Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland"

Transkript

1 Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober

2 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn pr. 1. januar 2014 ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud 1, som er omfattet af 4 i denne lov. Socialtilsyn Nord skal godkende og føre tilsyn med tilbud og plejefamilier beliggende i kommunerne i region Nordjylland, Silkeborg Kommune samt tilbud forankret hos Region Nordjylland. Holbæk Kommune varetager tilsynsopgaven i Hjørring Kommune. Formålet med loven er at sikre, at tilsynet kan bidrage til at borgerne i tilbuddene får en indsats af høj kvalitet, og at tilsynet varetages på en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent måde. Omdrejningspunktet for samarbejdsmodellen vil være at beskrive principper for dialog og samarbejde om tilsynet mellem Socialtilsyn Nord og de øvrige kommuner og regionen i Nordjylland, Silkeborg Kommune samt Region Midtjylland (vedr. regionale tilbud beliggende i Silkeborg Kommune) samt beskrive principper for det gode samarbejde. Samarbejdsmodellen skal underbygge et respektfuldt og anerkendende samarbejde og god kommunikation mellem alle parter. Samarbejdsmodellen skal imødekomme socialministerens udmelding til rammeaftalen for 2014 om, hvordan det fremtidige samarbejde om tilsynsopgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle som det får efter loven. Samtidig med samarbejdsmodellen for Nordjylland har de fem socialtilsyn udarbejdet en fælles tilsynspolitik, som beskriver de fem socialtilsyns principielle tilgang til opgaven, som sikrer en ensartet kvalitet på tværs af socialtilsynene. Den nordjyske samarbejdsmodel vil være i overensstemmelse med den nationale tilsynspolitik, men udfolder principper for samarbejde og dialog og beskriver det konkrete samarbejde, som skal være kendetegnende i Nordjylland og Silkeborg Kommune. Der kan blive behov for at revidere Samarbejdsmodellen i 2014, da den endelige bekendtgørelse og vejledning til lov om socialtilsyn ikke foreligger i skrivende stund, ligesom der stadig kan forekomme ændringer i Socialstyrelsens redskaber til arbejdet med det driftsorienterede tilsyn. 1 Sociale tilbud omfatter i tilsynspolitikken både sociale døgntilbud, ambulante misbrugsbehandlingstilbud og plejefamilier 2

3 Endvidere er IT-systemet som skal understøtte tilsyns- og godkendelsesopgaven - ikke færdigudviklet, hvilket kan påvirke enkelte dele af tilsynsopgaven. 2. Principper for dialog og samarbejde Dialog og samarbejde mellem Socialtilsyn Nord, nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Silkeborg Kommune samt Region Midtjylland er essentielt for at sikre kvaliteten i forbindelse med implementeringen af den nye tilsynsreform. Socialtilsyn Nord vil møde tilbuddene med åbenhed og interesse i at undersøge tilbuddenes hverdag og behandler informationerne om tilbud og beboere med en professionel tilgang. Hvem er parterne Der er en række faser i det driftsorienterede tilsyn, som medfører samarbejde og dialog mellem Socialtilsyn Nord og hhv. - tilbuddene (private, kommunale, regionale og plejefamilier) - kommuner og region som driftsansvarlig for de offentlige tilbud - anbringende (børn/unge) og visiterende (voksne) kommuner (herefter handlekommuner). Dialog og samarbejde I det følgende beskrives en række faser i det driftsorienterede tilsyn, hvor der er behov for samarbejde og formulering af forventninger til dette. Gennemførelse af tilsynsbesøget - fremsendelse af tilsynsrapporter Socialtilsyn Nord har behov for en række oplysninger fra tilbuddet i forbindelse med tilsynsbesøg. Socialtilsyn Nord skal når endelig bekendtgørelse, vejledning og redskaber til tilsynet foreligger udarbejde procedurer og tidsfrister for indsamling af oplysninger hos tilbud, plejefamilier og driftsherrer, som giver tilbud, plejefamilier og driftsherrer mulighed for at finde oplysninger. Socialtilsyn Nord sammenfatter vurdering af kvaliteten i tilbuddet på baggrund af vurdering af temaer, kriterier og indikatorer. Udarbejdelse af tilsynsrapport og vurderinger sker på baggrund af en systematisk indsamling af en række oplysninger og vurderinger i forhold til kvalitetsmodellen. Tilbuddene/driftsherren har alene mulighed for at anmode om at få rettet faktuelle oplysninger i tilsynsrapporten. Socialtilsyn Nord har ansvar for indholdet i tilsynsrapporten. Øvrige bemærkninger fra tilbuddet/driftsherren vedlægges som bilag til tilsynsrapporten. 3

4 Tilbuddet og driftsherren kan have behov for straks at blive gjort bekendt med tilsynets vurderinger. Socialtilsyn Nords indtryk fra tilsynet, herunder anbefalinger, (kritiske) bemærkninger og vurderinger fremgår af tilsynsrapporten. Tilsynsrapporten fremsendes til tilbuddet/driftsherren efter tilsynsbesøget, sådan at tilbuddet/driftsherren kan følge op på vurderingerne. Det er et mål, at tilsynsrapporten fremsendes til tilbuddets leder senest 21 dage efter tilsynsbesøget. Tilbuddets evt. bemærkninger om faktuelle forhold skal ske til Socialtilsyn Nord inden 1 uge efter modtagelsen af tilsynsrapporten. I tilfælde af bemærkninger har Socialtilsyn Nord herefter max 1 uge til at udarbejde den reviderede tilsynsrapport. I forbindelse med opfølgning på et tilsynsbesøg kan der i dialogen mellem Socialtilsyn Nord og tilbuddet/plejefamilien tages en opfølgningsplan i brug, som er et redskab som beskriver hvordan tilbuddet følger op på udviklingen af tilbuddets kvalitet. Opfølgningsplanen fungerer som en ramme for de handlinger og aktiviteter, som tilbuddet iværksætter for at rette op på opmærksomhedspunkter m.v., som Socialtilsyn Nord har påpeget. Vurdering af budget og regnskab Socialtilsyn Nord skal godkende tilbuddets budget (ikke relevant for plejefamilier) dels i forbindelse med godkendelse af tilbuddet som generelt egnet og dels i forbindelse med den årlige budgetbehandling - og modtager tilbuddets regnskab til orientering (regnskaber modtages kun fra de private tilbud). Når redskaber og den endelige bekendtgørelse og vejledning foreligger, skal der udarbejdes forslag til frister for bl.a. fremsendelse af budget til godkendelse samt budgetgodkendelse. Godkendelse af tilbud Socialtilsyn Nord træffer afgørelse om godkendelse, som generelt egnet af tilbud på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Socialtilsyn Nord kan i forbindelse med godkendelsen fastsætte vilkår, hvis opfyldelse er en betingelse for godkendelse. Dette gælder både den 2-årige proces om re-godkendelse af alle tilbud samt godkendelser af nye tilbud. Tilbud/driftsherren skal til brug for vurderingen give Socialtilsyn Nord de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om tilbuddet og plejefamilien, som der anmodes om. Socialtilsyn Nord 4

5 skal kun anmode om oplysninger, som er nødvendige for afgørelsen. Der udarbejdes en standard eller ansøgningsskabelon for, hvilke oplysninger Socialtilsyn Nord har behov for. I overensstemmelse med god forvaltningsskik skal Socialtilsyn Nord behandle ansøgninger om godkendelse inden for en rimelig behandlingstid. Særlige situationer / akutte situationer: Der kan være ansøgninger om etablering af f.eks. enkeltmandsprojekter, som kan have en akut karakter. Der kan også være situationer, hvor handlekommunen kan anvende ikke-godkendte tilbud i op til 3 uger. Socialtilsyn Nord kan i den forbindelse, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at ikke-godkendte tilbud, som kommunen i akutsituationer har visiteret borgere til i en periode på op til 3 uger, kan anvendes i yderligere 3 uger. Handlekommunerne skal i forbindelse med anbringelse i disse akutsituationer straks informere Socialtilsyn Nord om placering i et ikke godkendt tilbud. Såfremt kommunen ønsker at borgeren skal blive i akuttilbuddet i op til 3 uger, skal kommunen på forhånd fremsende en begrundet ansøgning til Socialtilsyn Nord. I overensstemmelse med god forvaltningsskik skal Socialtilsyn Nord behandle disse ansøgninger inden for en rimelig behandlingstid af hensyn til opgavens akutte karakter. Skærpet tilsyn Socialtilsyn Nord skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det, f.eks. hvis tilsynet er meget bekymret for indsatsen i tilbuddet, herunder hvis kvaliteten er så lav, at tilbuddet ikke længere opfylder kravene. Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for tre måneder ad gangen og oplyses på Tilbudsportalen. Afgørelsen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor der er truffet afgørelse om skærpet tilsyn, og hvad der skal til for at skærpet tilsyn ophæves, og tilbuddet kan beholde sin godkendelse. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal socialtilsynet udstede påbud. Det forudsættes, at Socialtilsyn Nord inden afgørelse om skærpet tilsyn har været i dialog med tilbuddet og driftsherren om de forhold, der ligger til grund for afgørelsen om skærpet tilsyn med mindre afgørelsen træffes på baggrund af pludselig opstået viden om f.eks. strafbare forhold. 5

6 Påbud Socialtilsyn Nord kan træffe afgørelse om påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for fortsat godkendelse. Påbud kan også udstedes uden afgørelse om skærpet tilsyn. Socialtilsyn Nord skal sætte en frist for overholdelse af påbuddet, så det er klart for tilbuddet, hvornår det risikerer at miste godkendelsen på grund af manglende overholdelse af påbuddet. Udstedelse af påbud forudsætter, at der kan identificeres tiltag i tilbuddet, som, hvis de gennemføres, kan gøre det acceptabelt, at tilbuddet fortsat er godkendt til målgruppen. Det kan have stor betydning for tilbuddets mulighed for at sælge pladser, så længe påbuddet er gældende, og derfor bør tilbuddet som udgangspunkt have haft mulighed for at rette op på forholdene, før der kan træffes afgørelse om påbud. Afgørelse om påbud offentliggøres på Tilbudsportalen. Tilbuddet eller plejefamilien skal levere en handleplan som angiver, hvordan de vil rette op på de i afgørelsen nævnte forhold. Afgørelse om skærpet tilsyn og påbud skal Socialtilsyn Nord kommunikere til de kommuner, som har anbragt eller visiteret beboere til det pågældende tilbud. Længden af en frist for at efterleve et påbud må afhænge af sagens karakter. Trække en godkendelse Socialtilsyn Nord kan træffe afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud, hvis det ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse, herunder har den fornødne kvalitet. Det kan være i tilfælde hvor et tilbud ikke har efterkommet et påbud. Forud for en afgørelse om ophør af en godkendelse forudsættes det, at der har været en forhandling og dialog mellem Socialtilsyn Nord, tilbuddet og driftsherre, om baggrunden for overvejelserne om ophør af godkendelsen, samt at tilbuddet har haft mulighed for at rette op på forhold, der ligger til grund herfor. Der tages forbehold for situationer, hvor godkendelsen fjernes omgående, f.eks. som følge af seksuelle overgreb. Det forudsættes at ophør af godkendelse sker med rimelig frist, så både tilbuddet, driftsherren og handlekommunen har mulighed for at indrette sig på det. Der tages forbehold for situationer, hvor godkendelsen fjernes omgående. 6

7 I forhold til Socialtilsynets afgørelse om at trække en godkendelse eller udstede et påbud kan tilbud og plejefamilier klage over afgørelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Samarbejde om udveksling af oplysninger mellem Socialtilsyn Nord og anbringende og visiterende kommuner Hvis Socialtilsyn Nord bliver opmærksomt på bekymrende forhold som vil påvirke kvaliteten negativt - i et tilbud, skal Socialtilsyn Nord underrette de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet eller plejefamilien, når disse borgere kan blive berørt. Socialtilsyn Nord skal kun videregive de oplysninger, der må anses for relevante for handlekommunens indsats over for borgeren. Det betyder, at Socialtilsyn Nord i hvert enkelt tilfælde skal tage stilling til, om en oplysning kan anses for relevant for handlekommunen. Det er alene de kommuner, som oplysningerne er relevante for, der skal have oplysningerne. Tilsvarende skal handlekommunen underrette Socialtilsyn Nord (evt. til hovedpostkassen), hvis den bliver opmærksom på bekymrende forhold tilbuddet. Oplysningerne kan relatere sig til både generelle forhold i tilbuddet, men kan også relatere sig til mere konkrete situationer om en eller flere bestemte beboere. Samarbejdsmodellen beskriver alene udveksling af oplysninger mellem Socialtilsyn Nord og handlekommunen. Samarbejdsmodellen omhandler ikke udveksling af oplysninger mellem tilbuddene/driftsherrerne og handlekommunerne. Krav om at indhente oplysninger fra de anbringende og visiterende kommuner i forbindelse med forberedelse af tilsynsbesøg Socialtilsyn Nord skal i forbindelse med forberedelsen af det driftsorienterede tilsyn indhente oplysninger om tilbuddet fra handlekommunerne, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet. Oplysningerne skal med afsæt i kvalitetsmodellen - medvirke til Socialtilsyn Nords vurdering af, i hvilket omfang tilbuddet er i stand til at nå de opstillede mål for borgerne. Socialtilsyn Nord skal ikke nødvendigvis høre alle kommuner, der har borgere i tilbuddet, men vurdere konkret hvor mange, og hvilke kommuner, der er relevante at høre. Der opstilles formkrav til de oplysninger, som Socialtilsyn Nord skal indhente fra handlekommunerne. Socialtilsyn Nord overvejer, hvordan indhentning af oplysninger skal ske, evt. i forhold til at benytte et bestemt redskab til vurdering af målopfyldelse. Socialtilsyn Nord tager 7

8 initiativ til dette, herunder om forslag til tidsfrist for, hvornår handlekommunerne skal svare Socialtilsyn Nord. Socialtilsyn Nord kan dog ikke træffe beslutning om anvendelse af redskaber for indhentning af oplysninger, som er unødigt tidskrævende for den adspurgte kommune. Socialtilsyn Nord skal have besked af plejefamilien, når en anbringende kommune placerer, flytter eller ophører placering af et barn i plejefamilie. Krav om at indhente oplysninger fra tilbud og plejefamilier Tilbud og plejefamilier skal i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn give Socialtilsyn Nord de oplysninger, som er nødvendige for at udføre tilsynet. Det drejer sig f.eks. om som stikprøve og som bidrag til det driftsorienterede tilsyn - at få tilsendt relevante dele af 140 handleplaner som vedrører børn/unge i plejefamilierne og på tilbuddene samt relevante dele af 141 handleplaner for enkelte borgere i botilbuddene. Videregivelse af oplysninger fra et tilbud til Socialtilsyn Nord kan ske uden samtykke fra borgeren, når videregivelsen er nødvendig for udførelsen af det driftsorienterede tilsyn. Oplysninger til Socialtilsyn Nord fra kommunale og regionale driftsherrer om serviceniveau Derudover overvejes det, at kommunale og regionale driftsherrer skal informere Socialtilsyn Nord én gang om året - som led i varetagelsen af det driftsorienterede tilsyn - om deres politisk bestemte serviceniveau, kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser for tilbuddene. Socialtilsyn Nord vil tage initiativ til dette. Der forudsættes digital kommunikation mellem Socialtilsyn Nord og kommunale, private og regionale tilbud og driftsherrer, handlekommuner og plejefamilier. 3. Parter i dialogen Kommunale og regionale tilbud: Det skal inden 1. januar 2014 aftales mellem Socialtilsyn Nord og med hvert enkelt tilbud og kommune/ region i regi af driftsherre, hvordan proceduren skal være i forbindelse med fremsendelse af tilsynsrapport, herunder f.eks. hvilke personer hos driftsherren tilsynsrapporterne 8

9 fremsendes til samt dialog og opfølgning på disse. Det kan f.eks. være en kontaktperson fra hhv. børn/unge- og voksenområdet same relevante ledere for hver kommune. Endvidere skal det aftales, hvilke personer i kommunerne og regionerne der deltager i dialog om budget for tilbuddene samt hvilke personer der deltager i dialog om evt. skærpet tilsyn, påbud herunder dialog om baggrunden for overvejelser og evt. afgørelse - om ophør af godkendelsen. Private tilbud: Information, dialog og drøftelser om skærpet tilsyn, påbud eller overvejelser om ophør af godkendelsen skal for private tilbud ske til tilbuddets ejer eller bestyrelse. Ejer og bestyrelse inddrager tilbuddets leder i det omfang det skønnes nødvendigt. Tilsynsrapporter sendes til både ejer eller bestyrelse, og leder. Det er ejer eller bestyrelsen for det private tilbud, som er afsender af budget til godkendelse og regnskab til orientering. Dialog om godkendelse af budget og vurdering af regnskab sker ligeledes med ejer eller bestyrelsen. Det er ligeledes ejer eller bestyrelsen, som er ansøger i forbindelse med ændringer i godkendelsen. Plejefamilier: Information, dialog og drøftelse om skærpet tilsyn, påbud eller overvejelser om ophør af godkendelsen skal for plejefamilier ske til plejefamilien og evt. i visse tilfælde til anbringende kommuner. 4. Samarbejde og snitflader Samarbejde mellem Socialtilsyn Nord og kommunale/regionale døgninstitutioner og botilbud Med henblik på at sikre videndeling, synergi og bredt samarbejde indgår Socialtilsyn Nord i de relevante arbejdsgrupper og netværk under rammeaftalen, hvor kommunerne og Region Nordjylland drøfter fælles problemstillinger, mulige samarbejdsprojekter og gensidige erfaringer - fx om kvalitetsudviklingsprojekter, kvalitetsmodeller og ny lovgivning - inden for døgninstitutions- og botilbudsområdet De private tilbud 9

10 Det skal undersøges, om der er behov for at danne en samarbejdsgruppe mellem LOS og Socialtilsyn Nord, som drøfter generelle forhold mellem de private tilbud og Socialtilsyn Nord. Snitflader på plejefamilieområdet Der var i den nordjyske arbejdsgruppe enighed om at danne en samarbejdsgruppe eller fortsætte den eksisterende samarbejdsgruppe - i Nordjylland som suppleres med repræsentanter fra Socialtilsyn Nord - på plejefamilieområdet med fokus på snitflader mellem kommuner og Socialtilsyn Nord. Der skal i denne forbindelse udarbejdes en standard for samarbejdet om snitflader på plejefamilieområdet. Målgruppen er fra kommunerne repræsentanter, som til daglig arbejder med plejefamilieområdet. 5. Årsrapport Socialtilsyn Nord formidler erfaringerne fra det driftsorienterede tilsyn. Socialtilsyn Nord udarbejder således en årsrapport om kvaliteten af tilbuddene, som også kan indgå i rammeaftalen på det sociale område. Årsrapporten kan indeholde statistiske oplysninger om socialtilsynets sagsbehandlingstider, tilsynstakster, antal tilsyn, herunder skærpede tilsyn, antallet af påbud i året, antallet af tilbagekaldelser af godkendelser og evt. antal tilladte og ikke-tilladte magtanvendelser. Endvidere kan der redegøres for den generelle kvalitet i tilbuddene, herunder den faglige og organisatoriske udvikling i tilbuddene, udvalgte fokuspunkter for året og evt. Socialtilsyn Nords anbefalinger for udvikling i tilbuddene. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om rammeaftale på det sociale område, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet. Med henblik på at sikre en tæt dialog og opfølgning under rammeaftalen på konklusionerne, deltager Socialtilsyn Nord som fast medlem i den permanente arbejdsgruppe under rammeaftalen, der bistår ved udarbejdelsen af rammeaftalens årlige udviklingsstrategi, Udviklingsstrategigruppen. 6. Tilkøbsydelser De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har mulighed for at tilkøbe ydelser, som eksempelvis konsulentbistand, sagsforberedende arbejde mv. Den enkelte kommune/region tager, ved behov for tilkøbsydelser, kontakt til Socialtilsyn Nord herom. 7. Evaluering Samarbejdsmodellen er gældende for 2014 og 2015 evalueres senest ultimo

11 Erfaringerne af dette samarbejde skal løbende følges op mellem ledelsen fra Socialtilsyn Nord og ledelsesrepræsentanter fra kommunerne i Nordjylland, Silkeborg Kommune samt Region Nordjylland og Midtjylland. Det foreslås således at Socialtilsyn Nord og kommunerne årligt (i januar-februar) mødes og drøfter erfaringerne fra tilsynet det foregående år. Det drejer sig om dels om erfaringerne fra tilsynet om den faglige kvalitet i tilbuddene, men også om erfaringerne med samarbejdet med dels tilbuddene og dels med kommuner/regioner som både driftsherrer og som anbringende og visiterende kommuner. 11

Bilag til DAS. 15. november

Bilag til DAS. 15. november Bilag til DAS 15. november 2013 Punkt 4 (Godkendelse af takster) Bilag 1: Takstbilag for 2014 til offentliggørelse på kommunernes og Regionens respektive hjemmesider sammen med styringsaftalen (NB: Bilaget

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk SOCIALTILSYN NORD www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Socialtilsyn Nord Lov om Socialtilsyn blev vedtaget juni 2013 Socialtilsyn Nord er ét af 5 nye Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Fåborg-Midtfyn, Holbæk,

Læs mere

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Sag: 15/22013 Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Formål med dette notat. Nærværende notat har til formål at beskrive hvilke af Skanderborg Kommunes

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn LBK nr 1054 af 08/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Region Midtjylland Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg 13. oktober 2014 Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Socialtilsyn Midt sendte

Læs mere

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om Informationsmøde for tilbud 31. august 2016

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om Informationsmøde for tilbud 31. august 2016 Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om 2017 Informationsmøde for tilbud 31. august 2016 Årsrapporten 2015 Årsrapporten: Vores vurdering af tilbuddene og plejefamiliernes kvalitet samt redegørelse

Læs mere

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Bytoften Bo-og Aktivitetscenter Bytoften 73 7400 Herning Att.: Kirsten Fastrup 12. januar 2016 Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 17-11-2015 været på tilsynsbesøg

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Præsentation Direktørmøde. Oktober 2014

Præsentation Direktørmøde. Oktober 2014 Præsentation Direktørmøde Oktober 2014 Opgaver Familiepleje Opholdssteder for børn og unge Tilkøbsydelser Botilbud Voksne Udviklingshæmmede Botilbud Voksne Sindslidende Misbrugsbehandling Stabsfunktioner

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Dato 30-10-15 Til DNS ITP Skorkærvej 8 6990 Ulfborg Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 05-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive regodkendt

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27.

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status 2015 Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. oktober 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 306 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Et nyt socialtilsyn - tilsynsreformen Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Til Dato 02. november 2015 Center Nord Att.: Anni Schøtt Fjordvejen 28, Bremdal 7600 Struer Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 27-08-2015 modtaget jeres ansøgning om

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Program. Kl. 9:55 10:05 Påbudssager v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad varsler socialtilsynet påbud om og hvad er processen, når der varsles påbud.

Program. Kl. 9:55 10:05 Påbudssager v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad varsler socialtilsynet påbud om og hvad er processen, når der varsles påbud. Program Kl. 9:30 9:35 Velkommen v/tilsynschef Sigrid Fleckner Kl. 9:35 9:55 Årsrapport 2015 og hvad kan vi forvente i 2017 v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad fremgår af Årsrapport 2015 om plejefamiliernes

Læs mere

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 Hvem er jeg og hvem er vi Om mig Faglig baggrund Baggrund i stat, kommune, KL og NGO Socialtilsynet Jeg

Læs mere

Orientering om gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud og status på arbejdet med det nye tilsyn

Orientering om gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud og status på arbejdet med det nye tilsyn Notat Orientering om gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud og status på arbejdet med det nye tilsyn 1. Det nye socialtilsyn I juni 2013 vedtog et enigt Folketing lov om socialtilsyn med henblik

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Socialtilsyn Midt. v/ tilsynschef Ulla B. Andersen. Skanderborg Kommune Torsdag den 6. oktober 2015

Socialtilsyn Midt. v/ tilsynschef Ulla B. Andersen. Skanderborg Kommune Torsdag den 6. oktober 2015 Socialtilsyn Midt v/ tilsynschef Ulla B. Andersen Skanderborg Kommune Torsdag den 6. oktober 2015 Socialtilsyn Midt: Hvorfor er vi her? Vi gør en forskel for de mest udsatte borgere i Danmark! Vi garanterer,

Læs mere

Orientering om etablering af Socialtilsyn Syd

Orientering om etablering af Socialtilsyn Syd Orientering om etablering af Socialtilsyn Syd KKR region Syddanmark 11. juni 2013 Vicekommunaldirektør Finn G. Johansen 1 Status på nyt socialtilsyn pr. 11. juni Økonomi Personale Bygninger Sager/Antal

Læs mere

Indhold. Side 1 af 66

Indhold. Side 1 af 66 Indhold Resume...3 1. Socialtilsyn Nords årsrapport 2016...5 1.1. Indledning...5 2. Kvaliteten i tilbud og plejefamilier...6 2.1 Belysning af kvaliteten...6 2.2. Det generelle indtryk af udviklingspunkter...8

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Nyt Socialtilsyn Syd. Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013

Nyt Socialtilsyn Syd. Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013 Nyt Socialtilsyn Syd Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013 1 Kristine Djursaa Kommunikationsmedarbejder i Socialtilsyn Syd Susan Løfwall Afdelingsleder for Familieplejeområdet i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Tilsyn med alkoholbehandlingen

Tilsyn med alkoholbehandlingen Tilsyn med alkoholbehandlingen 11. maj 2016 oplæg ved Annette Blynel og Charlotte Sigurdsson Dagens oplæg Hvad er Socialtilsynet og vores opgaver? Hvordan kan tilsynet være med til at udvikle tilbuddene?

Læs mere

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Socialtilsyn KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Den politiske aftale af 25. oktober 2012 Hovedtemaer: 1. Højne kvaliteten af de sociale tilsyn 2. Et mere professionel

Læs mere

Redegørelse for tilsyn med Socialforvaltningens tilbud

Redegørelse for tilsyn med Socialforvaltningens tilbud Til Til Socialudvalget Orientering Side 1 af 8 Redegørelse for tilsyn med Socialforvaltningens tilbud Resume I juni 2013 vedtog folketinget Lov om Socialtilsyn, hvilket blandt andet indebærer, at Socialtilsynet

Læs mere

Informationsmøde for plejefamilier 2015

Informationsmøde for plejefamilier 2015 Informationsmøde for plejefamilier 2015 Program for dagen Velkommen og kort orientering v. Tilsynskonsulent Anja Bechgaard. Status og dialog om erfaringer v. tilsynskonsulent Rita Olderkjær og tilsynskonsulent

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Socialrådgiverdage 2015

Socialrådgiverdage 2015 Socialrådgiverdage 2015 Formål med socialt tilsyn? Lov om socialt tilsyn 1 Formålet med denne lov er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

www.selveje.dk Slotsholmsgade 1, Børsen 1217 København K tlf. 33 74 64 27

www.selveje.dk Slotsholmsgade 1, Børsen 1217 København K tlf. 33 74 64 27 Til Socialministeriet Høringssvar fra Selveje Danmark vedr. forslag til lov om socialtilsyn samt ændring af lov om social service. Selveje Danmark støtter helt overordnet den aftale, der er indgået mellem

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Årsrapport Socialtilsyn Syd 2014

Årsrapport Socialtilsyn Syd 2014 Årsrapport Socialtilsyn Syd 2014 Indholdsfortegnelse Resume og samlet vurdering... 3 OMSÆTNING AF VISITERENDE KOMMUNERS INDSATSMÅL I TILBUDDENES PRAKSIS... 3 MAGTANVENDELSER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET SAMT

Læs mere

Fonden Li. Valbygaard

Fonden Li. Valbygaard Fonden Li. Valbygaard Anmeldt tilsyn Dato: 06.06.2013 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets formål... 3 1.3 Tilsynets kompetence...

Læs mere

Påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Solskrænten

Påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Solskrænten Solskrænten Lykkevalg 17 5600 Faaborg 30. juni 2016 Påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Solskrænten Socialtilsyn Midt har i perioden 16-03-2016 til 19-05-2016 gennemført en række tilsynsbesøg i afdelingerne

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset 7500 Holstebro Afgørelse i sag om afslag på afslag på godkendelse af fleksible pladser på Ny Hyldgården Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens kanal København K. Sendt på mail til og med kopi til

Social- og Indenrigsministeriet Holmens kanal København K. Sendt på mail til og med kopi til KL Social- og Indenrigsministeriet Holmens kanal 22 1060 København K Sendt på mail til mple@sim.dk og Ila@sim.dk med kopi til jurint@sim.dk. Vedrørende svar på høring over udkast til ændring af lov om

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

Socialtilsyn. Frederiksberg 7. juni 2013 Kontorchef Else Frydensberg Socialstyrelsen

Socialtilsyn. Frederiksberg 7. juni 2013 Kontorchef Else Frydensberg Socialstyrelsen Socialtilsyn Frederiksberg 7. juni 2013 Kontorchef Else Frydensberg Socialstyrelsen Den politiske aftale af 25. oktober 2012 Hovedtemaer: 1. Højne kvaliteten af de sociale tilsyn 2. Et mere professionelt

Læs mere

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN Program: Kort introduktion Resume af reglerne op tilsyn samt præsentation af tilbagemeldinger til Socialt Lederforum om oplevelser og udfordringer. Socialstyrelsen ved, om

Læs mere

I forbindelse med det skærpede tilsyn giver vi følgende påbud, som skal være efterkommet inden de fastsatte frister.

I forbindelse med det skærpede tilsyn giver vi følgende påbud, som skal være efterkommet inden de fastsatte frister. Frederiksberg Kommune Strandviben Center Campo Stormgade 20, 3. sal 1555 København V 31. marts 2017 Sagsbeh.: LT J.nr.: 27.57.00-K09-307-17 Afgørelse om Skærpet tilsyn, Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 5 1. Socialtilsyn Nords årsrapport... 7 2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord... 9

Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 5 1. Socialtilsyn Nords årsrapport... 7 2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord... 9 Årsrapport 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 5 1. Socialtilsyn Nords årsrapport... 7 1.1 LOVHJEMMEL... 7 1.2 OPBYGNING AF ÅRSRAPPORTEN... 7 2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord... 9 2.1 SOCIALTILSYNETS

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Informations og dialogmøde for medlemmer af LOS Ringsted. 2. December 2013

Informations og dialogmøde for medlemmer af LOS Ringsted. 2. December 2013 Informations og dialogmøde for medlemmer af LOS Ringsted 2. December 2013 Disposition 1. Velkommen og præsentation af dagsorden 2. Kort oplæg omkring processen 3. Tilsynspolitikken 4. Hvordan vil et tilsynsbesøg

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Informationsmøde for plejefamilier.

Informationsmøde for plejefamilier. Informationsmøde for plejefamilier. Socialtilsyn Nord. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Program Information om Socialtilsyn Nord mv. v/ leder af familieplejeafdelingen Birgit Langager Svendsen. Om kvalitetsmodel

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) 1. Indledning

Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) 1. Indledning Psykiatri og Social Administrationen Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn sociale tilbud

Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn sociale tilbud Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn sociale tilbud Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet, jf. 6 i lov om

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 26-04-2017 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Præsentation. KKR- Region Sjælland

Præsentation. KKR- Region Sjælland Præsentation KKR- Region Sjælland April 2016 Indhold Tilsynsreformen Tilsynsopgaven For Socialtilsynet, det driftsorienteret For kommunerne, det personrette Nationalt Midtvejsevaluering Evalueringen af

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn 2012/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-1074 Fremsat den 10. april 2013 af social-

Læs mere