang med et tilsvarende projekt, og da resultaterne derfra skal præsenteres i hele Skandinavien, var man interesseret i det helt rigtige danske ord. Spørgeren syntes ikke helt godt om hvalsafari fordi det rummer et element af jagt på dyr, men kunne bedre lide hvalturisme fordi det er parallelt med fjeldturisme, eller hvaltur som er parallelt med fjeldtur eller sejltur. I Sprognævnet undersøgte vi sagen, og vurderede de tre ord som spørgeren havde foreslået som afløsningsord for whale watching, men fandt dog at hvalsafari nok var det mest dækkende for fænomenet. Baggrunden for at foretrække hvalsafari var dette: I vinteren 1989/90 blev der i dansk fjernsyn vist en engelsksproget udsendelse, som var forsynet med danske undertekster, og der skulle man så have kunnet finde fjernsynets bud på en dansk betegnelse. Men desværre har man ikke kunnet genfinde udsendelsen, idet oplysningerne om titel og dato på udsendelsen ikke var præcise nok. Enkelte der havde set udsendelsen, mente at kunne huske at betegnelsen var hvaltur, men det skal manjo nok ikke lægge for meget i. En norsk havbiolog som er ansat ved Århus Universitet, har udtalt at termen er hvalsafari, og at den er fast indarbejdet i hvert fald i norsk, men i dansk er ingen af ordene hvalsafari, hvalturisme eller hvaltur indarbejdede, og i Sprognævnets store samlinger af ord og udtryk fra de seneste årtier er der ingen eksempler på ordene. Hvalsafari Ordet safari har tidligere udelukkende været brugt med betydningen 'ekspedition i Afrika med jagt på vilde dyr', men denne betydning er nu for snæver. Ordet safari og sammensætninger med ordet har nemlig udvidet deres brugsområde og deres betydning ganske betragteligt. Det kan bl.a. ses på eksemplerne ved opslagsordet fotosafari i Pia Riber Petersen: Nye ord i dansk ,1984: 9

10 Fotosafarier ventes.. arktiske safarier.. hvor der dog kun skal skydes med camera. (Børsen ) På fotosafari gennem danske boglader.. en rundrejse til danske boglader. (Bogmarkedet 1965) Ved opslagsordet safari står dette citat: fiskesafarier og jagtsafarier (og de) i de senere år så populære fotosafarier.. for folk som hellere vil skyde med et kamera end med et gevær. (Morgenposten ) Sprognævnet har også flere eksempler på -safari brugt om andet end ekspedition i Afrika, fx kanosafari, fiskesafari, vildmarkssafari, skisafari, jagtsafari, ørkensafari. I Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal, 1986, er ordet defineret som»ett slags sallskapsresa i form av expedition«, en definition som også ganske udmærket dækker den danske brug af ordet nu. Det der altså karakteriserer de nye safarier er at det er organiserede masseudflugter til mere eller mindre uberørt natur og dyreliv. Ordet safari dækker altså meget godt whale watching-fænomenet, men det kan måske overvejes om førsteleddet er velvalgt nok. I eksemplerne er der ingen der er helt parallelle med hvalsafari, i kanosafari og skisafari betegner førsteleddet»transportmidlet«, i vildmarkssafari og ørkensafari stedet hvor man er, ved jagtsafari ogfiskesafari det man vil foretage sig, mens der ikke er ord som»hestesafari«(derimod findes ridesafari) eller»slangesafari«. Det er dog meget 10 svært at vurdere om dette vil være til hinder for ordet, eller om det er en tilfældighed at vi ikke har registreret et parallelt ord. Hvalturisme Ordet turisme er et bredere ord end -safari, og det er endvidere et overbegreb. I Nudansk Ordbog (1990) defineres ordet som 'hvad der har med turistrejser at gøre'. Ordet turistrejse er ikke med, men det fremgår at udtrykket rejse som turist er at 'rejse for sin fornøjelse'. I Sprognævnets samling er der eksem pier som charterturisme, grønlandsturisme, kvalitetsturisme, lavpristurisme, masseturisme, ungdomsturisme, altså alle ord der er på et mere overordnet niveau end en specifik turistrejse med formålet at se på hvaler. På dansk kender vi heller ikke et ord somjjeldturisme, men parallelle ord som strandturisme, skovturisme synes ikke at være dannet på dansk. Desuden vedrører ordet turisme især de økonomiske forhold ved rejselivet. Vi synes derfor ikke at ordet hvalturisme er et godt ord for fænomenet. Hvaltur Ordet tur er også et meget bredt ord, men det er ikke et overbegreb for rejselivet. Ordet er defineret i Nudansk Ordbog som 'rejse', 'udflugt' og kan dække fra spadseretur til en langtur til fjerne mål. Ordet kan betegne den bestemte tur som foretages. Der er i samlingen parallelle ord som blomstertur (for at se på blomster), nattergaletur, svampetur, og der skulle altså ikke være noget i vejen for at bruge or-

11 det hvaltur. Man kunne dog indvende mod ordet at det i højere grad ville kunne bruges om den enkelte tur som den rejsende foretager end om selve det etablerede whale watching-projekt. Her vil ordet hvalsafari nok bedre vise det etablerede. Pia Jarvad (f. 1946) er seniorforsker i Dansk Sprognævn. SPØRGSMÅL OG SVAR Ham eller sig? Spørgsmål: I en bog er jeg faldet over formuleringen»det sidste digt han skrev var så at sige en gravskrift over ham selv«. Kunne man ikke også sige».. over sig selv«? Svar: Formuleringen fra bogen er under alle omstændigheder korrekt: Det sidste digt han skrev var så at sige en gravskrift over ham selv. Efter den grammatiske hovedregel for brugen af sig over for ham bruger man sig når der henvises til grundleddet i hovedsætningen, og ham når der henvises til noget andet end grundleddet. Grundleddet i hovedsætningen er her Det sidste digt. Og da det ikke er til dette led (men til ordet han i bisætningen han skrev) stedordet skal henvise, er det altså i overensstemmelse med hovedreglen at bruge ham. Men det udelukker ikke at også formuleringen med sig er brugbar, og at den måske endda af nogle opfattes som umiddelbart naturligere end formuleringen med ham. Der er nemlig en stærk tendens til at ikke blot det grammatiske eller egentlige grundled i sætningen kan fremkalde et sig, men at også et grundled i en skjult eller underforstået sætning kan bevirke at der bruges sig. I det tilfælde De her har forelagt os, må den skjulte eller underforståede sæt- 11

12 ning være»han skreven gravskrift over sig selv», dvs. en sætning hvor sig regelret henviser til grundleddet han. Deres fornemmelse af at man godt kunne bruge sig i det anførte tilfælde, er altså velmotiveret. Men den berettiger som nævnt ikke til at betragte formuleringen med ham som ukorrekt. Konkursrytter Spørgsmål: Hvorfor hedder det konkursrytter? Svar: Konkursrytter bruges jo om en person der er gået konkurs og straks begynder på et nyt firma. Rytter er i de senere år brugt i tilsvarende betydning som andetled i en række andre sammensætninger hvor der er tale om misbrug af gældende lov, om udnyttelse af et»hul» i loven eller om at udnytte sine muligheder til egen fordel ud over rimelige grænser. Fradragsrytter bruges således undertiden om en person der udnytter sine muligheder for fradrag i selvangivelsen ud over hvad andre finder rimeligt. Gældsrytter bruges om en person der på tilsvarende måde kan opnå skattemæssige fordele ved at stifte gæld, fx:»lovhul gør storgæld til fed fidus. Skatteminister passiv over for gældsryttere» (overskrift i Politiken ). Socialrytter bruges undertiden om en person der efter andres opfattelse misbruger det sociale sikkerhedssystem. Ordene er sandsynligvis dannet i analogi med ældre ord, hvor rytter bruges på lignende måde, fx checkrytter og vekselrytter. Jeg eller mig? Spørgsmål: En konfirmand har i en indbydelse skrevet:»det vil glæde min mor, far, Ib ogjeg at se jer til fest..». Jeg synes at man godt kan bruge jeg her, men en anden dansklærer siger at det kun kan hedde.. Ib og mig. Hvis der havde stået»det vil glæde mig», ville jeg selvfølgelig ikke være i tvivl, men i sammenhængen»min mor, far, Ib og jeg»synes jeg at det lyder rigtigst med jeg. Mit spørgsmål er derfor: Kanjeg forsvares - og i givet fald hvordan? Svar: Det kan ikke anbefales at bruge jeg her. Ordene»min mor, far, Ib og..» er alle genstandsled til udsagnsleddet»vil glæde». Lige så vel som det hedder»det vil glæde mig», kan det kun hedde»det vil glæde min mor, far, Ib og mig». Og det er ligegyldigt om konfirmanden bliver nævnt efter et og, altså som den fjerde og sidste person efter»min mor, far, Ib». Vi ved godt at man kan møde jeg brugt i stedet for mig, selvom ordet ikke er grundled, men fx genstandsled eller styret af et forholdsord. Fænomenet er ikke helt nyt. Allerede i 1952 oplyser en aviskronik ør at han har hørt»nu har vi da foreløbig æg nok til min far ogjeg». I 1963 stod der i et brev til Sprognævnet: "~mellem to af mine kolleger og jeg», i 1973:»blandt nogle kolleger ogjeg». En indsender klagede i en avis i 1967 over at have læst:»mange tak fra min hustru og jeg». Vi kender en del andre eksempler på denne brug af jeg. Således sagde en fodboldspiller i et radiointerview i 1987: 12

13 »der har ligget et kæmpepres på Brian og jeg«. Disse anvendelser af jeg i stedet for mig hører til det som man i sprogvidenskaben kalder hyperkorrekthed: Af lutter iver for at være korrekt, af angst for at være ukorrekt, er man havnet i den anden grøft og har udtrykt sig på en måde som strider mod traditionel grammatik. Danekræ Spørgsmål: Jeg har hørt ordet danekræ i fjernsynet i forbindelse med nogle værdifulde forsteninger. Jeg vil gerne høre nærmere om ordet. Svar: Ordet danekræ er vi i Sprognævnet første gang stødt på i Politiken Ordet er en betegnelse for jordfundne, naturhistoriske genstande af helt enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi, altså genstande som forsteninger, dyreskeletter, mineraler og meteoritter. Ordet er dannet efter mønster af danefæ, som betyder 'oldtidsfund som tilfalder staten'. N år vi har fået en betegnelse som danekræ, skyldes det en tilføjelse i museumsloven, der gør at de genstande som danekræ betegner, herefter også tilfalder staten på samme måde som danefæ, men selve ordet danekræ er dog ikke nævnt i loven. Der taler man i stedet om»en botanisk eller zoologisk genstand af fossil eller subfossil oprindelse eller en geologisk genstand af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi«. (Lov om ændring af lov om museer m.v., Lov nr. 380, ). Gravkøer? Spørgsmål: Hvordan bøjer man ordet gravko i flertal? Svar: Den korrekte måde at bøje gravko på er den der står i Retskrivningsordbogen, altså en gravko, flere gravkoer eller gravkøer. Ordet er ifølge Nudansk Ordbog dannet af ordene grave + kompagni i 1927 af civilingeniør K. Hindhede, og firmaet blev skrevet Grav-Co., så oprindelig havde det ikke noget med dyret en ko at gøre. Men denne oprindelse er gået de fleste ad glemme, og der er sket en identifikation af sidsteleddet med dyret en ko, og det har gjort bøjningen gravkøer mulig. Denne bøjningsform har dog især tidligere været spøgende, men i dag bruges begge flertalsformer i talesprog og skriftsprog, og der synes ikke længere at være nogen stilistisk forskel mellem dem, i hvert fald ikke blandt yngre. Tegnet for 'det vil sige' Spørgsmål: Hvad kommer det tegn af som består af et omvendt c og et kolon, og som betyder 'det vil sige'? Svar: Tegnet bruges i dansk, norsk og islandsk, men vistnok ikke i andre sprog. Det er udtrykkeligt omtalt to steder i ældre litteratur: Niels von Haven: Et lidet orthographisk Lexicon, 1741, s. 200: Cl: bemærker [= betyder] det er. Nyt fra Sprognævnet

14 Rasmus Rask: Forsøg til en videnskabelig dansk Retskrivningslære, 1826, s. 336: :l: eller :l. Forklaringstegn tilkjendegivel' at en Forklaring af noget følger, og kan læses det er, det vil sige; stundum tages det for eller. Vi har kunnet spore tegnet tilbage til Henrich Gerner: Orthographia Danica, , s. 47. Allerede et århundrede tidligere forekommer tegnet i en lidt anden skikkelse, nemlig i en optegnelsesbog som blev ført af Anders Sørensen Vedel, og som er dateret Heri findes der mange steder et håndskrevet tegn som nærmest kan gengives således: :/: Tillige forekommer: /: I islandske håndskrifter forekommer i 1600-årene:./ Disse sidste tegn, med en mere eller mindre skrå streg (eller en bue), går muligvis tilbage til en latinsk forkortelse fra 1300-årene for id est (som betyder 'det er', 'det vil sige'; udtrykket bruges i moderne engelsk, dog mest forkortet: i.e.). Forkortelsen består af et i (uden prik over) med en prik på hver side. Dette lille i forekommer skrevet mere eller mindre buet. Undertiden ligner det meget et omvendt c. 14 Der foreligger således ikke nogen helt sikker sammenhæng mellem den middelalderlatinske forkortelse for id est og det dansk -norsk -islandske tegn:l:, men den latinske forkortelse kan være oprindelsen til det. Færdsel og trafik Spørgsmål: Dækker ordene færdsel og trafik helt det samme? Har man frit valg mellem ordene, eller hvilket måtte da være at foretrække? Svar: De to ord har et stort fælles betydningsfelt. Det fremgår af Ordbog over det Danske Sprog, bind 6, 1924, og bind 24, Således nævner ordbogen atfærdselkan betegne 'trafik (nu især på landjorden)', og at trafik kan betyde 'færdsel'. Men en vigtig forskel kommer frem under trafik, idet ordbogen nævner tog, skibe og fly; her kan man jo ikke bruge ordet færdsel. Der er også en speciel betydning af trafik hvor det er udelukket at bruge færdsel, nemlig hvor trafik betegner en gentaget brug af en adfærd som er lyssky, ulovlig el.lign., fx»han bruger den trafik at udgive sig for læge«. Der har længe været en vis konknrrence mellem ordene færdsel og trafi/c I 1972 ringede en politiassistent i Københavns Færdselspoliti tilos og oplyste at politiet tænkte på gradvis at gå over fra betegnelsen færdsel til betegnelsen trafik, da man på norsk bruger trafikk, på svensk trafik og på engelsk traffic.

15 Vi har da også det indtryk at ordet færdsel i de forløbne år til en vis grad er blevet afløst af trafi!c. Det gælder navnlig sammensætninger. Netop i disse sidstnævnte var udviklingen i øvrigt begyndt allerede i 1960'erne. Se Pia Riber Petersen: Nye ord i dansk (1984), s Og med hensyn til selve ordet trafik fandtes der i hvert fald i 1971 en forening med navnet Tryg Trafik. Desuden taler man om blød trafik (fx cyklister) og hård trafik (biler, motorcykler), ikke om»blød færdsel«og»hård færdsel«. Hvis man sammenligner Retskrivningsordbogen fra 1986 med den fra 1955, ser man at den har følgende sammensatte ord som ikke stod i den gamle udgave: trafikdrab, trafikdræbe, trafikfarlig, trafiklys, trafikoffer, trafikprop, trafikulykke, trafikunderlag, trafikåre mfl. Nye ord under færdsel er: færdselsbetjent, færdselsdrab, færdselsdræbt, færdselslære,færdselstavle,færdselsuheld mfl. Helt frit valg mellemfærdsel og trafik har man alt i alt ikke. Og det samme gælder de to ord i ordforbindelser og i sammensætninger. Fx kan man vel stadig kun bruge færdsel i færdsel til fods og færdsel med cykler (eller hunde). Og stadig hedder det færdselslov og færdselspoliti samt Rådet for Større Færdselssikkerhed. Hverken færdselslov eller færdselspoliti hører under Trafikministeriet, men under Justitsministeriet. Det er svært at sige hvilket af ordene færdsel og trafik der må foretrækkes. Men udviklingen synes altså at gå i retning af at trafik i et vist omfang afløser færdsel. Og mens færdsel er et ord der kun bruges på dansk, norsk (jerdsel eller ferdsle) og færøsk (jerosla), er trafik i høj grad internationalt. 15

16 Dansk Sprognævn Njalsgade København S Telefax Postgiro Abonnement mv (Københavns Universitets omstillingsbord) Oplysning (direkte ledning, mandag-fredag 10-14) Tekst-tv Danmarks Radios tekst-tv, side 696 Nyt fra Sprognævnet udgives af Dansk Sprognævn. Det udkommer 4 gange om året og koster 45 kr. (ink!. moms og forsendelse) for en årgang. Man kan tegne abonnement ved at indbetale 45 kr. på Sprognævnets postgirokonto Artikler med navn står for den enkelte forfatters regning. Usignerede artikler giver udtryk for Sprognævnets mening. Eftertryk er tilladt når kilden angives. 1991/1. marts Racisme og racist... 1 Sin eller deres?... 6 Hvalsafari Spørgsmål og svar 9 11 Næste nummer udkommer Ansvarshavende redaktør: Erik Hansen Redaktionssekretær: Henrik Galberg Jacobsen juni ISSN: Tryk: Bianco Luno NS, København

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8.

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8. Sprogtip 2012 Indholdsfortegnelse Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4 Sin eller ens/sig eller en? 6 Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8 På eller i 10 Skal det med stort eller lille 2 12 Dobbeltformer

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

POLITIKENKroniker 21. maj 2003 kl. 11:15

POLITIKENKroniker 21. maj 2003 kl. 11:15 POLITIKENKroniker 21. maj 2003 kl. 11:15 På godt dansk Er dansk et truet sprog? Nej, siger to sprogforskere, der begge taler dansk med accent. Af Peter Bakker og Hein van Der VoortSend artikelprint artikel

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

kampen om sproget 5:5

kampen om sproget 5:5 kampen om sproget 5:5 truslen fra engelsk Før udsendelsen Et arveord er et ord som hele vejen tilbage i sprogets historie er gået videre fra den ene generation til den næste som en fast del af samme sprog.

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9)

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Indenrigsministeriet Dato: 28. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-9 Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Ved anvendelse af lønningsreglen er det den samlede kommunale skatteandel,

Læs mere

Bilister og motionscyklister: Vejvrede er et stigende problem

Bilister og motionscyklister: Vejvrede er et stigende problem 23. marts 2015 Pressemeddelelse Bilister og motionscyklister: Vejvrede er et stigende problem Bilister og motionscyklister oplever, at konflikterne er optrappet på landevejene. Derfor går en række organisationer

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

1991/3. september. Erik Hansen 60 år

1991/3. september. Erik Hansen 60 år 1991/3. september Erik Hansen 60 år Den 18. september 1991 fylder Dansk Sprognævns formand, professor Erik Hansen, 60 år. Erik Hansen har været medlem af Sprognævnet og dets arbejdsudvalg siden 1973, og

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur Program Sådan læser vi på nettet Formål og modtager Skriv til nettet - guidelines Skriv bedre - 10 gode skriveråd 1 Brugeren har et ærinde Brugerne skanner teksten for nytteværdi Skimmer de første ord

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog PIRLS 2011 Kodevejledning for hæfte L til Læsebog Fjendetærte bedømmelsesvejledning Teksttype: Skønlitterær tekst Formål: Læse for at opleve Klassifikation af Multiple Choice spørgsmål Spm. Proces Rigtigt

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Dansk Datahistorisk Forening COMAL fylder 40 år

Dansk Datahistorisk Forening COMAL fylder 40 år Dansk Datahistorisk Forening COMAL fylder 40 år Jubilæumsarrangement på Tapeten Lørdag den 28. februar 2015 Genoptryk af nogle udvalgte artikler om COMAL m.v. fra de første numre af Datalæreforeningens

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

De seje kvinders fodspor

De seje kvinders fodspor Årstid: Hele året rundt Forløbets varighed: 4 trin + en dag Trin for trin Formål Det har ikke altid været en selvfølge, at kvinder kunne få lov til lige så meget som mænd. Derfor findes der en lang række

Læs mere

Sprogteknologi på Færøerne

Sprogteknologi på Færøerne Sprogteknologi på Færøerne Hjalmar P. Petersen, cand.mag., MA FO-360 Sandavági Færøerne ELEKTRONISKE ORDBØGER OG TEKSTER. FÆRØSK INDLEDNING Der findes ikke mange elektroniske tekster, ejheller tekstbanker,

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Plan98 er en organisation der udvikler sine metoder på basis af erfaringer. Enhver artikel der henviser til eller omhandler en praksis kan derfor risikere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Kan vi bære tanken om Helvede?

Kan vi bære tanken om Helvede? Kan vi bære tanken om Helvede? Kapitel 1 De to skikkelser gik langsomt hen ad den lange hospitalsgang. Den 10-årige pige gik beklemt med sin mor i hånden. Da de kom til stue 148, standsede de op og kiggede

Læs mere