Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver"

Transkript

1 Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver

2 Forord 3 Dagtilbuddets rammebetingelser 4 Personalets forhold 4 Formål og opgaver 6 Samfundet vil også have noget 8 Pædagogisk læreplan 9 Et lille historisk vingesus 10 Pædagogmedhjælperne hvem er vi? 12 Ønsker udfordringer 12 Flere profiler 13 Det pædagogiske arbejde 14 Den pædagogiske overvejelse 15 Institutionen er et socialt felt 16 Teori ikke nok 16 Pædagogik er altid noget der peger fremad 17 Forældre har forventninger 19 Børn har forventninger 20 Det pædagogiske personales opgaver og forventningerne til din indsats 21 En udfordrende hverdag 21 Uddannelse og erfaring giver større tilfredshed og flere spændende opgaver 22 Ledelsens opgaver 24 Gode råd og eksempler på opgaver 25 FOAs Pædagogiske Udviklings Fond (PUF) 27 2 FOA fag og arbejde

3 Forord Pædagogmedhjælpere og ikke kun nyansatte kan nogle gange være i tvivl om, hvad deres konkrete opgave og rolle er i dagtilbuddet. Tillidsfolk og faglige sekretærer i FOA Fag og Arbejde bliver derfor spurgt, hvad en pædagogmedhjælper må og ikke må. Det er f.eks. en udbredt misforståelse, at en pædagogmedhjælper ikke må åbne og lukke børnehaven alene, eller at en pædagogmedhjælper ikke må tage på tur med børnene uden en uddannet pædagog. Det sker som nævnt, at pædagogmedhjælpere får at vide, at de ikke må lukke alene, alligevel gør de det ofte ved ferie og sygdom. Ikke mærkeligt, at disse pædagogmedhjælpere undrer sig. Nogle pædagogmedhjælpere oplever, at de laver præcist det samme som det pædagoguddannede personale, og andre er kede af, at de ikke får lov til at bruge de evner og erfaringer, som de synes de kan tilføre børnehaven eller skolefritidsordningen. Der er også pædagogmedhjælpere, som sættes til at løse opgaver, som de synes pædagogerne burde udføre. Omvendt er der andre pædagogmedhjælpere, der mener, at pædagogerne forhindrer dem i at løse opgaver, de sagtens kan magte. Derfor har vi lavet denne pjece, som forholder sig til pædagogmedhjælpernes rolle og opgave. Vi håber, at pjecen kan give nogle gode råd om arbejdet som pædagogmedhjælper. Gode råd, som også kan være til inspiration for de pædagoguddannede kolleger, pædagogmedhjælpere med PGU og pædagogiske assistenter. Jan Simon Petersen, pædagogisk konsulent, cand. pæd. FOA Fag og Arbejde FOA fag og arbejde 3

4 Dagtilbuddets rammebetingelser De pædagogiske arbejdspladser drives ud fra forskellige overordnede statslige love, der er vedtaget af Folketinget. Dagtilbuddene reguleres af Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven), der indeholder formålsparagraffer for dagtilbuddenes opgaver og det pædagogiske arbejde samt afsnit og paragraffer om pædagogiske læreplaner, forældrebestyrelser, forældrebetaling, pladsanvisning og andre regler for dagtilbuddene. Dagtilbuddene hører under Velfærdsministeriet. Skolefritidsordningerne hører derimod til under Undervisningsministeriets område, og er underlagt Folkeskoleloven. Til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge er udsendt Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud mv. Vejledningen kan anvendes som rettesnor for den pædagogiske overvejelse i dagtilbuddet idet den uddyber formålsbestemmelsen og det pædagogiske indhold, blandt andet i forhold til børns medbestemmelse, omsorg, tryghed, samt ret til leg og udfordringer i forhold læring. Herudover kan man læse om reglerne for forældreindflydelse og forældrebestyrelser, ledelsens opgaver og rolle, tilsyn, forældrebetaling, drift og meget mere. Denne vejledning er uundværlig for alle der arbejder eller bruger dagtilbud. Hele lovkomplekset er en såkaldt rammelov. Det vil sige, at loven fastlægger de overordnede rammer for dagtilbuddene, mens det er kommu- 4 FOA fag og arbejde

5 nerne, der har ansvaret for at udfylde indholdet i rammerne. Vær opmærksom på, at mange kommuner har decentraliseret driften af dagtilbuddene, så en større eller mindre del af ansvaret for at udfylde rammerne er lagt ud til det enkelte dagtilbud. Lov nr. 601 af 06/06/2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og Vejledning nr. 26 af 26/05/2008 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 kan hentes på under lovstof/dagtilbud. Personalets forhold Driften af dagtilbud angår også personalets forhold. Den reguleres dels af overenskomster, hvor der er aftalt løn- og ansættelsesforhold og af aftaler om medindflydelse og personalepolitik. Og netop om medindflydelse og personalepolitik har den enkelte kommune ofte udarbejdet sin egen personalepolitik, som gælder for alle kommunens ansatte. Personalepolitik handler om indflydelse på arbejdet, uddannelse og efteruddannelse, samarbejdsudvalg, udviklingssamtaler og tilrettelæggelse af arbejdet. Det er her din opgave og rolle som pædagogmedhjælper aftales og beskrives. De forhold er nemlig omfattet af den kommunale personalepolitik og de aftalte regler om samarbejdsorganisation. 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, 2. medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde, og 3. mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. Uddrag fra Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Aftalen kan hentes på TR/MED lokalt FOA fag og arbejde 5

6 Herudover er du også omfattet af arbejdsmiljøloven der bl.a. indeholder krav om en lokal sikkerhedsorganisation som skal sørge for, at det er sundt, godt og udviklende at gå på arbejde. Spørgsmålet om arbejdstilrettelæggelse og det psykiske arbejdsmiljø hænger tit sammen og er således omfattet af reglerne i arbejdsmiljøloven. Arbejdsmiljøloven kan hentes på Både personalepolitik og arbejdsmiljø er på den måde omfattet af rammer, som skal udfyldes lokalt. Hvis du vil vide mere om, hvad der gælder der, hvor du arbejder, kan du som medlem af FOA få yderligere oplysninger ved at henvende dig til den lokale FOA-afdeling. Formål og opgaver Samfundet har flere formål med dagtilbud, og de er beskrevet i formålsparagraffen i Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge og den tilhørende vejledning: 1. Formålet med denne lov er 1) at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud 2) at give familien fleksibilitet i løsningerne samt valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker 3) at forebygge negativ social arv ved, at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og 4) at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Lov om dagtilbud Overordnet kan man opdele formålet i tre hovedopgaver: En arbejdsmarkedspolitisk opgave. En social og forebyggende opgave. En pædagogisk opgave. 6 FOA fag og arbejde

7 Den arbejdsmarkedspolitiske opgave handler om, at børn skal passes på forsvarlig måde, så deres forældre kan komme på arbejde. Det er derfor der tales om pasningsgaranti, åbningstider, døgnbørnehaver og fleksible daginstitutioner. Set fra dette synspunkt er børnehaver altså til for de voksnes skyld. Den sociale og forebyggende opgave drejer sig om at forebygge, at børn får det svært senere i livet. Herudover er dagtilbuddet og skolefritidsordningen det led, der er tættest på børn og deres familier. Medarbejderne i dagtilbud har således en skærpet indberetningspligt til de sociale myndigheder, hvis de ansatte observerer, at der er et barn, som er truet på sin velfærd, sundhed eller udvikling. Det er en opgave, som man i det sociale system lægger meget vægt på og forventer, at dagtilbuddet lever op til. Den pædagogiske opgave er defineret i den tidligere nævnte Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge i 7. Her slås det fast, at børnene ikke kun skal passes, de skal også have noget ud af det: Formål for dagtilbud 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børnene mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbuddet skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbuddet skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbuddet skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolen skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidsliv. Lov om dagtilbud FOA fag og arbejde 7

8 Samfundet vil også have noget Som det kan ses, er det ikke kun børnene, der skal have noget ud af dagtilbuddet som f.eks. et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, udvikling og læring. Samfundet vil også have noget tilbage, for børnene skal udvikle selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber. De skal have samhørighed med og kunne integrere sig i det danske samfund. De skal have medansvar og opnå forståelse for demokrati. Børnene skal også have mulighed for fordybelse, forandring og erfaring, og de skal have fremmet deres læring og udvikling af kompetencer. De skal have lyst til at lære, og de skal forberedes på at komme i skole. Det er endvidere beskrevet, hvordan disse ting skal ske i dagtilbuddet, nemlig gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Kort fortalt er der altså tale om, at børnene skal udvikle sig, og at de voksne skal hjælpe dem med det, samtidig med at samfundet synes, at der skal lægges vægt på nogle særlige områder i opdragelsen af børnene med det formål, at de skal udvikle sig til, hvad der opfattes som gode samfundsborgere. Det lyder jo både logisk og enkelt nok. Men problemerne opstår, når man ude i børnehaven skal til at finde ud af, hvad man mener, der er forpligtende samvær, hvad selvstændighed er for noget og hvad det er børnene skal have lyst til at lære. Man skal ikke kun finde ud af, hvad man mener med sådanne begreber, man skal også bagefter beslutte, hvad børn og voksne så helt konkret skal gøre sammen for at opnå, at børnene kan indgå i forpligtende fællesskaber mv. 8 FOA fag og arbejde

9 Pædagogisk læreplan For at være sikker på, at det pædagogiske personale sammen med forældrene og børnene gør sig sådanne pædagogiske overvejelser, er der i dagtilbudsloven fastsat regler om, at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner, som sikrer, at man i dagtilbuddet arbejder med det, som er beskrevet i lovens 7 (Formålsparagraffen).. Pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring i forhold til følgende 6 temaer: 1) Barnets alsidige udvikling 2) Sociale kompetencer 3) Sproglig udvikling 4) Krop og bevægelse 5) Naturen og naturfænomener 6) Kulturelle udtryksformer og værdier Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes i forhold til børn med særlige behov. Stk. 5. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje. Lov om dagtilbud Arbejdet med at udarbejde, gennemføre og evaluere den pædagogiske læreplan er en ramme for dagtilbuddets pædagogiske overvejelse, som alle pædagogiske medarbejdere skal være aktivt deltagende i. Det er ledelsens opgave at skabe muligheder og rammer for, at det finder sted. Hvis ikke alle de pædagogiske medarbejdere er inddraget i overvejelsen om arbejdet med de 6 temaer, vil selve det praktiske liv med at gennem- FOA fag og arbejde 9

10 føre det, man har besluttet at gøre, blive vanskelliggjort af, at nogle ikke ved, hvorfor det skal gøres. Heldigvis er der god tradition i den danske børnehave for at arbejde sammen omkring den fælles pædagogiske overvejelse over indholdet i børnenes hverdag. Et lille historisk vingesus Børnehaven i Danmark har sin rod tilbage i slutningen 1800-tallet, hvor de første børneasyler blev oprettet. Asylerne skulle i første række tage sig af de fattige og enlige mødres børn, så mødrene kunne komme ud at arbejde i industrien, men de skulle også sikre, at kvinderne blev uafhængige af mændenes indkomst. Den danske børnehave, eller dagtilbuddet, som vi kender den i dag, udvikledes i begyndelsen af 1900 tallet. Den var især inspireret af den tyske pædagogiske tænker Friedrich Frøbel. Han mente, at børn skulle lære sig om livet gennem leg, eksperimenteren, kreativitet og fantasi, og de voksne skulle skabe gode rammer for børnenes leg i børnehaverne. Der er tale om en såkaldt reformpædagogik, hvor tilhængerne ønskede at reformere den mere videnskabs- og disciplinorienterede skolepædagogik, samtidig med at man ville udvikle en egentlig børnehavepædagogik, bl.a. gennem uddannelse af børnehavelærerinder. Man kan derfor sige, at traditionen i dansk børnehavepædagogik handler om frigørelse og måske især kvindefrigørelse, men også om leg, det kreative og børns fantasi. Dette kan ses som modsætning til en mere indlæringsorienteret retning, som man bl.a. finder i Sydeuropa og Frankrig, og som også i USA og Storbritannien er den dominerende retning. I Danmark har den indlæringsorienterede retning også fået medvind efter indførelse af de pædagogiske læreplaner, sprogtest og mere vægt på skoleforberedelse i daginstitutionen. Personalet i de første danske børnehaver var medarbejdere uden egentlig pædagogisk uddannelse, ildsjæle og enkelte læreruddannede. Først op i 10 FOA fag og arbejde

11 1920 erne begyndte man at udvikle en pædagoguddannelse, byggende på bl.a. Frøbels principper. På trods af de demokratiske og frigørende principper i børnehavetanken havde man helt op i 60 erne en personalepolitik, der betød, at man havde ansat såkaldte unge piger i børnehaverne, som skulle gå pædagogerne til hånde med bl.a. opvask og kaffebrygning. Selv i halvfjerdserne kunne man opleve børnehaveledere, der helt alvorligt mente, at de selv havde opdraget og oplært deres unge piger eller pædagogmedhjælpere, og derfor nok selv skulle bestemme, hvordan tingene skulle være. Først i slutningen 1960 erne indførtes begrebet forpraktikant, og i midten af halvfjerdserne blev pædagogmedhjælperne efter oprettelsen af Pædagogisk Medhjælper Forbund (1974) dækket ind af en egentlig overenskomst. Den Pædagogiske Grunduddannelse (PGU) blev indført i 1997, og blev ændret til Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) i FOA fag og arbejde 11

12 Pædagogmedhjælperne hvem er vi? Man kan ikke tegne et enkelt billede af pædagogmedhjælperen. Det er resultatet af en undersøgelse, der blev gennemført af Danmarks Pædagogiske Universitet i 2000, og som senere er fulgt op af en undersøgelse fra skolefritidsområdet i 2004 og senest en intern undersøgelse fra FOA i De viser, at der bl.a. er store forskelle i køn, alder, personlig baggrund, ansættelsessted og anciennitet. De karakteristiske træk ved den gennemsnitlige pædagogmedhjælper er dog følgende: Det er en kvinde i begyndelsen af 30 erne, og hun arbejder med 3- til 6-årige børn, enten i børnehave eller et aldersintegreret dagtilbud. (Skolefritidsordningerne var ikke med i den første undersøgelse, men billedet derfra ligner meget). Hun har arbejdet fire år i dagtilbuddet, og det er ikke hendes eneste erfaring, idet hun har over syv års arbejdserfaring, heraf mere end tre års erfaring fra pædagogisk arbejde i andre dagtilbud. Hun trives godt i arbejdet, og arbejdet oplever hun ikke i særlig grad som fysisk eller psykisk belastende. Især det daglige arbejde med børnene opleves i høj grad som tilfredsstillende. Arbejdsbetingelserne er fuldtidsarbejde (i skolefritidsordningen er der overvejende tale om deltidsarbejde), og hun arbejder sammen med to pædagoger og måske en enkelt anden pædagogmedhjælper. Børnegruppen, de er fælles om, består af ca. 22 børn. Ønsker udfordringer Selv med den store tilfredshed med arbejdet er det ikke sikkert, at hun bliver i dagtilbuddet i mange år fremover. Hun overvejer at finde andet arbejde eller at uddanne sig, og motivet er ønsket om nye udfordringer eller en uddannelse på det pædagogiske område. Realistisk vurderet forventer hun dog at være i dagtilbuddet om tre år. Gennemsnitsalderen er 33 år. Den yngste i undersøgelsen er 17 år og den ældste 64 år. 12 FOA fag og arbejde

13 20 % er mænd. Mindst hver tredje pædagogmedhjælper har en studenter- eller HF-eksamen, og 48 % har en erhvervsmæssig uddannelse. Flere profiler Man kan opdele pædagogmedhjælperne i følgende profiler: De unge under 25 år. Det vil sige dem, som ungdomsuddannelserne retter sig imod, bl.a. uddannelsen som pædagogisk assistent (tidligere PGU). Det er unge på vej. De udgør ca. en tredjedel af pædagogmedhjælperne. De yngre mellem 25 og 34 år. Det vil sige personer under etablering, familiemæssigt, uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt. De udgør også en tredjedel af gruppen. De etablerede fra 35 år op til 49 år. Her er der stadig muligheder for arbejds- og uddannelsesmæssige ændringer, men flere regner med at fortsætte i det nuværende job. De udgør sammen med den næste gruppe den sidste tredjedel af pædagogmedhjælperne. De modne fra 50 år og opefter. Arbejde og karriere er lagt i faste rammer, og tanker om eventuel nedsat tid eller pensionstidspunkt begynder at melde sig. FOA fag og arbejde 13

14 Det pædagogiske arbejde Pædagogmedhjælperne deltager hyppigt i børnenes lege og i samtaler med børnene. De er ofte igangsættere af lege eller står for musiske aktiviteter, fortælling og oplæsning for børnene. Mere end 40 % af dagtilbuddenes ledere skelner i øvrigt ikke mellem pædagoger og pædagogmedhjælperes deltagelse i arbejdet som kontaktperson i forhold til børnene, men de skelner mellem faggrupperne, når det drejer sig om ansvarsfordeling. De opgaver, som flest pædagogmedhjælpere ifølge undersøgelsen finder vanskelige, knytter sig til børn med særlige behov, konfliktløsning mellem børn, men også planlægning af det pædagogiske arbejde generelt. 14 FOA fag

15 Den pædagogiske overvejelse Som nævnt i afsnittet om dagtilbuddets opgave er det i det enkelte dagtilbud, at personalet sammen med forældrene skal tage stilling til: Hvad vil vi have, at børnene skal lære? Og hvordan skal det ske? Samfundet har lagt nogle overordnede rammer for det pædagogiske arbejde, og i dagtilbudsloven er disse rammer beskrevet som formål i 7 og som krav til udformning af den pædagogiske læreplan i 8. Her er det også bestemt, at der skal sættes mål for og arbejdes med seks indholdstemaer: 1) Barnets alsidige udvikling 2) Sociale kompetencer 3) Sproglig udvikling 4) Krop og bevægelse 5) Naturen og naturfænomener 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. Men det er i dagtilbuddet rammerne skal udfyldes, og det er i dagtilbuddet, at det bestemmes, med hvad og hvordan der skal arbejdes med de seks temaer. Derfor må du som pædagogmedhjælper såvel som din pædagoguddannede kollega tænke over: Hvilke værdier betyder noget for mig? Og hvor har jeg fået disse værdier fra? Det er en forudsætning for, at du kan deltage i en samtale om det pædagogiske arbejde. Man kan sige, at de holdninger, du selv har til, hvordan mennesker skal være, bliver en del af din pædagogiske praksis. Og disse holdninger er styrende for, hvordan den enkelte medarbejder opfører sig i samværet med børnene. Det har betydning for, hvordan stemningen er ved det fælles frokostbord i børnehaven. Det har også betydning for, hvordan man taler med hinanden, og hvilke krav de voksne stiller til børnenes opførsel og til det, der skal læres. De fleste synes, at det man selv mener, er god opførsel, det mener alle andre nok også. Men hvis vi taler med mennesker fra andre egne af landet eller andre sociale lag, vil vi opdage, at sådan er det ikke altid. FOA fag og arbejde 15

16 Derfor er det naturligvis stadig vigtigt at lægge mærke til, hvad du selv synes er rigtigt. Men det er især også vigtigt, at du lægger mærke til, hvad andre synes er rigtigt især forældre og børn i dagtilbuddet. Institutionen er et socialt felt Børnehaven, vuggestuen eller det integrerede dagtilbud kan betragtes som et socialt felt, som består af forskellige agenter (medarbejdere, børn, forældre, den kommunale forvaltning, politikerne og Folketinget), som er knyttet sammen i den fælles interesse, det er at værne om og skabe et godt børneliv. Dagtilbuddet kan derfor opleves som en kampplads, hvor agenternes forskellige positioner giver dem forskellig magt til at bestemme, hvad der er et godt børneliv, og hvad der er rigtigt for børn at lære. En definition på et godt børneliv kan således være forskellig, alt efter om du er barn, pædagogmedhjælper, pædagog eller politiker. Det, der er spændende, er, hvordan diskussionen foregår, og hvem der deltager i den. Teori ikke nok Der er mange teorier om, hvad børn skal lære, og hvordan de gør det. Livet i børnehaven bestemmes ikke ud fra teorier uanset om de kan være nok så inspirerende at kende noget til men ud fra den pædagogiske praksis, der finder sted. Man kan sige, at pædagogisk viden er en praksis, der ikke kan afgøres en gang for alle som hverken rigtig eller forkert. Men den kan gøres til genstand for diskussion f.eks. på forældre- eller personalemødet. Derfor bør du som pædagogmedhjælper ud fra dine personlige og faglige erfaringer deltage i den proces eller diskussion, der foregår i din børnehave eller vuggestue, og som er bestemmende for den pædagogiske praksis på arbejdspladsen. 16 FOA fag og arbejde

17 Pædagogik er altid noget der peger fremad Pædagogik er overvejelsen over opdragelsen af nogen til noget. Det lyder jo enkelt nok men er det ikke. Grundsynspunktet er, at der altid finder opdragelse sted eller forsøg herpå, når voksne er sammen med børn og unge. Den voksne har magten, og er altid ude på et eller andet med barnet. Det kan være noget med, hvordan man spiser pænt eller taler til hinanden, almindelig ordentlig adfærd eller at være selvhjulpen. Ofte er det ikke noget, du sådan tænker over som voksen. I virkeligheden gør du nok bare ligesom de voksne gjorde, da du selv var barn. Der er nogle voksne, der siger, at de ikke vil opdrage på børnene, men det at de ingenting gør er faktisk også en slags opdragelse. Man kan her tale om "ikke-opdragelse" men det er de voksne, der har bestemt, at det skal være sådan. Det har nogle konsekvenser for børnene, som børnene ikke selv er herre over. Opdragelse finder altid sted. Det, der løfter opdragelsen til pædagogik, er, at du begynder at overveje, hvad det er for en opdragelse, du udøver, hvorfor du gør det, hvad det fører til, og hvad du eventuelt skal lave om på. Det, der skal overvejes, er først fremmest opdragelse til noget. Hvad er det for mennesker, der skal komme ud af det i den anden ende? Hvad er det for et samfund, der skal komme ud af disse menneskers aktivitet? Hvad er rigtigt, og hvad er forkert og hvad er det for nogle værdier, der vil præge disse mennesker og deres tid? Her er vi tilbage til formålsparagraffen fra loven. Der stod noget om samarbejde, demokrati, fællesskab, indflydelse og tryghed. Her er tale om begreber og værdier, som det kan være en god ide at gå lidt nærmere ind på i sin overvejelse. En måde at gøre det på er at kigge nærmere på f.eks. demokratibegrebet. Hvad mener du selv med begrebet, og hvordan tager det sig ud i f.eks. et dagtilbuds virkelighed? Det næste spørgsmål er, hvem er det der skal opdrages? Mennesker er ikke ens, og der er forskel på børn, alder, baggrund og potentialer. Vi må derfor vide, hvem er vores børn, og hvad har de FOA fag og arbejde 17

18 egentlig brug for? Her handler det om indsamling af data gennem observationer, interview, samtaler, historier og fortællinger. Der er desværre en tradition for at tale meget om vores børn og deres forældre i dagtilbuddene uden at vi egentlig har noget at have det i. Vi siger måske, at vores børn har brug for grænser. Men vi ved egentlig ikke, hvad vi bygger det på. Spøgsmålet er, om vi nu også har set ordentligt efter? Det ser måske ud som om, at børnene ikke vil høre efter, hvad vi siger gøre som vi gerne vil have det. Men måske kan de ikke forstå, hvad det er, vi vil, fordi vores budskaber er uklare og forskellige fra situation til situation. Eller måske siger vores mund ét, mens vores krop siger noget andet. Det kan vi opdage ved at lade nogle andre observere, hvad der foregår. På den måde får vi en viden, som bygger på data. Vi ser noget, som den daglige handletvang ikke levner os mulighed for at opfange. Disse data gør det muligt at diskutere pædagogikken ud fra et fælles grundlag. Og på baggrund af denne fælles viden kan vi så gøre os overvejelser over, hvem vores børn er, og hvad de har brug for. Herudover handler overvejelsen om, hvordan vi vil løse opgaven. Hvilke rammer skal være til stede, hvilke teorier, erfaringer med opdragelse, 18 FOA fag og arbejde

19 læring, pædagogiske principper og pædagogisk indhold kan vi trække på i vores overvejelse og planlægning af den pædagogiske praksis. Overvejelsen kan nemlig ikke gøres ud i den fri luft. Vi må hente hjælp til den pædagogiske overvejelse. Vi kan gå til andre videnskaber, der kan hjælpe til. Her tænkes på f.eks. barndomspsykologien, der handler om teorier og forskning omkring udvikling og læring. Eller støtte os på sociologien, der handler om magtforhold og relationer i samfundet og mellem mennesker. Vi kan også gå til filosofien, der beskæftiger sig med ideerne og værdierne, eller til forskning om, hvordan man lærer sig noget. Det er alt sammen noget, som kan hjælpe os i den pædagogiske overvejelse. Men det kan kun hjælpe os. Det er os selv, der på baggrund af det vi vil og ved omsætter den pædagogiske overvejelse til handlinger og liv. Det er først, når den pædagogiske overvejelse er en del af den pædagogiske praksis og det vi gør i hverdagen, at overvejelsen får betydning. Pædagogisk praksis er både overvejelsen over, hvad børn skal lære og opdrages til, samt hvordan og på hvilken måde det skal ske. Men det afgørende i pædagogisk praksis er det pædagogiske udtryk, som viser sig i handlinger, holdninger, adfærd og aktiviteter overfor og sammen med børnene. Forældre har forventninger Som inspiration til din pædagogiske overvejelse bør du høre på, hvad forældrene mener. I en undersøgelse fra Fra pasning til udvikling fra ugebrevet Mandag Morgen 1996, siger forældre bl.a. om fremtidens børneinstitution: at de voksne skal kunne lide barnet og være stabile og kærlige at de voksne skal aktivere børnene og selv deltage at de voksne skal være opmærksomme på det enkelte barns behov at børn skal have et selvstændigt ansvar at individet skal i centrum at barnet skal være en del af fællesskabet og tage hensyn til andre at det vigtige hos personalet er de menneskelige egenskaber FOA fag og arbejde 19

20 Børn har forventninger Børnerådet har også en gang spurgt børn i 7. klasse om deres liv i børnehaven. Her sagde en pige fra en sådan 7. klasse f.eks.: Jeg synes, at de voksne altid skal være parate til at lytte til børnene, hvis de har et problem eller hvis de har en god idé de kan lave / lege i børnehaven, i stedet for at man altid skal planlægge et helt skema for den dag. Jeg synes, at i en børnehave skal der være godt med plads til en legeplads. En række udsagn fra børnene kan måske også inspirere jeres pædagogiske overvejelse på din arbejdsplads: Der skal være masser af legekammerater Pædagogerne må ikke være stressede Børnene skal have lov til at komme ud, når de vil og sove, når de vil Børnene skal have lov til at gå over på de andre stuer Der skal være masser af plads Børnene skal ud og se ting, de ikke har set før 20 FOA fag og arbejde

21 Det pædagogiske personales opgaver og forventningerne til din indsats Grundlæggende handler arbejdet i dagtilbuddet om samværet mellem børn og voksne og det indhold, der er i samværet. Eller sagt på en anden måde: Hvad der sker, når man er sammen. Det er altså grundlæggende for personalet og det, uanset om man er køkkenassistent, pædagogmedhjælper, PGUer, pædagogisk assistent, pædagog eller leder af institutionen, at man skal kunne være sammen med børn og at man skal kunne lide at være sammen med børn. Men det er ikke nok, at man holder af børn. I samværet skal man have noget at byde på. Man skal være en interessant voksen, som børnene synes, de kan lære noget af, og som de synes, det er spændende at være sammen med. Derudover skal man have sig selv med på arbejde. Man skal være nærværende og være optaget af det man gør, og det betyder, at man reelt både følelsesmæssigt og personligt må involvere sig i børnene. Er man ikke oprigtig i sit forhold til børnene, vil børnene hurtigt mærke det og føle, at de har med en person at gøre, der forstiller sig. I dette samvær er det vigtigt, at man har styr på sig selv, at man ved, hvorfra man har sine holdninger og hvor man har sine svage sider. Det er også vigtigt, at man vil børn noget. At der er noget, man er optaget af her i livet, og derfor gerne vil give videre. Det kan være alt lige fra kreativitet i forbindelse med kunst, sport og håndværk til havearbejde, udendørs liv, idræt og til naturvidenskab. Man skal have holdning til livet og samfundet og give udtryk for det i respekt for andres meninger. Og på baggrund af det skal man kunne samarbejde med og respektere kollegaer og forældre. En udfordrende hverdag Alle medarbejdere er med til at skabe en stabil, tryg og udfordrende hverdag for børnene. Det sker gennem de udfoldelsesmuligheder, de FOA fag og arbejde 21

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune 2012 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud I FOA - Fag og Arbejde er vi meget tilfredse med, at dagtilbudsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Indhold i SFO Indholdsovervejelser over virksomheden i SFO og samarbejdet mellem SFO og skole FOA Fag og Arbejde

Indhold i SFO Indholdsovervejelser over virksomheden i SFO og samarbejdet mellem SFO og skole FOA Fag og Arbejde Indhold i SFO Indholdsovervejelser over virksomheden i SFO og samarbejdet mellem SFO og skole FOA Fag og Arbejde Jan Simon Petersen - FOA 1 Indhold OECDs definition på individuelle nøglekompetencer der

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Tilsyn med private børnepassere

Tilsyn med private børnepassere Tilsyn med private børnepassere Overordnet formålsbestemmelse for alle tilbud efter dagtilbudsloven 1. Formålet med denne lov er at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids-

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød Virksomhedsplan 2017-19 Indholdsfortegnelse Virksomhedens profil 2 Idégrundlag 2 Den røde tråd 2 Børnesyn 3 Mission 4 Vision 4 Virksomhedens rammer 4 BØRN 5 Hvad

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune 2012 Pædagogisk læreplan Dagplejen 1 Kolding kommune Dagtilbudsloven 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form. BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43

BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form. BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43 BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43 værdistjernen Børne- og Ungepolitikken i Gentofte Kommune udvikler sig. En evalueringsrapport pegede på behovet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud om gensidige forventninger I har nu fået tilbudt en plads i et dagtilbud i Herlev Kommune. Her kan I læse om, hvad I kan forvente af os, og hvordan vi forventer,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød Virksomhedsplan 2017-19 Indholdsfortegnelse Virksomhedens profil 2 Idégrundlag 2 Den røde tråd 3 Børnesyn 3 Mission 4 Vision 4 Virksomhedens rammer 5 BØRN 5 Hvad

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Beskrivelse af praktikstedet. s. 2. Institutionstype/foranstaltning. s. 2. Ansatte. s. 3. Mentorvejlederens kvalifikationer s. 4

Beskrivelse af praktikstedet. s. 2. Institutionstype/foranstaltning. s. 2. Ansatte. s. 3. Mentorvejlederens kvalifikationer s. 4 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af praktikstedet. s. 2 Institutionstype/foranstaltning. s. 2 Ansatte. s. 3 Mentorvejlederens kvalifikationer s. 4 Karakteristik/beskrivelse af brugergruppen. s. 4 Arbejdsmetoder.

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Tirsdag den 5. maj 2009 kl til onsdag den 13. maj 2009 kl

Tirsdag den 5. maj 2009 kl til onsdag den 13. maj 2009 kl EMBEDSEKSAMEN I PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN Studieadministration GRUNDFAG B: PÆDAGOGISK PSYKOLOGI (2000-ORDNINGEN) Tirsdag den 5. maj 2009 kl. 12.00 til onsdag den 13. maj 2009 kl. 12.00 Et af følgende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Beskrivelse af praktiksted 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. Institutionens navn:

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere