Det kan konstateres at:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det kan konstateres at:"

Transkript

1 Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Hidtil er transportsektorens CO 2 -udledning steget i takt med den økonomiske udvikling. Danmark skal reducere CO 2 -udslippet fra den ikke-kvoteomfattede sektor (husholdninger, transport og landbrug) med 20 pct. fra 2005 til Hovedparten af transportsektorens CO 2 -udslip kommer fra vejsektoren og især fra personbilerne. Nye biler udleder stadigt mindre CO 2. I 2020 vil nye biler være dobbelt så CO 2- effektive som de var i Den værdibaserede danske registreringsafgift bremser ny teknologi i den danske bilpark. El beskattes højere (per ton CO 2 ) end benzin, der igen beskattes højere end diesel, og alle disse energier beskattes væsentligt højere end kvoteprisen på CO 2. En række nye teknologier (hybridbiler, el- og brint) er på vej. Dertil kommer 2. generations biobrændstoffer. Der er allerede en række muligheder for at reducere CO 2 -udslip fra lastbiler, busser, skibe og fly, og der arbejdes på at udvikle nye løsninger. På den baggrund anbefaler DI: Danmark iværksætter tiltag, der kan reducere CO 2 -udledningen fra transportsektoren uden at mindske danskernes mobilitet. EU fortsat stiller ambitiøse, stabile og langsigtede CO 2 -krav til bilproducenter for at fremme udbuddet af CO 2 -effektive biler. Registreringsafgiften for personbiler erstattes af en CO 2 -baseret ejerafgift for at fremme efterspørgslen på CO 2 -effektive biler. Energiafgifter skal i højere grad afspejle CO 2 -udledning. Øget brug af biobrændstoffer for at nedbringe CO 2 -udledning i den eksisterende vognpark. Der løbende investeres i infrastruktur for at understøtte nye teknologier. Der gennemføres forbedringer af den kollektive transport, så den bliver et mere konkurrencedygtigt alternativ. Jernbanen elektrificeres.

2 SIDE 97 Redegørelse for transport og mobilitet i Danmark frem til 2050 DI ANALYSE CO 2 -reduktion og øget mobilitet kan følges ad CO 2 -effektiv grøn transport Samlet set udledes der ca. 74 mio. ton CO 2 årligt fra Danmark. 37 mio. ton udledes fra den ikkekvoteomfattede sektor. Det drejer sig om husholdninger, transport, landbrug samt en række øvrige erhverv. Transportsektoren står for knap en tredjedel af udledningen i den ikke-kvoteomfattede sektor. Det er netop denne CO 2 -udledning, som Danmark har forpligtet sig EU-retsligt til at mindske med 20 pct. fra 2005 til Pressede CO 2 -sektorer landbrug og transport Mio. tons CO Industri Samlet udledning Affald ved 20 pct. nedskæring Husholdning Mindre erhverv Landbrug Transport Note : Årlig udledning af CO 2 i mio. tons. i 2005 og 2020, hvis CO 2 -udledningen reduceres med 20 pct. Kilde : DI-beregninger. Der er ingen krav til, hvor og hvordan Danmark skal indfri målet om 20 pct. reduktion frem mod Derfor kan Danmark selv vælge, i hvilke sektorer reduktionerne skal gennemføres, altså om det skal være i husholdninger, transport, landbrug mv. De fleste analyser dokumenterer, at det er relativt dyrt at opnå CO 2 -reduktioner i transportsektoren. Det skyldes, at transportarbejdet er tæt forbundet med den økonomiske vækst. Selvom bilerne i de senere år er blevet mere energieffektive, har det hidtil ikke kunnet standse en stigning i transportsektorens CO 2 -udslip. I den 15-årige periode steg transportsektorens udledning med 26 pct. Hvis transportsektoren i de næste 15 år kommer til at fortsætte denne udvikling, vil den udlede knap 17 mio. ton CO 2 i Det vil betyde, at transportsektoren alene vil stå for over halvdelen af udledningen i den ikke-kvote omfattede sektor. Frem mod 2050 må det forventes, at kravet til Danmarks CO 2 -reduktion vil være hele pct. i forhold til udledningen i De massive reduktionskrav indebærer, at vi kommer til at nedbringe vores mobilitet drastisk, hvis ikke det lykkes at tage mere CO 2 -effektive transportmidler i brug. 88 Det er ikke alt transport, der ligger uden for det kvoteregulerede område. International flytransport er således omfattet af EU s kvotesystem, og CO 2 - udledningen fra den internationale skibsfart er reguleret i FN-regi. 89 Industrilandenes reduktionsmål, jvf. Copenhagen Accord (2010).

3 DI ANALYSE Redegørelse for transport og mobilitet i Danmark frem til 2050 SIDE 98 Transportens udfordring stiger Udviklingen i transportsektorens årlige CO2-udledning med og uden CO2-forpligtelser til EU Mio. ton CO Hvis samme udvikling som i Hvis transportsektor skal reducere 20 pct. af sin CO 2 -udledning fra Anmærkning : Perioden er baseret på fremskrivninger på baggrund af den gennemsnitlige vækstrate i perioden Kilde : Danmarks statistik, EIONET og DI-beregninger. CO 2 -udledes primært fra vejtransporten Hvis man udelukkende ser på CO 2 -udledningen fra den del af transportsektoren, som hører under Danmarks nationale CO 2 -reduktionsforpligtelse, så er det tydeligt, at vejtransportens CO 2 -udledning er dominerende. Vejtransportens CO 2 -udledning udgør 94 pct. af transportsektorens samlede CO 2 -udledning. Grønne kørselsafgifter er ikke svaret på denne udfordring, eftersom yderligere afgifter på mobilitet vil svække vores vækstpotentiale. I det omfang kørselsafgifter indføres i Danmark, er det afgørende, at de målrettes trængsel, så de ikke fører til en øget beskatning af mobilitet. Målsætningen må være at fastholde mobilitet og fremme energieffektive transportløsninger. Med en årlig udledning på 7,4 mio. ton står personbilerne alene for 55 pct. af transportsektorens CO 2 -udledning. Derfor findes det største reduktionspotentiale for CO 2 -udledning som udgangspunkt blandt personbiler og i næste ombæring varebiler og lastbiler. Personbiler udleder mest CO 2 Transportsektorens årlige CO 2 -udledning fordelt på transportmidler for 2005 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Kilde: Danmarks Statistik og Center for Grøn Transport. National søfart Jernbane National luftfart Mio. ton CO 2

4 SIDE 99 Redegørelse for transport og mobilitet i Danmark frem til 2050 DI ANALYSE CO 2 -gevinster med den eksisterende bilpark Der er en række tiltag, som kan gennemføres lige nu og her uden store offentlige eller private investeringer. Siden juli 2010 blandes der fem pct. bæredygtig bioethanol i benzinen. Det bidrager til, at CO 2 -udslippet reduceres med mere end ton om året. For alle typer af køretøjer i vejsektoren gælder det endvidere, at der kan opnås betydelige CO 2 - gevinster ved blot at skifte vaner og forbedre trafikafviklingen. Ved at køre grønt eco-driving og sikre sig, at der er optimalt lufttryk i dækkene kan den enkelte bilist opnå CO 2 -gevinster på op i mod pct. Øget anvendelse af ITS med blandt andet real time information kan mindske omvejskørsel samt stop-go-kørsel og dermed også mindske CO 2 - udledningen fra vejsektoren. EU som driver til at få produceret CO 2 -effektive biler Danmark er ikke et bilproducerende land, og vores bilmarked udgør kun 0,2 pct. af det globale marked for salg af nye personbiler. Danmark har derfor kun en meget beskeden indflydelse på den teknologiske udvikling Til gengæld kan vi påvirke bilproducenter gennem EU. I 1990 erne indførte EU de såkaldte Euronormer for bilers partikeludledning. I takt med at disse normer er blevet stadig skrappere, er transportens lokale luftforurening mindsket dramatisk. Samme tilgang er EU begyndt at anvende for at nedbringe bilers CO 2 -udledning. I 2008 vedtog EU for første gang nogensinde bindende krav til CO 2 - udledning fra fremtidens personbiler. Bilproducenterne bliver således pålagt bøder, hvis bilerne ikke lever op til EU s CO 2 -krav. Fra 2015 stiller således EU bindende krav til hver enkelt bilproducent om, at nye biler i gennemsnit højst må udlede 130 gr. CO 2 /km. Det vil f.eks. sige, at alle de nye personbiler, som Fiat sælger i 2015, maksimalt må udlede 130 gr. CO 2 pr. km. i gennemsnit. 90 Det forventes, at EU vil stille yderligere krav til bilernes CO 2 -udslip, således at nye biler i 2020 gennemsnitligt højest må udlede 95 g/km. Set over en 25-årig periode fra 1995 til 2020 vil de konventionelle biler således gennemgå en udvikling, hvor de bliver dobbelt så CO 2 -energieffektive. Det forventes, at EU fra 2015 vil stille lignende krav til varebiler for tilsvarende at mindske disse bilers CO 2 -udledning. De stigende EU-krav til bilers CO 2 -udledning vil således være en effektiv driver for, at bilerne i den danske vognpark bliver betydeligt mere CO 2 -effektive i fremtiden. Derudover støtter EU en lang række forskningsog udviklingsinitiativer for at fremme nye teknologier, der kan reducere transportsektorens CO 2 - udledning og bidrage til EU s konkurrenceevne. Nye biler udleder mindre CO 2 Den gennemsnitlige CO2-udledning fra nyregisterede personbiler Gram CO 2 pr. km Kilde : Færdselsstyrelsen I 2015 forventer EU derudover at opnå en yderligere reduktion på 10 gr. CO 2 ved effektivitetskrav til aircondition, automatiske dæktryksmålere, krav til dæks rullemodstand, gearskifteindikatorer, øget brug af biobrændstof, forbedret energimærkning mv.

5 DI ANALYSE Redegørelse for transport og mobilitet i Danmark frem til 2050 SIDE 100 De danske bilafgifter er høje også set i forhold til transportens CO 2 -udledning Bilafgifter i forhold til transportens CO 2 -udledning fordelt på lande i 2007 Euro per ton CO Grækenland Portugal Holland Tyskland Sverige Østrig Italien Spanien Belgien UK Irland Finland Frankrig Danmark Anmærkning: De samlede bilafgifter indeholder CO 2, benzin-, diesel- og vejbenyttelsesafgifter samt registerings-, ejer- og ansvarsforsikringafgifter. Alle afgifter er ekskl. moms. Bemærk, at Irland, Østrig, Sverige og Belgien er 2008-tal. Portugal er 2006-tal. Kilde: ACEA Tax Guide 2009 og 2010, SKAT, Eurostat, EU Pocketbook 2010 og DI-beregninger Det er en rigtig strategi, at EU stiller ambitiøse, stabile og langsigtede CO 2 -krav til bilproducenterne, så der skabes incitament til at forske og udvikle energieffektive biler. Endvidere er det rigtigt at anvende CO 2 som målestok, fordi denne målestok er teknologineutral. Herved skabes et konkurrencedrevet marked for alle CO 2 -effektive teknologier. Danske afgifter skal fremme efterspørgslen på de grønneste biler I dansk optik er det endvidere vigtigt, at hver enkelt bilkøber har tilskyndelse til at vælge en CO 2 -effektiv bil, blandt de mange biler, som til stadighed vil være på markedet. Hver gang dette mislykkes, så øges kravet tilsvarende til CO 2 -reduktioner et andet sted i Danmark gennem hele bilens levetid. Det er derfor helt afgørende, at vi fra dansk side supplerer med en omlægning af de danske afgifter på biler, så tilskyndelsen til hurtigere at tage de nye og bedre teknologier i brug øges. De danske afgifter på biler er i udgangssituation endda markant højere end i andre lande, så potentialet for at påvirke efterspørgselssiden ved en afgiftsomlægning er stort i Danmark. CO 2 -baserede bilafgifter understøtter en moderne og grøn bilpark Hjørnestenen i de danske bilafgifter er den høje danske registreringsafgift. Da den primært baserer sig på bilens værdi, fungerer den i praksis som en innovationsafgift, der rammer alle investeringer i ny teknologi. DI har derfor regnet på en provenuneutral omlægning af bilafgifterne, hvor hele registreringsafgiften erstattes af en grøn ejerafgift. 91 Hvis registreringsafgiften helt afskaffes, og afgiften i stedet fordeles ud over bilens levetid via årlige CO 2 -afgifter, bliver det billigere at købe bil, men omvendt dyrere at eje den især hvis den ikke er miljøvenlig. I dag betaler danskerne godt kr. i registreringsafgift, når de køber en ny bil. Herefter betaler de årligt i snit godt kr. i ejerafgift. Efter DI s forslag vil den årlige grønne ejerafgift i snit blive ca kr. pr. år. Den vil blive lavere for energieffektive biler herunder elbiler og brintbiler - og højere for biler med højt CO 2 -udslip. 91 De danske bilafgifter er blandt verdens højeste. DI ser gerne, at afgifterne sænkes til et niveau, som matcher afgiftstrykket i vores nabolande. Men DI s forslag omhandler udelukkende om en omlægning af bilafgifterne, således at statens provenu på sigt ikke påvirkes.

6 SIDE 101 Redegørelse for transport og mobilitet i Danmark frem til 2050 DI ANALYSE Forslag til ny beskatningsmodel for nye biler Beskatning af køb af bil og ejerskab i Danmark samt DI-forslag til omlægning af afgifter Dkr Køb År 1 År2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 Nuværende afgifter DI s forslag Kilde : DI og COWI-beregninger. En årlig CO 2 -afgift vil øge efterspørgslen efter grønne biler inden for alle bilklasser store som små. Derudover vil bilejerne udskifte deres biler efter 15 år i stedet for 17 år som i dag. Endelig vil der blive importeret færre brugte biler fra især Tyskland. 92 Samlet set vil omlægningen derfor både give en grønnere og yngre bilpark. COWI har beregnet, at en årlig CO 2 -afgift vil reducere CO 2 -udslippet fra personbilerne med ca. 10. pct. 93 Disse beregninger baserer sig på udbuddet af biler i Men da bilkøberne i nær fremtid vil have langt flere energieffektive biler at vælge imellem, må klimagevinsten forventes at blive væsentligt højere. Forslaget med at indføre en CO 2 -baseret ejerafgift vil derfor fremme ny teknologi på det danske marked. Det gælder både indenfor de konventionelle benzin- og dieselbiler, men også blandt de biler, som anvender alternative drivmidler. En CO 2 -baseret ejerafgift vil således fremme en markedsdrevet og cost-effektiv teknologiudvikling, og som sikrer en hurtigere udbredelse af konkurrencedygtig teknologi. 94 Selvom DI s forslag set over mere end 15 år er provenuneutralt, vil det dog i de første år indebære et stort likviditetsunderskud for staten. Forslaget forudsætter derfor en forudgående genopretning af statens balancer, og det skal integreres i en sammenhængende ansvarlig økonomisk politik. Danske energiafgifter skal afspejle CO 2 -udledning Afhængig af energiform er biler underlagt en lang række forskellige energiafgifter. Der kan for eksempel være tale om benzinafgift, dieselafgift, miljøafgift, CO 2 -afgift og elafgift. Fælles for disse afgifter er, at de langt overstiger markedsprisen på CO 2 Set i forhold til CO 2 -fortrængning er der store afgiftsforskelle på de forskellige energiformer. Denne skævvridning går især ud over elbilerne, eftersom el beskattes markant højere end de øvrige energiformer. 95 Frem mod 2020 forventes en stadig stigende andel af den danske elproduktion at komme fra vedvarende energi herunder vindkraft. Det betyder, at CO 2 -beskatningen på el forholdsmæssig bliver højere og forventes at stige til kr. pr. ton CO 2 i I 2009 blev der importeret en brugt bil til Danmark for hver tre nye biler. Typisk har de brugte importbiler en relativt dårlig miljøprofil. Det er årsagen til, at de hurtigt mister værdi i især Tyskland, hvor skrappe miljøzoner i byerne udelukker de miljø-ineffektive biler. 93 DI (2009). En grøn reform af bilbeskatningen. 94 I dag betaler plug-in hybridbiler for eksempel fuld registreringsafgift dvs. op til 180 pct. af bilens pris. Derfor er disse biler foreløbigt chanceløse på det danske bilmarked, da de som udgangspunkt vil være dyrere at producere end konventionelle biler, der kun er udstyret med en forbrændingsmotor. En CO 2 -baseret ejerafgift vil derfor fremme plug-in hybridbilerne, som kan lette overgangen til et egentlig elbilmarked på længere sigt. 95 Set i forhold til CO 2 -fortrængning er afgifterne på biobrændsel dog endnu højere end el. Eftersom det endnu ikke er muligt at tanke biobrændsel i Danmark, udelades dette brændstof i sammenligningen. Men hvis man ønsker at udbrede flexi-fuel biler på det danske marked, bør afgifterne på biobrændsel som udgangspunkt CO 2 -beskattes på samme niveau som diesel og benzin. 96 DI Indsigt, august 2009.

7 DI ANALYSE Redegørelse for transport og mobilitet i Danmark frem til 2050 SIDE 102 Stor variation i CO 2 -beskatning Kr. pr. ton CO Svovlfri diesel Anmærkning: CO 2 -kvote pris beregnet med euro-kurs 7,45 kr. Svovlfri diesel og blyfri benzin er begge fremskrevet med 2009-stigningen i nettoprisindekset på 2,9 pct. fra Kilde : Skatteministeriet, DMU Danmarks miljøundersøgelser, Copenhagen Economics for DI, Marts 2009 og DI-beregninger. Set med klimaøjne vil det derfor være rigtigt at skabe bedre balance i energiafgifterne i forhold til CO 2 -fortrængning. En forhøjelse af benzin- og dieselafgifterne vil svække danske virksomheders konkurrencekraft og skabe grænsehandel, som vil udhule statens provenu. Derfor vil det være oplagt at sænke elafgifterne, så de i forhold til CO 2 -fortrængning ligger på niveau med de øvrige energiformer til transport. Krav om bæredygtig transport sparker teknologikapløb i gang Frem til i dag kører stort set alle biler i verden på benzin eller diesel. I takt med svindende oliereserver og stigende politiske krav til at mindske transportsektorens CO 2 -udledning er det åbenlyst, at vi står på tærsklen til en ny teknologisk epoke. Det er svært at forudsige, hvilke teknologier der bliver fremtidens vinderteknologier og hvornår de i givet fald vinder. Klimakommissionen peger på, at den danske transportsektor på sigt skal omlægges til el og biobrændsler. 97 For at fremme denne proces anbefales det, at de første elbiler og plug-in hybridbi- 97 Klimakommissionen (2010). Blyfri benzin EL CO 2 -kvote pris ler afgiftsfritages. De direkte omkostninger ved afgiftsfritagelserne vurderes at være godt 12 mia. kr. 98 Men ved at satse på udvalgte teknologier risikerer vi at miste muligheder for at anvende de teknologier, hvor vi cost-effektivt kan opnå de største CO 2 -besparelser. Det vil derfor være en risikabel strategi med en ensidig dansk satsning på udvalgte teknologier. De mange nye teknologier stiller indbyrdes forskellige krav til standardisering og infrastruktur. Det er afgørende, at EU er på forkant og definerer de relevante fælles standarder, som både skaber a level playing field samt størst mulig sikkerhed for producenterne. Udbygningen af vores infrastruktur skal også ske rettidigt for at mindske usikkerheden på efterspørgselssiden. Udbygningen af infrastrukturen skal koordineres i EU, så vi fremmer en balanceret europæisk markedsudvikling og mobilitet. Der ligger betydelige investeringer bag de energieffektive biler. Især for biler der anvender nye teknologier. Den europæiske bilindustri investerer årligt mere end 200 mia. kr. i forskning og udvikling, hvilket gør bilproducenterne til den industri, som investerer mest i forskning og udvikling i EU. 99 De mange investeringer gør, at biler med ny teknologi vil være dyrere end de konventionelle biler. Men driftsøkonomisk vil de alligevel ofte kunne betale sig for bilejeren efter få år, fordi bilen er mere energieffektiv. Men typisk er køberne tilbageholdende, hvilket kan skyldes usikkerhed om den reelle energieffektivitet og risiko-aversion i forhold til nye teknologier. Derfor er det også en offentlig opgave at levere oplysningskampagner mv. for at fremme efterspørgslen på de nye teknologier. Ser man frem til 2050, forventer IEA International Energy Agency at den sidste konventionelle benzin- og dieselbil har forladt bilfabrikkerne. 100 Til den tid vil markedet være domineret af elbiler og brintbiler (hydrogen) og i mindre grad plug-in hybridbiler, som både kan køre på fossile brændstoffer og el. 98 Hertil kommer udgifter til at udbygge infrastrukturen med ladestandere mv. 99 acea.be 100 I denne sammenhæng defineres almindelige hybridbiler som konventionelle biler, eftersom den grundlæggende energikilde er benzin eller diesel.

8 SIDE 103 Redegørelse for transport og mobilitet i Danmark frem til 2050 DI ANALYSE Mange teknologier i fremtidens bilpark men nye teknologier vil vinde på sigt Salg af personbiler (mio.) Hydrogen Elbiler LPG/CNG Diesel plug-in hybrid Diesel hybrid Diesel Benzin plug-in hybrid Benzin hybrid Benzin Note : Forventet udvikling af forskellige køretøjsteknologier (personbiler). Kilde : IEA (2009). Men frem til 2050 forudser IEA, at der løbende vil være en række konkurrerende teknologier på markedet. Ifølge IEA vil benzin- og dieselbiler sandsynligvis stadig være markedsdominerende i 2020, og hverken elbiler eller brintbiler forventes at opnå en betydende markedsandel. CO 2 -gevinster for de konventionelle biler skal indhentes ved højere energieffektivitet og øget anvendelse af biobrændstoffer. IEA forventer, at det først bliver i 2030 erne, at de alternative teknologier for alvor vil være modnet tilstrækkeligt til at erobre væsentlige markedsandele. Biobrændstoffer i konventionelle biler og flexifuel biler Konventionelle biler anvender en forbrændingsmotor, som typisk kører på benzin eller diesel. 101 Alle eksisterende biler kan køre på benzin/diesel, hvor der et tilsat max fem pct. bioethanol/biodiesel. Mange biler vil endvidere kunne køre på en blanding med højere indhold af biobrændstoffer. Men EU s brændstofdirektiv tillader i dag max. fem pct. tilsætning af biobrændstoffer. Det skyldes, at mange bilproducenter har oplyst, at tilsætning af mere end fem pct. vil medføre bortfald af garantien. Danmark har tilsluttet sig EU s mål om, at biobrændstoffer skal udgøre 5,75 pct. af transportsektorens brændstofforbrug i 2010 og 10 pct. i Der produceres i dag biler, der kan køre på stort set alle blandingsforhold af benzin og bioethanol. De såkaldte flexifuel-biler kan således køre på 85 pct. ethanol. Flexifuel-biler fået en stor udbredelse i Sverige, hvor hver tredje nye bil er en flexifuel-bil. Det skyldes blandt andet en skatterabat. Derudover har flexifuel-bilerne vundet stor udbredelse i Brasilien og USA, som begge satser målrettet på udbredelse af 1. generations biobrændstoffer. Cost-prisen for at gøre at gøre en ny konventionel bil flexifuel-parat vurderes til at være under 100 euro. 102 Med denne ekstraomkostning vil det være muligt at fjerne den vigtigste tekniske barriere for en massiv udbredelse af biobrændstoffer i transportsektoren. Det vil derfor være en rigtig strategi, 101 Denne definition af konventionelle biler omfatter også hybridbiler, som med forskellige teknologier omdanner energien fra benzin/diesel til el. Især ved bykørsel med hyppige accelerationer kan hybridbiler være langt mere energieffektive end de traditionelle biler med forbrændingsmotorer. 102 Cost-prisen vil givetvis variere efter bilmærke og model. I forhold til salgspriser tager nogle bilmærker op til euro ekstra for deres flexi-fuel varianter, mens andre sælger deres flexi-fuel biler til samme pris som de konventionelle varianter.

9 DI ANALYSE Redegørelse for transport og mobilitet i Danmark frem til 2050 SIDE 104 hvis EU sikrede, at alle nye benzin- og dieselbiler skal kunne køre på flexi-fuel. Sverige har vedtaget, at alle større tankstationer skal tilbyde mindst et alternativt brændstof, hvilket har sikret en landsdækkende udbygning af anlæg, hvor der kan tankes E85. I Danmark vil en CO 2 -omlægning af de danske energiafgifter gøre ethanolteknologien yderligere konkurrencedygtig for både person- og lastbiler. Danmark satser i højere grad end de øvrige europæiske lande på 2. generations biobrændstoffer. Den store udfordring er at bringe cost-prisen for 2. generationsbiobrændstoffer ned på samme niveau som for 1. generationsbiobrændstoffer. Derudover er det afgørende at få opført nye anlæg, som kan omdanne råmaterialerne til biobrændstoffer. Disse bioethanolanlæg skal integreres med andre typer af procesanlæg, som f.eks. et kraftværk eller et olieraffinaderi. 1. generations biobrændstoffer I princippet er anvendelsen af 1. generations biobrændstoffer CO 2 -neutral, eftersom bilens CO 2 udledning modsvares af den CO 2, der optages fra atmosfæren i forbindelse med dyrkningen af biomassen. 103 I praksis vil op imod 30 pct. af CO 2 -besparelsen dog gå tabt i forbindelse med produktion og distribution af biobrændstofferne. For 1. generationsbrændstoffer svækkes CO 2 -fortrængningen yderligere, hvis man modregner CO 2 -optaget fra den oprindelige flora, som fjernes for at dyrke biobrændstoffer. EU s minimumstærskel for biobrændstoffers CO 2 -fortrængning ligger på 60 pct. fra Globalt set vurderes det, at der vil være bioafgrøder nok til halvdelen af verdens bilpark i 2020, så det potentielle udbud er betydeligt generations biobrændstoffer 2. generations biobrændstoffer produceres ud fra biomasse som halm fra korn, majshalm, bagasse (sukkerrørsrester), træ- og haveaffald og organisk husholdningsaffald. 105 Potentialet for CO 2 -fortræning for 2. generations biobrændstoffer vurderes at være større end ved 1. generations biobrændstoffer med op til 90 pct. CO 2 -reduktion. Danmark førende inden for 2. generations bioethanol men nye procesanlæg skal bygges I november 2009 blev ét af verdens første demonstrationsanlæg til fremstilling af 2. generations bioethanol indviet i Kalundborg. Demonstrationsanlægget er opført af Inbicon, som er et datterselskab under Dong Energy. Hvis man frem til 2020 opfører seks af disse anlæg, vil biobrændstofferne ifølge Novozymes kunne erstatte 10 pct. af Danmarks benzinforbrug svarende til 240 mio. liter om året. Det vil reducere transportsektorens CO 2 -udledning med 0,9 mio. tons svarende til syv pct. i forhold til transportens CO 2 -udledning i De seks anlæg vil medføre et forbrug svarende til to tredjedel af den uudnyttede danske halmressource. Novozymes vurderer, at omkostningerne til at reducere CO 2 -udledning med halmbaserede biobrændstoffer ligger på kr. pr. tons hvilket svarer til kvoteprisen på CO 2. Elbiler og plug-in hybridbiler Det gælder for både elbiler og plug-in hybridbiler, at klima- og miljøegenskaberne er betydeligt bedre sammenlignet med diesel- og benzinbiler. Ved elkørsel er der ingen udledning fra bilen, hverken CO 2 eller andre forurenende partikler. 103 EU har formuleret en række bæredygtighedskrav til biobrændstoffer for at sikre, at de bliver produceret på en forsvarlig måde. Disse krav baserer sig både på økonomiske, miljømæssige og sociale kriterier. Herved sikres for eksempel, at der ikke må fældes regnskove for at give plads til sukkerrørsplantager. 104 McKinsey & Company (2009), Roads Toward a Low-Carbon Future. 105 dongenergy.dk Selvom der i de kommende år fortsat vil ske store fremskridt med energieffektiviteten for diesel- og benzinbiler, har de derfor ikke samme langsigtede energipotentiale som elbilerne. Hvis elproduktionen sker ved hjælp af vedvarende energi f.eks.

10 SIDE 105 Redegørelse for transport og mobilitet i Danmark frem til 2050 DI ANALYSE CO 2 -udledning fra lille ny personbil Benzinbil Dieselbil Plug-in hybridbil (alm. Strøm) Elbil (alm. Strøm) Plug-in hybridbil (vindmøllestrøm) Anmærkning: En lillle personbil er eksempelvis en Citroën C1. Kilde: Redegørelse Elbiler og plug-in hybridbiler, Elbil (vindmøllestrøm) CO 2 g/km vindmøllestrøm så kan CO 2 -udledningen fra mølle til hjul for elbiler helt fjernes. I forhold til Danmarks nationale CO 2 -forpligtelse er elbiler CO 2 -neutrale, fordi elbilen i sig selv ikke udleder CO 2, når den kører. Derimod er produktion af el omfattet af kvotesystemet. På den måde er forurenings-problemet for elbiler reelt fjernet fra selve køretøjet og dermed Danmarks nationale CO 2 -forpligtelse og lagt over på elproduktion, som er kvoteomfattet. 106 Elbiler til persontransport har været afgiftsfritaget i Danmark siden 1983, og foreløbigt gælder fritagelsen frem til Da de danske bilafgifter er blandt de højeste i verden, giver denne afgiftsfritagelse umiddelbart store konkurrencefordele til elbiler. Men trods afgiftsfordelene blev der i 2010 blot solgt 50 nye elbiler i Danmark 107, hvilket er 28 færre end i På sigt kan man forestille sig, at også transport- og landbrugssektoren vil blive omfattet af kvotesystemet. I givet fald vil denne konteringsproblemstilling om CO 2 -kvoter blive fjernet, og de forskellige teknologier vil direkte kunne ligestilles i mølle til hjul analyser. 107 bilstatistik.dk Det skyldes primært tre udfordringer: Pris Elbiler er endnu væsentligt dyrere at producere end konventionelle biler. Det skyldes både de relativt dyre batterier og de små produktionsskalaer, som elbiler indtil videre produceres i. 108 Desuden brandbeskattes el i endnu højere grad end andre energiformer i Danmark, hvilket svækker driftsøkonomien for elbiler. Rækkevidde Elbiler har en betydeligt kortere rækkevidde end biler med konventionelle drivmidler. De lithium-ion-batterier, som kommer på markedet nu, har en rækkevidde på ca km. Det skal sammenholdes med en rækkevidde op til km. pr. optankning for konventionelle biler. Opladning Hvis man anvender almindelige stikkontakter, vil en normalopladning af en elbil vare fire otte timer. Det kræver udbygning af infrastrukturen med særlige opladere for at kunne anvende hurtigopladning (½ til tre timer) eller lynladning (10 min.). Endelig er der mulighed for batteriskifte på særlige batteriskiftestationer, hvilket igen vil kræve udbygning af infrastrukturen. 108 Fra 2012 forventes en række bilmærker at masseproducere elbiler. Prisen for elbiler må derfor forventes at falde betydeligt i de kommende år

11 DI ANALYSE Redegørelse for transport og mobilitet i Danmark frem til 2050 SIDE 106 For udbredelse af elbiler og plug-in hybridbiler er det endvidere vigtigt at få etableret fælleseuropæiske standarder for intelligente opladere. Det skal være fælles standarder, så man sikrer, at bilen kan lades op i hele Europa. Det skal være intelligente opladere, som kan kommunikere med elnettet. Herved kan man som bilejer tilstræbe at lade sin bil op, når elprisen er lavest. Især om natten, hvor efterspørgslen på el er lavest, vil elbilernes batterier kunne virke som buffere i et elnet, der i stigende grad baserer sig på vindmøllestrøm. Herved kan elbiler og hybrid plug-in biler bidrage til at udnytte elnettets kapacitet bedst muligt. I forhold til udbygning af infrastrukturen med elopladere er plug-in hybridbilen mindre sårbar, eftersom den er kompatibel til både benzin/diesel tankstationer og elopladere. Derfor anses plug-in hybridbilen ofte som en fleksibel overgangsløsning frem til den rene elbil. Indtil videre beskattes plug-in-hybrid biler på lige fod med konventionelle biler. Den værdibaserede registreringsafgift indebærer, at plug-in-hybrid biler ikke kan sælges på det danske marked. den konventionelle bil. Da brinten kan fremstilles af strøm, har brintbilen et potentiale for CO 2 -reduktioner, som svarer til elbilen. En brintbil med brændselsceller konverterer brinten til elektricitet om bord på bilen. Brint er en bedre energibærer end batterier, hvilket er årsagen til brintbilens betydeligt længere rækkevidde på op imod 600 km. pr. tank. Men energitætheden for brint er lavere end for eksempel benzin. Derfor fylder brint mere end benzin, og netop lagring af tilstrækkelig brint ombord på bilen er en væsentlig udfordring for brintteknologien. Brintbilen skal tanke brint ved brinttankstationer, som man kender det med benzintanke. Det kræver derfor betydelige investeringer i infrastrukturen, hvis man skal sikre udbredelse af brintbiler. Teknikken i en brintbil er kompliceret og indtil videre særdeles omkostningstung. I dag er der derfor ingen serieproduktion af brintbiler, eftersom de fortsat er betydeligt dyrere end konventionelle biler. Men en række bilproducenter forventer at kunne lancere brintbiler på udvalgte markeder i Brintbiler I lighed med elbilen er brintbilen fritaget for afgifter. Brintbilen har en meget længere rækkevidde end elbilen, og den er lige så hurtig at tanke op som Lastbiler bliver længere og får egne baner Den vejbaserede godstransport er præget af intens international konkurrence. Det er derfor afgøren- Brintbiler på vej Markedsintroduktionstidspunkt Honda Hyundai GM Daimler Ford Toyota Kilde : hydrogenlink.net. UDVIKLING OG AFPRØVNING STOR SKALA AFPRØVNING MARKEDSINTRODUKTION TIL UDVALGTE MARKEDER FULD MARKEDS- INTRODUKTION År

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN Energistyrelsen Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN PROJEKT Energistyrelsen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 114 Offentligt Ea Energianalyse CO 2 udledning fra fremtidens personbiler i Norden med delanalyse af betydningen for el-systemet af 500.000 el-biler i Norden Udarbejdet

Læs mere

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden Med delanalyse af betydningen for elsystemet af 500.000 elbiler i Norden Januar 2011 Udarbejdet for: Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Redegørelse om renere brændstoffer og teknologi til transport

Redegørelse om renere brændstoffer og teknologi til transport Redegørelse om renere brændstoffer og teknologi til transport Københavns Kommune Center for Miljø Grontmij Carl Bro A/S i samarbejde med Maj 2007 Center for Miljø Redegørelse om renere brændstoffer og

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Fossilfri Vejtransport 2050

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Fossilfri Vejtransport 2050 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt Fossilfri Vejtransport 2050 Analyse nr. 10 2013 27. november 2013 Resume I dette notat er de teknologiske muligheder for at opnå en fossilfri vejtransport

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

En grøn omlægning af bilbeskatning

En grøn omlægning af bilbeskatning En grøn omlægning af bilbeskatning Dansk Elbilalliance 25. september 2012 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Economist Jens Sand Kirk, Researcher Tina Lykke Pedersen Indholdsfortegnelse 1 Studiets

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL

KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL III.1 Indledning Nogle energiafgifter virker ikke velbegrundede CO 2 -mål Fokus på det nationale ansvar Dansk energi- og klimapolitik indeholder nogle vigtige målsætninger,

Læs mere

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 19/06/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 14/08/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 6. september 2011 Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 Potentialet for en ambitiøs klimapolitik Af cheføkonom Frans Clemmesen, CONCITO, september 2011 Indledning og sammenfatning Som opfølgning

Læs mere

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen 1 NOTAT Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing Dato J.nr. Trængselskommissionen har fået to opdrag af regeringen: 1. at fremlægge et katalog med forslag til reduktion af trængsel og

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere